Bi and data mining with Oracle

‫ی‬ ‫قنادباش‬ ‫سعیده‬
‫بهمن‬1394
‫با‬ ‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬ ‫انجام‬‫و‬ ‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬‫های‬‫ر‬‫ابزا‬‫اکل‬‫ر‬‫او‬
‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬(B I)
‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬‫برنامه‬‫های‬‫بردی‬‫ر‬‫کا‬‫و‬‫تحليلی‬‫است‬‫که‬‫با‬
‫استفاده‬‫از‬‫پايگاه‬‫داده‬‫عملياتی‬‫و‬‫تحليلی‬‫به‬‫اخذ‬‫تصميم‬
‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫فعاليت‬‫های‬‫هوشمند‬‫ی‬‫تجار‬‫کمک‬‫می‬‫کنند‬.
‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫سامانه‬ ‫بردهای‬‫ر‬‫کا‬
‫بعدی‬ ‫چند‬ ‫تحليل‬ ۱.
‫داده‬‫ی‬‫کاو‬ ۲.
‫بينی‬ ‫پيش‬ ۳.
‫ی‬‫آمار‬ ‫ترسيم‬‫و‬ ‫ی‬‫گير‬ ‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ،‫وجو‬ ‫پرس‬ ۴.
۵.
۶.
۷.
‫مکانی‬ ‫تحليل‬
‫دانش‬ ‫مديريت‬
‫صوت‬‫و‬ ‫محتوا‬ ،‫متن‬‫در‬ ‫کاوش‬
3
‫مشتر‬ ،‫ل‬‫محصو‬ ‫مانند‬ ،‫خاص‬ ‫موضوعی‬ ‫ن‬‫امو‬‫ر‬‫پي‬ ‫يافته‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫كاال‬ ‫يا‬‫و‬ ‫ی‬
‫گرا‬ ‫موضوع‬
‫پیوسته‬ ‫یا‬‫و‬ ‫یکجا‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫تجمیع‬ ‫امکان‬
‫تجمیع‬‫یکجا‬‫و‬‫پیوسته‬
‫سازگار‬ ،‫پااليش‬‫و‬ ‫نمودن‬‫چه‬‫ر‬‫يكپا‬‫از‬ ‫شده‬ ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬ ‫های‬‫داده‬ ‫نمودن‬
‫احتماال‬‫و‬ ‫مختلف‬ ‫ای‬‫داده‬ ‫منابع‬‫ن‬‫ناهمگو‬
‫چه‬‫ر‬‫يکپا‬
‫مان‬‫ز‬ ‫محدوده‬‫طوالن‬ ‫اتب‬‫ر‬‫م‬ ‫به‬ ‫ی‬‫ی‬‫تر‬‫های‬‫سيستم‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫عملياتی‬‫وجود‬‫ساختار‬‫هر‬‫در‬ ‫مان‬‫ز‬‫عنصر‬ ‫ضمنی‬ ‫يا‬ ‫صريح‬
‫كليد‬‫ی‬
‫طوالنی‬‫و‬ ‫مشخص‬ ‫مانی‬‫ز‬ ‫محدوده‬‫در‬
‫عدم‬‫سان‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫ر‬ ‫به‬ ‫عمليات‬ ‫وجود‬‫ی‬
(‫همزمانی‬ ‫ل‬‫كنتر‬‫و‬ ‫ترميم‬ ‫های‬‫مكانيزم‬ ‫به‬‫نياز‬ ‫عدم‬)
‫قابل‬‫غير‬‫تغیير‬
‫ی‬‫گير‬ ‫تصميم‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫مناسب‬‫و‬ ‫تحلیلی‬ ‫های‬ ‫داده‬
‫شده‬ ‫سرجمع‬
‫تحليلی‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬(Data Warehouse)
‫مدت‬ ‫کوتاه‬‫و‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫تصميمات‬ ‫اتخاذ‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫متمرکز‬ ‫ای‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬
4
‫ایجادشده‬ ‫ات‬‫ر‬‫تغیي‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫تنها‬ ‫پشتیبان‬ ‫نسخه‬ ‫تهیه‬ ‫امکان‬
‫انه‬‫ز‬‫و‬‫ر‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫به‬
‫ی‬‫گير‬ ‫پشتیبان‬ ‫امکان‬
‫مدت‬ ‫کوتاه‬‫و‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫تصميمات‬ ‫اتخاذ‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫متمرکز‬ ‫ای‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬
‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چندین‬ ‫ایجاد‬ ‫امکان‬‫قابلیت‬ ‫بهبود‬
‫تحمل‬ ،‫اطمینان‬‫و‬ ‫خطا‬‫دسترس‬‫در‬‫سامانه‬ ‫بودن‬
‫امکان‬Replication
‫سرعت‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬‫تمرکز‬ ‫که‬ ‫عملیاتی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫برخالف‬
‫به‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫حجم‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫با‬ ‫جا‬‫این‬‫در‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫سانی‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫به‬
‫دهیم‬‫می‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫خواندن‬ ‫سرعت‬ ‫خودخواسته‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬
‫ی‬‫گير‬‫ش‬‫ر‬‫گزا‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫خواندن‬ ‫سرعت‬
‫وسیع‬ ‫محدوده‬ ‫پوشش‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫باال‬ ‫حجم‬‫مانی‬‫ز‬
‫حجيم‬
‫ها‬ ‫داده‬‫تغیير‬‫و‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬ ‫امنیت‬
‫امنیت‬
‫داده‬‫ساختار‬ ‫تعیين‬‫در‬ ‫انعطاف‬
‫پذیر‬ ‫انعطاف‬
5
‫تحليلی‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬(Data Warehouse)
‫مشتر‬ ،‫ل‬‫محصو‬ ‫مانند‬ ،‫خاص‬ ‫موضوعی‬ ‫ن‬‫امو‬‫ر‬‫پي‬ ‫يافته‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫كاال‬ ‫يا‬‫و‬ ‫ی‬
‫گرا‬ ‫موضوع‬
‫توضیح‬
‫در‬ ‫ات‬‫ر‬‫تغیي‬ ‫دیابی‬‫ر‬dimension‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫ر‬‫منظو‬ ‫به‬ ‫یخ‬‫ر‬‫تا‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫ای‬ ‫یخچه‬‫ر‬‫تا‬ ‫های‬ ‫داده‬‫از‬ ‫ی‬‫ساز‬
‫قابلیت‬SCD
‫مان‬‫ز‬ ‫محدوده‬‫طوالن‬ ‫اتب‬‫ر‬‫م‬ ‫به‬ ‫ی‬‫ی‬‫تر‬‫های‬‫سيستم‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫عملياتی‬‫وجود‬‫ساختار‬‫هر‬‫در‬ ‫مان‬‫ز‬‫عنصر‬ ‫ضمنی‬ ‫يا‬ ‫صريح‬
‫كليد‬‫ی‬
‫طوالنی‬‫و‬ ‫مشخص‬ ‫مانی‬‫ز‬ ‫محدوده‬‫در‬
‫عدم‬‫سان‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫ر‬ ‫به‬ ‫عمليات‬ ‫وجود‬‫ی‬
(‫همزمانی‬ ‫ل‬‫كنتر‬‫و‬ ‫ترميم‬ ‫های‬‫مكانيزم‬ ‫به‬‫نياز‬ ‫عدم‬)
‫امکان‬aggregate‫قابلیت‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫کردن‬Columnar index
‫ل‬‫جداو‬‫از‬ ‫استفاده‬Fact
‫تحليلی‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬(Data Warehouse)
‫مدت‬ ‫کوتاه‬‫و‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫تصميمات‬ ‫اتخاذ‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫متمرکز‬ ‫ای‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬
6
‫اکل؟‬‫ر‬‫ا‬ ‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫ا‬‫ر‬‫چ‬
‫های‬ ‫داده‬‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫حجیم‬(Big Data)
‫بر‬‫ر‬‫کا‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬
‫پسند‬
‫ی‬‫کاو‬ ‫متن‬‫و‬ ‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬‫از‬ ‫بدیل‬‫بی‬ ‫پشتیبانی‬
‫متنی‬ ‫های‬‫فایل‬‫از‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫ی‬ ‫واکش‬‫در‬ ‫باال‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬
‫اکلی‬‫ر‬‫ا‬‫غير‬ ‫منابع‬‫از‬ ‫حتی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ی‬‫ر‬‫آو‬ ‫جمع‬
‫عامل‬ ‫سیستم‬‫از‬ ‫مستقل‬
‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫ی‬‫ژ‬‫تکنولو‬‫از‬ ‫دنیا‬‫برتر‬ ‫مالی‬ ‫موسسات‬‫و‬ ‫ای‬ ‫بیمه‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ،‫ها‬ ‫بانک‬‫اکثر‬ ‫استفاده‬Oracle
7
Big Data ‫و‬ Data Warehouse
‫مشترک‬ ‫هدف‬ ‫ای‬‫ر‬‫دا‬:‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬‫از‬ ‫ی‬‫تجار‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫دن‬‫ر‬‫آو‬ ‫بدست‬
Big Data‫ها‬ ‫داده‬‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫طیف‬ ‫شامل‬:‫ویدئوها‬‫و‬ ‫ها‬ ‫ایمیل‬ ،‫مکانی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ،‫ها‬‫ر‬‫سنسو‬‫از‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫های‬ ‫داده‬ ،‫ها‬ ‫الگ‬.
Big Data‫تحلیل‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫مناسب‬ ‫فرمت‬ ‫به‬ ‫ذخيره‬‫و‬ ‫مختلف‬ ‫منابع‬‫از‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬ ‫جهت‬ ‫ی‬‫معمار‬ ‫یک‬ ‫مند‬‫ز‬‫نیا‬.
‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫اکل‬‫ر‬‫ا‬ ‫ی‬‫معمار‬Big Data‫و‬DataWarehouse:‫وجود‬‫جهت‬ ‫ها‬ ‫داده‬‫از‬ ‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬ ‫منبعی‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫اهم‬‫ر‬‫ف‬ ‫ر‬‫منظو‬ ‫به‬ ‫سیستم‬‫دو‬ ‫بين‬ ‫داده‬ ‫جریان‬
‫تحلیل‬.
8
‫اکل؟‬‫ر‬‫ا‬ ‫دیتابیس‬ ‫ا‬‫ر‬‫چ‬
‫های‬ ‫اسکن‬‫هوشمند‬
‫ای‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ج‬‫ا‬‫رابیس‬‫ر‬‫ت‬‫دی‬‫ر‬‫و‬‫رر‬‫ر‬‫س‬ ‫ره‬‫ر‬‫ب‬ ‫رده‬‫ر‬‫ش‬‫رر‬‫ر‬‫ت‬‫فیل‬ ‫رای‬‫ر‬‫ه‬ ‫داده‬‫از‬ ‫روچکی‬‫ر‬‫ک‬ ‫ره‬‫ر‬‫ع‬‫مجمو‬ ‫رال‬‫ر‬‫س‬‫ر‬‫ا‬‫و‬ ‫ی‬‫راز‬‫ر‬‫س‬ ‫رره‬‫ر‬‫ي‬‫ذخ‬‫ر‬‫و‬‫رر‬‫ر‬‫س‬‫در‬ ‫برد‬‫ر‬‫را‬‫ر‬‫ک‬‫پر‬ ‫رای‬‫ر‬‫ه‬ ‫ی‬‫روئر‬‫ر‬‫ک‬:‫رای‬‫ر‬‫ه‬ ‫ی‬‫روئر‬‫ر‬‫ک‬ ‫ای‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ب‬ ‫رب‬‫ر‬‫س‬‫منا‬
‫حجیم‬.
‫ی‬‫گذار‬ ‫ایندکس‬
‫ی‬‫نگهدار‬‫ی‬‫کوئر‬ ‫سرعت‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫و‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫غير‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫فیلترکردن‬ ‫جهت‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخيره‬‫ر‬‫و‬‫سر‬‫در‬ ‫ها‬ ‫ن‬‫ستو‬‫مقادیر‬‫حداکثر‬‫و‬ ‫حداقل‬‫ها‬.
‫ی‬‫ساز‬ ‫فشرده‬‫ستونی‬
‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫تا‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫فشرده‬ ‫نرخ‬10‫ها‬ ‫ی‬‫کوئر‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬ ‫به‬ ‫دن‬‫ز‬ ‫لطمه‬ ‫ن‬‫بدو‬‫ابر‬‫ر‬‫ب‬.‫تا‬ ‫ای‬ ‫یخچه‬‫ر‬‫تا‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫فشرده‬ ‫نرخ‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫همچنين‬40‫ابر‬‫ر‬‫ب‬.
Exadata
‫پهنای‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬
‫باند‬IO
‫در‬ ‫ستونی‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫فشرده‬ ‫فرمت‬ ‫به‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخيره‬‫حافظه‬
‫فرمت‬‫ها‬ ‫داده‬‫سریعتر‬ ‫یابی‬‫ز‬‫با‬‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫مناسب‬ ‫ستونی‬.‫حافظه‬‫در‬ ‫داده‬‫بیشتر‬ ‫حجم‬ ‫ذخيره‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫فشرده‬.
‫ی‬‫بردار‬ ‫ش‬‫ز‬‫پردا‬SIMD
‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬‫مقادیر‬‫ن‬‫ستو‬‫ها‬‫در‬‫یک‬CPU instruction.‫بسیار‬‫مناسب‬‫در‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬where clause‫ها‬.‫اهم‬‫ر‬‫ف‬‫کردن‬‫امکان‬‫اسکن‬
‫ن‬‫بیلیو‬‫ها‬‫سطر‬‫در‬‫هر‬‫ثانیه‬.
‫یتم‬‫ر‬‫الگو‬aggregation‫جدید‬
‫بهینه‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫شده‬join‫ل‬‫جداو‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫دایم‬ ‫های‬fact‫یک‬‫در‬ ‫همگی‬ ‫نتایج‬ ‫کردن‬ ‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬‫و‬single memory pass.
‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخيره‬
‫در‬‫حافظه‬
‫ای‬ ‫ه‬‫ر‬‫محاو‬ ‫ی‬‫کوئر‬
‫نگ‬‫ر‬‫بالد‬
9
‫اکل؟‬‫ر‬‫ا‬ ‫دیتابیس‬ ‫ا‬‫ر‬‫چ‬
‫های‬ ‫تکنیک‬‫از‬ ‫استفاده‬aggregation‫ی‬‫گذار‬ ‫ایندکس‬‫و‬‫پیشرفته‬
‫ایندکس‬‫ی‬‫گذار‬bitmap‫و‬b-tree‫از‬ ‫استفاده‬‫و‬Materializedviews.
‫چند‬ ‫های‬ ‫محیط‬‫در‬ ‫ها‬ ‫ی‬‫کوئر‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫بهینه‬‫بعدی‬
‫ی‬‫ساز‬ ‫ی‬‫مواز‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ی‬‫کوئر‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬‫شده‬
‫ی‬ ‫دسترس‬‫منبع‬ ‫چندین‬ ‫به‬IO‫و‬CPU‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬‫بر‬ ‫ی‬‫کوئر‬ ‫یک‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬.
‫تیشن‬‫ر‬‫پا‬‫بندی‬
‫اه‬‫ر‬‫ابر‬‫ر‬‫دوب‬ ‫تا‬ ‫ها‬ ‫ی‬‫کوئر‬ ‫سرعت‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫بردی‬‫ر‬‫کا‬‫و‬ ‫ساده‬‫بسیار‬ ‫حل‬.‫می‬ ‫پیدا‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫ل‬‫جدو‬‫از‬ ‫ش‬‫ز‬‫نیا‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫های‬ ‫تیشن‬‫ر‬‫پا‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫ی‬‫کوئر‬‫کند‬.
‫ها‬ ‫ی‬‫کوئر‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬
‫های‬ ‫تکنیک‬
‫بهینه‬‫ی‬‫ساز‬
‫مندی‬ ‫بهره‬‫از‬
Oraclequery Optimizer:‫در‬ ‫ات‬‫ر‬‫تعیي‬executionplan‫ها‬ ‫ی‬‫کوئر‬.
DatabaseResource Manager:‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ان‬‫ز‬‫مي‬ ‫تعیين‬ ‫سپس‬‫و‬ ‫ی‬‫بر‬‫ر‬‫کا‬ ‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫تعریف‬ ‫امکان‬CPU‫و‬IO‫ه‬‫و‬‫گر‬‫هر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬. .‫تعریف‬ ‫امکان‬Query
queuing‫و‬Query governing‫چندین‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫مناسب‬workload‫همزمان‬
‫صدها‬businessanalysts‫شات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫که‬ad-hoc‫کنند‬ ‫می‬ ‫تولید‬.
‫ان‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫ه‬businessusers‫کنند‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫دها‬‫ر‬‫داشبو‬ ‫که‬.
‫ها‬ ‫ده‬data scientists‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫که‬.
Management Packs:‫ی‬‫ساز‬‫خودکار‬ongoing performance tuning‫دیتاویرهاوس‬‫در‬.
‫ها‬ ‫ی‬‫کوئر‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬
‫تکنیک‬‫های‬
‫ی‬‫ساز‬ ‫بهینه‬
10
‫اکل‬‫ر‬‫ا‬ ‫دیتابیس‬ ‫ا‬‫ر‬‫چ‬‫؟‬
‫ها‬ ‫داده‬ ‫مدیریت‬(‫ها‬ ‫داده‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬‫در‬ ‫همیشه‬)
‫تکنیک‬"‫تقسیم‬‫و‬‫حل‬"‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ل‬‫جداو‬‫گ‬‫ر‬‫بز‬‫در‬‫دیتابیس‬.‫یع‬‫ز‬‫تو‬‫تیشن‬‫ر‬‫پا‬‫ها‬‫در‬‫الیه‬‫های‬‫ذخيره‬‫ی‬‫ساز‬‫متفاوت‬.‫داده‬‫های‬‫جدیدتر‬‫بر‬‫ی‬‫و‬‫ر‬
‫منبع‬‫ذخيره‬‫ی‬‫ساز‬‫سریعتر‬‫ذخيره‬‫شوند‬.
‫تیشن‬‫ر‬‫پا‬‫بندی‬
‫استفاده‬‫تکنیک‬‫از‬‫فشرده‬ ‫های‬‫ی‬‫ساز‬OLTP:‫ی‬‫ساز‬ ‫فشرده‬ ‫نرخ‬ ‫با‬3‫به‬1.‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫جداولی‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫حتی‬‫پیوسته‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫سانی‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫بر‬.
‫لطمه‬ ‫ن‬‫بدو‬‫دن‬‫ز‬‫به‬‫ی‬‫کوئر‬ ‫سرعت‬‫و‬ ‫مان‬‫ز‬‫ها‬.
‫ستونی‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫فشرده‬:‫ی‬‫ساز‬ ‫فشرده‬ ‫نرخ‬ ‫با‬10‫به‬1.‫ها‬ ‫ی‬‫کوئر‬ ‫سرعت‬‫و‬ ‫مان‬‫ز‬‫بر‬ ‫دن‬‫ز‬ ‫لطمه‬ ‫ن‬‫بدو‬.
‫فشرده‬‫شیو‬‫ر‬‫آ‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫ی‬‫ساز‬:‫ی‬‫ساز‬ ‫فشرده‬ ‫نرخ‬ ‫با‬40‫به‬1.‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫تر‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬‫بر‬.
‫ی‬‫ساز‬ ‫فشرده‬
‫ی‬ ‫دسترس‬‫خواندن‬ ‫قابل‬ ‫نسخه‬ ‫چند‬‫در‬ ‫ی‬‫سازگار‬ ‫حفظ‬ ‫طریق‬‫از‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫خواندن‬ ‫همزمان‬.‫انتقال‬ ‫مثل‬ ‫ی‬‫نگهدار‬ ‫عملیات‬ ‫آنالین‬ ‫انجام‬
‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫حال‬‫در‬ ‫های‬ ‫ی‬‫کوئر‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬ ‫سرعت‬‫و‬ ‫مان‬‫ز‬ ‫به‬ ‫دن‬‫ز‬ ‫لطمه‬ ‫ن‬‫بدو‬ ‫ل‬‫جداو‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫تیشن‬‫ر‬‫پا‬.
‫آنالین‬ ‫عملیات‬‫و‬ ‫خواندن‬ ‫ی‬‫سازگار‬
11
‫اکل‬‫ر‬‫ا‬ ‫دیتابیس‬ ‫ا‬‫ر‬‫چ‬‫؟‬
‫اکل‬‫ر‬‫ا‬ ‫تحلیلی‬ ‫ر‬‫موتو‬ ‫تجمیع‬(Analytics engine)‫اکل‬‫ر‬‫ا‬ ‫دیتابیس‬ ‫ر‬‫موتو‬‫در‬
‫استفاده‬‫توابع‬‫از‬lag, lead, average, ratio
‫قابلیت‬‫الگو‬ ‫تطبیق‬:‫به‬‫نیاز‬ ‫ن‬‫بدو‬ ‫دیتابیس‬‫در‬ ‫شده‬ ‫ذخيره‬ ‫های‬ ‫داده‬‫در‬ ‫الگوها‬ ‫کشف‬ ‫امکان‬join‫و‬SQL‫پیچیده‬ ‫های‬.‫فتار‬‫ر‬ ‫تشخیص‬ ‫یا‬ ‫ترند‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬‫مشکوک‬
‫توسعه‬SQL‫دیتابیس‬‫در‬ ‫تحلیل‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫دن‬‫و‬‫افز‬ ‫برای‬
‫و‬ ‫فشرده‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخيره‬scalable‫بعدی‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫داده‬‫از‬
‫سریع‬ ‫سانی‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫بر‬
‫بعدی‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬‫بر‬ ‫ها‬ ‫ی‬‫کوئر‬ ‫باالی‬ ‫سرعت‬‫و‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬
‫پیچیده‬ ‫تحلیلی‬ ‫محاسبات‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخيره‬‫و‬ ‫محاسبه‬ ‫توانایی‬
‫ر‬‫موتو‬‫آنالین‬ ‫تحلیلی‬ ‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫پردا‬(OLAP)‫تعبیه‬‫با‬ ‫اکل‬‫ر‬‫ا‬ ‫دیتابیس‬‫در‬ ‫شده‬‫امکان‬‫بسیار‬ ‫بعدی‬ ‫چند‬ ‫فرمت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخيره‬‫و‬ ‫کیوب‬ ‫تعریف‬
‫ا‬‫ر‬‫کا‬
‫اکل‬‫ر‬‫ا‬ ‫دیتابیس‬‫در‬ ‫شده‬ ‫تعبیه‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫های‬ ‫یتم‬‫ر‬‫الگو‬
‫های‬ ‫یتم‬‫ر‬‫الگو‬R‫اکل‬‫ر‬‫ا‬ ‫دیتابیس‬‫در‬ ‫شده‬ ‫تعبیه‬
‫پیشرفته‬ ‫تحلیل‬
12
‫ساده‬‫و‬ ‫ا‬‫ر‬‫کا‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫ابعاد‬‫و‬ ‫ها‬ ‫کیوب‬ ‫ایجاد‬‫بستر‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫فراهم‬
‫ها‬ ‫داده‬ ‫لود‬ ‫جهت‬ ‫ها‬ ‫نگاشت‬ ‫ایجاد‬‫بستر‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫فراهم‬
‫خودکار‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫کلیدها‬ ‫اختصاص‬‫و‬ ‫مراتبی‬ ‫سلسله‬ ‫سطوح‬ ‫ساخت‬
‫از‬ ‫پشتیبانی‬SCD(Slowly Changing Dimensions)
‫امکان‬Aggregate‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫کردن‬Materializedviews
‫تعریف‬ ‫قابلیت‬Job،‫ها‬Scheduling‫ها‬ ‫آن‬ ‫کردن‬ ‫ر‬‫مانیتو‬‫و‬
‫ایجاد‬‫مجدد‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫یوهای‬‫ر‬‫سنا‬(‫تعریف‬‫و‬‫یو‬‫ر‬‫سنا‬ ‫چند‬ ‫کردن‬ ‫پکیج‬ ‫امکان‬
‫ودی‬‫ر‬‫و‬‫برای‬‫ها‬‫پکیج‬-web service)
‫امکان‬‫توابع‬‫از‬ ‫استفاده‬java‫ها‬‫داده‬ ‫سنجی‬‫اعتبار‬ ‫برای‬data validation-‫به‬
‫عنوان‬‫مثال‬‫ملی‬ ‫کد‬‫کدپستی‬‫و‬ ‫ی‬‫مشتر‬ ‫کد‬ ،
‫ا‬‫ر‬‫چ‬OWB‫؟‬
13
ELT ‫مقابل‬‫در‬ ETL
Extract, Load, Transform
ELT
ETL
‫به‬‫سطر‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫کیفی‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬
‫ر‬‫و‬‫سر‬‫در‬‫سطر‬ETL(‫گلوگاه‬ ‫ایجاد‬.)
‫بار‬‫دو‬‫به‬ ‫س‬‫ر‬‫سو‬‫از‬‫یکبار‬ ‫شبکه‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬‫بر‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫جایی‬ ‫جابه‬
‫ر‬‫و‬‫سر‬ETL‫مقصد‬ ‫داده‬‫انبار‬ ‫به‬‫ر‬‫و‬‫سر‬‫از‬ ‫دوم‬‫بار‬‫و‬.
‫از‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫چگی‬‫ر‬‫یکپا‬ ‫محدودیت‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬
‫ر‬‫و‬‫سر‬ ‫به‬ ‫مقصد‬ETL.
‫مقصد‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ی‬‫بارگذار‬‫و‬ ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬ ‫ابتدا‬.
‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫چگی‬‫ر‬‫یکپا‬‫و‬ ‫کیفی‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫سپس‬
‫مقصد‬ ‫داده‬‫انبار‬.
14
‫ا‬‫ر‬‫چ‬OBIEE‫؟‬
‫اکل‬‫ر‬‫ا‬ ‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ار‬‫ز‬‫اب‬ ‫ی‬‫بر‬‫ر‬‫کا‬ ‫واسط‬
‫آفیس‬ ‫با‬ ‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬‫سافت‬‫و‬‫مایکر‬
‫امکان‬‫اسناد‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬
‫سافت‬‫و‬‫مایکر‬ ‫اکسل‬‫و‬ ‫د‬‫ر‬‫و‬‫و‬ ،‫پوینت‬‫ر‬‫پاو‬
‫دها‬‫ر‬‫داشبو‬‫ای‬ ‫ه‬‫ر‬‫محاو‬ ‫کامال‬ ‫شات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬‫و‬
‫به‬‫شات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫ی‬‫گذار‬ ‫اک‬‫ر‬‫اشت‬
‫دهای‬‫ر‬‫داشبو‬‫متنوع‬ ‫مدیریتی‬
‫ل‬‫جدو‬-‫نمودار‬-‫اشخاص‬ ‫ابط‬‫و‬‫ر‬ ‫اف‬‫ر‬‫گ‬
‫و‬
‫ها‬‫حساب‬-‫اف‬‫ر‬‫گ‬‫ها‬‫اکنش‬‫ر‬‫ت‬
‫با‬ ‫اسناد‬‫و‬ ‫شات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ،‫ها‬ ‫قالب‬ ‫ایجاد‬
‫باال‬‫بسیار‬ ‫دهی‬ ‫فرمت‬ ‫قابلیت‬
‫کامل‬ ‫ر‬‫طو‬ ‫به‬ ‫شات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫نمایش‬‫و‬ ‫مدیریت‬
‫نصب‬ ‫به‬‫نیاز‬ ‫ن‬‫بدو‬‫و‬‫رگر‬‫و‬‫مر‬ ‫طریق‬‫از‬
‫اضافه‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬
‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫شات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬‫تغیير‬‫و‬ ‫ی‬‫ساز‬
‫بر‬‫ر‬‫کا‬ ‫به‬‫نیاز‬ ‫ن‬‫بدو‬ ‫ی‬‫تجار‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬
‫فنی‬
‫سریع‬ ‫ی‬‫یادگير‬
15
‫ا‬‫ر‬‫چ‬OBIEE‫؟‬
‫اکل‬‫ر‬‫ا‬ ‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ار‬‫ز‬‫اب‬ ‫ی‬‫بر‬‫ر‬‫کا‬ ‫واسط‬
●‫در‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫سطح‬ ‫تعیين‬ ‫امکان‬
‫سطر‬ ‫سطح‬(Row Level
Security)
●‫ا‬‫ز‬‫مج‬ ‫ی‬‫بر‬‫ر‬‫کا‬ ‫های‬‫محیط‬ ‫وجود‬
(Subject Area)
●Caching
●‫در‬ ‫محاسبات‬‫از‬ ‫ی‬ ‫بخش‬ ‫انجام‬
‫ر‬‫و‬‫سر‬OBIEE‫ن‬‫بدو‬‫به‬‫نیاز‬‫سال‬‫ر‬‫ا‬
‫دیتابیس‬ ‫به‬(‫دیتابیس‬ ‫لود‬ ‫کاهش‬)
●‫اخوانی‬‫ر‬‫ف‬ ‫امکان‬‫ایندها‬‫ر‬‫ف‬‫در‬
‫دها‬‫ر‬‫داشبو‬‫شات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬‫و‬
●‫ها‬‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫بندی‬ ‫مان‬‫ز‬ ‫امکان‬
●‫ایمیل‬ ‫به‬ ‫ها‬‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫سال‬‫ر‬‫ا‬ ‫امکان‬
●‫خدادها‬‫ر‬ ‫اساس‬‫ر‬‫ب‬ ‫ها‬‫ر‬‫هشدا‬ ‫تعریف‬ ‫امکان‬
‫های‬ ‫حریان‬ ‫کردن‬‫تریگر‬ ‫ر‬‫منظو‬ ‫به‬‫ی‬‫کار‬
●‫مطلع‬‫طریق‬‫از‬ ‫ذینفعان‬ ‫ساختن‬‫سانه‬‫ر‬
●‫های‬ ‫شاخص‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫اعالن‬ ‫تعریف‬
●‫کلیدی‬‫عملکرد‬
●‫در‬ ‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫کردن‬ ‫ر‬‫مانیتو‬
‫ی‬‫گير‬ ‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫هنگام‬
GRAPHIC DESIGNER
16
‫؟‬‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬ ‫ا‬‫ر‬‫چ‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫نمایی‬‫ز‬‫با‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ضمنی‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫عظیم‬ ‫منابع‬‫از‬ ‫الگوها‬ ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫ایجاد‬
‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬ ‫متنوع‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬
‫های‬‫سیستم‬‫از‬ ‫ی‬‫گير‬ ‫بهره‬
‫آسان‬ ‫ی‬‫بر‬‫ر‬‫کا‬ ‫با‬ ‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬
‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫شفاف‬ ‫فضایی‬ ‫ایجاد‬
‫ده‬‫ر‬ ‫تمامی‬‫در‬ ‫صحیح‬ ‫ی‬‫گير‬ ‫تصمیم‬
‫تصمیم‬ ‫بهبود‬ ‫بویژه‬ ‫مدیریتی‬ ‫های‬
‫شد‬‫ر‬‫ا‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدی‬ ‫ی‬‫گير‬
‫شناسایی‬‫سریع‬
‫تهدیدها‬‫و‬ ‫ها‬‫فرصت‬
‫اطالعات‬ ‫تحلیل‬‫در‬ ‫سرعت‬
‫و‬‫کیفیت‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬
‫نتایج‬‫ها‬ ‫تحلیل‬
‫در‬ ‫تحلیل‬ ‫ت‬‫ر‬‫قد‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬
‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫اه‬‫ر‬‫هم‬ ‫به‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬
‫تحلیل‬ ‫صحت‬
17
‫ا‬‫ر‬‫چ‬SNA‫؟‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫نمایی‬‫ز‬‫با‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ضمنی‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫عظیم‬ ‫منابع‬‫از‬ ‫الگوها‬ ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫ایجاد‬
‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬ ‫متنوع‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬
‫های‬‫سیستم‬‫از‬ ‫ی‬‫گير‬ ‫بهره‬
‫آسان‬ ‫ی‬‫بر‬‫ر‬‫کا‬ ‫با‬ ‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬
‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫شفاف‬ ‫فضایی‬ ‫ایجاد‬
‫ده‬‫ر‬ ‫تمامی‬‫در‬ ‫صحیح‬ ‫ی‬‫گير‬ ‫تصمیم‬
‫تصمیم‬ ‫بهبود‬ ‫بویژه‬ ‫مدیریتی‬ ‫های‬
‫شد‬‫ر‬‫ا‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدی‬ ‫ی‬‫گير‬
‫شناسایی‬‫سریع‬
‫تهدیدها‬‫و‬ ‫ها‬‫فرصت‬
‫اطالعات‬ ‫تحلیل‬‫در‬ ‫سرعت‬
‫و‬‫کیفیت‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬
‫نتایج‬‫ها‬ ‫تحلیل‬
‫در‬ ‫تحلیل‬ ‫ت‬‫ر‬‫قد‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬
‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫اه‬‫ر‬‫هم‬ ‫به‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬
‫تحلیل‬ ‫صحت‬
18
SNA: SocialNetwork Analysis
‫ی‬‫آمار‬ ‫بان‬‫ز‬ ‫ا‬‫ر‬‫چ‬R‫؟‬
‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ‫محیط‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫باز‬ ‫متن‬‫داده‬ ‫تحلیل‬‫و‬ ‫ی‬‫آمار‬ ‫محاسبات‬
‫و‬ ‫است‬‫باز‬ ‫متن‬
‫بر‬‫است‬‫ر‬‫اج‬ ‫قابل‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬‫هر‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬.
‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬‫آمار‬ ‫های‬‫تکنیک‬ ‫یادی‬‫ز‬ ‫تعداد‬
‫خود‬‫ر‬‫د‬‫است‬ ‫داده‬ ‫جای‬
‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫مدیریت‬ ‫تحت‬ ‫ی‬‫مواز‬‫و‬ ‫نگ‬‫ر‬‫د‬‫بی‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬
‫شود‬‫می‬ ‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫اکل‬‫ر‬‫او‬.‫ها‬‫یتم‬‫ر‬‫الگو‬ ‫ی‬‫مواز‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬ ‫امکان‬
‫تا‬1024‫است‬‫ر‬‫دا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫همزمان‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫یتم‬‫ر‬‫الگو‬.
‫است‬ ‫ی‬ ‫نویس‬‫یتم‬‫ر‬‫الگو‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫آسانی‬ ‫بان‬‫ز‬
‫ی‬‫ساز‬ ‫ی‬‫بصر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ای‬‫العاده‬‫ق‬‫فو‬ ‫افیکی‬‫ر‬‫گ‬ ‫محیط‬
‫هاست‬‫داده‬.
‫های‬‫پکیج‬R‫اند‬‫دنی‬‫ز‬ ‫مثال‬.‫کتابخانه‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
igraph‫باال‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اف‬‫ر‬‫گ‬ ‫تحلیل‬ ‫های‬ ‫یتم‬‫ر‬‫الگو‬ ،
‫است‬ ‫کرده‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬.‫این‬‫ر‬‫بناب‬R‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬‫نيز‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫شبکه‬.
19
‫ا‬‫ر‬‫چ‬APEX‫؟‬
‫است‬ ‫اکل‬‫ر‬‫او‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫یت‬‫ر‬‫محو‬ ‫با‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ‫سریع‬ ‫توسعه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اب‬.‫ی‬‫ساز‬‫پیاده‬‫و‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ار‬‫ز‬‫اب‬ ‫این‬
‫مناسب‬‫بسیار‬ ‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫ها‬‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫نمایش‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ود‬‫ر‬‫و‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫سطح‬ ‫تعیين‬ ‫به‬‫نیاز‬ ‫که‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫داخلی‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬
‫است‬.
‫ی‬‫گير‬‫بهره‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ‫نصب‬ ‫به‬‫نیاز‬ ‫ن‬‫بدو‬ ‫امکانات‬ ‫تمام‬‫از‬‫و‬‫رگر‬‫و‬‫مر‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تنها‬
‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬‫و‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫شد‬‫ر‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫ی‬‫پذیر‬‫مقیاس‬ ‫قابلیت‬
‫از‬ ‫استفاده‬HTML5‫و‬node.js‫سایت‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬‫در‬
‫و‬ ‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬ ‫سامانه‬ ‫یک‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫اهم‬‫ر‬‫ف‬‫متمرکز‬
‫امکان‬‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬ ‫توسط‬ ‫استفاده‬‫و‬ ‫نویسان‬‫برنامه‬ ‫توسط‬ ‫آسان‬‫و‬ ‫سریع‬ ‫توسعه‬
‫نهایی‬
‫امنیت‬‫اکل‬‫ر‬‫او‬ ‫باالی‬ ‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬‫و‬:‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫سطح‬ ‫تعیين‬ ‫امکان‬ 20
‫ی‬‫بانکدار‬‫در‬ ‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬
‫شعب‬ ‫سطح‬‫در‬ ‫مشتریان‬‫موثر‬ ‫مدیریت‬
‫یسک‬‫ر‬ ‫مدیریت‬
‫ایی‬‫ر‬‫کا‬ ‫اساس‬‫بر‬ ‫شعب‬ ‫بندی‬ ‫تبه‬‫ر‬‫و‬ ‫تحلیل‬‫عملکرد‬
‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫مدیریت‬
‫موقع‬ ‫به‬‫و‬‫تر‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫ی‬‫گير‬ ‫تصمیم‬‫و‬‫بهتر‬ ‫مدیریت‬
‫بانکی‬ ‫اکنده‬‫ر‬‫پ‬ ‫اطالعات‬ ‫تحلیل‬ ‫جهت‬ ‫یرساخت‬‫ز‬ ‫ایجاد‬
‫ها‬ ‫بدهی‬‫و‬ ‫ها‬ ‫ایی‬‫ر‬‫دا‬ ‫مدیریت‬
21
‫ی‬‫بانکدار‬‫در‬ ‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬
‫شعب‬ ‫سطح‬‫در‬ ‫مشتریان‬‫موثر‬ ‫مدیریت‬
‫ی‬‫و‬‫ر‬‫از‬ ‫تحلیلی‬ ‫های‬ ‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫افیکی‬‫ر‬‫ت‬‫بار‬ ‫حذف‬
‫سیستم‬‫عملیاتی‬ ‫های‬‫بانکی‬
‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫پشتیبانی‬‫و‬ ‫خدمات‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫بهبود‬
‫در‬‫ی‬‫وفادار‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫نتیجه‬‫مشتریان‬
‫مشتریان‬ ‫یزش‬‫ر‬ ‫تحلیل‬‫به‬‫ی‬‫مشتر‬ ‫طبقه‬ ‫تفکیک‬
‫کفایت‬ ‫عدم‬ ‫مواقع‬‫در‬‫هشدار‬ ‫هوشمند‬ ‫سیستمهای‬
‫اعتبار‬
‫تحلیلی‬‫بستر‬ ‫کردن‬ ‫اهم‬‫ر‬‫ف‬-‫هزینه‬‫بر‬ ‫تی‬‫ر‬‫نظا‬‫های‬
‫شعب‬ ‫به‬ ‫مربوط‬
‫طبقه‬ ،‫حساب‬ ‫نوع‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫تحلیل‬‫و‬ ‫ی‬‫شگير‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬
‫و‬ ‫مان‬‫ز‬ ،‫خدمات‬ ‫نوع‬ ،‫شعبه‬ ،‫ی‬‫مشتر‬...
22
‫برد‬‫ر‬‫کا‬‫در‬ ‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬‫ی‬‫بانکدار‬
‫الکترونیک‬ ‫ی‬‫بانکدار‬‫و‬ ‫آنالین‬ ‫معامالت‬‫در‬ ‫الگوها‬ ‫شناسایی‬‫و‬ ‫معامالتی‬ ‫های‬‫ر‬‫فتا‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬:‫و‬ ‫بانک‬ ‫تلفن‬ ،‫بانک‬ ‫موبایل‬ ،‫بانک‬ ‫اینترنت‬ ‫یا‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫ت‬‫ر‬‫کا‬...
‫و‬ ‫كشف‬‫و‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫استفاده‬ ‫سوء‬ ‫ی‬‫پیگير‬
‫پولشویی‬‫و‬ ‫تقلب‬‫و‬ ‫ی‬‫كالهبردار‬ ‫دیابی‬‫ر‬
‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫بهینه‬ ‫تخصیص‬‫و‬‫پرداخت‬ ‫عدم‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬
‫بدهی‬
‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫ی‬‫اعتبار‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫عظیم‬ ‫حجم‬ ‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬
‫طبقه‬‫حساب‬ ‫بد‬‫و‬ ‫حساب‬ ‫خوش‬ ‫مشتریان‬ ‫بندی‬
‫با‬ ‫حقوقی‬‫و‬ ‫حقیقی‬ ‫اشخاص‬ ‫سنجی‬‫ر‬‫اعتبا‬‫تشخیص‬
‫موثر‬ ‫عوامل‬‫فرد‬‫اعتبار‬‫بر‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫یسک‬‫ر‬ ‫کاهش‬ ،‫ها‬ ‫بانک‬ ‫عملکرد‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬
‫ه‬‫ز‬‫حو‬‫در‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬‫از‬ ‫استفاده‬‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫مخاط‬
‫ی‬‫بانکدار‬
23
‫اکل‬‫ر‬‫ا‬ ‫های‬‫ر‬‫ابزا‬ ‫با‬ ‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬ ‫انجام‬‫و‬ ‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬
‫ی‬ ‫قنادباش‬ ‫سعیده‬
‫بهمن‬1394
‫باشم‬ ‫شما‬ ‫سواالت‬ ‫پاسخگوی‬ ‫میشم‬ ‫خوشحال‬
Ghanadbashi.s@gmail.com
1 von 24

Recomendados

بیگ دیتا von
بیگ دیتابیگ دیتا
بیگ دیتاHamed Azizi
4.5K views27 Folien
Introduction to Apache Hadoop in Persian - آشنایی با هدوپ von
Introduction to Apache Hadoop in Persian - آشنایی با هدوپIntroduction to Apache Hadoop in Persian - آشنایی با هدوپ
Introduction to Apache Hadoop in Persian - آشنایی با هدوپMobin Ranjbar
39.6K views22 Folien
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران von
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهران
1st Hadoop Tehran Workshop - اسلاید اولین کارگاه آموزش هدوپ تهرانFarafekr Technology
2.2K views81 Folien
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز von
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیرازIntroduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیراز
Introduction to Hadoop and Spark - اسلاید کارگاه آموزش هدوپ و اسپارک شیرازMobin Ranjbar
519 views79 Folien
تشخیص انجمن در مقیاس کلان داده von
تشخیص انجمن در مقیاس کلان دادهتشخیص انجمن در مقیاس کلان داده
تشخیص انجمن در مقیاس کلان دادهNavid Sedighpour
962 views37 Folien
Big Data Processing in Cloud Computing Environments von
Big Data Processing in Cloud Computing EnvironmentsBig Data Processing in Cloud Computing Environments
Big Data Processing in Cloud Computing EnvironmentsFarzad Nozarian
4.6K views39 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

داده کاوی von
داده کاویداده کاوی
داده کاویTaha Mokfi
4K views46 Folien
داده، dikw ، داده بزرگ و علم داده von
داده، dikw ، داده بزرگ و علم دادهداده، dikw ، داده بزرگ و علم داده
داده، dikw ، داده بزرگ و علم دادهfatemeh zatajam
403 views17 Folien
مقدمه ای بر داده کاوی von
مقدمه ای بر داده کاویمقدمه ای بر داده کاوی
مقدمه ای بر داده کاویdata scientist
2.2K views46 Folien
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس پنجم von
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس پنجمآموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس پنجم
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس پنجمfaradars
486 views36 Folien
Librarian2.0-v05 von
Librarian2.0-v05Librarian2.0-v05
Librarian2.0-v05YaBeSH KelassUp
817 views132 Folien
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس سوم von
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس سومآموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس سوم
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس سومfaradars
590 views30 Folien

Was ist angesagt?(19)

داده کاوی von Taha Mokfi
داده کاویداده کاوی
داده کاوی
Taha Mokfi4K views
داده، dikw ، داده بزرگ و علم داده von fatemeh zatajam
داده، dikw ، داده بزرگ و علم دادهداده، dikw ، داده بزرگ و علم داده
داده، dikw ، داده بزرگ و علم داده
fatemeh zatajam403 views
مقدمه ای بر داده کاوی von data scientist
مقدمه ای بر داده کاویمقدمه ای بر داده کاوی
مقدمه ای بر داده کاوی
data scientist2.2K views
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس پنجم von faradars
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس پنجمآموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس پنجم
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس پنجم
faradars486 views
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس سوم von faradars
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس سومآموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس سوم
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس سوم
faradars590 views
کلان داده کاربردها و چالش های آن von Hamed Azizi
کلان داده کاربردها و چالش های آنکلان داده کاربردها و چالش های آن
کلان داده کاربردها و چالش های آن
Hamed Azizi10.9K views
Big Data and select suitable tools von Meghdad Hatami
Big Data and select suitable toolsBig Data and select suitable tools
Big Data and select suitable tools
Meghdad Hatami4.1K views
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس هشتم von faradars
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس هشتمآموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس هشتم
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس هشتم
faradars510 views
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس چهارم von faradars
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس چهارمآموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس چهارم
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس چهارم
faradars1K views
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس هفتم von faradars
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس هفتمآموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس هفتم
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس هفتم
faradars882 views
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس یکم von faradars
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس یکمآموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس یکم
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس یکم
faradars832 views
Big data بزرگ داده ها von Omid Sohrabi
Big data بزرگ داده هاBig data بزرگ داده ها
Big data بزرگ داده ها
Omid Sohrabi8.5K views
جعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchers von YaBeSH KelassUp
جعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchersجعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchers
جعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchers
YaBeSH KelassUp1.2K views
Data Mining Using Learning Automata von navid bazrkar
Data Mining Using Learning Automata   Data Mining Using Learning Automata
Data Mining Using Learning Automata
navid bazrkar197 views
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس ششم von faradars
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس ششمآموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس ششم
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس ششم
faradars771 views
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس دوم von faradars
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس دومآموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس دوم
آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس دوم
faradars1.2K views

Similar a Bi and data mining with Oracle

cloud computing , رایانش ابری von
cloud computing , رایانش ابریcloud computing , رایانش ابری
cloud computing , رایانش ابریvhd-abdarbashi
1.2K views18 Folien
معرفي فايروال پايگاه داده von
معرفي فايروال پايگاه دادهمعرفي فايروال پايگاه داده
معرفي فايروال پايگاه دادهHamid Torkashvand
411 views4 Folien
هوش تجاری (Business intelligence) von
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)RayBPMS
603 views5 Folien
اسلايد آموزشي هوش تجاري von
اسلايد آموزشي هوش تجارياسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجاريAli Masoombeigi
7.9K views144 Folien
ABOUT INDUSTRY 4.0 von
ABOUT INDUSTRY 4.0ABOUT INDUSTRY 4.0
ABOUT INDUSTRY 4.0samereh monazam
227 views34 Folien
Cloud Computing7 von
Cloud Computing7Cloud Computing7
Cloud Computing7amiriano
217 views31 Folien

Similar a Bi and data mining with Oracle(20)

cloud computing , رایانش ابری von vhd-abdarbashi
cloud computing , رایانش ابریcloud computing , رایانش ابری
cloud computing , رایانش ابری
vhd-abdarbashi1.2K views
معرفي فايروال پايگاه داده von Hamid Torkashvand
معرفي فايروال پايگاه دادهمعرفي فايروال پايگاه داده
معرفي فايروال پايگاه داده
Hamid Torkashvand411 views
هوش تجاری (Business intelligence) von RayBPMS
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)
RayBPMS603 views
اسلايد آموزشي هوش تجاري von Ali Masoombeigi
اسلايد آموزشي هوش تجارياسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجاري
Ali Masoombeigi7.9K views
Cloud Computing7 von amiriano
Cloud Computing7Cloud Computing7
Cloud Computing7
amiriano217 views
راهنمای کامل راه اندازی الاستیک سرچ و استفاده آن در شرکت گارتکس von Seied Mahdi Sadat Hosseini
راهنمای کامل راه اندازی الاستیک سرچ و استفاده آن در شرکت گارتکسراهنمای کامل راه اندازی الاستیک سرچ و استفاده آن در شرکت گارتکس
راهنمای کامل راه اندازی الاستیک سرچ و استفاده آن در شرکت گارتکس
مراکز داده von aria1248
مراکز دادهمراکز داده
مراکز داده
aria1248389 views
مقدمه ای بر هوش تجاری von Zahra Mansoori
مقدمه ای بر هوش تجاریمقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاری
Zahra Mansoori62 views
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... von Aidin NaseriFard
 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
Aidin NaseriFard489 views
مفاهیم اولیه داکر von Ali Rasoulian
مفاهیم اولیه داکرمفاهیم اولیه داکر
مفاهیم اولیه داکر
Ali Rasoulian37 views
مسیردهی و پروتوکولهای مسیریابی von Muhibullah Aman
مسیردهی و پروتوکولهای مسیریابیمسیردهی و پروتوکولهای مسیریابی
مسیردهی و پروتوکولهای مسیریابی
Muhibullah Aman717 views
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman von Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah AmanCisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Cisco Exploration 2 In Persion-Muhibullah Aman
Muhibullah Aman604 views
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت von Yashar Esmaildokht
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دختOracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Yashar Esmaildokht297 views

Bi and data mining with Oracle

 • 1. ‫ی‬ ‫قنادباش‬ ‫سعیده‬ ‫بهمن‬1394 ‫با‬ ‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬ ‫انجام‬‫و‬ ‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬‫های‬‫ر‬‫ابزا‬‫اکل‬‫ر‬‫او‬
 • 3. ‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫سامانه‬ ‫بردهای‬‫ر‬‫کا‬ ‫بعدی‬ ‫چند‬ ‫تحليل‬ ۱. ‫داده‬‫ی‬‫کاو‬ ۲. ‫بينی‬ ‫پيش‬ ۳. ‫ی‬‫آمار‬ ‫ترسيم‬‫و‬ ‫ی‬‫گير‬ ‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ،‫وجو‬ ‫پرس‬ ۴. ۵. ۶. ۷. ‫مکانی‬ ‫تحليل‬ ‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫صوت‬‫و‬ ‫محتوا‬ ،‫متن‬‫در‬ ‫کاوش‬ 3
 • 4. ‫مشتر‬ ،‫ل‬‫محصو‬ ‫مانند‬ ،‫خاص‬ ‫موضوعی‬ ‫ن‬‫امو‬‫ر‬‫پي‬ ‫يافته‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫كاال‬ ‫يا‬‫و‬ ‫ی‬ ‫گرا‬ ‫موضوع‬ ‫پیوسته‬ ‫یا‬‫و‬ ‫یکجا‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫تجمیع‬ ‫امکان‬ ‫تجمیع‬‫یکجا‬‫و‬‫پیوسته‬ ‫سازگار‬ ،‫پااليش‬‫و‬ ‫نمودن‬‫چه‬‫ر‬‫يكپا‬‫از‬ ‫شده‬ ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬ ‫های‬‫داده‬ ‫نمودن‬ ‫احتماال‬‫و‬ ‫مختلف‬ ‫ای‬‫داده‬ ‫منابع‬‫ن‬‫ناهمگو‬ ‫چه‬‫ر‬‫يکپا‬ ‫مان‬‫ز‬ ‫محدوده‬‫طوالن‬ ‫اتب‬‫ر‬‫م‬ ‫به‬ ‫ی‬‫ی‬‫تر‬‫های‬‫سيستم‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫عملياتی‬‫وجود‬‫ساختار‬‫هر‬‫در‬ ‫مان‬‫ز‬‫عنصر‬ ‫ضمنی‬ ‫يا‬ ‫صريح‬ ‫كليد‬‫ی‬ ‫طوالنی‬‫و‬ ‫مشخص‬ ‫مانی‬‫ز‬ ‫محدوده‬‫در‬ ‫عدم‬‫سان‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫ر‬ ‫به‬ ‫عمليات‬ ‫وجود‬‫ی‬ (‫همزمانی‬ ‫ل‬‫كنتر‬‫و‬ ‫ترميم‬ ‫های‬‫مكانيزم‬ ‫به‬‫نياز‬ ‫عدم‬) ‫قابل‬‫غير‬‫تغیير‬ ‫ی‬‫گير‬ ‫تصميم‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫مناسب‬‫و‬ ‫تحلیلی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫شده‬ ‫سرجمع‬ ‫تحليلی‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬(Data Warehouse) ‫مدت‬ ‫کوتاه‬‫و‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫تصميمات‬ ‫اتخاذ‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫متمرکز‬ ‫ای‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ 4
 • 5. ‫ایجادشده‬ ‫ات‬‫ر‬‫تغیي‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫تنها‬ ‫پشتیبان‬ ‫نسخه‬ ‫تهیه‬ ‫امکان‬ ‫انه‬‫ز‬‫و‬‫ر‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫به‬ ‫ی‬‫گير‬ ‫پشتیبان‬ ‫امکان‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬‫و‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫تصميمات‬ ‫اتخاذ‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫متمرکز‬ ‫ای‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چندین‬ ‫ایجاد‬ ‫امکان‬‫قابلیت‬ ‫بهبود‬ ‫تحمل‬ ،‫اطمینان‬‫و‬ ‫خطا‬‫دسترس‬‫در‬‫سامانه‬ ‫بودن‬ ‫امکان‬Replication ‫سرعت‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬‫تمرکز‬ ‫که‬ ‫عملیاتی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫برخالف‬ ‫به‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫حجم‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫با‬ ‫جا‬‫این‬‫در‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫سانی‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫به‬ ‫دهیم‬‫می‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫خواندن‬ ‫سرعت‬ ‫خودخواسته‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫ی‬‫گير‬‫ش‬‫ر‬‫گزا‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫خواندن‬ ‫سرعت‬ ‫وسیع‬ ‫محدوده‬ ‫پوشش‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫باال‬ ‫حجم‬‫مانی‬‫ز‬ ‫حجيم‬ ‫ها‬ ‫داده‬‫تغیير‬‫و‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬ ‫امنیت‬ ‫امنیت‬ ‫داده‬‫ساختار‬ ‫تعیين‬‫در‬ ‫انعطاف‬ ‫پذیر‬ ‫انعطاف‬ 5 ‫تحليلی‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬(Data Warehouse)
 • 6. ‫مشتر‬ ،‫ل‬‫محصو‬ ‫مانند‬ ،‫خاص‬ ‫موضوعی‬ ‫ن‬‫امو‬‫ر‬‫پي‬ ‫يافته‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫كاال‬ ‫يا‬‫و‬ ‫ی‬ ‫گرا‬ ‫موضوع‬ ‫توضیح‬ ‫در‬ ‫ات‬‫ر‬‫تغیي‬ ‫دیابی‬‫ر‬dimension‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫ر‬‫منظو‬ ‫به‬ ‫یخ‬‫ر‬‫تا‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫یخچه‬‫ر‬‫تا‬ ‫های‬ ‫داده‬‫از‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫قابلیت‬SCD ‫مان‬‫ز‬ ‫محدوده‬‫طوالن‬ ‫اتب‬‫ر‬‫م‬ ‫به‬ ‫ی‬‫ی‬‫تر‬‫های‬‫سيستم‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫عملياتی‬‫وجود‬‫ساختار‬‫هر‬‫در‬ ‫مان‬‫ز‬‫عنصر‬ ‫ضمنی‬ ‫يا‬ ‫صريح‬ ‫كليد‬‫ی‬ ‫طوالنی‬‫و‬ ‫مشخص‬ ‫مانی‬‫ز‬ ‫محدوده‬‫در‬ ‫عدم‬‫سان‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫ر‬ ‫به‬ ‫عمليات‬ ‫وجود‬‫ی‬ (‫همزمانی‬ ‫ل‬‫كنتر‬‫و‬ ‫ترميم‬ ‫های‬‫مكانيزم‬ ‫به‬‫نياز‬ ‫عدم‬) ‫امکان‬aggregate‫قابلیت‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫کردن‬Columnar index ‫ل‬‫جداو‬‫از‬ ‫استفاده‬Fact ‫تحليلی‬ ‫داده‬ ‫پايگاه‬(Data Warehouse) ‫مدت‬ ‫کوتاه‬‫و‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫تصميمات‬ ‫اتخاذ‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫متمرکز‬ ‫ای‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ 6
 • 7. ‫اکل؟‬‫ر‬‫ا‬ ‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫ا‬‫ر‬‫چ‬ ‫های‬ ‫داده‬‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫حجیم‬(Big Data) ‫بر‬‫ر‬‫کا‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫پسند‬ ‫ی‬‫کاو‬ ‫متن‬‫و‬ ‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬‫از‬ ‫بدیل‬‫بی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫متنی‬ ‫های‬‫فایل‬‫از‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫ی‬ ‫واکش‬‫در‬ ‫باال‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬ ‫اکلی‬‫ر‬‫ا‬‫غير‬ ‫منابع‬‫از‬ ‫حتی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ی‬‫ر‬‫آو‬ ‫جمع‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬‫از‬ ‫مستقل‬ ‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫ی‬‫ژ‬‫تکنولو‬‫از‬ ‫دنیا‬‫برتر‬ ‫مالی‬ ‫موسسات‬‫و‬ ‫ای‬ ‫بیمه‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ،‫ها‬ ‫بانک‬‫اکثر‬ ‫استفاده‬Oracle 7
 • 8. Big Data ‫و‬ Data Warehouse ‫مشترک‬ ‫هدف‬ ‫ای‬‫ر‬‫دا‬:‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬‫از‬ ‫ی‬‫تجار‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫دن‬‫ر‬‫آو‬ ‫بدست‬ Big Data‫ها‬ ‫داده‬‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫طیف‬ ‫شامل‬:‫ویدئوها‬‫و‬ ‫ها‬ ‫ایمیل‬ ،‫مکانی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ،‫ها‬‫ر‬‫سنسو‬‫از‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫های‬ ‫داده‬ ،‫ها‬ ‫الگ‬. Big Data‫تحلیل‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫مناسب‬ ‫فرمت‬ ‫به‬ ‫ذخيره‬‫و‬ ‫مختلف‬ ‫منابع‬‫از‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬ ‫جهت‬ ‫ی‬‫معمار‬ ‫یک‬ ‫مند‬‫ز‬‫نیا‬. ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫اکل‬‫ر‬‫ا‬ ‫ی‬‫معمار‬Big Data‫و‬DataWarehouse:‫وجود‬‫جهت‬ ‫ها‬ ‫داده‬‫از‬ ‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬ ‫منبعی‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫اهم‬‫ر‬‫ف‬ ‫ر‬‫منظو‬ ‫به‬ ‫سیستم‬‫دو‬ ‫بين‬ ‫داده‬ ‫جریان‬ ‫تحلیل‬. 8
 • 9. ‫اکل؟‬‫ر‬‫ا‬ ‫دیتابیس‬ ‫ا‬‫ر‬‫چ‬ ‫های‬ ‫اسکن‬‫هوشمند‬ ‫ای‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ج‬‫ا‬‫رابیس‬‫ر‬‫ت‬‫دی‬‫ر‬‫و‬‫رر‬‫ر‬‫س‬ ‫ره‬‫ر‬‫ب‬ ‫رده‬‫ر‬‫ش‬‫رر‬‫ر‬‫ت‬‫فیل‬ ‫رای‬‫ر‬‫ه‬ ‫داده‬‫از‬ ‫روچکی‬‫ر‬‫ک‬ ‫ره‬‫ر‬‫ع‬‫مجمو‬ ‫رال‬‫ر‬‫س‬‫ر‬‫ا‬‫و‬ ‫ی‬‫راز‬‫ر‬‫س‬ ‫رره‬‫ر‬‫ي‬‫ذخ‬‫ر‬‫و‬‫رر‬‫ر‬‫س‬‫در‬ ‫برد‬‫ر‬‫را‬‫ر‬‫ک‬‫پر‬ ‫رای‬‫ر‬‫ه‬ ‫ی‬‫روئر‬‫ر‬‫ک‬:‫رای‬‫ر‬‫ه‬ ‫ی‬‫روئر‬‫ر‬‫ک‬ ‫ای‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ب‬ ‫رب‬‫ر‬‫س‬‫منا‬ ‫حجیم‬. ‫ی‬‫گذار‬ ‫ایندکس‬ ‫ی‬‫نگهدار‬‫ی‬‫کوئر‬ ‫سرعت‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫و‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫غير‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫فیلترکردن‬ ‫جهت‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخيره‬‫ر‬‫و‬‫سر‬‫در‬ ‫ها‬ ‫ن‬‫ستو‬‫مقادیر‬‫حداکثر‬‫و‬ ‫حداقل‬‫ها‬. ‫ی‬‫ساز‬ ‫فشرده‬‫ستونی‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫تا‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫فشرده‬ ‫نرخ‬10‫ها‬ ‫ی‬‫کوئر‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬ ‫به‬ ‫دن‬‫ز‬ ‫لطمه‬ ‫ن‬‫بدو‬‫ابر‬‫ر‬‫ب‬.‫تا‬ ‫ای‬ ‫یخچه‬‫ر‬‫تا‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫فشرده‬ ‫نرخ‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫همچنين‬40‫ابر‬‫ر‬‫ب‬. Exadata ‫پهنای‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫باند‬IO ‫در‬ ‫ستونی‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫فشرده‬ ‫فرمت‬ ‫به‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخيره‬‫حافظه‬ ‫فرمت‬‫ها‬ ‫داده‬‫سریعتر‬ ‫یابی‬‫ز‬‫با‬‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫مناسب‬ ‫ستونی‬.‫حافظه‬‫در‬ ‫داده‬‫بیشتر‬ ‫حجم‬ ‫ذخيره‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫فشرده‬. ‫ی‬‫بردار‬ ‫ش‬‫ز‬‫پردا‬SIMD ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬‫مقادیر‬‫ن‬‫ستو‬‫ها‬‫در‬‫یک‬CPU instruction.‫بسیار‬‫مناسب‬‫در‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬where clause‫ها‬.‫اهم‬‫ر‬‫ف‬‫کردن‬‫امکان‬‫اسکن‬ ‫ن‬‫بیلیو‬‫ها‬‫سطر‬‫در‬‫هر‬‫ثانیه‬. ‫یتم‬‫ر‬‫الگو‬aggregation‫جدید‬ ‫بهینه‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫شده‬join‫ل‬‫جداو‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫دایم‬ ‫های‬fact‫یک‬‫در‬ ‫همگی‬ ‫نتایج‬ ‫کردن‬ ‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬‫و‬single memory pass. ‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخيره‬ ‫در‬‫حافظه‬ ‫ای‬ ‫ه‬‫ر‬‫محاو‬ ‫ی‬‫کوئر‬ ‫نگ‬‫ر‬‫بالد‬ 9
 • 10. ‫اکل؟‬‫ر‬‫ا‬ ‫دیتابیس‬ ‫ا‬‫ر‬‫چ‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬‫از‬ ‫استفاده‬aggregation‫ی‬‫گذار‬ ‫ایندکس‬‫و‬‫پیشرفته‬ ‫ایندکس‬‫ی‬‫گذار‬bitmap‫و‬b-tree‫از‬ ‫استفاده‬‫و‬Materializedviews. ‫چند‬ ‫های‬ ‫محیط‬‫در‬ ‫ها‬ ‫ی‬‫کوئر‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫بهینه‬‫بعدی‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ی‬‫مواز‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ی‬‫کوئر‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬‫شده‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬‫منبع‬ ‫چندین‬ ‫به‬IO‫و‬CPU‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬‫بر‬ ‫ی‬‫کوئر‬ ‫یک‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬. ‫تیشن‬‫ر‬‫پا‬‫بندی‬ ‫اه‬‫ر‬‫ابر‬‫ر‬‫دوب‬ ‫تا‬ ‫ها‬ ‫ی‬‫کوئر‬ ‫سرعت‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫بردی‬‫ر‬‫کا‬‫و‬ ‫ساده‬‫بسیار‬ ‫حل‬.‫می‬ ‫پیدا‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫ل‬‫جدو‬‫از‬ ‫ش‬‫ز‬‫نیا‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫های‬ ‫تیشن‬‫ر‬‫پا‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫ی‬‫کوئر‬‫کند‬. ‫ها‬ ‫ی‬‫کوئر‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫بهینه‬‫ی‬‫ساز‬ ‫مندی‬ ‫بهره‬‫از‬ Oraclequery Optimizer:‫در‬ ‫ات‬‫ر‬‫تعیي‬executionplan‫ها‬ ‫ی‬‫کوئر‬. DatabaseResource Manager:‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ان‬‫ز‬‫مي‬ ‫تعیين‬ ‫سپس‬‫و‬ ‫ی‬‫بر‬‫ر‬‫کا‬ ‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫تعریف‬ ‫امکان‬CPU‫و‬IO‫ه‬‫و‬‫گر‬‫هر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬. .‫تعریف‬ ‫امکان‬Query queuing‫و‬Query governing‫چندین‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫مناسب‬workload‫همزمان‬ ‫صدها‬businessanalysts‫شات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫که‬ad-hoc‫کنند‬ ‫می‬ ‫تولید‬. ‫ان‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫ه‬businessusers‫کنند‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫دها‬‫ر‬‫داشبو‬ ‫که‬. ‫ها‬ ‫ده‬data scientists‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫که‬. Management Packs:‫ی‬‫ساز‬‫خودکار‬ongoing performance tuning‫دیتاویرهاوس‬‫در‬. ‫ها‬ ‫ی‬‫کوئر‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬ ‫تکنیک‬‫های‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫بهینه‬ 10
 • 11. ‫اکل‬‫ر‬‫ا‬ ‫دیتابیس‬ ‫ا‬‫ر‬‫چ‬‫؟‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫مدیریت‬(‫ها‬ ‫داده‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬‫در‬ ‫همیشه‬) ‫تکنیک‬"‫تقسیم‬‫و‬‫حل‬"‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ل‬‫جداو‬‫گ‬‫ر‬‫بز‬‫در‬‫دیتابیس‬.‫یع‬‫ز‬‫تو‬‫تیشن‬‫ر‬‫پا‬‫ها‬‫در‬‫الیه‬‫های‬‫ذخيره‬‫ی‬‫ساز‬‫متفاوت‬.‫داده‬‫های‬‫جدیدتر‬‫بر‬‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫منبع‬‫ذخيره‬‫ی‬‫ساز‬‫سریعتر‬‫ذخيره‬‫شوند‬. ‫تیشن‬‫ر‬‫پا‬‫بندی‬ ‫استفاده‬‫تکنیک‬‫از‬‫فشرده‬ ‫های‬‫ی‬‫ساز‬OLTP:‫ی‬‫ساز‬ ‫فشرده‬ ‫نرخ‬ ‫با‬3‫به‬1.‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫جداولی‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫حتی‬‫پیوسته‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫سانی‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫بر‬. ‫لطمه‬ ‫ن‬‫بدو‬‫دن‬‫ز‬‫به‬‫ی‬‫کوئر‬ ‫سرعت‬‫و‬ ‫مان‬‫ز‬‫ها‬. ‫ستونی‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫فشرده‬:‫ی‬‫ساز‬ ‫فشرده‬ ‫نرخ‬ ‫با‬10‫به‬1.‫ها‬ ‫ی‬‫کوئر‬ ‫سرعت‬‫و‬ ‫مان‬‫ز‬‫بر‬ ‫دن‬‫ز‬ ‫لطمه‬ ‫ن‬‫بدو‬. ‫فشرده‬‫شیو‬‫ر‬‫آ‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫ی‬‫ساز‬:‫ی‬‫ساز‬ ‫فشرده‬ ‫نرخ‬ ‫با‬40‫به‬1.‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫تر‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬‫بر‬. ‫ی‬‫ساز‬ ‫فشرده‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬‫خواندن‬ ‫قابل‬ ‫نسخه‬ ‫چند‬‫در‬ ‫ی‬‫سازگار‬ ‫حفظ‬ ‫طریق‬‫از‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫خواندن‬ ‫همزمان‬.‫انتقال‬ ‫مثل‬ ‫ی‬‫نگهدار‬ ‫عملیات‬ ‫آنالین‬ ‫انجام‬ ‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫حال‬‫در‬ ‫های‬ ‫ی‬‫کوئر‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬ ‫سرعت‬‫و‬ ‫مان‬‫ز‬ ‫به‬ ‫دن‬‫ز‬ ‫لطمه‬ ‫ن‬‫بدو‬ ‫ل‬‫جداو‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫تیشن‬‫ر‬‫پا‬. ‫آنالین‬ ‫عملیات‬‫و‬ ‫خواندن‬ ‫ی‬‫سازگار‬ 11
 • 12. ‫اکل‬‫ر‬‫ا‬ ‫دیتابیس‬ ‫ا‬‫ر‬‫چ‬‫؟‬ ‫اکل‬‫ر‬‫ا‬ ‫تحلیلی‬ ‫ر‬‫موتو‬ ‫تجمیع‬(Analytics engine)‫اکل‬‫ر‬‫ا‬ ‫دیتابیس‬ ‫ر‬‫موتو‬‫در‬ ‫استفاده‬‫توابع‬‫از‬lag, lead, average, ratio ‫قابلیت‬‫الگو‬ ‫تطبیق‬:‫به‬‫نیاز‬ ‫ن‬‫بدو‬ ‫دیتابیس‬‫در‬ ‫شده‬ ‫ذخيره‬ ‫های‬ ‫داده‬‫در‬ ‫الگوها‬ ‫کشف‬ ‫امکان‬join‫و‬SQL‫پیچیده‬ ‫های‬.‫فتار‬‫ر‬ ‫تشخیص‬ ‫یا‬ ‫ترند‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬‫مشکوک‬ ‫توسعه‬SQL‫دیتابیس‬‫در‬ ‫تحلیل‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫دن‬‫و‬‫افز‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫فشرده‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخيره‬scalable‫بعدی‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫داده‬‫از‬ ‫سریع‬ ‫سانی‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫بر‬ ‫بعدی‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬‫بر‬ ‫ها‬ ‫ی‬‫کوئر‬ ‫باالی‬ ‫سرعت‬‫و‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬ ‫پیچیده‬ ‫تحلیلی‬ ‫محاسبات‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخيره‬‫و‬ ‫محاسبه‬ ‫توانایی‬ ‫ر‬‫موتو‬‫آنالین‬ ‫تحلیلی‬ ‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫پردا‬(OLAP)‫تعبیه‬‫با‬ ‫اکل‬‫ر‬‫ا‬ ‫دیتابیس‬‫در‬ ‫شده‬‫امکان‬‫بسیار‬ ‫بعدی‬ ‫چند‬ ‫فرمت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ذخيره‬‫و‬ ‫کیوب‬ ‫تعریف‬ ‫ا‬‫ر‬‫کا‬ ‫اکل‬‫ر‬‫ا‬ ‫دیتابیس‬‫در‬ ‫شده‬ ‫تعبیه‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫های‬ ‫یتم‬‫ر‬‫الگو‬ ‫های‬ ‫یتم‬‫ر‬‫الگو‬R‫اکل‬‫ر‬‫ا‬ ‫دیتابیس‬‫در‬ ‫شده‬ ‫تعبیه‬ ‫پیشرفته‬ ‫تحلیل‬ 12
 • 13. ‫ساده‬‫و‬ ‫ا‬‫ر‬‫کا‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫ابعاد‬‫و‬ ‫ها‬ ‫کیوب‬ ‫ایجاد‬‫بستر‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫لود‬ ‫جهت‬ ‫ها‬ ‫نگاشت‬ ‫ایجاد‬‫بستر‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫فراهم‬ ‫خودکار‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫کلیدها‬ ‫اختصاص‬‫و‬ ‫مراتبی‬ ‫سلسله‬ ‫سطوح‬ ‫ساخت‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬SCD(Slowly Changing Dimensions) ‫امکان‬Aggregate‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫کردن‬Materializedviews ‫تعریف‬ ‫قابلیت‬Job،‫ها‬Scheduling‫ها‬ ‫آن‬ ‫کردن‬ ‫ر‬‫مانیتو‬‫و‬ ‫ایجاد‬‫مجدد‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫یوهای‬‫ر‬‫سنا‬(‫تعریف‬‫و‬‫یو‬‫ر‬‫سنا‬ ‫چند‬ ‫کردن‬ ‫پکیج‬ ‫امکان‬ ‫ودی‬‫ر‬‫و‬‫برای‬‫ها‬‫پکیج‬-web service) ‫امکان‬‫توابع‬‫از‬ ‫استفاده‬java‫ها‬‫داده‬ ‫سنجی‬‫اعتبار‬ ‫برای‬data validation-‫به‬ ‫عنوان‬‫مثال‬‫ملی‬ ‫کد‬‫کدپستی‬‫و‬ ‫ی‬‫مشتر‬ ‫کد‬ ، ‫ا‬‫ر‬‫چ‬OWB‫؟‬ 13
 • 14. ELT ‫مقابل‬‫در‬ ETL Extract, Load, Transform ELT ETL ‫به‬‫سطر‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫کیفی‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫ر‬‫و‬‫سر‬‫در‬‫سطر‬ETL(‫گلوگاه‬ ‫ایجاد‬.) ‫بار‬‫دو‬‫به‬ ‫س‬‫ر‬‫سو‬‫از‬‫یکبار‬ ‫شبکه‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬‫بر‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫جایی‬ ‫جابه‬ ‫ر‬‫و‬‫سر‬ETL‫مقصد‬ ‫داده‬‫انبار‬ ‫به‬‫ر‬‫و‬‫سر‬‫از‬ ‫دوم‬‫بار‬‫و‬. ‫از‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫چگی‬‫ر‬‫یکپا‬ ‫محدودیت‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫ر‬‫و‬‫سر‬ ‫به‬ ‫مقصد‬ETL. ‫مقصد‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ی‬‫بارگذار‬‫و‬ ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬ ‫ابتدا‬. ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫چگی‬‫ر‬‫یکپا‬‫و‬ ‫کیفی‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫سپس‬ ‫مقصد‬ ‫داده‬‫انبار‬. 14
 • 15. ‫ا‬‫ر‬‫چ‬OBIEE‫؟‬ ‫اکل‬‫ر‬‫ا‬ ‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ار‬‫ز‬‫اب‬ ‫ی‬‫بر‬‫ر‬‫کا‬ ‫واسط‬ ‫آفیس‬ ‫با‬ ‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬‫سافت‬‫و‬‫مایکر‬ ‫امکان‬‫اسناد‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫سافت‬‫و‬‫مایکر‬ ‫اکسل‬‫و‬ ‫د‬‫ر‬‫و‬‫و‬ ،‫پوینت‬‫ر‬‫پاو‬ ‫دها‬‫ر‬‫داشبو‬‫ای‬ ‫ه‬‫ر‬‫محاو‬ ‫کامال‬ ‫شات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬‫و‬ ‫به‬‫شات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫ی‬‫گذار‬ ‫اک‬‫ر‬‫اشت‬ ‫دهای‬‫ر‬‫داشبو‬‫متنوع‬ ‫مدیریتی‬ ‫ل‬‫جدو‬-‫نمودار‬-‫اشخاص‬ ‫ابط‬‫و‬‫ر‬ ‫اف‬‫ر‬‫گ‬ ‫و‬ ‫ها‬‫حساب‬-‫اف‬‫ر‬‫گ‬‫ها‬‫اکنش‬‫ر‬‫ت‬ ‫با‬ ‫اسناد‬‫و‬ ‫شات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ،‫ها‬ ‫قالب‬ ‫ایجاد‬ ‫باال‬‫بسیار‬ ‫دهی‬ ‫فرمت‬ ‫قابلیت‬ ‫کامل‬ ‫ر‬‫طو‬ ‫به‬ ‫شات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫نمایش‬‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫نصب‬ ‫به‬‫نیاز‬ ‫ن‬‫بدو‬‫و‬‫رگر‬‫و‬‫مر‬ ‫طریق‬‫از‬ ‫اضافه‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫شات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬‫تغیير‬‫و‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫بر‬‫ر‬‫کا‬ ‫به‬‫نیاز‬ ‫ن‬‫بدو‬ ‫ی‬‫تجار‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬ ‫فنی‬ ‫سریع‬ ‫ی‬‫یادگير‬ 15
 • 16. ‫ا‬‫ر‬‫چ‬OBIEE‫؟‬ ‫اکل‬‫ر‬‫ا‬ ‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬‫ار‬‫ز‬‫اب‬ ‫ی‬‫بر‬‫ر‬‫کا‬ ‫واسط‬ ●‫در‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫سطح‬ ‫تعیين‬ ‫امکان‬ ‫سطر‬ ‫سطح‬(Row Level Security) ●‫ا‬‫ز‬‫مج‬ ‫ی‬‫بر‬‫ر‬‫کا‬ ‫های‬‫محیط‬ ‫وجود‬ (Subject Area) ●Caching ●‫در‬ ‫محاسبات‬‫از‬ ‫ی‬ ‫بخش‬ ‫انجام‬ ‫ر‬‫و‬‫سر‬OBIEE‫ن‬‫بدو‬‫به‬‫نیاز‬‫سال‬‫ر‬‫ا‬ ‫دیتابیس‬ ‫به‬(‫دیتابیس‬ ‫لود‬ ‫کاهش‬) ●‫اخوانی‬‫ر‬‫ف‬ ‫امکان‬‫ایندها‬‫ر‬‫ف‬‫در‬ ‫دها‬‫ر‬‫داشبو‬‫شات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬‫و‬ ●‫ها‬‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫بندی‬ ‫مان‬‫ز‬ ‫امکان‬ ●‫ایمیل‬ ‫به‬ ‫ها‬‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫سال‬‫ر‬‫ا‬ ‫امکان‬ ●‫خدادها‬‫ر‬ ‫اساس‬‫ر‬‫ب‬ ‫ها‬‫ر‬‫هشدا‬ ‫تعریف‬ ‫امکان‬ ‫های‬ ‫حریان‬ ‫کردن‬‫تریگر‬ ‫ر‬‫منظو‬ ‫به‬‫ی‬‫کار‬ ●‫مطلع‬‫طریق‬‫از‬ ‫ذینفعان‬ ‫ساختن‬‫سانه‬‫ر‬ ●‫های‬ ‫شاخص‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫اعالن‬ ‫تعریف‬ ●‫کلیدی‬‫عملکرد‬ ●‫در‬ ‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫کردن‬ ‫ر‬‫مانیتو‬ ‫ی‬‫گير‬ ‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫هنگام‬ GRAPHIC DESIGNER 16
 • 17. ‫؟‬‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬ ‫ا‬‫ر‬‫چ‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫نمایی‬‫ز‬‫با‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ضمنی‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫عظیم‬ ‫منابع‬‫از‬ ‫الگوها‬ ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫ایجاد‬ ‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬ ‫متنوع‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬ ‫های‬‫سیستم‬‫از‬ ‫ی‬‫گير‬ ‫بهره‬ ‫آسان‬ ‫ی‬‫بر‬‫ر‬‫کا‬ ‫با‬ ‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫شفاف‬ ‫فضایی‬ ‫ایجاد‬ ‫ده‬‫ر‬ ‫تمامی‬‫در‬ ‫صحیح‬ ‫ی‬‫گير‬ ‫تصمیم‬ ‫تصمیم‬ ‫بهبود‬ ‫بویژه‬ ‫مدیریتی‬ ‫های‬ ‫شد‬‫ر‬‫ا‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدی‬ ‫ی‬‫گير‬ ‫شناسایی‬‫سریع‬ ‫تهدیدها‬‫و‬ ‫ها‬‫فرصت‬ ‫اطالعات‬ ‫تحلیل‬‫در‬ ‫سرعت‬ ‫و‬‫کیفیت‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫نتایج‬‫ها‬ ‫تحلیل‬ ‫در‬ ‫تحلیل‬ ‫ت‬‫ر‬‫قد‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫اه‬‫ر‬‫هم‬ ‫به‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫تحلیل‬ ‫صحت‬ 17
 • 18. ‫ا‬‫ر‬‫چ‬SNA‫؟‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫نمایی‬‫ز‬‫با‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ضمنی‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫عظیم‬ ‫منابع‬‫از‬ ‫الگوها‬ ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫ایجاد‬ ‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬ ‫متنوع‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬ ‫های‬‫سیستم‬‫از‬ ‫ی‬‫گير‬ ‫بهره‬ ‫آسان‬ ‫ی‬‫بر‬‫ر‬‫کا‬ ‫با‬ ‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫شفاف‬ ‫فضایی‬ ‫ایجاد‬ ‫ده‬‫ر‬ ‫تمامی‬‫در‬ ‫صحیح‬ ‫ی‬‫گير‬ ‫تصمیم‬ ‫تصمیم‬ ‫بهبود‬ ‫بویژه‬ ‫مدیریتی‬ ‫های‬ ‫شد‬‫ر‬‫ا‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدی‬ ‫ی‬‫گير‬ ‫شناسایی‬‫سریع‬ ‫تهدیدها‬‫و‬ ‫ها‬‫فرصت‬ ‫اطالعات‬ ‫تحلیل‬‫در‬ ‫سرعت‬ ‫و‬‫کیفیت‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫نتایج‬‫ها‬ ‫تحلیل‬ ‫در‬ ‫تحلیل‬ ‫ت‬‫ر‬‫قد‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫اه‬‫ر‬‫هم‬ ‫به‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫تحلیل‬ ‫صحت‬ 18 SNA: SocialNetwork Analysis
 • 19. ‫ی‬‫آمار‬ ‫بان‬‫ز‬ ‫ا‬‫ر‬‫چ‬R‫؟‬ ‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ‫محیط‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫باز‬ ‫متن‬‫داده‬ ‫تحلیل‬‫و‬ ‫ی‬‫آمار‬ ‫محاسبات‬ ‫و‬ ‫است‬‫باز‬ ‫متن‬ ‫بر‬‫است‬‫ر‬‫اج‬ ‫قابل‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬‫هر‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬. ‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬‫آمار‬ ‫های‬‫تکنیک‬ ‫یادی‬‫ز‬ ‫تعداد‬ ‫خود‬‫ر‬‫د‬‫است‬ ‫داده‬ ‫جای‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫مدیریت‬ ‫تحت‬ ‫ی‬‫مواز‬‫و‬ ‫نگ‬‫ر‬‫د‬‫بی‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫شود‬‫می‬ ‫ا‬‫ر‬‫اج‬ ‫اکل‬‫ر‬‫او‬.‫ها‬‫یتم‬‫ر‬‫الگو‬ ‫ی‬‫مواز‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬ ‫امکان‬ ‫تا‬1024‫است‬‫ر‬‫دا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫همزمان‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫یتم‬‫ر‬‫الگو‬. ‫است‬ ‫ی‬ ‫نویس‬‫یتم‬‫ر‬‫الگو‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫آسانی‬ ‫بان‬‫ز‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ی‬‫بصر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ای‬‫العاده‬‫ق‬‫فو‬ ‫افیکی‬‫ر‬‫گ‬ ‫محیط‬ ‫هاست‬‫داده‬. ‫های‬‫پکیج‬R‫اند‬‫دنی‬‫ز‬ ‫مثال‬.‫کتابخانه‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ igraph‫باال‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫اف‬‫ر‬‫گ‬ ‫تحلیل‬ ‫های‬ ‫یتم‬‫ر‬‫الگو‬ ، ‫است‬ ‫کرده‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬.‫این‬‫ر‬‫بناب‬R‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬‫نيز‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫شبکه‬. 19
 • 20. ‫ا‬‫ر‬‫چ‬APEX‫؟‬ ‫است‬ ‫اکل‬‫ر‬‫او‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫یت‬‫ر‬‫محو‬ ‫با‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ‫سریع‬ ‫توسعه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اب‬.‫ی‬‫ساز‬‫پیاده‬‫و‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ار‬‫ز‬‫اب‬ ‫این‬ ‫مناسب‬‫بسیار‬ ‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫ها‬‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫نمایش‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ود‬‫ر‬‫و‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫سطح‬ ‫تعیين‬ ‫به‬‫نیاز‬ ‫که‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫داخلی‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ‫است‬. ‫ی‬‫گير‬‫بهره‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ‫نصب‬ ‫به‬‫نیاز‬ ‫ن‬‫بدو‬ ‫امکانات‬ ‫تمام‬‫از‬‫و‬‫رگر‬‫و‬‫مر‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬‫و‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫شد‬‫ر‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫ی‬‫پذیر‬‫مقیاس‬ ‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬HTML5‫و‬node.js‫سایت‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬‫در‬ ‫و‬ ‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬ ‫سامانه‬ ‫یک‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫اهم‬‫ر‬‫ف‬‫متمرکز‬ ‫امکان‬‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬ ‫توسط‬ ‫استفاده‬‫و‬ ‫نویسان‬‫برنامه‬ ‫توسط‬ ‫آسان‬‫و‬ ‫سریع‬ ‫توسعه‬ ‫نهایی‬ ‫امنیت‬‫اکل‬‫ر‬‫او‬ ‫باالی‬ ‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬‫و‬:‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫سطح‬ ‫تعیين‬ ‫امکان‬ 20
 • 21. ‫ی‬‫بانکدار‬‫در‬ ‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬ ‫شعب‬ ‫سطح‬‫در‬ ‫مشتریان‬‫موثر‬ ‫مدیریت‬ ‫یسک‬‫ر‬ ‫مدیریت‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬ ‫اساس‬‫بر‬ ‫شعب‬ ‫بندی‬ ‫تبه‬‫ر‬‫و‬ ‫تحلیل‬‫عملکرد‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫مدیریت‬ ‫موقع‬ ‫به‬‫و‬‫تر‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫ی‬‫گير‬ ‫تصمیم‬‫و‬‫بهتر‬ ‫مدیریت‬ ‫بانکی‬ ‫اکنده‬‫ر‬‫پ‬ ‫اطالعات‬ ‫تحلیل‬ ‫جهت‬ ‫یرساخت‬‫ز‬ ‫ایجاد‬ ‫ها‬ ‫بدهی‬‫و‬ ‫ها‬ ‫ایی‬‫ر‬‫دا‬ ‫مدیریت‬ 21
 • 22. ‫ی‬‫بانکدار‬‫در‬ ‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬ ‫شعب‬ ‫سطح‬‫در‬ ‫مشتریان‬‫موثر‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬‫از‬ ‫تحلیلی‬ ‫های‬ ‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫افیکی‬‫ر‬‫ت‬‫بار‬ ‫حذف‬ ‫سیستم‬‫عملیاتی‬ ‫های‬‫بانکی‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫پشتیبانی‬‫و‬ ‫خدمات‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫بهبود‬ ‫در‬‫ی‬‫وفادار‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫نتیجه‬‫مشتریان‬ ‫مشتریان‬ ‫یزش‬‫ر‬ ‫تحلیل‬‫به‬‫ی‬‫مشتر‬ ‫طبقه‬ ‫تفکیک‬ ‫کفایت‬ ‫عدم‬ ‫مواقع‬‫در‬‫هشدار‬ ‫هوشمند‬ ‫سیستمهای‬ ‫اعتبار‬ ‫تحلیلی‬‫بستر‬ ‫کردن‬ ‫اهم‬‫ر‬‫ف‬-‫هزینه‬‫بر‬ ‫تی‬‫ر‬‫نظا‬‫های‬ ‫شعب‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫طبقه‬ ،‫حساب‬ ‫نوع‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫تحلیل‬‫و‬ ‫ی‬‫شگير‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫و‬ ‫مان‬‫ز‬ ،‫خدمات‬ ‫نوع‬ ،‫شعبه‬ ،‫ی‬‫مشتر‬... 22
 • 23. ‫برد‬‫ر‬‫کا‬‫در‬ ‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬‫ی‬‫بانکدار‬ ‫الکترونیک‬ ‫ی‬‫بانکدار‬‫و‬ ‫آنالین‬ ‫معامالت‬‫در‬ ‫الگوها‬ ‫شناسایی‬‫و‬ ‫معامالتی‬ ‫های‬‫ر‬‫فتا‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬:‫و‬ ‫بانک‬ ‫تلفن‬ ،‫بانک‬ ‫موبایل‬ ،‫بانک‬ ‫اینترنت‬ ‫یا‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫ت‬‫ر‬‫کا‬... ‫و‬ ‫كشف‬‫و‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫استفاده‬ ‫سوء‬ ‫ی‬‫پیگير‬ ‫پولشویی‬‫و‬ ‫تقلب‬‫و‬ ‫ی‬‫كالهبردار‬ ‫دیابی‬‫ر‬ ‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫بهینه‬ ‫تخصیص‬‫و‬‫پرداخت‬ ‫عدم‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫بدهی‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫ی‬‫اعتبار‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫عظیم‬ ‫حجم‬ ‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬ ‫طبقه‬‫حساب‬ ‫بد‬‫و‬ ‫حساب‬ ‫خوش‬ ‫مشتریان‬ ‫بندی‬ ‫با‬ ‫حقوقی‬‫و‬ ‫حقیقی‬ ‫اشخاص‬ ‫سنجی‬‫ر‬‫اعتبا‬‫تشخیص‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬‫فرد‬‫اعتبار‬‫بر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫یسک‬‫ر‬ ‫کاهش‬ ،‫ها‬ ‫بانک‬ ‫عملکرد‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬‫در‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬‫از‬ ‫استفاده‬‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫مخاط‬ ‫ی‬‫بانکدار‬ 23
 • 24. ‫اکل‬‫ر‬‫ا‬ ‫های‬‫ر‬‫ابزا‬ ‫با‬ ‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬ ‫انجام‬‫و‬ ‫ی‬‫تجار‬ ‫هوش‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬ ‫ی‬ ‫قنادباش‬ ‫سعیده‬ ‫بهمن‬1394 ‫باشم‬ ‫شما‬ ‫سواالت‬ ‫پاسخگوی‬ ‫میشم‬ ‫خوشحال‬ Ghanadbashi.s@gmail.com