Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
0,72/2*Ë$81,9(56$//8*$5(60,7,261XHVWURVDQWHSDVDGRVVHVLQWLHURQLQVDWLVIHFKRVDQWHODSREUH]DGHDFRQWHFLPLHQWRVTXHVXYLGDFRWLGLDQD...
$VtORVGLRVHVVXSHUDEDQDORVKRPEUHVHQHVWDWXUDHQEHOOH]DDXQTXHVXDVSHFWRH[WHUQRVHDVHPHMDHQORFRUSRUDODOGHORVKXPDQRVVLQHPEDUJRVXYL...
GLRVHVOHSHUGRQyKDVWDORWUDMRDO2OLPSRSDUDTXHDFWXDUDFRPRVXDVHVRUFRQVHMHURODURTXHDQWHVDKDEtDGHUULEDGRD(URVRXSLGRSDUDTXLWDUOHOD...
GHWRGRVORVWLHPSRV(QHOSyUWLFRGHO2OLPSRVHVLHQWDQORVGLRVHVSDUDFHOHEUDUFRQVHMR8QDXUDGRUDGDORVHQYXHOYHSURWHJHSXHVOD$XURUDGHD]DI...
$HUIXH=HXVDO2FpDQRDOSDtVGHORVSURERVHWtRSHVSDUDDVLVWLUDXQEDQTXHWHWRGRVORVGLRVHVOHVLJXLHURQHDTXtDGRFHGtDVYROYHUiDO2OLPSRHVTX...
(O2OLPSRHUDSRUORGHPiVHOVLWLRDSURSLDGRSDUDTXHODVDVDPEOHDVGHORVGLRVHVVHOOHYDUDQDFDERFRQODSUHVHQFLDGHODVGHLGDGHVVXSHULRUHVGHV...
$OLJXDOTXHODVRFLHGDGGHORVKXPDQRVWDPELpQODFRPXQLGDGGHORVGLRVHVVHKDOODUHSOHWDGHHSLVRGLRVTXHFRQOOHYDQGHVDYHQHQFLDVHLQWULJDV(Q...
HQWRQFHV0iVFXDQGRHOHPEXVWHIXHGHVFXELHUWRSRUHOSDGUHGHORVGLRVHVGHORVKRPEUHVODFyOHUDVHDSRGHUyGHpOH[SXOVyFRQPDORVPRGRVGHO2OLPS...
FLHORFRQODWLHUUDVLGHVXVH[WUHPRVSDUWHODOtQHDYHUWLFDOTXHDWUDYLHVDHOLQPHQVRFRVPRV6LHVXQOXJDUGHVHDGR6LHVFHQWURGHUHXQLRQHVIHVWL...
VRPEUtROXJDUGHPXHUWHGHVRODFLyQHUDQHFHVDULRDWUDYHVDUODVHQIDQJDGDVDJXDV3DUDWDOPHQHVWHUVHKDFtDQHFHVDULRFRQWUDWDUORVVHUYLFLRVG...
/RV~QLFRVSHUVRQDMHVDSWRVSDUDDGPLQLVWUDUMXVWLFLDSRUDVtGHFLUORHUDQ0LQRVUHGHUHWDVXKHUPDQR5DGDPDQWRWDPELpQ(DFRTXHJREHUQDEDODLV...
=HXVDVHKDGLFKRIXHHOWHUFHURGHORVKLMRVGHURQRV5HDHOPiVLPSRUWDQWHGHWRGRVDVXQDFLPLHQWRIXHFUXFLDODOHVWDUPDUFDGRSRUODOXFKDHQWUHOD...
3HURQRHVWDEDQVRODVODVQLQIDVOHVDFRPSDxDEDQRWURVKLMRVGH5HDORVXUHWHVTXLHQHVSURWHJtDQFRPRJXHUUHURVODYLGDGHOQLxRFRQHOHVWUpSLWRG...
(/+,-2(521266(+$(21(/32(5)LQDOPHQWHFRQHO7LWiQPi[LPRDEDQGRQDQGRHOFHWURHQPDQRVGHVXVKLMRVWHUPLQDGDODFUXHOEDWDOODFRPRGHEHWRGDO...
GXUDFLyQSHURQRHQODLQWHQVLGDG(VXQVHUSRGHURVRPDJQtILFRSHURDOTXHOHJXVWDMXJDUOLPSLRHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVHVXQGHFLUFRQODVPiVKH...
DYDQFHVGH5RPDHQQXHYDVWLHUUDV-~SLWHUIXHDEUD]DGRSDUDVXFDXVDHQOHJDOPDWULPRQLRGH(VWDGRDODVGLRVDVGHSULPHUDOtQHDGHORVSDtVHVFRQTX...
FRQOLPHQDFRQ0HQDOLSDFRQVXKLMD$IURGLWDFRQ-XQRFRQ(XULQRPHFRQ0QHPRVLQDFRQHUHVFRQVXRWUDKHUPDQD7HPLVHWF(QPXFKDVRFDVLRQHVFRPRDFD...
DTXHKDEODPRVGHPDWULPRQLRVXRWUDVURPiQWLFDVXQLRQHVGHEHPRVGDUXQDPtQLPDUHODFLyQGHKLMRVKDELGRVOHJLyQSRUQXPHURVRVPDUDxDSRUFRPSOL...
iQDH/DKLVWRULDGHODVHGXFFLyQGHiQDHHVXQDGHODVPiVKHUPRVDVGHODEXOWDGRKLVWRULDOGHOGLRVWUDQVILJXUDGRiQDHHUDKLMDGHOUHGH$UJRVGH$FU...
LQFHVWXRVDSRUH[FHOHQFLD3HUVpIRQHOD3URVHUSLQDGHORVURPDQRVQDFLyGHHVWHDPRULRQH8QDQLQIDKLMDGH8UDQRX2FpDQR7LHUUDR7HWLVGHTXLHQVH...
(XIURVLQD7DOtD$JODDFRQODLQFRPSDUDEOHDXGDGH=HXV(OODQDFLGDGHODXQLyQGH2FpDQR7HWLVKHUPDQDSRUWDQWRGHLRQHVHJ~QEXHQDSDUWHGHODVOHH...
HVRIXHHODFLFDWHRODPtQLPDH[FXVDTXHDSHQDVQHFHVLWDEDHOIRJRVRGLRVSDUDODQ]DUVHDFRQVHJXLUHOREMHWLYRIHPHQLQRGHOPRPHQWRRQYHUWLGRHQ...
FHORVDLQTXLVLGRUDGHODVDXVHQFLDVVLQMXVWLILFDUGHVXLQILHOGLYHUWLGRPDULGRHOFRORVDODPDGRU-~SLWHUUHGHOUDRGHOWUXHQRVREUHWRGRGHODS...
6HPHOH+LMDGHDGPRVXQUHGH7HEDVTXHVHPEUyDVXVSURSLRVV~EGLWRVXWLOL]DQGRFRPRVHPLOODSURSLFLDORVGLHQWHVGHXQGUDJyQRQ6HPHOH=HXVWXYRD...
GHOTXHVLHPSUHVXPDGUHHVWXYRRUJXOORVDSXHVODVDOYyGHODVWLQLHEODVGHO$YHUQRODWUDQVSRUWyDO2OLPSRFRVDTXHVXSRGHURVRDPDQWH=HXVQRKL]R...
/RFLHUWRHVTXHORVDPRUHVHLGLOLRVGH=HXVFROPDUtDQODSDFLHQFLDGHOPiVSLQWDGRSRUDVtGHFLUOR6XVFRUUHUtDVOOHJDQDWDOHVH[WUHPRVTXHKDVWD...
GRQGHYLYHQORVMLQHWHVWUDFLRVVLQTXHVXVSLHVWRFDUDQODWLHUUDGHVFHQGLySRUHO$WRVDOIOXFWXRVRPDUOOHJyD/HPQRVFLXGDGGHOGLYLQR7RDQWH$O...
ERUGDGRFHxLGRUGRQGHWRGRVHKDOODRWHDVHJXURTXHQRYROYHUiVVLQKDEHUORJUDGRORTXHWHSURSRQJDV6XHxRDPRUXQLGRVWRGRORSXHGHQFRQTXLVWDQK...
/DLFRQRJUDItDGHWRGRVORVWLHPSRVUHSUHVHQWDEDDO6XHxR+LSQRFRPRXQMRYHQDODGRFXDILJXUDOOHYDEDXQDUDPDFRQODFXDOORVKXPDQRVHUDQWRFDGR...
3URQWRVHKL]RFpOHEUHHODGLYLQRHQWRGDOD%HRFLDSRUODYHUGDGGHVXVKRUyVFRSRVODJUDYHGDGGHVXVFRQVHMRV/DEHOOD/LULRSHIXHODSULPHUDTXHFH...
~OWLPDVSDODEUDVHVWiDTXt0DUDYLOODGRTXHGD1DUFLVRGHHVWDYR]GXOFtVLPDGHTXLHQQRYH9XHOYHDJULWDUyQGHHVWiV(FRUHSLWHGHHVWiV1DUFLVRUH...
/DLUDGH+HUDVHKDFHH[WHQVLYDWDPELpQDKpURHVDSHUVRQDMHVOHJHQGDULRVWDOHVFRPRD+pUFXOHVD3DULV(OSULPHURIXHFDVWLJDGRSRU+HUDHQFXDQWR...
GHOGLRVHOKpURH+pUFXOHVVHHQIUHQWyDORVUHSWLOHVORVDKRJyHOKLMRGH$QILWULyQVHDUURMySRUXQDYHQWDQD2WUDVYHUVLRQHVH[SOLFDQTXHIXHODYH...
6HWRPyHQWRQFHVHODFXHUGRGHTXHIXHUDHOKLMRGHOUHGH7URDHVGHFLU3DULVTXLHQMX]JDUDVREUHHOSDUWLFXODU(OMRYHQSUtQFLSHTXHVHKDEtDKHFKRF...
FDVRVDFFLRQHVHQFRQWUDGHVXVSULQFLSLRVSRUWHPRUDODVUHSUHVDOLDVGHOSRGHURVR=HXV(OKHFKRHVTXH+HUDWLHQHPDODIDPDHQWUHORVPRUWDOHVSXH...
$OSULQFLSLR=HXVGXGyHQDFFHGHUDORVGHVHRVGHVXHVSRVDSHURPHUFHGDODVGRWHVGHSHUVXDVLyQTXHFDUDFWHUL]DQD+HUDpVWDQRWDUGyHQWHQHUDEXHQ...
HOFXLGDGRGHWDQSUHFLDGRUHJDOR$XQTXHFXHQWDQODVOHHQGDVTXH$UJRWHQtDPXFKRVRMRVTXHSRUORPLVPRQRKDEtDSRVLELOLGDGGHEXUODUVXYLJLODQF...
ODFDWHJRUtDGHOUDWHURQDGDPHQRVTXHHOUHGHO2OLPSRLQWHQWyHQIUHQWDUVHDpOSDUDTXHOHUHVWLWXHUDDVXEHOODKLMD3HUR=HXVFRUWySRUORVDQRSXH...
FRQFUHWDPHQWHOD/XQDGLULJHJXtDVXVPRYLPLHQWRVFRQRUGHQUHJXODULGDG(QKRQRUGH-XQR/XFLQDVHKDEtDQHULJLGRDOWDUHVHQ5RPDFDEDHOOHYDQWD...
6XILHVWDFRLQFLGtDFRQHOSULQFLSLRGHOPHVGHPDU]RVHGHQRPLQDEDILHVWDGHOD0DWURQDOLD6XVLJQLILFDGRDSDUHFtDUHODFLRQDGRFRQHOFDUiFWHUF...
XQDPXMHUGHXQDVRODSLH]DVLQILVXUDVQLDWDGXUDVIDPLOLDUHVSRUHVRQRHVQDGDUDURTXHVHODYHDFRPRXQDGLYLQLGDGH[FOXVLYDPHQWHGLVHxDGDSDUD...
IXHUHFRJLGDSRUWUHVQLQIDVTXLHQHVVHHQFDUJDURQGHVXFXLGDGRHGXFDFLyQXUDQWHXQRGHORVMXHJRVGHJXHUUDHQORVTXHVHHQWUHWHQtD$WHQHDFRPRS...
2WUDVIXHQWHVQRVUHODWDQXQDPRUEDVWDQWHFRQWUDULDGRHQWUH=HXV0HWLVODWLWiQLGHHVTXLYD$SHVDUGHWRGRVORVPXFKRVWUXFRVTXHHPSOHDEDHOFDS...
UiSLGDPHQWHTXHORVGLRVHVDSRDEDQD3RVHLGyQODVGLRVDVD$WHQHD(QHVDYRWDFLyQVH[LVWDJDQyODPDRUtDGHPXMHUHVGLYLQDVSRUXQ~QLFRGHILQLWRU...
DWUDYpVGHUHWDXQFUXFHGHUXWDVPXLPSRUWDQWHHQHOFHQWURPLVPRGHOPXQGRFLYLOL]DGRGHODpSRFD$WUDYpVGHODHVFDODLQVXODUWRGDVODVLQIOXHQFL...
QLQJXQRGHORVGRVEDQGRV3DODV$WHQHDQRTXLHUHGHMDUGHUHVSHWDUODVDJUDGDYROXQWDGSDWHUQDVHGLULJHDOGLRVGHODIUDJXDD+HIHVWRSDUDTXHpOVH...
ODSUHVHQFLDGH$WHQHDOHKDFHSHQVDUGHQXHYRHQODSRVLEOHIHOLFLGDGGHHVWDUFRQXQDPXMHUWDQPDUDYLOORVDFRPRDTXHOODTXHWLHQHDQWHVt$OKDEOD...
IXHUDFRQHOFXHQWRGHTXHODVHULD$WHQHDTXHUtDHQUHDOLGDGSURYRFDUXQDYLROHQWDSDVLyQHQHODUPHURTXHWRGRORTXHEXVFDEDFRQODH[FXVDGHODVDU...
GHOLQFLGHQWHWRPyODGHFLVLyQGHKDFHUVHFDUJRGHODFULDWXUDWDQSURQWRIXHUDSDULGRSRU*HDRVDTXHKL]RHOKLMR(ULFWRQLRJXDUGDGRGHODYLVWDGH...
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org

520 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

19 15 mitologia universal www.gftaognosticaespiritual.org

 1. 1. 0,72/2*Ë$81,9(56$//8*$5(60,7,261XHVWURVDQWHSDVDGRVVHVLQWLHURQLQVDWLVIHFKRVDQWHODSREUH]DGHDFRQWHFLPLHQWRVTXHVXYLGDFRWLGLDQDOHVGHSDUDED$GHPiVDOLJQRUDUHOYHUGDGHURDOFDQFHGHFLHUWRVIHQyPHQRVQDWXUDOHVFRPRHOUDRHOWUXHQRTXHVHSURGXFtDQFXDQGRVHGHVDWDEDXQDWRUPHQWDHQRFDVLRQHVVHQWtDQLQFHUWLGXPEUHPLHGR0LHGRDODPXHUWHDOKDPEUHDODHQIHUPHGDGDODLQPHQVLGDGGHOFRVPRVDORGHVFRQRFLGRDODVROHGDGDWHQtDQHODPSDURODFRPSUHQVLyQGHVXJUXSRGHVXSURSLDIDPLOLDSHURVLQHPEDUJRHVWRQRHUDVXILFLHQWHSDUDKDFHUGHVDSDUHFHUVXDQJXVWLDVX]R]REUD(QWRQFHVVHGLVSRQHQDIRUMDUHQVXPHQWHLGHDVTXHOHVOOHYHQFLHUWDFODVHGHVHUHQLGDGFDOPDTXHFXDQGRPHQRVFRQWHQJDQHQVtPLVPDVWRGDODHQHUJtDGHOLQILQLWRGHORLQPXWDEOHGHORHWHUQR1HFHVLWDQODSURWHFFLyQQRVyORGHOSDGUHWHUUHQDOSURJHQLWRUVLQRWDPELpQODGHOSDGUHFHOHVWLDOKDFHGRU3RURWUDSDUWHHOORVPLVPRVOOHJDEDQXQGtDDVHUSDGUHVWHUUHQDOHVWHQtDQRFDVLyQGHFRQVWDWDUVXLQVLJQLILFDQFLDHLQVHJXULGDG7RGDYtDGHEHUtDQSURVHJXLUHQEXVFDGHDOJRJUDQGLRVRYLJRURVRILUPHVHJXURTXHQRKDOODEDQHQVXLQWHULRU$~QSHUPDQHFtDODWHQWHHQHOORVVXDQVLDGHLQPRUWDOLGDGGHLQILQLWXGGHHWHUQLGDG+DEtDTXHVHJXLUDGHODQWHGHVFXEULURWURVPXQGRVRWUDVPHQWHVRWUDVDFFLRQHVH[FHSFLRQDOHV$683523,$,0$*(16(0(-$1=$7DPELpQREVHUYDEDQTXHDVXDOUHGHGRUH[LVWtDXQDYDULHGDGGHFRVDVTXHVHJ~QSRGtDQFRPSUREDUKDELWXDOPHQWHHOORVQRFRQWURODEDQ3RUHMHPSORYHtDQTXHQLQJ~QPRUWDOSRGtDPRYHUHOYLHQWRQLSDUDUDOKXUDFiQQLSURYRFDUHOEUDYRROHDMHGHOPDUQLIUHQDUODHUXSFLyQGHXQYROFiQQLKDFHUHOGtDRODQRFKHQLDSDJDUHOEULOORGHODVHVWUHOODVHHVWHPRGRLPDJLQDURQODH[LVWHQFLDGHRWURVVHUHVVXSHULRUHVSRGHURVRVDORVTXHUHYLVWLHURQFRQORVSURSLRVDWULEXWRVKXPDQRVSHURTXHQRREVWDQWHVREUHSDVDQFRQFUHFHVWRGDPHGLGDFDQRQRQRUPDFRQRFLGRV
 2. 2. $VtORVGLRVHVVXSHUDEDQDORVKRPEUHVHQHVWDWXUDHQEHOOH]DDXQTXHVXDVSHFWRH[WHUQRVHDVHPHMDHQORFRUSRUDODOGHORVKXPDQRVVLQHPEDUJRVXYLJRUHUDWDOTXHVLSRUHMHPSORHOJUDQ=HXVSDGUHGHWRGRVORVGLRVHVVDFXGHVXVGLYLQRVEXFOHVFRPRGLFHQORVSRHWDVJUHFRODWLQRVTXHUHFRJLHURQODVKD]DxDVDQGDQ]DVGHORVGLRVHVHQVXVREUDVWLHPEODHO2OLPSRHQWHURHWUHV]DQFDGDVVDOYDHQRUPHVGLVWDQFLDV3RVLGyQHOGLRVGHOPDUDTXLHQODVDJXDVOHDEUHQFDPLQRFXDQGRVHORRUGHQD(QXQRVLQVWDQWHVODGLRVDGHODVDUWHV3DODV$WHQHDHVFDSD]GHVDOWDUGHO2OLPSRDODVPLVPDVSODDVGH,WDFD7RGRORTXHKDFHQORVPRUWDOHVORVKXPDQRVHVDGYHUWLGRSRUHOSRGHURVR=HXVTXHGHVGHVXWURQRHQHO2OLPSRYLJLODFRQSHUVLVWHQFLD/RVGLRVHVWLHQHQODVPLVPDVQHFHVLGDGHVTXHORVKXPDQRV1HFHVLWDQGHVFDQVDUDOLPHQWDUVHDXQTXHSXHGHQDJXDQWDUPXFKRPiVWLHPSRTXHORVPRUWDOHVVLQFRPHUQLEHEHU(OQpFWDUODDPEURVtDFRQVWLWXHQVX~QLFRDOLPHQWR7DPELpQVHFXEUHQFRQYHVWLGRVGHKHUPRVDVULFDVWHODVHQVXHOHFFLyQGLVHxRSDUWLFLSDQQLQIDVGLRVDV/DYLVWDGHORVGLRVHVOOHJDPXFKRPiVDOOiTXHODGHFXDOTXLHUPRUWDO6XRtGRHVWDQDJX]DGRTXHQRWLHQHOtPLWHVSXHVGHVGHORVPiVUHFyQGLWRVDSDUWDGRVOXJDUHVVHOHVGLULJHQSUHFHVV~SOLFDVVLQTXHSRUHOORVHDUHTXHULGDVXSUHVHQFLD,10257$/(638526$XQTXHORVGLRVHVWHQtDQXQFXHUSRVLPLODUDOGHORVVHUHVKXPDQRVVLQHPEDUJRQRQDFtDQFUHFtDQRVHGHVDUUROODEDQFRPRHOORV(OPLVPR$SRORSRUHMHPSORHQFXDQWR7HPLVSHUVRQLILFDFLyQGHODVOHHVVDJUDGDVGHODFRQGXFWDDVHJXLUVHGLVSRQHDGDUOHSRUSULPHUDYH]HOQpFWDUODDPEURVtDSDVDGHUHFLpQQDFLGRDMRYHQHQXQDVSRFDVKRUDV3OHQRGHIDFXOWDGHVHOLJHFRPRDWULEXWRVSDUDQRDEDQGRQDUORVQXQFDDVXDUFRDVXOLUD/RPLVPRVXFHGHFRQ+HUPHVR0HUFXULRGLRVGHOFRPHUFLRGHODVWUDQVDFFLRQHVPRQHWDULDVGHTXLHQHVSUDFWLFDQODVDUWHVOLEHUDOHVTXHDSHQDVDFDEDEDGHQDFHUFXDQGRDLQWHQWyUREDUOHORVUHEDxRVDOSURSLR$SRORHOFHWURDOSRGHURVR=HXVHOWULGHQWHD$UWHPLVDHOFHxLGRUD$IURGLWD(VWRKDFHTXHWDPELpQVHOHFRQVLGHUHHOGLRVGHORVODGURQHVHPEDXFDGRUHV$SHVDUGHTXHWDPELpQLQWHQWyUREDUOHHOUDRD=HXVDOTXHPDUVHWXYRTXHFHMDUHQVXHPSHxRHOUHGHORV
 3. 3. GLRVHVOHSHUGRQyKDVWDORWUDMRDO2OLPSRSDUDTXHDFWXDUDFRPRVXDVHVRUFRQVHMHURODURTXHDQWHVDKDEtDGHUULEDGRD(URVRXSLGRSDUDTXLWDUOHODVIOHFKDVHOFDUFDMORFXDOSXHGHH[SOLFDUODIDOWDGHDIHFWRDPRUHQGHWHUPLQDGDVpSRFDVKLVWyULFDV6LQHPEDUJRODPDRUYHQWDMDTXHORVGLRVHVSRVHHQVREUHORVKXPDQRVQRHVVRODPHQWHVXHWHUQDMXYHQWXGEHOOH]DODWRWDODXVHQFLDHQHOORVGHFXDOTXLHUHQIHUPHGDGRGROHQFLDVLQRVXHWHUQDSUHVWDQFLDVXLQPRUWDOLGDG/RVGLRVHVQRHQYHMHFHQQLSLHUGHQIDFXOWDGHVItVLFDVRHVSLULWXDOHVQLPXHUHQ+HDTXtODVJUDQGHVGLIHUHQFLDVHQWUHHOORVORVKXPDQRV$XQTXHHQDOJXQDRFDVLyQORVGLRVHVSRGtDQFRPHWHUDOJXQDIHFKRUtDGHULYDGDGHODHQYLGLDRGHORVFHORVORFLHUWRHVTXHDERUUHFtDQWRGDLQMXVWLFLDWRGDPDOGDGGHVSUHFLDEDQORLPSXURFDVWLJDEDQDORVKXPDQRVTXHLQIULQJtDQODVQRUPDVPRUDOHVpWLFDV(/(1$172(/2/,032/DDODEDQ]DGHDOJXQRVOXJDUHVFDUJDGRVGHVHGXFFLyQHPEHOHVRQRFHVD8QDRWUDYH]UHQDFHQHQODKLVWRULDPDVQLQJXQRLJXDODUiDO2OLPSRODJUDQPRQWDxDHQFODYDGDHQORVFRQILQHVGHPDFL]RVFRUGLOOHUDVLQDFFHVLEOHVUHFyQGLWRV$GHPiVGHO2OLPSRGH7HVDOLDFXDFLPDVHKDOODEDDWUHVPLOPHWURVGHDOWXUDSRUORTXHVLHPSUHVHHQFRQWUDEDFXELHUWRGHQLHYHHOQHYDGR2OLPSRRFXOWRSRUODVQXEHVHQ*UHFLDDFRWDGRSRUFDGHQDVPRQWDxRVDVFRPRODGH2VVDSRUSURIXQGDVJDUJDQWDVFRPRODGH6HOHPYULDKDEtDWDPELpQRWURVOXJDUHVTXHVHDVRFLDEDQFRQODIDQWiVWLFDPRUDGDGHODVGHLGDGHVSRGHURVDV(OSULPHURGHHVWRVVLWLRVVHKDOODEDDODYHUDGHOWHUVRODJRGH$SRORQLDHQODUHJLyQGH0LVLD(OVHJXQGRHQKLSUHHOWHUFHURHQ(OLGHILQDOPHQWHHQFXDUWROXJDUVHKDPHQFLRQDGRDODLGtOLFDWLHUUDGHOD$UFDGLD/DDOWXUDGHWRGRVORVPRQWHVUHVHxDGRVHUDVXSHULRUDGRVPLOPHWURVSDUDOOHJDUDVXVHVFDUSDGDVFUHVWDVORVGLRVHVVHUHPRQWDEDQSRUORVDLUHVKDVWDDOFDQ]DUODVDOWXUDVGHO2OLPSR(O2OLPSRQRREVWDQWHVHFRQVWLWXHHQODSULPHUDXWRStDYRFDEORTXHOLWHUDOPHQWHVLJQLILFDQRKDOXJDU
 4. 4. GHWRGRVORVWLHPSRV(QHOSyUWLFRGHO2OLPSRVHVLHQWDQORVGLRVHVSDUDFHOHEUDUFRQVHMR8QDXUDGRUDGDORVHQYXHOYHSURWHJHSXHVOD$XURUDGHD]DIUDQDGRVYHORVVHHVSDUFtDDSRUWRGDODWLHUUDFXDQGR=HXVDPRGHOWUXHQRUHXQLyODDVDPEOHDGHGLRVHVHQODPiVDOWDGHODVFXPEUHVGHO2OLPSR
 5. 5. $HUIXH=HXVDO2FpDQRDOSDtVGHORVSURERVHWtRSHVSDUDDVLVWLUDXQEDQTXHWHWRGRVORVGLRVHVOHVLJXLHURQHDTXtDGRFHGtDVYROYHUiDO2OLPSRHVTXHVLHPSUHVHUHWRUQDDO2OLPSRSXHVVyORDOOtVHHQFXHQWUDODVHUHQLGDGGHVSXpVGHODH[FLWDFLyQODFDOPDGHVSXpVGHODWRUPHQWD(QHO2OLPSRVHHQFXHQWUDHOOHFKRGHOJUDQGHSRGHURVR=HXV2LJDPRVORTXHQRVGLFHHOFDQWRU+RPHURDOUHVSHFWR0iVFXDQGRODI~OJLGDOX]GHOVROOOHJyDORFDVRORVGLRVHVIXHURQDUHFRJHUVHDVXVUHVSHFWLYRVSDODFLRVTXHKDEtDFRQVWUXLGR+HIHEHVWRHOLOXVWUHFRMRGHDPERVSLHVFRQVDELDLQWHOLJHQFLD=HXV2OtPSLFRIXOPLQDGRUVHHQFDPLQyDOOHFKRGRQGHDFRVWXPEUDEDGRUPLUFXDQGRHOGXOFHVXHxROHYHQFtD6XELyDFRVWyVHDVXODGRGHVFDQVy-XQRODGHiXUHRWURQR(O2OLPSRHVWDPELpQHOOXJDULGHDOSDUDVDERUHDUHOH[TXLVLWRPDQMDUODDPEURVtDHOGXOFHQpFWDUOLFRUGHOLFLRVRTXHFRQVXPLGRVSRUORVGLRVHVKDFHQTXHpVWRVVHPDQWHQJDQHWHUQDPHQWHMyYHQHV(OSURSLR+HIHVWRHQRFDVLRQHVVHHQFDUJDUGHOOHQDUODVFUiWHUDVRJUDQGHViQIRUDVVHUYLUHOGXOFHQpFWDUDODVGHPiVGHLGDGHV+HIHVWRVHSXVRDHVFDQFLDUGXOFHQpFWDUSDUDODVRWUDVGHLGDGHVVDFiQGRORGHODFUiWHUDXQDULVDLQH[WLQJXLEOHVHDO]yHQWUHORVELHQDYHQWXUDGRVGLRVHVDOYHUFRQTXpDIiQOHVVHUYtDHQHOSDODFLR/DVMyYHQHVQLQIDVDFXGHQDO2OLPSRSDUDVXSOLFDUDOJUDQ=HXV7DPELpQORVKXPDQRVUHFDEDQDXGDGHORVGLRVHVGHO2OLPSRVROLFLWDQVXDXGDSXHVGHVGHDOOtVHGHFLGHODVXHUWHGHORVKRPEUHV$VtWRGRVHKDOODVRPHWLGRDORVGLRVHVGHO2OLPSR(O2OLPSRVHH[WLHQGHVHHQVDQFKDOOHJDKDVWDODUHJLyQGHOpWHUSRUHQFLPDGHORVDVWURVYLVLEOHVFRQORFXDOQDGDSRGUiQDORVHOHPHQWRVQLVXELUiOD$XURUDSDUDDQXQFLDUHOGtDDORVGLRVHVQLH[LVWLUiIURQWHUDQLQJXQDTXHDFRWHODPDQVLyQGHODVGHLGDGHV(QHOYHUVRGHOFDQWR,,GH/D,OtDGDSRGHPRVOHHUORVLJXLHQWH=HXVSRGHURVtVLPRTXHDPRQWRQDVODVVRPEUtDVQXEHVYLYHVHQHOpWHU025$$(,26(6(QHO2OLPSRWLHQHQORVGLRVHVVXVSDODFLRVPDMHVWXRVRVVXVPDQVLRQHVVXQWXRVDVHHQWUHWRGDVODVHGLILFDFLRQHVGHVWDFDSRUVXJUDQGLRVLGDGHOKHUPRVRSDODFLRGHOJUDQ=HXVSDGUHGHORVGLRVHVGHORVKXPDQRV+DEtDVLGRFRQVWUXLGRSRU+HIHVWRHOGLRVGHOIXHJRRFXSDEDXQOXJDUSULYLOHJLDGR7DPELpQRWUDVGHLGDGHVTXHPRUDEDQHQORVSLFDFKRVFUHVWDVGHO2OLPSRWHQtDQSDODFLRVHQWDQLGtOLFROXJDU
 6. 6. (O2OLPSRHUDSRUORGHPiVHOVLWLRDSURSLDGRSDUDTXHODVDVDPEOHDVGHORVGLRVHVVHOOHYDUDQDFDERFRQODSUHVHQFLDGHODVGHLGDGHVVXSHULRUHVGHVHJXQGRRUGHQ/DIDOGDGHO2OLPSRHVWDEDRFXSDGDSRUHIHERVQLQIDVKpURHVPXVDV(QHO2OLPSRQRVyORGHOLEHUDQORVGLRVHVVLQRTXHWDPELpQVHGLYLHUWHQHQWUHWLHQHQ(OHVSOpQGLGRSDODFLRGH=HXVORVDFRJHHQRFDVLRQHVSDUDFRPHUHQFRPXQLGDG+HEHODGLRVDGHODMXYHQWXGOHVVHUYLUiHOVXDYHOLFRURQpFWDUSXHVWDOHVODPLVLyQTXHVXSDGUH=HXVOHKDHQFRPHQGDGR0iVXQGtDIDWtGLFRODKHUPRVD+HEHQRSXHGHFRQHOMDUURDWHVWDGRGHOtTXLGRVHOHUHVEDODGHVXVILQDVGHOLFDGDVPDQRVURPSLpQGRVHHQPLOSHGD]RV(VWHFRQWUDWLHPSRWUDHUiFRQVLJRODH[SXOVLyQGH+HEHSRUSDUWHGH=HXVHQSUHVHQFLDGHORVGHPiVGLRVHV$SDUWLUGHDKRUDXQEHOORPXFKDFKRODVXVWLWXLUiVHWUDWDGHOMRYHQHIHER*DQLPHGHVFRQRFLGRFRPRHOFRSHURGHORVGLRVHVHOPiVEHOORGHORVPRUWDOHVXUDQWHVXViJDSHVEDQTXHWHVORVGLRVHVHVFXFKDEDQODFtWDUDPHORGLRVDGH$SRORODVGXOFHVFDQFLRQHVGHODVQXHYHPXVDVODVFXDOHVKDEtDQOOHJDGRDO2OLPSRHQHOFDEDOOR3HJDVRTXHPHUFHGDVXVDODVDOFDQ]DEDYHORFLGDGHVGHYpUWLJR(QFXDQWRD$SRORSHUVRQLILFDODFODULGDGODOX]HUDKLMRGH=HXV(UDGHVSXpVGHpVWHHOPiVLPSRUWDQWHGHORVGLRVHVGHO2OLPSRSUHVHUYDEDDORVPRUWDOHVGHODRVFXULGDGGHOFULPHQ$SRORVLHPSUHOOHYDEDVXOLUDHQODPDQRHQXQDRFDVLyQFRORFyGRVRUHMDVGHEXUURDOOHJHQGDULRUH0LGDVDTXHOTXHKDEtDSHGLGRFRPRGHVHRDORVGLRVHVTXHOHFRQFHGLHUDQHOGRQGHFRQYHUWLUHQRURWRGRORTXHWRFDUDODFRQVHFXHQFLDGLUHFWDIXHTXHWXYRTXHUHWUDFWDUVHSXHVGHORFRQWUDULRVHKXELHUDPXHUWRGHKDPEUHDTXHHORURQRVHUYtDFRPRDOLPHQWRSRUTXHpVWHKDEtDPDQLIHVWDGRTXHSUHIHUtDODP~VLFDGHODIODXWDGHRWURVGLRVHVDOVRQLGRDUPRQLRVRGHODOtUDGH$SROR/DVGLIHUHQWHVGHLGDGHVSDUDPDQWHQHUHQORSRVLEOHVXVLPLOLWXGFRQORVKXPDQRVVHHQFXHQWUDQXQLGRVHQHO2OLPSRIRUPDQXQDFRPXQLGDGFHOHVWLDODOIUHQWHGHODFXDOVHHQFXHQWUD=HXVUHGHORVGLRVHVSDGUHGHORVKRPEUHV/RVGLRVHVGHORVRFpDQRVGHODVDJXDVGHEHQREHGLHQFLDD3RVLGyQORVGLRVHVGHOPXQGRVXEWHUUiQHRGHODWLHUUDVHHQFXHQWUDQDODVyUGHQHVGH+DGHVGLRVGHODVSURIXQGLGDGHVGHORVPXHUWRVDOTXHORVPRUWDOHVQROHOODPDEDQSRUVXQRPEUHFXDQGRGHVDUUROODEDQULWRVHQVXKRQRUSRUPLHGRDHQFROHUL]DUOR3UHIHUtDQOODPDUOH3OXWyQ(O5LFRSRUTXHWRGRVORVPHWDOHVGHODWLHUUDOHSHUWHQHFtDQROtPHQR(O,OXVWUHHStWHWRRWtWXORHVWH~OWLPRTXHVHXVDEDFRQODVRODLQWHQFLyQGHDGXODUOR(;38/6,21(/2/,032
 7. 7. $OLJXDOTXHODVRFLHGDGGHORVKXPDQRVWDPELpQODFRPXQLGDGGHORVGLRVHVVHKDOODUHSOHWDGHHSLVRGLRVTXHFRQOOHYDQGHVDYHQHQFLDVHLQWULJDV(QDOJXQRVFDVRVHOFDVWLJRLPSXHVWRHVODSURKLELFLyQGHVHJXLUPRUDQGRHQHO2OLPSRFRPRXQDHVSHFLHGHGHVWLHUUR3HURH[LVWHQRFDVLRQHVHQTXHVyORODOHGHOPiVIXHUWHSUHYDOHFHUiSRUORPLVPRVHKDFHQHFHVDULRHOHPSOHRGHODIXHU]D8QHMHPSORGHHVWR~OWLPRORFRQVWLWXHHOPLWRGHORVPDORVYLHQWRVPXHVSHFLDOPHQWHHOSHUVRQLILFDGRSRUHOPRQVWUXR7LIyQTXHVHJ~QODVOHHQGDVQDFLyDUDVGHODVIXHUWHVGHVDYHQHQFLDVGLVFXVLRQHVKDELGDVHQHO2OLPSRHQWUH=HXVVXHVSRVD+HUDFRQVLGHUDGDFRPRODUHLQDGHO2OLPSR(VWDVHHQIXUHFLyWDQWRDFDXVDGHODEXUODGHTXHHUDREMHWRSRUSDUWHGH=HXVTXHVLHPSUHEXVFDEDRWURVDPRUHVTXHHQXQDUUHEDWRGHFHORVHQJHQGUyDOPRQVWUXR6XFXHUSRHVWDQJLJDQWHVFRTXHQLQJ~QKXPDQRQLKLMRGHODWLHUUDOHLJXDODHQWDOOD7LIyQDGHPiVSHJDEDFRQVXFDEH]DHQODVHVWUHOODVVXYROXPLQRVDILJXUDHUDVXSHULRUDORVPiVJUDQGHVPRQWHV6LH[WHQGtDVXVH[WUHPLGDGHVVXSHULRUHVFRQXQDPDQROOHJDEDKDVWDRULHQWHFRQRWUDKDVWDRFFLGHQWH6XVGHGRVVXVSLHUQDVHVWDEDQFRPSXHVWRVSRUFDEH]DVGHVHUSLHQWHVYtERUDV6XFXHUSRHUDDODGRSRUVXVRMRVGHVSHGtDIXHJR7LIyQLQIXQGtDWDQWRPLHGRTXHWRGRVORVGLRVHVKXtDQDOYHUOHVyORHOSRGHURVR=HXVVHDWUHYtDDHQIUHQWDUVHFRQpO/HKLULyFRQVXVUDRVFRQVXJDUILRGHDFHURSHURVLQHPEDUJRQRFRQVLJXLyDEDWLUOHSRUFRPSOHWR(OPRQVWUXR7LIyQSRUVXSDUWHFRQVLJXLyLQIOLJLUXQGXURJROSHD=HXVDOFRUWDUOHVXVWHQGRQHV/RVRFXOWyHQXQDSLHOGHRVRHQFDUJyVXFXVWRGLDDOGUDJyQHOILQHPLHQWUDVHOSURSLR7LIyQVHHQFDUJDEDGHHQFHUUDUHQXQDFXHYDGHODUHJLyQGHLOLFLDDOGLRV=HXV3HUR+HUPHVTXHFRPRDVDEHPRVVHGDEDPXEXHQDPDxDSDUDUREDUHQFRPSDxtDGH3DQGLRVGHORVUHEDxRVTXHUHFRUUtDORVPRQWHVGHIRUPDYHOR]VLQWHQHUQHFHVLGDGGHGHVFDQVRUHFXSHUyORVWHQGRQHV$PERVORJUDURQFRORFDUORVGHQXHYRHQHOFXHUSRGHOGLYLQR=HXVDOSXQWRpVWHUHFREUyWRGDVXIXHU]DSHUVLJXLyD7LIyQKDVWDFRQVHJXLUYHQFHUORSRUFRPSOHWR/RVHSXOWyGHEDMRGHOYROFiQ(WQDVHJ~QFXHQWDQORVUHODWRUHVGHPLWRVGHVGHHQWRQFHVFDGDYH]TXHDTXpOHQWUDHQHUXSFLyQHVFRPRVLHOPRQVWUXR7LIyQYRPLWDUDIXHJRD]XIUH8QHMHPSORGHH[SXOVLyQGHO2OLPSRORHQFRQWUDPRVHQODOHHQGDGH$WHGHLGDGGHODGLVFRUGLDpVWDKDEUtDFRQVHJXLGRSRUPHGLRGHLQWULJDVTXH+HUDORJUDUDHQJDxDUD=HXVHYLWDQGRDVtTXHHOWURQRGH$UJRVIXHUDSDUD+HUDFOHV+pUFXOHVHOPiVJUDQGHGHORVKpURHVGH
 8. 8. HQWRQFHV0iVFXDQGRHOHPEXVWHIXHGHVFXELHUWRSRUHOSDGUHGHORVGLRVHVGHORVKRPEUHVODFyOHUDVHDSRGHUyGHpOH[SXOVyFRQPDORVPRGRVGHO2OLPSRDODPDOpYROD$WHHVGHHQWRQFHVDQGDHUUDQWHSRUORVOXJDUHVGHORVKXPDQRVVHODFRQRFHFRPRLQVSLUDGRUDGHOGDxRHOPDO(/3$51$62([LVWHQRWURVOXJDUHVTXHKDQVHUYLGRDORVGLRVHVGHUHIXJLRTXHDSDUHFHQFDUJDGRVGHOHHQGDV$OJXQRVGLRVHVVHFDUDFWHUL]DEDQSRUXQDIHEULODFWLYLGDGFXDQGROOHJDEDODHVWDFLyQHVWLYDOVHHQFDUJDEDQGHUHSDUWLUFDORUOX]SRUGRTXLHU7DOHUDHOFDVRGH$SRORGLRVGHODPHGLFLQDGHODSRHVtDGHODP~VLFDSURWHFWRUGHORVFDPSRVGHORVSDVWRUHVVXVUHEDxRVTXHYLYtDHQODVDOWDVFXPEUHVGHO3DUQDVRHQFRPSDxtDGHODV0XVDV6HRFXSDEDGHHQVHxDUOHVHODUWHGHODDGLYLQDFLyQHQORFXDOHVWDEDPXGXFKR6HGLFHTXHOHtDHOIXWXURSRUHOORVHOHHQFDUJyFRQIHFFLRQDUODVUHVSXHVWDVGHO2UiFXORGHHOIRV(O3DUQDVRVHHQFRQWUDEDHQXQPRQWHH[WHQVRGHODUHJLyQGHOD)yFLGD$OFRPLHQ]RGHODSULPDYHUDHUDDWUDYHVDGRSRUXQWRUUHQWHGHDJXDTXHFRUUtDKDVWDHODQILWHDWURGHHOIRVVHLQWURGXFtDHQORVYHUGHVYDOOHVGH3ODVWRVKDVWDLQXQGDUORV/DHVFDUSDGDFXPEUHGHO3DUQDVRVHJ~QFXHQWDQODVOHHQGDVVLUYLyGHUHIXJLRDORVKLMRVGH3URPHWHRORVFXDOHVVHVDOYDURQGHPRULUDKRJDGRVFXDQGR=HXVGHFLGLyDFDEDUFRQORVKXPDQRVSRUPHGLRGHODOOXYLD3HURODVDJXDVQRDQHJDURQHO3DUQDVRSRUORPLVPRODHVSHFLHKXPDQDQRVXFXPELy(QODIDOGDGHOPRQWH3DUQDVRVHHQFRQWUDEDODIXHQWHGHDVWDOLDFXDVDJXDVWHQtDQODSURSLHGDGGHLQVSLUDUDTXLHQHVDOOtEHELHUDQ3RUWRGRHVWRHUDXQOXJDUYLVLWDGRDPHQXGRSRUORVSRHWDVHQEXVFDGHVXPXVD/RVUHODWRVPiVDQWLJXRVH[SOLFDQTXHHOQRPEUHGHDVWDOLDORKDUHFLELGRODIXHQWHHQPHPRULDGHXQDMRYHQGHHOIRVRPRpVWDIXHUDSHUVHJXLGDSRUHOHQDPRUDGL]R$SRORQRWHQLHQGRLQWHQFLyQGHFHGHUDODVSUHWHQVLRQHVGHOPXMHULHJRGLRVSUHILULyWLUDUVHDODJXDDVtSHUHFHUDKRJDGD%$-2/26$0326(/,6(266LHO2OLPSRHVHOPRQWHVDJUDGRUHSUHVHQWDFRQVXYHUWLFDOLVPRKDFLDORFHOHVWHHOVHQWLGRGHODWUDVFHQGHQFLD6LHVPRUDGDGHGLRVHVPXVDV6LHQVXVFXPEUHVRFXOWDVDORVRMRVGHORVKXPDQRVVHXQHHO
 9. 9. FLHORFRQODWLHUUDVLGHVXVH[WUHPRVSDUWHODOtQHDYHUWLFDOTXHDWUDYLHVDHOLQPHQVRFRVPRV6LHVXQOXJDUGHVHDGR6LHVFHQWURGHUHXQLRQHVIHVWLYDVGHFLVLYDVWDPELpQ6LHQILQHVHOVLWLRLGyQHRSDUDGDUULHQGDVXHOWDDODLPDJLQDFLyQDODFUHDWLYLGDG1RSRUHOORLEDDFRQVWLWXLUVHHQOXJDU~QLFRGHHVWDQFLDGHPXVDVKpURHVGHLGDGHV3RURWUDSDUWHVLH[LVWtDXQDOtQHDGLYLVRULDHQWUHHOFLHORODWLHUUDVLWXDGDHQODVDOWXUDVWDPELpQKDEUtDTXHWUD]DUODVIURQWHUDVGHOPXQGRSRUDEDMRHHVWDIRUPDVHFUHDXQFRVPRVSHUIHFWDPHQWHHVWUXFWXUDGRHQHOTXHORVKRPEUHVGHODDQWLJHGDGFOiVLFDKDOODQODQHFHVDULDYDULHGDGGLYHUVLGDGGHYLGDKHFKRVHHVWHPRGRQDFHUiQORVOXJDUHVVXEWHUUiQHRVGHSHUGLFLyQDTXtVHUiQGHVWHUUDGRVTXLHQHVVHKDQHQIUHQWDGRDORVGLRVHVGHO2OLPSR(VWRVVLQLHVWURVOXJDUHVVHKDOODEDQVLWXDGRVEDMRODPDQVLyQGHORVOODPDGRVELHQDYHQWXUDGRVSXHVKDEtDQVDOYDGRVXVDOPDVGHODVJUDYHVSHQDVTXHOHVKXELHUDQHVSHUDGRHQHO+DGHV/DPDQVLyQTXHDFRJtDDORVEXHQRVGHVSXpVGHVXPXHUWHVHOODPDED/RVDPSRV(OtVHRV6XH[WHQVLyQHUDHQRUPHVXWHUUHQRHVWDEDIRUPDGRSRUYHUGHVSUDGRVSRUiUEROHVGHKRMDSHUHQQH6HFXOWLYDEDWRGDFODVHGHIUXWRVHQVXVIpUWLOHVKXHUWRVFRUUtDODVXDYHEULVDGHXQYLHQWRTXHpILURODSHUVRQLILFDFLyQGHOYLHQWREHQLJQRGHORHVWHHQYLDEDFRQSURIXVLyQ6yORHOPXUPXOORGHORVDUURRVVHUHQRVDSDFLEOHVHOFDQWRGHORVSiMDURVGHYDULDGRVFRORUHVVHHVFXFKDED7RGRHQ/RVDPSRV(OtVHRVHUDDUPRQtDFDOPD1DGDQLQDGLHWXUEDEDHOPHUHFLGRGHVFDQVRGHORVELHQDYHQWXUDGRV(QVXPDVHWUDWDEDGHXQOXJDUSDUDGLVLDFRHQHOTXHQRWHQtDQVLWLRQLODYHMH]QLODPXHUWHQLHOGRORUQLODUXLQGDGQLHORGLRQLODHQYLGLD%DMR/RVDPSRV(OtVHRVVHKDOODEDQODVPRUDGDVVXEWHUUiQHDVODVWLHUUDVRVFXUDVDELVDOHVGHODQRFKHORVLQILHUQRVRHO7iUWDUR$O7iUWDURHUDQSUHFLSLWDGDVODVGHLGDGHVTXHGHVREHGHFtDQODVyUGHQHVORVPDQGDWRVGHOSRGHURVR=HXV6XSURIXQGLGDGHUDWDOTXHVHJ~QH[SOLFD+HVtRGRHQVXREUD7HRJRQtDXQXQTXHGHEURQFHTXHDUURMiUDPRVGHVGHODWLHUUDWDUGDUtDQXHYHGtDVQXHYHQRFKHVHQHQWUDUHQHO7iUWDUR$WDQWHQHEURVROXJDUIXHURQDSDUDUORV7LWDQHVTXHVHHQIUHQWDURQD=HXVHDOOtQDGLHSRGtDHVFDSDUSXHVVHKDOODEDFHUUDGRFRQJUDQGHVSXHUWDVGHKLHUURDFRWDGRSRUWUHVHQRUPHVPXURVGHEURQFH$GHPiVGRVFDXGDORVRVHLQPXQGRVUtRVTXHGHVSHGtDQXQRORUSXWUHIDFWRURGHDEDQDO7iUWDUR3DUDSRGHUOOHJDUDOOyEUHJR
 10. 10. VRPEUtROXJDUGHPXHUWHGHVRODFLyQHUDQHFHVDULRDWUDYHVDUODVHQIDQJDGDVDJXDV3DUDWDOPHQHVWHUVHKDFtDQHFHVDULRFRQWUDWDUORVVHUYLFLRVGHXQFUXHOSHUVRQDMHHOEDUTXHURDURQWHTXHH[LJtDDORVPXHUWRVD~QQRVHSXOWDGRVOHSDJDUDQSRUVXVVHUYLFLRV6LQRWHQtDQVXILFLHQWHGLQHURORVJROSHDEDFRQVXVUHPRVOHVKDFtDEDMDUGHVXEDUFDSRUORTXHYDJDUtDQGHXQODGRDRWURVLQFRQRFHUQXQFDUHSRVRQLQJXQR(VWDWHQHEURVDPRUDGDVXEWHUUiQHDDODTXHDFXGtDQWRGRVORVPDOYDGRVSHUPDQHFtDDGHPiVUHVJXDUGDGDSRUXQIHUR]YLJLODQWHHODQFHUEHURXQHQRUPHSHUURGHWUHVFDEH]DVTXHDOHMDEDFRQVXVWULSOHVDXOOLGRVDWRGRVORVYLYLHQWHVTXHSUHWHQGLHUDQHQWUDUHQHO7iUWDURDOPLVPRWLHPSRLPSHGtDTXHVDOLHUDQODVDOPDVGHORVFRQGHQDGRV(O7iUWDURSRUORGHPiVFRQVWLWXtDHOGRPLQLRGH+DGHV3OXWyQGLRVGHORVLQILHUQRVTXHKHUHGyHOPXQGRVXEWHUUiQHRJRELHUQDVREUHORVPXHUWRVTXHHVWHPLGRSRUHOPiVUHSXJQDQWHWHUULEOHGHORVGLRVHV(QHO7iUWDURWDPELpQVHHQFXHQWUDQSULVLRQHURVORVJLJDQWHVTXHLQWHQWDURQRIHQGHUDODPDGUHGH$SROR6XFDVWLJRFRQVLVWtDHQFRQWHPSODUXQDIXHQWHGHDJXDVFULVWDOLQDVXQiUEROFDUJDGRGHIUXWRVSHURDORVTXHQRSRGtDQDFHUFDUVHDSHVDUGHHVWDUPXULpQGRVHGHVHGKDPEUH7DPELpQVHHQFXHQWUDQHQHO7iUWDURODVDQDLGHVKLMDVGHiQDRTXHPDWDURQDVXVPDULGRVH[FHSWRXQDGHHOODVWRGDVODVGHPiVIXHURQFRQGHQDGDVDORVLQILHUQRVHQGRQGHVHHVIXHU]DQHQOOHQDUGHDJXDXQDEDUULFDVLQIRQGR(O7iUWDURHVWDEDUHSOHWRGHGHVGLFKDUHPRUGLPLHQWRVHQIHUPHGDGHVPLVHULDV$OOtVHHQFRQWUDEDQ/D*XHUUDFKRUUHDQGRVDQJUH/D0LVHULDYHVWLGDFRQDQGUDMRV7RGRVORVPRQVWUXRVLPDJLQDEOHV4XLHQHVKDEtDQRGLDGRPDOWUDWDGRDVXVSDGUHVRKHUPDQRV/RVWUDLGRUHVPHQWLURVRV/RVVHUYLGRUHVLQILHOHV/RVDYDULHQWRV/RVJREHUQDQWHVUHHVSUtQFLSHVTXHKDEtDQOOHYDGRDVXVSDtVHVDJXHUUDVLQMXVWDV)/(*(7217(1$52(5(%22586$48(5217(
 11. 11. /RV~QLFRVSHUVRQDMHVDSWRVSDUDDGPLQLVWUDUMXVWLFLDSRUDVtGHFLUORHUDQ0LQRVUHGHUHWDVXKHUPDQR5DGDPDQWRWDPELpQ(DFRTXHJREHUQDEDODLVODGH(JLQD+DEtDGHOHJDGRHQHOORVHOGLRVGHORVDELVPRVVXEWHUUiQHRVHVGHFLU+DGHV3OXWyQSRUTXHJR]DEDQGHJUDQSURELGDGKRQUDGH]7RGDVODVDOPDVGHORVPXHUWRVWHQtDQTXHFRPSDUHFHUDQWHHOWULEXQDOIRUPDGRSRUHVWRVWUHVDFHGRUHVLPSODFDEOHV/RVFRQGHQDGRVDORVWRUPHQWRVGHO7iUWDURDQRSRGUtDQDEDQGRQDUWDQVLQLHVWURHLQIHUQDOOXJDUHOFXDOSHUPDQHFtDDPRMRQDGRSRUWRGRVODGRVQRVyORFRQVyOLGDVIRUWLILFDFLRQHVPXURVVLQRWDPELpQSRUHOFDXGDORVRSURIXQGRUtR)OHJHWyQTXHHQOXJDUGHDJXDOOHYDEDIXHJRFDQWRVGHJUDQWDPDxRTXHDOFKRFDUSURGXFtDQXQUXLGRDSRFDOtSWLFR(OUtRTXHWHQtDQTXHDWUDYHVDUODVDOPDVGHORVPXHUWRVVLHPSUHTXHHOEDUTXHURDURQWHHVWXYLHUHGLVSXHVWRDHOORSDUDVHUMX]JDGDVHQQRPEUHGH+DGHV3OXWyQUHFLEtDHOQRPEUHGH$TXHURQWH6XVDJXDVDSHVWRVDVHUDQODSHUVRQLILFDFLyQGHXQKLMRGH+HOLR6ROGH*HD7LHUUDOODPDGR$TXHURQWHDOTXHVHJ~QQDUUDQWRGDVODVOHHQGDVFDVWLJyHOSRGHURVR=HXVORFRQYLUWLyHQSHVWLOHQWHUtRVXEWHUUiQHRSRUTXHKDEtDGDGRGHEHEHUDORV*LJDQWHVFXDQGRpVWRVOXFKDEDQFRQWUDDTXpOSDUDFRQVHJXLUHOGRPLQLRGHOPXQGRRPRVHVDEHODYLFWRULDILQDOIXHSDUDHOJUDQ=HXV2WURGHORVOXJDUHVPtWLFRVDVRFLDGRVDO7iUWDURDORLQIHUQDOHUDODURFDGHODUHJLyQGH/DFRQLDTXHDOEHUJDEDHQXQRGHVXVH[WUHPRVXQDHVFDEURVDFDYLGDGGHODFXDOHPDQDEDQWRGDFODVHGHPDORVQDXVHDEXQGRVRORUHV6HFUHtDTXHHQVXDELVDOSURIXQGLGDGHVWDEDHO7iUWDUREXHQDSUXHEDGHHOORHUDODWXIDUDGDYDSRURVDTXHVDOtDSRUODERFDGHODFDYHUQDRVFXUD(VWHHVFDEURVRSHxDVFRHUDFRQRFLGRSRUWRGRVORVKDELWDQWHVGHODFLWDGDUHJLyQFRQHOQRPEUHGH7pQDUR/RPLVPRVXFHGtDFRQHO(UHERDTXLHQVHOHWHQtDSRUKLMRGHODRVSRUSHUVRQLILFDFLyQGHORWHQHEURVRGHODQRFKHGHORVRPEUtR7DPELpQHOQRPEUHGH2UFXV2UFRVHDVRFLDFRQIUHFXHQFLDDO7iUWDURDORVLQILHUQRV$YHFHVVHORGHILQHFRPRXQDGHLGDGTXHJRELHUQDHQHOUHLQRGHODPXHUWH(OVHQWLGRGHODIUDVHHQYLDUDO2UFRVLJQLILFDUtDPDQGDUDDOJXLHQDODWpWULFDPDQVLyQGHORVPXHUWRVLRVHVKpURHVVXSHUDQDORVKXPDQRVHQEHOOH]DHQMXYHQWXGHQYLJRU=(86-83,7(5
 12. 12. =HXVDVHKDGLFKRIXHHOWHUFHURGHORVKLMRVGHURQRV5HDHOPiVLPSRUWDQWHGHWRGRVDVXQDFLPLHQWRIXHFUXFLDODOHVWDUPDUFDGRSRUODOXFKDHQWUHODGHFLVLyQGHVXPDGUHGHVDOYDUOHODYLGDDWRGDFRVWDODREVHVLyQGHVXSDGUHSRUGHYRUDUOHSDUDHYLWDULQIUXFWXRVDPHQWHODSURIHFtDGHVXVSDGUHVORVGLRVHV8UDQR*HDGHTXHVHUtDXQRGHVXVSURSLRVKLMRVTXLHQWHUPLQDUtDSRUDUUHEDWDUOHHOWURQR/DVXFHVLyQHQHOUHLQRGHORVFLHORVDKDEtDFRQRFLGRHSLVRGLRVGHOXFKDDPXHUWHHQWUHSDGUHVHKLMRVDSHVDUGHHVWDUHQVXVFRPLHQ]RVHQHOPLVPRSULQFLSLRGHODPLWRORJtD(QODVHJXQGDJHQHUDFLyQHOPLVPRURQRVVHKDEtDOHYDQWDGRHQDUPDVXWLOL]DQGRODDXGDGHVXVKHUPDQRVUHEHOGHVORVtFORSHVSDUDGHUURFDUDVXSDGUH8QDYH]ODQ]DGRDOFRPEDWHSDUULFLGDOOHJyODKRUDGHHQIUHQWDPLHQWRHQWUHSDGUHHKLMRURQRVQRKDEtDGXGDGRHQKXPLOODUDOYHQFLGRFDVWUDQGRLPSODFDEOHPHQWHDVXSDGUHGHXQJROSHFHUWHURFRQXQDKR]GHSHGHUQDO1DWXUDOPHQWHHOFRQVHMRGHVXSDGUHQRFDyHQVDFRURWRURQRVGHFLGLyWHUPLQDUFRQORVKLMRVTXHOHIXHUDGDQGR5HDFRPLpQGRVHVXVFXHUSRVSDUDHVWDUVHJXURGHTXHHUDQHOORVORVTXHGHVDSDUHFtDQGHOGLYLQRKRUL]RQWHHJOXWLGRVSRUURQRV+HVWLDHPpWHU+HUDORVWUHVSULPHURVKLMRVGHODFHOHVWLDOSDUHMD5HDSXVRDOUHFLpQQDFLGR=HXVHQPDQRVGHVXPDGUH*HDpVWDOOHYyDOQLxRKDVWDXQOXJDUVHJXUR3DUDHOXGLUHODFRVRGHVXPDULGRWRPyXQDSLHGUDTXHHQYROYLyFRPRVLGHXQEHEpVHWUDWDUDHQWUHJDQGRHOIDUGRDURQRV6LQSHQVDUORGRVYHFHVpVWHVHWUDJyDODSUHWHQGLGDFULDWXUDSHURHODUGLGQRUHVXOWyDTXHURQRVVLJXLyWUDVKDEHUVHGDGRFXHQWDGHODWUHWDEXVFDQGRDOKLMRTXHGHEtDGHYRUDUSRUVXVHJXULGDGSDUDHYLWDUVHUGHUURFDGRHQHOIXWXURSRUpO=(86(10$126(/$61,1)$67UDVSDVDUSRUUHWDHOPRQWH(JHRHOQLxRIXHHQWUHJDGRDWUHVQLQIDV$GUDVWHD$PDOWHDH,RVHKLFLHURQFDUJRGHpOSRUHOODVIXHFULDGR$PDOWHDVHHQFDUJyGHDPDPDQWDUORSHUVRQDOPHQWHRFRQDXGDGHXQDFDEUDFRVDTXHQRTXHGDFODUDDTXHHOPLWRYDULDFRQORVWLHPSRVFRQORVDXWRUHVSHURVtHVVHJXURTXHHVDPDWHUQLGDGSRUGHOHJDFLyQIXHHMHPSODUODSUXHEDHVWiHQTXHD$PDOWHDVXKLMRGHOHFKH=HXVVLHPSUHODUHFRUGyKRQUyHVSHFLDOPHQWH(OQLxR=HXVHVWDEDSURWHJLGRSRUODVWUHVQLQIDVTXLHQHVORVLWXDURQHQXQDFXQDSHQGLHQWHGHODVUDPDVGHXQiUEROWDOHPSOD]DPLHQWRVHUYtDDODVPLOPDUDYLOODVSDUDRFXOWDUVXSUHVHQFLDDTXHQRHVWDQGRQLHQODWLHUUDQLHQHOFLHORQLHQODVDJXDVGHOPDUGLItFLOPHQWHSRGUtDGDUFRQpOVXREFHFDGRSDGUHTXHWHQtDQHFHVDULDPHQWHTXHKDOODUORHQDOJXQRGHHVRVWUHVSODQRVGHDFXHUGRFRQODWUDGLFLyQ
 13. 13. 3HURQRHVWDEDQVRODVODVQLQIDVOHVDFRPSDxDEDQRWURVKLMRVGH5HDORVXUHWHVTXLHQHVSURWHJtDQFRPRJXHUUHURVODYLGDGHOQLxRFRQHOHVWUpSLWRGHVXVDUPDVHVFXGRVHYLWDEDQTXHVHILOWUDVHHOOODQWRGHODFULDWXUDPDUFDQGRVXSUHVHQFLDHQODFXHYDGHLFWHORTXHKXELHVHGDGRDOWUDVWHFRQWRGRHOFRPSOLFDGRSODQGHVHJXULGDGPRQWDGRSRU5HD=(866(219,(57((15,9$/(52126UHFLyHOKLMRHVFRQGLGRKDVWDKDFHUVHWRGRXQJHQWLOPXFKDFKRSHURQRHUDVXSURJUDPDHOGHKDFHUVHXQKRPEUHSRUVXFXHQWDDQWHVWHQtDTXHUHDOL]DUVXSDUWHHQODWUDJHGLDHVHSDSHOWDQGHGLRVHVKpURHVGHODOHHQGDHOGHYHQJDGRUGHVXVGHYRUDGRVKHUPDQRVRQODDXGDGH5HDHOEXHQPR]RHQWUyDOVHUYLFLRGHOSDGUHFRPRFRSHURGHVXFRQILDQ]DHQVXFRSDSXVRHOEUHEDMHSUHSDUDGRSDUDHOGLRVGpVSRWDHLQIDQWLFLGDpVWHYRPLWyODSLHGUDTXHILQJLyVXFXHUSRWUDVHOODDVXVWUHVKHUPDQRV(VWDEDQWRGRVORVKHUPDQRVUHVXFLWDGRVUHXQLGRVHVHHUDHOPRPHQWRGHKDFHUXQDDOLDQ]DSDUDWHUPLQDUFRQHOSRGHUGHURQRV=HXVGHEtDHQFDEH]DUODOXFKDSXHVWRTXHWDQELHQKDEtDOLEUDGRVXEDWDOODpOOHVFRQGXFLUtDFRQWUDHOYLHMRRGLDGRURQRVTXLHQQRPEUyDOJLJDQWH$WODQWHFRPRMHIHGHVXVKXHVWHVLH]DxRVKDEUtDGHGXUDUWDQVLQJXODUJXHUUDGLH]DxRVHQORVTXHQRSDUHFtDGHFDQWDUVHODYLFWRULDKDFLDQLQJXQRGHORVEDQGRVHQIUHQWDGRV*HDOD0DGUH7LHUUDTXHDKDEtDVLGRHVHQFLDOHQODRSHUDFLyQGHVDOYDPHQWRGHOQLxR=HXVIXHTXLHQGHFLGLyODVXHUWHILQDORPXQLFyD=HXVODFODYHHVWUDWpJLFDOLEHUDUDtFORSHVJLJDQWHVGHVXFiUFHOGHO7iUWDUR/RVtFORSHVKDEtDQVLGRSULVLRQHURVHQHO7iUWDURSRUUHEHOGtDDQWH8UDQRGHVSXpVIXHURQOLEHUDGRVSRUURQRVSDUDTXHOXFKDUDQGHVXODGRHQODQXHYDGHILQLWLYDEDWDOODFRQWUD8UDQR7UDVJDQDUHOFRPEDWHURQRVGHFLGLyTXLWDUVHGHOPHGLRDWDQSRGHURVRVDJXHUULGRVDOLDGRVORVYROYLyDDUURMDUDODSULVLyQVLQHVSHUDQ]DGHO7iUWDUR=HXVPDWDQGRDODFDUFHOHUDDPSHDSRGHUyGHODVOODYHVSXVRHQOLEHUWDGDORVWUHVtFORSHVDORVWUHVJLJDQWHVGHORVFLHQEUD]RVSHURDGHPiVUHFLELyHOUHJDORGHOUDRPLHQWUDVTXHVXKHUPDQR+DGHVUHFRJtDHOHOPRGHODLQYLVLELOLGDG3RVHLGyQVXWULGHQWHRQHOFDVFRSXHVWRHOLQYLVLEOH+DGHVSXGROOHJDUKDVWDURQRVTXLWDUOHODVDUPDVHVSHUDUDTXHVHDFHUFDUD3RVHLGyQDPHQD]DGRUFRQVXWULGHQWHXDQGRURQRVWUDWDEDGHGHIHQGHUVHGHODPDJDGRDWDTXHGH3RVHLGyQ=HXVDWDFyFRQHOUDRGLRFRQURQRVSRUORVVXHORV$VXYH]ORVWUHVJLJDQWHVGHORVFLHQEUD]RVVHODQ]DURQFRQWUDORV7LWDQHVHOHMpUFLWRHQHPLJRVHGLRDODIXJDHO~QLFRUHVLVWHQWH$WODVVDOYyODYLGDSHURTXHGyFRQGHQDGRDVRVWHQHUHO8QLYHUVRWRGRVREUHVXVKRPEURVSRUHOUHVWRGHODHWHUQLGDG
 14. 14. (/+,-2(521266(+$(21(/32(5)LQDOPHQWHFRQHO7LWiQPi[LPRDEDQGRQDQGRHOFHWURHQPDQRVGHVXVKLMRVWHUPLQDGDODFUXHOEDWDOODFRPRGHEHWRGDOXFKDVLQFXDUWHOHQWUHSDGUHVHKLMRV6HKDEtDFXPSOLGRODYHQJDQ]DFRQWUDHOSDGUHFUXHOTXHHUDHOILQEXVFDGRLQHYLWDEOHPHQWHSRUORVFRQMXUDGRVKHUPDQRV=HXVUHSDUWLyVLQYDFLODUODJORULDHOSRGHUFRQVXVKHUPDQRVGHPDQHUDTXHDpOOHTXHGyHODPSOLRFDPSRGHORVFLHORVPLHQWUDVTXHPDUPXQGRVXEWHUUiQHRSDVDEDQDVHUIHXGRVLQGLVFXWLGRVGH3RVHLGyQ+DGHV$OGLRVGHORVFLHORVQROHDSHWHFtDWHQHUHOSRGHUWRWDOVLQRODIHOLFLGDGPi[LPDDKRUDJREHUQDEDHOPXQGRXQWULXQYLUDWRDUPRQLRVRIUDWHUQDOHUDOOHJDGRHOPRPHQWRGHODVRWUDVSiJLQDVGHODYLGDOHJHQGDULDGH=HXVVXVDQGDQ]DVGHKRPEUHDWUDFWLYRGHGLRVWDQDOHJUHFRPRLQFDQVDEOHHQVXVSDVLRQHV*$1$$/$%$7$//$=(86(-$/$*8(55$3HURD~QHVSURQWRSDUDKDEODUGHORVDPRUHVGH=HXV(VXQDSDUWHPiVODUJDDOTXHOOHJDUHPRVWUDVWUDWDUGHVXHVWDPSDGHODVSHFWRTXHQRVKDOOHJDGRWUDtGRSRUHVFULWRUHVRSRUUHSUHVHQWDQWHVGHODILJXUDKXPDQL]DGDGHOGLRV6HVDEtDIXHUWHORVHVFULWRUHVTXHOHGLHURQODSDODEUDOHKDFtDQYDQDJORULDUVHGHVXIXHU]DSHURQROHSUHRFXSDEDWDQWRVHUHOSULPHURFRPRPDQWHQHUVXOLEHUWDGSRUHQFLPDGHRWUDVFRQVLGHUDFLRQHV$YHFHVVHSUHVHQWDEDFRPRODVXSUHPDOHRWUDVVHFRQYHUWtDHQDQLPDOGHDVSHFWRSDFtILFRSDUDSDVDULQDGYHUWLGRUHPDWDUVXKD]DxD(VHOGLRVFRQWUDGLFWRULRJUDQGLRVRKXPDQDPHQWHGpELOSRUHVRHVHOSULPHURHLQGLVFXWLGRUHGHO2OLPSRDOTXHVHOHSHUGRQDQVXVGHVPDQHVIUHQWHDVXVPDRUHVRVXVP~OWLSOHVFRQVRUWHVSDULHQWHVDVFHQGLHQWHVRGHVFHQGLHQWHVDPiVGHVXVFRUUHUtDVFRQWRGDVODVGRQFHOODVTXHVHTXHUtDRFXOWDUGHVXGLYLQDSDVLyQGHDPDQWH(/526752(=(86=HXVVLHPSUHKDVLGRUHWUDWDGRGHXQPRGRIDYRUDEOHQRSRUFDVXDOLGDGVLQRSRUSURSLRVPpULWRV(VXQGLRVDWUDFWLYDPHQWHVLPSiWLFRDOTXHUHVXOWDIiFLODGRUDUPXFKRPiVIiFLOHVFRPSUHQGHUTXHVHDTXHULGRSRUORVDUWLVWDVHVXQGLRVHQFDQWDGRUIXHUWHSHUROOHQRGHGHELOLGDGHVHQFRQWUDSRVLFLyQDRWURVPXFKRVGHVXFDWHJRUtDSHURGHOJUXSRTXHHVWiVLWXDGRHQHOODGRRVFXURGHOUHODWRHQHOHWHUQRSDSHOGHSHUVRQDMHVWHPLEOHVTXHUHSUHVHQWDEDQODLUDHOFDVWLJRODPXHUWHRHOGRORU=HXVSRUHOFRQWUDULRDSHVDUGHVHUXQGLRVGHOUDRHOWUXHQRHVJUDQGHSRUVXSRGHUSHURDGRUDEOHSRUVXLQFOLQDFLyQDODPRUMXJRVDPHQWHFDUQDODODSDVLyQLUUHJXODUHQOD
 15. 15. GXUDFLyQSHURQRHQODLQWHQVLGDG(VXQVHUSRGHURVRPDJQtILFRSHURDOTXHOHJXVWDMXJDUOLPSLRHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVHVXQGHFLUFRQODVPiVKHUPRVDVPRUWDOHVRFRQODVVREHUELDVFRPSDxHUDVGHO2OLPSRXDQGRFDHHQXQUHQXQFLR=HXVWUDWDGHKXLUGHODVLWXDFLyQFRQFLHUWDGLJQLGDGFRQPXFKRPiVKXPRUHVRWLHQHTXHKDFHUORUHSHWLGDPHQWHDPHGLGDTXHVXVHJUHJLDVHVSRVDVGHVFXEUHQODLQILGHOLGDGUHFRUUHQORVFLHORVSDUDWUDWDUGHUHSUHQGHUORRHFKDUOHHQFDUDVXFRPSRUWDPLHQWRGHVOHDOKDVWDJURVHURFXDQGRWLHQHQTXHHQIXUHFHUVHFRQpOSRUVXVJXVWRVWDQUDVWUHUDPHQWHWHUUHQRVLRVHQHOFLHORDPDQWHLQIDWLJDEOHGHVYHUJRQ]DGRWUDPSRVRHQHOVXHOR=HXVHVXQDSHUVRQDOLGDGDWUDFWLYDPHQWHGHVHDEOHRQHOSLQFHORHOFLQFHOQRFDEHODPHQRUGXGDGHTXHHODUWLVWDKDDTXHULGRSRQHUHQVXILJXUDWRGRORTXHGHDSHWHFLEOHWLHQHVXJUDGRVXOHHQGD7URQDQGRHQODVDOWXUDVRDPDQGRHQUHWDHOGLRVHVXQDDGPLUDEOHIRUPDGHSRGHUODSHUIHFWDFRPELQDFLyQGHUHDPDQWHDOJRTXHORVKRPEUHVKDQGHVHDGRDOFDQ]DUDXQTXHVyORIXHUDHQSDUWHDORODUJRGHORVVLJORVGHORVPLOHQLRVVLQORJUDUORSRUTXHHVWDUHDTXHKDQSLQWDGRHVSHFLDOPHQWHSDUDORVGLRVHVORVGLRVHVKDQGHTXHGDUSRUIXHU]DOHMRVGHODOFDQFHGHORVORJURVKXPDQRV520$$237$$/9,(-2=(86RQORVURPDQRVHQHOWLPyQGHODKLVWRULD=HXVVHLQVWDOyHQHO,PSHULRFRQHOQRPEUHGH-~SLWHU3DUDHVWDUDODDOWXUDGHODLPDJHQKHJHPyQLFDGHOODWLQRJXHUUHURYLFWRULRVR=HXVVHVXELyDXQDFXDGULJDWUDQVIRUPDGRHQXQ-83,7(5FRQGXFWRUGHFXDWURFDEDOORVEODQFRVORVPiVDLURVRVSRGHURVRVSHUIHFWRVGHOHVWDEORFHOHVWLDO(UDDHOKLMRGHOGHYRUDGRU6DWXUQRHOKHUPDQRYLFWRULRVRGHODJXHUUDFRQWUDHOPDOYDGRSDGUHVXVFyPSOLFHVORV7LWDQHVMXQWRFRQHO1HSWXQRGHORVPDUHVHO3OXWyQGHORVDELVPRVRPRORVURPDQRVHUDQVREUHWRGRSUiFWLFRVXWLOLWDULRVSXVLHURQDHVWHGLRVGHOUDRHOWUXHQRFRPRSDWUyQGHORVHOHPHQWRVDpOVHUHFXUUtDSDUDDVHJXUDUVHGHTXHORVPHWHRURVQRVHGHVERFDVHQFRQWUDORVFDPSRVLPSHULDOHVGHPRGRTXHODOOXYLDOOHJDVHDWLHPSRFRQODPRGHUDFLyQQHFHVDULDSDUDHOFUHFLPLHQWRPHVXUDGRGHOJUDQRODIUXWDODXYDPLHQWUDVTXHHOUDRODQLHYHRHOJUDQL]RQRVHVDOLHUDQGHVXFDOHQGDULRVLQSRQHUHQSHOLJURHOWUDEDMRGHORVSLDGRVRVDIDQRVRVDJULFXOWRUHVURPDQRV$OLJXDOTXH=HXVHQOD$FUySROLV-~SLWHUHUDHOFHQWURGHODYLGDHQVXWLHUUDGHDGRSFLyQSUHVLGLHQGRGHVGHHO)RURURPDQRODYLGDFLYLOUHOLJLRVDGHOPiVJUDQGHLPSHULRMDPiVKDELGR6XSRSXODULGDGHUDLQFRQWHVWDEOHWHQtDWRGDVODVQRWDVSUHFLVDVSDUDVHUHOSULPHURLQWHUSDUHVSRUVXJDODQXUDVXWUDHFWRULDHQOD+pODGHQDWDORQORV
 16. 16. DYDQFHVGH5RPDHQQXHYDVWLHUUDV-~SLWHUIXHDEUD]DGRSDUDVXFDXVDHQOHJDOPDWULPRQLRGH(VWDGRDODVGLRVDVGHSULPHUDOtQHDGHORVSDtVHVFRQTXLVWDGRVRDOLDGRVJDQDQGRGHSDVRODVFDUDFWHUtVWLFDVPiVGHVWDFDGDVWRGDVODVPHMRUHVYLUWXGHVGHORVGLRVHVDVLPLODGRVSRUHOFUHFLHQWHSRGHUGHODHFOpFWLFDPiTXLQDSROtWLFDPLOLWDUODWLQD3RFRDSRFR-~SLWHUUHXQLyORVPDRUHVWHVRURVItVLFRVODVPHMRUHVFXDOLGDGHVGHWRGRVORVSDQWHRQHVORFDOHVUiSLGDHLQWHOLJHQWHPHQWHDVLPLODGRVSRUORVYHQFHGRUHVTXHTXHUtDQPiVTXHYHQFHUFRQYHQFHUDORVQXHYRVV~EGLWRVLPSHULDOHVGHPRVWUDQGRVXDSUHFLRSRUODVUHOLJLRQHVGHOOXJDUTXHTXHGDEDQVLWXDGDVDODDOWXUDGHVXGLRVSULPHURRQFDGDXQDGHHVDVXQLRQHVVHLQFUHPHQWDODGRWHGHOGLRVSHURWDPELpQVHLEDKDFLHQGRPiVFRPSOHMDVXILJXUDDTXHGHEtDDVLPLODUODVFRVWXPEUHVORVOD]RVIDPLOLDUHVGHORVGLRVHVDEVRUELGRVWDOYH]SRUHVR-~SLWHUUHGREODVXIDPDGHDPDQWHFRQYLUWLpQGRVHHQHOHVSRVROHJDORLOHJDOGHWDQWDVGLRVDVQLQIDVRVHPLGLYLQLGDGHVHPSDUHMDPLHQWRVTXHQRVRQPiVTXHYHUGDGHURVPDWULPRQLRVGH(VWDGRSDUDFRQWHQWDUDODVSDUURTXLDVORFDOHVGHFDGDGLRVPHMRUDUODJREHUQDELOLGDGGHO,PSHULR/RVURPDQRVSUiFWLFRVDQWHVTXHQDGDWRPDQD-~SLWHUFRPRGLRVFRPRHPEDMDGRUODFRPELQDFLyQOHVUHVXOWDPiVTXHHILFD]/$9,$$02526$(=(86-83,7(5=HXVDEXUULGRHQVX2OLPSRHWHUQRVHGHMDFDHUVREUHGRQFHOODVDSHWHFLEOHVORKDFHFRQLPDJLQDFLyQDOHJUtDDSDUHFLpQGRVHFRPRXQFLVQHHQDPRUDGRWLHUQRFRPRXQDOOXYLDGHILQRRURRFRPRXQEULRVRWRURSRUQRH[WHQGHUQRVHQGHPDVtD/RVKLMRVKDELGRVGHWDQUDUDVXQLRQHVGHEHQTXHGDUFODVLILFDGRVGHPDQHUDHVSHFtILFDSDUDVHSDUDUORVGHORVOHJtWLPRVKDELGRVGHQWURGHOPDUFRROtPSLFROHJDO3DUDFRQRFHUPHMRUD=HXV-~SLWHUKHPRVGHHVWDEOHFHUFRQRUGHQVXVP~OWLSOHVUHODFLRQHVWHQGUHPRVTXHYHUVXPDWULPRQLRFRQ/HWRR/HWRQDRWURFRQHPpWHURWURPiVFRQ+HUDTXHHUDWDPELpQDSDUWHGHHVSRVDKHUPDQDGHOGLRVGHOFLHORPiVORVFHOHEUDGRVFRQ0DDLRQH3HURQRSRGUtDPRVROYLGDUORVFRQWDFWRVKDELGRVFRQ,RFRQiQDHFRQ$OFPHQDFRQ(JLQDFRQ/HGDFRQ(XURSDFRQ6HPHOHFRQ$QWtRSHFRQDOLVWRTXHHUDKHUPRVDQLQIDDSHVDUGHOHTXtYRFRTXHSXHGDGHVSHUWDUVXQRPEUHHQWUHQRVRWURV
 17. 17. FRQOLPHQDFRQ0HQDOLSDFRQVXKLMD$IURGLWDFRQ-XQRFRQ(XULQRPHFRQ0QHPRVLQDFRQHUHVFRQVXRWUDKHUPDQD7HPLVHWF(QPXFKDVRFDVLRQHVFRPRDFDEDPRVGHFRPHQWDUHVWDVXQLRQHVQRQDFtDQGHOGHVHRGHOGLRVVLQRGHODFRQYHQLHQFLDGHO(VWDGRURPDQRHOGLRV-~SLWHUWHQtDTXHSOHJDUVHDHOODVSDUDFRQJUDFLDUVHFRQORVQXHYRVV~EGLWRVLQFRUSRUDGRVDO,PSHULRDXQTXHDKRUDYDPRVDUHIHULUQRVVyORDORVDPRUHVFOiVLFRVSRUDVtGHFLUOR
 18. 18. DTXHKDEODPRVGHPDWULPRQLRVXRWUDVURPiQWLFDVXQLRQHVGHEHPRVGDUXQDPtQLPDUHODFLyQGHKLMRVKDELGRVOHJLyQSRUQXPHURVRVPDUDxDSRUFRPSOLFDFLRQHVJHQHDOyJLFDV=HXV-~SLWHUHUDXQGLRVSRUVREUHWRGDVODVFRVDVTXHWXYRPXFKRSRGHUWRGRHOWLHPSRGHODHWHUQLGDGSDUDHQDPRUDUVHUHSHWLGDPHQWHSHURWDPELpQHUDKRPEUHGHVDUPDGRFXDQGRVXVHVSRVDVOHJDOHVOHVRUSUHQGtDQHQXQDDYHQWXUDWHQtDTXHLQYHQWDUH[FXVDVWUDWDUGHVDOLUGHOSDVRFRQODPi[LPDGLJQLGDGVLHVRHUDSRVLEOHRHVFDEXOOLUVHGHOOtRIDPLOLDUVLQTXHVHOHSXHGDWDFKDUGHMXHJRVXFLRDTXHQRVHHVFXGDEDHQVXGLYLQLGDGDODKRUDQRSRUKDELWXDOPHQRVFRPSOLFDGDGHLQWHQWDUVDOLUDLURVRGHOWUDQFHGRPpVWLFR(//$5*2+,6725,$/0$75,021,$/)$0,/,$5$IURGLWD/DGLRVDSRUH[FHOHQFLDGHO2OLPSRKLMDGH8UDQRGHODHVSXPDTXHVXUJLyGHORTXHXQGtDIXHUDQDWULEXWRVYLULOHVGHOGLRVWUDVODDPSXWDFLyQVXIULGDDPDQRVGHURQRVRKLMDGH=HXVLRQHHQRWURPLWRDQWHULRUPHQRVVDQJULHQWRTXHHOSULPHUR$OFPHQD=HXVVHFRQYLUWLyHQHOYLYRUHWUDWRGH$QILWULyQHVSRVRGH$OFPHQDUHGH7HEDVSDUDSRGHUXVXUSDUFRPRPDULGRODFRPSDxtDGHODJHQWLOUHLQD$OFPHQD/DWUHWDIXQFLRQyDODSHUIHFFLyQGHWDODPRUVXUJLyQDGDPHQRVTXH+HUDFOHVHO+pUFXOHVGHORVURPDQRVHOPiVSRGHURVRKpURHGHODDQWLJHGDGHOKpURHTXHIXHFDSD]GHUHDOL]DUORVPiVSURGLJLRVRVWUDEDMRVTXHVHOHLPSXVLHURQFRPRSUXHEDVVXFHVLYDV$QWtRSH/DKLMDGHOUH1tFWHRGH%HRFLD3DUDHVWDRFDVLyQ=HXVVHKL]RSDVDUSRUXQPRGHVWRSHURHUyWLFRViWLURHOHQFDQWDPLHQWRKL]RHORSRUWXQRHIHFWR1RKDTXHFRQIXQGLUODFRQVXKRPyQLPD$QWtRSHUHLQDGHDPD]RQDVHVSRVDGHOJUDQ7HVHRDOLVWRLDQDODGLRVDFD]DGRUDGHORVURPDQRVKLMDGH-~SLWHUWHQtDHQDOWDHVWLPDDODJHQWLOQLQIDDOLVWRSHUR-XQRQRFRPSDUWtDHVWDRSLQLyQFRPRHVSRVDFHORVDGH-~SLWHUFRQYLUWLyDODPXEHOODQLQIDHQRVD-~SLWHUFRQPRYLGRKL]RTXHODPDGUHHOKLMRGHVXXQLyQSDVDUDQDRFXSDUXQSXHVWRSULYLOHJLDGRHQHOFLHORFRPR2VD0DRU2VD0HQRUHUHVHUHVHVODHPpWHUGHORVODWLQRVKLMDGH6DWXUQRLEHOHVSRUWDQWRKHUPDQDGH-~SLWHU/RVOD]RVGHVDQJUHQRHYLWDURQTXHVXUJLHUDXQDSDVLRQDGRDPRUHQWUHDPERVOLPHQD8QDHVSRVDPiVGHODODUJDOLVWDGHPDWULPRQLRVGHODOHJUH=HXVFRQTXLHQWXYRD$WODVDTXHOJLJDQWHFRQGHQDGRDVRSRUWDUHOSHVRGHWRGRHOILUPDPHQWRVREUHVXVHVSDOGDV
 19. 19. iQDH/DKLVWRULDGHODVHGXFFLyQGHiQDHHVXQDGHODVPiVKHUPRVDVGHODEXOWDGRKLVWRULDOGHOGLRVWUDQVILJXUDGRiQDHHUDKLMDGHOUHGH$UJRVGH$FULVLRTXLHQKDEtDVLGRDYLVDGRSRUXQRUiFXORGHTXHVHULDPXHUWRSRUVXSURSLRQLHWR3DUDLQWHQWDUYDQDPHQWHFRPRHVOyJLFRWRUFHUODYROXQWDGGHOGHVWLQRGHFLGLySRQHUIXHUDGHWRGDSRVLELOLGDGGHJDODQWHRDVXKLMD$VtKL]RHQFHUUiQGRODHQXQDWRUUHGHEURQFHRHQXQDFXHYDVHJ~QODVGLVWLQWDVOHHQGDV=HXVH[FLWDGRVLQGXGDSRUODGLILFXOWDGVHWUDQVIRUPyHQXQDVXWLOOOXYLDGHRURFRQVLJXLyVXSURSyVLWRHQJHQGUDQGRDOEXHQ3HUVHRTXLHQDODSRVWUHVHUtDFDXVDQWHLQYROXQWDULRGHODPXHUWHGH$FULVLRDOODQ]DUODMDEDOLQDTXHHQOXJDUGHSUREDUODIXHU]DGHVWUH]DGHOMRYHQDILUPDUtDHOSRGHUGHORVRUiFXORVODLQH[RUDELOLGDGGHOGHVWLQRXWLOL]iQGROHDpOFRPRXQVLPSOHYHKtFXORPRUWDOGHODVGHFLVLRQHVGHO(WHUQRHPpWHULRVDGHODDJULFXOWXUDHQHOSDQWHyQJULHJRFRPRORIXHHUHVHQHOURPDQRHVSRVDGH=HXVDGHPiVGHKHUPDQDGHOLRVGHRWUDGHVXVHVSRVDVODFHORVDYHQJDWLYD+HUDHPpWHUUHSUHVHQWDHOFXOPHQGHODXQLyQSHUPLWLGDVLHPSUHDORVGLRVHVDORVKpURHV
 20. 20. LQFHVWXRVDSRUH[FHOHQFLD3HUVpIRQHOD3URVHUSLQDGHORVURPDQRVQDFLyGHHVWHDPRULRQH8QDQLQIDKLMDGH8UDQRX2FpDQR7LHUUDR7HWLVGHTXLHQVHHQDPRUyHQVXGtD-~SLWHUDUGLHQWHPHQWHGLRSDVRDRWUDJUDQGLRVDJR]RVDGLYLQLGDG9HQXVQDFLGDGHVXVHQRHQDOJXQDVGHODVYHUVLRQHVODWLQDVTXHSUHIHUtDQWHQHUDODGLRVDGHODEHOOH]DHODPRUWHQLGDHQXQURPDQFHDQWHVTXHYHUODFRPRVXUJLGDSRUDFFLGHQWHGHXQDFDVWUDFLyQGHOSDGUHSRUHOKLMR(JLQD2WUDQLQIDHVWDQDFLGDGHXQUtRGH%HRFLDGHO$VRSR-~SLWHUWXYRTXHLQJHQLDUVHXQQXHYRDVSHFWRSDUDHOXGLUODFHORVDYLJLODQFLDGHOSDGUHSDVDQGRDVHUXQDOODPDWDQDUGLHQWHFRPRVXSDVLyQSRUODKHUPRVDQLxD(ODPRUVHGLRDFRQRFHUGHODPDQHUDPiVQDWXUDOHQIRUPDGHGRVYDURQHV(DFR5DGDPDQWR7UDVODSDVLyQODFRUUHVSRQGLHQWHPDWHUQLGDG-~SLWHUVHSRUWyFRPRXQFDEDOOHURKDFLHQGRTXHODQLQIDWRPDUDODIRUPDGHLVODSDUDHYLWDUHOLQPLQHQWHFDVWLJRGHVXDLUDGRGHFHSFLRQDGRSDGUH(XULQRPH2WUDPDGUHGHKLMDVIDPRVDV(XULQRPHWXYRDODVWUHViULWHVODVWUHV*UDFLDVSDUDORVODWLQRV
 21. 21. (XIURVLQD7DOtD$JODDFRQODLQFRPSDUDEOHDXGDGH=HXV(OODQDFLGDGHODXQLyQGH2FpDQR7HWLVKHUPDQDSRUWDQWRGHLRQHVHJ~QEXHQDSDUWHGHODVOHHQGDVFRQVLJXLyODIHOLFLGDGHWHUQDFRQHVWDXQLyQDPRURVD(XURSD(OUH$JHQRUGH)HQLFLDHVWDEDPXRUJXOORVRGHODEHOOH]DGHORVPXFKRVGRQHVGHVXKLMD(XURSDWDQWRTXH=HXVGHELyHQWHUDUVH
 22. 22. HVRIXHHODFLFDWHRODPtQLPDH[FXVDTXHDSHQDVQHFHVLWDEDHOIRJRVRGLRVSDUDODQ]DUVHDFRQVHJXLUHOREMHWLYRIHPHQLQRGHOPRPHQWRRQYHUWLGRHQWRUR=HXVDUUHPHWLyFRQWUDHOJUXSRGHMyYHQHVGRQFHOODVTXHURGHDEDQD(XURSDHQVXEDxRSXGRKDFHUVHFRQODKHUPRVDMRYHQDODTXHPRQWyHQVXORPROOHYyKDVWDODLVODGHUHWD(QODLVODPHGLWHUUiQHDWUDVKDEHUFUX]DGRODVDJXDVGHXQPRGRSRFRFRQYHQFLRQDO=HXV(XURSDYLYLHURQDSDVLRQDGRURPDQFHGHHVWDXQLyQQDFHUtDQWUHVKLMRV0LQRV6DUSHGyQ5DGDPDQWRTXLHQHVVHUtDQMXHFHVGHORVLQILHUQRV+HUDHORVDSRFRDPLJDGHEURPDVH[WUDFRQXJDOHVSXHVWRTXH+HUDGHEtDOOHYDUDUDMDWDEODVXSHUVRQDOLGDGRILFLDOGHGLYLQLGDGGHOPDWULPRQLR+HUDRFXSDXQOXJDUSUHIHUHQWHHQWUHODVJUDQGHVHVSRVDVGH=HXVGHTXLHQWDPELpQIXHKHUPDQDSXHVWRTXHQRVyORHVWiXQLGDHQPDWULPRQLRVLQRTXHVHFRQYLHUWHHQODPXMHULQTXLVLWLYDSRUH[FHOHQFLDSHUVLJXLHQGRDOYHOHLGRVRPDULGRVLQWUHJXDGHVFXEULpQGROHHQWRGDVVXVLQILGHOLGDGHVVDFiQGROHORVFRORUHVFXDQWDVYHFHVKDJDIDOWD=HXV+HUDVHFDVDURQHQXQPHVGH*DPHOLyQVHJ~QGLFHODWUDGLFLyQHVHHUDHOPHVLQYHUQDOPDWULPRQLDOSRUDQWRQRPDVLDGHORVPDWULPRQLRVHQOD*UHFLDFOiVLFDDOPHQRVHQSDODEUDVGH+HVtRGRTXLHQHUDPiVSUHFLVRDTXHDSXQWDEDDOGtDFXDWURGHOPHVFRPRGtDSHUIHFWRSDUDHOKLPHQHRVLQGXGDSRUTXHKDEUtDDYHULJXDGRFRQULJRUTXHWDOVHUtDODIHFKDGHOGHVSRVRULRGHORVGLRVHVGHHVHPDWULPRQLRFRQODGLRVDGHOPDWULPRQLRHVSRVDWDQH[LJHQWHSDUDXQGLRVWDQOLEHUWLQRSHURDQLPDGRUGHODVWHUWXOLDVFRPSDGUHRVGHO2OLPSR,2,QDFRHUDRWURUHGH$UJRVFRPRORIXH$FULVLRHOSDGUHLQIRUWXQDGRGHiQDH7DPELpQFRPRpO,QDFRWXYRODPDODIRUWXQDGHFRQWDUFRQODEHQGLFLyQGHXQDKLMDKHUPRVDWDQWRTXH=HXVWHUPLQySRUHQDPRUDUVHGHHOODKDFHUODDPDQWH+HUDTXHQRHVWDEDGLVSXHVWDDVHUODFRPLGLOODGHORVFLHORVVHSURSXVRLQWHUUXPSLUORVGHYDQHRVGHVXPDULGRFRQODWHUUHQDOEHOOH]DHOGLRVSHUJHxyXQDLGHDGHODVVXDVSDUDRFXOWDUODVIRUPDVFRPSURPHWHGRUDVGHODJHQWLOSULQFHVDTXHSDVyDVHUYDFD7HUPLQDGRHOHQFDQWRGHODDYHQWXUD=HXVGHMyODYDFDDXQJLJDQWHD$UJRVSDUDTXHVHRFXSDVHGHODFULDWXUDVLJXLyVXFDPLQRKDELWXDO$SHVDUGHOGHVSUHFLRFHOHVWLDOORVJULHJRVIXHURQVXELHQGRGHFDWHJRUtDDODKHUPRVD,RWHUPLQDURQSRUKDFHUGHHOODXQDGHLGDGGHOD/XQDHQSDUDOHORFRQRWUDVPLWRORJtDVHVSHFLDOPHQWHFRQODHJLSFLDTXHJR]DEDGHPHUHFLGDIDPDFRQVLGHUDFLyQHHVWHDPRUQDFLy(SDIR-XQR-XQRHVODYHUVLyQURPDQDGH+HUDRQHOODFRPRSDWUyQORVODWLQRVKLFLHURQWDPELpQDXQDGHODVHVSRVDVSULQFLSDOHVGH-~SLWHUKLMDGH6DWXUQRLEHOHVGHLGDGGHSULPHUDOtQHDGHORVFXOWRVS~EOLFRV
 23. 23. FHORVDLQTXLVLGRUDGHODVDXVHQFLDVVLQMXVWLILFDUGHVXLQILHOGLYHUWLGRPDULGRHOFRORVDODPDGRU-~SLWHUUHGHOUDRGHOWUXHQRVREUHWRGRGHODSDVLyQUiSLGDHVSHFWDFXODU/HGD/HGDHVWDEDFDVDGDFRQ7tQGDURUHGH(VSDUWDVXPDWULPRQLRGLVFXUUtDFRQQRUPDOLGDGVLQVREUHVDOWRV$OPHQRVKDVWDTXHVHSUHVHQWyDQWHODEHOOD/HGDXQQRPHQRVKHUPRVRFLVQH/DMRYHQHVSRVDVHGHMyHPEHOHVDUFRQODJUDFLRVDDYHTXHQRHUDRWUDFRVDTXHXQ]RRPyUILFRGLVIUD]GHOUHGHOFDUQDYDOHUyWLFRHOVLHPSUHDJXGRDVWXWR-~SLWHUHQXHYR-~SLWHUREWXYRHQVXURPDQFHHOp[LWRGHVHDGRGHHVDXQLyQODSDUHMDQRWXYRKLMRVVLQRKXHYRVFXDWURSDUDVHUPiVH[DFWRVHVWRVKXHYRVVHDEULHURQSDUDGDUYLGDDiVWRU3yOX[SRUORVYDURQHVD+HOHQDGH7URDOLWHPQHVWUD/HWRQD(VWDGLYLQLGDGKLMDGHXQWLWiQHRGHODEXHQD)HEDWDPELpQWXYRDPRUHVFRQ-~SLWHUHVRVDPRUHVFODQGHVWLQRVIXHUDGHOHVWULFWRFtUFXORROtPSLFRIXHURQPRWLYRPiVTXHVXILFLHQWHSDUDTXHODFHORVDDLUDGD-XQRODHPSUHQGLHUDFRQWUD/HWRQD/DULYDOLGDGVHKL]RIDPRVDWHUPLQySRUFRQYHUWLUVHHQQRWDGHILQLWRULDSRUH[FHOHQFLDGHODDWUDFWLYDGDPD/HWRQD0DD8QDGHODVVLHWHKLMDVGH$WODVGHHVDVSOpDGHVTXHHUDQQLHWDVGHOPLVPR=HXV6LQUHSDUDUHQGHWDOOHVGHSDUHQWHVFR=HXVWXYRUHODFLRQHVtQWLPDVVDWLVIDFWRULDVFRQ0DDGHVGHOXHJRXQDOHJHQGDULDGHVFHQGHQFLDHOJUDQ+HUPHV0DDFRQVXVKHUPDQDVIXHSHUVHJXLGDSRUHOJLJDQWHJXHUUHUR2ULyQVHVDOYyGHODFRVRDOVHUFRQYHUWLGDSRUHOLHORFRQVXVKHUPDQDVHQHVWUHOODIRUPDQGRHOJUXSRTXHPDQWLHQHSDUDVLHPSUHHOQRPEUHGH3OpDGHV(VWD/HWRQDIXHWDPELpQFRQRFLGDFRQHOQRPEUHGH/HWRQRPEUHFRPSDUWLGRFRQXQGLRVGHODOX]ODYHUGDGHQFDUQDGRHQHO6RO0HQDOLSD2WUDQLQIDPiVHQODVQRFKHVURPiQWLFDVGH=HXVRQHOODWXYRHOGLYLQRUHGHORVFLHORVXQKLMRWDPELpQFRQDWULEXWRVPHWHRUROyJLFRVFRPRpO(RORGLYLQLGDGGHORVYLHQWRV0QHPRVLQDRPRVXQRPEUHKDFHVXSRQHU0QHPRVLQDHUDODGLRVDGHODPHPRULDKLMDGH8UDQR*HDORVGLRVHVIXQGDGRUHVGHODJUDQGLQDVWtDPLWROyJLFDROtPSLFDWtDGH=HXVSRUSDUWHGHSDGUHPDGUHDTXHURQRV5HDHUDQKHUPDQRVGH0QHPRVLQDHODXQLyQQDFLHURQODVQXHYH0XVDVODVPDUDYLOORVDVGHLGDGHVSURWHFWRUDVGHODVDUWHVDOtRSHGHODHORFXHQFLDODpSLFDOtRGHODKLVWRULD(UDWRGHODHOHJtD(XWHUSHGHODOtULFDODP~VLFD0HOSyQHPHGHODWUDJHGLD7DOtDGHODFRPHGLD7HUSVtFRUHGHODGDQ]D8UDQLDGHODDVWURQRPtD3ROLPQtDGHOFDQWRVDJUDGR
 24. 24. 6HPHOH+LMDGHDGPRVXQUHGH7HEDVTXHVHPEUyDVXVSURSLRVV~EGLWRVXWLOL]DQGRFRPRVHPLOODSURSLFLDORVGLHQWHVGHXQGUDJyQRQ6HPHOH=HXVWXYRDXQVLPSiWLFRSRSXODUGLRVGHODYHJHWDFLyQVREUHWRGRDQWHVTXHQDGDGHOYLQRVXHXIRULDLRQLVRHO%DFRGHORVURPDQRV
 25. 25. GHOTXHVLHPSUHVXPDGUHHVWXYRRUJXOORVDSXHVODVDOYyGHODVWLQLHEODVGHO$YHUQRODWUDQVSRUWyDO2OLPSRFRVDTXHVXSRGHURVRDPDQWH=HXVQRKL]RRQRTXLVRKDFHU7DLJHWD8QDGXOFHERQLWD3OpDGHKLMDGH$WODV3OHRQDKHUPDQDGH$OFLyQ$VWpURSHHOHQR(OHFWUD0DD0pURSHFRQODTXH=HXVPDQWXYRXQURPDQFHSDVDMHURGHQWURGHVXKDELWXDOFRTXHWHRFRQHVWDVGHLGDGHVPHQRUHVPiVPRUWDOHVTXHGLYLQDVSHURFRQFDUDFWHUtVWLFDVVXPDPHQWHDWUDFWLYDVDORVRMRVGHORVKXPDQRVGHORVGLYLQRVPLHPEURVGHO2OLPSR7DPELpQHVWDSDVLyQWXYRVXIUXWR$PLGDVHOKpURHGH/DFRQLD7HPLV/DKHUPDQDPDRUGHURQRVSDGUHGH=HXVWtDVHJXQGDHVSRVDGHQXHVWURGLRVPDGUHGHGLYLQLGDGHVWHPLEOHVSRUVXLPSODFDELOLGDGFRQORVSREODGRUHVGHODWLHUUDDOOOHJDUQRVODKRUDILQDO7HPLVHVWDPELpQODGLRVDGHODMXVWLFLDUHVSRQVDEOHGHWRGDVODVOHHVQRUPDVODLFDVUHOLJLRVDVTXHWRGRVORVKXPDQRVKHPRVGHFXPSOLUSDUDYLYLUHQDUPRQtDFRQORVGLRVHVFRQQRVRWURVPLVPRV7HPLVHVODPDGUHGHODV+RUDVGHODV3DUFDV+(5$-812/DIXHQWHRULJLQDULDSDUDFRQRFHUODVUHODFLRQHVGHODGLRVD+HUDFRQWRGRVORVGHPiVGLRVHVGLRVDVGHO2OLPSRVHUiHOJUDQFDQWRU+RPHUR(VWHQRVH[SOLFDTXHODGLRVD+HUDODGHORVJUDQGHVRMRVHVXQDGHLGDGTXHWLHQHHOPLVPROLQDMHTXHHOSRGHURVR=HXVTXHIXHHQJHQGUDGDFRPRODPiVYHQHUDEOHTXHDGHPiVVHFRQYLUWLyHQHVSRVDGHOUHGHO2OLPSR/DGLRVD+HUDHVWDEDFRQVLGHUDGDFRPRODUHLQDGHO2OLPSRVHJ~QFXHQWDHOJUDQQDUUDGRU+HVtRGRHUDKLMDGHOWLWiQURQRGH5HDGLRVDGHODWLHUUD0DVVXVSHFXOLDULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVDEDUFDQDVSHFWRVGHWRGRWLSR0XHVSHFLDOPHQWHVHVXHOHFULWLFDUDHVWDGLRVDVXH[FHVLYDWHUTXHGDGVXFUyQLFRPDOKXPRUVXDFWLWXGFHORVDHLQWUDQVLJHQWHDQWHORVDPRUtRVGHVXHVSRVR=HXVODURTXHVLVXFHGLHUDORFRQWUDULRVLpVWDSDJDUDDOUHGHORVGLRVHVGHORVKRPEUHVFRQODPLVPDPRQHGDKDEUtDTXHYHUODIXULDTXHWDODFFLyQGHVHQFDGHQDUtDHQDTXpO3HURODIiEXODVHUHVXHOYHGHHVWHPRGRDUELWUDULRTXHFRQVLVWHFRPRDVDEHPRVHQKDFHUOLEUHVDXQRVDFRVWDGHODVXPLVLyQGHRWURV
 26. 26. /RFLHUWRHVTXHORVDPRUHVHLGLOLRVGH=HXVFROPDUtDQODSDFLHQFLDGHOPiVSLQWDGRSRUDVtGHFLUOR6XVFRUUHUtDVOOHJDQDWDOHVH[WUHPRVTXHKDVWDSRGUtDPRVKDEODUGHVRILVWLFDFLyQ5HSDUHPRVVLQRHQODDUWLPDxDXWLOL]DGDSRUDTXpOSDUDDGHQWUDUVHHQORVGRUPLWRULRVDMHQRVFXDOHVHOFDVRGHVXWUDQVIRUPDFLyQHQOOXYLDGHRURSDUDDVtLQWURGXFLUVHHQODWRUUHGRQGHVHKDOODEDUHFOXLGDiQDHODEHOODKLMDGHOUHGH$UJRV(XUtGLFHSRUTXHXQRUiFXORFRQVXOWDGRSRUVXSDGUHKDEtDSUHGLFKRTXHpVWHPRULUtDDPDQRVGHXQGHVFHQGLHQWHVXR(IHFWLYDPHQWHVXQLHWR3HUVHRQDFLGRGHODVXEUHSWLFLDXQLyQGH=HXViQDHPDWDUtDELHQTXHGHPDQHUDDFFLGHQWDODVXSURSLRDEXHORODVDILUPDFLRQHVGHORUiFXORVHFXPSOLHURQFRQFUHFHV(QRWUDRFDVLyQODKHUPRVtVLPD$OFPHQDKLMDGHOUHGH0LFHQDVIXHYtFWLPDGHHQJDxRSRUSDUWHGH=HXVHOFXDOFRQRFDVLyQGHXQDODUJDDXVHQFLDGHOPDULGRGH$OFPHQDWRPyVXSURSLDIRUPDILJXUDORJUyDVtVHGXFLUDODEHOODPXFKDFKDHHVWDXQLyQQDFHUtDHOJUDQKpURH+pUFXOHV6HGLFHTXH$OFPHQDPXULyVLHQGRDPXDQFLDQDTXHVXFXHUSRDFHHQORVDPSRV(OtVHRVSXHVDVtORTXLVR=HXVHQDJUDGHFLPLHQWRDORVIDYRUHVTXHGHHOODUHFLELy(/8/(68(f21RHVGHH[WUDxDUTXH+HUDODSULPRJpQLWDIHPHQLQDGHURQRV5HDPRVWUDUDXQWDODQWHKRVFRDQWHODVFRUUHUtDVGHVXOXMXULRVRHVSRVRHVWRKDVLGRDSURYHFKDGRSRUORVGHWUDFWRUHVGHODGLRVDSDUDWDFKDUODFXDQGRPHQRVGHLUDVFLEOH7RGRVORVPLWRORJLVWDVDFXVDQDODGLRVDGHLQWUDQVLJHQFLDUHQFRUVLQHPEDUJRQRFDEtDPiVDOWHUQDWLYDTXHSODQWDUOHFDUDDOSRGHURVR=HXVHHVWHPRGRDFDVRSRGUtDQFRQVHJXLUVHUHVXOWDGRVWHQGHQWHVDODHQPLHQGDGHVXFRQGXFWDSDUDFRQ+HUD3HURSXHVWRTXH=HXVHUDHOPiVJUDQGHGHORVGLRVHVFRPRDGHPiVWRGDVODVGHPiVGHLGDGHVOHGHEtDQUHVSHWRREHGLHQFLDQRHUDIiFLOHQFRQWUDUDOLDGRVFRQWUDORVGHVPDQHVTXHLQIOLJtDDVXSURSLDHVSRVDDXQTXHWRGRVFRLQFLGtDQHQTXHODFDXVDHUDMXVWD$PHQXGR+HUDUHFDEDEDODDXGDGHRWURVGLRVHVGHO2OLPSRSDUDFRQWUDUUHVWDUHYLWDUODLQILGHOLGDGGH=HXV0DVQDGLHVHDWUHYtDDHQJDxDUDOUHGHORVGLRVHVGHORVKRPEUHV8QDVYHFHVVROLFLWDEDODDXGDGHO6XHxRSDUDTXHDGRUPHFLHUDDOUHGHO2OLPSRRWUDVUHFXUUtDDOFRQVHMRGHODGXOFH9HQXVFRQODLQWHQFLyQGHSODJLDUVXVHQFDQWRVDVtVRPHWHUDIHFWLYDPHQWHDOO~GLFUROLELGLQRVRGLRV+RPHURQRVORGHVFULEHHQ/D,OtDGDGHODIRUPDOtULFDVLJXLHQWH+HUDGHMyHQUDXGRYXHORODFLPDGHO2OLPSRSDVDQGRSRUOD3LHULDODGHOHLWRVD(EDWLDVDOYyODVDOWDVQHYDGDVFXPEUHVGHODVPRQWDxDV
 27. 27. GRQGHYLYHQORVMLQHWHVWUDFLRVVLQTXHVXVSLHVWRFDUDQODWLHUUDGHVFHQGLySRUHO$WRVDOIOXFWXRVRPDUOOHJyD/HPQRVFLXGDGGHOGLYLQR7RDQWH$OOtVHHQFRQWUyFRQHO6XHxRKHUPDQRGHOD0XHUWHDVLpQGROHGHODGLHVWUDOHGLMRHVWDVSDODEUDV2K6XHxRUHGHWRGRVORVGLRVHVGHWRGRVORVKRPEUHV6LHQRWUDRFDVLyQHVFXFKDVWHPLYR]REHGpFHPHWDPELpQDKRUDPLJUDWLWXGVHUiSHUHQQH$GRUPHFHORVEULOODQWHVRMRVGH=HXVGHEDMRGHVXVSiUSDGRVWDQSURQWRFRPRYHQFLGRSRUHODPRUVHDFXHVWHFRQPLJR7HGDUpFRPRSUHPLRXQWURQRKHUPRVRLQFRUUXSWLEOHGHRURPLKLMR+HIHVWRHOFRMRGHDPERVSLHVWHKDUiXQHVFDEHOTXHWHVLUYDSDUDDSRDUODVQtWLGDVSODQWDVFXDQGRDVLVWDVDORVIHVWLQHV5HVSRQGLyOHHOGXOFH6XHxR+HUDYHQHUDEOHGLRVDKLMDGHOJUDQURQRV)iFLOPHQWHDGRUPHFHUtDDFXDOTXLHURWURGHORVVHPSLWHUQRVGLRVHVDXQDODVFRUULHQWHVGHOUtR2FpDQRTXHHVHOSDGUHGHWRGRVHOORVSHURQRPHDFHUFDUpQLDGRUPHFHUD=HXV-~SLWHUVLpOQRORPDQGD$02568(f2$XQTXHODQHJDWLYDGHO6XHxRSDUHFHWDMDQWHVLQHPEDUJR+HUDORFRQYHQFHXVDQGRGHVXSHUVSLFDFLD6HGDEDHOFDVRHUDXQVHFUHWRDYRFHVSRUDVtGHFLUTXHHO6XHxRSUHWHQGtDFRQLQVLVWHQFLDDODEHOOD3DVtWHDODPiVMRYHQGHODVWUHV*UDFLDViULWHVSRUVXSRVHVLyQHO6XHxRKDUtDFXDOTXLHUFRVD+HUDOHSURPHWLyTXHVXVGHVHRVVHUtDQVDWLVIHFKRV(O6XHxRVHORKL]RMXUDU-XUDSRUHODJXDVDJUDGDGHOD/DJXQD(VWLJLDWRFDQGRFRQXQDPDQRODIpUWLOWLHUUDFRQODRWUDHOEULOODQWHPDUSDUDTXHVHDQWHVWLJRVORVGLRVHVVXEWDUWiUHRVTXHHVWiQFRQURQRV6DWXUQRTXHPHGDUiVODPiVMRYHQGHODViULWHV*UDFLDV3DVtWHDFXDSRVHVLyQFRQVWDQWHPHQWHDQKHOR+HUDFXPSOLPHQWyORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSRUHO6XHxRMXUySRQLHQGRSRUWHVWLJRVDWRGRVORVGLRVHVTXHpVWHOHKDEtDREOLJDGRQRPEUDU(QORVXFHVLYRODGLRVDVHFRPSURPHWDDLQWHUFHGHUDQWHODEHOOtVLPDiULWHDIDYRUGHOGHVDODGR6XHxR3HURDQWHVGHTXHHOSRGHURVR=HXVIXHUDYHQFLGRSRUHO6XHxRHUDQHFHVDULRDGHPiVTXHODVPLHOHVGHODPRUGH+HUDFRQWULEXHUDQDLQFUHPHQWDUHOHVWDGRGHVRSRUGHDTXHO3DUDHOORODVDJD]GLRVDSLGLyD9HQXVHODPRUHOGHVHRFRQORVFXDOHVULQGHVDWRGRVORVLQPRUWDOHVDORVPRUWDOHVKRPEUHV/DGLRVDGHODPRUODULVXHxD9HQXVDFFHGLyDOUXHJRGH+HUDODGHORVJUDQGHVRMRVDFWRVHJXLGRVHGHVDWyGHOSHFKRHOFLQWRERUGDGRTXHHQFHUUDEDWRGRVORVHQFDQWRVKDOOiEDQVHDOOtHODPRUHOGHVHRODVDPRURVDVSOiWLFDVHOOHQJXDMHVHGXFWRUTXHKDFHSHUGHUHOMXLFLRDORVPiVSUXGHQWHV3~VRORHQPDQRVGH+HUDSURQXQFLRHVWDVSDODEUDV7RPDHVFRQGHHQWXVHQR
 28. 28. ERUGDGRFHxLGRUGRQGHWRGRVHKDOODRWHDVHJXURTXHQRYROYHUiVVLQKDEHUORJUDGRORTXHWHSURSRQJDV6XHxRDPRUXQLGRVWRGRORSXHGHQFRQTXLVWDQKDVWDHOUHGHO2OLPSRHOJUDQ=HXVFDHHQODPHOLIOXDWHODWHMLGDFRQWDOHVLQJUHGLHQWHVSRUVXHVSRVD+HUD0LHQWUDVDTXpOGRUPtDSOiFLGDPHQWHYHQFLGRSRUHOVXHxRHODPRUDEUD]DGRFRQVXHVSRVDXQILHOHPLVDULRGHpVWDFRUUtDYHOR]KDFLDODVQDYHVGHORVDTXHRVSDUDDYLVDUD1HSWXQRHOGLRVGHODVDJXDVTXHWRPDUDSDUWHHQODEDWDOODOLEUDGDHQWUHORVKRPEUHV(VWHPHQVDMHURQRHUDRWURTXHHOGXOFH6XHxRLQWHQWDQGRFXPSOLUFRQVXSURPHVDKHFKDD+HUD(OGXOFH6XHxRFRUULyKDFLDODVQDYHVDTXHDVSDUDOOHYDUODQRWLFLDD1HSWXQRTXHFLxHODWLHUUDGHWHQLpQGRVHFHUFDGHpOSURQXQFLyHVWDVDODGDVSDODEUDV2K1HSWXQR6RFRUUHSURQWRDORVGiQDRVGDOHVJORULDDXQTXHVHDEUHYHPLHQWUDVGXHUPH=HXVDTXLHQKHVXPLGRHQGXOFHOHWDUJRGHVSXpVTXH+HUDHQJDxiQGROHORJUyTXHVHDFRVWDUDSDUDJR]DUGHODPRU(/3(48(f2*(1,2(/$)8(17((/2/9,2$O6XHxRWDPELpQVHOHGHQRPLQDED+LSQRDSDUHFtDUHODFLRQDGRFRQOD1RFKH1L[FRQOD0XHUWH7iQDWR2OLPSRQLKpURHVLQRXQSHTXHxRJHQLRTXHFRPRpOPLVPRDILUPDHQVXUHVSXHVWDDODGLRVD+HUDDQRVHDWUHYDDEXUODUDOSRGHURVR=HXVSXHVVLHPSUHOHKDEtDGHVFXELHUWRDOGHVSHUWDUVHSRUPLHGRDVHUEODQFRGLUHFWRGHVXLUDVHKDEtDWHQLGRTXHUHIXJLDUDSUHVXUDGDPHQWHHQODVWLQLHEODVRVFXUDVGHOD1RFKH(O6XHxR+LSQRKDELWDEDHQXQDFDYHUQDSURIXQGDRVFXUDHQODTXHQRSRGtDQSHQHWUDUORVUDRVGHOVRO6HJ~QODVOHHQGDVGHORVPiVLQVLJQHVFDQWRUHVGHPLWRVHVDRVFXUDFXHYDDOEHUJDEDDGHPiVRWURVHVSHFWURVGXHQGHVTXHKDFtDQGHVHUYLGRUHVGHDTXpO7DPELpQWHQtDQFRPRPLVLyQVDOLUDOH[WHULRUGHODJUXWDSDUDYLVLWDUDORVKXPDQRVDVtFRQWDJLDUOHVGHVXPiJLFDIXQFLyQHVGHFLUGRUPLUORV/RVGRPLQLRVGHO6XHxRVXVVHUYLGRUHVDFRPSDxDQWHVVHH[WHQGtDQSRUODYDVWDUHJLyQGHOOHJHQGDULRSDtVGH/HPQRV$TXtQDFtDODPtWLFDIXHQWHGH/HWHELpQOODPDGD)XHQWHGHO2OYLGRSRUTXHWRGRVORVTXHEHEtDQGHVXVDJXDVSHUGtDQODPHPRULDVHROYLGDEDQGHVXYLGDDQWHULRUGHVXSDVDGR6XYROXPLQRVRFDXGDOIRUPDEDXQUtRTXHGLVFXUUtDSRUODVSURIXQGLGDGHVGHO7iUWDURGHOTXHEHEtDQODVDOPDVGHORVPXHUWRVSDUDROYLGDUVHGHODVSHQDOLGDGHVDQWLJXDVQXHYDVHHVWHPRGRORVJUDQGHVPLWyORJRVKDQHVWDEOHFLGRXQDtQWLPDUHODFLyQHQWUHHOVXHxRDXVHQFLDGHFRQFLHQFLDSRUDVtGHFLUORODPXHUWHFRPRVtPERORIHKDFLHQWHGHOWRWDOROYLGR
 29. 29. /DLFRQRJUDItDGHWRGRVORVWLHPSRVUHSUHVHQWDEDDO6XHxR+LSQRFRPRXQMRYHQDODGRFXDILJXUDOOHYDEDXQDUDPDFRQODFXDOORVKXPDQRVHUDQWRFDGRVSDUDSURGXFLUOHVXQVXHxRSURIXQGR/DVDODVVHKDOODEDQFRORFDGDVDODDOWXUDGHODVVLHQHVHUDQVHPHMDQWHVDODVGHORVSiMDURVQRFWXUQRVFRPRORVE~KRVODVOHFKX]DVGHIRUPDWDOTXHVXYXHORDSHQDVHUDSHUFHSWLEOHSDUDHORtGRKXPDQRDVtHO6XHxR+LSQRYHQtDVLOHQFLRVRVHDOHMDEDVLQUXLGR/$,26$(/261,9(26%5$=26RPRKHPRVSRGLGRDSUHFLDUVXHOHUHVDOWDUVHHOSDSHOYHQJDWLYRGHODGLRVD+HUDDXQTXHVHODUHFRQRFHXQSUHSRQGHUDQWHSDSHOHQWUHORVGHPiVGLRVHVGHO2OLPSRVLQHPEDUJRVXSUHVWLJLRQRHVDFHSWDGRSRUFRPSOHWRHQRFDVLRQHVDFDXVDGHODVDFDORUDGDVGLVSXWDVFRQ=HXV1RREVWDQWHODGLRVD+HUDFRPSDUWtDDOPHQRVIRUPDOPHQWHRSRUDVtGHFLUORGHPDQHUDSURWRFRODULDHOWURQRGHO2OLPSRFRQHOSRGHURVR=HXVODURTXHDYHFHVVHSHUGtDQODVIRUPDVGLVFXWtDQHQWUHHOORVVLQLPSRUWDUOHVQLODVFUtWLFDVQLORVFRPHQWDULRVGHORVGHPiVPRUDGRUHVGHOVDJUDGRPtWLFRPRQWHXDQGR+HUDDVLVWtDDODVUHXQLRQHVFHOHEUDGDVHQHOXWySLFR2OLPSRORVGLRVHVTXHVHKDOODEDQSUHVHQWHVVHOHYDQWDEDQSDUDKRQUDUODSRUKDFHUDFWRGHSUHVHQFLDDQWHHOORV/RVGLRVHVLQPRUWDOHVTXHVHKDOODEDQUHXQLGRVHQHOSDODFLRGH=HXVOHYDQWiURQVHDOYHUOOHJDUD+HUDODGLRVDGHORVQtYHRVEUD]RVOHRIUHFLHURQFRSDVGHQpFWDU+HUDDFHSWyODTXHOHSUHVHQWDED7HPLVODGHKHUPRVDVPHMLOODVTXHIXHODSULPHUDTXHFRUULyDVXHQFXHQWUR(QFLHUWDRFDVLyQ+HUD=HXVGLVFXWLHURQVREUHFXiOGHORVGRVOHGDEDPiVLPSRUWDQFLDDODIHFWRDODPRURPRQRVHSRQtDQGHDFXHUGRSXHVWRTXHVHJ~QODSULPHUDHOODFRPRKHPEUDVDEtDPXFKRPiVGHODPRUTXHFXDOTXLHURWURGLRVVHJ~QHOVHJXQGRVRQORVYDURQHVTXLHQHVPiVFRQRFLPLHQWRVDIHFWLYRVGHVDUUROODQSRVHHQGHFLGLHURQVRPHWHUVHDOMXLFLRGHOSRUHQWRQFHVSUHVWLJLRVRDGLYLQRVDELR7LUHVLDVRPRpVWHGLHUDODUD]yQD=HXVSRUORPLVPRGHVDXWRUL]DUDHOFULWHULRGH+HUDOHVREUHYLQRXQFDVWLJRLQIOLJLGRSRUODGLRVDTXHFRQVLVWLyHQSULYDUOHGHODYLVWD$OFLHJR7LUHVLDVOHIXHGDGRSRUHOSRGHURVR=HXVSDUDFRQWUDUUHVWDUVXGHVJUDFLDHOGRQGHODSURIHFtDODDGLYLQDFLyQGHHVWDPDQHUDSDUWHGHOPDOFDXVDGRSRUODYHQJDWLYD+HUDTXHGDEDUHSDUDGR7,5(6,$635(,(/$75$*(,$((21$5,62FXHQWD2YLGLRHQ/DV0HWDPRUIRVLVTXHHOVDELR7LUHVLDVJR]yGHJUDQSUHVWLJLRGHELGRDORDFHUWDGRGHVXVDGLYLQDFLRQHVSURIHFtDV
 30. 30. 3URQWRVHKL]RFpOHEUHHODGLYLQRHQWRGDOD%HRFLDSRUODYHUGDGGHVXVKRUyVFRSRVODJUDYHGDGGHVXVFRQVHMRV/DEHOOD/LULRSHIXHODSULPHUDTXHFHUWLILFyORPDUDYLOORVRGHVXVUHVSXHVWDV(OUtRHILVRHQDPRUDGL]RODDSULVLRQyXQGtDHQHOODEHULQWRGHHVHVGHVXVDJXDVODYLROyUHLWHUDGDPHQWH4XHGyHPEDUD]DGD/LULRSHSDULyXQKLMRGHWDOKHUPRVXUDTXHGHVGHHOPRPHQWRGHQDFHUDIXHDPDGRSRUWRGDVODVQLQIDV6HOHOODPy1DUFLVR6XPDGUHDFXGLyD7LUHVLDVSDUDTXHOHDGLYLQDUDHOGHVWLQRGHVXKLMRSUHJXQWiQGROHVLYLYLUtDPXFKRVDxRV/DUHVSXHVWDIUtYRODDOSDUHFHUIXHpVWD9LYLUiPXFKRVLpOQRVHYHDVtPLVPR3HURHOWLHPSRVHHQFDUJyGHGHPRVWUDUVXWLQRFRQHOPRGRGHSHUGHUODYLGD1DUFLVRVXSDVLyQLQVDQD/OHJDGRVDHVWHSXQWRVHKDFHQHFHVDULRFRQILUPDUTXHGHHQWUHWDQWRSUHWHQGLHQWHFRQTXHFXHQWD1DUFLVRVREUHVDOHODKHUPRVDQLQID(FR(VWDVHHQDPRUyGHOMRYHQHIHERHQFXDQWROHYLRPDVSRUKDEHUWHQLGRUHODFLRQHVFRQHOSRGHURVR=HXVDOTXHKDEtDQFDXWLYDGRORVHQFDQWRVWDQWRItVLFRVFRPRSHUVRQDOHVGH(FRVXIULyDOLJXDOTXHWRGRVORVTXHRVDEDQFRQWUDULDUODGHXQPRGRXRWURODLUDGHODGLRVD+HUDODFXDOFRQGHQyD(FRDQRSRGHUDUWLFXODUHQORVXFHVLYRPiVTXHOD~OWLPDVtODEDGHWRGDSDODEUDTXHVHSURSXVLHUDSURQXQFLDU6HPHMDQWHOLPLWDFLyQOp[LFDLPSHGLUiD(FRVHUYLUVHGHKHUPRVDVVXDYHVIUDVHVSDUDOODPDUODDWHQFLyQGHOMRYHQ1DUFLVRDOPLVPRWLHPSRDWUDHUORKDFLDVXUHJD]RGHHQDPRUDGD(QWDQDGYHUVDVFRQGLFLRQHVQRHVSRVLEOHHQWHQGHUVHSRUHOORPLVPR1DUFLVRUHFKD]DHODPRUGH(FRTXLHQHQXQPRPHQWRGHDUUHEDWRGHVSXpVGHVHQWLUVHPHQRVSUHFLDGDXQDYH]TXHVHKDUHIXJLDGRHQODHVSHVXUDGHORVERVTXHVH[FODPDDPRGRGHPDOGLFLyQ2MDOiFXDQGRpODPHFRPRRDPRGHVHVSHUHFRPRPHGHVHVSHURR2%-(729$1$0(17($0$2$,26/DGXOFH(FRKDEtDOOHJDGRDXQH[WUHPRFRPRHOGHVFULWRGHVSXpVGHDJRWDUWRGRVORVLQWHQWRVGHHQWHQGLPLHQWRFRQHOMRYHQ1DUFLVR0DVSRUPXFKRTXHVHORSURSXVLHUDQXQFDOOHJDUtDDHQWDEODUFRQYHUVDFLyQFRQpVWHSXHVHOFDVWLJRTXHODGLRVDKDEtDLPSXHVWRDDTXpOODKDFtDLPSRVLEOHODFRPXQLFDFLyQSRUPHGLRGHOYHUERRODSDODEUDHVRTXHODKHUPRVD(FRWHQtDIDPDGHSDUODQFKLQD5HSDUHPRVXQLQVWDQWHHQODGHVFULSFLyQTXHKDFH2YLGLRGHWDOHVDYDWDUHV3XHVELHQYLHQGR(FRD1DUFLVRTXHGyHQDPRUDGDGHHOOHIXHVLJXLHQGRSHURVLQTXHpOVHGLHUDFXHQWD$OILQGHFLGHDFHUFiUVHOHH[SRQHUOHFRQDUGLHQWHSDODEUHUtDVXSDVLyQ3HURFRPRSRGUiVLODVSDODEUDVOHIDOWDQ3RUIRUWXQDODRFDVLyQOHIXHSURSLFLD(QFRQWUiQGRVHVRORHOPDQFHERGHVHDGDUVHFXHQWDSRUGyQGHSXHGHQFDPLQDUVXVDFRPSDxDQWHVJULWD4XLpQHVWiDTXt(FRUHSLWHODV
 31. 31. ~OWLPDVSDODEUDVHVWiDTXt0DUDYLOODGRTXHGD1DUFLVRGHHVWDYR]GXOFtVLPDGHTXLHQQRYH9XHOYHDJULWDUyQGHHVWiV(FRUHSLWHGHHVWiV1DUFLVRUHPLUDVHSDVPD3RUTXpPHKXHV(FRUHSLWHPHKXHV1DUFLVR-XQWpPRQRV0DVHOLGLOLRQRSXHGHFRQVXPDUVHSXHV1DUFLVRVHKDOODFRQGHQDGRDUHFKD]DUWRGRRWURDPRUDIHFWRTXHQRVHDQORVVXRVSURSLRV6yORVHSXHGHDPDUDVtPLVPRHOORFRQVWLWXHHOPiVFUXHOGHORVFDVWLJRVHVGLFKDGRRTXHQRSXHGRVHSDUDUPHGHPLPLVPR$PtPHSXHGHQDPDURWURVSHURRQRSXHGRDPDU$(OGRORUFRPLHQ]DDGHVDQLPDUPH0LVIXHU]DVGLVPLQXHQ9RDPRULUHQODIORUGHODHGDG0DVQRKDGHDWHUUDUPHODPXHUWHOLEHUDGRUDGHWRGRVPLVWRUPHQWRV0RULUtDWULVWHVLKXELHUDGHVREUHYLYLUPHHOREMHWRGHPLSDVLyQ3HURELHQHQWLHQGRTXHYDPRVDSHUGHUGRVDOPDVXQDVRODYLGD3RUWDQWRGHEHPRVDxDGLUDODKLVWRULDGHORVDPRUHVLPSRVLEOHVXQDSDUHMDPiVODIRUPDGDSRU(FR1DUFLVRHOSURSLR2YLGLRQRVORDWHVWLJXDHQODFRQFOXVLyQGHVXEHOORUHODWR3RFRDSRFR1DUFLVRIXHWRPDQGRORVFRORUHVILQtVLPRVGHHVDVPDQ]DQDVFRORUDGDVSRUXQODGREODQTXHFLQDVGRUDGDVSRURWUR(ODUGRUOHFRQVXPtDSRFRDSRFR/DPHWDPRUIRVLVGXUyHVFDVRPLQXWRV$OFDERGHHOORVGH1DUFLVRQRTXHGDEDVLQRXQDURVDKHUPRVtVLPDDOERUGHGHODVDJXDVTXHVHVHJXtDFRQWHPSODQGRHQHOHVSHMRVXWLOtVLPR7RGDYtDVHFXHQWDTXH1DUFLVRDQWHVGHTXHGDUWUDQVIRUPDGRSXGRH[FODPDU2EMHWRYDQDPHQWHDPDGRDGLyV(FRDGLyVFDHQGRHQVHJXLGDVREUHHOFpVSHGURWDGHDPRU/DVQiDGHVVXVKHUPDQDVOHOORUDURQDPDUJDPHQWHPHViQGRVHODVGRUDGDVFDEHOOHUDV/DVGUtDGDVGHMDURQURPSHUVHHQHODLUHVXVODPHQWDFLRQHV3XHVELHQDORVOODQWRVDODVODPHQWDFLRQHVFRQWHVWDED(FRFXRFXHUSRQRVHSXGRHQFRQWUDUVLQHPEDUJRSRUPRQWHVYDOOHVHQWRGDVODVSDUWHVGHOPXQGRD~QUHVSRQGH(FRDODV~OWLPDVVtODEDVGHWRGDODSDWpWLFDKXPDQD3RGHPRVDILUPDUTXHDOGHFLUGHWRGRVORVVLPEROLVWDVODIORUGHOQDUFLVROOHYDHVWHQRPEUHGHELGRDODVLJQLILFDFLyQDQFHVWUDOGHOPLWRGH1DUFLVRHOFXDOWDQSRpWLFDPHQWHKDGHVFULWRHOJUDQFDQWRUFOiVLFR2YLGLR(OQDUFLVRHVVtPERORGHSUHVXQFLyQHQJUHLPLHQWRHJRODWUtDWRGRVORVVLPEROLVWDVDVtORLQWHUSUHWDQ/$66(53,(17(6(+(5$
 32. 32. /DLUDGH+HUDVHKDFHH[WHQVLYDWDPELpQDKpURHVDSHUVRQDMHVOHJHQGDULRVWDOHVFRPRD+pUFXOHVD3DULV(OSULPHURIXHFDVWLJDGRSRU+HUDHQFXDQWRODFHORVDGLRVDWXYRQRWLFLDGHTXH=HXVHUDVXSDGUH(VWHFRQRFLHQGRODILGHOLGDGTXH$OFPHQDHVSRVDGH$PILWULyQHOFXDOKDEtDFRQVHJXLGRVHUVXHVSRVRGHELGRDTXHIXHFDSD]GHYHQJDUODPXHUWHGHORVKHUPDQRVGH$OFPHQDJXDUGDEDSDUDFRQVXYDOHURVRPDULGRSUHQGDGRGHVXKHUPRVXUDXQDYH]TXHKXERWRPDGRODDSDULHQFLDGHXQHVSRVRWDQDIRUWXQDGRPDQGyTXHODQRFKHVHSURORQJDUDSRUHVSDFLRGHWUHVGtDVFRPSOHWRV(OSRGHURVR=HXVSDGUHGHORVGLRVHVGHORVKRPEUHVHVWXYRHQFRPSDxtDGHODEHOOD$OFPHQDKDVWDHOFXDUWRGtDHQTXHDHOVROVDOLyGHQXHYRXDQGRD$QILWULyQYROYtDSDUDFRQVXPDUVXPDWULPRQLRREVHUYyTXHVXKHUPRVDPXMHUVHFRPSRUWDEDFRPRVLDOHKXELHUDYLVWRDSHQDVXQRVLQVWDQWHVDQWHV([WUDxDGRSRUVHPHMDQWHDFWLWXGGHVSXpVGHDFHUFRQHOODVHHQFDPLQyKDFLDODPRUDGDGHODGLYLQR7LUHVLDVFRQHOSURSyVLWRGHKDOODUXQDVDELDUHVSXHVWDDVXSHUVLVWHQWHVRVSHFKD(ODQFLDQRFLHJRGLVLSyFRQVXVH[SOLFDFLRQHVDFHUWDGDVWRGDGXGDTXHHOYDOHURVR$QILWULyQSXGLHUDD~QDOEHUJDUUHVSHFWRDOSRVLEOHFRPSRUWDPLHQWRGHVYLDGRSRUDVtGHFLUORGHVXKHUPRVtVLPDHVSRVD$OFPHQD(VWDGXUDQWHODDXVHQFLDGHDTXpOKDEtDWHQLGRUHODFLRQHVFRQRWUDSHUVRQD0DVORTXHQRSRGtDVRVSHFKDUHOGROLGR$QILWULyQHUDTXHODLGHQWLGDGGHODFRPSDxDQWHGHVXHVSRVDFRUUHVSRQGDDOSURSLR=HXVHOUHGHO2OLPSRKDEtDUHDOL]DGRRWUDGHVXVRVDGDVWUHWDVSDUDFRQVHJXLUORVIDYRUHVGHXQDPXMHUEHOOD/RFLHUWRHVTXH$QILWULyQOOHQRGHFRQWHQLGDLUDGHFLGLyFDVWLJDUDVXHVSRVDGHIRUPDFRQWXQGHQWH3UHWHQGLyTXHPDUODHQXQDKRJXHUDSHURGHVSXpVGHYDULRVLQWHQWRVQRFRQVLJXLyHQFHQGHUIXHJRDOJXQRSXHVHQHOPRPHQWRHQTXHODVEUDVDVVHGLVSRQtDQDDUGHUXQDOOXYLDWRUUHQFLDOORLPSHGtD(OIXULRVRGHVSHFKDGRHVSRVRUHIUHQyVXLUDDQWHVHPHMDQWHVHxDOYHQLGDGHOFLHORSHUGRQyDVXPXMHUSXHVDVXHQWHQGHUHVWDEDFODURTXHHOGLRVGHOWUXHQRGHODOOXYLDHVGHFLUHOSURSLR=HXVWHQtDDOJRTXHYHUFRQHODVXQWRGHPDUUDVHORVGRVJHPHORVTXH$OFPHQDGLRDOX]XQRIXHKLMRGH=HXVHORWURTXHQDFLyXQDQRFKHGHVSXpVWXYRSRUSDGUHD$QILWULyQVyORVREUHYLYLyXQRTXHFRQHOWLHPSRDOFDQ]DUtDODFDWHJRUtDGHKpURH6HWUDWDGH+pUFXOHV+HUDFOHVTXLHQDGLRSUXHEDVGHVXIXHU]DHQFXDQWRDFDEDEDGHQDFHU(QHVWHVHQWLGRFXHQWDQODVFUyQLFDVTXH$QILWULyQKDEtDLQWURGXFLGRHQHOGRUPLWRULRGHORVJHPHORVGRVVHUSLHQWHVFRQHOSURSyVLWRGHFRQRFHUODLGHQWLGDGGHFDGDXQRGHHOORV0LHQWUDVHOKLMR
 33. 33. GHOGLRVHOKpURH+pUFXOHVVHHQIUHQWyDORVUHSWLOHVORVDKRJyHOKLMRGH$QILWULyQVHDUURMySRUXQDYHQWDQD2WUDVYHUVLRQHVH[SOLFDQTXHIXHODYHQJDWLYD+HUDTXLHQLQWURGXMRGRVHQRUPHVVHUSLHQWHVHQODDOFREDGHORVJHPHORVSDUDGHHVWHPRGRDFDEDUFRQHOIUXWRGHVXSURSLDGHVKRQUD$GHPiVIXHHVWDPLVPDGLRVDTXLHQLPSXVRD+pUFXOHVHOFDVWLJRFRQRFLGRSRUORVGRFHWUDEDMRVGHOKpURH(OSULPHURGHHOORVFRQVLVWDHQHVWUDQJXODUDSHQDVQDFLGRDGRVVHUSLHQWHVFRVDTXHKL]R+pUFXOHVFRQFLHUWDIDFLOLGDG/RVUHVWDQWHVFDVWLJRVRWUDEDMRVIXHURQGHWDOPDJQLWXGTXHODGLRVD+HUDQRSXGRSRUPHQRVTXHSHUGRQDUDOKpURH+pUFXOHV,QFOXVROHGLRDVXKLMD+HEHSRUHVSRVD/$0$1=$1$(/$,625,$6LQHPEDUJRHOHSLVRGLRPiVFRQRFLGRFRPHQWDGRHOTXHWDOYH]KDGDGRPiVIDPDD+HUDVXJHQLREUXVFRHVHOGHQRPLQDGRFRP~QPHQWH-XLFLRGH3DULV(OYHUHGLFWRFRQWUDULRDODGLRVD+HUDKDFHTXHpVWDDSDUH]FDHPEUDYHFLGDWHQtDHQHODOPDDTXHOMXLFLRGH3DULVODLQMXULDGXUDDIUHQWDGHVXEHOOH]DHQWRQFHVGHVSUHFLDGD7RGRFRPHQ]yHQORVGHVSRVRULRVGH7HWLV3HOHRDORVTXHWRGRVORVGLRVHVIXHURQLQYLWDGRV6yORODLVFRUGLD(ULGHIXHH[FOXLGDGHODILHVWD$FDVRSRUWHPRUDTXHWUDMHUDFRQVLJRSXHVVHODFRQVLGHUDEDFRPRODSURYRFDGRUDGHODVJXHUUDVORVDWULEXWRVTXHSURGXFtDQGHVDYHQHQFLDVDQLPDGYHUVLyQHQWUHGLRVHVKXPDQRV/RFLHUWRHVTXHODLVFRUGLD(ULGHGROLGDSRUODPDUJLQDFLyQDODTXHVHYLRVRPHWLGDDUURMyFRQGHVSHFKRUDELDXQDPDQ]DQDHQWUHORVLQYLWDGRV(VWHIUXWRVHJ~QODDPRQHVWDFLyQKHFKDSRUODLVFRUGLDGHEHUtDVHUGHJXVWDGRSRUODPiVKHUPRVDGHODVGHLGDGHVSUHVHQWHVORTXHHVD~QPiVJUDYHVHPHMDQWHHSLVRGLRSURYRFDUODJXHUUDGH7URDSXHVQRVHSRQGUiQGHDFXHUGRODVGLRVDVFRQVLGHUDGDVPiVEHOODVVREUHFXiOGHHOODVVXSHUDEDHQKHUPRVXUDDODVGHPiV3RUWDQWRQRSDUHFtDWDQIiFLOGLOXFLGDUXQDVXQWRWDQQLPLRHQDSDULHQFLD3HURORTXHVtTXHGDEDFODURHUDTXHXQDYH]PiVODLVFRUGLDKDEtDKHFKRJDODGHVXVDWULEXFLRQHV(VWDDODUURMDUODPDQ]DQDGHRURHQWUHWRGRVORVLQYLWDGRVDOFDVDPLHQWRGHWDQLOXVWUHVSHUVRQDMHVKDEtDHVFULWRKDEtDHVFULWRSDUDODPiVKHUPRVDDTXtSUHFLVDPHQWHHPSH]DUtDHOGHVDFXHUGRHQWUHODVPiVFXDOLILFDGDVDVSLUDQWHVDVHPHMDQWHWtWXOR(OOLWLJLRVHSODQWHyHQWUH+HUD$IURGLWD$WHQHD
 34. 34. 6HWRPyHQWRQFHVHODFXHUGRGHTXHIXHUDHOKLMRGHOUHGH7URDHVGHFLU3DULVTXLHQMX]JDUDVREUHHOSDUWLFXODU(OMRYHQSUtQFLSHTXHVHKDEtDKHFKRFpOHEUHSRUVXGHVWUH]DHQORVMXHJRVS~EOLFRVWDPELpQSRUVXEHOOH]DFRQVLGHUyTXHODPiVKHUPRVDGHODVWUHVGLRVDVHUD$IURGLWDHQDGDVLUYLHURQODVSURPHVDVTXHDPRGRGHVRERUQROHKDEtDQKHFKR$WHQHD+HUD(VWDOHFRQFHGtDHOGRPLQLRVREUHHOXQLYHUVRDTXpOODOHSRQtDHQFRQWDFWRFRQODVDELGXUtDVXSRGHUVREUHODLJQRUDQFLD3HUR$IURGLWD9HQXVTXHFRQRFtDODGHELOLGDGGH3DULVSRUODEHOOH]DIHPHQLQDOHSURPHWLyTXHOHDXGDUtDDFRQVHJXLUODPiVKHUPRVDGHODVPXMHUHV(VWDQRHUDRWUDTXHODHVSRVDGH0HQHODRHVGHFLUODEHOOD+HOHQDWLWXODUGHOWURQRGH(VSDUWDDTXLHQWRGRVFRQVLGHUDEDQODPiVEHOODGHOPXQGR3DULVQRGXGyQLXQLQVWDQWHHQFXiOGHORVWUHVSUHVHQWHVOHFRQYHQtDPiVGHHVWHPRGRGHFLGLyTXHODPDQ]DQDGHRURGHEtDFRUUHVSRQGHUD$IURGLWD9HQXV(OGLVJXVWRODFyOHUDGHODGLRVD+HUDQRVHKLFLHURQHVSHUDUGHVGHHVHPLVPRPRPHQWRVHHQHPLVWyFRQ3DULV$IURGLWDDGHPiVVHSURSXVRGHVEDUDWDUORVSODQHVTXHDPERVKDEtDQPDTXLQDGRSDUDUDSWDUD+HOHQD$WDOILQIDEULFyXQIDQWDVPDXQDLPDJHQVLPLODUDODILJXUDUHDOGHODEHOOD+HOHQDPLHQWUDV3DULVFUHtDKDEHUODDUUHEDWDGRVHGXFLGRODYHUGDGHUD+HOHQDYLDMDEDHQFRPSDxtDGH+HUPHVKDFLDODWLHUUDHJLSFLDHQGRQGHVHUtDFXLGDGDFXVWRGLDGDSRUHOUH3URWHR0DVVHJ~QFXHQWDQODVFUyQLFDV3DULVDXGDGRHQWRGRPRPHQWRSRU$IURGLWDQRVyORFRQVLJXLyUDSWDUD+HOHQDVLQRTXHWDPELpQVHOOHYyORVWHVRURVTXH0HQHODRHOHVSRVRGHODEHOOD+HOHQDWHQtDJXDUGDGRVHQVXUHLQRGH(VSDUWDXDQGRHOHQJDxRODUDSLxDIXHURQGHVFXELHUWRV0HQHODRGHFODUyODJXHUUDD7URDUHXQLyDQXPHURVRVH[SHUWRVJXHUUHURVTXH]DUSDURQHQVHVHQWDQDYHVDOPDQGRGHOJUDQ$JDPHQyQKHUPDQRGHDTXpOUHGH$UJRV8QRGHORVHSLVRGLRVPiVGHVWDFDGRVGHODJXHUUDGH7URDVHUiDTXHOHQHOTXHVHHQIUHQWDQ0HQHODR3DULVHQFRPEDWHFXHUSRDFXHUSR$SXQWRHVWXYRHOSULPHURGHDFDEDUSDUDVLHPSUHFRQHOVHJXQGRGHQRVHUSRU$IURGLWDTXHSDUDVDOYDUDVXSURWHJLGR3DULVSURYRFyXQDQXEHGHSROYRTXHKL]RDOHMDUD0HQHODRVXHMpUFLWRGHOFDPSRGHEDWDOOD+(5$-867,,(5$3HURODLUDGHODGLRVD+HUDVHKDFtDH[WHQVDDGHPiVDWRGRVORVDPRUHVGHVXHVSRVR=HXV3DUDORJUDUVXVSURSyVLWRVQRYDFLODUiHQXWLOL]DUWRGRVXSRGHUGHVHGXFFLyQWRGDVVXVPDxDV/RPLVPRMXUDUiVLQLQWHQFLyQDOJXQDGHFXPSOLUFRQVXSURPHVDTXHUHDOL]DUiHQRWURV
 35. 35. FDVRVDFFLRQHVHQFRQWUDGHVXVSULQFLSLRVSRUWHPRUDODVUHSUHVDOLDVGHOSRGHURVR=HXV(OKHFKRHVTXH+HUDWLHQHPDODIDPDHQWUHORVPRUWDOHVSXHVVHODWHPHFRPRGLRVDFDVWLJDGRUDYHQJDWLYD6XIXULDOOHJDKDVWDORVGHVFHQGLHQWHVGHTXLHQHVKDQDFHSWDGRODUHODFLyQFRQ=HXVKDQFODXGLFDGRDQWHVXVSUHWHQVLRQHV(OFDVRGH(SDIRDOUHVSHFWRHVVLJQLILFDWLYR6XFHGLyTXH=HXVFRPRHUDFRVWXPEUHHQpOVHHQDPRUyGHXQDEHOODVDFHUGRWLVDGHVXHVSRVD+HUDDODTXHWUDQVIRUPyHQYDFDSDUDTXHpVWDQRVRVSHFKDUDGHVXVDPRUHVKDFLD,RSXHVWDOHUDHOQRPEUHGHODQXHYDDPDQWHGHOUHGHO2OLPSR$OSULQFLSLR,RUHKXyDOSRGHURVRGLRVUHFKD]yXQDRWUDYH]VXVRIUHFLPLHQWRV0DVGHVSXpVGHFRQVXOWDUDORUiFXORGHFLGLyDFHSWDUODVSURSRVLFLRQHVGH=HXVSXHVODUHVSXHVWDGHODVLELODLQGLFDEDTXHGHQRFHGHU,RSURYRFDUtDODFyOHUDGHOSRGHURVRGLRV+HUDVLQHPEDUJRGHVFXEULyODVUHODFLRQHVGHVXHVSRVRVXVDFHUGRWLVDDGHPiVVXSRGHODDUWLPDxDHPSOHDGDSRU=HXVSDUDGHVSLVWDUOD(QWRQFHV+HUDXQDYH]TXHGHVFXEULyFXiOHUDODYDFDTXHSHUVRQLILFDEDD,RHQYLyFRQWUDHOODDXQHQRUPHWiEDQRTXHODSLFDEDSHUVLVWHQWHPHQWHODLPSHGtDSDUDUHQOXJDUQLQJXQRHHVWHPRGRKXyKDFLDRWUDVODWLWXGHVVHGLFHTXHKXyKDFLD(JLSWRSRUHOSDVRGHO%yVIRURTXHVLJQLILFDGHVGHHQWRQFHVSDVRGHODYDFDKDVWDOOHJDUDXQOXJDUTXHXQDYH]GHYXHOWDVXIRUPDKXPDQDIXQGyHOODPLVPDFRQHOQRPEUHGH0HQILV$OOtDRULOODVGHO1LORHQ(JLSWRQDFHUtD(SDIRKLMRGH=HXVGH,R+HUDGROLGDSRUQRKDEHUSRGLGRFRQVHJXLUVXVSURSyVLWRVTXHFRQVLVWtDQSUHIHUHQWHPHQWHHQLPSHGLUODFRQVXPDFLyQGHORVDPRUHVGHVXHVSRVR=HXVFRQODEHOOD,RRUGHQyHOUDSWRGHOKLMRGHDPERV3HUR=HXVOXFKyFRQWUDWRGRDTXHOTXHLQWHQWDUDKDFHUGDxRD(SDIRDOSURSLRWLHPSRKL]RKXLUDORVVHFXHVWUDGRUHVGHOPXFKDFKRFXHQWDQODVOHHQGDVTXH(SDIRFRQHOWLHPSRIXHXQRGHORVFpOHEUHVUHHVGHOSDtVHJLSFLR81$9$$2025(*$/2([LVWHQRWUDVLQWHUSUHWDFLRQHVVHQWLGRVGHHVWHFDVWLJRTXH+HUDLPSXVRD,R$OJXQDVFUyQLFDVFXHQWDQTXHXQDYH]TXHODGLRVDGHVFXEULyHOHQJDxRHOOtRGH=HXVGH,RLQWHQWyFRQWRGDVVXVIXHU]DVGLVLPXODUVXGLVJXVWRILQJLHQGRXQDFRQWHQLGDFDOPDVHGLULJLyDVXHVSRVR=HXVSDUDSHGLUOHFRPRUHJDORODKHUPRVDYDFDGHVXVUHEDxRVTXHVREUHVDOtDGHHQWUHODVGHPiV
 36. 36. $OSULQFLSLR=HXVGXGyHQDFFHGHUDORVGHVHRVGHVXHVSRVDSHURPHUFHGDODVGRWHVGHSHUVXDVLyQTXHFDUDFWHUL]DQD+HUDpVWDQRWDUGyHQWHQHUDEXHQUHFDXGRDODQLPDO$OSURSLRWLHPSRHQFDUHFLyDVXILHOJXDUGLiQ$UJR3DQRSWHV TXHWRGRORYH
 37. 37. HOFXLGDGRGHWDQSUHFLDGRUHJDOR$XQTXHFXHQWDQODVOHHQGDVTXH$UJRWHQtDPXFKRVRMRVTXHSRUORPLVPRQRKDEtDSRVLELOLGDGGHEXUODUVXYLJLODQFLD6LQHPEDUJRHOSRGHURVR=HXVUHFDEyORVVHUYLFLRVGHXQFXPSOLGRUPHQVDMHURHOGHVSDELODGR+HUPHV(VWHSXVRHQSUiFWLFDFRQSUHVWH]DORVSODQHVGHVXHQJUHtGRPDQGDQWHTXHFRQVLVWtDQHQOLEHUDUD,RGHPDQRVGHOJXDUGLiQ$UJR/DVFRQVHFXHQFLDVIXHURQGUiVWLFDVDTXHDSHVDUGHKDEHUVLGR$UJRXQFpOHEUHJXHUUHURTXHVHKDEtDKHFKRIDPRVRSRUGDUPXHUWHDXQEUDYRWRURTXHDVRODEDODUHJLyQGHOD$UFDGLDHQDGHODQWHVLHPSUHYHVWLUtDFRQODSLHOGHHVHDQLPDODFDEDUSDUDVLHPSUHFRQODYLGDGHOKRUULEOHPRQVWUXR(TXLGQDKLMRGHO7iUWDURTXHKDELWDEDHQODVFHQDJRVDVDJXDVGHODODJXQD(VWLJLDQRSXGRVLQHPEDUJRUHVLVWLUORVHPEDWHVGH+HUPHVPXULyDFDXVDGHXQFDQWD]RTXHpVWHOHSURSLQy$SHVDUGHOGLVJXVWRTXH+HUDVHOOHYyDOVDEHUORVXFHGLGRGHFLGLySUHPLDUDVXILHOVHUYLGRUSDFLHQWHPHQWHWUDVODGyWRGRVORVRMRVGH$UJRDODFRODGHXQSDYRUHDODWRGRVXSOXPDMHFRQORTXHGHVGHHQWRQFHVODEHOOH]DGHHVWDDYHFRQVDJUDGDD+HUDUHVSODQGHFHGHVWDFDHQFRORULGREULOOR$OJXQRVDXWRUHVH[SOLFDQTXHHOJXDUGLiQ$UJRGH3DQRSWHVWHQtDHQUHDOLGDGGRVRMRVPLUDQGRKDFLDGHODQWHGRVPLUDQGRKDFLDDWUiV2WUDVYHUVLRQHVHQFDPELRKDEODQGHTXHWHQtDXQVRORRMRHQODPLWDGGHODIUHQWHRHQRWURVFDVRVVHDPSOLDEDDWUHVHOQ~PHURGHRMRV0,50,21(67DPELpQHVVLJQLILFDWLYRUHVSHFWRDODYHQJDQ]DGHODGLRVD+HUDHOFDVRGH(DFRPiVFRQRFLGRSRUORVGLIHUHQWHVPLWyORJRVFRPRHOMXH]GHORVLQILHUQRV$FDVRSRUHOORVHOHVXHOHUHSUHVHQWDUSRUWDQGRXQDOODYHXQFHWURDWULEXWRVTXHKDFHQUHIHUHQFLDDODOHJDOLGDGODMXVWLFLD7RGRFRPHQ]yHOGtDHQTXH=HXVGHVFXEULyODEHOOH]DRFXOWDGHODKLMDGH$VRSRVHxRUGHORVPDQDQWLDOHVGHORVUtRVHVGHHOPLVPRPRPHQWRHQTXHODYLRHOGLRVROtPSLFRVHSUHQGyGHHOODGHFLGLyUDSWDUODFRPRDKDEtDKHFKRHQRWURVPXFKRVFDVRV(QXQSULQFLSLR$VRSRTXLVRFDVWLJDUDOODGUyQGHVXKLMD(JLQDHQWHUDGRSRU6tVLIRGH
 38. 38. ODFDWHJRUtDGHOUDWHURQDGDPHQRVTXHHOUHGHO2OLPSRLQWHQWyHQIUHQWDUVHDpOSDUDTXHOHUHVWLWXHUDDVXEHOODKLMD3HUR=HXVFRUWySRUORVDQRSXHVUHVSHFWRDVXVFDSULFKRVDPRURVRVQRDGPLWtDLPSRVLFLRQHVGHQDGLH(QFXDQWRWXYRDQWHVtDVXRSRQHQWHORIXOPLQyFRQVXSRGHURVRUDRREOLJyDVtD$VRSRDUHWRUQDUDOOHFKRGHVXFDXFH6HGLFHTXHGHVGHHQWRQFHVHOUtRGH$VRSRFRQWLHQHHQYH]GHGRUDGDILQDDUHQDQHJUDFDUERQLOODRVFXUDFHUQDGD8QDYH]UHVXHOWRHVWHSULPHUHVFROOR=HXVVHGLULJLyHQFRPSDxtDGHODEHOOD(JLQDKDFLDODLVODGH(QRQHWDPELpQVHODFRQRFHFRQHOQRPEUHGH(SRQLDOXJDUHQHOTXHQDFHUtD(DFRXDQGR+HUDVHHQWHUyGHOQDFLPLHQWRGHXQKLMRGH=HXV(JLQDPRQWyHQFyOHUDVHGLVSXVRDSHUSHWUDUHLQIOLJLUHOPDRUGDxRSRVLEOHHQHOIUXWRGHODGHVFHQGHQFLDGHDPERV3DUDHOORHQYLyXQDHQIHUPHGDGSHVWtIHUDVREUHODLVODFDVLGHIRUPDIXOPLQDQWHPXULHURQWRGRVVXVKDELWDQWHVHHVWHPRGRVHTXHGy(DFRFRPR~QLFRKDELWDQWHGHDTXHOOXJDUGHPXHUWH3HURFRPRpVWHSLGLHUDD=HXVTXHUHSREODVHDTXHOOXJDUSDUDDVtWHQHUFRPSDxtDKXPDQDHOSRGHURVRGLRVWUDQVIRUPyDODVKRUPLJDVTXHKDEtDHQODLVODHQVHUHVKXPDQRV(QDGHODQWHORVSREODGRUHVGHODFLWDGDLVODVHOODPDUtDQ0LUPLGRQHVSDODEUDTXHVLJQLILFDKRUPLJD-812(6/$+(5$520$1$-XQRTXHKDVWDKRKDIDWLJDGRHOPDUHOFLHORWLHUUDFRQWHPRUHVWURFDUiVXVFRQVHMRVHQPHMRUHVFRQYHUWLGDGHiVSHUDHQFOHPHQWHVHUiGHPiVFRQPLJRDSLDGDGRUDGHORVURPDQRVWRJDGDJHQWHGHWLHUUDPDUXQLYHUVDOVHxRUD(VWRGLVSXVHLUUHIUDJDEOHPHQWH(VWRVYHUVRVGH9LUJLOLRPXHVWUDQRWUDVFXDOLGDGHVGH+HUD-XQRTXHQRFRUUHVSRQGHQDODVGHVFULWDVSRUORVJULHJRVDVtSRGHPRVFROHJLUTXHHOFXOWRTXHORVURPDQRVRIUHFtDQD-XQRSURYHQDGHXQDQFHVWURPLWROyJLFRTXHVHGLYHUVLILFDEDHQODIDPRVD7UtDGDFRPSXHVWDSRU-~SLWHU-XQR0LQHUYD1RREVWDQWHVXDVLPLODFLyQDODGLRVDJULHJD+HUDVLQHPEDUJR-XQRDGTXLHUHHQWUHORVURPDQRVXQDSHUVRQDOLGDGSURSLDDXWyQRPDDVtVHODFRQRFHGHPDQHUDPXHVSHFLDOFRQHOVREUHQRPEUHGH/XFLQDSXHVVLPEROL]DODOX]TXHSURYLHQHGHODVRPEUDGHODVWLQLHEODVGHODQRFKH3RUWDQWR/XFLQDULJHXQDGHODVGRVOXPLQDULDV
 39. 39. FRQFUHWDPHQWHOD/XQDGLULJHJXtDVXVPRYLPLHQWRVFRQRUGHQUHJXODULGDG(QKRQRUGH-XQR/XFLQDVHKDEtDQHULJLGRDOWDUHVHQ5RPDFDEDHOOHYDQWDGRSRUHOUHVDELQR7LWLXV7DWLXVHQHODxRD
 40. 40. 6XILHVWDFRLQFLGtDFRQHOSULQFLSLRGHOPHVGHPDU]RVHGHQRPLQDEDILHVWDGHOD0DWURQDOLD6XVLJQLILFDGRDSDUHFtDUHODFLRQDGRFRQHOFDUiFWHUFRQIHULGRDODIDPLOLDSRUORVURPDQRVURVFRPRTXLHQHVDSDUHFtDQUHFXELHUWRVGHXQKDORGHYLGDFRQVLGHUDGDGXGRVDHVGHFLUDOHMDGDGHORVFiQRQHVUHSUHVHQWDGRVSRUHOSDGUHODPDGUHORVKLMRVTXHGDUDQUHOHJDGRVH[FOXLGRVGHORVIHVWHMRV+(5$-812(1(/$57(7RGRVORVDUWLVWDVGHODDQWLJHGDGVHSUHRFXSDURQGHUHSUHVHQWDUDODGLRVD+HUDDGHVWDFDUODURGHDGDSRUORFRP~QGHVXVPXFKRVDWULEXWRVWDOHVFRPRHOYHORODODQ]DHOHVFXGRODRFDHOSDYRUHDOORVOLULRVODJUDQDGDHOFXFOLOOR7DPELpQVHHULJLHURQWHPSORVHQORVTXHHOFXOWRDODGLRVDDGTXLUtDVHQWLGRVGLYHUVRV3RUHMHPSORHQ$UJRVVHOHYDQWDEDXQRGHORVPiVJUDQGLRVRVWHPSORVGHFXDQWRVVHKDEtDQFRQVWUXLGRHQKRQRUGH+HUD6HODDGRUDEDHQQXPHURVDVRFDVLRQHVFRPRGLRVDGHOPDWULPRQLRSRUORPLVPRVHODUHODFLRQDEDFRQODVFXDOLGDGHVPRUDOHVGHODPXMHU$GHPiVXQDGHODVFROLQDVGHODFLXGDGGH(VSDUWDKDEtDVLGREDXWL]DGDFRQHOQRPEUHGHODFpOHEUHGLRVD1RREVWDQWHODVSULPHUDVHVFXOWXUDVUHDOL]DGDVHQUHFXHUGRPHPRULDGH+HUDQRJR]DEDQGHODFDOLGDGDUWtVWLFDTXHPiVDGHODQWHORJUDURQFRQVHJXLUORVPiVDIDPDGRVHVFXOWRUHVJULHJRVHHQWUHWRGDODLFRQRJUDItDVREUHODGLRVD+HUDFDEHGHVWDFDUODHVWDWXDUHDOL]DGDSRU3ROLFOHWR7DPELpQODGHQRPLQDGD+HUD%DUEHULQLODFRQRFLGDFRPR+HUD)DUQHVLR$SDUHFHHQWRGRFDVRUHSUHVHQWDGDHQPRQHGDVUHOLHYHVVHFRQVHUYDQEXVWRVGHVXILJXUDHQDOJXQRVPXVHRVGHSUHVWLJLR(O0XVHRGH1iSROHVSRUHMHPSORJXDUGDHQWUHVXVPiVSUHFLDGRVWHVRURVXQDFDEH]DWDOYH]XQRGHORVWHVWLPRQLRVPiVDQWLJXRVGHODGLRVD+HUD$7(1($/$9,5*(1*8(55(5$3DODV$WHQHDHVODGLRVDGHORVJXHUUHURVYLFWRULRVRVORHVSRUTXHHQVXQDFLPLHQWRDSDUHFHDUPDGDGLVSXHVWDSDUDVXPLVLyQ3HURDGHPiVHVHVXFHVRSDUWHQRJHQpWLFRVLQPDGUHQLQJXQDDSURFODPDVXIXWXUDFRQGLFLyQYLUJLQDO$WHQHDVDOHGLUHFWDPHQWHGHOFUiQHRSDWHUQRQRQHFHVLWDQLQJ~QVHQRPDWHUQRTXHODFRELMHGXUDQWHODJHVWDFLyQ7DOYH]SRUHVR$WHQHDQRFRQR]FDYDUyQQLORQHFHVLWH(V
 41. 41. XQDPXMHUGHXQDVRODSLH]DVLQILVXUDVQLDWDGXUDVIDPLOLDUHVSRUHVRQRHVQDGDUDURTXHVHODYHDFRPRXQDGLYLQLGDGH[FOXVLYDPHQWHGLVHxDGDSDUDODYLFWRULDGHORVVXRVGHORVKLMRVGHOD+pODGHRQHOSDVRGHOWLHPSR$WHQHDVHYDGXOFLILFDQGRWRPDXQSDSHOPiVPDWHUQDOSDUDFRQVXVILHOHVDTXHSDVDGHVHUXQDPXMHUGHDFFLyQDXQDPDWURQDWXWHODUKDVWDTXHVHFRQYLHUWHHQODGLRVDJXDUGLDQDGHO(VWDGRGHORVKRJDUHVDWHQLHQVHVSULPHURGHWRGRHOiUHDJULHJDGHVSXpVRQHOFDPELRVXIULGR$WHQHDDQRHVODEUDYDGLRVDTXHDFRPSDxDODVH[SHGLFLRQHVDUPDGDVGHFRQTXLVWDRGHFDVWLJRFRQHOSDVRGHOWLHPSRODGLRVDQRVDOHPiVDOFRPEDWHVLQRTXHVHPDQWLHQHSHUPDQHQWHPHQWHHQJXDUGLDFRQWUDORVHQHPLJRVTXHSXHGHQYHQLUGHIXHUD/DFLXGDGVLQyQLPRGHO(VWDGRQXFOHDUJULHJRHVVXiPELWRQDWXUDODHOODVHGHGLFDVXUHLQDGRRQODFLXGDGWDPELpQVHHQJOREDQPXFKRPiVDGHODQWHORVTXHYLYHQWUDEDMDQGHQWURGHVXVOtPLWHVDVtODJXHUUHUD$WHQHDSDVDDSUHRFXSDUVHSRUODVXHUWHGHORVDUWHVDQRVWHUPLQDDWHQGLHQGRDORVDJULFXOWRUHVTXHDOLPHQWDQDVXVSURWHJLGRVFLXGDGDQRV$6,20(1=2689,$(7(51$$WHQHDQDFLyGH=HXVVDOLHQGRGHVXFDEH]DFRPRDVHKDGLFKRSHUR=HXVQRHUDEXHQSDGUHSDUDVXVP~OWLSOHVKLMRVDEDQGRQyDODQLxDDUPDGDHQPDQRVGHOGLRVUtR7ULWyQ(OEXHQGLRVWRPyDODFKLTXLOODEDMRVXWXWHODFRPRVLIXHUDRWUDGHVXVKLMDVULDGDHQHVHDPELHQWHIDPLOLDUODMRYHQ$WHQHDHQFRQWUyVXPHMRUDPLJDHQODKLMDGH7ULWyQFRQHVWDQLxDGHVXPLVPDHGDGFRQODJHQWLO3DODVHQWUHWXYRORVGtDVIHOLFHVGHODLQIDQFLD3HURODLQRFHQFLDVHLEDDDFDEDUGHXQPRGRWHUULEOHHQXQRGHORVPXFKRVFRPEDWHVVLPXODGRVHQWUHODVQLxDV3DODVHVWXYRDSXQWRGHJROSHDUVHULDPHQWHDVXFRPSDxHUD$WHQHDSHUR=HXVTXHQRHUDWDQPDOSDGUHGHVSXpVGHWRGRYLRODHVFHQDVDOLyHQGHIHQVDGHVXKLMDGLVWUDHQGRD3DODVFRQVX]XUUyQ$WHQHDOLEUDGDGHODWDTXHPDWyDODGLVWUDtGD3DODVVLQGDUVHWDPSRFRFXHQWDGHORTXHHVWDEDVXFHGLHQGRGHODQWHGHVXVRMRV(QRWUDVYHUVLRQHVGHOPLWRVHUHODWDTXHODGLRVD$WHQHDQDFLyHQ/LELDDODRULOODGHOODJR7ULWyQR7ULWRQLV
 42. 42. IXHUHFRJLGDSRUWUHVQLQIDVTXLHQHVVHHQFDUJDURQGHVXFXLGDGRHGXFDFLyQXUDQWHXQRGHORVMXHJRVGHJXHUUDHQORVTXHVHHQWUHWHQtD$WHQHDFRPRSUHOXGLRLQIDQWLOGHVXYRFDFLyQGHJXHUUHUDFRQVXLQVHSDUDEOHFRPSDxHUD3DODVSHUGLyHOFRQWUROGHVXODQ]DpVWDDOFDQ]yPRUWDOPHQWHDODRWUDQLxD$WHQHDTXHGyKRUURUL]DGDSRUORRFXUULGRHQVXHVFXGRTXHDQXQFDPiVVHUYLUtDGHMXJXHWHHVFULELyHOQRPEUHGH3DODVHKL]RTXHDSDUDVLHPSUHHOQRPEUHGHODSHUGLGDDPLJDIXHUDSUHFHGLHQGRDOVXRSURSLR3DODV$WHQHD275$69(56,21(6(/0,72
 43. 43. 2WUDVIXHQWHVQRVUHODWDQXQDPRUEDVWDQWHFRQWUDULDGRHQWUH=HXV0HWLVODWLWiQLGHHVTXLYD$SHVDUGHWRGRVORVPXFKRVWUXFRVTXHHPSOHDEDHOFDSULFKRVRDPDQWHFHOHVWLDO0HWLVFRQVHJXtDGHVSLVWDUORXQDRWUDYH]ORTXHQRKDFtDVLQRDXPHQWDUORVGHVHRVGH=HXVKDFLDODWLWiQLGHFRPRpOHUDGLYLQLGDGVXSUHPDWHUPLQySRUKDFHUVHFRQHOODORJUDUVXSURSyVLWR0HWLVTXHGyHPEDUD]DGDSHURQRHUDWDQVHQFLOORHOSURFHVRGHOSDUWRDTXHHORUiFXORVHxDODEDTXHHQHVWDRFDVLyQ0HWLVSDULUtDXQDKHPEUDSHURTXHDVXVLJXLHQWHHPEDUD]RVHLEDDHQJHQGUDUHOYDUyQTXHGHVWURQDUtDD=HXV(VWHUHFRUGDQGRORTXHVXSDGUHURQRVKDEtDSDVDGRSRUGHVWUXLUOHDpOFyPRpOPLVPRKDEtDFXPSOLGRODSURIHFtDQRORGXGyVHFRPLyDODHPEDUD]DGDFRQHOIHWRGHHVD$WHQHDWRGR3HURHQODFXULRVDGLJHVWLyQROtPSLFDHOIHWRVLJXLyVXSURFHVRDOFDERGHOWLHPSRUHJODPHQWDULR=HXVVLQWLyORVGRORUHVGHOSDUWRQRVDELHQGRDTXHVHGHEtDWDOSHQDUVHWLUyDOODJR7ULWyQSDUDDSODFDUHQVXVDJXDVHOH[WUDxRVtQWRPDHQDGDOHYDOLyHOFKDSX]yQDKRUDHUDODFDEH]DODTXHGROtDFRPRQXQFDVHSRGUtDLPDJLQDUXQGLRV$OYHUORHQWDQSHQRVDVLWXDFLyQVHOHDFHUFDURQVXVFROHJDV+HUPHVGLDJQRVWLFyFHUWHUDPHQWHODFDXVDGHODMDTXHFDHUDXQHPEDUD]RFUDQHDO$OJXQRGHORVSUHVHQWHVVHDSLDGyGH=HXVOHDEULyHOFUiQHRFRQXQJROSHGHPD]DVREUHODFXxDGLVSXHVWDSDUDUDMDUODFDEH]DVDJUDGD3RUODYLROHQWDWUHSDQDFLyQHQXQDHVSHFWDFXODUDUULEDGDDOPXQGRPiJLFRGHORVDQWLJXRVVDOLyODWULXQIDQWH$WHQHDDUPDGDGHSLHVDFDEH]DEUDPDQGRFRPRXQVROGDGRHPEUDYHFLGRDQWHODVILODVHQHPLJDVPiVTXHFRPRVHVXSRQHTXHGHEHUtDJULWDUXQQDFLGRGHYDUyQKHPEUD/$275$+,6725,$(3$/$67DPELpQKDTXLHQHVSURFODPDQTXH$WHQHDHUDKLMDGHOJLJDQWHVFR]RRPyUILFR3DODVXQVHUSRFRDJUDFLDGRTXHWHQtDDODVFXHUSRGHFDEUDFRPRXQViWLURYRODGRU6iWLURGHEtDVHUHOSUHWHQGLGRSDGUHSXHVLQWHQWyOOHJDUDPDRUHVFRQVXFULDWXUDVLQFRQWDUFRQTXHODKLMDHUDGXFKDHQHOFRPEDWHDXQTXHIXHUDFRQWUDSDGUHWDQGHVQDWXUDOL]DGRQRVyORVHTXLWyGHHQFLPDDWDQGHVDJUDGDEOHSDULHQWHVLQRTXHORGHVROOyFRQVXSLHOGHFDEUDVHKL]RVXEROVDSRQLpQGRVHFRPRDGRUQRVREUHVXVKRPEURVODVDODVGHOGHUURWDGRHLQFHVWXRVRYLRODGRU3DUHFHTXHHVWHPLWRHVPiVELHQXQSURGXFWROLELRFRPRHOGHODGLRVD1HLWK$YHFHVVHGLFHTXH3RVHLGyQHUDHOSDGUHSHURTXH$WHQHDSRFRFRQWHQWDGHWHQHUWDOSURJHQLWRUXQGtDGHFLGLGDVHIXHKDFLDHOVXSUHPR=HXVOHSLGLyVHUDGRSWDGDSRUpOFRVDTXHKL]RVLQGXGDUHOEXHQGLRVWtRFDUQDODSDUWLUGHHVDDGRSFLyQHOUHVWRGHODKLVWRULDVHPDQWLHQHHQODVOtQHDVJHQHUDOHVGHOPLWRFOiVLFR7DPELpQVHQDUUDODSXJQDHQWUH3RVHLGyQ$WHQHDSRUHOSDWURFLQLRGH$WHQDV/DGLVSXWDOOHJyDFRQYHUWLUVHHQFXHVWLyQGH(VWDGRHQHO2OLPSRWHUPLQyHQYRWDFLyQHQWUHORVGLRVHVSDUDYHUDTXLHQVHDGMXGLFDEDVXWXWHOD$OUHFXHQWRGHORVYRWRVVHYLR
 44. 44. UiSLGDPHQWHTXHORVGLRVHVDSRDEDQD3RVHLGyQODVGLRVDVD$WHQHD(QHVDYRWDFLyQVH[LVWDJDQyODPDRUtDGHPXMHUHVGLYLQDVSRUXQ~QLFRGHILQLWRULRYRWR$WHQHDVHTXHGyDSHUSHWXLGDGFRQODFRGLFLDGDSOD]D/RTXHVtHVXQDFRQVWDQWHHQPLWRORJtDHVHOHQIUHQWDPLHQWRHQWUH$WHQHD3RVHLGyQVHDFRPRVHDODKLVWRULDTXHVHWRPHFRPRUHIHUHQFLDODMXVWLILFDFLyQGHTXHFRQHVDH[FXVDSUHWHQGLGDPHQWHUHOLJLRVDODFLXGDGGH$WHQDVGHFLGLHUDTXHODVPXMHUHVGHODWLHUUDDWHQLHQVHTXHGDUDQVLQGHUHFKRDYRWRQRIXHUDTXHRWUDQXHYDFRQVXOWDWHUPLQDVHFRQVXYLFWRULD/,%,$7,(55$(25,*(1/RTXHVtSDUHFHVHUFLHUWRHVHOKHFKRGHTXH/LELDVHDHOOXJDUGHRULJHQGHOPLWRLJDPRVTXHOD/LELDFOiVLFDHVXQJUDQWHUULWRULRGHFDUDDO0HGLWHUUiQHRTXHDUUDQFDMXVWRHQHOGHOWDGHO1LORTXHVHH[WLHQGHLQGHILQLGDPHQWHKDVWDOOHJDUDOD1XPLGLDVLWXDGDHQORTXHDKRUDVHOODPD/LELD7~QH]HVGHHVDFRVWDKR(JLSWR
 45. 45. DWUDYpVGHUHWDXQFUXFHGHUXWDVPXLPSRUWDQWHHQHOFHQWURPLVPRGHOPXQGRFLYLOL]DGRGHODpSRFD$WUDYpVGHODHVFDODLQVXODUWRGDVODVLQIOXHQFLDVGHYLDMHURVFRPHUFLDQWHVIXHURQXQDFRQWLQXDGDYtDGHFRPXQLFDFLyQFXOWXUDOUHOLJLRVD3ODWyQFXHQWDTXH1HLWKGLRVDOLELDHVODEDVHVREUHODFXDOVHFRQVWUXHODQXHYDKLVWRULDJULHJDEDMRODGHQRPLQDFLyQGH$WHQHD1DWXUDOPHQWHHQWUHODLFRQRJUDItDHJLSFLDVHSXHGHQHQFRQWUDUPXFKDVLPiJHQHVGH1HLWKDVLPLODGDDOFXOWRRILFLDOIDUDyQLFR2WURVDXWRUHVWDPELpQVHxDODQHORULJHQOLELRGHODGLYLQLGDGFRQWDQGRORVULWRVGHHVDGHLGDGHQORVTXHILJXUDEDODOXFKDVDJUDGDDQXDOHQWUHODVVDFHUGRWLVDVGH1HLWKFRPRODIRUPDGHDFFHVRDODSRVLFLyQGHVDFHUGRWLVDPi[LPDHQXQDUHFUHDFLyQGHODPXHUWHGHODQLxDDQWDJRQLVWDGHODVLQJXODULGDGSRVWHULRUGHODQXHYDGLYLQLGDGTXHVHHULJHFRPRWDOXQDYH]TXHVHSURGXFHHOGHVHQODFHIDWDOHOTXHHOGHVWLQRKDVHxDODGRFRPRWUiPLWHLQLFLDOGHVXLPSHULR(/0$/(17(1,2(+()(672/DYLUJLQDO$WHQHDUHFLELyHQPXFKDVRFDVLRQHVHOUHTXHULPLHQWRDPRURVRGHVXVSDGUHVSHURVLHPSUHVHPDQWXYRILHODVXLGHDLQLFLDOGHVHUYLUJHQSRUYRFDFLyQ$OILQDOFDERHVDHUDODSHWLFLyQPiVLPSRUWDQWHGHVXYLGDHVWDEDFODURTXHQRORKDEtDKHFKRSRUFDSULFKRVLQRSRUTXHFRPSUHQGtDTXHVXQDFLPLHQWRPDUFDEDVXGHVWLQRVHSDUDGDDEVROXWDPHQWHGHOVH[RTXHQLVLTXLHUDKDEtDH[LVWLGRHQVXFRQFHSFLyQ3HURKDXQHSLVRGLRTXHYLHQHDDERQDUVXGHFLVLyQPHMRUTXHFXDOTXLHURWURWLSRGHFRQVLGHUDFLyQ6HWUDWDGHDTXHOPRPHQWRHQHOTXH$WHQHDGHEHEXVFDUDUPDVSDUDLQWHUYHQLUHQ7URD=HXVKDGHFODUDGRVROHPQHPHQWHTXHQRYDDWRPDUSDUWLGRSRU
 46. 46. QLQJXQRGHORVGRVEDQGRV3DODV$WHQHDQRTXLHUHGHMDUGHUHVSHWDUODVDJUDGDYROXQWDGSDWHUQDVHGLULJHDOGLRVGHODIUDJXDD+HIHVWRSDUDTXHpOVHDHOIRUMDGRUGHVXDUVHQDO+HIHVWRDFHSWDHOHQFDUJRVHSRQHDWUDEDMDUHQDPRUDGRGHODEHOODGHFLGLGDGLRVD$SHVDUGHVXIHDOGDG+HIHVWRKDVLGRHOPDULGRGHODEHOODHQWUHODVEHOODVGH$IURGLWDDXQTXHVXPDWULPRQLRQRKDDUHVXOWDGRWDQVDWLVIDFWRULRQREOHFRPRGHEtDGHKDEHUVLGR
 47. 47. ODSUHVHQFLDGH$WHQHDOHKDFHSHQVDUGHQXHYRHQODSRVLEOHIHOLFLGDGGHHVWDUFRQXQDPXMHUWDQPDUDYLOORVDFRPRDTXHOODTXHWLHQHDQWHVt$OKDEODUGHOSUHFLRDSDJDUSRUHOWUDEDMR+HIHVWRLQGLFDTXHOHEDVWDHODPRUGH$WHQHDHOODQRSXHGHFRPSUHQGHUTXHVHDPXFKRPiVTXHXQFXPSOLGRORTXHWDQVHULDPHQWHKDGLFKRHOKHUUHURGHORVGLRVHVSHURSDUD+HIHVWRVtTXHVLJQLILFDWRGRODSDODEUDGLFKD/$75,67(%520$(326(,21(QDPRUDGRYLVLEOHPHQWH+HIHVWRIDOWySRFRSDUDTXH3RVHLGyQDOTXHWDQSRFRHVWLPDED$WHQHDVLWHQHPRVHQFXHQWDHVDOHHQGDGHODKLMDGH3RVHLGyQTXHEXVFDODDGRSFLyQHQVXWtR=HXV
 48. 48. IXHUDFRQHOFXHQWRGHTXHODVHULD$WHQHDTXHUtDHQUHDOLGDGSURYRFDUXQDYLROHQWDSDVLyQHQHODUPHURTXHWRGRORTXHEXVFDEDFRQODH[FXVDGHODVDUPDVHQFRPELQDFLyQFRQ=HXVHUDHOPRPHQWRGHVHUSRVHtGDEUXWDOPHQWHSRUXQGLRVFRPRpO$ORLUODHQWUDUHQODIRUMDVLQGXGDUORXQPRPHQWR+HIHVWRVHODQ]yVREUHODYLUJHQFUHHQGRTXHHVWDEDFXPSOLHQGRFRQHOFDSULFKRGH3DODVSHURODVLWXDFLyQTXHGyFRQJHODGDFXDQGRODGLRVDUHDFFLRQyVRUSUHQGLGDHLQGLJQDGDDQWHWDODWDTXH+HIHVWRTXHDQRHQWHQGtDQDGDPiVTXHODVSXOVLRQHVVH[XDOHVHDFXOyFRQWUDHOPXVORGHVXDPDGDDVHKDEtDDFDEDGRODSHQRVDDYHQWXUDGHODTXHORVGRVHUDQYtFWLPDVLQFRQVFLHQWHVGHODSHUYHUVLGDGGH3RVHLGyQ/DDVTXHDGD$WHQHDVHOLPSLyHOPXVORFRQXQRVYHOORQHVGHODQDTXHDFHUWyDHQFRQWUDUHQODIRUMDHVSXpVFRQWUDULDGDSRUODGHVDJUDGDEOHH[SHULHQFLDDUURMyHOSLQJRDOVXHORSHQVDQGRTXHDVtGDEDSRU]DQMDGRHOLQFLGHQWHQROOHJyDSHQVDUHQORTXHLEDDVXFHGHULQPHGLDWDPHQWHFRQHVHSLQJRHPSDSDGRFRQODHVSHUPDGHODYHUJRQ]DGR+HIHVWR(5,721,2+,-2(81$9,5*(13HURDKtQRDFDEDODKLVWRULDGHOIUXVWUDGRDPRUGH+HIHVWRDTXH*HDOD7LHUUDUHFLELyHOHVSHUPDTXHGyDXWRPiWLFDPHQWHSUHxDGDDXQDVXSHVDUSRUHVDVFRVDVGHOGHVWLQR7DPSRFR*HDHVWDEDGLVSXHVWDDFDUJDUFRQHVHSURGXFWRGHODEURPDGHLQGXGDEOHPDOJXVWRGH3RVHLGyQGHMyFODURTXHQRLEDDDFHSWDUHOKLMRUHVXOWDQWHGHODHVWXSLGH]GHORVGHPiV$WHQHDVLQWLpQGRVHSDUWHUHVSRQVDEOH
 49. 49. GHOLQFLGHQWHWRPyODGHFLVLyQGHKDFHUVHFDUJRGHODFULDWXUDWDQSURQWRIXHUDSDULGRSRU*HDRVDTXHKL]RHOKLMR(ULFWRQLRJXDUGDGRGHODYLVWDGHWRGRVVREUHWRGRSDUDHOLPLQDUODSRVLELOLGDGGHTXHHOSRFRTXHULGR3RVHLGyQVLJXLHUDFRQODEURPDIXHVDFDGRGHO2OLPSROOHYDGRDODFRUWHGHOUHpFURSHSDUDPiVWDUGHOOHJDUWDPELpQDOWURQRGH$WHQDVFRPRVXFHVRUGHVXSDGUHDGRSWLYRTXLHQDGHPiVGHFDXWRSUXGHQWHHQVXUHLQDGRDPHGLRFDPLQRHQWUHGLRVHVKpURHVIXHFpOHEUHSRUVHUDGPLQLVWUDGRUSHUIHFWRHLQQRYDGRUHQODVOHHVGHODUHOLJLyQGHODSROtWLFD3$,),$25$6LVHHVWXGLDQORVWH[WRVFOiVLFRVDSDUWHGHHVWDVGLVSDULGDGHVVREUHVXQDFLPLHQWRSDWHUQLGDGVXVFRPSOLFDGDVUHODFLRQHVFRQHOUHVWRGHORVGLRVHVPDRUHVPHQRUHVYHPRVFyPRODOHFFLyQGHODPXHUWHGH3DODVWUDQVIRUPDODSULPLWLYDILJXUDGHJXHUUHUDGHFLGLGDHQRWUDGLYLQLGDGDODTXHOHSUHRFXSDPiVODVHJXULGDGODHVWDELOLGDGODSD]TXHODVDUPDVYLFWRULRVDV(VXQGLRVDGHVDUPDGDQRFRPR$UWHPLVTXHYDHTXLSDGDGHVXDUFRVHJXLGDSRUVXVOHEUHOHVQLWLHQHHOSRUWHEULOODQWHGHOXQLIRUPDGR$UHV$WHQHDHVWiPiVSUHRFXSDGDHQHOKRJDUTXHHQORVIUHQWHVGHEDWDOODVXLGHDHVTXHODSD]VHSXHGHORJUDUTXHXQDFXHUGRHVPHMRUTXHXQDEDWDOODDXQTXHHOFODPRUGHODYLFWRULDFXDQGRH[LVWHWDOVXHQDUHVXHQDFRQPDRULQWHQVLGDGVHFRQYLHUWHHQUHJRFLMRSRSXODUHQLQVWUXPHQWRGHDVFHQVLyQSDUDORVKpURHV$WHQHDWLHQHDVXODGRDOE~KRSiMDURGHODVDELGXUtDWDPELpQOHDFRPSDxDHOFXHUYRTXHHVXQDYHGRWDGDGHXQDHVSHFLDOLQWHOLJHQFLDVLPEyOLFD,19(1725$3$5$/$+80$1,$6DELDGRPpVWLFDGHVSXpVGHKDEHUGHPRVWUDGRVXYDOtDPLOLWDU$WHQHDVHGHGLFDDSHQVDUHQSURGHVXSXHEORDVXGHGLFDFLyQSRUORVKXPDQRVVHOHDWULEXHQLQYHQFLRQHVGHWRGRWLSRSHURVLHPSUHLQGXVWULRVDVGHVGHHODUDGRHOXJRTXHYDDXQFLUDODVEHVWLDVDODSDUHMRGHXQFDUURRGHHVHDUDGRKDVWDLQVWUXPHQWRVPXVLFDOHVFRPRODIODXWDRODFRUQHWDPHWiOLFDPDUFLDO7DPELpQHVTXLHQGLVHxDORVYHKtFXORVWHUUHVWUHVRORVPDULQRVQRFRQWHQWDFRQHVHUHSHUWRULRGHPiTXLQDVGHLQVWUXPHQWRVVHSRQHDSHQVDUHQFyPRVHJXLUIDFLOLWDQGRODH[LVWHQFLDDVXJUH3DUDODVPXMHUHV$WHQHDGHVDUUROODODVDUWHVFXOLQDULDVODKLODWXUDHOWHMLGR3DUDORVTXHTXLHUHQFRQRFHUORVVHFUHWRVGHOFiOFXOR$WHQHDSUHSDUDODDULWPpWLFDQRVHGHWLHQHDKtHVODSULPHUDDOIDUHUDODUHVSRQVDEOHGHHVHLQYHQWRWDQSUiFWLFRSDUDGRPDUDODVFDEDOOHUtDVHOERFDGRODEULGDRPRQRSRGtDVHUPHQRV3RVHLGyQVXULYDOFRQVWDQWHWDPELpQVHDWULEXHHOLQYHQWRGH

×