Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Redactor: Emanuela ªoimaruTehnoredactor: Rodica BoacãCopertã: Dorin DumitrescuTitlul original: Life’s Missing Instruction ...
lm„Preþuiþi viaþa.”BENU
CuprinsCuvânt-înainte de dr. Gay Hendricks .......................... 13Mulþumiri ...........................................
6 MANUAL PENTRU VIATA¸^Coafurã frumoasã, zi minunatã ................................. 39Amintirile nu vor fi niciodatã ex...
Cuprins 7Marii filozofi nu au fãcut decât sã vã prezintepãrerile lor ........................................................
8 MANUAL PENTRU VIATA¸^Acceptaþi sã amânaþi satisfacþia imediatãpentru a obþine rezultate uluitoare ................... 11...
Cuprins 9Pentru a vã schimba, ardeþi podurile rãmaseîn urmã .................................................................
10 MANUAL PENTRU VIATA¸^Oamenii acþioneazã întotdeauna din motivepersonale pozitive, chiar dacã au uncomportament negativ....
Cuprins 11Cugetãri nonconformiste ~ Blair Warren ............... 181Poate fi la alegerea dumneavoastrã sã îmbãtrâniþisau n...
Cuvânt-înainteFoarte rar se întâmplã sã descoperi o carte încuprinsul cãreia fiecare idee sã fie solidã ºi adevãrul sãrãzb...
14 MANUAL PENTRU VIATA¸^Scuza invocatã de obicei era importanþa de a-ºi pãstradetaºarea faþã de cazurile clinice. Mesajul ...
Cuvânt-înainte 15crezut cu adevãrat. Ceea ce numea el greºeli erau de faptlecþii de viaþã din care avusese numai de învãþa...
MulþumiriIdeea acestei cãrþi îi aparþine lui Matt Holt, editorulºi, în prezent, prietenul meu drag de la John Wiley andSon...
hiINTRODUCERErrrrrrrrrrrrÎndrumãri pentruutilizarea manualului
IntroducereCeea ce faceþi acum vã fãureºte viitorul.Dr. Joe VitaleCu multã vreme în urmã, poate cu vreo douãzecide ani, am...
22 MANUAL PENTRU VIATA¸^nea, nu eram sigur cã voi putea explica aºa cum se cuvinetoate conceptele de o înaltã spiritualita...
hiDUMNEAVOASTRÃrrrrrrrrrrrrFelicitãri pentruviaþa dumneavoastrã
mVârful dumneavoastrã de putereeste chiar acumRãzboaie.Probleme economice.Afaceri proaste.ªomaj.Toate astea sunã destul de...
26 MANUAL PENTRU VIATA¸^În 1873, întreaga naþiune a parcurs un moment depanicã. Un ziar a scris:„În toatã þara, producãtor...
Felicitari pentru viata dumneavoastra 27^¸^vã împiedicã sã sesizaþi sau sã creaþi noi oportunitãþi.În toate conjuncturile ...
28 MANUAL PENTRU VIATA¸^O vorbã pentru cei înþelepþi: Ascultaþi, acþionaþi ºiprosperaþi.În jurul dumneavoastrã sunt multe ...
Felicitari pentru viata dumneavoastra 29^¸^mPuteþi fi fericit acumAproape nimeni nu crede când aude acest lucru, cutoate a...
30 MANUAL PENTRU VIATA¸^Majoritatea oamenilor cred cã trebuie sã se zbatã ºisã ducã o luptã continuã. Nu este deloc aºa. P...
Felicitari pentru viata dumneavoastra 31^¸^Reþineþi aceste lucruri:Aveþi un corp.Dar nu sunteþi totuna cu corpul dumneavoa...
32 MANUAL PENTRU VIATA¸^Sentimentele provin din gânduri. Schimbaþi-vã gân-durile ºi vã veþi schimba sentimentele.Veþi avea...
Felicitari pentru viata dumneavoastra 33^¸^mNu puteþi opri ºirul gândurilor,dar nici nu aveþi nevoie sã le daþi cursMintea...
34 MANUAL PENTRU VIATA¸^mTotul este o proiecþie din interioruldumneavoastrãLa început vã va fi greu sã credeþi aceastã afi...
Felicitari pentru viata dumneavoastra 35^¸^Deci, dacã v-a necãjit cineva, analizaþi felul în carevã necãjiþi singuri, trim...
36 MANUAL PENTRU VIATA¸^bine ºi þi-a devenit un obicei, vei considera cã aceastaeste chiar firea ta.”Dacã vreþi sã vã schi...
Felicitari pentru viata dumneavoastra 37^¸^mPrimiþi mai mult din orice lucruasupra cãruia vã concentraþi atenþiaOamenii ca...
38 MANUAL PENTRU VIATA¸^Începeþi sã afirmaþi cã sunteþi cel care doriþi sã deve-niþi ºi foarte curând veþi vedea cã sugest...
Felicitari pentru viata dumneavoastra 39^¸^Unii oameni sunt mai „descompletaþi” decât alþii,cu toate acestea ei pot trãi o...
40 MANUAL PENTRU VIATA¸^Când am vorbit în public pe tema marketingului laun eveniment organizat în San Antonio, din audito...
Felicitari pentru viata dumneavoastra 41^¸^Iubirea faþã de oameni, animale, locuri ºi chiar lucrurieste ceva firesc.Când v...
42 MANUAL PENTRU VIATA¸^mExerciþiile fiziceTrebuie sã faceþi miºcare.Corpul dumneavoastrã este vehiculul care vã poartãpes...
Felicitari pentru viata dumneavoastra 43^¸^mTrei lecþii de viaþã pe care era binesã le fi învãþat mai devremeDr. Paul Hart...
44 MANUAL PENTRU VIATA¸^Milo m-a învãþat ºi ce înseamnã umilinþa. Stând pepodium, dupã ce susþin o conferinþã de 90 de min...
hiCAPACITÃÞILE INTERIOARErrrrrrrrrrrrÎnþelegeþi care vã estepotenþialul vieþii
mOrice lucru este posibilImensa majoritate a oamenilor nici mãcar nu bãnu-iesc faptul cã ei înºiºi sunt cei care deþin con...
48 MANUAL PENTRU VIATA¸^mCrearea viitorului cu ajutorul unui creionSecretul secretelor este acela cã vã puteþi crea viitor...
Capacitatile interioare 49¸^mMintea funcþioneazãpotrivit propriei concepþii„Mintea funcþioneazã potrivit propriei concepþi...
50 MANUAL PENTRU VIATA¸^mCum sã vã schimbaþi în bine stareaîntr-un singur minutViaþa nu trebuie sã vã doboare. Existã un s...
Capacitatile interioare 51¸^Utilizaþi-l cât mai deschis ºi cât mai des.Trezeºte interesul oamenilor.mExerciþiu: râdeþi ca ...
52 MANUAL PENTRU VIATA¸^Urmãriþi felul în care cuvintele rostite se transformãîn realitate.Tot ce spuneþi are tendinþa sã ...
Capacitatile interioare 53¸^mRecâºtigaþi-vã stima de sine:gândiþi pozitiv despre dumneavoastrãDr. Joe RubinoCa fiinþe omen...
54 MANUAL PENTRU VIATA¸^acþiunile pe credinþa cã ne lipseºte calitatea necesarãpentru a merita sã avem relaþii valoroase, ...
Capacitatile interioare 55¸^Deºi detestãm sã ne simþim mânioºi, triºti sau înfricoºaþi,continuãm sã elaborãm explicaþii al...
56 MANUAL PENTRU VIATA¸^ºi cunoaºterea interioarã. Intuiþia dumneavoastrã nugreºeºte niciodatã. Lumina cunoaºterii interio...
Capacitatile interioare 57¸^mai bine sã vã plasaþi în zona de siguranþã, sã evitaþiriscurile ºi sã ocoliþi eºecurile. Este...
58 MANUAL PENTRU VIATA¸^Chip vã poate conduce viaþa ºi în alt fel, ºi anumearãtându-vã cã vã puteþi depãºi „nevrednicia” m...
Capacitatile interioare 59¸^de mãreþie. Învinovãþirea este întotdeauna opþionalã.În loc sã vã acuzaþi pentru greºelile fãc...
60 MANUAL PENTRU VIATA¸^ocazii pentru a vã reaminti cât de prost vã descurcaþi.Cel mai bun lucru pe care îl puteþi face es...
Capacitatile interioare 61¸^propria mãreþie. În efortul de a-l reduce la tãcere peChip, sunteþi pe jumãtate învingãtor dac...
62 MANUAL PENTRU VIATA¸^Existã însã ºi un alt secret, pe care nu-l cunosc decâtpuþini oameni: mintea poate sã se ocupe de ...
Capacitatile interioare 63¸^mUn pui de somn prinde bine câteodatãCând lumea vi se pare searbãdã, când vã simþiþiindispus, ...
64 MANUAL PENTRU VIATA¸^sã cãpãtaþi o perspectivã realã asupra cauzei adevã-rate a blocajului.Vã voi da un exemplu, pentru...
Capacitatile interioare 65¸^Reþineþi cã, dacã gãsiþi fie ºi un singur pretext sauo singurã scuzã, acestea vã pot împiedica...
66 MANUAL PENTRU VIATA¸^Momentul unei mari cotituri în viaþa meaa fost acela în care am decis cã eram sãtulã sã con-stat m...
Capacitatile interioare 67¸^Având de crescut singurã un copil ºi lipsindu-miexcedentul financiar pentru a-i împrumuta bani...
68 MANUAL PENTRU VIATA¸^Întrebare, Rãspuns, Perspectivã ºi PermisiuneÎNTREBARE: Ce mã ÎNTREBARE: Ce pot faceîmpiedicã sã c...
Capacitatile interioare 69¸^Aºteptaþi sã primiþi rãspunsul, adoptaþinoua perspectivã ºi îngãduiþi-vã sã vã realizaþiobiect...
70 MANUAL PENTRU VIATA¸^aproape toþi oamenii sã reuºeascã într-un moment saualtul al vieþii.Acum completaþi exerciþiul scr...
Capacitatile interioare 71¸^Veþi descoperi cã adevãratul dumneavoastrã sineeste ascuns, copleºit de seturi întregi de cred...
72 MANUAL PENTRU VIATA¸^faptul de a-i învinovãþi pe alþii sau de evenimenteleasupra cãrora nu aveþi control, adevãrul este...
Capacitatile interioare 73¸^pe Neo descoperindu-ºi puterile nelimitate ºi îmi aducaminte cele necesare.Insist asupra acest...
74 MANUAL PENTRU VIATA¸^Rezultatele cercetãrilor ºtiinþifice au indicat limpedeimportanþa moºtenirii genetice, dar în ceea...
Capacitatile interioare 75¸^aceasta mai pot face unele concesii, mã gândesc totuºicã nu pot investi prea mult timp în oame...
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Manual pentru viaţă - Joe Vitale
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Manual pentru viaţă - Joe Vitale

10.365 Aufrufe

Veröffentlicht am

Este limpede pentru cei care citesc manualul lui Joe
Vitale cã el a învãþat foarte multe lucruri de la viaþã, iar
cunoºtinþele acumulate sunt expuse cu o simplitate
sclipitoare, astfel încât fiecare dintre cei care beneficiazã
de înþelepciunea lor sã le poatã pune imediat în practicã.
Un alt atu al acestei cãrþi este forma foarte plãcutã de
prezentare. Aflându-mã în postura cuiva care primeºte
anual câteva sute de cãrþi pentru aprobare (sunt nevoit
sã le resping în proporþie de 99%), apreciez factorul de
divertisment pe care Joe îl împleteºte în þesãtura foarte
densã de înþelepciune a cãrþii. În ansamblu, Manual
pentru viaþã este o lucrare fermecãtoare, pe care o recomand
cu entuziasm oricui se simte îndemnat sã porneascã
în cãutarea unei experienþe de viaþã mai profunde
ºi mai bogate.
Dr. Gay Hendricks

Veröffentlicht in: Seele & Geist
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/EqzEZ ◀ ◀ ◀ ◀
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Manual pentru viaţă - Joe Vitale

 1. 1. Redactor: Emanuela ªoimaruTehnoredactor: Rodica BoacãCopertã: Dorin DumitrescuTitlul original: Life’s Missing Instruction Manual. The Guidebook You ShouldHave Been Given at BirthCopyright © 2006 by Hipnotic Marketing, Inc.All Rights Reserved. This translation published under licensePublished by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey© 2008, reeditare 2012 Toate drepturile asupra acestei ediþiisunt rezervate editurii METEOR PRESS.Contact: C.P. 41-128Tel./Fax: 021.222.83.80E-mail: editura@meteorpress.roDistribuþie la:Tel./Fax: 021.222.83.80E-mail: carte@meteorpress.rowww.meteorpress.roDescrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a RomânieiVITALE, JOEManual pentru viaþã : un ghid pe care trebuia sã-l primiþi la naºtere/ Joe Vitale ; trad.: Viorica Horga. - Bucureºti : Meteor Press, 2008ISBN 978-973-728-309-2I. Horga, Viorica (trad.)159.923.2
 2. 2. lm„Preþuiþi viaþa.”BENU
 3. 3. CuprinsCuvânt-înainte de dr. Gay Hendricks .......................... 13Mulþumiri ......................................................................... 17INTRODUCERE: Îndrumãri pentru utilizareamanualului ................................................................ 19Introducere........................................................................ 21Dumneavoastrã: Felicitãri pentru viaþadumneavoastrã.......................................................... 23Vârful dumneavoastrã de putere este chiar acum...... 25„Aº fi vrut sã fi aflat…” ~ Jim Edwards ................... 28Puteþi fi fericit acum .................................................... 29Viaþa nu trebuie sã fie grea ......................................... 29În spatele ochilor sunteþi dumneavoastrã înºivã .... 30Sentimentele sunt gânduri ascunse ........................... 31Totul este energie dirijatã de gânduri ....................... 32Nu puteþi opri ºirul gândurilor, dar nici nu aveþinevoie sã le daþi curs ............................................. 33Totul este o proiecþie din interiorul dumneavoastrã .... 34Firea dumneavoastrã este rolul pe care îl interpretaþi .. 35Cum puteþi afla ceea ce vreþi ...................................... 36Primiþi mai mult din orice lucru asupra cãruiavã concentraþi atenþia ............................................ 37Orice aþi spune dupã „Sunt” defineºte ceeace veþi deveni ......................................................... 37Veþi atrage cãtre dumneavoastrã ºi ce iubiþi, ºi ce urâþi .... 38Corpul dumneavoastrã nu are nevoie de asamblare ..... 38
 4. 4. 6 MANUAL PENTRU VIATA¸^Coafurã frumoasã, zi minunatã ................................. 39Amintirile nu vor fi niciodatã exacte ........................ 39Iubirea ............................................................................ 40Sexul............................................................................... 41Hrana ............................................................................. 41Exerciþiile fizice ............................................................ 42Trei lecþii de viaþã pe care era bine sã le fi învãþatmai devreme ~ dr. Paul Hartunian ..................... 43CAPACITÃÞILE INTERIOARE: Înþelegeþi carevã este potenþialul vieþii ......................................... 45Orice lucru este posibil................................................ 47Crearea viitorului cu ajutorul unui creion................ 48Atingerea scopurilor este uºoarã ............................... 48Mintea funcþioneazã potrivit propriei concepþii ..... 49Cum sã vã schimbaþi în bine starea într-un singurminut ....................................................................... 50Zâmbetul este recunoscut pretutindeni .................... 50Exerciþiu: râdeþi ca un copil cãruia îi þâºneºtelaptele pe nas.......................................................... 51Cuvintele rostite pot atrage împlinirea lor ............... 51Dincolo de comportamentul fiecãruia se aflão convingere personalã ......................................... 52Recâºtigaþi-vã stima de sine: gândiþi pozitivdespre dumneavoastrã ~ dr. Joe Rubino ............ 53Trei secrete pentru a vã organiza bine timpul ......... 61Un pui de somn prinde bine câteodatã .................... 63Lãsaþi frica la o parte ~ Cindy Cashman .................. 63Cum sã depãºiþi obstacolul ascuns carevã împiedicã sã aveþi ce doriþi? ~ Craig Perrine .... 69Cum vã vedeþi, aºa veþi fi… ~ Kevin Hogan ........... 73Orice lucru are anotimpul sãu ~ Alan R. Bechtold ..... 77Ce aº fi vrut sã fi ºtiut din tinereþe ~ Bob Scheinfeld ...... 82
 5. 5. Cuprins 7Marii filozofi nu au fãcut decât sã vã prezintepãrerile lor .............................................................. 85LEGÃTURILE CU CEILALÞI: Grija faþã de oameni 87Cea mai valoroasã lecþie de viaþã pe careo veþi învãþa vreodatã ~ Chip Tarver .................. 89Relaþiile sunt utile dezvoltãrii personale.................. 90Pãrinþii dumneavoastrã v-au crescut cumau putut mai bine .................................................. 91Copiii dumneavoastrã vor evolua în felul lor ......... 92Puteþi realiza orice dacã aveþi un ajutor ................... 93Ascultarea ~ John Milton Fogg .................................. 94Propagarea în lanþ a influenþei fiecãruia................... 96Oamenilor le plac persoanele drãguþe ...................... 96Oamenii vor sã fie iubiþi ............................................. 97Alegerea unui model în viaþã scoate la ivealãtot ce are un om mai bun în el ............................. 97Cum sã puneþi capãt unui conflict............................. 98Cum sã procedaþi cu inamicii..................................... 99Omul care s-a oferit sã mã snopeascã în bãtaie ....... 99Toatã lumea are probleme ........................................ 101De ce ne ratãm viaþa? ~ Bill Harris ......................... 101REMEDIEREA: Grija faþã de sine ............................. 107Universul rãspunde întotdeauna prin „Da” .......... 109Dupã ce învãþaþi o lecþie, nu mai aveþi nevoiesã exersaþi ............................................................. 109Oferiþi ceea ce vreþi sã primiþi .................................. 110Obþineþi rezultatele pe care este firesc sã le obþineþi . 110ªi asta va trece .............................................................111Nu vã temeþi ............................................................... 112Sursa fricii ar putea conþine ceea ce cãutaþi ........... 112
 6. 6. 8 MANUAL PENTRU VIATA¸^Acceptaþi sã amânaþi satisfacþia imediatãpentru a obþine rezultate uluitoare ................... 113Lecþia pentru îndepãrtarea nenumãratelorpiedici ale vieþii ~ Ann Taylor ........................... 114Miracolele se întâmplã mereu – fãrã excepþie ....... 121Confuzia este acea stare minunatã de dinaintealimpezirii .............................................................. 121Cu cât este mai mare dezordinea în jur, cu atâtmai mare este ºi dezordinea interioarã ............ 122Fereastra nopþii vã oferã ºansa de a vã formulacomanda................................................................ 122Primiþi cu bunãvoinþã duhurile ............................... 123Nu vã strãduiþi sã atingeþi perfecþiunea ................. 127Perfect aºa cum este ~ John Burton ......................... 127Conteazã felul în care vã simþiþi ~ Mandy Evans.. 130Iertarea ~ Jeremy Likness ......................................... 134Nu existã o logicã ....................................................... 136Cum sã luaþi o hotãrâre ............................................. 138Veþi vrea întotdeauna sã aveþi dreptate, dar astase va întâmpla doar rareori ............................... 138A avea discernãmânt nu este un pãcat ~ BruceM. Burns................................................................ 139Vorbele injurioase rãnesc .......................................... 140Prezicãtorii sfârºitului lumii îºi pot crea o imaginenegativã................................................................. 140Totul se întâmplã acum ............................................. 141Pentru ce este potrivit momentul actual? .............. 141PERFORMANÞA OPTIMÃ: Obþineþi de la viaþãtot ce poate fi mai bun ........................................... 143Din înþelepciunea indienilor: Cei doi lupi.............. 145Nu vã temeþi sã cereþi ajutor..................................... 145
 7. 7. Cuprins 9Pentru a vã schimba, ardeþi podurile rãmaseîn urmã .................................................................. 146Cum sã procedaþi când vã este fricã ~ dr. LarinaKase ....................................................................... 147Teama mea moºtenitã de ruina financiarã ~dr. Robert Anthony ............................................... 149Jucaþi un rol de victimã? ~ Nerissa Oden .............. 155Cum sã cãpãtaþi o slujbã ........................................... 157Luaþi-vã un animal de companie ............................. 158Boala este un strigãt al corpului .............................. 158Plãtiþi-vã taxele ........................................................... 159Întrebarea recurentã a minþii vã poate scoatedin rãbdãri ............................................................ 160SPECIFICAÞII: Ce trebuie sã ºtiþi despre ceilalþi .. 161Oamenii venereazã trecutul, se plâng de prezentºi se tem de viitor ................................................ 163Oamenii nu-ºi pun niciodatã la îndoialã convingerilepersonale, aºa cã nu încercaþisã le schimbaþi ...................................................... 164Oamenii tind sã spunã „da” dacã îi determinaþide la început sã facã asta .................................... 164Oamenii fac diverse lucruri numai pentrusatisfacþia pe care le-o procurã .......................... 165Oamenii vor plãti oricât pentru schimbareastãrii lor interioare ............................................... 166Oamenii vor sã fie fericiþi ºi cam atât...................... 166Oamenii reacþioneazã la mãgulire ........................... 167Oamenii nu se vor certa niciodatã cu dumneavoastrãdacã nu le veþi spune cã nu au dreptate........... 167
 8. 8. 10 MANUAL PENTRU VIATA¸^Oamenii acþioneazã întotdeauna din motivepersonale pozitive, chiar dacã au uncomportament negativ........................................ 168Oamenii vã rãspund dacã vã transferaþi interesuldinspre propria persoanã cãtre persoana lor ...... 169Oamenii vor sã li se recunoascã meritele ............... 169Toþi oamenii au nemulþumiri ................................... 170Oamenilor le place sã colecþioneze ceva,fie cãrþi, fie degetare, fie reþete, deºi s-ar puteasã nege asta........................................................... 171Oamenii îºi pãstreazã obiceiurile proastepânã când ele devin chinuitoare ....................... 171Oamenii vor face tot ce vreþi atât timp cât nu voravea nimic împotriva solicitãrii dumneavoastrã.Rezolvaþi-le obiecþiile ºi vor ceda...................... 172Oamenii simt cã sunt controlaþi de altcinevaºi cautã cu disperare sã-ºi recapete putereade decizie .............................................................. 173Oamenii ascultã comenzile care îi fac sã se simtãsuperiori................................................................ 173Oamenii sunt profund afectaþi de pãrerile celorlalþi... 174Oamenii acþioneazã în propriul beneficiu .............. 175Oamenii reacþioneazã inconºtient la intenþiiledumneavoastrã inconºtiente .............................. 175Oamenii nu-ºi schimbã niciodatã emoþiile saudorinþele esenþiale – îºi modificã numaiînfãþiºarea ºi instrumentele ................................ 176MODUL CORECT DE UTILIZARE: Definireascopului vieþii ......................................................... 177Puteþi avea orice doriþi atâta vreme cât nu aveþineapãratã nevoie de lucrul respectiv................ 179„Rag” ºi „Rage” ~ Mark Joyner ............................... 179
 9. 9. Cuprins 11Cugetãri nonconformiste ~ Blair Warren ............... 181Poate fi la alegerea dumneavoastrã sã îmbãtrâniþisau nu .................................................................... 183Banii înseamnã energie ............................................. 183Marketingul nu este dãunãtor ................................. 184Eºecul nu înseamnã moarte ...................................... 188Nu vi se poate întâmpla niciodatã ceva rãu........... 188Cum sã priviþi moartea ............................................. 188Singurul lucru pe care puteþi conta ......................... 189Secretul vindecãtorului – Cum vã poate transformarelaþiile? ~ William Wittmann, M.Ed..................... 193Trei secrete ~ Marc Gitterle, doctor în medicinã ..... 199OPERAÞIA DE ASAMBLARE NECESARÃ:Cum vã puteþi crea singuri viitorul .................... 205Aproape întotdeauna primii paºi sunt nesiguri .... 207Nu cãutaþi soluþii de avarie ~ Bill Hibbler ............. 207O metodã nouã pentru a vã atinge uºor scopurile ..... 211Învârtiþi ruleta vieþii pentru a ajunge la împlinireade sine ~ dr. Rick Barrett .................................... 215Primele 10 convingeri distructive despre bani(ºi soluþii pentru depãºirea lor) ~ Dan Klatt.... 222Mintea dumneavoastrã este un instrument pentrudobândirea prosperitãþii sau a sãrãciei~ Randy Gage....................................................... 226Când oamenilor buni li se întâmplã lucruri rele ....... 228Viaþa este scurtã ~ Jillian Coleman .......................... 229Manualul utilizatorului pe care aº fi vrutsã-l fi primit la naºtere ~ Pat O’Bryan .............. 232Aude aliquid dignum .................................................... 237Despre autor .................................................................. 239
 10. 10. Cuvânt-înainteFoarte rar se întâmplã sã descoperi o carte încuprinsul cãreia fiecare idee sã fie solidã ºi adevãrul sãrãzbatã din orice frazã. Este exact ceea ce am avutprivilegiul sã gãsesc în noua carte a lui Joe Vitale, Manualpentru viaþã. Presimt cã veþi aprecia ºi dumneavoastrã înmod deosebit contribuþia lui Joe, când vã veþi aplecasufletul asupra tezaurului de cunoºtinþe luminoase ºipractice din cartea sa, beneficiind la fiecare paginã deprezentarea unor idei nespus de valoroase.Unul dintre angajamentele pe care mi le-am luat înfaþa mea ºi a universului când am început sã-mi scriupropriile cãrþi a fost acela cã nu le voi înfãþiºa niciodatãcititorilor mei tehnici sau principii ale cãror calitãþi prac-tice ºi utile sã nu le fi constatat personal, prin experienþãnemijlocitã. Din cartea lui Joe Vitale reiese limpede faptulcã ºi el s-a angajat la o promisiune similarã. Consider cãeste o atitudine extrem de importantã în zilele noastre,când influenþa covârºitoare a mass-mediei permiterãspândirea multor speculaþii în numele adevãrului. Cutreizeci ºi ceva de ani în urmã, la Stanford, pe cândlucram pentru doctoratul în consiliere psihologicã, amfost iritat ºi nemulþumit sã întâlnesc, unul dupã altul,„experþi” care nu aveau nici cea mai micã experienþãpersonalã legatã de procedeele pe care le prezentau.
 11. 11. 14 MANUAL PENTRU VIATA¸^Scuza invocatã de obicei era importanþa de a-ºi pãstradetaºarea faþã de cazurile clinice. Mesajul pe care-ltransmiteau aceºtia suna întotdeauna astfel: „Faceþi ceeace vã spun eu, nu ceea ce fac eu”. Înþelepciunea care sedesprinde din paginile cãrþii de faþã dezvãluie oconcepþie provenitã din celãlalt capãt al spectrului. Estedeosebit de satisfãcãtor sã constaþi cã aici nu este vorbade niciun fel de detaºare faþã de cazurile concrete. Dincontrã, se remarcã o înþelepciune practicã rezultatã dintr-oviaþã trãitã în linia întâi ºi dintr-un ajutor consistent oferitoamenilor pentru a-ºi rezolva problemele reale.Citind cugetãrile pline de înþelepciune ale Manua-lului, m-am trezit în repetate rânduri reflectând: „ªi euam spus exact acelaºi lucru pacienþilor mei!” În ultimii25 de ani, eu ºi soþia mea am avut mai mult de 20.000 depacienþi individuali ºi aproape 4.000 de cupluri. În cadrulexperienþei acumulate, am aflat adevãrul foarteimportant pe care îl dezvãluie ºi pepitele de înþelepciuneale lui Joe. Uneori am fost nevoiþi sã-l învãþãm pe caleacea mai grea, acþionând mai întâi în sens contrar. Drepturmare, cea mai scumpã speranþã a mea pe care mi-oleg de cartea de faþã este cã-i va scuti pe cititorii ei desuferinþele pe care le presupune învãþarea câtorva dintreaceste lecþii prin experienþã nemijlocitã.Unul dintre primii eroi ai vieþii mele, BuckminsterFuller, aprecia în mod cu totul deosebit greºelile. Elsusþinea cã unul dintre factorii principali care i-au permissã manifeste o creativitate înfloritoare întreaga viaþã afost dat de numãrul greºelilor fãcute, mult mai maredecât al oricãrei alte persoane cunoscute. Totuºi, celorcare ascultau cu atenþie ceea ce înþelegea Bucky pringreºeli le era clar cã nu fuseserã niºte lucruri în care sã fi
 12. 12. Cuvânt-înainte 15crezut cu adevãrat. Ceea ce numea el greºeli erau de faptlecþii de viaþã din care avusese numai de învãþat.Deschiderea pe care o manifestã fiecare dintre noi faþãde procesul de învãþare ne împiedicã sã repetãm lanesfârºit aceleaºi lecþii de viaþã. Bucky ar spune cã, dacãveþi avea un apetit din ce în ce mai mare faþã de învã-þãturã, greºelile pe care le veþi face vor fi de o calitatemereu superioarã.Este limpede pentru cei care citesc manualul lui JoeVitale cã el a învãþat foarte multe lucruri de la viaþã, iarcunoºtinþele acumulate sunt expuse cu o simplitatesclipitoare, astfel încât fiecare dintre cei care beneficiazãde înþelepciunea lor sã le poatã pune imediat în practicã.Un alt atu al acestei cãrþi este forma foarte plãcutã deprezentare. Aflându-mã în postura cuiva care primeºteanual câteva sute de cãrþi pentru aprobare (sunt nevoitsã le resping în proporþie de 99%), apreciez factorul dedivertisment pe care Joe îl împleteºte în þesãtura foartedensã de înþelepciune a cãrþii. În ansamblu, Manualpentru viaþã este o lucrare fermecãtoare, pe care o reco-mand cu entuziasm oricui se simte îndemnat sã por-neascã în cãutarea unei experienþe de viaþã mai profundeºi mai bogate.Dr. Gay HendricksAutor al cãrþilor Conscious Living („Vieþuirea conºtientã”),The Corporate Mystic („Mistica corporatistã”)ºi (împreunã cu Kathlyn Hendricks)Conscious Loving („Iubirea conºtientã”)Cofondator al organizaþiilor „The Spiritual CinemaCircle” ºi „The Transformational Book Circle”
 13. 13. MulþumiriIdeea acestei cãrþi îi aparþine lui Matt Holt, editorulºi, în prezent, prietenul meu drag de la John Wiley andSons, Inc. Mã simt onorat pentru propunerea lui.Asistenta mea, Suzanne Burns, m-a ajutat sã asamblezmaterialul ºi sã-mi pãstrez sãnãtatea psihicã în timpulscrierii lui. Mark Weisser a contribuit cu îndrumãrile saledin partea editurii. Grupul meu Master Mind mi-a oferitsprijin pe tot parcursul acestui proces: Craig Perrine,Cindy Cashman, Pat O’Bryan, Bill Hibbler, Nerissa Odenºi Jillian Coleman-Wheeler. Nerissa, iubita mea, a avutgrijã ca pisicile ºi Wolfie sã fie bine hrãniþi pentru ca eusã mã pot ocupa de scris. Multe persoane au contribuitcu articole ºi idei la scrierea manualului de faþã.Acestorale-am mulþumit în cuprinsul cãrþii. Multe mulþumiri celorde la John Wiley & Sons, Inc., pentru cã au transformatcartea într-o adevãratã operã de artã – îi menþionez dintreei pe Shannon Vargo, Kate Lindsay ºi Kevin Holm. Dacãam pierdut din vedere pe cineva, îmi cer scuze. Suntfoarte recunoscãtor pentru efortul echipei ºi foarteimpresionat de rezultatul final. Vã mulþumesc tuturor.
 14. 14. hiINTRODUCERErrrrrrrrrrrrÎndrumãri pentruutilizarea manualului
 15. 15. IntroducereCeea ce faceþi acum vã fãureºte viitorul.Dr. Joe VitaleCu multã vreme în urmã, poate cu vreo douãzecide ani, am gãsit un manual lucrat de mânã în Florenþa,Italia. Paginile erau în cea mai mare parte albe, hârtiaera fabricatã ºi ea manual, iar cartea era legatã în pieleveritabilã, cu o culoare ca de bronz. Era acel gen de obiectantic despre care þi-ai putea imagina cã în el îºi desenaschiþele Leonardo da Vinci. Sau Michelangelo. Sau poateunul în care un vrãjitor bãtrân ºi înþelept îºi nota revela-þiile despre legile universului.Ani la rând mi-am scris însemnãrile în aceastãcãrticicã magicã. Nu atât note de jurnal, cât descoperirilegate de viaþã. Era modalitatea pe care am ales-o pentrua consemna ceea ce învãþam explorând hãþiºurile vieþii.Câteva dintre ideile ºi revelaþiile mele au ajuns în paginileuneia dintre cãrþile deja apãrute, Factorul de atracþie*.Nu v-am dezvãluit însã acolo chiar toate secretele,deoarece am avut impresia cã în multe privinþe erau preacopleºitoare pentru a fi înþelese de un om obiºnuit, ca sãnu mai vorbim despre punerea lor în practicã. De aseme-*Lucrare publicatã în româneºte de editura Meteor Press,2008. (n.trad.)
 16. 16. 22 MANUAL PENTRU VIATA¸^nea, nu eram sigur cã voi putea explica aºa cum se cuvinetoate conceptele de o înaltã spiritualitate. Prin urmare,am pãstrat multe dintre însemnãri pentru mine.Nu am intenþionat sã public materialul acesta. Dacãaº fi avut de gând s-o fac, l-aº fi dactilografiat, nu l-aº fiscris de mânã ºi cu siguranþã ar fi fost mult mai lizibilastfel. ªi totuºi, iatã cã acum a ajuns sub privirile dum-neavoastrã. Una dintre lecþiile vieþii este aceea cã nu poþisã ºtii niciodatã ce te aºteaptã dupã urmãtorul colþ. Unlucru pe care-l faci astãzi, crezând cã este numai pentrutine, poate deveni ulterior un material pe care publi-cul sã ajungã sã-l citeascã ºi sã-l utilizeze pentru a-ºischimba viaþa.Acestea fiind spuse, aveþi aici reflecþiile unui bãrbataflat la vârsta de mijloc. (Cel puþin aºa sper, cã mã aflula mijlocul vieþii.) Mai am încã multe de învãþat (ceea cear putea sugera faptul cã urmãtorul volum nu este niciel prea departe.) Dar poate cã învãþãturile cuprinse aicivã vor salva dumneavoastrã ceva timp ºi vã vor scuti deunele necazuri de-a lungul propriei existenþe.În acelaºi timp, având în vedere cã nici eu nu le ºtiupe toate (da, lucrul acesta mã surprinde ºi pe mine), i-amrugat ºi pe alþii sã-ºi aducã contribuþiile la acest manualîmpãrtãºindu-ne câteva dintre lecþiile vieþii lor. Le veþigãsi în cuprinsul cãrþii.Lecturã plãcutã!Dr. Joe Vitalewww.mrfire.com
 17. 17. hiDUMNEAVOASTRÃrrrrrrrrrrrrFelicitãri pentruviaþa dumneavoastrã
 18. 18. mVârful dumneavoastrã de putereeste chiar acumRãzboaie.Probleme economice.Afaceri proaste.ªomaj.Toate astea sunã destul de rãu, nu-i aºa?Aº vrea sã vã reamintesc însã faptul cã am trãit, amsupravieþuit ºi chiar am prosperat ºi în vremuri mult mairele. De exemplu:În 1780, George Washington spunea: „Ne lipsescbanii; ºi ne-au lipsit o perioadã lungã de timp…”Mai târziu însã a creat o proprietate care, la datamorþii sale, valora trei sferturi de milion de dolari.În 1840, un cãlãtor scria: „Panica este atât de mare ºidisperarea atât de groaznicã, încât, deºi sunt foarte multeferme pregãtite sã primeascã culturile ºi unele dintre elesunt chiar cultivate, acestea sunt lãsate de izbeliºte ºiniciun om nu poate fi gãsit pe câmp.”Am depãºit însã ºi problema aceea.În 1857, un editorial susþinea: „Este un moment sum-bru al istoriei. De mult timp – în orice caz, majoritateacelor care citesc acest ziar nu au prins asemenea vremuri– nu au mai existat atât de multe victime ºi o spaimãatât de mare.”A trecut ºi asta.
 19. 19. 26 MANUAL PENTRU VIATA¸^În 1873, întreaga naþiune a parcurs un moment depanicã. Un ziar a scris:„În toatã þara, producãtorii îºi închid fabricile ºi îºiconcediazã salariaþii, pur ºi simplu din cauzã cã nu maipot nici sã-ºi vândã mãrfurile pe care le produc, nici sãîmprumute bani pentru a le transporta în alte locuri pânãcând va reveni cererea pe plan local.”Naþiunea a supravieþuit totuºi acelui moment înfri-coºãtor.În 1893, cineva scria despre timpurile tulburi la carefusese martor: „Am trecut prin toate situaþiile de spaimãcolectivã din ultimii treizeci de ani, dar niciodatã, pânãla aceastã panicã din 1893, n-am asistat la o suferinþãatât de extinsã ºi care sã fi afectat un numãr atât de marede oameni.”Ne-am descurcat ºi de aceastã datã.Am mai rãzbãtut ºi prin Marea Depresiune din 1929,prin douã rãzboaie mondiale, prin panica de la sfârºitulanului 2000 ºi chiar prin cea declanºatã de evenimentelede la 11 septembrie 2001.Deseori, doar oglindirea evenimentelor în mass-me-dia este cea care imprimã o atmosferã generalã sumbrã,ca de sfârºit de lume. Reflectaþi la cuvintele rostite cândvade Gandhi: „Când ajung la disperare, îmi aduc amintecã mereu, în cursul istoriei, cãile adevãrului ºi iubirii auieºit biruitoare. Au existat tirani ºi criminali, iar pentruun timp ei au pãrut chiar invincibili, dar în cele din urmãs-au prãbuºit. Gândiþi-vã la asta… întotdeauna.”Aº putea continua aºa la nesfârºit. Esenþialul esteînsã urmãtorul: viaþa va avea întotdeauna suiºuri ºicoborâºuri. Secretul este sã te menþii deasupra curentuluicât de bine poþi. Nemulþumirea faþã de situaþia existentã
 20. 20. Felicitari pentru viata dumneavoastra 27^¸^vã împiedicã sã sesizaþi sau sã creaþi noi oportunitãþi.În toate conjuncturile de panicã, în toate generaþiile, auexistat bãrbaþi ºi femei care ºi-au pãstrat ochii largdeschiºi ºi au profitat de oportunitãþile ivite.Fie cã a fost un George Washington care a ajuns pre-ºedinte ºi ºi-a clãdit propria avere, fie un P.T. Barnumcare a prosperat în timpul Rãzboiului Civil, un faptrãmâne sigur: Nu circumstanþele vã creeazã pe dum-neavoastrã, ci dumneavoastrã creaþi circumstanþele.Aceste „vremuri grele” ar putea deveni, pentru oricaredintre noi, cea mai minunatã perioadã de prosperitate.Poate cã nu trebuie decât sã vã micºoraþi pretenþiile.În 1941, Bruce Barton scria: „Am fost ºomer de trei ori înviaþã. De fiecare datã am fãcut o prospectare a împrejuri-milor ºi am descoperit cã existau destule oferte de muncã,chiar dacã nu sunt similare celei pe care o fãcusem pânãatunci.”Barton a fost scriitor de bestselleruri, congresman,un conferenþiar popular ºi fondator al uneia dintre celemai mari agenþii de publicitate din lume, BBDO. Adeve-nit ºi milionar.ªi încercaþi sã nu cãdeþi în capcana unei concepþiimult îndrãgite, aceea cã trecutul a fost mai bun decâtprezentul. În 1907, faimosul magnat John D. Rockefellerspunea: „Oamenii vorbesc uneori ca ºi cum noi, cei maiîn vârstã, am fi trãit în niºte vremuri cu oportunitãþideosebite, de parcã un tânãr din ziua de azi n-ar aveaºanse sã întreprindã ceea ce a întreprins generaþia meapentru cã toate drumurile i-ar fi blocate ºi toate lucrurilemãreþe ar fi fost epuizate. Nimic nu poate fi mai greºit.În perioada când am deschis eu ochii era un întunericadânc, ca în miez de noapte, pe când ziua de astãzi esteca o amiazã orbitoare.”
 21. 21. 28 MANUAL PENTRU VIATA¸^O vorbã pentru cei înþelepþi: Ascultaþi, acþionaþi ºiprosperaþi.În jurul dumneavoastrã sunt multe oportunitãþi.Pe care o veþi vedea mai întâi ºi de care dintre eleveþi profita?Vârful de putere în viaþa dumneavoastrã este momen-tul prezent.Clipa aceasta este pentru dumneavoastrã amiazaorbitoare.m„Aº fi vrut sã fi aflat…”Jim Edwards„Aº fi vrut sã fi aflat cã pot înfãptui orice cred cuadevãrat cã pot. Pare simplist ceea ce spun, dar aceastaeste baza oricãrei realizãri (sau nerealizãri) în viaþafiecãruia dintre noi. De îndatã ce am crezut cã pot, amputut… iar înainte, când credeam cã nu pot, nu puteam.Dacã vreþi sã trãiþi o viaþã mai bunã, schimbaþi-vã con-vingerile despre ceea ce este posibil sã deþineþi, desprelucrurile la care aveþi dreptul ºi despre ceea ce puteþiînfãptui dacã vã puneþi ambiþia în joc. Bineînþeles, afir-maþia pare evidentã, dar pânã când nu o veþi trãi, nu oveþi respira ºi nu vi-o veþi însuºi, veþi continua sã trãiþica în trecut, ceea ce aº putea sã jur cã nu-i tocmai ce vãdoriþi. Începeþi sã credeþi în dumneavoastrã ºi lumea seva schimba în bine mai repede decât aþi visat vreodatãcã este posibil!”Jim Edwards, autor al cãrþii 5 Steps to Getting Anything YouWant („Cinci paºi pentru a obþine orice vã doriþi”), www.How-ToGetAnythingYouWant.com.
 22. 22. Felicitari pentru viata dumneavoastra 29^¸^mPuteþi fi fericit acumAproape nimeni nu crede când aude acest lucru, cutoate acestea fericirea este o opþiune personalã.Puteþi fi fericit chiar acum.Da, imediat.Cum?Luând decizia sã fiþi fericit.Nu aveþi nevoie de mai mulþi bani (deºi ar fi plãcutsã-i aveþi).Nu aveþi nevoie sã fiþi mai zvelt (deºi v-ar puteasurâde ideea).Nu aveþi nevoie de nimic (deºi v-aþi putea dori unelelucruri).Puteþi spune pur ºi simplu: „Am de gând sã fiu fericitchiar acum.”Este un truc pe care puþini oameni îl cunosc, pentrucã nu au avut manualul utilizatorului pentru propriaviaþã.Zâmbiþi. Fiþi fericit.„Dacã nu sunteþi fericit, lãsaþi sã vã scape o ocazieuriaºã.”mViaþa nu trebuie sã fie greaNu, nu existã motive pentru ca viaþa sã fie grea.Sunt puþini cei care ºtiu acest lucru (dacã nu cumvaau citit ºi ei acest manual).
 23. 23. 30 MANUAL PENTRU VIATA¸^Majoritatea oamenilor cred cã trebuie sã se zbatã ºisã ducã o luptã continuã. Nu este deloc aºa. Puteþi lãsaviaþa sã se desfãºoare în voie. Secretul este sã vã concen-traþi asupra a ceea ce vreþi, sã daþi curs ocaziilor care vise prezintã pentru a determina împlinirea dorinþei ºi sãaveþi încredere în procesualitatea existenþei.Sigur, viaþa poate fi dificilã.Dar poate fi ºi uºoarã.Diferenþa o stabileºte, într-o proporþie hotãrâtoare,felul în care apreciaþi ceea ce vi se întâmplã.Dacã socotiþi cã maratonul este o probã grea, n-o sãvã vinã deloc uºor sã participaþi. Dar dacã vã place sãalergaþi ºi priviþi maratonul ca fiind o provocare perso-nalã primitã cu bucurie, atunci veþi considera cã este uºor.Veþi transpira pe drum ºi vã veþi chinui sã urcaþi pantele,dar pânã la urmã va fi o plãcere.La fel ca în orice altã situaþie, alegerea vã aparþine.mÎn spatele ochilorsunteþi dumneavoastrã înºivãStãteam întins pe spate, pe masa de operaþie a doc-torului. Intervenþia chirurgicalã era minorã, aºa cã eramtreaz în timp ce doctorul îmi scormonea prin piept, tãindcu bisturiul, cu foarfecele, pentru a-mi curãþa o ranã.Nu era o operaþie grea, cum ar fi fost o plastie peinimã sau un transplant de plãmâni. Totuºi, stãteam pemasa aceea, foarte treaz, ºi mã simþeam ca ºi cum doc-torul ar fi lucrat pe o maºinãrie. Se întâmplase pur ºisimplu ca eu sã fiu în maºinãria aceea. Ceea ce fãcea el numi se întâmpla mie, ci unui lucru aflat în posesia mea.
 24. 24. Felicitari pentru viata dumneavoastra 31^¸^Reþineþi aceste lucruri:Aveþi un corp.Dar nu sunteþi totuna cu corpul dumneavoastrã.Aveþi o minte.Dar nu sunteþi totuna cu mintea dumneavoastrã.Aveþi emoþii.Dar nu sunteþi totuna cu emoþiile dumneavoastrã.Sunteþi fiinþa vie de dincolo de toate acestea, capabilãsã aleagã ceea ce vrea, sã dirijeze totul.Alegeþi cu înþelepciune. (Manualul vã va ajuta sã faceþiacest lucru.)mSentimentele sunt gânduri ascunse„Sentimentelesuntumbrelegândurilor”,scriaMichaelRyce în cartea sa Why Is This Happening to Me… Again?(„De ce mi se întâmplã asta tocmai mie… din nou?”)Gândurile ne creeazã sentimentele, dar uneori acestproces decurge cu o vitezã atât de fulgerãtoare, încât nici nulemaiînregistraþiînaintedeasemetamorfozaînsentimente.„Sentimentele vã informeazã asupra naturii impac-tului pe care îl are energia gândurilor asupra fiziologiei”,scrie Ryce. „Dacã suferiþi, înseamnã cã vã aflaþi în mij-locul unei erori.”Conºtientizaþi faptul acesta.Este un concept care vã va deveni mai clar când veþireciti manualul, pe mãsurã ce vã veþi trãi viaþa. Deocam-datã, trebuie sã realizaþi faptul cã sentimentele nu sefuriºeazã pur ºi simplu, neanunþate, ºi cã ele nu scapãcontrolului dumneavoastrã.
 25. 25. 32 MANUAL PENTRU VIATA¸^Sentimentele provin din gânduri. Schimbaþi-vã gân-durile ºi vã veþi schimba sentimentele.Veþi avea nevoie de ceva timp pentru a vã obiºnui.Gãsiþi-vã plãcerea de a vã ocupa de acest proces.mTotul este energie dirijatã de gânduriEnergia este cea care compune lumea întreagã – pedumneavoastrã, pe mine, cartea aceasta, scaunul pe carestaþi, camera în care vã aflaþi ºi aºa mai departe.Felul în care gândiþi începe sã organizeze energiaîntr-o anumitã formã.De exemplu, încercaþi sã pãstraþi în minte un gândnegativ mai multe minute ºi apoi uitaþi-vã într-o oglindã.Veþi vedea în jurul dumneavoastrã o „aurã” întunecatã.Probabil veþi avea umerii cãzuþi, privirea întunecatã ºisprâncenele încruntate. Gândurile v-au determinat acesteschimbãri, pe care ceilalþi le vor percepe ca pe o modifi-care energeticã.Acum încercaþi pãstraþi în minte câteva minute ungând pozitiv. Mergeþi din nou la oglindã. Veþi vedea oaurã luminoasã. Umerii vor fi drepþi, ochii scânteietoriºi faþa zâmbitoare. Din nou, gândul a fost cel care v-amodificat energia.Gândurile încep sã schimbe energia întregii atmo-sfere din jurul dumneavoastrã. Întreþineþi o gândire detip pozitiv, care vã va susþine, pe dumneavoastrã ºi pecei din jur, ajutându-vã sã trãiþi o viaþã fericitã, cu multerealizãri.
 26. 26. Felicitari pentru viata dumneavoastra 33^¸^mNu puteþi opri ºirul gândurilor,dar nici nu aveþi nevoie sã le daþi cursMintea funcþioneazã neîntrerupt toatã viaþa, zi ºinoapte, fie cã suntem treji, fie cã dormim.Este un lucru bun.Aveþi nevoie de ea pentru a vã ajutasã mergeþi, sã vorbiþi, sã conduceþi maºina ºi sã trãiþi.Veþi observa cã unele gânduri vã fac sã vã simþiþi bine,în timp ce altele vã imprimã o stare neplãcutã. Unelegânduri vor fi bune, altele rele. Unele vã vor îndemna cãtreun comportament pozitiv, altele, din contrã, cãtre unulnegativ.Nu trebuie sã vã supuneþi tuturor gândurilor.Cu mai mulþi ani în urmã mi-am cumpãrat un tricoupe care era imprimat un text: „Meditaþia nu este ceea cegândiþi”.Exact.Meditaþia este spaþiul de dincolo de gânduri. Cu câtdaþi mai multã atenþie ecranului pe care vã apar gându-rile, cu atât vã veþi elibera mai mult de ele.S-ar putea ca în momentul acesta sã nu înþelegeþiprea bine, dar amintiþi-vã doar atât:„Nu puteþi opri ºirul gândurilor, dar nicinu aveþi nevoie sã le daþi curs.”
 27. 27. 34 MANUAL PENTRU VIATA¸^mTotul este o proiecþie din interioruldumneavoastrãLa început vã va fi greu sã credeþi aceastã afirmaþie,dar tot ce vi se întâmplã în viaþã este o proiecþie veninddinspre partea ascunsã a propriei dumneavoastrã minþi.V-am spus cã nu-i prea lesne de priceput.Este uºor sã gãsiþi scuze ºi sã daþi vina pe cineva.În acest fel evitaþi orice responsabilitate.Dar viaþa pe care o trãiþi este, în totalitate, propriadumneavoastrã responsabilitate.Când priviþi împrejur, tot ce remarcaþi este stocat îninteriorul propriei minþi. Calea prin care realitatea sestrecoarã acolo trece prin propriile filtre mentale. Pentrua schimba orice lucru, trebuie schimbat interiorul.Este un concept greu de înþeles, deoarece majoritateaoamenilor nu au acest manual. Nu li s-a spus niciodatãcã tot ce li se întâmplã în viaþã porneºte din interiorul lor.Când vã supãrã cineva, persoana respectivã apasãde fapt pe un buton lãuntric.Când se produce o situaþie care nu vã convine, aceastaeste atrasã de programarea dumneavoastrã interioarã.Dacã toate acestea sunt adevãrate (ºi sunt), cumputeþi schimba lucrurile?În primul rând trebuie sã vã însuºiþi faptul cã dum-neavoastrã le-aþi atras.Pe toate.Dupã aceea, trebuie sã acceptaþi ceea ce aveþi în sineadumneavoastrã ºi sã vã eliberaþi.
 28. 28. Felicitari pentru viata dumneavoastra 35^¸^Deci, dacã v-a necãjit cineva, analizaþi felul în carevã necãjiþi singuri, trimiteþi iubire în direcþia aceea ºieliberaþi-vã. Pe mãsurã ce vã veþi schimba starea inte-rioarã, veþi descoperi cã apar ºi transformãrile exterioare.Este un principiu foarte important.Bazaþi-vã pe el în viaþã.mFirea dumneavoastrã este rolulpe care îl interpretaþiCând eram la colegiu, un prieten mi-a spus cã aveamo fire pesimistã. El îmi observase tristeþea, privireaabãtutã, faptul cã eram mereu nemulþumit ºi ajunsese laconcluzia cã eram un pesimist.Dupã treizeci de ani, mi s-a luat un interviu în cadrulunei emisiuni de radio, iar moderatoarea a vrut sã afledacã firea mea era chiar aºa de optimistã. Ea îmi obser-vase zâmbetul, lumina din priviri, exclamaþiile continuede mulþumire ºi ajunsese la concluzia cã aveam o fireoptimistã.Ei bine, care era de fapt firea mea?ªi prima, ºi cea de-a doua ipostazã.Firea fiecãruia este doar un rol pe care îl joacã, bazatpe alegerea personalã. Modificaþi-vã alegerile ºi vã veþischimba ºi rolul. Faceþi-o pentru o perioadã suficient deîndelungatã ºi ceea ce rezultã va pãrea a fi chiar fireadumneavoastrã.Wally Mintos, în The Results Book („Cartea rezul-tatelor”), scria: „Când nu þi-ai memorat perfect rolul, aiimpresia cã joci o piesã de teatru. Dupã ce l-ai memorat
 29. 29. 36 MANUAL PENTRU VIATA¸^bine ºi þi-a devenit un obicei, vei considera cã aceastaeste chiar firea ta.”Dacã vreþi sã vã schimbaþi firea, începeþi sã vã purtaþialtfel. La început vi se va pãrea ciudat, veþi avea senzaþiacã jucaþi teatru. Dupã un timp, noua atitudine vã va devenio a doua naturã ºi toþi vor presupune cã aceea este fireadumneavoastrã înnãscutã.mCum puteþi afla ceea ce vreþiUnii oameni spun cã nu ºtiu ce vor.Este o minciunã.ªtiþi întotdeauna ceea ce vreþi. S-ar putea sã nu vreþisã recunoaºteþi, nici chiar faþã de dumneavoastrã înºivã.Când afirmaþi cã vã doriþi un anume lucru, trebuieori sã începeþi sã acþionaþi pentru împlinirea dorinþei,ori sã cãutaþi scuze pentru faptul cã nu acþionaþi.Uneori, pur ºi simplu este mai uºor sã spuneþi cã nuºtiþi ce vreþi.Dar de fapt minþiþi.Adevãrul este cã ºtiþi.Aºa cã, recunoaºteþi-o.Nu se uitã nimeni.Nu ascultã nimeni.Aºadar, spuneþi, ce vã doriþi cu adevãrat?
 30. 30. Felicitari pentru viata dumneavoastra 37^¸^mPrimiþi mai mult din orice lucruasupra cãruia vã concentraþi atenþiaOamenii care nu beneficiazã de acest manual seconcentreazã asupra a ceea ce nu vor. Ca urmare, capãtãºi mai mult din ce nu-ºi doresc.Dar dumneavoastrã sunteþi mai isteþ. (Aºa este?)Dacã vreþi sã fiþi bogat, concentraþi-vã asupra bogãþiei.Dacãvreþisãfiþisãnãtos,concentraþi-vãasuprasãnãtãþii.Dacã vreþi sã fiþi fericit, concentraþi-vã asupra fericirii.Acesta este un secret al universului, neglijat de majo-ritatea oamenilor, dar cu efect garantat: Primiþi mai multdin orice lucru asupra cãruia vã concentraþi atenþia.mOrice aþi spune dupã „Sunt”defineºte ceea ce veþi deveniO lecþie importantã de reþinut este faptul cã atuncicând rostiþi un anume termen dupã cuvântul „Sunt”,începeþi un proces de autocreare a propriei persoane.Nu mã refer în mod special la ceea ce pronunþaþi cuglas tare, deºi bineînþeles cã este ºi aceasta o parte compo-nentã. Mã gândesc mai ales la cuvintele pe care le rostiþiîn intimitatea minþii dumneavoastrã.„Sunt gras” sau „Sunt prost” ar putea pãrea consta-tãri ale unei situaþii în sine. Dar de fapt sunt comenzicare vã îndreaptã cãtre situaþia din realitatea curentã.
 31. 31. 38 MANUAL PENTRU VIATA¸^Începeþi sã afirmaþi cã sunteþi cel care doriþi sã deve-niþi ºi foarte curând veþi vedea cã sugestiile se transformãîn fapte.mVeþi atrage cãtre dumneavoastrãºi ce iubiþi, ºi ce urâþiAºa acþioneazã legea atracþiei. În principiu, ceea ceiubiþi sau ceea ce urâþi va fi atras cãtre dumneavoastrã.Cu alte cuvinte, dacã urâþi cu adevãrat un partidpolitic sau un anumit aspect al vieþii, le veþi întâlni pestetot. Ura este o energie intensã, care va atrage cãtre dum-neavoastrã o cantitate ºi mai mare din aceeaºi energie.Potrivit aceleiaºi legi, dacã iubiþi cu adevãrat ceva,fie cã este o maºinã sau o activitate, veþi tinde sã atrageþiîn viaþa dumneavoastrã mai mult din ceea ce vã aduceaceeaºi experienþã.Lecþia desprinsã de aici este aceea cã trebuie sã ale-geþi cu grijã în ce investiþi pasiune. Conºtientizarea faptu-lui cã deþineþi controlul asupra acelui magnet vã va ajutasã vã treziþi la viaþã propria putere.mCorpul dumneavoastrãnu are nevoie de asamblareUitaþi-vã în oglindã.Totul este justificat?Aveþi braþe? Picioare? Ochi? Urechi?
 32. 32. Felicitari pentru viata dumneavoastra 39^¸^Unii oameni sunt mai „descompletaþi” decât alþii,cu toate acestea ei pot trãi o viaþã minunatã. Nu vã faceþiniciun fel de griji dacã „pãrþile dumneavoastrã compo-nente” vi se par prea mici, prea mari sau chiar dacã vãmai lipseºte câte una.Sunteþi ºi aºa absolut în ordine.Dacã aveþi o anumitã ustensilã, sunteþi bãiat.Dacã nu o aveþi, sunteþi fatã.Felicitãri, în ambele cazuri.Posedaþi tot ceea ce aveþi nevoie pentru a trãi bine.Nu aveþi nevoie nici de asamblare.mCoafurã frumoasã, zi minunatãFosta mea soþie, acum decedatã, adora fardurile ºimersul la coafor. Pe cartea ei de vizitã era imprimat unrând pe care scria: „Coafurã frumoasã, zi minunatã.”Ceea ce ar fi bine sã reþineþi de aici este necesitateade a vã simþi bine în propria piele. Dacã asta înseamnãsã aveþi pãrul frumos coafat sau o cãmaºã frumoasã, aºasã fie. Cu cât vã veþi simþi mai bine, cu atât veþi trezi înceilalþi mai multe reacþii de bunãvoinþã.mAmintirile nu vor fi niciodatã exacteNu vã veþi aminti totul niciodatã.Nu vã veþi aminti nimic cu o precizie desãvârºitã.Cea mai bunã soluþie este sã vã luaþi notiþe.
 33. 33. 40 MANUAL PENTRU VIATA¸^Când am vorbit în public pe tema marketingului laun eveniment organizat în San Antonio, din auditoriufãcea parte ºi unul dintre cei mai mari specialiºti înpromovarea afacerilor din toate timpurile. Era TedNicholas, unul dintre eroii ºi mentorii mei. Am remarcatcã Ted a luat notiþe copios, cu îndârjire, pe tot parcursulprezentãrii.Când am vorbit la un eveniment în Las Vegas, JackCanfield, creator al ideii „Supei de Pui”, care s-a transfor-mat într-o serie de cãrþi bestseller, se afla în salã. ªi el aumplut pagini întregi cu însemnãri.Niciunul dintre aceste personaje uluitoare nu arememoria slabã ºi lor nu le lipseºte nici succesul. ªtiauînsã pur ºi simplu cât este de important sã-þi iei notiþe.Obiceiul acesta îi ajutã sã-ºi consolideze materialulaudiat. ªi le permite sã revadã mai târziu notele, astfelîncât sã-ºi reîmprospãteze cunoºtinþele.În viaþã, mintea ne joacã feste. Aveþi impresia cã vãveþi aminti o serie de lucruri – chiar ºi secretele cheiedin acest manual – , dar le puteþi uita în decurs de câtevaore. Iar dacã vi le reamintiþi, le veþi reinterpreta din prismapropriei gândiri.Luaþi-vã notiþe.mIubireaIubirea vã va provoca o stare de confuzie dintre celemai delicioase.Bucuraþi-vã de acest sentiment miraculos. Va duramai mult timp dacã vã dedicaþi lui ºi nu fugiþi de el.
 34. 34. Felicitari pentru viata dumneavoastra 41^¸^Iubirea faþã de oameni, animale, locuri ºi chiar lucrurieste ceva firesc.Când vã veþi apropia de sfârºitul vieþii, veþi privi înurmã ºi veþi zâmbi cãtre tot ce aþi iubit.mSexulVi-l veþi dori.Vã va plãcea.Gãsiþi pe cineva care sã aibã aceleaºi fantezii ca ºidumneavoastrã ºi bucuraþi-vã împreunã.Sexul nu este rãu.Sexul nu este murdar.Sexul fãrã iubire este doar acrobaþie.Sexul însoþit de iubire este beatitudine.mHranaMaºinãria/organismul dumneavoastrã solicitã oalimentaþie cu cifrã octanicã mare.Are nevoie de ea o datã la trei ore.Totuºi, nu în cantitãþi prea mari.Puþine proteine, multe legume ºi fructe, apã din bel-ºug ºi ajungeþi în stare de funcþionare.Avertisment: Transformarea mesei într-o activitatesocialã este amãgitoare. Nu aveþi nevoie de cantitateaaceea suplimentarã de combustibil. Dacã vã alimentaþiprea mult, maºinãria va ajunge mai mare decât capacita-tea garajului.
 35. 35. 42 MANUAL PENTRU VIATA¸^mExerciþiile fiziceTrebuie sã faceþi miºcare.Corpul dumneavoastrã este vehiculul care vã poartãpeste tot, permiþându-vã sã trãiþi. Are nevoie de întreþi-nere. Miºcându-vã corpul, îi asiguraþi acestuia o funcþio-nare fãrã rateuri.Nu este necesar sã vã osteniþi cu exerciþii grele.Miºcãrile uºoare, aºa cum sunt unele din practicayoga, sunt la fel de valabile ca ºi sporturile intense detipul rugby-ului.Ideea este ca tipul de exerciþii fizice pe care le alegeþisã vã facã plãcere.Nu aveþi nevoie nici sã faceþi miºcare prea mult timp.Este suficient dacã vã exersaþi corpul în fiecare zitimp de 30 de minute.Celelalte 23 de ore ºi jumãtate vã vor rãmâne sã lefolosiþi dupã cum veþi crede de cuviinþã.Eu am reuºit sã scap de peste 30 de kilograme în 8 luni,sã nu le pun la loc, sã particip la patru concursuri defitness ºi sã nu pierd nicio zi de exerciþii. Dacã eu potface aºa ceva dupã ce m-am luptat cu obezitatea timp de50 de ani, puteþi cu siguranþã ºi dumneavoastrã.
 36. 36. Felicitari pentru viata dumneavoastra 43^¸^mTrei lecþii de viaþã pe care era binesã le fi învãþat mai devremeDr. Paul HartunianCând mã gândesc la trecut, realizez cã în viaþa meami-am însuºit trei lecþii, care mi s-au imprimat bine înminte.1. N-am avut niciodatã cu adevãrat de ce sã mã tem.Ocaziile pe care le-am ratat, oamenii de care num-am apropiat, starul rock care mi-aº fi dorit sãajung – toate au fost sacrificate pe altarul fricii –care nu a avut niciodatã o bazã realã.2. Am luat cele mai proaste decizii ºi am acþionatcel mai greºit atunci când m-am simþit mãrunt,slab sau când am fost intens preocupat doar demine însumi; când am fãcut comentarii maipuþin plãcute despre alþi oameni; când am fostafectat de influenþe negative din exterior.3. Mã aflu pe aceastã planetã pentru scopuri maiînalte decât acumularea de bogãþii. Cu treispre-zece ani în urmã, un câine pe nume Milo mi-aschimbat viaþa profund ºi pentru totdeauna.El a dat existenþei mele un sens complet nou.M-a ajutat sã-mi dau seama cã unul dintre prin-cipalele motive pentru care am fost destul denorocos încât sã acumulez o avere substanþialãera acela de a folosi banii pentru a ajuta câiniifãrã adãpost, maltrataþi sau abandonaþi.
 37. 37. 44 MANUAL PENTRU VIATA¸^Milo m-a învãþat ºi ce înseamnã umilinþa. Stând pepodium, dupã ce susþin o conferinþã de 90 de minuteînaintea unui auditoriu format din sute de oameni,conferinþã pentru care primesc ovaþii de la publiculadmirator ºi un onorariu egal cu salariul anual al multoroameni, am foarte clar în minte faptul cã a doua zi, laaceeaºi orã, o sã fiu înapoi în curtea din spatele casei,curãþând locul unde trãiesc o duzinã de câini salvaþi depe drumuri pe care i-am luat în grija mea.Mulþumesc, Milo.Dr. Paul Hartunian este un conferenþiar faimos, autor ºi expertîn domeniul publicitãþii. Citiþi-i revista în format electronicMillion Dollar Publicity Tactics, cu liber acces, ºi aflaþi cum puteþiobþine gratuit publicitate, la radio sau TV, în ziare ºi reviste,oriunde în lume. Vizitaþi: http://www.Hartunian.com./ezine.
 38. 38. hiCAPACITÃÞILE INTERIOARErrrrrrrrrrrrÎnþelegeþi care vã estepotenþialul vieþii
 39. 39. mOrice lucru este posibilImensa majoritate a oamenilor nici mãcar nu bãnu-iesc faptul cã ei înºiºi sunt cei care deþin controlul asupraexperienþelor trãite. În general, ei adoptã o atitudine devictimã. La acest nivel este uºor sã învinuieºti pe altul ºisã te eschivezi de la responsabilitãþi. Dar nu-i nimic. Toþitrebuie sã începem de undeva.La un nivel imediat superior, apare ideea cã viaþapoate fi ºi altfel. Începeþi sã vã gândiþi cã puteþi avea,puteþi fi sau puteþi realiza mai mult.Un alt nivel, superior acestuia, începe odatã cu însu-ºirea ideii cã nu putem spune niciodatã cu siguranþã cãun anumit lucru este imposibil. Vã surâde gândul cã viaþapoate fi mai bunã, poate chiar minunatã, ba chiar cã ºiviaþa dumneavoastrã ar putea fi mai frumoasã ºi plinã debucurie.Cu încã un nivel mai sus conºtientizãm faptul cãorice este posibil. Puterile psihice se apropie de cele aleunei adevãrate zeitãþi. Începeþi sã înþelegeþi cã totul –absolut totul – este posibil cu adevãrat. Singurele limitesunt cele impuse de propria dumneavoastrã gândire.Nu vã opriþi, urcaþi pânã la nivelul superior.Totul este posibil.
 40. 40. 48 MANUAL PENTRU VIATA¸^mCrearea viitorului cu ajutorul unui creionSecretul secretelor este acela cã vã puteþi crea viitorulcu un simplu creion, folosindu-vã imaginaþia.Iatã cum:Luaþi o foaie de hârtie sau aºezaþi-vã în faþa compu-terului. Pretindeþi cã vã aflaþi în aceeaºi zi, dar cu un anmai târziu, ºi scrieþi o scrisoare unui prieten, cãruia îipovestiþi cã aþi realizat tot ce v-aþi propus pentru anul carea trecut. Detaliaþi. Simþiþi emoþiile pe care vi le trezeºtebucuria reuºitei. Împãrtãºiþi-i ºi celuilalt starea minunatãde înfiorare, în timp ce-i descrieþi detaliat succesul.Aceastã unicã acþiune, pe care o puteþi repeta oricâtde des doriþi, poate da universului comanda sã vã pro-cure tot ce aveþi nevoie pentru a vã transforma dorinþaîntr-o nouã realitate.Începeþi chiar acum, cu ajutorul unui creion.mAtingerea scopurilor este uºoarãIatã cum puteþi realiza uºor ceea ce vã propuneþi:Trebuie sã ºtiþi bine ce vreþi.Trebuie sã vã simþiþi ca ºi cum v-aþi fi realizat dejaobiectivul.Trebuie sã daþi curs urmãtoarei ocazii care vi seprezintã pentru a reuºi sã-l împliniþi.Atât ºi nimic mai mult.E uºor, nu vi se pare?
 41. 41. Capacitatile interioare 49¸^mMintea funcþioneazãpotrivit propriei concepþii„Mintea funcþioneazã potrivit propriei concepþiidespre ea însãºi.”Vã sfãtuiesc sã mai citiþi încã o datã fraza de maisus, cu atenþie.Este o afirmaþie a lui A.K. Mozumdar. Nu am nicioidee cine este sau unde se aflã acesta. Am citit fraza încartea Prosperity Plus („Mai mult decât prosperitatea”),de John Seaman Garns.Ce semnificaþie are?Oricare ar fi concepþia cãreia alegeþi sã-i daþi crezare,aceasta va fi cea care vã va domina mintea.Lacevãgândiþichiaracum,dupãceaþicititcã„Minteafuncþioneazã potrivit propriei concepþii despre ea însãºi”?Indiferent de rãspunsul dat, acesta reprezintã concep-þia dumneavoastrã actualã – ºi vã dirijeazã gândirea.Sunteþi mulþumit de ceea ce gândiþi?Scãpaþi de fantezia cã sunteþi doar un efect ºiaflaþi cã sunteþiCauza însãºi!FRANCES LARIMER WARNER,Our Invisible Supply: Part 2. 1909
 42. 42. 50 MANUAL PENTRU VIATA¸^mCum sã vã schimbaþi în bine stareaîntr-un singur minutViaþa nu trebuie sã vã doboare. Existã un secretpentru a reuºi sã vã simþiþi mai bine dupã un singur minut.Iatã-l: Respiraþi încet, profund, complet, apoi oftaþi.Procedaþi în felul urmãtor:Inspiraþi adânc. Simþiþi-vã plãmânii.Pãstraþi aerul în plãmâni câteva secunde.Eliberaþi-l cu un oftat prelung ºi lent, de uºurare.Repetaþi.Dacã este necesar, mai repetaþi o datã.Evacuarea oxigenului vã va ajuta sã vã eliberaþi deorice stare de blocaj.mZâmbetul este recunoscut pretutindeniIndiferent unde aþi ajunge ºi oricare ar fi limba vor-bitã de oamenii locului, în toate culturile ºi în toate þãrilezâmbetul este interpretat la fel ºi primeºte acelaºi rãspuns.Când eram în Italia ºi aveam de-a face cu oamenicare nu vorbeau engleza, zâmbeam ºi cream imediat olegãturã cu cealaltã persoanã.Când mergeþi pe stradã ºi vedeþi un necunoscut, unzâmbet îi poate crea o stare mai bunã – legatã de dumnea-voastrã, de lumea lui, de ziua pe care o trãieºte.Un zâmbet este ceva universal.
 43. 43. Capacitatile interioare 51¸^Utilizaþi-l cât mai deschis ºi cât mai des.Trezeºte interesul oamenilor.mExerciþiu: râdeþi ca un copilcãruia îi þâºneºte laptele pe nasRâdeþi.Chiar acum.Începeþi sã râdeþi, la început forþat. Strãduiþi-vã. Veþiremarca mai târziu cã râsul prinde sã vinã de la sine.Râdeþi de trei ori pe zi – cu hohote, din adâncul sufle-tului. Exersaþi oriunde, în timp ce mergeþi cu maºina,staþi în pat sau faceþi duº.Inclusiv în momentul de faþã.Aveþi nevoie de un motiv?Râsul este amuzant prin el însuºi.Puteþi râde ºi fãrã motiv.Încercaþi.Arãtaþi-mi.mCuvintele rostite pot atrage împlinirea lorNu înjuraþi.Când înjuraþi, trimiteþi în exterior o vibraþie negativãcare tinde sã atragã ºi mai multã negativitate.Respectaþi-vã cuvântul dat.Când spuneþi cã veþi face un anume lucru ºi nu-lfaceþi, îi învãþaþi pe alþii (inclusiv pe dumneavoastrã) cãnu sunteþi un om de încredere.
 44. 44. 52 MANUAL PENTRU VIATA¸^Urmãriþi felul în care cuvintele rostite se transformãîn realitate.Tot ce spuneþi are tendinþa sã se materializeze. Cândafirmaþi cã puteþi sau nu puteþi realiza ceva, începeþi dejasã transformaþi vorbele în fapte.Atenþie la ceea ce vorbiþi.mDincolo de comportamentul fiecãruiase aflã o convingere personalãOricând sunteþi nedumerit de comportamentul pecare l-aþi avut într-o anumitã împrejurare, cãutaþi sãvedeþi care vã este convingerea din spatele comporta-mentului cu pricina.Convingerile, sau credinþele personale, vã împingsã faceþi unele lucruri care altfel vi s-ar pãrea stupide.Credinþa nu este stupidã. Este pur ºi simplu o credinþã.Schimbaþi-vã convingerile ºi vã veþi schimba comporta-mentul.Majoritatea oamenilor habar nu au cã felul în carese poartã provine din propriile convingeri. Ei au mereutendinþa sã învinovãþeascã pe câte cineva – pe preºedinte,starea economiei, familia, prietenii, copilãria ºi aºa maideparte. Este mai simplu sã gãseºti o vinã altcuiva, pentrucã astfel eºti tu ferit de responsabilitate.Recunoscând cã modul de comportare este provocatde o anumitã convingere, veþi putea sã vã alegeþi alteconvingeri, mai benefice pentru dumneavoastrã.În acelaºi timp, veþi fi ajutaþi sã-i înþelegeþi pe ceilalþi.
 45. 45. Capacitatile interioare 53¸^mRecâºtigaþi-vã stima de sine:gândiþi pozitiv despre dumneavoastrãDr. Joe RubinoCa fiinþe omeneºti, suntem cu toþii mãreþi prin naturanoastrã. Avem abilitatea de a depãºi obstacolele, de aavea realizãri semnificative, de a ne cinsti cele mai impor-tante valori personale, de a gãsi fericirea ºi a contribui labinele celorlalþi prin darurile noastre speciale, unice. Pescurt, ne putem asuma responsabilitatea de a ne fãuri oexistenþã la parametri optimi. Din pãcate, trecând prinschimbãrile aduse de viaþã, deseori pierdem din vederetoate acestea. De la naºtere, pe tot parcursul vieþii, întâl-nim nenumãrate experienþe care pot fie sã ne sporeascãstima faþã de noi înºine, fie sã o erodeze. Procesul dediminuare a respectului de sine începe de la o simplãobservaþie cã n-am fost la înãlþime într-o anumitã împre-jurare. Ne judecãm ºi descoperim cã suntem diferiþi dealþii ºi într-un anume fel deficienþi. Ajungem la concluziacã nu suntem potriviþi pentru ceva ce vrem sã facem.De aici încolo, viaþa decurge conform aºteptãrilor noastre,iar acestea au legãturã directã cu ceea ce simþim desprenoi – fie suntem demni de toate lucrurile bune pe careviaþa ni le poate oferi, fie meritãm sã trecem prin dureriºi suferinþe, pentru cã ne lipseºte valoarea.Când judecata faþã de noi înºine este asprã, ne mic-ºorãm dramatic capacitatea de a ne considera vrednicide iubire ºi de a atrage succesul ºi belºugul pe care lumeale rezervã celor mai valoroºi dintre noi. Când ne bazãm
 46. 46. 54 MANUAL PENTRU VIATA¸^acþiunile pe credinþa cã ne lipseºte calitatea necesarãpentru a merita sã avem relaþii valoroase, belºug materialºi fericire, declanºãm exact acele situaþii de care ne tememcel mai tare: odatã cu descreºterea insidioasã a respec-tului de sine, ne trezim incapabili de a ne dirija viaþa ºisituaþia materialã într-un mod productiv. Se instaleazãresemnarea – un fel de ruginã a spiritului, care îl distruge.Acesta este factorul care asigurã perpetuarea unui cercvicios: considerându-ne lipsiþi de merite, obþinem rezul-tate în concordanþã cu aceastã aºteptare, care ne întãrescsentimentul de nevrednicie. Cu cât stima de sine sediminueazã, cu atât scade ºi probabilitatea sã acþionãmîn aºa fel încât sã generãm reacþii pozitive din parteacelorlalþi, care sã ne permitã sã ne recuperãm stima faþãde noi înºine.Pentru a inversa sensul acestui proces al îndoieliide sine, soluþia rezidã în modul de interpretare a lucru-rilor pe care le spun sau le fac alþii, astfel încât sã neconfere mai multã forþã, în loc sã le acordãm semnificaþiinegative, care sã ne scoatã în evidenþã tot felul de defecteºi sã ne alimenteze sentimentele de inadecvare. Cãpãtaþiabilitatea de a distinge faptele de interpretãrile lor.Ni se întâmplã mult prea des sã confundãm spuselesau faptele altora cu semnificaþia pe care le-o atribuimnoi înºine. Cei care suferã în urma diminuãrii respectuluide sine au o tendinþã mai pronunþatã sã gãseascã sensurinegative evenimentelor întâlnite în viaþã. Semnificaþiape care o atribui acestor situaþii are propriile conotaþiinegative, chiar dacã la baza lor nu a existat niciodatã oasemenea intenþie. Interpretãrile nocive antreneazãimediat supãrarea, tristeþea sau frica – emoþii care devinrepede familiare ºi induc un fals sentiment de siguranþã.
 47. 47. Capacitatile interioare 55¸^Deºi detestãm sã ne simþim mânioºi, triºti sau înfricoºaþi,continuãm sã elaborãm explicaþii ale evenimentelor carene induc aceste stãri de spirit. Continuãm sã confundãmfaptele cu interpretãrile. Cu cât emoþiile devin mai puter-nice, cu atât sporeºte ºi tendinþa de a atribui conotaþiigreºite situaþiilor respective. Iar cu cât procedãm mai desastfel,cuatâtrespectulfaþãdepropriapersoanãseerodeazã.Îmbucurãtor este faptul cã oricine poate deprindeobiceiul de a ataºa semnificaþii pozitive sau neutre unorcuvinte sau fapte, înlocuind implicaþiile negative tipice.Primul pas necesitã dezvoltarea abilitãþii de a distingefaptele de interpretãrile pe care le atribuim faptelor. Este ochestiune deosebit de utilã mai ales în perioadele de stresºi supãrare, în prezenþa unor sentimente de mânie, tris-teþe sau fricã. Aceste sentimente, ca niºte flamuri roºii,ne avertizeazã cã facem o confuzie între fapte ºi inter-pretãrile lor, atrãgând comentarii interioare negative carene diminueazã respectul faþã de noi înºine.Sã examinãm în detaliu aceste comentarii interioare.Imaginaþi-vã cã provin din partea unui personaj cinic,pe care îl vom numi Chip ºi care se þine agã-þatdeumãruldumneavoastrã.Esteimportantsã detaºãm vocea dispreþuitoare a lui Chip,ca venind din partea unei entitãþi separateºi exterioare faþã de dumneavoastrã. Chippoate fi bãrbat sau femeie ºi va adopta deseori calitãþile– sau persona – unui pãrinte nemulþumit sau ale uneipersoane rãuvoitoare pe care am cunoscut-o cândva.Este important sã faceþi distincþia între sfaturile pesimisteale lui Chip ºi îndrumãrile înþelepte ale intuiþiei ºi con-ºtiinþei dumneavoastrã. Prima voce este scepticã ºi sebazeazã pe fricã, în timp ce a doua reflectã înþelepciunea
 48. 48. 56 MANUAL PENTRU VIATA¸^ºi cunoaºterea interioarã. Intuiþia dumneavoastrã nugreºeºte niciodatã. Lumina cunoaºterii interioare este ceacare vã ghideazã pe valurile tulburi ale vieþii.Prin contrast, Chip poate fi onest, dar nu foarte utilîn sprijinirea performanþelor sau în inducerea unei stãriconfortabile referitoare la propria persoanã. Misiunea luieste fie sã vã pãstreze într-o posturã nesemnificativã ºiprotejatã de riscuri, fie sã vã cantoneze în rutina de zi cuzi, în care vã strãduiþi sã obþineþi rezultate mai bune ºisã deveniþi demn de apreciere. κi îndeplineºte rolulºoptindu-vã la ureche tot felul de inepþii, care vã fac sãnu vã simþiþi bine în pielea dumneavoastrã. Rezultatulpoate lua forma a douã scenarii mai comune. Primul vãdeterminã sã renunþaþi la nevoile ºi visurile proprii,sã evitaþi situaþiile noi ºi sã daþi înapoi în faþa a ceea cereprezintã adevãrata dumneavoastrã mãreþie. Al doileavã îndeamnã sã dovediþi cã Chip greºeºte apreciind cãnu sunteþi merituos. S-ar putea sã recunoaºteþi cã aþidat curs ambelor scenarii, în diverse momente ale vieþii.Sã analizãm prima situaþie. Lui Chip îi place cândvã aflaþi în postura de victimã, pentru cã sarcina lui estemai uºoarã. Victimele nu se simt bine între ceilalþi.Oamenii nu le agreeazã ºi ele nu reuºesc sã facã o impre-sie bunã. Victimele nici nu ies din zona lor de confort,nici nu aspirã la realizãri mãreþe (sau periculoase). Eletrãiesc într-o lume marcatã de resemnare, din care suntexcluse pe motiv cã nu sunt suficient de bune pentru a lise oferi un rol.Chip vã poate induce în eroare, fãcându-vã sã credeþicã este mai sigur sã staþi ascuns ºi sã renunþaþi la alteîncercãri decât sã vã aflaþi steaua norocoasã sau sã porniþiîn cãutarea bogãþiei. Vã va determina sã apreciaþi cã este
 49. 49. Capacitatile interioare 57¸^mai bine sã vã plasaþi în zona de siguranþã, sã evitaþiriscurile ºi sã ocoliþi eºecurile. Este perspicace în încerca-rea de a gãsi toate motivele care sã vã facã sã vã simþiþinevrednic. Preferã sã-i credeþi vorbele rele, sã vã conside-raþi nedemn de a vã lansa în noi aventuri sau de a gãsisuccesul ori libertatea. Dacã nu încercaþi, nu puteþi rata,iar Chip are grijã sã vã fereascã de aceastã posibilitateneplãcutã. El ºtie cã, ascultându-i sfaturile, vã veþi dis-truge relaþiile ºi vã veþi sabota succesul. Din punctul luide vedere, ambele variante sunt la fel de riscante ºi deinutile ºi, ca un stãpân excesiv de protector, preferã sãvã ºtie acasã, ascuns sub pat, în loc sã conduceþi atacul.Mai degrabã ar vrea sã vã ºtie supãrat pe propria persoanãpentru cã sunteþi un ratat decât sã riscaþi o soartã maigrea prin depãºirea abilitãþilor curente. Chip este ºi maes-trul vinovãþiei. Amintindu-vã toate situaþiile când aþidat-o în barã, aþi fost egoist, i-aþi rãnit pe alþii ºi aþi ieºitºifonaþi, vã provoacã sã vã învinovãþiþi în mod repetat.Astfel, se întâmplã ca de fapt sã vã simþiþi mai bine, ºtiindcã aþi fost pedepsit cum se cuvenea pentru greºelile fãcute.Chip vã poate spune cã viaþa nu este atât de rea dacão trãiþi tihnit, fãrã stresul inerent nevoii de a realizalucruri mãreþe. Poate firul raþiunii vã conduce la ideeacã nu veþi avea de întâmpinat atâtea situaþii extreme dacãveþi evolua într-un plan modest ºi inferior potenþialuluipersonal. S-ar putea însã ca în acest caz sã duceþi o viaþãºtearsã, lipsitã de pasiunea ºi de puterea la care ar fiposibil sã accedeþi dacã v-aþi avânta la un nivel superior.Regãsiþi-vã sentimentul sãnãtos al respectului de sine ºivã va fi mai uºor sã vã reclamaþi întreaga mãreþie ºi sãgeneraþi o varietate de noi posibilitãþi de fericire ºi realizãri.
 50. 50. 58 MANUAL PENTRU VIATA¸^Chip vã poate conduce viaþa ºi în alt fel, ºi anumearãtându-vã cã vã puteþi depãºi „nevrednicia” muncinddin greu ºi strãduindu-vã sã atingeþi perfecþiunea. Vãpoate convinge cã lipsa de valoare personalã poate ficamuflatã sau cã vã puteþi descurca ºi altfel, încercândsã urcaþi în vârful scãrii sprijinite de zidul unei vieþi fãrãpatã, cu capãtul ascuns în norii de deasupra. Odatã ajunºiîn capãtul bãnuit al scãrii, descoperiþi cã tot nu sunteþiperfecþi, cã nu aþi realizaþi nici pe departe cât era necesarpentru a scãpa de senzaþia de inutilitate ºi cã trebuie sãcontinuaþi urcuºul pânã în locul unde vã aºteaptã stareaaceea râvnitã, lipsitã de orice meteahnã. Numai cã,evident, scara nu are capãt. Perfecþiunea este întotdeaunadezamãgitor de îndepãrtatã ºi de înceþoºatã, iar dum-neavoastrã vã veþi blama continuu, deoarece v-aþi propusîn viaþã sã atingeþi un obiectiv inaccesibil. Cu cât Chipvã umileºte mai mult, socotind cã nu sunteþi destul debun, cu atât vã strãduiþi ºi mai tare sã fiþi merituos, ceeace în sinea dumneavoastrã este echivalent cu a fi perfect.Ieºind din starea neputincioasã de autoflagelare, aveþimai puþine ºanse sã ajungeþi la performanþele optime ºila atingerea potenþialului personal. În acest aranjamentnu existã niciun moment de liniºte.Oricare ar fi scenariul ales, Chip reuºeºte sã vã dis-trugã respectul de sine ºi sã vã inducã resemnarea cã nuveþi fi niciodatã destul de bun. ªi face acest lucru profi-tând de incapacitatea dumneavoastrã de a separa ceeace se întâmplã în realitate de interpretãrile personale.Recãpãtându-vã stima faþã de propria individualitate,veþi fi capabil sã recunoaºteþi inepþiile debitate de Chipºi sã înþelegeþi cã sfaturile lui prost direcþionate nu vãajutã sã vã împliniþi potenþialul de virtuþi, de fericire sau
 51. 51. Capacitatile interioare 59¸^de mãreþie. Învinovãþirea este întotdeauna opþionalã.În loc sã vã acuzaþi pentru greºelile fãcute, vã puteþidesãvârºi aptitudinile, dacã veþi fi capabil sã reacþionaþiîntr-o manierã conformã cu viziunile, valorile, angaja-mentele ºi scopul propus în viaþã.De multe ori se întâmplã ºi ca mesajele nefavorabilepe care ni le ºopteºte Chip sã nu porneascã de la noi.Nu ne propunem întotdeauna sã rostim frazele aceleadiscreditante sau sã interpretãm incorect cuvintele saufaptele cuiva, cu consecinþa pierderii respectului de sine.De multe ori, pur ºi simplu ne spun alþii cã nu suntemdestul de valoroºi, cã nu meritãm iubirea sau alte lucruribune ale vieþii. Oricum, noi acceptãm ºi ne însuºim pãre-rile false ale altora, care ne minimalizeazã calitãþile. Esteposibil ca unul dintre pãrinþi, bunici sau vreo altã per-soanã sã vã fi spus cã aveþi un neajuns personal ºi dum-neavoastrã l-aþi crezut pe respectivul. Chip poate acumsã se sprijine pe cuvintele acelei persoane pentru a vãreaminti inferioritatea dumneavoastrã. Indiferent dacãgândurile dezaprobatoare au provenit din propriile inter-pretãri greºite sau din lipsa de amabilitate a altora, puteþisã recunoaºteþi faptul cã nu sunt adevãrate ºi cã nu vãajutã în niciun fel sã vã gãsiþi fericirea. Aveþi puterea –cu adevãrat uluitoare – de a vã desfiinþa defãimãtorulori de câte ori se apucã sã rosteascã vorbele acelea critice.Chip nu se va desprinde de dumneavoastrã nicio-datã. Îl veþi avea în posesie toatã viaþa. El trãieºte pentrua vã pricinui nemulþumire faþã de propria persoanã ºifaþã de propria viaþã. Cu cât vã poate face mai supãrat,mai încrâncenat ºi mai chinuit, cu cât vã veþi simþi mairãu în propria piele, cu atât Chip îºi va gãsi o justificaremai bunã. Veþi descoperi cã este foarte vorbãreþ, mai alesîn perioadele de stres sau de supãrare. El foloseºte aceste
 52. 52. 60 MANUAL PENTRU VIATA¸^ocazii pentru a vã reaminti cât de prost vã descurcaþi.Cel mai bun lucru pe care îl puteþi face este sã vã daþiseama cât de prost vã sfãtuieºte, fie pentru a vã proteja,chipurile, de vreun rãu, fie pentru a vã motiva sã deveniþimai bun, iar apoi sã vã puneþi dopuri în urechi pentru anu-i mai auzi mesajele de sabotare. Recunoaºteþi-i voceacând se apucã sã-ºi debiteze opiniile ºi lãmuriþi-vã cã nuaveþi nevoie sã ascultaþi ce spune. Sfaturile lui lipsite deînþelepciune ºi de încredere vã demoralizeazã, vã rui-neazã relaþiile ºi vã induc o stare de depresie. Cea maieficientã metodã de a-l reduce temporar la tãcere pe Chipeste sã-i spuneþi rãspicat sã tacã ºi sã plece la plimbare!Trebuie sã fiþi la fel de hotãrât când îi impuneþi tãcereape cât este ºi el când vã toacã mãrunt cu sporovãiala luicinicã. Abilitatea dumneavoastrã de a discerne întrevocea dominantã ºi criticã a lui Chip ºi sfaturile înþelepteale mai blândei intuiþii interioare vã va fi de ajutor îndemersul de recuperare a respectului de sine.Exerciþiu: Sãptãmâna urmãtoare, în timpul zilei,notaþi-vã de fiecare datã când Chip vã înjoseºte, vãnedreptãþeºte ºi încearcã sã vã menþinã într-o poziþieumilã. Notaþi-vã fiecare gând negativ pe care îl aveþila adresa dumneavoastrã. Faceþi diferenþa clarã dintrevocea lui Chip ºi vocea demnã de încredere a intuiþieidumneavoastrã. Remarcaþi felul în care fiecare gândcinic serveºte unui anumit scop din perspectiva luiChip. S-ar putea sã vã dea dreptate într-o anumitãprivinþã, sã vã îngãduie sã îi dominaþi pe alþii sau sãvã protejeze de un potenþial pericol sau de o deziluzie.Poate vã imprimã nevoia de a reuºi, vã face sã vãautodojeniþi sau sã vã autocompãtimiþi sau vã deter-minã sã evitaþi asumarea responsabilitãþii pentru
 53. 53. Capacitatile interioare 61¸^propria mãreþie. În efortul de a-l reduce la tãcere peChip, sunteþi pe jumãtate învingãtor dacã recunoaº-teþi momentele în care acesta vã vorbeºte ºi înþelegeþicã sfaturile lui sunt un nonsens. Spuneþi-i cu tãriesã disparã, imediat ce-i auziþi vocea înºelãtoare.Înlocuiþi-i ºoaptele negative cu afirmaþii pozitive carevã accentueazã calitãþile ºi valoarea personalã,fãcându-vã sã vã simþiþi o fiinþã minunatã.Dr. Joe Rubino a înregistrat un succes deosebit ca instructorpentru îmbunãtãþirea vieþii ºi consultant de afaceri cu activitateinternaþionalã, conferenþiar ºi autor a opt cãrþi ºi a douã seturide casete – toate bestselleruri. Este director al Centrului pentruReinventareaPersonalã,www.CenterForPersonalReinvention.com,o organizaþie care are ca obiect de activitate excelenþa perso-nalã ºi sporirea potenþialului tuturor oamenilor. Obiectivulsãu constã în exercitarea unei influenþe personale asupra vieþiia douãzeci de milioane de oameni, pentru a-i ajuta sã-ºi punãîn valoare la maximum calitãþile personale ºi sã-ºi modificeatitudinea de resemnare – deci sã-ºi schimbe viaþa în bine –odatã cu convingerea cã pot reuºi. Pe site-ul sãu personal gãsiþiinformaþii despre cursuri, buletinul informativ electronic, pusla dispoziþie gratis, precum ºi mai multe detalii despre cãrþileºi programele sale audio.mTrei secrete pentru a vã organiza bine timpulSecretul pentru a reuºi sã realizaþi ceea ce vã propu-neþi este sã vã organizaþi bine timpul.Pentru un management bun al timpului, secretul estesã alcãtuiþi o listã cu toate lucrurile pe care le aveþi defãcut, în ordinea prioritãþii lor.Îndepliniþi mai întâi ceea ce este mai urgent.
 54. 54. 62 MANUAL PENTRU VIATA¸^Existã însã ºi un alt secret, pe care nu-l cunosc decâtpuþini oameni: mintea poate sã se ocupe de unele sarcini,în timp ce dumneavoastrã vã îndeletniciþi practic cu altele.Cu alte cuvinte, scrieþi la început lista de sarcinipentru ziua de azi. Ocupaþi-vã de lucrurile mai urgente.În acest timp, lãsaþi partea inconºtientã a minþii sã sepreocupe de altele.De exemplu, când vreau sã scriu ceva, cum ar fi unarticol sau un capitol dintr-o carte, deseori apelez lamintea inconºtientã, solicitându-i sã se gândeascã maiîntâi la el. Poate pãrea un concept cam abscons, însã esteun adevãr psihologic. Delegaþi cât mai multe sarciniminþii inconºtiente.Dar mai existã un secret, ºi mai tainic, pentru a utilizamai bine timpul:Universul (sau tot ce existã pe lume) vã va rezolvaunele dintre sarcinile personale, dacã îi îngãduiþi.Când îmi scriu lista cu obiective de realizat, în coloanadin partea dreaptã le aºez pe cele de care mã voi ocupapersonal, iar în cea din stânga, pe cele de care aº vrea sãse ocupe universul.De exemplu, eu voi da telefoanele necesare, voi scriearticolele, voi plãti facturile, voi face comisioanele.Totuºi, pot cere în acelaºi timp universului sã-mi gãseascãcumpãrãtorul potrivit pentru o casã sau sã-mi prezinteo persoanã adecvatã care sã mã ajute la urmãtorul meuproiect ºi aºa mai departe.Acesta este de fapt cel mai mare secret al vieþii: uni-versul vã va ajuta sã faceþi ceea ce v-aþi propus – dacãîl lãsaþi.
 55. 55. Capacitatile interioare 63¸^mUn pui de somn prinde bine câteodatãCând lumea vi se pare searbãdã, când vã simþiþiindispus, când trupul e obosit ºi mintea o ia razna, uneorinu aveþi nevoie decât sã trageþi un pui zdravãn de somn.mLãsaþi frica la o parteCindy CashmanUneori, frica vã poate paraliza. Poate deja v-a împie-dicat câteodatã sã-i cereþi o întâlnire unei persoane carevã plãcea. Pe unii, frica i-a oprit sã solicite promovareala serviciu. Orice efect ar avea însã, este important sãºtiþi cã soluþia cheie, dacã vreþi sã vã controlaþi frica, estesã vã menþineþi o perspectivã sãnãtoasã asupra obiec-tivelor urmãrite.Pentru a vã ajuta sã vã formaþi ºi sã perpetuaþi operspectivã clarã, am descoperit alte trei etape funda-mentale: Întrebaþi-vã, Rãspundeþi ºi Acþionaþi.Întrebaþi-vãSã spunem cã vreþi sã scãpaþi de niºte kilograme carevã prisosesc. Aþi încercat toate dietele, toate pastilele ºitoate alimentele sãrace în calorii, dar sunteþi în continuaresupraponderal ºi descurajat.Atunci puneþi-vã întrebarea:„Ce mã împiedicã sã slãbesc?” Ajunºi aici, trebuie sãvã spun cã aveþi nevoie de o onestitate deplinã, deoarecetrebuie sã ieºiþi cu adevãrat din zona de confort ºi
 56. 56. 64 MANUAL PENTRU VIATA¸^sã cãpãtaþi o perspectivã realã asupra cauzei adevã-rate a blocajului.Vã voi da un exemplu, pentru a vedea cât de puter-nicã poate fi o întrebare.Când îmi creºteam singurã copilul, din foarte puþinibani, mi-am pus întrebarea „Ce mã opreºte sã obþin ceeace vreau?” Pe atunci, asta era ceea ce îmi doream, sãcâºtig o mulþime de bani. Întrebarea aceea mi-a schimbatviaþa în bine.În micuþa mea carte despre descoperirea puterilorpersonale, intitulatã The Million Dollar Question Handbook(„Tratat elementar al întrebãrilor de un milion de dolari”),dau mai multe detalii despre felul în care se ajunge laîntrebãrile esenþiale.Dacã formulaþi întrebãrile sub forma: „De ce asta mise întâmplã întotdeauna mie?” sau „De ce alþi oameniau mai mult noroc decât mine?”, viaþa dumneavoastrãvã va rãspunde aducându-vã ºi mai multe lipsuri, ºi maimulte situaþii nedorite, ºi mai multe ghinioane.Dacã întrebaþi însã: „Ce mã împiedicã sã-mi folosesctalentele ºi aptitudinile pentru a ajunge la o stare mate-rialã prosperã, la o sãnãtate înfloritoare ºi la fericire?”,atunci vã oferiþi oportunitatea de a explora blocajele carevã împiedicã sã trãiþi viaþa pe care v-o doriþi. Puneþi-vãºi întrebarea: „Ce mã opreºte sã ies în afara zonei melede confort?” Astfel, veþi deveni conºtient de piedici ºi leveþi putea depãºi.RãspundeþiOdatã ce v-aþi pus întrebarea, rãspundeþi cât mai onestcu putinþã. Priviþi-vã drept în ochi ºi cãutaþi rãspunsurile,deoarece ele vã vor schimba viaþa!
 57. 57. Capacitatile interioare 65¸^Reþineþi cã, dacã gãsiþi fie ºi un singur pretext sauo singurã scuzã, acestea vã pot împiedica sã slãbiþi, sãcâºtigaþi mulþi bani sau sã întâlniþi persoana aceeaspecialã pe care o cãutaþi.AcþionaþiAcþiunea constã în principal din doi paºi: perspectivaºi permisiunea. Pentru a putea întreprinde acþiuneanecesarã, aveþi nevoie sã adoptaþi o perspectivã nouã ºisã îi permiteþi belºugului sã se reverse asupra dumnea-voastrã. Dacã nu daþi curs uneia dintre aceste etape,probabil cã nu veþi reuºi sã duceþi acþiunea la bun sfârºit.PerspectivaEu consider cã, undeva în adâncul nostru, ºtim cutoþii ce ne împiedicã sã obþinem exact ce ne dorim. Dariatã ºi partea bunã a lucrurilor: dupã ce înþelegeþi desprece este vorba, puteþi începe sã vã schimbaþi perspectiva.Adoptaþi o perspectivã nouã, debarasându-vã de pãrerileînvechite ºi cãpãtând în acest fel libertatea de a pãºi maideparte cãtre viaþa cea nouã.PermisiuneaAcum permiteþi-vã sã primiþi abundenþa care vi secuvine. Da, permiteþi-vã, deoarece, odatã ajunºi aici,trebuie sã înþelegeþi cã numai dumneavoastrã vã obstruc-þionaþi de la realizarea oricãrui lucru la care aspiraþi.O experienþã personalã de învingere a fricii Într-o ziam simþit cã nu mai puteam îndura. Efortul continuu dea trãi de la o zi la alta, în condiþiile în care abia mai puteamface faþã cheltuielilor, mã epuiza. Eram hotãrâtã sãgãsesco cale prin care sã scap din strâmtorãrile financiare.
 58. 58. 66 MANUAL PENTRU VIATA¸^Momentul unei mari cotituri în viaþa meaa fost acela în care am decis cã eram sãtulã sã con-stat mereu cã nu am suficienþi bani.M-am aºezat aºadar ºi mi-am promis mie însãmi cã,oricât de mult timp mi-ar lua, am sã gãsesc rãspunsurila întrebarea „Ce mã împiedicã sã câºtig bani mulþi?”Am luat o foaie de hârtie ºi am trasat douã coloane.În capãtul primei coloane am scris: „Ce mã împiedicãsã fiu bogatã?” În capãtul celei de-a doua coloane amscris: „De ce anume am nevoie ca sã-mi înving aceletemeri?”ÎNTREBARE: Ce mã împie- ÎNTREBARE:Deceanumedicã sã fiu bogatã? amnevoiecasã-miînvingacele temeri?Am primit rãspunsul imediat. Un fel de cunoaºterepurã, fãrã nicio ezitare, mi-a invadat fiinþa ºi am ºtiutexact ce-mi stãtea în cale. Este important sã înþelegeþi cã,ori de câte ori vã puneþi o întrebare, mintea va încerca sãgãseascã rãspunsul, funcþionând ca un motor de cãutarepe internet.Când utilizaþi un program de cãutare ºi scrieþi anu-mite cuvinte sau fraze cheie, primiþi o listã de rãspunsuricare întruneºte solicitãrile emise. Mintea lucreazã înacelaºi fel. Puneþi o întrebare pertinentã ºi veþi primiun rãspuns pertinent.Rãspunsul pe care l-am primit eu a fost acela cã unanumit prieten (sã-i spunem Bob) mã împiedica sã devinprosperã financiar. Multã vreme m-a tot cãutat ºi m-aîntrebat dacã putea veni sã locuiascã împreunã cu mineo perioadã de timp, rugându-mã sã-i împrumut bani.
 59. 59. Capacitatile interioare 67¸^Având de crescut singurã un copil ºi lipsindu-miexcedentul financiar pentru a-i împrumuta bani, nuvoiam sã mã simt vinovatã cã nu sunt o bunã prietenã ºinu-l ajut sã-ºi rezolve problemele.În timp ce trãiam toate aceste sentimente, mã gân-deam la problemele pe care le-aº fi putut avea dacã aº fifost bogatã. I-aº fi îngãduit sã vinã ºi sã locuiascã la mine?L-aº fi ajutat în permanenþã? În cele din urmã am înþelescã motivul pentru care îmi sabotam singurã propriulsucces era acela cã nu voiam sã mã simt obligatã sã fac cevace nu voiam sã fac.Am înþeles atunci cã începusem sã fiu sincerã cumine însãmi.Afost momentul unei cotituri uriaºe, pentrucã pânã atunci nu-mi dãdusem seama cât de multe îmirefuzam. Îmi gãseam mereu scuza cã efectele acþiunilorrespective nu erau chiar atât de rele pentru mine. Acestgen de scuzã poate opri fluxul de rãspunsuri ºi de infor-maþiidecareainevoiepentruaeliminablocajeleºibarierele.Deci în coloana din stânga am scris „Bob”. Pentru acompleta coloana din dreapta, mi-a devenit evident faptulcã era necesar sã învãþ sã spun „nu” – aºa cã am fãcut-o.În acelaºi timp am înþeles ºi cã Bob era rãspunzãtorpentru propriile lui probleme.Odatã ajunsã la capãtul rãbdãrii în privinþa situaþieimele financiare, mi-am pus întrebãri mai bune ºi m-amhotãrât sã mã eliberez de acest sacrificiu personal, amfost liberã sã-mi depãºesc temerile ºi sã reuºesc într-unmod spectaculos.Deci lucrurile s-au desfãºurat cam aºa:
 60. 60. 68 MANUAL PENTRU VIATA¸^Întrebare, Rãspuns, Perspectivã ºi PermisiuneÎNTREBARE: Ce mã ÎNTREBARE: Ce pot faceîmpiedicã sã câºtig pentru a ieºi din aceastãmulþi bani? situaþie?RÃSPUNS: Bob RÃSPUNS: Spune-i „nu”.PERSPECTIVÃ:Nusuntrãspunzã-toare pentru problemele lui.PERMISIUNE:Sãmergmaideparteºi sã am succes.Veþi ajunge sã vã daþi seama cã numai dumneavoas-trã vã revine rãspunderea pentru tot ce vi se întâmplã înviaþã.Am crezut cã Bob era cel care mã împiedica sã obþinprosperitatea materialã, dar am aflat cã era nevoie sãînfrunt direct problemele apãrute ºi sã fiu conºtientã cãnimeni nu trebuie sã aibã o asemenea putere asupra mea.Acest procedeu foarte puternic m-a ajutat sã mã eliberez.Acum este rândul dumneavoastrã. Luaþi altã foaiede hârtie ºi demaraþi procesul de schimbare ºi de crearea unei percepþii noi! Puteþi începe cu una dintre urmãtoa-rele întrebãri:Ce mã împiedicã:• sã slãbesc?• sã devin bogat(ã)?• sã am o relaþie minunatã?• sã-mi pornesc propria afacere?• sã am cariera pe care mi-o doresc?• sã-mi urmez visurile?• sã cred în mine?Apoi întrebaþi-vã: „De ce anume am nevoie pentrua ieºi din aceastã situaþie?”
 61. 61. Capacitatile interioare 69¸^Aºteptaþi sã primiþi rãspunsul, adoptaþinoua perspectivã ºi îngãduiþi-vã sã vã realizaþiobiectivul ºi sã aveþi succes.Informaþiile de mai sus provin de la Cindy Cashman ºi fac partedin programul ei numit www.creatingandbuildingwealth.com.mCum sã depãºiþi obstacolul ascunscare vã împiedicã sã aveþi ce doriþi?Craig PerrineCe vã doriþi ºi nu aveþi în prezent? Mai multã iubire?Mai mulþi bani? Succes ºi preþuire? O sãnãtate mai bunã?Vã voi învãþa un exerciþiu simplu care vã va ajutasã descoperiþi obstacolul ascuns care vã stã în cale.V-aþi pregãtit? Luaþi o foaie de hârtie ºi scrieþi cevace vreþi cu adevãrat.Apoi notaþi tot ce consideraþi a fi cauza faptului cãnu puteþi avea ce doriþi. Este foarte important sã ºtiþiperfect ce anume trebuie sã depãºiþi pentru a obþine cevreþi, aºa cã este bine sã consacraþi cel puþin câtevaminute acestei etape înainte de a citi mai departe.Gata? Bine, acum spuneþi-mi ce aþi scris pe listã.Vã displace slujba pe care o aveþi? Locuiþi într-un cartierurât sau nu cunoaºteþi oamenii potriviþi? Nu aveþi capi-talul necesar pentru a începe afacerea la care visaþi?Nu aveþi destul timp sã cãpãtaþi aptitudini noi sau sã vãapucaþi de un proiect nou? La un moment dat, eu însumiam avut toate aceste handicapuri ºi altele în plus.Poate cã întâmpinaþi aceleaºi obstacole. De fapt, esterecunoscut faptul cã aceste neajunsuri îi împiedicã pe
 62. 62. 70 MANUAL PENTRU VIATA¸^aproape toþi oamenii sã reuºeascã într-un moment saualtul al vieþii.Acum completaþi exerciþiul scriind: „Niciunul dintreaceste lucruri nu mã opreºte cu adevãrat sã obþin ceeace vreau.”Vedeþi, dupã mulþi ani în care am studiat lucrãrileunor mentori înþelepþi ºi am citit nenumãrate cãrþi, amaflat un secret care m-a ajutat sã depãºesc toate acesteîncercãri ºi multe, multe altele.Dacã reflectaþi puþin, vã veþi da seama cã aproapeorice v-aþi dorit în viaþã a necesitat depãºirea unui anumitobstacol. Aºadar, vã puteþi imagina cât de puternic esteefectul descoperirii acestui secret ºi al reuºitei de a dãrâmatoate barierele pentru a vã împlini dorinþele.Iatã aºadar secretul pe care mi l-au împãrtãºit niºtementori înþelepþi (recunosc cã am avut nevoie de câþivaani buni pânã când l-am acceptat cu adevãrat):Singura persoanã care ne reþine ºi ne împie-dicã sã obþinem tot ce dorim suntem noi înºine.Tot ce aþi identificat în cadrul acestui exerciþiu dreptobstacole nu sunt decât „simptomele” adevãratuluiobstacol… acela cã aveþi convingerea cã vã pot bloca,nepermiþându-vã sã avansaþi.Credinþele dumneavoastrã sunt legate direct de totce v-aþi însuºit în mod automat din ceea ce aþi observat laoamenii ºi la evenimentele din jur, începând chiar de lanaºtere. Tristul adevãr este acela cã majoritatea ideilor careni se imprimã în minte se opun celor care v-ar permite sãduceþi o viaþã fericitã ºi ea reprezintã, de fapt, 99% dintremotivele pentru care nu aveþi în prezent ceea ce vreþi.
 63. 63. Capacitatile interioare 71¸^Veþi descoperi cã adevãratul dumneavoastrã sineeste ascuns, copleºit de seturi întregi de credinþe pe carele-aþi cãpãtat de la alþii, fãrã sã vã împotriviþi în vreunfel. Sinele dumneavoastrã cel real este o fiinþã foarteputernicã, în stare sã atragã orice vã doriþi, deseorirepede, uºor ºi fãrã efortul pe care l-aþi fi presupus a finecesar pentru realizarea oricãrui obiectiv.Când cresc, copiii sunt învãþaþi sã se maturizeze ºisã se desprindã de imaginaþia lor ºi de credinþa cã înlumea din jur existã lucruri cu adevãrat magice.Ajungemsã preaslãvim ºtiinþa, faptele ºi o anumitã perspectivãasupra realitãþii pe care o putem vedea cu ochii, deoareceasta este credinþa pe care o împãrtãºesc toþi ceilalþi.Cu toate acestea, lumea include ºi partea ei de magie.Existã ºi cãrþi în sensul menþionat, cum este Factorul deatracþie a lui Joe Vitale, un bestseller care vã învaþã cumsã cãpãtaþi acces la acest tãrâm ºi sã extrageþi de acoloceea ce vã doriþi în viaþã.Iniþial, luând contact cu ideea cã eram responsabilpentru tot ce existã în viaþa mea, am acceptat ºi am înce-put sã mã învinovãþesc pentru fiecare eºec ºi neîmplinire.Mi-a fost mai greu sã-mi asum rezultatele importante lacare ajunsesem ºi sã accept faptul cã aveam capacitateasã materializez în viaþa mea tot ce doream, pe orice nivelimaginabil.De-a lungul anilor am învãþat cã a fi rãspunzãtorpentru tot ce þi se întâmplã în viaþã nu are nicio legãturãcu autoînvinovãþirea ºi nici cu lauda de sine pentru fie-care succes obþinut, ci se referã pur ºi simplu la recu-noaºterea legãturii între ceea ce faci sau nu faci ºi rezul-tatele obþinute.Deºi s-ar putea ca la început sã vã simþiþi intimidatºi sã nu vã vinã prea uºor sã renunþaþi la scutul oferit de
 64. 64. 72 MANUAL PENTRU VIATA¸^faptul de a-i învinovãþi pe alþii sau de evenimenteleasupra cãrora nu aveþi control, adevãrul este cã, odatãce vã veþi asuma întreaga responsabilitate, veþi gãsi caleacea mai rapidã ºi mai eficientã pentru a înlocui lucrurilecare nu vã mulþumesc în viaþã cu altele care vor fi surseveritabile de satisfacþie.La urma urmei, dacã nu din cauza dumneavoastrãse întâmplã un lucru rãu, cum l-aþi putea remedia cuadevãrat? Asumându-vã rolul de creatori ai proprieirealitãþi, preluaþi controlul ºi puteþi utiliza acele mijloacecare vor favoriza rezultatele dorite, învãþând în acelaºitimp sã le evitaþi pe cele cu efect opus.Imaginaþi-vã cât v-ar fi de greu sã învãþaþi sã mergeþipe bicicletã, dacã aþi da mereu vina ba pe pavaj, ba pebicicletã, ba pe obstacolele din cale. În schimb, exersând,învãþaþi sã vã pãstraþi echilibrul, sã cârmiþi, sã folosiþifrânele ºi pânã la urmã reuºiþi.Se spune cã nu uiþi niciodatã sã mergi pe bicicletã.Ei bine, la fel se întâmplã ºi cu asumarea controluluiasupra propriei vieþi, ºi cu depãºirea obstacolelor. Dupãce veþi înþelege perfect în ce fel vã puteþi crea realitateapersonalã, veþi cãpãta abilitatea de a imprima vieþiidirecþia potrivitã cãtre împlinirea dorinþelor, iar aceastãabilitate va fi cu adevãrat uimitoare, prin aura ei magicã.O metaforã minunatã a acestui principiu este filmulMatrix. Existã o scenã în care personajul principal, Neo,înþelege cã are puterea de a înfãptui absolut orice ºi chiarajunge sã realizeze ceea ce el ºi toþi ceilalþi crezuserã cãeste imposibil. Nu vreau sã vã stric plãcerea povestindu-vãacþiunea înainte. Vã veþi da seama la ce mã refer atuncicând veþi vedea filmul.Ori de câte ori mã simt copleºit ºi pierd din vedereceea ce ºtiu despre crearea propriei realitãþi, îl vizualizez
 65. 65. Capacitatile interioare 73¸^pe Neo descoperindu-ºi puterile nelimitate ºi îmi aducaminte cele necesare.Insist asupra acestor lucruri deoarece auzim multprea des maxime de tipul: „Eºti ceea ce crezi cã eºti” ºi„Dacã spui cã poþi, atunci poþi, iar dacã spui cã nu poþi,nu poþi”. Din pãcate, putem deveni oarecum insensibilifaþã de semnificaþia deplinã a acestor principii.Prea uºor ne lãsãm invadaþi de nonsensurile confor-tabile ale unei înþelepciuni convenþionale cu care suntemalimentaþi de mijloacele de popularizare culturalã ºineglijãm adevãrul mai important ºi infinit mai puternical faptului cã singurele noastre limite sunt cele auto-impuse. Avem responsabilitatea sã credem în ceea ce nematerializeazã dorinþele. Filme cum este What the Bleep(Ce naiba ºtim noi, de fapt?!) vã vor ajuta sã vã daþi seamadacã vã aflaþi sau nu pe scaunul ºoferului în propria viaþã.Deci, la fel cum mersul pe bicicletã este greoi ºi poatechiar dureros la început, odatã ce înþelegeþi cã în viaþãþineþi ghidonul cu mâinile dumneavoastrã, veþi fi capabilsã cârmiþi în direcþia pe care v-o alegeþi ºi sã ocoliþi toateobstacolele care vã apar în cale.Craig Perrine este un expert al marketingului pe internet.Vizitaþi-i site-ul www.easymiracles.com.mCum vã vedeþi, aºa veþi fi…Kevin HoganDacã ar trebui sã aleg ºapte lucruri pe care urmeazãsã le transmit copiilor mei pentru a reuºi cu adevãrat înviaþã, unul dintre ele ar fi sã-ºi aleagã cu grijã oameniicu care îºi petrec timpul.
 66. 66. 74 MANUAL PENTRU VIATA¸^Rezultatele cercetãrilor ºtiinþifice au indicat limpedeimportanþa moºtenirii genetice, dar în ceea ce priveºtecomportamentul, aceasta nu are nici pe departe efectulpe care-l manifestã oamenii din anturaj.O sã reiau ideea pentru a elimina orice ambiguitate:dacã vã pierdeþi timpul cu rataþii, veþi fi tras în jos. Dacãstaþi mai mult în preajma învingãtorilor, veþi evoluaprogresând. Este uºor de înþeles de ce se întâmplã în acestfel: cu toþii avem tendinþa sã intrãm în colaborare sau încompetiþie cu oamenii din mediul nostru. Pe de o parte,poate fi vorba despre societatea în care trãim, pe de alta,despre grupul de apropiaþi sau despre vecini.Nu este uºor sã defineºti un învingãtor sau un ratat.Nu toþi oamenii la care þineþi vor fi la fel de orientaþi cãtrerealizãri ca dumneavoastrã. Realizarea este un compor-tament, un rezultat. Este ceea ce se întâmplã când înfãp-tuiþi anumite lucruri specifice altor persoane realizate.Din punctul meu de vedere, învingãtorii nu trebuiesã fie neapãrat bogaþi, însã cu siguranþã cã pot fi. Pros-peritatea este unul dintre atributele care indicã un gradînalt de disciplinã personalã.O altã virtute omeneascã importantã este bunãtatea.În privinþa aceasta, eu nu prea fac concesii. Nu-mi placesã-mi petrec vremea cu persoane neomenoase. Rãutateaeste ca o boalã. Caracterul binevoitor este foarte impor-tant, atât în relaþiile pe termen scurt, cât ºi în cele de duratã.Eu îmi aleg neapãrat în anturajul meu oameni careduc lucrurile la bun sfârºit. Nu mã intereseazã persoanelecare încep o grãmadã de proiecte, ci acelea care le finali-zeazã. ªi lucrul acesta este molipsitor. Cei care se preo-cupã sã termine ceea ce au început dau dovadã de ungrad de disciplinã cu mult peste medie. Deºi în privinþa
 67. 67. Capacitatile interioare 75¸^aceasta mai pot face unele concesii, mã gândesc totuºicã nu pot investi prea mult timp în oameni care nu-ºidesãvârºesc planurile.Deoarece nu existã oameni perfecþi (pot sã vã asigurcã perfecþiunea este o calitate aparentã a unora care ºtiusã-ºi ascundã bine lipsurile), este preferabil sã-i alegeþipe cei care mãcar încearcã. Nu daþi atenþie persoanelorcare vorbesc despre succes. Vorbele nu valoreazã preamult ºi toatã gândirea pozitivã de pe planetã nu vã vaaduce rezultatele dorite. Asta înseamnã cã aveþi o mareproblemã. O persoanã care vorbeºte doar despre gândi-rea pozitivã nu vã oferã niciun beneficiu suplimentarfaþã de situaþia în care aþi avea în anturajul dumneavoas-trã pe cineva cu gândire negativã. Cel puþin, pesimistulidentificã problemele de rezolvat.Dacã persoana pozitivã schimbã cu adevãrat vieþilecelorlalþi ºi îºi împlineºte visurile personale, atunciînseamnã cã aþi gãsit un om pe care meritã sã-l includeþiîn echipa dumneavoastrã de inspiraþie sau de sprijin.Ce alþi oameni v-aþi mai putea dori sã aveþi în preaj-mã? Pe cineva cu percepþii extrasenzoriale, care vedeproblemele înainte de a se manifesta, are soluþii pentruele ºi este gata sã le punã în practicã atunci când estecazul ºi sã meargã mai departe. Tipul acesta uman repre-zintã una dintre persoanele cele mai valoroase pe care oputeþicooptaînechipã,iardezvoltareacalitãþilorrespectivevã va ajuta ºi pe dumneavoastrã sã progresaþi frumos.În fine, puteþi alege o persoanã realistã. Viaþa nu esteun joc de loterie. Dumnezeu nu este o maºinãrie automatã.Aproape toate lucrurile pe care le realizaþi pânã la urmãîn viaþã vi se datoreazã dumneavoastrã.

×