Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
0,72/2*Ë$81,9(56$//8*$5(60,7,261XHVWURVDQWHSDVDGRVVHVLQWLHURQLQVDWLVIHFKRVDQWHODSREUH]DGHDFRQWHFLPLHQWRVTXHVXYLGDFRWLGLDQD...
$VtORVGLRVHVVXSHUDEDQDORVKRPEUHVHQHVWDWXUDHQEHOOH]DDXQTXHVXDVSHFWRH[WHUQRVHDVHPHMDHQORFRUSRUDODOGHORVKXPDQRVVLQHPEDUJRVXYL...
GLRVHVOHSHUGRQyKDVWDORWUDMRDO2OLPSRSDUDTXHDFWXDUDFRPRVXDVHVRUFRQVHMHURODURTXHDQWHVDKDEtDGHUULEDGRD(URVRXSLGRSDUDTXLWDUOHOD...
GHWRGRVORVWLHPSRV(QHOSyUWLFRGHO2OLPSRVHVLHQWDQORVGLRVHVSDUDFHOHEUDUFRQVHMR8QDXUDGRUDGDORVHQYXHOYHSURWHJHSXHVOD$XURUDGHD]DI...
$HUIXH=HXVDO2FpDQRDOSDtVGHORVSURERVHWtRSHVSDUDDVLVWLUDXQEDQTXHWHWRGRVORVGLRVHVOHVLJXLHURQHDTXtDGRFHGtDVYROYHUiDO2OLPSRHVTX...
(O2OLPSRHUDSRUORGHPiVHOVLWLRDSURSLDGRSDUDTXHODVDVDPEOHDVGHORVGLRVHVVHOOHYDUDQDFDERFRQODSUHVHQFLDGHODVGHLGDGHVVXSHULRUHVGHV...
$OLJXDOTXHODVRFLHGDGGHORVKXPDQRVWDPELpQODFRPXQLGDGGHORVGLRVHVVHKDOODUHSOHWDGHHSLVRGLRVTXHFRQOOHYDQGHVDYHQHQFLDVHLQWULJDV(Q...
HQWRQFHV0iVFXDQGRHOHPEXVWHIXHGHVFXELHUWRSRUHOSDGUHGHORVGLRVHVGHORVKRPEUHVODFyOHUDVHDSRGHUyGHpOH[SXOVyFRQPDORVPRGRVGHO2OLPS...
FLHORFRQODWLHUUDVLGHVXVH[WUHPRVSDUWHODOtQHDYHUWLFDOTXHDWUDYLHVDHOLQPHQVRFRVPRV6LHVXQOXJDUGHVHDGR6LHVFHQWURGHUHXQLRQHVIHVWL...
VRPEUtROXJDUGHPXHUWHGHVRODFLyQHUDQHFHVDULRDWUDYHVDUODVHQIDQJDGDVDJXDV3DUDWDOPHQHVWHUVHKDFtDQHFHVDULRFRQWUDWDUORVVHUYLFLRVG...
/RV~QLFRVSHUVRQDMHVDSWRVSDUDDGPLQLVWUDUMXVWLFLDSRUDVtGHFLUORHUDQ0LQRVUHGHUHWDVXKHUPDQR5DGDPDQWRWDPELpQ(DFRTXHJREHUQDEDODLV...
=HXVDVHKDGLFKRIXHHOWHUFHURGHORVKLMRVGHURQRV5HDHOPiVLPSRUWDQWHGHWRGRVDVXQDFLPLHQWRIXHFUXFLDODOHVWDUPDUFDGRSRUODOXFKDHQWUHOD...
3HURQRHVWDEDQVRODVODVQLQIDVOHVDFRPSDxDEDQRWURVKLMRVGH5HDORVXUHWHVTXLHQHVSURWHJtDQFRPRJXHUUHURVODYLGDGHOQLxRFRQHOHVWUpSLWRG...
(/+,-2(521266(+$(21(/32(5)LQDOPHQWHFRQHO7LWiQPi[LPRDEDQGRQDQGRHOFHWURHQPDQRVGHVXVKLMRVWHUPLQDGDODFUXHOEDWDOODFRPRGHEHWRGDO...
GXUDFLyQSHURQRHQODLQWHQVLGDG(VXQVHUSRGHURVRPDJQtILFRSHURDOTXHOHJXVWDMXJDUOLPSLRHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVHVXQGHFLUFRQODVPiVKH...
DYDQFHVGH5RPDHQQXHYDVWLHUUDV-~SLWHUIXHDEUD]DGRSDUDVXFDXVDHQOHJDOPDWULPRQLRGH(VWDGRDODVGLRVDVGHSULPHUDOtQHDGHORVSDtVHVFRQTX...
FRQOLPHQDFRQ0HQDOLSDFRQVXKLMD$IURGLWDFRQ-XQRFRQ(XULQRPHFRQ0QHPRVLQDFRQHUHVFRQVXRWUDKHUPDQD7HPLVHWF(QPXFKDVRFDVLRQHVFRPRDFD...
DTXHKDEODPRVGHPDWULPRQLRVXRWUDVURPiQWLFDVXQLRQHVGHEHPRVGDUXQDPtQLPDUHODFLyQGHKLMRVKDELGRVOHJLyQSRUQXPHURVRVPDUDxDSRUFRPSOL...
iQDH/DKLVWRULDGHODVHGXFFLyQGHiQDHHVXQDGHODVPiVKHUPRVDVGHODEXOWDGRKLVWRULDOGHOGLRVWUDQVILJXUDGRiQDHHUDKLMDGHOUHGH$UJRVGH$FU...
LQFHVWXRVDSRUH[FHOHQFLD3HUVpIRQHOD3URVHUSLQDGHORVURPDQRVQDFLyGHHVWHDPRULRQH8QDQLQIDKLMDGH8UDQRX2FpDQR7LHUUDR7HWLVGHTXLHQVH...
(XIURVLQD7DOtD$JODDFRQODLQFRPSDUDEOHDXGDGH=HXV(OODQDFLGDGHODXQLyQGH2FpDQR7HWLVKHUPDQDSRUWDQWRGHLRQHVHJ~QEXHQDSDUWHGHODVOHH...
HVRIXHHODFLFDWHRODPtQLPDH[FXVDTXHDSHQDVQHFHVLWDEDHOIRJRVRGLRVSDUDODQ]DUVHDFRQVHJXLUHOREMHWLYRIHPHQLQRGHOPRPHQWRRQYHUWLGRHQ...
FHORVDLQTXLVLGRUDGHODVDXVHQFLDVVLQMXVWLILFDUGHVXLQILHOGLYHUWLGRPDULGRHOFRORVDODPDGRU-~SLWHUUHGHOUDRGHOWUXHQRVREUHWRGRGHODS...
6HPHOH+LMDGHDGPRVXQUHGH7HEDVTXHVHPEUyDVXVSURSLRVV~EGLWRVXWLOL]DQGRFRPRVHPLOODSURSLFLDORVGLHQWHVGHXQGUDJyQRQ6HPHOH=HXVWXYRD...
GHOTXHVLHPSUHVXPDGUHHVWXYRRUJXOORVDSXHVODVDOYyGHODVWLQLHEODVGHO$YHUQRODWUDQVSRUWyDO2OLPSRFRVDTXHVXSRGHURVRDPDQWH=HXVQRKL]R...
/RFLHUWRHVTXHORVDPRUHVHLGLOLRVGH=HXVFROPDUtDQODSDFLHQFLDGHOPiVSLQWDGRSRUDVtGHFLUOR6XVFRUUHUtDVOOHJDQDWDOHVH[WUHPRVTXHKDVWD...
GRQGHYLYHQORVMLQHWHVWUDFLRVVLQTXHVXVSLHVWRFDUDQODWLHUUDGHVFHQGLySRUHO$WRVDOIOXFWXRVRPDUOOHJyD/HPQRVFLXGDGGHOGLYLQR7RDQWH$O...
ERUGDGRFHxLGRUGRQGHWRGRVHKDOODRWHDVHJXURTXHQRYROYHUiVVLQKDEHUORJUDGRORTXHWHSURSRQJDV6XHxRDPRUXQLGRVWRGRORSXHGHQFRQTXLVWDQK...
/DLFRQRJUDItDGHWRGRVORVWLHPSRVUHSUHVHQWDEDDO6XHxR+LSQRFRPRXQMRYHQDODGRFXDILJXUDOOHYDEDXQDUDPDFRQODFXDOORVKXPDQRVHUDQWRFDGR...
3URQWRVHKL]RFpOHEUHHODGLYLQRHQWRGDOD%HRFLDSRUODYHUGDGGHVXVKRUyVFRSRVODJUDYHGDGGHVXVFRQVHMRV/DEHOOD/LULRSHIXHODSULPHUDTXHFH...
~OWLPDVSDODEUDVHVWiDTXt0DUDYLOODGRTXHGD1DUFLVRGHHVWDYR]GXOFtVLPDGHTXLHQQRYH9XHOYHDJULWDUyQGHHVWiV(FRUHSLWHGHHVWiV1DUFLVRUH...
/DLUDGH+HUDVHKDFHH[WHQVLYDWDPELpQDKpURHVDSHUVRQDMHVOHJHQGDULRVWDOHVFRPRD+pUFXOHVD3DULV(OSULPHURIXHFDVWLJDGRSRU+HUDHQFXDQWR...
GHOGLRVHOKpURH+pUFXOHVVHHQIUHQWyDORVUHSWLOHVORVDKRJyHOKLMRGH$QILWULyQVHDUURMySRUXQDYHQWDQD2WUDVYHUVLRQHVH[SOLFDQTXHIXHODYH...
6HWRPyHQWRQFHVHODFXHUGRGHTXHIXHUDHOKLMRGHOUHGH7URDHVGHFLU3DULVTXLHQMX]JDUDVREUHHOSDUWLFXODU(OMRYHQSUtQFLSHTXHVHKDEtDKHFKRF...
FDVRVDFFLRQHVHQFRQWUDGHVXVSULQFLSLRVSRUWHPRUDODVUHSUHVDOLDVGHOSRGHURVR=HXV(OKHFKRHVTXH+HUDWLHQHPDODIDPDHQWUHORVPRUWDOHVSXH...
$OSULQFLSLR=HXVGXGyHQDFFHGHUDORVGHVHRVGHVXHVSRVDSHURPHUFHGDODVGRWHVGHSHUVXDVLyQTXHFDUDFWHUL]DQD+HUDpVWDQRWDUGyHQWHQHUDEXHQ...
HOFXLGDGRGHWDQSUHFLDGRUHJDOR$XQTXHFXHQWDQODVOHHQGDVTXH$UJRWHQtDPXFKRVRMRVTXHSRUORPLVPRQRKDEtDSRVLELOLGDGGHEXUODUVXYLJLODQF...
ODFDWHJRUtDGHOUDWHURQDGDPHQRVTXHHOUHGHO2OLPSRLQWHQWyHQIUHQWDUVHDpOSDUDTXHOHUHVWLWXHUDDVXEHOODKLMD3HUR=HXVFRUWySRUORVDQRSXH...
FRQFUHWDPHQWHOD/XQDGLULJHJXtDVXVPRYLPLHQWRVFRQRUGHQUHJXODULGDG(QKRQRUGH-XQR/XFLQDVHKDEtDQHULJLGRDOWDUHVHQ5RPDFDEDHOOHYDQWD...
6XILHVWDFRLQFLGtDFRQHOSULQFLSLRGHOPHVGHPDU]RVHGHQRPLQDEDILHVWDGHOD0DWURQDOLD6XVLJQLILFDGRDSDUHFtDUHODFLRQDGRFRQHOFDUiFWHUF...
XQDPXMHUGHXQDVRODSLH]DVLQILVXUDVQLDWDGXUDVIDPLOLDUHVSRUHVRQRHVQDGDUDURTXHVHODYHDFRPRXQDGLYLQLGDGH[FOXVLYDPHQWHGLVHxDGDSDUD...
IXHUHFRJLGDSRUWUHVQLQIDVTXLHQHVVHHQFDUJDURQGHVXFXLGDGRHGXFDFLyQXUDQWHXQRGHORVMXHJRVGHJXHUUDHQORVTXHVHHQWUHWHQtD$WHQHDFRPRS...
2WUDVIXHQWHVQRVUHODWDQXQDPRUEDVWDQWHFRQWUDULDGRHQWUH=HXV0HWLVODWLWiQLGHHVTXLYD$SHVDUGHWRGRVORVPXFKRVWUXFRVTXHHPSOHDEDHOFDS...
UiSLGDPHQWHTXHORVGLRVHVDSRDEDQD3RVHLGyQODVGLRVDVD$WHQHD(QHVDYRWDFLyQVH[LVWDJDQyODPDRUtDGHPXMHUHVGLYLQDVSRUXQ~QLFRGHILQLWRU...
DWUDYpVGHUHWDXQFUXFHGHUXWDVPXLPSRUWDQWHHQHOFHQWURPLVPRGHOPXQGRFLYLOL]DGRGHODpSRFD$WUDYpVGHODHVFDODLQVXODUWRGDVODVLQIOXHQFL...
QLQJXQRGHORVGRVEDQGRV3DODV$WHQHDQRTXLHUHGHMDUGHUHVSHWDUODVDJUDGDYROXQWDGSDWHUQDVHGLULJHDOGLRVGHODIUDJXDD+HIHVWRSDUDTXHpOVH...
ODSUHVHQFLDGH$WHQHDOHKDFHSHQVDUGHQXHYRHQODSRVLEOHIHOLFLGDGGHHVWDUFRQXQDPXMHUWDQPDUDYLOORVDFRPRDTXHOODTXHWLHQHDQWHVt$OKDEOD...
IXHUDFRQHOFXHQWRGHTXHODVHULD$WHQHDTXHUtDHQUHDOLGDGSURYRFDUXQDYLROHQWDSDVLyQHQHODUPHURTXHWRGRORTXHEXVFDEDFRQODH[FXVDGHODVDU...
GHOLQFLGHQWHWRPyODGHFLVLyQGHKDFHUVHFDUJRGHODFULDWXUDWDQSURQWRIXHUDSDULGRSRU*HDRVDTXHKL]RHOKLMR(ULFWRQLRJXDUGDGRGHODYLVWDGH...
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org

532 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • DOWNLOAD THAT BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book that can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer that is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money That the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths that Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org

 1. 1. 0,72/2*Ë$81,9(56$//8*$5(60,7,261XHVWURVDQWHSDVDGRVVHVLQWLHURQLQVDWLVIHFKRVDQWHODSREUH]DGHDFRQWHFLPLHQWRVTXHVXYLGDFRWLGLDQDOHVGHSDUDED$GHPiVDOLJQRUDUHOYHUGDGHURDOFDQFHGHFLHUWRVIHQyPHQRVQDWXUDOHVFRPRHOUDRHOWUXHQRTXHVHSURGXFtDQFXDQGRVHGHVDWDEDXQDWRUPHQWDHQRFDVLRQHVVHQWtDQLQFHUWLGXPEUHPLHGR0LHGRDODPXHUWHDOKDPEUHDODHQIHUPHGDGDODLQPHQVLGDGGHOFRVPRVDORGHVFRQRFLGRDODVROHGDGDWHQtDQHODPSDURODFRPSUHQVLyQGHVXJUXSRGHVXSURSLDIDPLOLDSHURVLQHPEDUJRHVWRQRHUDVXILFLHQWHSDUDKDFHUGHVDSDUHFHUVXDQJXVWLDVX]R]REUD(QWRQFHVVHGLVSRQHQDIRUMDUHQVXPHQWHLGHDVTXHOHVOOHYHQFLHUWDFODVHGHVHUHQLGDGFDOPDTXHFXDQGRPHQRVFRQWHQJDQHQVtPLVPDVWRGDODHQHUJtDGHOLQILQLWRGHORLQPXWDEOHGHORHWHUQR1HFHVLWDQODSURWHFFLyQQRVyORGHOSDGUHWHUUHQDOSURJHQLWRUVLQRWDPELpQODGHOSDGUHFHOHVWLDOKDFHGRU3RURWUDSDUWHHOORVPLVPRVOOHJDEDQXQGtDDVHUSDGUHVWHUUHQDOHVWHQtDQRFDVLyQGHFRQVWDWDUVXLQVLJQLILFDQFLDHLQVHJXULGDG7RGDYtDGHEHUtDQSURVHJXLUHQEXVFDGHDOJRJUDQGLRVRYLJRURVRILUPHVHJXURTXHQRKDOODEDQHQVXLQWHULRU$~QSHUPDQHFtDODWHQWHHQHOORVVXDQVLDGHLQPRUWDOLGDGGHLQILQLWXGGHHWHUQLGDG+DEtDTXHVHJXLUDGHODQWHGHVFXEULURWURVPXQGRVRWUDVPHQWHVRWUDVDFFLRQHVH[FHSFLRQDOHV$683523,$,0$*(16(0(-$1=$7DPELpQREVHUYDEDQTXHDVXDOUHGHGRUH[LVWtDXQDYDULHGDGGHFRVDVTXHVHJ~QSRGtDQFRPSUREDUKDELWXDOPHQWHHOORVQRFRQWURODEDQ3RUHMHPSORYHtDQTXHQLQJ~QPRUWDOSRGtDPRYHUHOYLHQWRQLSDUDUDOKXUDFiQQLSURYRFDUHOEUDYRROHDMHGHOPDUQLIUHQDUODHUXSFLyQGHXQYROFiQQLKDFHUHOGtDRODQRFKHQLDSDJDUHOEULOORGHODVHVWUHOODVHHVWHPRGRLPDJLQDURQODH[LVWHQFLDGHRWURVVHUHVVXSHULRUHVSRGHURVRVDORVTXHUHYLVWLHURQFRQORVSURSLRVDWULEXWRVKXPDQRVSHURTXHQRREVWDQWHVREUHSDVDQFRQFUHFHVWRGDPHGLGDFDQRQRQRUPDFRQRFLGRV
 2. 2. $VtORVGLRVHVVXSHUDEDQDORVKRPEUHVHQHVWDWXUDHQEHOOH]DDXQTXHVXDVSHFWRH[WHUQRVHDVHPHMDHQORFRUSRUDODOGHORVKXPDQRVVLQHPEDUJRVXYLJRUHUDWDOTXHVLSRUHMHPSORHOJUDQ=HXVSDGUHGHWRGRVORVGLRVHVVDFXGHVXVGLYLQRVEXFOHVFRPRGLFHQORVSRHWDVJUHFRODWLQRVTXHUHFRJLHURQODVKD]DxDVDQGDQ]DVGHORVGLRVHVHQVXVREUDVWLHPEODHO2OLPSRHQWHURHWUHV]DQFDGDVVDOYDHQRUPHVGLVWDQFLDV3RVLGyQHOGLRVGHOPDUDTXLHQODVDJXDVOHDEUHQFDPLQRFXDQGRVHORRUGHQD(QXQRVLQVWDQWHVODGLRVDGHODVDUWHV3DODV$WHQHDHVFDSD]GHVDOWDUGHO2OLPSRDODVPLVPDVSODDVGH,WDFD7RGRORTXHKDFHQORVPRUWDOHVORVKXPDQRVHVDGYHUWLGRSRUHOSRGHURVR=HXVTXHGHVGHVXWURQRHQHO2OLPSRYLJLODFRQSHUVLVWHQFLD/RVGLRVHVWLHQHQODVPLVPDVQHFHVLGDGHVTXHORVKXPDQRV1HFHVLWDQGHVFDQVDUDOLPHQWDUVHDXQTXHSXHGHQDJXDQWDUPXFKRPiVWLHPSRTXHORVPRUWDOHVVLQFRPHUQLEHEHU(OQpFWDUODDPEURVtDFRQVWLWXHQVX~QLFRDOLPHQWR7DPELpQVHFXEUHQFRQYHVWLGRVGHKHUPRVDVULFDVWHODVHQVXHOHFFLyQGLVHxRSDUWLFLSDQQLQIDVGLRVDV/DYLVWDGHORVGLRVHVOOHJDPXFKRPiVDOOiTXHODGHFXDOTXLHUPRUWDO6XRtGRHVWDQDJX]DGRTXHQRWLHQHOtPLWHVSXHVGHVGHORVPiVUHFyQGLWRVDSDUWDGRVOXJDUHVVHOHVGLULJHQSUHFHVV~SOLFDVVLQTXHSRUHOORVHDUHTXHULGDVXSUHVHQFLD,10257$/(638526$XQTXHORVGLRVHVWHQtDQXQFXHUSRVLPLODUDOGHORVVHUHVKXPDQRVVLQHPEDUJRQRQDFtDQFUHFtDQRVHGHVDUUROODEDQFRPRHOORV(OPLVPR$SRORSRUHMHPSORHQFXDQWR7HPLVSHUVRQLILFDFLyQGHODVOHHVVDJUDGDVGHODFRQGXFWDDVHJXLUVHGLVSRQHDGDUOHSRUSULPHUDYH]HOQpFWDUODDPEURVtDSDVDGHUHFLpQQDFLGRDMRYHQHQXQDVSRFDVKRUDV3OHQRGHIDFXOWDGHVHOLJHFRPRDWULEXWRVSDUDQRDEDQGRQDUORVQXQFDDVXDUFRDVXOLUD/RPLVPRVXFHGHFRQ+HUPHVR0HUFXULRGLRVGHOFRPHUFLRGHODVWUDQVDFFLRQHVPRQHWDULDVGHTXLHQHVSUDFWLFDQODVDUWHVOLEHUDOHVTXHDSHQDVDFDEDEDGHQDFHUFXDQGRDLQWHQWyUREDUOHORVUHEDxRVDOSURSLR$SRORHOFHWURDOSRGHURVR=HXVHOWULGHQWHD$UWHPLVDHOFHxLGRUD$IURGLWD(VWRKDFHTXHWDPELpQVHOHFRQVLGHUHHOGLRVGHORVODGURQHVHPEDXFDGRUHV$SHVDUGHTXHWDPELpQLQWHQWyUREDUOHHOUDRD=HXVDOTXHPDUVHWXYRTXHFHMDUHQVXHPSHxRHOUHGHORV
 3. 3. GLRVHVOHSHUGRQyKDVWDORWUDMRDO2OLPSRSDUDTXHDFWXDUDFRPRVXDVHVRUFRQVHMHURODURTXHDQWHVDKDEtDGHUULEDGRD(URVRXSLGRSDUDTXLWDUOHODVIOHFKDVHOFDUFDMORFXDOSXHGHH[SOLFDUODIDOWDGHDIHFWRDPRUHQGHWHUPLQDGDVpSRFDVKLVWyULFDV6LQHPEDUJRODPDRUYHQWDMDTXHORVGLRVHVSRVHHQVREUHORVKXPDQRVQRHVVRODPHQWHVXHWHUQDMXYHQWXGEHOOH]DODWRWDODXVHQFLDHQHOORVGHFXDOTXLHUHQIHUPHGDGRGROHQFLDVLQRVXHWHUQDSUHVWDQFLDVXLQPRUWDOLGDG/RVGLRVHVQRHQYHMHFHQQLSLHUGHQIDFXOWDGHVItVLFDVRHVSLULWXDOHVQLPXHUHQ+HDTXtODVJUDQGHVGLIHUHQFLDVHQWUHHOORVORVKXPDQRV$XQTXHHQDOJXQDRFDVLyQORVGLRVHVSRGtDQFRPHWHUDOJXQDIHFKRUtDGHULYDGDGHODHQYLGLDRGHORVFHORVORFLHUWRHVTXHDERUUHFtDQWRGDLQMXVWLFLDWRGDPDOGDGGHVSUHFLDEDQORLPSXURFDVWLJDEDQDORVKXPDQRVTXHLQIULQJtDQODVQRUPDVPRUDOHVpWLFDV(/(1$172(/2/,032/DDODEDQ]DGHDOJXQRVOXJDUHVFDUJDGRVGHVHGXFFLyQHPEHOHVRQRFHVD8QDRWUDYH]UHQDFHQHQODKLVWRULDPDVQLQJXQRLJXDODUiDO2OLPSRODJUDQPRQWDxDHQFODYDGDHQORVFRQILQHVGHPDFL]RVFRUGLOOHUDVLQDFFHVLEOHVUHFyQGLWRV$GHPiVGHO2OLPSRGH7HVDOLDFXDFLPDVHKDOODEDDWUHVPLOPHWURVGHDOWXUDSRUORTXHVLHPSUHVHHQFRQWUDEDFXELHUWRGHQLHYHHOQHYDGR2OLPSRRFXOWRSRUODVQXEHVHQ*UHFLDDFRWDGRSRUFDGHQDVPRQWDxRVDVFRPRODGH2VVDSRUSURIXQGDVJDUJDQWDVFRPRODGH6HOHPYULDKDEtDWDPELpQRWURVOXJDUHVTXHVHDVRFLDEDQFRQODIDQWiVWLFDPRUDGDGHODVGHLGDGHVSRGHURVDV(OSULPHURGHHVWRVVLWLRVVHKDOODEDDODYHUDGHOWHUVRODJRGH$SRORQLDHQODUHJLyQGH0LVLD(OVHJXQGRHQKLSUHHOWHUFHURHQ(OLGHILQDOPHQWHHQFXDUWROXJDUVHKDPHQFLRQDGRDODLGtOLFDWLHUUDGHOD$UFDGLD/DDOWXUDGHWRGRVORVPRQWHVUHVHxDGRVHUDVXSHULRUDGRVPLOPHWURVSDUDOOHJDUDVXVHVFDUSDGDVFUHVWDVORVGLRVHVVHUHPRQWDEDQSRUORVDLUHVKDVWDDOFDQ]DUODVDOWXUDVGHO2OLPSR(O2OLPSRQRREVWDQWHVHFRQVWLWXHHQODSULPHUDXWRStDYRFDEORTXHOLWHUDOPHQWHVLJQLILFDQRKDOXJDU
 4. 4. GHWRGRVORVWLHPSRV(QHOSyUWLFRGHO2OLPSRVHVLHQWDQORVGLRVHVSDUDFHOHEUDUFRQVHMR8QDXUDGRUDGDORVHQYXHOYHSURWHJHSXHVOD$XURUDGHD]DIUDQDGRVYHORVVHHVSDUFtDDSRUWRGDODWLHUUDFXDQGR=HXVDPRGHOWUXHQRUHXQLyODDVDPEOHDGHGLRVHVHQODPiVDOWDGHODVFXPEUHVGHO2OLPSR
 5. 5. $HUIXH=HXVDO2FpDQRDOSDtVGHORVSURERVHWtRSHVSDUDDVLVWLUDXQEDQTXHWHWRGRVORVGLRVHVOHVLJXLHURQHDTXtDGRFHGtDVYROYHUiDO2OLPSRHVTXHVLHPSUHVHUHWRUQDDO2OLPSRSXHVVyORDOOtVHHQFXHQWUDODVHUHQLGDGGHVSXpVGHODH[FLWDFLyQODFDOPDGHVSXpVGHODWRUPHQWD(QHO2OLPSRVHHQFXHQWUDHOOHFKRGHOJUDQGHSRGHURVR=HXV2LJDPRVORTXHQRVGLFHHOFDQWRU+RPHURDOUHVSHFWR0iVFXDQGRODI~OJLGDOX]GHOVROOOHJyDORFDVRORVGLRVHVIXHURQDUHFRJHUVHDVXVUHVSHFWLYRVSDODFLRVTXHKDEtDFRQVWUXLGR+HIHEHVWRHOLOXVWUHFRMRGHDPERVSLHVFRQVDELDLQWHOLJHQFLD=HXV2OtPSLFRIXOPLQDGRUVHHQFDPLQyDOOHFKRGRQGHDFRVWXPEUDEDGRUPLUFXDQGRHOGXOFHVXHxROHYHQFtD6XELyDFRVWyVHDVXODGRGHVFDQVy-XQRODGHiXUHRWURQR(O2OLPSRHVWDPELpQHOOXJDULGHDOSDUDVDERUHDUHOH[TXLVLWRPDQMDUODDPEURVtDHOGXOFHQpFWDUOLFRUGHOLFLRVRTXHFRQVXPLGRVSRUORVGLRVHVKDFHQTXHpVWRVVHPDQWHQJDQHWHUQDPHQWHMyYHQHV(OSURSLR+HIHVWRHQRFDVLRQHVVHHQFDUJDUGHOOHQDUODVFUiWHUDVRJUDQGHViQIRUDVVHUYLUHOGXOFHQpFWDUDODVGHPiVGHLGDGHV+HIHVWRVHSXVRDHVFDQFLDUGXOFHQpFWDUSDUDODVRWUDVGHLGDGHVVDFiQGRORGHODFUiWHUDXQDULVDLQH[WLQJXLEOHVHDO]yHQWUHORVELHQDYHQWXUDGRVGLRVHVDOYHUFRQTXpDIiQOHVVHUYtDHQHOSDODFLR/DVMyYHQHVQLQIDVDFXGHQDO2OLPSRSDUDVXSOLFDUDOJUDQ=HXV7DPELpQORVKXPDQRVUHFDEDQDXGDGHORVGLRVHVGHO2OLPSRVROLFLWDQVXDXGDSXHVGHVGHDOOtVHGHFLGHODVXHUWHGHORVKRPEUHV$VtWRGRVHKDOODVRPHWLGRDORVGLRVHVGHO2OLPSR(O2OLPSRVHH[WLHQGHVHHQVDQFKDOOHJDKDVWDODUHJLyQGHOpWHUSRUHQFLPDGHORVDVWURVYLVLEOHVFRQORFXDOQDGDSRGUiQDORVHOHPHQWRVQLVXELUiOD$XURUDSDUDDQXQFLDUHOGtDDORVGLRVHVQLH[LVWLUiIURQWHUDQLQJXQDTXHDFRWHODPDQVLyQGHODVGHLGDGHV(QHOYHUVRGHOFDQWR,,GH/D,OtDGDSRGHPRVOHHUORVLJXLHQWH=HXVSRGHURVtVLPRTXHDPRQWRQDVODVVRPEUtDVQXEHVYLYHVHQHOpWHU025$$(,26(6(QHO2OLPSRWLHQHQORVGLRVHVVXVSDODFLRVPDMHVWXRVRVVXVPDQVLRQHVVXQWXRVDVHHQWUHWRGDVODVHGLILFDFLRQHVGHVWDFDSRUVXJUDQGLRVLGDGHOKHUPRVRSDODFLRGHOJUDQ=HXVSDGUHGHORVGLRVHVGHORVKXPDQRV+DEtDVLGRFRQVWUXLGRSRU+HIHVWRHOGLRVGHOIXHJRRFXSDEDXQOXJDUSULYLOHJLDGR7DPELpQRWUDVGHLGDGHVTXHPRUDEDQHQORVSLFDFKRVFUHVWDVGHO2OLPSRWHQtDQSDODFLRVHQWDQLGtOLFROXJDU
 6. 6. (O2OLPSRHUDSRUORGHPiVHOVLWLRDSURSLDGRSDUDTXHODVDVDPEOHDVGHORVGLRVHVVHOOHYDUDQDFDERFRQODSUHVHQFLDGHODVGHLGDGHVVXSHULRUHVGHVHJXQGRRUGHQ/DIDOGDGHO2OLPSRHVWDEDRFXSDGDSRUHIHERVQLQIDVKpURHVPXVDV(QHO2OLPSRQRVyORGHOLEHUDQORVGLRVHVVLQRTXHWDPELpQVHGLYLHUWHQHQWUHWLHQHQ(OHVSOpQGLGRSDODFLRGH=HXVORVDFRJHHQRFDVLRQHVSDUDFRPHUHQFRPXQLGDG+HEHODGLRVDGHODMXYHQWXGOHVVHUYLUiHOVXDYHOLFRURQpFWDUSXHVWDOHVODPLVLyQTXHVXSDGUH=HXVOHKDHQFRPHQGDGR0iVXQGtDIDWtGLFRODKHUPRVD+HEHQRSXHGHFRQHOMDUURDWHVWDGRGHOtTXLGRVHOHUHVEDODGHVXVILQDVGHOLFDGDVPDQRVURPSLpQGRVHHQPLOSHGD]RV(VWHFRQWUDWLHPSRWUDHUiFRQVLJRODH[SXOVLyQGH+HEHSRUSDUWHGH=HXVHQSUHVHQFLDGHORVGHPiVGLRVHV$SDUWLUGHDKRUDXQEHOORPXFKDFKRODVXVWLWXLUiVHWUDWDGHOMRYHQHIHER*DQLPHGHVFRQRFLGRFRPRHOFRSHURGHORVGLRVHVHOPiVEHOORGHORVPRUWDOHVXUDQWHVXViJDSHVEDQTXHWHVORVGLRVHVHVFXFKDEDQODFtWDUDPHORGLRVDGH$SRORODVGXOFHVFDQFLRQHVGHODVQXHYHPXVDVODVFXDOHVKDEtDQOOHJDGRDO2OLPSRHQHOFDEDOOR3HJDVRTXHPHUFHGDVXVDODVDOFDQ]DEDYHORFLGDGHVGHYpUWLJR(QFXDQWRD$SRORSHUVRQLILFDODFODULGDGODOX]HUDKLMRGH=HXV(UDGHVSXpVGHpVWHHOPiVLPSRUWDQWHGHORVGLRVHVGHO2OLPSRSUHVHUYDEDDORVPRUWDOHVGHODRVFXULGDGGHOFULPHQ$SRORVLHPSUHOOHYDEDVXOLUDHQODPDQRHQXQDRFDVLyQFRORFyGRVRUHMDVGHEXUURDOOHJHQGDULRUH0LGDVDTXHOTXHKDEtDSHGLGRFRPRGHVHRDORVGLRVHVTXHOHFRQFHGLHUDQHOGRQGHFRQYHUWLUHQRURWRGRORTXHWRFDUDODFRQVHFXHQFLDGLUHFWDIXHTXHWXYRTXHUHWUDFWDUVHSXHVGHORFRQWUDULRVHKXELHUDPXHUWRGHKDPEUHDTXHHORURQRVHUYtDFRPRDOLPHQWRSRUTXHpVWHKDEtDPDQLIHVWDGRTXHSUHIHUtDODP~VLFDGHODIODXWDGHRWURVGLRVHVDOVRQLGRDUPRQLRVRGHODOtUDGH$SROR/DVGLIHUHQWHVGHLGDGHVSDUDPDQWHQHUHQORSRVLEOHVXVLPLOLWXGFRQORVKXPDQRVVHHQFXHQWUDQXQLGRVHQHO2OLPSRIRUPDQXQDFRPXQLGDGFHOHVWLDODOIUHQWHGHODFXDOVHHQFXHQWUD=HXVUHGHORVGLRVHVSDGUHGHORVKRPEUHV/RVGLRVHVGHORVRFpDQRVGHODVDJXDVGHEHQREHGLHQFLDD3RVLGyQORVGLRVHVGHOPXQGRVXEWHUUiQHRGHODWLHUUDVHHQFXHQWUDQDODVyUGHQHVGH+DGHVGLRVGHODVSURIXQGLGDGHVGHORVPXHUWRVDOTXHORVPRUWDOHVQROHOODPDEDQSRUVXQRPEUHFXDQGRGHVDUUROODEDQULWRVHQVXKRQRUSRUPLHGRDHQFROHUL]DUOR3UHIHUtDQOODPDUOH3OXWyQ(O5LFRSRUTXHWRGRVORVPHWDOHVGHODWLHUUDOHSHUWHQHFtDQROtPHQR(O,OXVWUHHStWHWRRWtWXORHVWH~OWLPRTXHVHXVDEDFRQODVRODLQWHQFLyQGHDGXODUOR(;38/6,21(/2/,032
 7. 7. $OLJXDOTXHODVRFLHGDGGHORVKXPDQRVWDPELpQODFRPXQLGDGGHORVGLRVHVVHKDOODUHSOHWDGHHSLVRGLRVTXHFRQOOHYDQGHVDYHQHQFLDVHLQWULJDV(QDOJXQRVFDVRVHOFDVWLJRLPSXHVWRHVODSURKLELFLyQGHVHJXLUPRUDQGRHQHO2OLPSRFRPRXQDHVSHFLHGHGHVWLHUUR3HURH[LVWHQRFDVLRQHVHQTXHVyORODOHGHOPiVIXHUWHSUHYDOHFHUiSRUORPLVPRVHKDFHQHFHVDULRHOHPSOHRGHODIXHU]D8QHMHPSORGHHVWR~OWLPRORFRQVWLWXHHOPLWRGHORVPDORVYLHQWRVPXHVSHFLDOPHQWHHOSHUVRQLILFDGRSRUHOPRQVWUXR7LIyQTXHVHJ~QODVOHHQGDVQDFLyDUDVGHODVIXHUWHVGHVDYHQHQFLDVGLVFXVLRQHVKDELGDVHQHO2OLPSRHQWUH=HXVVXHVSRVD+HUDFRQVLGHUDGDFRPRODUHLQDGHO2OLPSR(VWDVHHQIXUHFLyWDQWRDFDXVDGHODEXUODGHTXHHUDREMHWRSRUSDUWHGH=HXVTXHVLHPSUHEXVFDEDRWURVDPRUHVTXHHQXQDUUHEDWRGHFHORVHQJHQGUyDOPRQVWUXR6XFXHUSRHVWDQJLJDQWHVFRTXHQLQJ~QKXPDQRQLKLMRGHODWLHUUDOHLJXDODHQWDOOD7LIyQDGHPiVSHJDEDFRQVXFDEH]DHQODVHVWUHOODVVXYROXPLQRVDILJXUDHUDVXSHULRUDORVPiVJUDQGHVPRQWHV6LH[WHQGtDVXVH[WUHPLGDGHVVXSHULRUHVFRQXQDPDQROOHJDEDKDVWDRULHQWHFRQRWUDKDVWDRFFLGHQWH6XVGHGRVVXVSLHUQDVHVWDEDQFRPSXHVWRVSRUFDEH]DVGHVHUSLHQWHVYtERUDV6XFXHUSRHUDDODGRSRUVXVRMRVGHVSHGtDIXHJR7LIyQLQIXQGtDWDQWRPLHGRTXHWRGRVORVGLRVHVKXtDQDOYHUOHVyORHOSRGHURVR=HXVVHDWUHYtDDHQIUHQWDUVHFRQpO/HKLULyFRQVXVUDRVFRQVXJDUILRGHDFHURSHURVLQHPEDUJRQRFRQVLJXLyDEDWLUOHSRUFRPSOHWR(OPRQVWUXR7LIyQSRUVXSDUWHFRQVLJXLyLQIOLJLUXQGXURJROSHD=HXVDOFRUWDUOHVXVWHQGRQHV/RVRFXOWyHQXQDSLHOGHRVRHQFDUJyVXFXVWRGLDDOGUDJyQHOILQHPLHQWUDVHOSURSLR7LIyQVHHQFDUJDEDGHHQFHUUDUHQXQDFXHYDGHODUHJLyQGHLOLFLDDOGLRV=HXV3HUR+HUPHVTXHFRPRDVDEHPRVVHGDEDPXEXHQDPDxDSDUDUREDUHQFRPSDxtDGH3DQGLRVGHORVUHEDxRVTXHUHFRUUtDORVPRQWHVGHIRUPDYHOR]VLQWHQHUQHFHVLGDGGHGHVFDQVRUHFXSHUyORVWHQGRQHV$PERVORJUDURQFRORFDUORVGHQXHYRHQHOFXHUSRGHOGLYLQR=HXVDOSXQWRpVWHUHFREUyWRGDVXIXHU]DSHUVLJXLyD7LIyQKDVWDFRQVHJXLUYHQFHUORSRUFRPSOHWR/RVHSXOWyGHEDMRGHOYROFiQ(WQDVHJ~QFXHQWDQORVUHODWRUHVGHPLWRVGHVGHHQWRQFHVFDGDYH]TXHDTXpOHQWUDHQHUXSFLyQHVFRPRVLHOPRQVWUXR7LIyQYRPLWDUDIXHJRD]XIUH8QHMHPSORGHH[SXOVLyQGHO2OLPSRORHQFRQWUDPRVHQODOHHQGDGH$WHGHLGDGGHODGLVFRUGLDpVWDKDEUtDFRQVHJXLGRSRUPHGLRGHLQWULJDVTXH+HUDORJUDUDHQJDxDUD=HXVHYLWDQGRDVtTXHHOWURQRGH$UJRVIXHUDSDUD+HUDFOHV+pUFXOHVHOPiVJUDQGHGHORVKpURHVGH
 8. 8. HQWRQFHV0iVFXDQGRHOHPEXVWHIXHGHVFXELHUWRSRUHOSDGUHGHORVGLRVHVGHORVKRPEUHVODFyOHUDVHDSRGHUyGHpOH[SXOVyFRQPDORVPRGRVGHO2OLPSRDODPDOpYROD$WHHVGHHQWRQFHVDQGDHUUDQWHSRUORVOXJDUHVGHORVKXPDQRVVHODFRQRFHFRPRLQVSLUDGRUDGHOGDxRHOPDO(/3$51$62([LVWHQRWURVOXJDUHVTXHKDQVHUYLGRDORVGLRVHVGHUHIXJLRTXHDSDUHFHQFDUJDGRVGHOHHQGDV$OJXQRVGLRVHVVHFDUDFWHUL]DEDQSRUXQDIHEULODFWLYLGDGFXDQGROOHJDEDODHVWDFLyQHVWLYDOVHHQFDUJDEDQGHUHSDUWLUFDORUOX]SRUGRTXLHU7DOHUDHOFDVRGH$SRORGLRVGHODPHGLFLQDGHODSRHVtDGHODP~VLFDSURWHFWRUGHORVFDPSRVGHORVSDVWRUHVVXVUHEDxRVTXHYLYtDHQODVDOWDVFXPEUHVGHO3DUQDVRHQFRPSDxtDGHODV0XVDV6HRFXSDEDGHHQVHxDUOHVHODUWHGHODDGLYLQDFLyQHQORFXDOHVWDEDPXGXFKR6HGLFHTXHOHtDHOIXWXURSRUHOORVHOHHQFDUJyFRQIHFFLRQDUODVUHVSXHVWDVGHO2UiFXORGHHOIRV(O3DUQDVRVHHQFRQWUDEDHQXQPRQWHH[WHQVRGHODUHJLyQGHOD)yFLGD$OFRPLHQ]RGHODSULPDYHUDHUDDWUDYHVDGRSRUXQWRUUHQWHGHDJXDTXHFRUUtDKDVWDHODQILWHDWURGHHOIRVVHLQWURGXFtDHQORVYHUGHVYDOOHVGH3ODVWRVKDVWDLQXQGDUORV/DHVFDUSDGDFXPEUHGHO3DUQDVRVHJ~QFXHQWDQODVOHHQGDVVLUYLyGHUHIXJLRDORVKLMRVGH3URPHWHRORVFXDOHVVHVDOYDURQGHPRULUDKRJDGRVFXDQGR=HXVGHFLGLyDFDEDUFRQORVKXPDQRVSRUPHGLRGHODOOXYLD3HURODVDJXDVQRDQHJDURQHO3DUQDVRSRUORPLVPRODHVSHFLHKXPDQDQRVXFXPELy(QODIDOGDGHOPRQWH3DUQDVRVHHQFRQWUDEDODIXHQWHGHDVWDOLDFXDVDJXDVWHQtDQODSURSLHGDGGHLQVSLUDUDTXLHQHVDOOtEHELHUDQ3RUWRGRHVWRHUDXQOXJDUYLVLWDGRDPHQXGRSRUORVSRHWDVHQEXVFDGHVXPXVD/RVUHODWRVPiVDQWLJXRVH[SOLFDQTXHHOQRPEUHGHDVWDOLDORKDUHFLELGRODIXHQWHHQPHPRULDGHXQDMRYHQGHHOIRVRPRpVWDIXHUDSHUVHJXLGDSRUHOHQDPRUDGL]R$SRORQRWHQLHQGRLQWHQFLyQGHFHGHUDODVSUHWHQVLRQHVGHOPXMHULHJRGLRVSUHILULyWLUDUVHDODJXDDVtSHUHFHUDKRJDGD%$-2/26$0326(/,6(266LHO2OLPSRHVHOPRQWHVDJUDGRUHSUHVHQWDFRQVXYHUWLFDOLVPRKDFLDORFHOHVWHHOVHQWLGRGHODWUDVFHQGHQFLD6LHVPRUDGDGHGLRVHVPXVDV6LHQVXVFXPEUHVRFXOWDVDORVRMRVGHORVKXPDQRVVHXQHHO
 9. 9. FLHORFRQODWLHUUDVLGHVXVH[WUHPRVSDUWHODOtQHDYHUWLFDOTXHDWUDYLHVDHOLQPHQVRFRVPRV6LHVXQOXJDUGHVHDGR6LHVFHQWURGHUHXQLRQHVIHVWLYDVGHFLVLYDVWDPELpQ6LHQILQHVHOVLWLRLGyQHRSDUDGDUULHQGDVXHOWDDODLPDJLQDFLyQDODFUHDWLYLGDG1RSRUHOORLEDDFRQVWLWXLUVHHQOXJDU~QLFRGHHVWDQFLDGHPXVDVKpURHVGHLGDGHV3RURWUDSDUWHVLH[LVWtDXQDOtQHDGLYLVRULDHQWUHHOFLHORODWLHUUDVLWXDGDHQODVDOWXUDVWDPELpQKDEUtDTXHWUD]DUODVIURQWHUDVGHOPXQGRSRUDEDMRHHVWDIRUPDVHFUHDXQFRVPRVSHUIHFWDPHQWHHVWUXFWXUDGRHQHOTXHORVKRPEUHVGHODDQWLJHGDGFOiVLFDKDOODQODQHFHVDULDYDULHGDGGLYHUVLGDGGHYLGDKHFKRVHHVWHPRGRQDFHUiQORVOXJDUHVVXEWHUUiQHRVGHSHUGLFLyQDTXtVHUiQGHVWHUUDGRVTXLHQHVVHKDQHQIUHQWDGRDORVGLRVHVGHO2OLPSR(VWRVVLQLHVWURVOXJDUHVVHKDOODEDQVLWXDGRVEDMRODPDQVLyQGHORVOODPDGRVELHQDYHQWXUDGRVSXHVKDEtDQVDOYDGRVXVDOPDVGHODVJUDYHVSHQDVTXHOHVKXELHUDQHVSHUDGRHQHO+DGHV/DPDQVLyQTXHDFRJtDDORVEXHQRVGHVSXpVGHVXPXHUWHVHOODPDED/RVDPSRV(OtVHRV6XH[WHQVLyQHUDHQRUPHVXWHUUHQRHVWDEDIRUPDGRSRUYHUGHVSUDGRVSRUiUEROHVGHKRMDSHUHQQH6HFXOWLYDEDWRGDFODVHGHIUXWRVHQVXVIpUWLOHVKXHUWRVFRUUtDODVXDYHEULVDGHXQYLHQWRTXHpILURODSHUVRQLILFDFLyQGHOYLHQWREHQLJQRGHORHVWHHQYLDEDFRQSURIXVLyQ6yORHOPXUPXOORGHORVDUURRVVHUHQRVDSDFLEOHVHOFDQWRGHORVSiMDURVGHYDULDGRVFRORUHVVHHVFXFKDED7RGRHQ/RVDPSRV(OtVHRVHUDDUPRQtDFDOPD1DGDQLQDGLHWXUEDEDHOPHUHFLGRGHVFDQVRGHORVELHQDYHQWXUDGRV(QVXPDVHWUDWDEDGHXQOXJDUSDUDGLVLDFRHQHOTXHQRWHQtDQVLWLRQLODYHMH]QLODPXHUWHQLHOGRORUQLODUXLQGDGQLHORGLRQLODHQYLGLD%DMR/RVDPSRV(OtVHRVVHKDOODEDQODVPRUDGDVVXEWHUUiQHDVODVWLHUUDVRVFXUDVDELVDOHVGHODQRFKHORVLQILHUQRVRHO7iUWDUR$O7iUWDURHUDQSUHFLSLWDGDVODVGHLGDGHVTXHGHVREHGHFtDQODVyUGHQHVORVPDQGDWRVGHOSRGHURVR=HXV6XSURIXQGLGDGHUDWDOTXHVHJ~QH[SOLFD+HVtRGRHQVXREUD7HRJRQtDXQXQTXHGHEURQFHTXHDUURMiUDPRVGHVGHODWLHUUDWDUGDUtDQXHYHGtDVQXHYHQRFKHVHQHQWUDUHQHO7iUWDUR$WDQWHQHEURVROXJDUIXHURQDSDUDUORV7LWDQHVTXHVHHQIUHQWDURQD=HXVHDOOtQDGLHSRGtDHVFDSDUSXHVVHKDOODEDFHUUDGRFRQJUDQGHVSXHUWDVGHKLHUURDFRWDGRSRUWUHVHQRUPHVPXURVGHEURQFH$GHPiVGRVFDXGDORVRVHLQPXQGRVUtRVTXHGHVSHGtDQXQRORUSXWUHIDFWRURGHDEDQDO7iUWDUR3DUDSRGHUOOHJDUDOOyEUHJR
 10. 10. VRPEUtROXJDUGHPXHUWHGHVRODFLyQHUDQHFHVDULRDWUDYHVDUODVHQIDQJDGDVDJXDV3DUDWDOPHQHVWHUVHKDFtDQHFHVDULRFRQWUDWDUORVVHUYLFLRVGHXQFUXHOSHUVRQDMHHOEDUTXHURDURQWHTXHH[LJtDDORVPXHUWRVD~QQRVHSXOWDGRVOHSDJDUDQSRUVXVVHUYLFLRV6LQRWHQtDQVXILFLHQWHGLQHURORVJROSHDEDFRQVXVUHPRVOHVKDFtDEDMDUGHVXEDUFDSRUORTXHYDJDUtDQGHXQODGRDRWURVLQFRQRFHUQXQFDUHSRVRQLQJXQR(VWDWHQHEURVDPRUDGDVXEWHUUiQHDDODTXHDFXGtDQWRGRVORVPDOYDGRVSHUPDQHFtDDGHPiVUHVJXDUGDGDSRUXQIHUR]YLJLODQWHHODQFHUEHURXQHQRUPHSHUURGHWUHVFDEH]DVTXHDOHMDEDFRQVXVWULSOHVDXOOLGRVDWRGRVORVYLYLHQWHVTXHSUHWHQGLHUDQHQWUDUHQHO7iUWDURDOPLVPRWLHPSRLPSHGtDTXHVDOLHUDQODVDOPDVGHORVFRQGHQDGRV(O7iUWDURSRUORGHPiVFRQVWLWXtDHOGRPLQLRGH+DGHV3OXWyQGLRVGHORVLQILHUQRVTXHKHUHGyHOPXQGRVXEWHUUiQHRJRELHUQDVREUHORVPXHUWRVTXHHVWHPLGRSRUHOPiVUHSXJQDQWHWHUULEOHGHORVGLRVHV(QHO7iUWDURWDPELpQVHHQFXHQWUDQSULVLRQHURVORVJLJDQWHVTXHLQWHQWDURQRIHQGHUDODPDGUHGH$SROR6XFDVWLJRFRQVLVWtDHQFRQWHPSODUXQDIXHQWHGHDJXDVFULVWDOLQDVXQiUEROFDUJDGRGHIUXWRVSHURDORVTXHQRSRGtDQDFHUFDUVHDSHVDUGHHVWDUPXULpQGRVHGHVHGKDPEUH7DPELpQVHHQFXHQWUDQHQHO7iUWDURODVDQDLGHVKLMDVGHiQDRTXHPDWDURQDVXVPDULGRVH[FHSWRXQDGHHOODVWRGDVODVGHPiVIXHURQFRQGHQDGDVDORVLQILHUQRVHQGRQGHVHHVIXHU]DQHQOOHQDUGHDJXDXQDEDUULFDVLQIRQGR(O7iUWDURHVWDEDUHSOHWRGHGHVGLFKDUHPRUGLPLHQWRVHQIHUPHGDGHVPLVHULDV$OOtVHHQFRQWUDEDQ/D*XHUUDFKRUUHDQGRVDQJUH/D0LVHULDYHVWLGDFRQDQGUDMRV7RGRVORVPRQVWUXRVLPDJLQDEOHV4XLHQHVKDEtDQRGLDGRPDOWUDWDGRDVXVSDGUHVRKHUPDQRV/RVWUDLGRUHVPHQWLURVRV/RVVHUYLGRUHVLQILHOHV/RVDYDULHQWRV/RVJREHUQDQWHVUHHVSUtQFLSHVTXHKDEtDQOOHYDGRDVXVSDtVHVDJXHUUDVLQMXVWDV)/(*(7217(1$52(5(%22586$48(5217(
 11. 11. /RV~QLFRVSHUVRQDMHVDSWRVSDUDDGPLQLVWUDUMXVWLFLDSRUDVtGHFLUORHUDQ0LQRVUHGHUHWDVXKHUPDQR5DGDPDQWRWDPELpQ(DFRTXHJREHUQDEDODLVODGH(JLQD+DEtDGHOHJDGRHQHOORVHOGLRVGHORVDELVPRVVXEWHUUiQHRVHVGHFLU+DGHV3OXWyQSRUTXHJR]DEDQGHJUDQSURELGDGKRQUDGH]7RGDVODVDOPDVGHORVPXHUWRVWHQtDQTXHFRPSDUHFHUDQWHHOWULEXQDOIRUPDGRSRUHVWRVWUHVDFHGRUHVLPSODFDEOHV/RVFRQGHQDGRVDORVWRUPHQWRVGHO7iUWDURDQRSRGUtDQDEDQGRQDUWDQVLQLHVWURHLQIHUQDOOXJDUHOFXDOSHUPDQHFtDDPRMRQDGRSRUWRGRVODGRVQRVyORFRQVyOLGDVIRUWLILFDFLRQHVPXURVVLQRWDPELpQSRUHOFDXGDORVRSURIXQGRUtR)OHJHWyQTXHHQOXJDUGHDJXDOOHYDEDIXHJRFDQWRVGHJUDQWDPDxRTXHDOFKRFDUSURGXFtDQXQUXLGRDSRFDOtSWLFR(OUtRTXHWHQtDQTXHDWUDYHVDUODVDOPDVGHORVPXHUWRVVLHPSUHTXHHOEDUTXHURDURQWHHVWXYLHUHGLVSXHVWRDHOORSDUDVHUMX]JDGDVHQQRPEUHGH+DGHV3OXWyQUHFLEtDHOQRPEUHGH$TXHURQWH6XVDJXDVDSHVWRVDVHUDQODSHUVRQLILFDFLyQGHXQKLMRGH+HOLR6ROGH*HD7LHUUDOODPDGR$TXHURQWHDOTXHVHJ~QQDUUDQWRGDVODVOHHQGDVFDVWLJyHOSRGHURVR=HXVORFRQYLUWLyHQSHVWLOHQWHUtRVXEWHUUiQHRSRUTXHKDEtDGDGRGHEHEHUDORV*LJDQWHVFXDQGRpVWRVOXFKDEDQFRQWUDDTXpOSDUDFRQVHJXLUHOGRPLQLRGHOPXQGRRPRVHVDEHODYLFWRULDILQDOIXHSDUDHOJUDQ=HXV2WURGHORVOXJDUHVPtWLFRVDVRFLDGRVDO7iUWDURDORLQIHUQDOHUDODURFDGHODUHJLyQGH/DFRQLDTXHDOEHUJDEDHQXQRGHVXVH[WUHPRVXQDHVFDEURVDFDYLGDGGHODFXDOHPDQDEDQWRGDFODVHGHPDORVQDXVHDEXQGRVRORUHV6HFUHtDTXHHQVXDELVDOSURIXQGLGDGHVWDEDHO7iUWDUREXHQDSUXHEDGHHOORHUDODWXIDUDGDYDSRURVDTXHVDOtDSRUODERFDGHODFDYHUQDRVFXUD(VWHHVFDEURVRSHxDVFRHUDFRQRFLGRSRUWRGRVORVKDELWDQWHVGHODFLWDGDUHJLyQFRQHOQRPEUHGH7pQDUR/RPLVPRVXFHGtDFRQHO(UHERDTXLHQVHOHWHQtDSRUKLMRGHODRVSRUSHUVRQLILFDFLyQGHORWHQHEURVRGHODQRFKHGHORVRPEUtR7DPELpQHOQRPEUHGH2UFXV2UFRVHDVRFLDFRQIUHFXHQFLDDO7iUWDURDORVLQILHUQRV$YHFHVVHORGHILQHFRPRXQDGHLGDGTXHJRELHUQDHQHOUHLQRGHODPXHUWH(OVHQWLGRGHODIUDVHHQYLDUDO2UFRVLJQLILFDUtDPDQGDUDDOJXLHQDODWpWULFDPDQVLyQGHORVPXHUWRVLRVHVKpURHVVXSHUDQDORVKXPDQRVHQEHOOH]DHQMXYHQWXGHQYLJRU=(86-83,7(5
 12. 12. =HXVDVHKDGLFKRIXHHOWHUFHURGHORVKLMRVGHURQRV5HDHOPiVLPSRUWDQWHGHWRGRVDVXQDFLPLHQWRIXHFUXFLDODOHVWDUPDUFDGRSRUODOXFKDHQWUHODGHFLVLyQGHVXPDGUHGHVDOYDUOHODYLGDDWRGDFRVWDODREVHVLyQGHVXSDGUHSRUGHYRUDUOHSDUDHYLWDULQIUXFWXRVDPHQWHODSURIHFtDGHVXVSDGUHVORVGLRVHV8UDQR*HDGHTXHVHUtDXQRGHVXVSURSLRVKLMRVTXLHQWHUPLQDUtDSRUDUUHEDWDUOHHOWURQR/DVXFHVLyQHQHOUHLQRGHORVFLHORVDKDEtDFRQRFLGRHSLVRGLRVGHOXFKDDPXHUWHHQWUHSDGUHVHKLMRVDSHVDUGHHVWDUHQVXVFRPLHQ]RVHQHOPLVPRSULQFLSLRGHODPLWRORJtD(QODVHJXQGDJHQHUDFLyQHOPLVPRURQRVVHKDEtDOHYDQWDGRHQDUPDVXWLOL]DQGRODDXGDGHVXVKHUPDQRVUHEHOGHVORVtFORSHVSDUDGHUURFDUDVXSDGUH8QDYH]ODQ]DGRDOFRPEDWHSDUULFLGDOOHJyODKRUDGHHQIUHQWDPLHQWRHQWUHSDGUHHKLMRURQRVQRKDEtDGXGDGRHQKXPLOODUDOYHQFLGRFDVWUDQGRLPSODFDEOHPHQWHDVXSDGUHGHXQJROSHFHUWHURFRQXQDKR]GHSHGHUQDO1DWXUDOPHQWHHOFRQVHMRGHVXSDGUHQRFDyHQVDFRURWRURQRVGHFLGLyWHUPLQDUFRQORVKLMRVTXHOHIXHUDGDQGR5HDFRPLpQGRVHVXVFXHUSRVSDUDHVWDUVHJXURGHTXHHUDQHOORVORVTXHGHVDSDUHFtDQGHOGLYLQRKRUL]RQWHHJOXWLGRVSRUURQRV+HVWLDHPpWHU+HUDORVWUHVSULPHURVKLMRVGHODFHOHVWLDOSDUHMD5HDSXVRDOUHFLpQQDFLGR=HXVHQPDQRVGHVXPDGUH*HDpVWDOOHYyDOQLxRKDVWDXQOXJDUVHJXUR3DUDHOXGLUHODFRVRGHVXPDULGRWRPyXQDSLHGUDTXHHQYROYLyFRPRVLGHXQEHEpVHWUDWDUDHQWUHJDQGRHOIDUGRDURQRV6LQSHQVDUORGRVYHFHVpVWHVHWUDJyDODSUHWHQGLGDFULDWXUDSHURHODUGLGQRUHVXOWyDTXHURQRVVLJXLyWUDVKDEHUVHGDGRFXHQWDGHODWUHWDEXVFDQGRDOKLMRTXHGHEtDGHYRUDUSRUVXVHJXULGDGSDUDHYLWDUVHUGHUURFDGRHQHOIXWXURSRUpO=(86(10$126(/$61,1)$67UDVSDVDUSRUUHWDHOPRQWH(JHRHOQLxRIXHHQWUHJDGRDWUHVQLQIDV$GUDVWHD$PDOWHDH,RVHKLFLHURQFDUJRGHpOSRUHOODVIXHFULDGR$PDOWHDVHHQFDUJyGHDPDPDQWDUORSHUVRQDOPHQWHRFRQDXGDGHXQDFDEUDFRVDTXHQRTXHGDFODUDDTXHHOPLWRYDULDFRQORVWLHPSRVFRQORVDXWRUHVSHURVtHVVHJXURTXHHVDPDWHUQLGDGSRUGHOHJDFLyQIXHHMHPSODUODSUXHEDHVWiHQTXHD$PDOWHDVXKLMRGHOHFKH=HXVVLHPSUHODUHFRUGyKRQUyHVSHFLDOPHQWH(OQLxR=HXVHVWDEDSURWHJLGRSRUODVWUHVQLQIDVTXLHQHVORVLWXDURQHQXQDFXQDSHQGLHQWHGHODVUDPDVGHXQiUEROWDOHPSOD]DPLHQWRVHUYtDDODVPLOPDUDYLOODVSDUDRFXOWDUVXSUHVHQFLDDTXHQRHVWDQGRQLHQODWLHUUDQLHQHOFLHORQLHQODVDJXDVGHOPDUGLItFLOPHQWHSRGUtDGDUFRQpOVXREFHFDGRSDGUHTXHWHQtDQHFHVDULDPHQWHTXHKDOODUORHQDOJXQRGHHVRVWUHVSODQRVGHDFXHUGRFRQODWUDGLFLyQ
 13. 13. 3HURQRHVWDEDQVRODVODVQLQIDVOHVDFRPSDxDEDQRWURVKLMRVGH5HDORVXUHWHVTXLHQHVSURWHJtDQFRPRJXHUUHURVODYLGDGHOQLxRFRQHOHVWUpSLWRGHVXVDUPDVHVFXGRVHYLWDEDQTXHVHILOWUDVHHOOODQWRGHODFULDWXUDPDUFDQGRVXSUHVHQFLDHQODFXHYDGHLFWHORTXHKXELHVHGDGRDOWUDVWHFRQWRGRHOFRPSOLFDGRSODQGHVHJXULGDGPRQWDGRSRU5HD=(866(219,(57((15,9$/(52126UHFLyHOKLMRHVFRQGLGRKDVWDKDFHUVHWRGRXQJHQWLOPXFKDFKRSHURQRHUDVXSURJUDPDHOGHKDFHUVHXQKRPEUHSRUVXFXHQWDDQWHVWHQtDTXHUHDOL]DUVXSDUWHHQODWUDJHGLDHVHSDSHOWDQGHGLRVHVKpURHVGHODOHHQGDHOGHYHQJDGRUGHVXVGHYRUDGRVKHUPDQRVRQODDXGDGH5HDHOEXHQPR]RHQWUyDOVHUYLFLRGHOSDGUHFRPRFRSHURGHVXFRQILDQ]DHQVXFRSDSXVRHOEUHEDMHSUHSDUDGRSDUDHOGLRVGpVSRWDHLQIDQWLFLGDpVWHYRPLWyODSLHGUDTXHILQJLyVXFXHUSRWUDVHOODDVXVWUHVKHUPDQRV(VWDEDQWRGRVORVKHUPDQRVUHVXFLWDGRVUHXQLGRVHVHHUDHOPRPHQWRGHKDFHUXQDDOLDQ]DSDUDWHUPLQDUFRQHOSRGHUGHURQRV=HXVGHEtDHQFDEH]DUODOXFKDSXHVWRTXHWDQELHQKDEtDOLEUDGRVXEDWDOODpOOHVFRQGXFLUtDFRQWUDHOYLHMRRGLDGRURQRVTXLHQQRPEUyDOJLJDQWH$WODQWHFRPRMHIHGHVXVKXHVWHVLH]DxRVKDEUtDGHGXUDUWDQVLQJXODUJXHUUDGLH]DxRVHQORVTXHQRSDUHFtDGHFDQWDUVHODYLFWRULDKDFLDQLQJXQRGHORVEDQGRVHQIUHQWDGRV*HDOD0DGUH7LHUUDTXHDKDEtDVLGRHVHQFLDOHQODRSHUDFLyQGHVDOYDPHQWRGHOQLxR=HXVIXHTXLHQGHFLGLyODVXHUWHILQDORPXQLFyD=HXVODFODYHHVWUDWpJLFDOLEHUDUDtFORSHVJLJDQWHVGHVXFiUFHOGHO7iUWDUR/RVtFORSHVKDEtDQVLGRSULVLRQHURVHQHO7iUWDURSRUUHEHOGtDDQWH8UDQRGHVSXpVIXHURQOLEHUDGRVSRUURQRVSDUDTXHOXFKDUDQGHVXODGRHQODQXHYDGHILQLWLYDEDWDOODFRQWUD8UDQR7UDVJDQDUHOFRPEDWHURQRVGHFLGLyTXLWDUVHGHOPHGLRDWDQSRGHURVRVDJXHUULGRVDOLDGRVORVYROYLyDDUURMDUDODSULVLyQVLQHVSHUDQ]DGHO7iUWDUR=HXVPDWDQGRDODFDUFHOHUDDPSHDSRGHUyGHODVOODYHVSXVRHQOLEHUWDGDORVWUHVtFORSHVDORVWUHVJLJDQWHVGHORVFLHQEUD]RVSHURDGHPiVUHFLELyHOUHJDORGHOUDRPLHQWUDVTXHVXKHUPDQR+DGHVUHFRJtDHOHOPRGHODLQYLVLELOLGDG3RVHLGyQVXWULGHQWHRQHOFDVFRSXHVWRHOLQYLVLEOH+DGHVSXGROOHJDUKDVWDURQRVTXLWDUOHODVDUPDVHVSHUDUDTXHVHDFHUFDUD3RVHLGyQDPHQD]DGRUFRQVXWULGHQWHXDQGRURQRVWUDWDEDGHGHIHQGHUVHGHODPDJDGRDWDTXHGH3RVHLGyQ=HXVDWDFyFRQHOUDRGLRFRQURQRVSRUORVVXHORV$VXYH]ORVWUHVJLJDQWHVGHORVFLHQEUD]RVVHODQ]DURQFRQWUDORV7LWDQHVHOHMpUFLWRHQHPLJRVHGLRDODIXJDHO~QLFRUHVLVWHQWH$WODVVDOYyODYLGDSHURTXHGyFRQGHQDGRDVRVWHQHUHO8QLYHUVRWRGRVREUHVXVKRPEURVSRUHOUHVWRGHODHWHUQLGDG
 14. 14. (/+,-2(521266(+$(21(/32(5)LQDOPHQWHFRQHO7LWiQPi[LPRDEDQGRQDQGRHOFHWURHQPDQRVGHVXVKLMRVWHUPLQDGDODFUXHOEDWDOODFRPRGHEHWRGDOXFKDVLQFXDUWHOHQWUHSDGUHVHKLMRV6HKDEtDFXPSOLGRODYHQJDQ]DFRQWUDHOSDGUHFUXHOTXHHUDHOILQEXVFDGRLQHYLWDEOHPHQWHSRUORVFRQMXUDGRVKHUPDQRV=HXVUHSDUWLyVLQYDFLODUODJORULDHOSRGHUFRQVXVKHUPDQRVGHPDQHUDTXHDpOOHTXHGyHODPSOLRFDPSRGHORVFLHORVPLHQWUDVTXHPDUPXQGRVXEWHUUiQHRSDVDEDQDVHUIHXGRVLQGLVFXWLGRVGH3RVHLGyQ+DGHV$OGLRVGHORVFLHORVQROHDSHWHFtDWHQHUHOSRGHUWRWDOVLQRODIHOLFLGDGPi[LPDDKRUDJREHUQDEDHOPXQGRXQWULXQYLUDWRDUPRQLRVRIUDWHUQDOHUDOOHJDGRHOPRPHQWRGHODVRWUDVSiJLQDVGHODYLGDOHJHQGDULDGH=HXVVXVDQGDQ]DVGHKRPEUHDWUDFWLYRGHGLRVWDQDOHJUHFRPRLQFDQVDEOHHQVXVSDVLRQHV*$1$$/$%$7$//$=(86(-$/$*8(55$3HURD~QHVSURQWRSDUDKDEODUGHORVDPRUHVGH=HXV(VXQDSDUWHPiVODUJDDOTXHOOHJDUHPRVWUDVWUDWDUGHVXHVWDPSDGHODVSHFWRTXHQRVKDOOHJDGRWUDtGRSRUHVFULWRUHVRSRUUHSUHVHQWDQWHVGHODILJXUDKXPDQL]DGDGHOGLRV6HVDEtDIXHUWHORVHVFULWRUHVTXHOHGLHURQODSDODEUDOHKDFtDQYDQDJORULDUVHGHVXIXHU]DSHURQROHSUHRFXSDEDWDQWRVHUHOSULPHURFRPRPDQWHQHUVXOLEHUWDGSRUHQFLPDGHRWUDVFRQVLGHUDFLRQHV$YHFHVVHSUHVHQWDEDFRPRODVXSUHPDOHRWUDVVHFRQYHUWtDHQDQLPDOGHDVSHFWRSDFtILFRSDUDSDVDULQDGYHUWLGRUHPDWDUVXKD]DxD(VHOGLRVFRQWUDGLFWRULRJUDQGLRVRKXPDQDPHQWHGpELOSRUHVRHVHOSULPHURHLQGLVFXWLGRUHGHO2OLPSRDOTXHVHOHSHUGRQDQVXVGHVPDQHVIUHQWHDVXVPDRUHVRVXVP~OWLSOHVFRQVRUWHVSDULHQWHVDVFHQGLHQWHVRGHVFHQGLHQWHVDPiVGHVXVFRUUHUtDVFRQWRGDVODVGRQFHOODVTXHVHTXHUtDRFXOWDUGHVXGLYLQDSDVLyQGHDPDQWH(/526752(=(86=HXVVLHPSUHKDVLGRUHWUDWDGRGHXQPRGRIDYRUDEOHQRSRUFDVXDOLGDGVLQRSRUSURSLRVPpULWRV(VXQGLRVDWUDFWLYDPHQWHVLPSiWLFRDOTXHUHVXOWDIiFLODGRUDUPXFKRPiVIiFLOHVFRPSUHQGHUTXHVHDTXHULGRSRUORVDUWLVWDVHVXQGLRVHQFDQWDGRUIXHUWHSHUROOHQRGHGHELOLGDGHVHQFRQWUDSRVLFLyQDRWURVPXFKRVGHVXFDWHJRUtDSHURGHOJUXSRTXHHVWiVLWXDGRHQHOODGRRVFXURGHOUHODWRHQHOHWHUQRSDSHOGHSHUVRQDMHVWHPLEOHVTXHUHSUHVHQWDEDQODLUDHOFDVWLJRODPXHUWHRHOGRORU=HXVSRUHOFRQWUDULRDSHVDUGHVHUXQGLRVGHOUDRHOWUXHQRHVJUDQGHSRUVXSRGHUSHURDGRUDEOHSRUVXLQFOLQDFLyQDODPRUMXJRVDPHQWHFDUQDODODSDVLyQLUUHJXODUHQOD
 15. 15. GXUDFLyQSHURQRHQODLQWHQVLGDG(VXQVHUSRGHURVRPDJQtILFRSHURDOTXHOHJXVWDMXJDUOLPSLRHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVHVXQGHFLUFRQODVPiVKHUPRVDVPRUWDOHVRFRQODVVREHUELDVFRPSDxHUDVGHO2OLPSRXDQGRFDHHQXQUHQXQFLR=HXVWUDWDGHKXLUGHODVLWXDFLyQFRQFLHUWDGLJQLGDGFRQPXFKRPiVKXPRUHVRWLHQHTXHKDFHUORUHSHWLGDPHQWHDPHGLGDTXHVXVHJUHJLDVHVSRVDVGHVFXEUHQODLQILGHOLGDGUHFRUUHQORVFLHORVSDUDWUDWDUGHUHSUHQGHUORRHFKDUOHHQFDUDVXFRPSRUWDPLHQWRGHVOHDOKDVWDJURVHURFXDQGRWLHQHQTXHHQIXUHFHUVHFRQpOSRUVXVJXVWRVWDQUDVWUHUDPHQWHWHUUHQRVLRVHQHOFLHORDPDQWHLQIDWLJDEOHGHVYHUJRQ]DGRWUDPSRVRHQHOVXHOR=HXVHVXQDSHUVRQDOLGDGDWUDFWLYDPHQWHGHVHDEOHRQHOSLQFHORHOFLQFHOQRFDEHODPHQRUGXGDGHTXHHODUWLVWDKDDTXHULGRSRQHUHQVXILJXUDWRGRORTXHGHDSHWHFLEOHWLHQHVXJUDGRVXOHHQGD7URQDQGRHQODVDOWXUDVRDPDQGRHQUHWDHOGLRVHVXQDDGPLUDEOHIRUPDGHSRGHUODSHUIHFWDFRPELQDFLyQGHUHDPDQWHDOJRTXHORVKRPEUHVKDQGHVHDGRDOFDQ]DUDXQTXHVyORIXHUDHQSDUWHDORODUJRGHORVVLJORVGHORVPLOHQLRVVLQORJUDUORSRUTXHHVWDUHDTXHKDQSLQWDGRHVSHFLDOPHQWHSDUDORVGLRVHVORVGLRVHVKDQGHTXHGDUSRUIXHU]DOHMRVGHODOFDQFHGHORVORJURVKXPDQRV520$$237$$/9,(-2=(86RQORVURPDQRVHQHOWLPyQGHODKLVWRULD=HXVVHLQVWDOyHQHO,PSHULRFRQHOQRPEUHGH-~SLWHU3DUDHVWDUDODDOWXUDGHODLPDJHQKHJHPyQLFDGHOODWLQRJXHUUHURYLFWRULRVR=HXVVHVXELyDXQDFXDGULJDWUDQVIRUPDGRHQXQ-83,7(5FRQGXFWRUGHFXDWURFDEDOORVEODQFRVORVPiVDLURVRVSRGHURVRVSHUIHFWRVGHOHVWDEORFHOHVWLDO(UDDHOKLMRGHOGHYRUDGRU6DWXUQRHOKHUPDQRYLFWRULRVRGHODJXHUUDFRQWUDHOPDOYDGRSDGUHVXVFyPSOLFHVORV7LWDQHVMXQWRFRQHO1HSWXQRGHORVPDUHVHO3OXWyQGHORVDELVPRVRPRORVURPDQRVHUDQVREUHWRGRSUiFWLFRVXWLOLWDULRVSXVLHURQDHVWHGLRVGHOUDRHOWUXHQRFRPRSDWUyQGHORVHOHPHQWRVDpOVHUHFXUUtDSDUDDVHJXUDUVHGHTXHORVPHWHRURVQRVHGHVERFDVHQFRQWUDORVFDPSRVLPSHULDOHVGHPRGRTXHODOOXYLDOOHJDVHDWLHPSRFRQODPRGHUDFLyQQHFHVDULDSDUDHOFUHFLPLHQWRPHVXUDGRGHOJUDQRODIUXWDODXYDPLHQWUDVTXHHOUDRODQLHYHRHOJUDQL]RQRVHVDOLHUDQGHVXFDOHQGDULRVLQSRQHUHQSHOLJURHOWUDEDMRGHORVSLDGRVRVDIDQRVRVDJULFXOWRUHVURPDQRV$OLJXDOTXH=HXVHQOD$FUySROLV-~SLWHUHUDHOFHQWURGHODYLGDHQVXWLHUUDGHDGRSFLyQSUHVLGLHQGRGHVGHHO)RURURPDQRODYLGDFLYLOUHOLJLRVDGHOPiVJUDQGHLPSHULRMDPiVKDELGR6XSRSXODULGDGHUDLQFRQWHVWDEOHWHQtDWRGDVODVQRWDVSUHFLVDVSDUDVHUHOSULPHURLQWHUSDUHVSRUVXJDODQXUDVXWUDHFWRULDHQOD+pODGHQDWDORQORV
 16. 16. DYDQFHVGH5RPDHQQXHYDVWLHUUDV-~SLWHUIXHDEUD]DGRSDUDVXFDXVDHQOHJDOPDWULPRQLRGH(VWDGRDODVGLRVDVGHSULPHUDOtQHDGHORVSDtVHVFRQTXLVWDGRVRDOLDGRVJDQDQGRGHSDVRODVFDUDFWHUtVWLFDVPiVGHVWDFDGDVWRGDVODVPHMRUHVYLUWXGHVGHORVGLRVHVDVLPLODGRVSRUHOFUHFLHQWHSRGHUGHODHFOpFWLFDPiTXLQDSROtWLFDPLOLWDUODWLQD3RFRDSRFR-~SLWHUUHXQLyORVPDRUHVWHVRURVItVLFRVODVPHMRUHVFXDOLGDGHVGHWRGRVORVSDQWHRQHVORFDOHVUiSLGDHLQWHOLJHQWHPHQWHDVLPLODGRVSRUORVYHQFHGRUHVTXHTXHUtDQPiVTXHYHQFHUFRQYHQFHUDORVQXHYRVV~EGLWRVLPSHULDOHVGHPRVWUDQGRVXDSUHFLRSRUODVUHOLJLRQHVGHOOXJDUTXHTXHGDEDQVLWXDGDVDODDOWXUDGHVXGLRVSULPHURRQFDGDXQDGHHVDVXQLRQHVVHLQFUHPHQWDODGRWHGHOGLRVSHURWDPELpQVHLEDKDFLHQGRPiVFRPSOHMDVXILJXUDDTXHGHEtDDVLPLODUODVFRVWXPEUHVORVOD]RVIDPLOLDUHVGHORVGLRVHVDEVRUELGRVWDOYH]SRUHVR-~SLWHUUHGREODVXIDPDGHDPDQWHFRQYLUWLpQGRVHHQHOHVSRVROHJDORLOHJDOGHWDQWDVGLRVDVQLQIDVRVHPLGLYLQLGDGHVHPSDUHMDPLHQWRVTXHQRVRQPiVTXHYHUGDGHURVPDWULPRQLRVGH(VWDGRSDUDFRQWHQWDUDODVSDUURTXLDVORFDOHVGHFDGDGLRVPHMRUDUODJREHUQDELOLGDGGHO,PSHULR/RVURPDQRVSUiFWLFRVDQWHVTXHQDGDWRPDQD-~SLWHUFRPRGLRVFRPRHPEDMDGRUODFRPELQDFLyQOHVUHVXOWDPiVTXHHILFD]/$9,$$02526$(=(86-83,7(5=HXVDEXUULGRHQVX2OLPSRHWHUQRVHGHMDFDHUVREUHGRQFHOODVDSHWHFLEOHVORKDFHFRQLPDJLQDFLyQDOHJUtDDSDUHFLpQGRVHFRPRXQFLVQHHQDPRUDGRWLHUQRFRPRXQDOOXYLDGHILQRRURRFRPRXQEULRVRWRURSRUQRH[WHQGHUQRVHQGHPDVtD/RVKLMRVKDELGRVGHWDQUDUDVXQLRQHVGHEHQTXHGDUFODVLILFDGRVGHPDQHUDHVSHFtILFDSDUDVHSDUDUORVGHORVOHJtWLPRVKDELGRVGHQWURGHOPDUFRROtPSLFROHJDO3DUDFRQRFHUPHMRUD=HXV-~SLWHUKHPRVGHHVWDEOHFHUFRQRUGHQVXVP~OWLSOHVUHODFLRQHVWHQGUHPRVTXHYHUVXPDWULPRQLRFRQ/HWRR/HWRQDRWURFRQHPpWHURWURPiVFRQ+HUDTXHHUDWDPELpQDSDUWHGHHVSRVDKHUPDQDGHOGLRVGHOFLHORPiVORVFHOHEUDGRVFRQ0DDLRQH3HURQRSRGUtDPRVROYLGDUORVFRQWDFWRVKDELGRVFRQ,RFRQiQDHFRQ$OFPHQDFRQ(JLQDFRQ/HGDFRQ(XURSDFRQ6HPHOHFRQ$QWtRSHFRQDOLVWRTXHHUDKHUPRVDQLQIDDSHVDUGHOHTXtYRFRTXHSXHGDGHVSHUWDUVXQRPEUHHQWUHQRVRWURV
 17. 17. FRQOLPHQDFRQ0HQDOLSDFRQVXKLMD$IURGLWDFRQ-XQRFRQ(XULQRPHFRQ0QHPRVLQDFRQHUHVFRQVXRWUDKHUPDQD7HPLVHWF(QPXFKDVRFDVLRQHVFRPRDFDEDPRVGHFRPHQWDUHVWDVXQLRQHVQRQDFtDQGHOGHVHRGHOGLRVVLQRGHODFRQYHQLHQFLDGHO(VWDGRURPDQRHOGLRV-~SLWHUWHQtDTXHSOHJDUVHDHOODVSDUDFRQJUDFLDUVHFRQORVQXHYRVV~EGLWRVLQFRUSRUDGRVDO,PSHULRDXQTXHDKRUDYDPRVDUHIHULUQRVVyORDORVDPRUHVFOiVLFRVSRUDVtGHFLUOR
 18. 18. DTXHKDEODPRVGHPDWULPRQLRVXRWUDVURPiQWLFDVXQLRQHVGHEHPRVGDUXQDPtQLPDUHODFLyQGHKLMRVKDELGRVOHJLyQSRUQXPHURVRVPDUDxDSRUFRPSOLFDFLRQHVJHQHDOyJLFDV=HXV-~SLWHUHUDXQGLRVSRUVREUHWRGDVODVFRVDVTXHWXYRPXFKRSRGHUWRGRHOWLHPSRGHODHWHUQLGDGSDUDHQDPRUDUVHUHSHWLGDPHQWHSHURWDPELpQHUDKRPEUHGHVDUPDGRFXDQGRVXVHVSRVDVOHJDOHVOHVRUSUHQGtDQHQXQDDYHQWXUDWHQtDTXHLQYHQWDUH[FXVDVWUDWDUGHVDOLUGHOSDVRFRQODPi[LPDGLJQLGDGVLHVRHUDSRVLEOHRHVFDEXOOLUVHGHOOtRIDPLOLDUVLQTXHVHOHSXHGDWDFKDUGHMXHJRVXFLRDTXHQRVHHVFXGDEDHQVXGLYLQLGDGDODKRUDQRSRUKDELWXDOPHQRVFRPSOLFDGDGHLQWHQWDUVDOLUDLURVRGHOWUDQFHGRPpVWLFR(//$5*2+,6725,$/0$75,021,$/)$0,/,$5$IURGLWD/DGLRVDSRUH[FHOHQFLDGHO2OLPSRKLMDGH8UDQRGHODHVSXPDTXHVXUJLyGHORTXHXQGtDIXHUDQDWULEXWRVYLULOHVGHOGLRVWUDVODDPSXWDFLyQVXIULGDDPDQRVGHURQRVRKLMDGH=HXVLRQHHQRWURPLWRDQWHULRUPHQRVVDQJULHQWRTXHHOSULPHUR$OFPHQD=HXVVHFRQYLUWLyHQHOYLYRUHWUDWRGH$QILWULyQHVSRVRGH$OFPHQDUHGH7HEDVSDUDSRGHUXVXUSDUFRPRPDULGRODFRPSDxtDGHODJHQWLOUHLQD$OFPHQD/DWUHWDIXQFLRQyDODSHUIHFFLyQGHWDODPRUVXUJLyQDGDPHQRVTXH+HUDFOHVHO+pUFXOHVGHORVURPDQRVHOPiVSRGHURVRKpURHGHODDQWLJHGDGHOKpURHTXHIXHFDSD]GHUHDOL]DUORVPiVSURGLJLRVRVWUDEDMRVTXHVHOHLPSXVLHURQFRPRSUXHEDVVXFHVLYDV$QWtRSH/DKLMDGHOUH1tFWHRGH%HRFLD3DUDHVWDRFDVLyQ=HXVVHKL]RSDVDUSRUXQPRGHVWRSHURHUyWLFRViWLURHOHQFDQWDPLHQWRKL]RHORSRUWXQRHIHFWR1RKDTXHFRQIXQGLUODFRQVXKRPyQLPD$QWtRSHUHLQDGHDPD]RQDVHVSRVDGHOJUDQ7HVHRDOLVWRLDQDODGLRVDFD]DGRUDGHORVURPDQRVKLMDGH-~SLWHUWHQtDHQDOWDHVWLPDDODJHQWLOQLQIDDOLVWRSHUR-XQRQRFRPSDUWtDHVWDRSLQLyQFRPRHVSRVDFHORVDGH-~SLWHUFRQYLUWLyDODPXEHOODQLQIDHQRVD-~SLWHUFRQPRYLGRKL]RTXHODPDGUHHOKLMRGHVXXQLyQSDVDUDQDRFXSDUXQSXHVWRSULYLOHJLDGRHQHOFLHORFRPR2VD0DRU2VD0HQRUHUHVHUHVHVODHPpWHUGHORVODWLQRVKLMDGH6DWXUQRLEHOHVSRUWDQWRKHUPDQDGH-~SLWHU/RVOD]RVGHVDQJUHQRHYLWDURQTXHVXUJLHUDXQDSDVLRQDGRDPRUHQWUHDPERVOLPHQD8QDHVSRVDPiVGHODODUJDOLVWDGHPDWULPRQLRVGHODOHJUH=HXVFRQTXLHQWXYRD$WODVDTXHOJLJDQWHFRQGHQDGRDVRSRUWDUHOSHVRGHWRGRHOILUPDPHQWRVREUHVXVHVSDOGDV
 19. 19. iQDH/DKLVWRULDGHODVHGXFFLyQGHiQDHHVXQDGHODVPiVKHUPRVDVGHODEXOWDGRKLVWRULDOGHOGLRVWUDQVILJXUDGRiQDHHUDKLMDGHOUHGH$UJRVGH$FULVLRTXLHQKDEtDVLGRDYLVDGRSRUXQRUiFXORGHTXHVHULDPXHUWRSRUVXSURSLRQLHWR3DUDLQWHQWDUYDQDPHQWHFRPRHVOyJLFRWRUFHUODYROXQWDGGHOGHVWLQRGHFLGLySRQHUIXHUDGHWRGDSRVLELOLGDGGHJDODQWHRDVXKLMD$VtKL]RHQFHUUiQGRODHQXQDWRUUHGHEURQFHRHQXQDFXHYDVHJ~QODVGLVWLQWDVOHHQGDV=HXVH[FLWDGRVLQGXGDSRUODGLILFXOWDGVHWUDQVIRUPyHQXQDVXWLOOOXYLDGHRURFRQVLJXLyVXSURSyVLWRHQJHQGUDQGRDOEXHQ3HUVHRTXLHQDODSRVWUHVHUtDFDXVDQWHLQYROXQWDULRGHODPXHUWHGH$FULVLRDOODQ]DUODMDEDOLQDTXHHQOXJDUGHSUREDUODIXHU]DGHVWUH]DGHOMRYHQDILUPDUtDHOSRGHUGHORVRUiFXORVODLQH[RUDELOLGDGGHOGHVWLQRXWLOL]iQGROHDpOFRPRXQVLPSOHYHKtFXORPRUWDOGHODVGHFLVLRQHVGHO(WHUQRHPpWHULRVDGHODDJULFXOWXUDHQHOSDQWHyQJULHJRFRPRORIXHHUHVHQHOURPDQRHVSRVDGH=HXVDGHPiVGHKHUPDQDGHOLRVGHRWUDGHVXVHVSRVDVODFHORVDYHQJDWLYD+HUDHPpWHUUHSUHVHQWDHOFXOPHQGHODXQLyQSHUPLWLGDVLHPSUHDORVGLRVHVDORVKpURHV
 20. 20. LQFHVWXRVDSRUH[FHOHQFLD3HUVpIRQHOD3URVHUSLQDGHORVURPDQRVQDFLyGHHVWHDPRULRQH8QDQLQIDKLMDGH8UDQRX2FpDQR7LHUUDR7HWLVGHTXLHQVHHQDPRUyHQVXGtD-~SLWHUDUGLHQWHPHQWHGLRSDVRDRWUDJUDQGLRVDJR]RVDGLYLQLGDG9HQXVQDFLGDGHVXVHQRHQDOJXQDVGHODVYHUVLRQHVODWLQDVTXHSUHIHUtDQWHQHUDODGLRVDGHODEHOOH]DHODPRUWHQLGDHQXQURPDQFHDQWHVTXHYHUODFRPRVXUJLGDSRUDFFLGHQWHGHXQDFDVWUDFLyQGHOSDGUHSRUHOKLMR(JLQD2WUDQLQIDHVWDQDFLGDGHXQUtRGH%HRFLDGHO$VRSR-~SLWHUWXYRTXHLQJHQLDUVHXQQXHYRDVSHFWRSDUDHOXGLUODFHORVDYLJLODQFLDGHOSDGUHSDVDQGRDVHUXQDOODPDWDQDUGLHQWHFRPRVXSDVLyQSRUODKHUPRVDQLxD(ODPRUVHGLRDFRQRFHUGHODPDQHUDPiVQDWXUDOHQIRUPDGHGRVYDURQHV(DFR5DGDPDQWR7UDVODSDVLyQODFRUUHVSRQGLHQWHPDWHUQLGDG-~SLWHUVHSRUWyFRPRXQFDEDOOHURKDFLHQGRTXHODQLQIDWRPDUDODIRUPDGHLVODSDUDHYLWDUHOLQPLQHQWHFDVWLJRGHVXDLUDGRGHFHSFLRQDGRSDGUH(XULQRPH2WUDPDGUHGHKLMDVIDPRVDV(XULQRPHWXYRDODVWUHViULWHVODVWUHV*UDFLDVSDUDORVODWLQRV
 21. 21. (XIURVLQD7DOtD$JODDFRQODLQFRPSDUDEOHDXGDGH=HXV(OODQDFLGDGHODXQLyQGH2FpDQR7HWLVKHUPDQDSRUWDQWRGHLRQHVHJ~QEXHQDSDUWHGHODVOHHQGDVFRQVLJXLyODIHOLFLGDGHWHUQDFRQHVWDXQLyQDPRURVD(XURSD(OUH$JHQRUGH)HQLFLDHVWDEDPXRUJXOORVRGHODEHOOH]DGHORVPXFKRVGRQHVGHVXKLMD(XURSDWDQWRTXH=HXVGHELyHQWHUDUVH
 22. 22. HVRIXHHODFLFDWHRODPtQLPDH[FXVDTXHDSHQDVQHFHVLWDEDHOIRJRVRGLRVSDUDODQ]DUVHDFRQVHJXLUHOREMHWLYRIHPHQLQRGHOPRPHQWRRQYHUWLGRHQWRUR=HXVDUUHPHWLyFRQWUDHOJUXSRGHMyYHQHVGRQFHOODVTXHURGHDEDQD(XURSDHQVXEDxRSXGRKDFHUVHFRQODKHUPRVDMRYHQDODTXHPRQWyHQVXORPROOHYyKDVWDODLVODGHUHWD(QODLVODPHGLWHUUiQHDWUDVKDEHUFUX]DGRODVDJXDVGHXQPRGRSRFRFRQYHQFLRQDO=HXV(XURSDYLYLHURQDSDVLRQDGRURPDQFHGHHVWDXQLyQQDFHUtDQWUHVKLMRV0LQRV6DUSHGyQ5DGDPDQWRTXLHQHVVHUtDQMXHFHVGHORVLQILHUQRV+HUDHORVDSRFRDPLJDGHEURPDVH[WUDFRQXJDOHVSXHVWRTXH+HUDGHEtDOOHYDUDUDMDWDEODVXSHUVRQDOLGDGRILFLDOGHGLYLQLGDGGHOPDWULPRQLR+HUDRFXSDXQOXJDUSUHIHUHQWHHQWUHODVJUDQGHVHVSRVDVGH=HXVGHTXLHQWDPELpQIXHKHUPDQDSXHVWRTXHQRVyORHVWiXQLGDHQPDWULPRQLRVLQRTXHVHFRQYLHUWHHQODPXMHULQTXLVLWLYDSRUH[FHOHQFLDSHUVLJXLHQGRDOYHOHLGRVRPDULGRVLQWUHJXDGHVFXEULpQGROHHQWRGDVVXVLQILGHOLGDGHVVDFiQGROHORVFRORUHVFXDQWDVYHFHVKDJDIDOWD=HXV+HUDVHFDVDURQHQXQPHVGH*DPHOLyQVHJ~QGLFHODWUDGLFLyQHVHHUDHOPHVLQYHUQDOPDWULPRQLDOSRUDQWRQRPDVLDGHORVPDWULPRQLRVHQOD*UHFLDFOiVLFDDOPHQRVHQSDODEUDVGH+HVtRGRTXLHQHUDPiVSUHFLVRDTXHDSXQWDEDDOGtDFXDWURGHOPHVFRPRGtDSHUIHFWRSDUDHOKLPHQHRVLQGXGDSRUTXHKDEUtDDYHULJXDGRFRQULJRUTXHWDOVHUtDODIHFKDGHOGHVSRVRULRGHORVGLRVHVGHHVHPDWULPRQLRFRQODGLRVDGHOPDWULPRQLRHVSRVDWDQH[LJHQWHSDUDXQGLRVWDQOLEHUWLQRSHURDQLPDGRUGHODVWHUWXOLDVFRPSDGUHRVGHO2OLPSR,2,QDFRHUDRWURUHGH$UJRVFRPRORIXH$FULVLRHOSDGUHLQIRUWXQDGRGHiQDH7DPELpQFRPRpO,QDFRWXYRODPDODIRUWXQDGHFRQWDUFRQODEHQGLFLyQGHXQDKLMDKHUPRVDWDQWRTXH=HXVWHUPLQySRUHQDPRUDUVHGHHOODKDFHUODDPDQWH+HUDTXHQRHVWDEDGLVSXHVWDDVHUODFRPLGLOODGHORVFLHORVVHSURSXVRLQWHUUXPSLUORVGHYDQHRVGHVXPDULGRFRQODWHUUHQDOEHOOH]DHOGLRVSHUJHxyXQDLGHDGHODVVXDVSDUDRFXOWDUODVIRUPDVFRPSURPHWHGRUDVGHODJHQWLOSULQFHVDTXHSDVyDVHUYDFD7HUPLQDGRHOHQFDQWRGHODDYHQWXUD=HXVGHMyODYDFDDXQJLJDQWHD$UJRVSDUDTXHVHRFXSDVHGHODFULDWXUDVLJXLyVXFDPLQRKDELWXDO$SHVDUGHOGHVSUHFLRFHOHVWLDOORVJULHJRVIXHURQVXELHQGRGHFDWHJRUtDDODKHUPRVD,RWHUPLQDURQSRUKDFHUGHHOODXQDGHLGDGGHOD/XQDHQSDUDOHORFRQRWUDVPLWRORJtDVHVSHFLDOPHQWHFRQODHJLSFLDTXHJR]DEDGHPHUHFLGDIDPDFRQVLGHUDFLyQHHVWHDPRUQDFLy(SDIR-XQR-XQRHVODYHUVLyQURPDQDGH+HUDRQHOODFRPRSDWUyQORVODWLQRVKLFLHURQWDPELpQDXQDGHODVHVSRVDVSULQFLSDOHVGH-~SLWHUKLMDGH6DWXUQRLEHOHVGHLGDGGHSULPHUDOtQHDGHORVFXOWRVS~EOLFRV
 23. 23. FHORVDLQTXLVLGRUDGHODVDXVHQFLDVVLQMXVWLILFDUGHVXLQILHOGLYHUWLGRPDULGRHOFRORVDODPDGRU-~SLWHUUHGHOUDRGHOWUXHQRVREUHWRGRGHODSDVLyQUiSLGDHVSHFWDFXODU/HGD/HGDHVWDEDFDVDGDFRQ7tQGDURUHGH(VSDUWDVXPDWULPRQLRGLVFXUUtDFRQQRUPDOLGDGVLQVREUHVDOWRV$OPHQRVKDVWDTXHVHSUHVHQWyDQWHODEHOOD/HGDXQQRPHQRVKHUPRVRFLVQH/DMRYHQHVSRVDVHGHMyHPEHOHVDUFRQODJUDFLRVDDYHTXHQRHUDRWUDFRVDTXHXQ]RRPyUILFRGLVIUD]GHOUHGHOFDUQDYDOHUyWLFRHOVLHPSUHDJXGRDVWXWR-~SLWHUHQXHYR-~SLWHUREWXYRHQVXURPDQFHHOp[LWRGHVHDGRGHHVDXQLyQODSDUHMDQRWXYRKLMRVVLQRKXHYRVFXDWURSDUDVHUPiVH[DFWRVHVWRVKXHYRVVHDEULHURQSDUDGDUYLGDDiVWRU3yOX[SRUORVYDURQHVD+HOHQDGH7URDOLWHPQHVWUD/HWRQD(VWDGLYLQLGDGKLMDGHXQWLWiQHRGHODEXHQD)HEDWDPELpQWXYRDPRUHVFRQ-~SLWHUHVRVDPRUHVFODQGHVWLQRVIXHUDGHOHVWULFWRFtUFXORROtPSLFRIXHURQPRWLYRPiVTXHVXILFLHQWHSDUDTXHODFHORVDDLUDGD-XQRODHPSUHQGLHUDFRQWUD/HWRQD/DULYDOLGDGVHKL]RIDPRVDWHUPLQySRUFRQYHUWLUVHHQQRWDGHILQLWRULDSRUH[FHOHQFLDGHODDWUDFWLYDGDPD/HWRQD0DD8QDGHODVVLHWHKLMDVGH$WODVGHHVDVSOpDGHVTXHHUDQQLHWDVGHOPLVPR=HXV6LQUHSDUDUHQGHWDOOHVGHSDUHQWHVFR=HXVWXYRUHODFLRQHVtQWLPDVVDWLVIDFWRULDVFRQ0DDGHVGHOXHJRXQDOHJHQGDULDGHVFHQGHQFLDHOJUDQ+HUPHV0DDFRQVXVKHUPDQDVIXHSHUVHJXLGDSRUHOJLJDQWHJXHUUHUR2ULyQVHVDOYyGHODFRVRDOVHUFRQYHUWLGDSRUHOLHORFRQVXVKHUPDQDVHQHVWUHOODIRUPDQGRHOJUXSRTXHPDQWLHQHSDUDVLHPSUHHOQRPEUHGH3OpDGHV(VWD/HWRQDIXHWDPELpQFRQRFLGDFRQHOQRPEUHGH/HWRQRPEUHFRPSDUWLGRFRQXQGLRVGHODOX]ODYHUGDGHQFDUQDGRHQHO6RO0HQDOLSD2WUDQLQIDPiVHQODVQRFKHVURPiQWLFDVGH=HXVRQHOODWXYRHOGLYLQRUHGHORVFLHORVXQKLMRWDPELpQFRQDWULEXWRVPHWHRUROyJLFRVFRPRpO(RORGLYLQLGDGGHORVYLHQWRV0QHPRVLQDRPRVXQRPEUHKDFHVXSRQHU0QHPRVLQDHUDODGLRVDGHODPHPRULDKLMDGH8UDQR*HDORVGLRVHVIXQGDGRUHVGHODJUDQGLQDVWtDPLWROyJLFDROtPSLFDWtDGH=HXVSRUSDUWHGHSDGUHPDGUHDTXHURQRV5HDHUDQKHUPDQRVGH0QHPRVLQDHODXQLyQQDFLHURQODVQXHYH0XVDVODVPDUDYLOORVDVGHLGDGHVSURWHFWRUDVGHODVDUWHVDOtRSHGHODHORFXHQFLDODpSLFDOtRGHODKLVWRULD(UDWRGHODHOHJtD(XWHUSHGHODOtULFDODP~VLFD0HOSyQHPHGHODWUDJHGLD7DOtDGHODFRPHGLD7HUSVtFRUHGHODGDQ]D8UDQLDGHODDVWURQRPtD3ROLPQtDGHOFDQWRVDJUDGR
 24. 24. 6HPHOH+LMDGHDGPRVXQUHGH7HEDVTXHVHPEUyDVXVSURSLRVV~EGLWRVXWLOL]DQGRFRPRVHPLOODSURSLFLDORVGLHQWHVGHXQGUDJyQRQ6HPHOH=HXVWXYRDXQVLPSiWLFRSRSXODUGLRVGHODYHJHWDFLyQVREUHWRGRDQWHVTXHQDGDGHOYLQRVXHXIRULDLRQLVRHO%DFRGHORVURPDQRV
 25. 25. GHOTXHVLHPSUHVXPDGUHHVWXYRRUJXOORVDSXHVODVDOYyGHODVWLQLHEODVGHO$YHUQRODWUDQVSRUWyDO2OLPSRFRVDTXHVXSRGHURVRDPDQWH=HXVQRKL]RRQRTXLVRKDFHU7DLJHWD8QDGXOFHERQLWD3OpDGHKLMDGH$WODV3OHRQDKHUPDQDGH$OFLyQ$VWpURSHHOHQR(OHFWUD0DD0pURSHFRQODTXH=HXVPDQWXYRXQURPDQFHSDVDMHURGHQWURGHVXKDELWXDOFRTXHWHRFRQHVWDVGHLGDGHVPHQRUHVPiVPRUWDOHVTXHGLYLQDVSHURFRQFDUDFWHUtVWLFDVVXPDPHQWHDWUDFWLYDVDORVRMRVGHORVKXPDQRVGHORVGLYLQRVPLHPEURVGHO2OLPSR7DPELpQHVWDSDVLyQWXYRVXIUXWR$PLGDVHOKpURHGH/DFRQLD7HPLV/DKHUPDQDPDRUGHURQRVSDGUHGH=HXVWtDVHJXQGDHVSRVDGHQXHVWURGLRVPDGUHGHGLYLQLGDGHVWHPLEOHVSRUVXLPSODFDELOLGDGFRQORVSREODGRUHVGHODWLHUUDDOOOHJDUQRVODKRUDILQDO7HPLVHVWDPELpQODGLRVDGHODMXVWLFLDUHVSRQVDEOHGHWRGDVODVOHHVQRUPDVODLFDVUHOLJLRVDVTXHWRGRVORVKXPDQRVKHPRVGHFXPSOLUSDUDYLYLUHQDUPRQtDFRQORVGLRVHVFRQQRVRWURVPLVPRV7HPLVHVODPDGUHGHODV+RUDVGHODV3DUFDV+(5$-812/DIXHQWHRULJLQDULDSDUDFRQRFHUODVUHODFLRQHVGHODGLRVD+HUDFRQWRGRVORVGHPiVGLRVHVGLRVDVGHO2OLPSRVHUiHOJUDQFDQWRU+RPHUR(VWHQRVH[SOLFDTXHODGLRVD+HUDODGHORVJUDQGHVRMRVHVXQDGHLGDGTXHWLHQHHOPLVPROLQDMHTXHHOSRGHURVR=HXVTXHIXHHQJHQGUDGDFRPRODPiVYHQHUDEOHTXHDGHPiVVHFRQYLUWLyHQHVSRVDGHOUHGHO2OLPSR/DGLRVD+HUDHVWDEDFRQVLGHUDGDFRPRODUHLQDGHO2OLPSRVHJ~QFXHQWDHOJUDQQDUUDGRU+HVtRGRHUDKLMDGHOWLWiQURQRGH5HDGLRVDGHODWLHUUD0DVVXVSHFXOLDULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVDEDUFDQDVSHFWRVGHWRGRWLSR0XHVSHFLDOPHQWHVHVXHOHFULWLFDUDHVWDGLRVDVXH[FHVLYDWHUTXHGDGVXFUyQLFRPDOKXPRUVXDFWLWXGFHORVDHLQWUDQVLJHQWHDQWHORVDPRUtRVGHVXHVSRVR=HXVODURTXHVLVXFHGLHUDORFRQWUDULRVLpVWDSDJDUDDOUHGHORVGLRVHVGHORVKRPEUHVFRQODPLVPDPRQHGDKDEUtDTXHYHUODIXULDTXHWDODFFLyQGHVHQFDGHQDUtDHQDTXpO3HURODIiEXODVHUHVXHOYHGHHVWHPRGRDUELWUDULRTXHFRQVLVWHFRPRDVDEHPRVHQKDFHUOLEUHVDXQRVDFRVWDGHODVXPLVLyQGHRWURV
 26. 26. /RFLHUWRHVTXHORVDPRUHVHLGLOLRVGH=HXVFROPDUtDQODSDFLHQFLDGHOPiVSLQWDGRSRUDVtGHFLUOR6XVFRUUHUtDVOOHJDQDWDOHVH[WUHPRVTXHKDVWDSRGUtDPRVKDEODUGHVRILVWLFDFLyQ5HSDUHPRVVLQRHQODDUWLPDxDXWLOL]DGDSRUDTXpOSDUDDGHQWUDUVHHQORVGRUPLWRULRVDMHQRVFXDOHVHOFDVRGHVXWUDQVIRUPDFLyQHQOOXYLDGHRURSDUDDVtLQWURGXFLUVHHQODWRUUHGRQGHVHKDOODEDUHFOXLGDiQDHODEHOODKLMDGHOUHGH$UJRV(XUtGLFHSRUTXHXQRUiFXORFRQVXOWDGRSRUVXSDGUHKDEtDSUHGLFKRTXHpVWHPRULUtDDPDQRVGHXQGHVFHQGLHQWHVXR(IHFWLYDPHQWHVXQLHWR3HUVHRQDFLGRGHODVXEUHSWLFLDXQLyQGH=HXViQDHPDWDUtDELHQTXHGHPDQHUDDFFLGHQWDODVXSURSLRDEXHORODVDILUPDFLRQHVGHORUiFXORVHFXPSOLHURQFRQFUHFHV(QRWUDRFDVLyQODKHUPRVtVLPD$OFPHQDKLMDGHOUHGH0LFHQDVIXHYtFWLPDGHHQJDxRSRUSDUWHGH=HXVHOFXDOFRQRFDVLyQGHXQDODUJDDXVHQFLDGHOPDULGRGH$OFPHQDWRPyVXSURSLDIRUPDILJXUDORJUyDVtVHGXFLUDODEHOODPXFKDFKDHHVWDXQLyQQDFHUtDHOJUDQKpURH+pUFXOHV6HGLFHTXH$OFPHQDPXULyVLHQGRDPXDQFLDQDTXHVXFXHUSRDFHHQORVDPSRV(OtVHRVSXHVDVtORTXLVR=HXVHQDJUDGHFLPLHQWRDORVIDYRUHVTXHGHHOODUHFLELy(/8/(68(f21RHVGHH[WUDxDUTXH+HUDODSULPRJpQLWDIHPHQLQDGHURQRV5HDPRVWUDUDXQWDODQWHKRVFRDQWHODVFRUUHUtDVGHVXOXMXULRVRHVSRVRHVWRKDVLGRDSURYHFKDGRSRUORVGHWUDFWRUHVGHODGLRVDSDUDWDFKDUODFXDQGRPHQRVGHLUDVFLEOH7RGRVORVPLWRORJLVWDVDFXVDQDODGLRVDGHLQWUDQVLJHQFLDUHQFRUVLQHPEDUJRQRFDEtDPiVDOWHUQDWLYDTXHSODQWDUOHFDUDDOSRGHURVR=HXVHHVWHPRGRDFDVRSRGUtDQFRQVHJXLUVHUHVXOWDGRVWHQGHQWHVDODHQPLHQGDGHVXFRQGXFWDSDUDFRQ+HUD3HURSXHVWRTXH=HXVHUDHOPiVJUDQGHGHORVGLRVHVFRPRDGHPiVWRGDVODVGHPiVGHLGDGHVOHGHEtDQUHVSHWRREHGLHQFLDQRHUDIiFLOHQFRQWUDUDOLDGRVFRQWUDORVGHVPDQHVTXHLQIOLJtDDVXSURSLDHVSRVDDXQTXHWRGRVFRLQFLGtDQHQTXHODFDXVDHUDMXVWD$PHQXGR+HUDUHFDEDEDODDXGDGHRWURVGLRVHVGHO2OLPSRSDUDFRQWUDUUHVWDUHYLWDUODLQILGHOLGDGGH=HXV0DVQDGLHVHDWUHYtDDHQJDxDUDOUHGHORVGLRVHVGHORVKRPEUHV8QDVYHFHVVROLFLWDEDODDXGDGHO6XHxRSDUDTXHDGRUPHFLHUDDOUHGHO2OLPSRRWUDVUHFXUUtDDOFRQVHMRGHODGXOFH9HQXVFRQODLQWHQFLyQGHSODJLDUVXVHQFDQWRVDVtVRPHWHUDIHFWLYDPHQWHDOO~GLFUROLELGLQRVRGLRV+RPHURQRVORGHVFULEHHQ/D,OtDGDGHODIRUPDOtULFDVLJXLHQWH+HUDGHMyHQUDXGRYXHORODFLPDGHO2OLPSRSDVDQGRSRUOD3LHULDODGHOHLWRVD(EDWLDVDOYyODVDOWDVQHYDGDVFXPEUHVGHODVPRQWDxDV
 27. 27. GRQGHYLYHQORVMLQHWHVWUDFLRVVLQTXHVXVSLHVWRFDUDQODWLHUUDGHVFHQGLySRUHO$WRVDOIOXFWXRVRPDUOOHJyD/HPQRVFLXGDGGHOGLYLQR7RDQWH$OOtVHHQFRQWUyFRQHO6XHxRKHUPDQRGHOD0XHUWHDVLpQGROHGHODGLHVWUDOHGLMRHVWDVSDODEUDV2K6XHxRUHGHWRGRVORVGLRVHVGHWRGRVORVKRPEUHV6LHQRWUDRFDVLyQHVFXFKDVWHPLYR]REHGpFHPHWDPELpQDKRUDPLJUDWLWXGVHUiSHUHQQH$GRUPHFHORVEULOODQWHVRMRVGH=HXVGHEDMRGHVXVSiUSDGRVWDQSURQWRFRPRYHQFLGRSRUHODPRUVHDFXHVWHFRQPLJR7HGDUpFRPRSUHPLRXQWURQRKHUPRVRLQFRUUXSWLEOHGHRURPLKLMR+HIHVWRHOFRMRGHDPERVSLHVWHKDUiXQHVFDEHOTXHWHVLUYDSDUDDSRDUODVQtWLGDVSODQWDVFXDQGRDVLVWDVDORVIHVWLQHV5HVSRQGLyOHHOGXOFH6XHxR+HUDYHQHUDEOHGLRVDKLMDGHOJUDQURQRV)iFLOPHQWHDGRUPHFHUtDDFXDOTXLHURWURGHORVVHPSLWHUQRVGLRVHVDXQDODVFRUULHQWHVGHOUtR2FpDQRTXHHVHOSDGUHGHWRGRVHOORVSHURQRPHDFHUFDUpQLDGRUPHFHUD=HXV-~SLWHUVLpOQRORPDQGD$02568(f2$XQTXHODQHJDWLYDGHO6XHxRSDUHFHWDMDQWHVLQHPEDUJR+HUDORFRQYHQFHXVDQGRGHVXSHUVSLFDFLD6HGDEDHOFDVRHUDXQVHFUHWRDYRFHVSRUDVtGHFLUTXHHO6XHxRSUHWHQGtDFRQLQVLVWHQFLDDODEHOOD3DVtWHDODPiVMRYHQGHODVWUHV*UDFLDViULWHVSRUVXSRVHVLyQHO6XHxRKDUtDFXDOTXLHUFRVD+HUDOHSURPHWLyTXHVXVGHVHRVVHUtDQVDWLVIHFKRV(O6XHxRVHORKL]RMXUDU-XUDSRUHODJXDVDJUDGDGHOD/DJXQD(VWLJLDWRFDQGRFRQXQDPDQRODIpUWLOWLHUUDFRQODRWUDHOEULOODQWHPDUSDUDTXHVHDQWHVWLJRVORVGLRVHVVXEWDUWiUHRVTXHHVWiQFRQURQRV6DWXUQRTXHPHGDUiVODPiVMRYHQGHODViULWHV*UDFLDV3DVtWHDFXDSRVHVLyQFRQVWDQWHPHQWHDQKHOR+HUDFXPSOLPHQWyORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSRUHO6XHxRMXUySRQLHQGRSRUWHVWLJRVDWRGRVORVGLRVHVTXHpVWHOHKDEtDREOLJDGRQRPEUDU(QORVXFHVLYRODGLRVDVHFRPSURPHWDDLQWHUFHGHUDQWHODEHOOtVLPDiULWHDIDYRUGHOGHVDODGR6XHxR3HURDQWHVGHTXHHOSRGHURVR=HXVIXHUDYHQFLGRSRUHO6XHxRHUDQHFHVDULRDGHPiVTXHODVPLHOHVGHODPRUGH+HUDFRQWULEXHUDQDLQFUHPHQWDUHOHVWDGRGHVRSRUGHDTXHO3DUDHOORODVDJD]GLRVDSLGLyD9HQXVHODPRUHOGHVHRFRQORVFXDOHVULQGHVDWRGRVORVLQPRUWDOHVDORVPRUWDOHVKRPEUHV/DGLRVDGHODPRUODULVXHxD9HQXVDFFHGLyDOUXHJRGH+HUDODGHORVJUDQGHVRMRVDFWRVHJXLGRVHGHVDWyGHOSHFKRHOFLQWRERUGDGRTXHHQFHUUDEDWRGRVORVHQFDQWRVKDOOiEDQVHDOOtHODPRUHOGHVHRODVDPRURVDVSOiWLFDVHOOHQJXDMHVHGXFWRUTXHKDFHSHUGHUHOMXLFLRDORVPiVSUXGHQWHV3~VRORHQPDQRVGH+HUDSURQXQFLRHVWDVSDODEUDV7RPDHVFRQGHHQWXVHQR
 28. 28. ERUGDGRFHxLGRUGRQGHWRGRVHKDOODRWHDVHJXURTXHQRYROYHUiVVLQKDEHUORJUDGRORTXHWHSURSRQJDV6XHxRDPRUXQLGRVWRGRORSXHGHQFRQTXLVWDQKDVWDHOUHGHO2OLPSRHOJUDQ=HXVFDHHQODPHOLIOXDWHODWHMLGDFRQWDOHVLQJUHGLHQWHVSRUVXHVSRVD+HUD0LHQWUDVDTXpOGRUPtDSOiFLGDPHQWHYHQFLGRSRUHOVXHxRHODPRUDEUD]DGRFRQVXHVSRVDXQILHOHPLVDULRGHpVWDFRUUtDYHOR]KDFLDODVQDYHVGHORVDTXHRVSDUDDYLVDUD1HSWXQRHOGLRVGHODVDJXDVTXHWRPDUDSDUWHHQODEDWDOODOLEUDGDHQWUHORVKRPEUHV(VWHPHQVDMHURQRHUDRWURTXHHOGXOFH6XHxRLQWHQWDQGRFXPSOLUFRQVXSURPHVDKHFKDD+HUD(OGXOFH6XHxRFRUULyKDFLDODVQDYHVDTXHDVSDUDOOHYDUODQRWLFLDD1HSWXQRTXHFLxHODWLHUUDGHWHQLpQGRVHFHUFDGHpOSURQXQFLyHVWDVDODGDVSDODEUDV2K1HSWXQR6RFRUUHSURQWRDORVGiQDRVGDOHVJORULDDXQTXHVHDEUHYHPLHQWUDVGXHUPH=HXVDTXLHQKHVXPLGRHQGXOFHOHWDUJRGHVSXpVTXH+HUDHQJDxiQGROHORJUyTXHVHDFRVWDUDSDUDJR]DUGHODPRU(/3(48(f2*(1,2(/$)8(17((/2/9,2$O6XHxRWDPELpQVHOHGHQRPLQDED+LSQRDSDUHFtDUHODFLRQDGRFRQOD1RFKH1L[FRQOD0XHUWH7iQDWR2OLPSRQLKpURHVLQRXQSHTXHxRJHQLRTXHFRPRpOPLVPRDILUPDHQVXUHVSXHVWDDODGLRVD+HUDDQRVHDWUHYDDEXUODUDOSRGHURVR=HXVSXHVVLHPSUHOHKDEtDGHVFXELHUWRDOGHVSHUWDUVHSRUPLHGRDVHUEODQFRGLUHFWRGHVXLUDVHKDEtDWHQLGRTXHUHIXJLDUDSUHVXUDGDPHQWHHQODVWLQLHEODVRVFXUDVGHOD1RFKH(O6XHxR+LSQRKDELWDEDHQXQDFDYHUQDSURIXQGDRVFXUDHQODTXHQRSRGtDQSHQHWUDUORVUDRVGHOVRO6HJ~QODVOHHQGDVGHORVPiVLQVLJQHVFDQWRUHVGHPLWRVHVDRVFXUDFXHYDDOEHUJDEDDGHPiVRWURVHVSHFWURVGXHQGHVTXHKDFtDQGHVHUYLGRUHVGHDTXpO7DPELpQWHQtDQFRPRPLVLyQVDOLUDOH[WHULRUGHODJUXWDSDUDYLVLWDUDORVKXPDQRVDVtFRQWDJLDUOHVGHVXPiJLFDIXQFLyQHVGHFLUGRUPLUORV/RVGRPLQLRVGHO6XHxRVXVVHUYLGRUHVDFRPSDxDQWHVVHH[WHQGtDQSRUODYDVWDUHJLyQGHOOHJHQGDULRSDtVGH/HPQRV$TXtQDFtDODPtWLFDIXHQWHGH/HWHELpQOODPDGD)XHQWHGHO2OYLGRSRUTXHWRGRVORVTXHEHEtDQGHVXVDJXDVSHUGtDQODPHPRULDVHROYLGDEDQGHVXYLGDDQWHULRUGHVXSDVDGR6XYROXPLQRVRFDXGDOIRUPDEDXQUtRTXHGLVFXUUtDSRUODVSURIXQGLGDGHVGHO7iUWDURGHOTXHEHEtDQODVDOPDVGHORVPXHUWRVSDUDROYLGDUVHGHODVSHQDOLGDGHVDQWLJXDVQXHYDVHHVWHPRGRORVJUDQGHVPLWyORJRVKDQHVWDEOHFLGRXQDtQWLPDUHODFLyQHQWUHHOVXHxRDXVHQFLDGHFRQFLHQFLDSRUDVtGHFLUORODPXHUWHFRPRVtPERORIHKDFLHQWHGHOWRWDOROYLGR
 29. 29. /DLFRQRJUDItDGHWRGRVORVWLHPSRVUHSUHVHQWDEDDO6XHxR+LSQRFRPRXQMRYHQDODGRFXDILJXUDOOHYDEDXQDUDPDFRQODFXDOORVKXPDQRVHUDQWRFDGRVSDUDSURGXFLUOHVXQVXHxRSURIXQGR/DVDODVVHKDOODEDQFRORFDGDVDODDOWXUDGHODVVLHQHVHUDQVHPHMDQWHVDODVGHORVSiMDURVQRFWXUQRVFRPRORVE~KRVODVOHFKX]DVGHIRUPDWDOTXHVXYXHORDSHQDVHUDSHUFHSWLEOHSDUDHORtGRKXPDQRDVtHO6XHxR+LSQRYHQtDVLOHQFLRVRVHDOHMDEDVLQUXLGR/$,26$(/261,9(26%5$=26RPRKHPRVSRGLGRDSUHFLDUVXHOHUHVDOWDUVHHOSDSHOYHQJDWLYRGHODGLRVD+HUDDXQTXHVHODUHFRQRFHXQSUHSRQGHUDQWHSDSHOHQWUHORVGHPiVGLRVHVGHO2OLPSRVLQHPEDUJRVXSUHVWLJLRQRHVDFHSWDGRSRUFRPSOHWRHQRFDVLRQHVDFDXVDGHODVDFDORUDGDVGLVSXWDVFRQ=HXV1RREVWDQWHODGLRVD+HUDFRPSDUWtDDOPHQRVIRUPDOPHQWHRSRUDVtGHFLUORGHPDQHUDSURWRFRODULDHOWURQRGHO2OLPSRFRQHOSRGHURVR=HXVODURTXHDYHFHVVHSHUGtDQODVIRUPDVGLVFXWtDQHQWUHHOORVVLQLPSRUWDUOHVQLODVFUtWLFDVQLORVFRPHQWDULRVGHORVGHPiVPRUDGRUHVGHOVDJUDGRPtWLFRPRQWHXDQGR+HUDDVLVWtDDODVUHXQLRQHVFHOHEUDGDVHQHOXWySLFR2OLPSRORVGLRVHVTXHVHKDOODEDQSUHVHQWHVVHOHYDQWDEDQSDUDKRQUDUODSRUKDFHUDFWRGHSUHVHQFLDDQWHHOORV/RVGLRVHVLQPRUWDOHVTXHVHKDOODEDQUHXQLGRVHQHOSDODFLRGH=HXVOHYDQWiURQVHDOYHUOOHJDUD+HUDODGLRVDGHORVQtYHRVEUD]RVOHRIUHFLHURQFRSDVGHQpFWDU+HUDDFHSWyODTXHOHSUHVHQWDED7HPLVODGHKHUPRVDVPHMLOODVTXHIXHODSULPHUDTXHFRUULyDVXHQFXHQWUR(QFLHUWDRFDVLyQ+HUD=HXVGLVFXWLHURQVREUHFXiOGHORVGRVOHGDEDPiVLPSRUWDQFLDDODIHFWRDODPRURPRQRVHSRQtDQGHDFXHUGRSXHVWRTXHVHJ~QODSULPHUDHOODFRPRKHPEUDVDEtDPXFKRPiVGHODPRUTXHFXDOTXLHURWURGLRVVHJ~QHOVHJXQGRVRQORVYDURQHVTXLHQHVPiVFRQRFLPLHQWRVDIHFWLYRVGHVDUUROODQSRVHHQGHFLGLHURQVRPHWHUVHDOMXLFLRGHOSRUHQWRQFHVSUHVWLJLRVRDGLYLQRVDELR7LUHVLDVRPRpVWHGLHUDODUD]yQD=HXVSRUORPLVPRGHVDXWRUL]DUDHOFULWHULRGH+HUDOHVREUHYLQRXQFDVWLJRLQIOLJLGRSRUODGLRVDTXHFRQVLVWLyHQSULYDUOHGHODYLVWD$OFLHJR7LUHVLDVOHIXHGDGRSRUHOSRGHURVR=HXVSDUDFRQWUDUUHVWDUVXGHVJUDFLDHOGRQGHODSURIHFtDODDGLYLQDFLyQGHHVWDPDQHUDSDUWHGHOPDOFDXVDGRSRUODYHQJDWLYD+HUDTXHGDEDUHSDUDGR7,5(6,$635(,(/$75$*(,$((21$5,62FXHQWD2YLGLRHQ/DV0HWDPRUIRVLVTXHHOVDELR7LUHVLDVJR]yGHJUDQSUHVWLJLRGHELGRDORDFHUWDGRGHVXVDGLYLQDFLRQHVSURIHFtDV
 30. 30. 3URQWRVHKL]RFpOHEUHHODGLYLQRHQWRGDOD%HRFLDSRUODYHUGDGGHVXVKRUyVFRSRVODJUDYHGDGGHVXVFRQVHMRV/DEHOOD/LULRSHIXHODSULPHUDTXHFHUWLILFyORPDUDYLOORVRGHVXVUHVSXHVWDV(OUtRHILVRHQDPRUDGL]RODDSULVLRQyXQGtDHQHOODEHULQWRGHHVHVGHVXVDJXDVODYLROyUHLWHUDGDPHQWH4XHGyHPEDUD]DGD/LULRSHSDULyXQKLMRGHWDOKHUPRVXUDTXHGHVGHHOPRPHQWRGHQDFHUDIXHDPDGRSRUWRGDVODVQLQIDV6HOHOODPy1DUFLVR6XPDGUHDFXGLyD7LUHVLDVSDUDTXHOHDGLYLQDUDHOGHVWLQRGHVXKLMRSUHJXQWiQGROHVLYLYLUtDPXFKRVDxRV/DUHVSXHVWDIUtYRODDOSDUHFHUIXHpVWD9LYLUiPXFKRVLpOQRVHYHDVtPLVPR3HURHOWLHPSRVHHQFDUJyGHGHPRVWUDUVXWLQRFRQHOPRGRGHSHUGHUODYLGD1DUFLVRVXSDVLyQLQVDQD/OHJDGRVDHVWHSXQWRVHKDFHQHFHVDULRFRQILUPDUTXHGHHQWUHWDQWRSUHWHQGLHQWHFRQTXHFXHQWD1DUFLVRVREUHVDOHODKHUPRVDQLQID(FR(VWDVHHQDPRUyGHOMRYHQHIHERHQFXDQWROHYLRPDVSRUKDEHUWHQLGRUHODFLRQHVFRQHOSRGHURVR=HXVDOTXHKDEtDQFDXWLYDGRORVHQFDQWRVWDQWRItVLFRVFRPRSHUVRQDOHVGH(FRVXIULyDOLJXDOTXHWRGRVORVTXHRVDEDQFRQWUDULDUODGHXQPRGRXRWURODLUDGHODGLRVD+HUDODFXDOFRQGHQyD(FRDQRSRGHUDUWLFXODUHQORVXFHVLYRPiVTXHOD~OWLPDVtODEDGHWRGDSDODEUDTXHVHSURSXVLHUDSURQXQFLDU6HPHMDQWHOLPLWDFLyQOp[LFDLPSHGLUiD(FRVHUYLUVHGHKHUPRVDVVXDYHVIUDVHVSDUDOODPDUODDWHQFLyQGHOMRYHQ1DUFLVRDOPLVPRWLHPSRDWUDHUORKDFLDVXUHJD]RGHHQDPRUDGD(QWDQDGYHUVDVFRQGLFLRQHVQRHVSRVLEOHHQWHQGHUVHSRUHOORPLVPR1DUFLVRUHFKD]DHODPRUGH(FRTXLHQHQXQPRPHQWRGHDUUHEDWRGHVSXpVGHVHQWLUVHPHQRVSUHFLDGDXQDYH]TXHVHKDUHIXJLDGRHQODHVSHVXUDGHORVERVTXHVH[FODPDDPRGRGHPDOGLFLyQ2MDOiFXDQGRpODPHFRPRRDPRGHVHVSHUHFRPRPHGHVHVSHURR2%-(729$1$0(17($0$2$,26/DGXOFH(FRKDEtDOOHJDGRDXQH[WUHPRFRPRHOGHVFULWRGHVSXpVGHDJRWDUWRGRVORVLQWHQWRVGHHQWHQGLPLHQWRFRQHOMRYHQ1DUFLVR0DVSRUPXFKRTXHVHORSURSXVLHUDQXQFDOOHJDUtDDHQWDEODUFRQYHUVDFLyQFRQpVWHSXHVHOFDVWLJRTXHODGLRVDKDEtDLPSXHVWRDDTXpOODKDFtDLPSRVLEOHODFRPXQLFDFLyQSRUPHGLRGHOYHUERRODSDODEUDHVRTXHODKHUPRVD(FRWHQtDIDPDGHSDUODQFKLQD5HSDUHPRVXQLQVWDQWHHQODGHVFULSFLyQTXHKDFH2YLGLRGHWDOHVDYDWDUHV3XHVELHQYLHQGR(FRD1DUFLVRTXHGyHQDPRUDGDGHHOOHIXHVLJXLHQGRSHURVLQTXHpOVHGLHUDFXHQWD$OILQGHFLGHDFHUFiUVHOHH[SRQHUOHFRQDUGLHQWHSDODEUHUtDVXSDVLyQ3HURFRPRSRGUiVLODVSDODEUDVOHIDOWDQ3RUIRUWXQDODRFDVLyQOHIXHSURSLFLD(QFRQWUiQGRVHVRORHOPDQFHERGHVHDGDUVHFXHQWDSRUGyQGHSXHGHQFDPLQDUVXVDFRPSDxDQWHVJULWD4XLpQHVWiDTXt(FRUHSLWHODV
 31. 31. ~OWLPDVSDODEUDVHVWiDTXt0DUDYLOODGRTXHGD1DUFLVRGHHVWDYR]GXOFtVLPDGHTXLHQQRYH9XHOYHDJULWDUyQGHHVWiV(FRUHSLWHGHHVWiV1DUFLVRUHPLUDVHSDVPD3RUTXpPHKXHV(FRUHSLWHPHKXHV1DUFLVR-XQWpPRQRV0DVHOLGLOLRQRSXHGHFRQVXPDUVHSXHV1DUFLVRVHKDOODFRQGHQDGRDUHFKD]DUWRGRRWURDPRUDIHFWRTXHQRVHDQORVVXRVSURSLRV6yORVHSXHGHDPDUDVtPLVPRHOORFRQVWLWXHHOPiVFUXHOGHORVFDVWLJRVHVGLFKDGRRTXHQRSXHGRVHSDUDUPHGHPLPLVPR$PtPHSXHGHQDPDURWURVSHURRQRSXHGRDPDU$(OGRORUFRPLHQ]DDGHVDQLPDUPH0LVIXHU]DVGLVPLQXHQ9RDPRULUHQODIORUGHODHGDG0DVQRKDGHDWHUUDUPHODPXHUWHOLEHUDGRUDGHWRGRVPLVWRUPHQWRV0RULUtDWULVWHVLKXELHUDGHVREUHYLYLUPHHOREMHWRGHPLSDVLyQ3HURELHQHQWLHQGRTXHYDPRVDSHUGHUGRVDOPDVXQDVRODYLGD3RUWDQWRGHEHPRVDxDGLUDODKLVWRULDGHORVDPRUHVLPSRVLEOHVXQDSDUHMDPiVODIRUPDGDSRU(FR1DUFLVRHOSURSLR2YLGLRQRVORDWHVWLJXDHQODFRQFOXVLyQGHVXEHOORUHODWR3RFRDSRFR1DUFLVRIXHWRPDQGRORVFRORUHVILQtVLPRVGHHVDVPDQ]DQDVFRORUDGDVSRUXQODGREODQTXHFLQDVGRUDGDVSRURWUR(ODUGRUOHFRQVXPtDSRFRDSRFR/DPHWDPRUIRVLVGXUyHVFDVRPLQXWRV$OFDERGHHOORVGH1DUFLVRQRTXHGDEDVLQRXQDURVDKHUPRVtVLPDDOERUGHGHODVDJXDVTXHVHVHJXtDFRQWHPSODQGRHQHOHVSHMRVXWLOtVLPR7RGDYtDVHFXHQWDTXH1DUFLVRDQWHVGHTXHGDUWUDQVIRUPDGRSXGRH[FODPDU2EMHWRYDQDPHQWHDPDGRDGLyV(FRDGLyVFDHQGRHQVHJXLGDVREUHHOFpVSHGURWDGHDPRU/DVQiDGHVVXVKHUPDQDVOHOORUDURQDPDUJDPHQWHPHViQGRVHODVGRUDGDVFDEHOOHUDV/DVGUtDGDVGHMDURQURPSHUVHHQHODLUHVXVODPHQWDFLRQHV3XHVELHQDORVOODQWRVDODVODPHQWDFLRQHVFRQWHVWDED(FRFXRFXHUSRQRVHSXGRHQFRQWUDUVLQHPEDUJRSRUPRQWHVYDOOHVHQWRGDVODVSDUWHVGHOPXQGRD~QUHVSRQGH(FRDODV~OWLPDVVtODEDVGHWRGDODSDWpWLFDKXPDQD3RGHPRVDILUPDUTXHDOGHFLUGHWRGRVORVVLPEROLVWDVODIORUGHOQDUFLVROOHYDHVWHQRPEUHGHELGRDODVLJQLILFDFLyQDQFHVWUDOGHOPLWRGH1DUFLVRHOFXDOWDQSRpWLFDPHQWHKDGHVFULWRHOJUDQFDQWRUFOiVLFR2YLGLR(OQDUFLVRHVVtPERORGHSUHVXQFLyQHQJUHLPLHQWRHJRODWUtDWRGRVORVVLPEROLVWDVDVtORLQWHUSUHWDQ/$66(53,(17(6(+(5$
 32. 32. /DLUDGH+HUDVHKDFHH[WHQVLYDWDPELpQDKpURHVDSHUVRQDMHVOHJHQGDULRVWDOHVFRPRD+pUFXOHVD3DULV(OSULPHURIXHFDVWLJDGRSRU+HUDHQFXDQWRODFHORVDGLRVDWXYRQRWLFLDGHTXH=HXVHUDVXSDGUH(VWHFRQRFLHQGRODILGHOLGDGTXH$OFPHQDHVSRVDGH$PILWULyQHOFXDOKDEtDFRQVHJXLGRVHUVXHVSRVRGHELGRDTXHIXHFDSD]GHYHQJDUODPXHUWHGHORVKHUPDQRVGH$OFPHQDJXDUGDEDSDUDFRQVXYDOHURVRPDULGRSUHQGDGRGHVXKHUPRVXUDXQDYH]TXHKXERWRPDGRODDSDULHQFLDGHXQHVSRVRWDQDIRUWXQDGRPDQGyTXHODQRFKHVHSURORQJDUDSRUHVSDFLRGHWUHVGtDVFRPSOHWRV(OSRGHURVR=HXVSDGUHGHORVGLRVHVGHORVKRPEUHVHVWXYRHQFRPSDxtDGHODEHOOD$OFPHQDKDVWDHOFXDUWRGtDHQTXHDHOVROVDOLyGHQXHYRXDQGRD$QILWULyQYROYtDSDUDFRQVXPDUVXPDWULPRQLRREVHUYyTXHVXKHUPRVDPXMHUVHFRPSRUWDEDFRPRVLDOHKXELHUDYLVWRDSHQDVXQRVLQVWDQWHVDQWHV([WUDxDGRSRUVHPHMDQWHDFWLWXGGHVSXpVGHDFHUFRQHOODVHHQFDPLQyKDFLDODPRUDGDGHODGLYLQR7LUHVLDVFRQHOSURSyVLWRGHKDOODUXQDVDELDUHVSXHVWDDVXSHUVLVWHQWHVRVSHFKD(ODQFLDQRFLHJRGLVLSyFRQVXVH[SOLFDFLRQHVDFHUWDGDVWRGDGXGDTXHHOYDOHURVR$QILWULyQSXGLHUDD~QDOEHUJDUUHVSHFWRDOSRVLEOHFRPSRUWDPLHQWRGHVYLDGRSRUDVtGHFLUORGHVXKHUPRVtVLPDHVSRVD$OFPHQD(VWDGXUDQWHODDXVHQFLDGHDTXpOKDEtDWHQLGRUHODFLRQHVFRQRWUDSHUVRQD0DVORTXHQRSRGtDVRVSHFKDUHOGROLGR$QILWULyQHUDTXHODLGHQWLGDGGHODFRPSDxDQWHGHVXHVSRVDFRUUHVSRQGDDOSURSLR=HXVHOUHGHO2OLPSRKDEtDUHDOL]DGRRWUDGHVXVRVDGDVWUHWDVSDUDFRQVHJXLUORVIDYRUHVGHXQDPXMHUEHOOD/RFLHUWRHVTXH$QILWULyQOOHQRGHFRQWHQLGDLUDGHFLGLyFDVWLJDUDVXHVSRVDGHIRUPDFRQWXQGHQWH3UHWHQGLyTXHPDUODHQXQDKRJXHUDSHURGHVSXpVGHYDULRVLQWHQWRVQRFRQVLJXLyHQFHQGHUIXHJRDOJXQRSXHVHQHOPRPHQWRHQTXHODVEUDVDVVHGLVSRQtDQDDUGHUXQDOOXYLDWRUUHQFLDOORLPSHGtD(OIXULRVRGHVSHFKDGRHVSRVRUHIUHQyVXLUDDQWHVHPHMDQWHVHxDOYHQLGDGHOFLHORSHUGRQyDVXPXMHUSXHVDVXHQWHQGHUHVWDEDFODURTXHHOGLRVGHOWUXHQRGHODOOXYLDHVGHFLUHOSURSLR=HXVWHQtDDOJRTXHYHUFRQHODVXQWRGHPDUUDVHORVGRVJHPHORVTXH$OFPHQDGLRDOX]XQRIXHKLMRGH=HXVHORWURTXHQDFLyXQDQRFKHGHVSXpVWXYRSRUSDGUHD$QILWULyQVyORVREUHYLYLyXQRTXHFRQHOWLHPSRDOFDQ]DUtDODFDWHJRUtDGHKpURH6HWUDWDGH+pUFXOHV+HUDFOHVTXLHQDGLRSUXHEDVGHVXIXHU]DHQFXDQWRDFDEDEDGHQDFHU(QHVWHVHQWLGRFXHQWDQODVFUyQLFDVTXH$QILWULyQKDEtDLQWURGXFLGRHQHOGRUPLWRULRGHORVJHPHORVGRVVHUSLHQWHVFRQHOSURSyVLWRGHFRQRFHUODLGHQWLGDGGHFDGDXQRGHHOORV0LHQWUDVHOKLMR
 33. 33. GHOGLRVHOKpURH+pUFXOHVVHHQIUHQWyDORVUHSWLOHVORVDKRJyHOKLMRGH$QILWULyQVHDUURMySRUXQDYHQWDQD2WUDVYHUVLRQHVH[SOLFDQTXHIXHODYHQJDWLYD+HUDTXLHQLQWURGXMRGRVHQRUPHVVHUSLHQWHVHQODDOFREDGHORVJHPHORVSDUDGHHVWHPRGRDFDEDUFRQHOIUXWRGHVXSURSLDGHVKRQUD$GHPiVIXHHVWDPLVPDGLRVDTXLHQLPSXVRD+pUFXOHVHOFDVWLJRFRQRFLGRSRUORVGRFHWUDEDMRVGHOKpURH(OSULPHURGHHOORVFRQVLVWDHQHVWUDQJXODUDSHQDVQDFLGRDGRVVHUSLHQWHVFRVDTXHKL]R+pUFXOHVFRQFLHUWDIDFLOLGDG/RVUHVWDQWHVFDVWLJRVRWUDEDMRVIXHURQGHWDOPDJQLWXGTXHODGLRVD+HUDQRSXGRSRUPHQRVTXHSHUGRQDUDOKpURH+pUFXOHV,QFOXVROHGLRDVXKLMD+HEHSRUHVSRVD/$0$1=$1$(/$,625,$6LQHPEDUJRHOHSLVRGLRPiVFRQRFLGRFRPHQWDGRHOTXHWDOYH]KDGDGRPiVIDPDD+HUDVXJHQLREUXVFRHVHOGHQRPLQDGRFRP~QPHQWH-XLFLRGH3DULV(OYHUHGLFWRFRQWUDULRDODGLRVD+HUDKDFHTXHpVWDDSDUH]FDHPEUDYHFLGDWHQtDHQHODOPDDTXHOMXLFLRGH3DULVODLQMXULDGXUDDIUHQWDGHVXEHOOH]DHQWRQFHVGHVSUHFLDGD7RGRFRPHQ]yHQORVGHVSRVRULRVGH7HWLV3HOHRDORVTXHWRGRVORVGLRVHVIXHURQLQYLWDGRV6yORODLVFRUGLD(ULGHIXHH[FOXLGDGHODILHVWD$FDVRSRUWHPRUDTXHWUDMHUDFRQVLJRSXHVVHODFRQVLGHUDEDFRPRODSURYRFDGRUDGHODVJXHUUDVORVDWULEXWRVTXHSURGXFtDQGHVDYHQHQFLDVDQLPDGYHUVLyQHQWUHGLRVHVKXPDQRV/RFLHUWRHVTXHODLVFRUGLD(ULGHGROLGDSRUODPDUJLQDFLyQDODTXHVHYLRVRPHWLGDDUURMyFRQGHVSHFKRUDELDXQDPDQ]DQDHQWUHORVLQYLWDGRV(VWHIUXWRVHJ~QODDPRQHVWDFLyQKHFKDSRUODLVFRUGLDGHEHUtDVHUGHJXVWDGRSRUODPiVKHUPRVDGHODVGHLGDGHVSUHVHQWHVORTXHHVD~QPiVJUDYHVHPHMDQWHHSLVRGLRSURYRFDUODJXHUUDGH7URDSXHVQRVHSRQGUiQGHDFXHUGRODVGLRVDVFRQVLGHUDGDVPiVEHOODVVREUHFXiOGHHOODVVXSHUDEDHQKHUPRVXUDDODVGHPiV3RUWDQWRQRSDUHFtDWDQIiFLOGLOXFLGDUXQDVXQWRWDQQLPLRHQDSDULHQFLD3HURORTXHVtTXHGDEDFODURHUDTXHXQDYH]PiVODLVFRUGLDKDEtDKHFKRJDODGHVXVDWULEXFLRQHV(VWDDODUURMDUODPDQ]DQDGHRURHQWUHWRGRVORVLQYLWDGRVDOFDVDPLHQWRGHWDQLOXVWUHVSHUVRQDMHVKDEtDHVFULWRKDEtDHVFULWRSDUDODPiVKHUPRVDDTXtSUHFLVDPHQWHHPSH]DUtDHOGHVDFXHUGRHQWUHODVPiVFXDOLILFDGDVDVSLUDQWHVDVHPHMDQWHWtWXOR(OOLWLJLRVHSODQWHyHQWUH+HUD$IURGLWD$WHQHD
 34. 34. 6HWRPyHQWRQFHVHODFXHUGRGHTXHIXHUDHOKLMRGHOUHGH7URDHVGHFLU3DULVTXLHQMX]JDUDVREUHHOSDUWLFXODU(OMRYHQSUtQFLSHTXHVHKDEtDKHFKRFpOHEUHSRUVXGHVWUH]DHQORVMXHJRVS~EOLFRVWDPELpQSRUVXEHOOH]DFRQVLGHUyTXHODPiVKHUPRVDGHODVWUHVGLRVDVHUD$IURGLWDHQDGDVLUYLHURQODVSURPHVDVTXHDPRGRGHVRERUQROHKDEtDQKHFKR$WHQHD+HUD(VWDOHFRQFHGtDHOGRPLQLRVREUHHOXQLYHUVRDTXpOODOHSRQtDHQFRQWDFWRFRQODVDELGXUtDVXSRGHUVREUHODLJQRUDQFLD3HUR$IURGLWD9HQXVTXHFRQRFtDODGHELOLGDGGH3DULVSRUODEHOOH]DIHPHQLQDOHSURPHWLyTXHOHDXGDUtDDFRQVHJXLUODPiVKHUPRVDGHODVPXMHUHV(VWDQRHUDRWUDTXHODHVSRVDGH0HQHODRHVGHFLUODEHOOD+HOHQDWLWXODUGHOWURQRGH(VSDUWDDTXLHQWRGRVFRQVLGHUDEDQODPiVEHOODGHOPXQGR3DULVQRGXGyQLXQLQVWDQWHHQFXiOGHORVWUHVSUHVHQWHVOHFRQYHQtDPiVGHHVWHPRGRGHFLGLyTXHODPDQ]DQDGHRURGHEtDFRUUHVSRQGHUD$IURGLWD9HQXV(OGLVJXVWRODFyOHUDGHODGLRVD+HUDQRVHKLFLHURQHVSHUDUGHVGHHVHPLVPRPRPHQWRVHHQHPLVWyFRQ3DULV$IURGLWDDGHPiVVHSURSXVRGHVEDUDWDUORVSODQHVTXHDPERVKDEtDQPDTXLQDGRSDUDUDSWDUD+HOHQD$WDOILQIDEULFyXQIDQWDVPDXQDLPDJHQVLPLODUDODILJXUDUHDOGHODEHOOD+HOHQDPLHQWUDV3DULVFUHtDKDEHUODDUUHEDWDGRVHGXFLGRODYHUGDGHUD+HOHQDYLDMDEDHQFRPSDxtDGH+HUPHVKDFLDODWLHUUDHJLSFLDHQGRQGHVHUtDFXLGDGDFXVWRGLDGDSRUHOUH3URWHR0DVVHJ~QFXHQWDQODVFUyQLFDV3DULVDXGDGRHQWRGRPRPHQWRSRU$IURGLWDQRVyORFRQVLJXLyUDSWDUD+HOHQDVLQRTXHWDPELpQVHOOHYyORVWHVRURVTXH0HQHODRHOHVSRVRGHODEHOOD+HOHQDWHQtDJXDUGDGRVHQVXUHLQRGH(VSDUWDXDQGRHOHQJDxRODUDSLxDIXHURQGHVFXELHUWRV0HQHODRGHFODUyODJXHUUDD7URDUHXQLyDQXPHURVRVH[SHUWRVJXHUUHURVTXH]DUSDURQHQVHVHQWDQDYHVDOPDQGRGHOJUDQ$JDPHQyQKHUPDQRGHDTXpOUHGH$UJRV8QRGHORVHSLVRGLRVPiVGHVWDFDGRVGHODJXHUUDGH7URDVHUiDTXHOHQHOTXHVHHQIUHQWDQ0HQHODR3DULVHQFRPEDWHFXHUSRDFXHUSR$SXQWRHVWXYRHOSULPHURGHDFDEDUSDUDVLHPSUHFRQHOVHJXQGRGHQRVHUSRU$IURGLWDTXHSDUDVDOYDUDVXSURWHJLGR3DULVSURYRFyXQDQXEHGHSROYRTXHKL]RDOHMDUD0HQHODRVXHMpUFLWRGHOFDPSRGHEDWDOOD+(5$-867,,(5$3HURODLUDGHODGLRVD+HUDVHKDFtDH[WHQVDDGHPiVDWRGRVORVDPRUHVGHVXHVSRVR=HXV3DUDORJUDUVXVSURSyVLWRVQRYDFLODUiHQXWLOL]DUWRGRVXSRGHUGHVHGXFFLyQWRGDVVXVPDxDV/RPLVPRMXUDUiVLQLQWHQFLyQDOJXQDGHFXPSOLUFRQVXSURPHVDTXHUHDOL]DUiHQRWURV
 35. 35. FDVRVDFFLRQHVHQFRQWUDGHVXVSULQFLSLRVSRUWHPRUDODVUHSUHVDOLDVGHOSRGHURVR=HXV(OKHFKRHVTXH+HUDWLHQHPDODIDPDHQWUHORVPRUWDOHVSXHVVHODWHPHFRPRGLRVDFDVWLJDGRUDYHQJDWLYD6XIXULDOOHJDKDVWDORVGHVFHQGLHQWHVGHTXLHQHVKDQDFHSWDGRODUHODFLyQFRQ=HXVKDQFODXGLFDGRDQWHVXVSUHWHQVLRQHV(OFDVRGH(SDIRDOUHVSHFWRHVVLJQLILFDWLYR6XFHGLyTXH=HXVFRPRHUDFRVWXPEUHHQpOVHHQDPRUyGHXQDEHOODVDFHUGRWLVDGHVXHVSRVD+HUDDODTXHWUDQVIRUPyHQYDFDSDUDTXHpVWDQRVRVSHFKDUDGHVXVDPRUHVKDFLD,RSXHVWDOHUDHOQRPEUHGHODQXHYDDPDQWHGHOUHGHO2OLPSR$OSULQFLSLR,RUHKXyDOSRGHURVRGLRVUHFKD]yXQDRWUDYH]VXVRIUHFLPLHQWRV0DVGHVSXpVGHFRQVXOWDUDORUiFXORGHFLGLyDFHSWDUODVSURSRVLFLRQHVGH=HXVSXHVODUHVSXHVWDGHODVLELODLQGLFDEDTXHGHQRFHGHU,RSURYRFDUtDODFyOHUDGHOSRGHURVRGLRV+HUDVLQHPEDUJRGHVFXEULyODVUHODFLRQHVGHVXHVSRVRVXVDFHUGRWLVDDGHPiVVXSRGHODDUWLPDxDHPSOHDGDSRU=HXVSDUDGHVSLVWDUOD(QWRQFHV+HUDXQDYH]TXHGHVFXEULyFXiOHUDODYDFDTXHSHUVRQLILFDEDD,RHQYLyFRQWUDHOODDXQHQRUPHWiEDQRTXHODSLFDEDSHUVLVWHQWHPHQWHODLPSHGtDSDUDUHQOXJDUQLQJXQRHHVWHPRGRKXyKDFLDRWUDVODWLWXGHVVHGLFHTXHKXyKDFLD(JLSWRSRUHOSDVRGHO%yVIRURTXHVLJQLILFDGHVGHHQWRQFHVSDVRGHODYDFDKDVWDOOHJDUDXQOXJDUTXHXQDYH]GHYXHOWDVXIRUPDKXPDQDIXQGyHOODPLVPDFRQHOQRPEUHGH0HQILV$OOtDRULOODVGHO1LORHQ(JLSWRQDFHUtD(SDIRKLMRGH=HXVGH,R+HUDGROLGDSRUQRKDEHUSRGLGRFRQVHJXLUVXVSURSyVLWRVTXHFRQVLVWtDQSUHIHUHQWHPHQWHHQLPSHGLUODFRQVXPDFLyQGHORVDPRUHVGHVXHVSRVR=HXVFRQODEHOOD,RRUGHQyHOUDSWRGHOKLMRGHDPERV3HUR=HXVOXFKyFRQWUDWRGRDTXHOTXHLQWHQWDUDKDFHUGDxRD(SDIRDOSURSLRWLHPSRKL]RKXLUDORVVHFXHVWUDGRUHVGHOPXFKDFKRFXHQWDQODVOHHQGDVTXH(SDIRFRQHOWLHPSRIXHXQRGHORVFpOHEUHVUHHVGHOSDtVHJLSFLR81$9$$2025(*$/2([LVWHQRWUDVLQWHUSUHWDFLRQHVVHQWLGRVGHHVWHFDVWLJRTXH+HUDLPSXVRD,R$OJXQDVFUyQLFDVFXHQWDQTXHXQDYH]TXHODGLRVDGHVFXEULyHOHQJDxRHOOtRGH=HXVGH,RLQWHQWyFRQWRGDVVXVIXHU]DVGLVLPXODUVXGLVJXVWRILQJLHQGRXQDFRQWHQLGDFDOPDVHGLULJLyDVXHVSRVR=HXVSDUDSHGLUOHFRPRUHJDORODKHUPRVDYDFDGHVXVUHEDxRVTXHVREUHVDOtDGHHQWUHODVGHPiV
 36. 36. $OSULQFLSLR=HXVGXGyHQDFFHGHUDORVGHVHRVGHVXHVSRVDSHURPHUFHGDODVGRWHVGHSHUVXDVLyQTXHFDUDFWHUL]DQD+HUDpVWDQRWDUGyHQWHQHUDEXHQUHFDXGRDODQLPDO$OSURSLRWLHPSRHQFDUHFLyDVXILHOJXDUGLiQ$UJR3DQRSWHV TXHWRGRORYH
 37. 37. HOFXLGDGRGHWDQSUHFLDGRUHJDOR$XQTXHFXHQWDQODVOHHQGDVTXH$UJRWHQtDPXFKRVRMRVTXHSRUORPLVPRQRKDEtDSRVLELOLGDGGHEXUODUVXYLJLODQFLD6LQHPEDUJRHOSRGHURVR=HXVUHFDEyORVVHUYLFLRVGHXQFXPSOLGRUPHQVDMHURHOGHVSDELODGR+HUPHV(VWHSXVRHQSUiFWLFDFRQSUHVWH]DORVSODQHVGHVXHQJUHtGRPDQGDQWHTXHFRQVLVWtDQHQOLEHUDUD,RGHPDQRVGHOJXDUGLiQ$UJR/DVFRQVHFXHQFLDVIXHURQGUiVWLFDVDTXHDSHVDUGHKDEHUVLGR$UJRXQFpOHEUHJXHUUHURTXHVHKDEtDKHFKRIDPRVRSRUGDUPXHUWHDXQEUDYRWRURTXHDVRODEDODUHJLyQGHOD$UFDGLDHQDGHODQWHVLHPSUHYHVWLUtDFRQODSLHOGHHVHDQLPDODFDEDUSDUDVLHPSUHFRQODYLGDGHOKRUULEOHPRQVWUXR(TXLGQDKLMRGHO7iUWDURTXHKDELWDEDHQODVFHQDJRVDVDJXDVGHODODJXQD(VWLJLDQRSXGRVLQHPEDUJRUHVLVWLUORVHPEDWHVGH+HUPHVPXULyDFDXVDGHXQFDQWD]RTXHpVWHOHSURSLQy$SHVDUGHOGLVJXVWRTXH+HUDVHOOHYyDOVDEHUORVXFHGLGRGHFLGLySUHPLDUDVXILHOVHUYLGRUSDFLHQWHPHQWHWUDVODGyWRGRVORVRMRVGH$UJRDODFRODGHXQSDYRUHDODWRGRVXSOXPDMHFRQORTXHGHVGHHQWRQFHVODEHOOH]DGHHVWDDYHFRQVDJUDGDD+HUDUHVSODQGHFHGHVWDFDHQFRORULGREULOOR$OJXQRVDXWRUHVH[SOLFDQTXHHOJXDUGLiQ$UJRGH3DQRSWHVWHQtDHQUHDOLGDGGRVRMRVPLUDQGRKDFLDGHODQWHGRVPLUDQGRKDFLDDWUiV2WUDVYHUVLRQHVHQFDPELRKDEODQGHTXHWHQtDXQVRORRMRHQODPLWDGGHODIUHQWHRHQRWURVFDVRVVHDPSOLDEDDWUHVHOQ~PHURGHRMRV0,50,21(67DPELpQHVVLJQLILFDWLYRUHVSHFWRDODYHQJDQ]DGHODGLRVD+HUDHOFDVRGH(DFRPiVFRQRFLGRSRUORVGLIHUHQWHVPLWyORJRVFRPRHOMXH]GHORVLQILHUQRV$FDVRSRUHOORVHOHVXHOHUHSUHVHQWDUSRUWDQGRXQDOODYHXQFHWURDWULEXWRVTXHKDFHQUHIHUHQFLDDODOHJDOLGDGODMXVWLFLD7RGRFRPHQ]yHOGtDHQTXH=HXVGHVFXEULyODEHOOH]DRFXOWDGHODKLMDGH$VRSRVHxRUGHORVPDQDQWLDOHVGHORVUtRVHVGHHOPLVPRPRPHQWRHQTXHODYLRHOGLRVROtPSLFRVHSUHQGyGHHOODGHFLGLyUDSWDUODFRPRDKDEtDKHFKRHQRWURVPXFKRVFDVRV(QXQSULQFLSLR$VRSRTXLVRFDVWLJDUDOODGUyQGHVXKLMD(JLQDHQWHUDGRSRU6tVLIRGH
 38. 38. ODFDWHJRUtDGHOUDWHURQDGDPHQRVTXHHOUHGHO2OLPSRLQWHQWyHQIUHQWDUVHDpOSDUDTXHOHUHVWLWXHUDDVXEHOODKLMD3HUR=HXVFRUWySRUORVDQRSXHVUHVSHFWRDVXVFDSULFKRVDPRURVRVQRDGPLWtDLPSRVLFLRQHVGHQDGLH(QFXDQWRWXYRDQWHVtDVXRSRQHQWHORIXOPLQyFRQVXSRGHURVRUDRREOLJyDVtD$VRSRDUHWRUQDUDOOHFKRGHVXFDXFH6HGLFHTXHGHVGHHQWRQFHVHOUtRGH$VRSRFRQWLHQHHQYH]GHGRUDGDILQDDUHQDQHJUDFDUERQLOODRVFXUDFHUQDGD8QDYH]UHVXHOWRHVWHSULPHUHVFROOR=HXVVHGLULJLyHQFRPSDxtDGHODEHOOD(JLQDKDFLDODLVODGH(QRQHWDPELpQVHODFRQRFHFRQHOQRPEUHGH(SRQLDOXJDUHQHOTXHQDFHUtD(DFRXDQGR+HUDVHHQWHUyGHOQDFLPLHQWRGHXQKLMRGH=HXV(JLQDPRQWyHQFyOHUDVHGLVSXVRDSHUSHWUDUHLQIOLJLUHOPDRUGDxRSRVLEOHHQHOIUXWRGHODGHVFHQGHQFLDGHDPERV3DUDHOORHQYLyXQDHQIHUPHGDGSHVWtIHUDVREUHODLVODFDVLGHIRUPDIXOPLQDQWHPXULHURQWRGRVVXVKDELWDQWHVHHVWHPRGRVHTXHGy(DFRFRPR~QLFRKDELWDQWHGHDTXHOOXJDUGHPXHUWH3HURFRPRpVWHSLGLHUDD=HXVTXHUHSREODVHDTXHOOXJDUSDUDDVtWHQHUFRPSDxtDKXPDQDHOSRGHURVRGLRVWUDQVIRUPyDODVKRUPLJDVTXHKDEtDHQODLVODHQVHUHVKXPDQRV(QDGHODQWHORVSREODGRUHVGHODFLWDGDLVODVHOODPDUtDQ0LUPLGRQHVSDODEUDTXHVLJQLILFDKRUPLJD-812(6/$+(5$520$1$-XQRTXHKDVWDKRKDIDWLJDGRHOPDUHOFLHORWLHUUDFRQWHPRUHVWURFDUiVXVFRQVHMRVHQPHMRUHVFRQYHUWLGDGHiVSHUDHQFOHPHQWHVHUiGHPiVFRQPLJRDSLDGDGRUDGHORVURPDQRVWRJDGDJHQWHGHWLHUUDPDUXQLYHUVDOVHxRUD(VWRGLVSXVHLUUHIUDJDEOHPHQWH(VWRVYHUVRVGH9LUJLOLRPXHVWUDQRWUDVFXDOLGDGHVGH+HUD-XQRTXHQRFRUUHVSRQGHQDODVGHVFULWDVSRUORVJULHJRVDVtSRGHPRVFROHJLUTXHHOFXOWRTXHORVURPDQRVRIUHFtDQD-XQRSURYHQDGHXQDQFHVWURPLWROyJLFRTXHVHGLYHUVLILFDEDHQODIDPRVD7UtDGDFRPSXHVWDSRU-~SLWHU-XQR0LQHUYD1RREVWDQWHVXDVLPLODFLyQDODGLRVDJULHJD+HUDVLQHPEDUJR-XQRDGTXLHUHHQWUHORVURPDQRVXQDSHUVRQDOLGDGSURSLDDXWyQRPDDVtVHODFRQRFHGHPDQHUDPXHVSHFLDOFRQHOVREUHQRPEUHGH/XFLQDSXHVVLPEROL]DODOX]TXHSURYLHQHGHODVRPEUDGHODVWLQLHEODVGHODQRFKH3RUWDQWR/XFLQDULJHXQDGHODVGRVOXPLQDULDV
 39. 39. FRQFUHWDPHQWHOD/XQDGLULJHJXtDVXVPRYLPLHQWRVFRQRUGHQUHJXODULGDG(QKRQRUGH-XQR/XFLQDVHKDEtDQHULJLGRDOWDUHVHQ5RPDFDEDHOOHYDQWDGRSRUHOUHVDELQR7LWLXV7DWLXVHQHODxRD
 40. 40. 6XILHVWDFRLQFLGtDFRQHOSULQFLSLRGHOPHVGHPDU]RVHGHQRPLQDEDILHVWDGHOD0DWURQDOLD6XVLJQLILFDGRDSDUHFtDUHODFLRQDGRFRQHOFDUiFWHUFRQIHULGRDODIDPLOLDSRUORVURPDQRVURVFRPRTXLHQHVDSDUHFtDQUHFXELHUWRVGHXQKDORGHYLGDFRQVLGHUDGDGXGRVDHVGHFLUDOHMDGDGHORVFiQRQHVUHSUHVHQWDGRVSRUHOSDGUHODPDGUHORVKLMRVTXHGDUDQUHOHJDGRVH[FOXLGRVGHORVIHVWHMRV+(5$-812(1(/$57(7RGRVORVDUWLVWDVGHODDQWLJHGDGVHSUHRFXSDURQGHUHSUHVHQWDUDODGLRVD+HUDDGHVWDFDUODURGHDGDSRUORFRP~QGHVXVPXFKRVDWULEXWRVWDOHVFRPRHOYHORODODQ]DHOHVFXGRODRFDHOSDYRUHDOORVOLULRVODJUDQDGDHOFXFOLOOR7DPELpQVHHULJLHURQWHPSORVHQORVTXHHOFXOWRDODGLRVDDGTXLUtDVHQWLGRVGLYHUVRV3RUHMHPSORHQ$UJRVVHOHYDQWDEDXQRGHORVPiVJUDQGLRVRVWHPSORVGHFXDQWRVVHKDEtDQFRQVWUXLGRHQKRQRUGH+HUD6HODDGRUDEDHQQXPHURVDVRFDVLRQHVFRPRGLRVDGHOPDWULPRQLRSRUORPLVPRVHODUHODFLRQDEDFRQODVFXDOLGDGHVPRUDOHVGHODPXMHU$GHPiVXQDGHODVFROLQDVGHODFLXGDGGH(VSDUWDKDEtDVLGREDXWL]DGDFRQHOQRPEUHGHODFpOHEUHGLRVD1RREVWDQWHODVSULPHUDVHVFXOWXUDVUHDOL]DGDVHQUHFXHUGRPHPRULDGH+HUDQRJR]DEDQGHODFDOLGDGDUWtVWLFDTXHPiVDGHODQWHORJUDURQFRQVHJXLUORVPiVDIDPDGRVHVFXOWRUHVJULHJRVHHQWUHWRGDODLFRQRJUDItDVREUHODGLRVD+HUDFDEHGHVWDFDUODHVWDWXDUHDOL]DGDSRU3ROLFOHWR7DPELpQODGHQRPLQDGD+HUD%DUEHULQLODFRQRFLGDFRPR+HUD)DUQHVLR$SDUHFHHQWRGRFDVRUHSUHVHQWDGDHQPRQHGDVUHOLHYHVVHFRQVHUYDQEXVWRVGHVXILJXUDHQDOJXQRVPXVHRVGHSUHVWLJLR(O0XVHRGH1iSROHVSRUHMHPSORJXDUGDHQWUHVXVPiVSUHFLDGRVWHVRURVXQDFDEH]DWDOYH]XQRGHORVWHVWLPRQLRVPiVDQWLJXRVGHODGLRVD+HUD$7(1($/$9,5*(1*8(55(5$3DODV$WHQHDHVODGLRVDGHORVJXHUUHURVYLFWRULRVRVORHVSRUTXHHQVXQDFLPLHQWRDSDUHFHDUPDGDGLVSXHVWDSDUDVXPLVLyQ3HURDGHPiVHVHVXFHVRSDUWHQRJHQpWLFRVLQPDGUHQLQJXQDDSURFODPDVXIXWXUDFRQGLFLyQYLUJLQDO$WHQHDVDOHGLUHFWDPHQWHGHOFUiQHRSDWHUQRQRQHFHVLWDQLQJ~QVHQRPDWHUQRTXHODFRELMHGXUDQWHODJHVWDFLyQ7DOYH]SRUHVR$WHQHDQRFRQR]FDYDUyQQLORQHFHVLWH(V
 41. 41. XQDPXMHUGHXQDVRODSLH]DVLQILVXUDVQLDWDGXUDVIDPLOLDUHVSRUHVRQRHVQDGDUDURTXHVHODYHDFRPRXQDGLYLQLGDGH[FOXVLYDPHQWHGLVHxDGDSDUDODYLFWRULDGHORVVXRVGHORVKLMRVGHOD+pODGHRQHOSDVRGHOWLHPSR$WHQHDVHYDGXOFLILFDQGRWRPDXQSDSHOPiVPDWHUQDOSDUDFRQVXVILHOHVDTXHSDVDGHVHUXQDPXMHUGHDFFLyQDXQDPDWURQDWXWHODUKDVWDTXHVHFRQYLHUWHHQODGLRVDJXDUGLDQDGHO(VWDGRGHORVKRJDUHVDWHQLHQVHVSULPHURGHWRGRHOiUHDJULHJDGHVSXpVRQHOFDPELRVXIULGR$WHQHDDQRHVODEUDYDGLRVDTXHDFRPSDxDODVH[SHGLFLRQHVDUPDGDVGHFRQTXLVWDRGHFDVWLJRFRQHOSDVRGHOWLHPSRODGLRVDQRVDOHPiVDOFRPEDWHVLQRTXHVHPDQWLHQHSHUPDQHQWHPHQWHHQJXDUGLDFRQWUDORVHQHPLJRVTXHSXHGHQYHQLUGHIXHUD/DFLXGDGVLQyQLPRGHO(VWDGRQXFOHDUJULHJRHVVXiPELWRQDWXUDODHOODVHGHGLFDVXUHLQDGRRQODFLXGDGWDPELpQVHHQJOREDQPXFKRPiVDGHODQWHORVTXHYLYHQWUDEDMDQGHQWURGHVXVOtPLWHVDVtODJXHUUHUD$WHQHDSDVDDSUHRFXSDUVHSRUODVXHUWHGHORVDUWHVDQRVWHUPLQDDWHQGLHQGRDORVDJULFXOWRUHVTXHDOLPHQWDQDVXVSURWHJLGRVFLXGDGDQRV$6,20(1=2689,$(7(51$$WHQHDQDFLyGH=HXVVDOLHQGRGHVXFDEH]DFRPRDVHKDGLFKRSHUR=HXVQRHUDEXHQSDGUHSDUDVXVP~OWLSOHVKLMRVDEDQGRQyDODQLxDDUPDGDHQPDQRVGHOGLRVUtR7ULWyQ(OEXHQGLRVWRPyDODFKLTXLOODEDMRVXWXWHODFRPRVLIXHUDRWUDGHVXVKLMDVULDGDHQHVHDPELHQWHIDPLOLDUODMRYHQ$WHQHDHQFRQWUyVXPHMRUDPLJDHQODKLMDGH7ULWyQFRQHVWDQLxDGHVXPLVPDHGDGFRQODJHQWLO3DODVHQWUHWXYRORVGtDVIHOLFHVGHODLQIDQFLD3HURODLQRFHQFLDVHLEDDDFDEDUGHXQPRGRWHUULEOHHQXQRGHORVPXFKRVFRPEDWHVVLPXODGRVHQWUHODVQLxDV3DODVHVWXYRDSXQWRGHJROSHDUVHULDPHQWHDVXFRPSDxHUD$WHQHDSHUR=HXVTXHQRHUDWDQPDOSDGUHGHVSXpVGHWRGRYLRODHVFHQDVDOLyHQGHIHQVDGHVXKLMDGLVWUDHQGRD3DODVFRQVX]XUUyQ$WHQHDOLEUDGDGHODWDTXHPDWyDODGLVWUDtGD3DODVVLQGDUVHWDPSRFRFXHQWDGHORTXHHVWDEDVXFHGLHQGRGHODQWHGHVXVRMRV(QRWUDVYHUVLRQHVGHOPLWRVHUHODWDTXHODGLRVD$WHQHDQDFLyHQ/LELDDODRULOODGHOODJR7ULWyQR7ULWRQLV
 42. 42. IXHUHFRJLGDSRUWUHVQLQIDVTXLHQHVVHHQFDUJDURQGHVXFXLGDGRHGXFDFLyQXUDQWHXQRGHORVMXHJRVGHJXHUUDHQORVTXHVHHQWUHWHQtD$WHQHDFRPRSUHOXGLRLQIDQWLOGHVXYRFDFLyQGHJXHUUHUDFRQVXLQVHSDUDEOHFRPSDxHUD3DODVSHUGLyHOFRQWUROGHVXODQ]DpVWDDOFDQ]yPRUWDOPHQWHDODRWUDQLxD$WHQHDTXHGyKRUURUL]DGDSRUORRFXUULGRHQVXHVFXGRTXHDQXQFDPiVVHUYLUtDGHMXJXHWHHVFULELyHOQRPEUHGH3DODVHKL]RTXHDSDUDVLHPSUHHOQRPEUHGHODSHUGLGDDPLJDIXHUDSUHFHGLHQGRDOVXRSURSLR3DODV$WHQHD275$69(56,21(6(/0,72
 43. 43. 2WUDVIXHQWHVQRVUHODWDQXQDPRUEDVWDQWHFRQWUDULDGRHQWUH=HXV0HWLVODWLWiQLGHHVTXLYD$SHVDUGHWRGRVORVPXFKRVWUXFRVTXHHPSOHDEDHOFDSULFKRVRDPDQWHFHOHVWLDO0HWLVFRQVHJXtDGHVSLVWDUORXQDRWUDYH]ORTXHQRKDFtDVLQRDXPHQWDUORVGHVHRVGH=HXVKDFLDODWLWiQLGHFRPRpOHUDGLYLQLGDGVXSUHPDWHUPLQySRUKDFHUVHFRQHOODORJUDUVXSURSyVLWR0HWLVTXHGyHPEDUD]DGDSHURQRHUDWDQVHQFLOORHOSURFHVRGHOSDUWRDTXHHORUiFXORVHxDODEDTXHHQHVWDRFDVLyQ0HWLVSDULUtDXQDKHPEUDSHURTXHDVXVLJXLHQWHHPEDUD]RVHLEDDHQJHQGUDUHOYDUyQTXHGHVWURQDUtDD=HXV(VWHUHFRUGDQGRORTXHVXSDGUHURQRVKDEtDSDVDGRSRUGHVWUXLUOHDpOFyPRpOPLVPRKDEtDFXPSOLGRODSURIHFtDQRORGXGyVHFRPLyDODHPEDUD]DGDFRQHOIHWRGHHVD$WHQHDWRGR3HURHQODFXULRVDGLJHVWLyQROtPSLFDHOIHWRVLJXLyVXSURFHVRDOFDERGHOWLHPSRUHJODPHQWDULR=HXVVLQWLyORVGRORUHVGHOSDUWRQRVDELHQGRDTXHVHGHEtDWDOSHQDUVHWLUyDOODJR7ULWyQSDUDDSODFDUHQVXVDJXDVHOH[WUDxRVtQWRPDHQDGDOHYDOLyHOFKDSX]yQDKRUDHUDODFDEH]DODTXHGROtDFRPRQXQFDVHSRGUtDLPDJLQDUXQGLRV$OYHUORHQWDQSHQRVDVLWXDFLyQVHOHDFHUFDURQVXVFROHJDV+HUPHVGLDJQRVWLFyFHUWHUDPHQWHODFDXVDGHODMDTXHFDHUDXQHPEDUD]RFUDQHDO$OJXQRGHORVSUHVHQWHVVHDSLDGyGH=HXVOHDEULyHOFUiQHRFRQXQJROSHGHPD]DVREUHODFXxDGLVSXHVWDSDUDUDMDUODFDEH]DVDJUDGD3RUODYLROHQWDWUHSDQDFLyQHQXQDHVSHFWDFXODUDUULEDGDDOPXQGRPiJLFRGHORVDQWLJXRVVDOLyODWULXQIDQWH$WHQHDDUPDGDGHSLHVDFDEH]DEUDPDQGRFRPRXQVROGDGRHPEUDYHFLGRDQWHODVILODVHQHPLJDVPiVTXHFRPRVHVXSRQHTXHGHEHUtDJULWDUXQQDFLGRGHYDUyQKHPEUD/$275$+,6725,$(3$/$67DPELpQKDTXLHQHVSURFODPDQTXH$WHQHDHUDKLMDGHOJLJDQWHVFR]RRPyUILFR3DODVXQVHUSRFRDJUDFLDGRTXHWHQtDDODVFXHUSRGHFDEUDFRPRXQViWLURYRODGRU6iWLURGHEtDVHUHOSUHWHQGLGRSDGUHSXHVLQWHQWyOOHJDUDPDRUHVFRQVXFULDWXUDVLQFRQWDUFRQTXHODKLMDHUDGXFKDHQHOFRPEDWHDXQTXHIXHUDFRQWUDSDGUHWDQGHVQDWXUDOL]DGRQRVyORVHTXLWyGHHQFLPDDWDQGHVDJUDGDEOHSDULHQWHVLQRTXHORGHVROOyFRQVXSLHOGHFDEUDVHKL]RVXEROVDSRQLpQGRVHFRPRDGRUQRVREUHVXVKRPEURVODVDODVGHOGHUURWDGRHLQFHVWXRVRYLRODGRU3DUHFHTXHHVWHPLWRHVPiVELHQXQSURGXFWROLELRFRPRHOGHODGLRVD1HLWK$YHFHVVHGLFHTXH3RVHLGyQHUDHOSDGUHSHURTXH$WHQHDSRFRFRQWHQWDGHWHQHUWDOSURJHQLWRUXQGtDGHFLGLGDVHIXHKDFLDHOVXSUHPR=HXVOHSLGLyVHUDGRSWDGDSRUpOFRVDTXHKL]RVLQGXGDUHOEXHQGLRVWtRFDUQDODSDUWLUGHHVDDGRSFLyQHOUHVWRGHODKLVWRULDVHPDQWLHQHHQODVOtQHDVJHQHUDOHVGHOPLWRFOiVLFR7DPELpQVHQDUUDODSXJQDHQWUH3RVHLGyQ$WHQHDSRUHOSDWURFLQLRGH$WHQDV/DGLVSXWDOOHJyDFRQYHUWLUVHHQFXHVWLyQGH(VWDGRHQHO2OLPSRWHUPLQyHQYRWDFLyQHQWUHORVGLRVHVSDUDYHUDTXLHQVHDGMXGLFDEDVXWXWHOD$OUHFXHQWRGHORVYRWRVVHYLR
 44. 44. UiSLGDPHQWHTXHORVGLRVHVDSRDEDQD3RVHLGyQODVGLRVDVD$WHQHD(QHVDYRWDFLyQVH[LVWDJDQyODPDRUtDGHPXMHUHVGLYLQDVSRUXQ~QLFRGHILQLWRULRYRWR$WHQHDVHTXHGyDSHUSHWXLGDGFRQODFRGLFLDGDSOD]D/RTXHVtHVXQDFRQVWDQWHHQPLWRORJtDHVHOHQIUHQWDPLHQWRHQWUH$WHQHD3RVHLGyQVHDFRPRVHDODKLVWRULDTXHVHWRPHFRPRUHIHUHQFLDODMXVWLILFDFLyQGHTXHFRQHVDH[FXVDSUHWHQGLGDPHQWHUHOLJLRVDODFLXGDGGH$WHQDVGHFLGLHUDTXHODVPXMHUHVGHODWLHUUDDWHQLHQVHTXHGDUDQVLQGHUHFKRDYRWRQRIXHUDTXHRWUDQXHYDFRQVXOWDWHUPLQDVHFRQVXYLFWRULD/,%,$7,(55$(25,*(1/RTXHVtSDUHFHVHUFLHUWRHVHOKHFKRGHTXH/LELDVHDHOOXJDUGHRULJHQGHOPLWRLJDPRVTXHOD/LELDFOiVLFDHVXQJUDQWHUULWRULRGHFDUDDO0HGLWHUUiQHRTXHDUUDQFDMXVWRHQHOGHOWDGHO1LORTXHVHH[WLHQGHLQGHILQLGDPHQWHKDVWDOOHJDUDOD1XPLGLDVLWXDGDHQORTXHDKRUDVHOODPD/LELD7~QH]HVGHHVDFRVWDKR(JLSWR
 45. 45. DWUDYpVGHUHWDXQFUXFHGHUXWDVPXLPSRUWDQWHHQHOFHQWURPLVPRGHOPXQGRFLYLOL]DGRGHODpSRFD$WUDYpVGHODHVFDODLQVXODUWRGDVODVLQIOXHQFLDVGHYLDMHURVFRPHUFLDQWHVIXHURQXQDFRQWLQXDGDYtDGHFRPXQLFDFLyQFXOWXUDOUHOLJLRVD3ODWyQFXHQWDTXH1HLWKGLRVDOLELDHVODEDVHVREUHODFXDOVHFRQVWUXHODQXHYDKLVWRULDJULHJDEDMRODGHQRPLQDFLyQGH$WHQHD1DWXUDOPHQWHHQWUHODLFRQRJUDItDHJLSFLDVHSXHGHQHQFRQWUDUPXFKDVLPiJHQHVGH1HLWKDVLPLODGDDOFXOWRRILFLDOIDUDyQLFR2WURVDXWRUHVWDPELpQVHxDODQHORULJHQOLELRGHODGLYLQLGDGFRQWDQGRORVULWRVGHHVDGHLGDGHQORVTXHILJXUDEDODOXFKDVDJUDGDDQXDOHQWUHODVVDFHUGRWLVDVGH1HLWKFRPRODIRUPDGHDFFHVRDODSRVLFLyQGHVDFHUGRWLVDPi[LPDHQXQDUHFUHDFLyQGHODPXHUWHGHODQLxDDQWDJRQLVWDGHODVLQJXODULGDGSRVWHULRUGHODQXHYDGLYLQLGDGTXHVHHULJHFRPRWDOXQDYH]TXHVHSURGXFHHOGHVHQODFHIDWDOHOTXHHOGHVWLQRKDVHxDODGRFRPRWUiPLWHLQLFLDOGHVXLPSHULR(/0$/(17(1,2(+()(672/DYLUJLQDO$WHQHDUHFLELyHQPXFKDVRFDVLRQHVHOUHTXHULPLHQWRDPRURVRGHVXVSDGUHVSHURVLHPSUHVHPDQWXYRILHODVXLGHDLQLFLDOGHVHUYLUJHQSRUYRFDFLyQ$OILQDOFDERHVDHUDODSHWLFLyQPiVLPSRUWDQWHGHVXYLGDHVWDEDFODURTXHQRORKDEtDKHFKRSRUFDSULFKRVLQRSRUTXHFRPSUHQGtDTXHVXQDFLPLHQWRPDUFDEDVXGHVWLQRVHSDUDGDDEVROXWDPHQWHGHOVH[RTXHQLVLTXLHUDKDEtDH[LVWLGRHQVXFRQFHSFLyQ3HURKDXQHSLVRGLRTXHYLHQHDDERQDUVXGHFLVLyQPHMRUTXHFXDOTXLHURWURWLSRGHFRQVLGHUDFLyQ6HWUDWDGHDTXHOPRPHQWRHQHOTXH$WHQHDGHEHEXVFDUDUPDVSDUDLQWHUYHQLUHQ7URD=HXVKDGHFODUDGRVROHPQHPHQWHTXHQRYDDWRPDUSDUWLGRSRU
 46. 46. QLQJXQRGHORVGRVEDQGRV3DODV$WHQHDQRTXLHUHGHMDUGHUHVSHWDUODVDJUDGDYROXQWDGSDWHUQDVHGLULJHDOGLRVGHODIUDJXDD+HIHVWRSDUDTXHpOVHDHOIRUMDGRUGHVXDUVHQDO+HIHVWRDFHSWDHOHQFDUJRVHSRQHDWUDEDMDUHQDPRUDGRGHODEHOODGHFLGLGDGLRVD$SHVDUGHVXIHDOGDG+HIHVWRKDVLGRHOPDULGRGHODEHOODHQWUHODVEHOODVGH$IURGLWDDXQTXHVXPDWULPRQLRQRKDDUHVXOWDGRWDQVDWLVIDFWRULRQREOHFRPRGHEtDGHKDEHUVLGR
 47. 47. ODSUHVHQFLDGH$WHQHDOHKDFHSHQVDUGHQXHYRHQODSRVLEOHIHOLFLGDGGHHVWDUFRQXQDPXMHUWDQPDUDYLOORVDFRPRDTXHOODTXHWLHQHDQWHVt$OKDEODUGHOSUHFLRDSDJDUSRUHOWUDEDMR+HIHVWRLQGLFDTXHOHEDVWDHODPRUGH$WHQHDHOODQRSXHGHFRPSUHQGHUTXHVHDPXFKRPiVTXHXQFXPSOLGRORTXHWDQVHULDPHQWHKDGLFKRHOKHUUHURGHORVGLRVHVSHURSDUD+HIHVWRVtTXHVLJQLILFDWRGRODSDODEUDGLFKD/$75,67(%520$(326(,21(QDPRUDGRYLVLEOHPHQWH+HIHVWRIDOWySRFRSDUDTXH3RVHLGyQDOTXHWDQSRFRHVWLPDED$WHQHDVLWHQHPRVHQFXHQWDHVDOHHQGDGHODKLMDGH3RVHLGyQTXHEXVFDODDGRSFLyQHQVXWtR=HXV
 48. 48. IXHUDFRQHOFXHQWRGHTXHODVHULD$WHQHDTXHUtDHQUHDOLGDGSURYRFDUXQDYLROHQWDSDVLyQHQHODUPHURTXHWRGRORTXHEXVFDEDFRQODH[FXVDGHODVDUPDVHQFRPELQDFLyQFRQ=HXVHUDHOPRPHQWRGHVHUSRVHtGDEUXWDOPHQWHSRUXQGLRVFRPRpO$ORLUODHQWUDUHQODIRUMDVLQGXGDUORXQPRPHQWR+HIHVWRVHODQ]yVREUHODYLUJHQFUHHQGRTXHHVWDEDFXPSOLHQGRFRQHOFDSULFKRGH3DODVSHURODVLWXDFLyQTXHGyFRQJHODGDFXDQGRODGLRVDUHDFFLRQyVRUSUHQGLGDHLQGLJQDGDDQWHWDODWDTXH+HIHVWRTXHDQRHQWHQGtDQDGDPiVTXHODVSXOVLRQHVVH[XDOHVHDFXOyFRQWUDHOPXVORGHVXDPDGDDVHKDEtDDFDEDGRODSHQRVDDYHQWXUDGHODTXHORVGRVHUDQYtFWLPDVLQFRQVFLHQWHVGHODSHUYHUVLGDGGH3RVHLGyQ/DDVTXHDGD$WHQHDVHOLPSLyHOPXVORFRQXQRVYHOORQHVGHODQDTXHDFHUWyDHQFRQWUDUHQODIRUMDHVSXpVFRQWUDULDGDSRUODGHVDJUDGDEOHH[SHULHQFLDDUURMyHOSLQJRDOVXHORSHQVDQGRTXHDVtGDEDSRU]DQMDGRHOLQFLGHQWHQROOHJyDSHQVDUHQORTXHLEDDVXFHGHULQPHGLDWDPHQWHFRQHVHSLQJRHPSDSDGRFRQODHVSHUPDGHODYHUJRQ]DGR+HIHVWR(5,721,2+,-2(81$9,5*(13HURDKtQRDFDEDODKLVWRULDGHOIUXVWUDGRDPRUGH+HIHVWRDTXH*HDOD7LHUUDUHFLELyHOHVSHUPDTXHGyDXWRPiWLFDPHQWHSUHxDGDDXQDVXSHVDUSRUHVDVFRVDVGHOGHVWLQR7DPSRFR*HDHVWDEDGLVSXHVWDDFDUJDUFRQHVHSURGXFWRGHODEURPDGHLQGXGDEOHPDOJXVWRGH3RVHLGyQGHMyFODURTXHQRLEDDDFHSWDUHOKLMRUHVXOWDQWHGHODHVWXSLGH]GHORVGHPiV$WHQHDVLQWLpQGRVHSDUWHUHVSRQVDEOH
 49. 49. GHOLQFLGHQWHWRPyODGHFLVLyQGHKDFHUVHFDUJRGHODFULDWXUDWDQSURQWRIXHUDSDULGRSRU*HDRVDTXHKL]RHOKLMR(ULFWRQLRJXDUGDGRGHODYLVWDGHWRGRVVREUHWRGRSDUDHOLPLQDUODSRVLELOLGDGGHTXHHOSRFRTXHULGR3RVHLGyQVLJXLHUDFRQODEURPDIXHVDFDGRGHO2OLPSROOHYDGRDODFRUWHGHOUHpFURSHSDUDPiVWDUGHOOHJDUWDPELpQDOWURQRGH$WHQDVFRPRVXFHVRUGHVXSDGUHDGRSWLYRTXLHQDGHPiVGHFDXWRSUXGHQWHHQVXUHLQDGRDPHGLRFDPLQRHQWUHGLRVHVKpURHVIXHFpOHEUHSRUVHUDGPLQLVWUDGRUSHUIHFWRHLQQRYDGRUHQODVOHHVGHODUHOLJLyQGHODSROtWLFD3$,),$25$6LVHHVWXGLDQORVWH[WRVFOiVLFRVDSDUWHGHHVWDVGLVSDULGDGHVVREUHVXQDFLPLHQWRSDWHUQLGDGVXVFRPSOLFDGDVUHODFLRQHVFRQHOUHVWRGHORVGLRVHVPDRUHVPHQRUHVYHPRVFyPRODOHFFLyQGHODPXHUWHGH3DODVWUDQVIRUPDODSULPLWLYDILJXUDGHJXHUUHUDGHFLGLGDHQRWUDGLYLQLGDGDODTXHOHSUHRFXSDPiVODVHJXULGDGODHVWDELOLGDGODSD]TXHODVDUPDVYLFWRULRVDV(VXQGLRVDGHVDUPDGDQRFRPR$UWHPLVTXHYDHTXLSDGDGHVXDUFRVHJXLGDSRUVXVOHEUHOHVQLWLHQHHOSRUWHEULOODQWHGHOXQLIRUPDGR$UHV$WHQHDHVWiPiVSUHRFXSDGDHQHOKRJDUTXHHQORVIUHQWHVGHEDWDOODVXLGHDHVTXHODSD]VHSXHGHORJUDUTXHXQDFXHUGRHVPHMRUTXHXQDEDWDOODDXQTXHHOFODPRUGHODYLFWRULDFXDQGRH[LVWHWDOVXHQDUHVXHQDFRQPDRULQWHQVLGDGVHFRQYLHUWHHQUHJRFLMRSRSXODUHQLQVWUXPHQWRGHDVFHQVLyQSDUDORVKpURHV$WHQHDWLHQHDVXODGRDOE~KRSiMDURGHODVDELGXUtDWDPELpQOHDFRPSDxDHOFXHUYRTXHHVXQDYHGRWDGDGHXQDHVSHFLDOLQWHOLJHQFLDVLPEyOLFD,19(1725$3$5$/$+80$1,$6DELDGRPpVWLFDGHVSXpVGHKDEHUGHPRVWUDGRVXYDOtDPLOLWDU$WHQHDVHGHGLFDDSHQVDUHQSURGHVXSXHEORDVXGHGLFDFLyQSRUORVKXPDQRVVHOHDWULEXHQLQYHQFLRQHVGHWRGRWLSRSHURVLHPSUHLQGXVWULRVDVGHVGHHODUDGRHOXJRTXHYDDXQFLUDODVEHVWLDVDODSDUHMRGHXQFDUURRGHHVHDUDGRKDVWDLQVWUXPHQWRVPXVLFDOHVFRPRODIODXWDRODFRUQHWDPHWiOLFDPDUFLDO7DPELpQHVTXLHQGLVHxDORVYHKtFXORVWHUUHVWUHVRORVPDULQRVQRFRQWHQWDFRQHVHUHSHUWRULRGHPiTXLQDVGHLQVWUXPHQWRVVHSRQHDSHQVDUHQFyPRVHJXLUIDFLOLWDQGRODH[LVWHQFLDDVXJUH3DUDODVPXMHUHV$WHQHDGHVDUUROODODVDUWHVFXOLQDULDVODKLODWXUDHOWHMLGR3DUDORVTXHTXLHUHQFRQRFHUORVVHFUHWRVGHOFiOFXOR$WHQHDSUHSDUDODDULWPpWLFDQRVHGHWLHQHDKtHVODSULPHUDDOIDUHUDODUHVSRQVDEOHGHHVHLQYHQWRWDQSUiFWLFRSDUDGRPDUDODVFDEDOOHUtDVHOERFDGRODEULGDRPRQRSRGtDVHUPHQRV3RVHLGyQVXULYDOFRQVWDQWHWDPELpQVHDWULEXHHOLQYHQWRGH

×