Παρέμβαση της ΟΤΟΕ στη Βουλή 24-4-2014

ΟΤΟΕ
ΟΤΟΕΟΤΟΕ
ÏÔÏÅ
ÓõíáäÝëöéóóåò, ÓõíÜäåëöïé,
Óôéò 24-4-2014, ç ÏÔÏÅ ðáñïõóßáóå ôéò áðüøåéò ôçò óôçí åéäéêÞ óõíåäñßáóç ôçò ÅðéôñïðÞò
Ïéêïíïìéêþí ÕðïèÝóåùí ôçò ÂïõëÞò ìå öïñåßò, ãéá ôç óõæÞôçóç ôïõ Ó÷Ýäéï Íüìïõ "Ðñüóâá-
óç óôç äñáóôçñéüôçôá ðéóôùôéêþí éäñõìÜôùí êáé ðñïëçðôéêÞ åðïðôåßá ðéóôùôéêþí éäñõìÜôùí
êáé åðé÷åéñÞóåùí åðåíäýóåùí" (åíóùìÜôùóç ôçò Ïäçãßáò 2013/36/ÅÅ), êáôÜñãçóç ôïõ í.
3601/2007 êáé Üëëåò äéáôÜîåéò".
Ïé åêðñüóùðïé ôçò ÏÔÏÅ :
â êáôÝèåóáí õðüìíçìá êáé áíÝðôõîáí óôçí ÅðéôñïðÞ ôéò èÝóåéò ôçò ÏÔÏÅ ãéá ôï ñüëï êáé
ôç óçìáóßá åíüò áðïôåëåóìáôéêÜ ñõèìéæüìåíïõ ôñáðåæéêïý óõóôÞìáôïò, ðïõ íá êáëýðôåé ôéò
åèíéêÝò áíáðôõîéáêÝò áíÜãêåò, ðñïôåñáéüôçôåò êáé åðéëïãÝò.
â áíáöÝñèçêáí åéäéêüôåñá óôá èÝìáôá ôçò Ïäçãßáò ðïõ áõîÜíïõí ôçí åðïðôåßá, ðåñéïñß-
æïõí ôá õðÝñìåôñá bonus áíþôáôùí óôåëå÷þí êáé åéóÜãïõí ðëáßóéá ãéá ôéò ðïëéôéêÝò ìåôáâëç-
ôþí áðïäï÷þí.
â ôüíéóáí üôé ïé ðáñåìâÜóåéò ôùí áíôßóôïé÷ùí Üñèñùí ôçò Ïäçãßáò äéêáéþíïõí ôéò åðß
÷ñüíéá èÝóåéò ôçò ÏÔÏÅ êáôÜ ôçò åðéâïëÞò áôïìéêþí-ðïóïôéêþí óôü÷ùí óå åñãáæüìåíïõò êáé
óôåëÝ÷ç, ðïõ ïäÞãçóå óå êõíÞãé êïíôüöèáëìùí åðéäüóåùí êáé ðá÷õëþí bonus ãéá ôá áíþôá-
ôá óôåëÝ÷ç, ìå áíÜëïãá õøçëÞ áíÜëçøç êéíäýíùí, óå âÜñïò ôùí Ôñáðåæþí êáé ôçò ðåëáôåßáò.
â æÞôçóáí, íá îåêáèáñéóôåß ñçôþò üôé áðü ôçí åöáñìïãÞ áõôÞò ôçò äéÜôáîçò äåí èß-
ãïíôáé ïé ÓõëëïãéêÝò ÓõìâÜóåéò Åñãáóßáò.
Åéäéêüôåñá óå üôé áöïñÜ óôçí åöáñìïãÞ ôùí Óõëëïãéêþí ÓõìâÜóåùí, ç ÏÔÏÅ æÞôçóå á-
ðü ôá ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò Ïéêïíïìéêþí ÕðïèÝóåùí íá õðÜñîåé åéäéêÞ ôñïðïëïãßá óôï Ó÷Ý-
äéï Íüìïõ ðïõ èá äéáóöáëßæåé óå êÜèå ðåñßðôùóç ôéò ÓõëëïãéêÝò ÓõìâÜóåéò Åñãáóßáò.
ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Íï
20 2 Ìáúïõ 2014
w w w . o t o e . g r
∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫∏∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫∏
¶∞ƒ∂ªμ∞™∏¶∞ƒ∂ªμ∞™∏
Δ∏™ √Δ√∂ ™Δ∏ μ√À§∏Δ∏™ √Δ√∂ ™Δ∏ μ√À§∏
¢π∞™º∞§π™∏
™À§§√°π∫ø¡ ™Àªμ∞™∂ø¡
∫∞π ∂ƒ°∞™π∞∫ø¡ ¢π∫∞πøª∞Δø¡
ANAK20:ANAK20.qxd 2/5/2014 1:32 μμ Page 1
Ìå óõíáäåëöéêïýò ÷áéñåôéóìïýò,
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓÏ ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ï ÃÅÍ. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓÏ ÃÅÍ. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ
ÓÔÁÕÑÏÓ ÊÏÕÊÏÓ Á×ÉËËÅÁÓ ÌÕËÙÍÏÐÏÕËÏÓ
Óå áõôÞ ôçí Ýêêëçóç ôçò ÏÔÏÅ áíôáðïêñßèçêå ï ÅéóçãçôÞò ôïõ íïìïó÷åäßïõ åê ìÝñïõò
ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò ôïõ ÐÁÓÏÊ ê. ÏäõóóÝáò Êùíóôáíôéíüðïõëïò, ðïõ êáôÝèå-
óå ãéá ôï óêïðü áõôü åéäéêÞ ôñïðïëïãßá ç ïðïßá êáé øçößóôçêå.
Ç íÝá äéÜôáîç ðñïâëÝðåé üôé áêüìá êáé óôçí ðåñßðôùóç ðïõ Ýíá ðéóôùôéêü ßäñõìá ðáñïõ-
óéÜæåé öèßíïõóá Þ áñíçôéêÞ ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÞ åðßäïóç, ïé óõëëïãéêÝò (êáé ïé ðñïûðÜñ-
÷ïõóåò áôïìéêÝò) óõìâÜóåéò åñãáóßáò äåí èßãïíôáé.
Ìå ôç óõãêåêñéìÝíç ðáñÝìâáóç ôçò ÏÔÏÅ:
1.1. åðéâåâáéþíåôáé ï èåóìéêüò - êáôáëõôéêüò ñüëïò ôùí óõëëïãéêþí óõìâÜóåùí
óôç ñýèìéóç ôùí ðÜóçò öýóåùò áðïäï÷þí óôïí êëÜäï,
2.2. äéáóöáëßæåôáé, ìå âÜóç êáé ôéò êáôåõèýíóåéò ôçò Ïäçãßáò 2013/36/ÅÅ, üôé äåí
èá èßãïíôáé ïé áìïéâÝò ðïõ áðïññÝïõí áðü ÓõëëïãéêÝò ÓõìâÜóåéò
êáé ôá õöéóôÜìåíá ìéóèïëïãéêÜ äéêáéþìáôá.
ÓõíáäÝëöéóóåò, ÓõíÜäåëöïé,
Ç óõãêåêñéìÝíç èåóìéêÞ ðáñÝìâáóç ôçò ÏÔÏÅ, ìáæß ìå ôçí ìüëéò ðñï ìçíüò ðáñÝìâáóç ìáò
óôï ôåëåõôáßï ðïëõíïìïó÷Ýäéï, ìå ôçí ïðïßá áðåôñÜðç ç êáôÜñãçóç ôçò õðï÷ñÝùóçò ôùí åñ-
ãïäïôþí, íá ðáñÝ÷ïõí áíáëõôéêÜ åêêáèáñéóôéêÜ ìéóèïäïóßáò óôïõò åñãáæüìåíïõò óýìöùíá
ìå ôï í 3227/2004, áðïäåéêíýåé ìå ôïí ðéï óôáèåñü êáé îåêÜèáñï ôñüðï, ôçí õðåýèõíç êáé á-
ðïôåëåóìáôéêÞ ëåéôïõñãßá êáé äñÜóç ôçò Ïìïóðïíäßáò ôùí ÔñáðåæïûðáëëÞëùí ãéá ôçí ðñïÜ-
óðéóç ôùí åñãáóéáêþí êáé êëáäéêþí ìáò äéêáéùìÜôùí.
Ïé ôåëåõôáßåò ïõóéáóôéêÝò ìáò ðáñåìâÜóåéò äéáìïñöþíïõí ôï êáôÜëëçëï èåóìéêü ðëáßóéï á-
óöÜëåéáò óôïõò åñãáæüìåíïõò óôéò ôñÜðåæåò, þóôå íá óõíå÷ßóïõí íá äéåêäéêïýí êáé íá õðå-
ñáóðßæïõí ôá äéêáéþìáôá ôùí ôñáðåæïûðáëëÞëùí ìáæß ìå ôïõò åðéìÝñïõò Óõëëüãïõò, óå ìéá
äýóêïëç ðåñßïäï ìå óýíèåôá ðñïâëÞìáôá.
ÅðáíáëáìâÜíïõìå üôé ç ÏÔÏÅ êáé ïé åñãáæüìåíïé óôéò ôñÜðåæåò, åðáãñõðíïýìå êáé áíôé-
ìåôùðßæïõìå êáé ôéò áðåõèåßáò áëëÜ êáé ôéò ýðïõëåò åðéèÝóåéò, Ý÷ïíôáò óáöÞ åðßãíùóç ôçò
óõãêõñßáò êáé ôùí áíáãêþí ôùí åñãáæïìÝíùí.
ANAK20:ANAK20.qxd 2/5/2014 1:32 μμ Page 2

Recomendados

[Φυσική Α' Γυμνασίου] Τελικό Διαγώνισμα Προσομοίωσης Νο1 von
[Φυσική Α' Γυμνασίου] Τελικό Διαγώνισμα Προσομοίωσης Νο1[Φυσική Α' Γυμνασίου] Τελικό Διαγώνισμα Προσομοίωσης Νο1
[Φυσική Α' Γυμνασίου] Τελικό Διαγώνισμα Προσομοίωσης Νο1Dimitris Kontoudakis
44.6K views4 Folien
[Φυσική Α' Γυμνασίου] Τελικό Διαγώνισμα Προσομοίωσης Νο2 von
[Φυσική Α' Γυμνασίου] Τελικό Διαγώνισμα Προσομοίωσης Νο2[Φυσική Α' Γυμνασίου] Τελικό Διαγώνισμα Προσομοίωσης Νο2
[Φυσική Α' Γυμνασίου] Τελικό Διαγώνισμα Προσομοίωσης Νο2Dimitris Kontoudakis
43.1K views6 Folien
shud amni hondii tseberleh von
shud amni hondii tseberlehshud amni hondii tseberleh
shud amni hondii tseberlehstaruyanga
1.4K views18 Folien
хэрэглэгдэхүүн 8 von
хэрэглэгдэхүүн 8хэрэглэгдэхүүн 8
хэрэглэгдэхүүн 8bayarchimeg
244 views1 Folie
Cnyd amni hondii tseberleh von
Cnyd amni hondii tseberlehCnyd amni hondii tseberleh
Cnyd amni hondii tseberlehstaruyanga
305 views18 Folien
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 3 von
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 3Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 3
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 3Θεόδωρος Γκιώσης
597 views16 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

заработки von
заработкизаработки
заработкиCavatex
305 views1 Folie
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 4 von
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 4Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 4
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 4Θεόδωρος Γκιώσης
628 views16 Folien
Dadlaga khicheel 3 word home von
Dadlaga khicheel 3 word homeDadlaga khicheel 3 word home
Dadlaga khicheel 3 word homehenjii
140 views4 Folien
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 5 von
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 5Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 5
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 5Θεόδωρος Γκιώσης
617 views30 Folien
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 1 von
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 1Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 1
Περιοδικό «Δύσκολος Δρόμος» τεύχος 1Θεόδωρος Γκιώσης
755 views12 Folien
Duuniiug von
DuuniiugDuuniiug
DuuniiugBatzaya Dashdondog
266 views1 Folie

Was ist angesagt?(20)

заработки von Cavatex
заработкизаработки
заработки
Cavatex305 views
Dadlaga khicheel 3 word home von henjii
Dadlaga khicheel 3 word homeDadlaga khicheel 3 word home
Dadlaga khicheel 3 word home
henjii140 views
Презентация франчайзинг von EXPETRO!
Презентация франчайзингПрезентация франчайзинг
Презентация франчайзинг
EXPETRO!319 views
оньсого von nansaaa
оньсогооньсого
оньсого
nansaaa5.4K views
8 r angi mongol bichig von budkhand_2
8 r angi mongol bichig8 r angi mongol bichig
8 r angi mongol bichig
budkhand_24.9K views
Shigen deh tsahilgaan guidel 10 2011 von naak_0204
Shigen deh tsahilgaan guidel 10 2011Shigen deh tsahilgaan guidel 10 2011
Shigen deh tsahilgaan guidel 10 2011
naak_02041.1K views
монгол бичгийн хэрэглэгдэхүүн von altantuya2012
монгол бичгийн хэрэглэгдэхүүнмонгол бичгийн хэрэглэгдэхүүн
монгол бичгийн хэрэглэгдэхүүн
altantuya20125.2K views
Экопроект "Зеленая Россия" - партнёр "Экокластера" von Ecocluster
Экопроект "Зеленая Россия" - партнёр "Экокластера"Экопроект "Зеленая Россия" - партнёр "Экокластера"
Экопроект "Зеленая Россия" - партнёр "Экокластера"
Ecocluster475 views

Más de ΟΤΟΕ

ΟΤΟΕ - ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ 2019-2021 von
ΟΤΟΕ - ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ 2019-2021ΟΤΟΕ - ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ 2019-2021
ΟΤΟΕ - ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ 2019-2021ΟΤΟΕ
75 views16 Folien
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ von
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΟΤΟΕ
611 views121 Folien
Ψηφιοποίηση Εργασιών στις Τράπεζες-Αποφάσεις ΓΣ ΟΤΟΕ von
Ψηφιοποίηση Εργασιών στις Τράπεζες-Αποφάσεις ΓΣ ΟΤΟΕΨηφιοποίηση Εργασιών στις Τράπεζες-Αποφάσεις ΓΣ ΟΤΟΕ
Ψηφιοποίηση Εργασιών στις Τράπεζες-Αποφάσεις ΓΣ ΟΤΟΕΟΤΟΕ
629 views2 Folien
Οικονομική και Κοινωνική Σημασία των Κλαδικών ΣΣΕ von
Οικονομική και Κοινωνική Σημασία των Κλαδικών ΣΣΕΟικονομική και Κοινωνική Σημασία των Κλαδικών ΣΣΕ
Οικονομική και Κοινωνική Σημασία των Κλαδικών ΣΣΕΟΤΟΕ
245 views29 Folien
Βασικές εργασιακές ρυθμίσεις του ν. 4472/2017 von
Βασικές εργασιακές ρυθμίσεις του ν. 4472/2017Βασικές εργασιακές ρυθμίσεις του ν. 4472/2017
Βασικές εργασιακές ρυθμίσεις του ν. 4472/2017ΟΤΟΕ
890 views16 Folien
Πρόσθετες Οδηγίες για τη διαχείριση NPE von
Πρόσθετες Οδηγίες για τη διαχείριση NPEΠρόσθετες Οδηγίες για τη διαχείριση NPE
Πρόσθετες Οδηγίες για τη διαχείριση NPEΟΤΟΕ
197 views13 Folien

Más de ΟΤΟΕ(20)

ΟΤΟΕ - ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ 2019-2021 von ΟΤΟΕ
ΟΤΟΕ - ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ 2019-2021ΟΤΟΕ - ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ 2019-2021
ΟΤΟΕ - ΝΕΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ 2019-2021
ΟΤΟΕ75 views
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ von ΟΤΟΕ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΟΤΟΕ611 views
Ψηφιοποίηση Εργασιών στις Τράπεζες-Αποφάσεις ΓΣ ΟΤΟΕ von ΟΤΟΕ
Ψηφιοποίηση Εργασιών στις Τράπεζες-Αποφάσεις ΓΣ ΟΤΟΕΨηφιοποίηση Εργασιών στις Τράπεζες-Αποφάσεις ΓΣ ΟΤΟΕ
Ψηφιοποίηση Εργασιών στις Τράπεζες-Αποφάσεις ΓΣ ΟΤΟΕ
ΟΤΟΕ629 views
Οικονομική και Κοινωνική Σημασία των Κλαδικών ΣΣΕ von ΟΤΟΕ
Οικονομική και Κοινωνική Σημασία των Κλαδικών ΣΣΕΟικονομική και Κοινωνική Σημασία των Κλαδικών ΣΣΕ
Οικονομική και Κοινωνική Σημασία των Κλαδικών ΣΣΕ
ΟΤΟΕ245 views
Βασικές εργασιακές ρυθμίσεις του ν. 4472/2017 von ΟΤΟΕ
Βασικές εργασιακές ρυθμίσεις του ν. 4472/2017Βασικές εργασιακές ρυθμίσεις του ν. 4472/2017
Βασικές εργασιακές ρυθμίσεις του ν. 4472/2017
ΟΤΟΕ890 views
Πρόσθετες Οδηγίες για τη διαχείριση NPE von ΟΤΟΕ
Πρόσθετες Οδηγίες για τη διαχείριση NPEΠρόσθετες Οδηγίες για τη διαχείριση NPE
Πρόσθετες Οδηγίες για τη διαχείριση NPE
ΟΤΟΕ197 views
Απάντηση της ΟΤΟΕ για τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ von ΟΤΟΕ
Απάντηση της ΟΤΟΕ για τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘΑπάντηση της ΟΤΟΕ για τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
Απάντηση της ΟΤΟΕ για τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
ΟΤΟΕ378 views
ESRB - RESOLVING NPLS IN EUROPE von ΟΤΟΕ
ESRB - RESOLVING NPLS IN EUROPEESRB - RESOLVING NPLS IN EUROPE
ESRB - RESOLVING NPLS IN EUROPE
ΟΤΟΕ894 views
Report IMF for Greece - 20 july 2017 von ΟΤΟΕ
Report IMF for Greece -  20 july 2017Report IMF for Greece -  20 july 2017
Report IMF for Greece - 20 july 2017
ΟΤΟΕ498 views
Eπισκοπηση Eλληνικου Xρηματοπιστωτικου_Συστηματος 07-2017 von ΟΤΟΕ
Eπισκοπηση Eλληνικου Xρηματοπιστωτικου_Συστηματος 07-2017Eπισκοπηση Eλληνικου Xρηματοπιστωτικου_Συστηματος 07-2017
Eπισκοπηση Eλληνικου Xρηματοπιστωτικου_Συστηματος 07-2017
ΟΤΟΕ108 views
Mήνυμα OTOE σε Tράπεζες και Kυβέρνηση von ΟΤΟΕ
Mήνυμα OTOE σε Tράπεζες και KυβέρνησηMήνυμα OTOE σε Tράπεζες και Kυβέρνηση
Mήνυμα OTOE σε Tράπεζες και Kυβέρνηση
ΟΤΟΕ97 views
Επιχειρησιακοί στόχοι τραπεζών 2016 2019 -εκθεση προοδου απρ2017 von ΟΤΟΕ
Επιχειρησιακοί στόχοι τραπεζών 2016 2019 -εκθεση προοδου απρ2017Επιχειρησιακοί στόχοι τραπεζών 2016 2019 -εκθεση προοδου απρ2017
Επιχειρησιακοί στόχοι τραπεζών 2016 2019 -εκθεση προοδου απρ2017
ΟΤΟΕ183 views
ΙΝΕ ΓΣΕΕ - Ετήσια Έκθεση 2017 von ΟΤΟΕ
ΙΝΕ ΓΣΕΕ - Ετήσια Έκθεση 2017ΙΝΕ ΓΣΕΕ - Ετήσια Έκθεση 2017
ΙΝΕ ΓΣΕΕ - Ετήσια Έκθεση 2017
ΟΤΟΕ404 views
Otoe koukos tanea-11032017 von ΟΤΟΕ
Otoe koukos tanea-11032017Otoe koukos tanea-11032017
Otoe koukos tanea-11032017
ΟΤΟΕ209 views
IMF STAFF-REPORT GREECE FEB 2017 von ΟΤΟΕ
IMF STAFF-REPORT GREECE FEB 2017IMF STAFF-REPORT GREECE FEB 2017
IMF STAFF-REPORT GREECE FEB 2017
ΟΤΟΕ461 views
ΙΝΕ-ΟΤΟΕ-Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας von ΟΤΟΕ
ΙΝΕ-ΟΤΟΕ-Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις ΕργασίαςΙΝΕ-ΟΤΟΕ-Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
ΙΝΕ-ΟΤΟΕ-Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
ΟΤΟΕ153 views
Challenges for the European Banks von ΟΤΟΕ
Challenges for the European Banks Challenges for the European Banks
Challenges for the European Banks
ΟΤΟΕ323 views
Οι Ιταλοι φορτωνουν τα κοκκινα δανεια στον ατλαντα von ΟΤΟΕ
Οι Ιταλοι φορτωνουν τα κοκκινα δανεια στον ατλαντα  Οι Ιταλοι φορτωνουν τα κοκκινα δανεια στον ατλαντα
Οι Ιταλοι φορτωνουν τα κοκκινα δανεια στον ατλαντα
ΟΤΟΕ232 views
Κλαδικη ΣΣΕ ΟΤΟΕ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2016-2018 von ΟΤΟΕ
Κλαδικη ΣΣΕ ΟΤΟΕ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2016-2018Κλαδικη ΣΣΕ ΟΤΟΕ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2016-2018
Κλαδικη ΣΣΕ ΟΤΟΕ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2016-2018
ΟΤΟΕ508 views
Oι αλλαγές στο ασφαλιστικό των τραπεζουπαλλήλων von ΟΤΟΕ
Oι αλλαγές στο ασφαλιστικό των τραπεζουπαλλήλωνOι αλλαγές στο ασφαλιστικό των τραπεζουπαλλήλων
Oι αλλαγές στο ασφαλιστικό των τραπεζουπαλλήλων
ΟΤΟΕ979 views

Παρέμβαση της ΟΤΟΕ στη Βουλή 24-4-2014

  • 1. ÏÔÏÅ ÓõíáäÝëöéóóåò, ÓõíÜäåëöïé, Óôéò 24-4-2014, ç ÏÔÏÅ ðáñïõóßáóå ôéò áðüøåéò ôçò óôçí åéäéêÞ óõíåäñßáóç ôçò ÅðéôñïðÞò Ïéêïíïìéêþí ÕðïèÝóåùí ôçò ÂïõëÞò ìå öïñåßò, ãéá ôç óõæÞôçóç ôïõ Ó÷Ýäéï Íüìïõ "Ðñüóâá- óç óôç äñáóôçñéüôçôá ðéóôùôéêþí éäñõìÜôùí êáé ðñïëçðôéêÞ åðïðôåßá ðéóôùôéêþí éäñõìÜôùí êáé åðé÷åéñÞóåùí åðåíäýóåùí" (åíóùìÜôùóç ôçò Ïäçãßáò 2013/36/ÅÅ), êáôÜñãçóç ôïõ í. 3601/2007 êáé Üëëåò äéáôÜîåéò". Ïé åêðñüóùðïé ôçò ÏÔÏÅ : â êáôÝèåóáí õðüìíçìá êáé áíÝðôõîáí óôçí ÅðéôñïðÞ ôéò èÝóåéò ôçò ÏÔÏÅ ãéá ôï ñüëï êáé ôç óçìáóßá åíüò áðïôåëåóìáôéêÜ ñõèìéæüìåíïõ ôñáðåæéêïý óõóôÞìáôïò, ðïõ íá êáëýðôåé ôéò åèíéêÝò áíáðôõîéáêÝò áíÜãêåò, ðñïôåñáéüôçôåò êáé åðéëïãÝò. â áíáöÝñèçêáí åéäéêüôåñá óôá èÝìáôá ôçò Ïäçãßáò ðïõ áõîÜíïõí ôçí åðïðôåßá, ðåñéïñß- æïõí ôá õðÝñìåôñá bonus áíþôáôùí óôåëå÷þí êáé åéóÜãïõí ðëáßóéá ãéá ôéò ðïëéôéêÝò ìåôáâëç- ôþí áðïäï÷þí. â ôüíéóáí üôé ïé ðáñåìâÜóåéò ôùí áíôßóôïé÷ùí Üñèñùí ôçò Ïäçãßáò äéêáéþíïõí ôéò åðß ÷ñüíéá èÝóåéò ôçò ÏÔÏÅ êáôÜ ôçò åðéâïëÞò áôïìéêþí-ðïóïôéêþí óôü÷ùí óå åñãáæüìåíïõò êáé óôåëÝ÷ç, ðïõ ïäÞãçóå óå êõíÞãé êïíôüöèáëìùí åðéäüóåùí êáé ðá÷õëþí bonus ãéá ôá áíþôá- ôá óôåëÝ÷ç, ìå áíÜëïãá õøçëÞ áíÜëçøç êéíäýíùí, óå âÜñïò ôùí Ôñáðåæþí êáé ôçò ðåëáôåßáò. â æÞôçóáí, íá îåêáèáñéóôåß ñçôþò üôé áðü ôçí åöáñìïãÞ áõôÞò ôçò äéÜôáîçò äåí èß- ãïíôáé ïé ÓõëëïãéêÝò ÓõìâÜóåéò Åñãáóßáò. Åéäéêüôåñá óå üôé áöïñÜ óôçí åöáñìïãÞ ôùí Óõëëïãéêþí ÓõìâÜóåùí, ç ÏÔÏÅ æÞôçóå á- ðü ôá ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò Ïéêïíïìéêþí ÕðïèÝóåùí íá õðÜñîåé åéäéêÞ ôñïðïëïãßá óôï Ó÷Ý- äéï Íüìïõ ðïõ èá äéáóöáëßæåé óå êÜèå ðåñßðôùóç ôéò ÓõëëïãéêÝò ÓõìâÜóåéò Åñãáóßáò. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Íï 20 2 Ìáúïõ 2014 w w w . o t o e . g r ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫∏∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫∏ ¶∞ƒ∂ªμ∞™∏¶∞ƒ∂ªμ∞™∏ Δ∏™ √Δ√∂ ™Δ∏ μ√À§∏Δ∏™ √Δ√∂ ™Δ∏ μ√À§∏ ¢π∞™º∞§π™∏ ™À§§√°π∫ø¡ ™Àªμ∞™∂ø¡ ∫∞π ∂ƒ°∞™π∞∫ø¡ ¢π∫∞πøª∞Δø¡ ANAK20:ANAK20.qxd 2/5/2014 1:32 μμ Page 1
  • 2. Ìå óõíáäåëöéêïýò ÷áéñåôéóìïýò, Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓÏ ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ï ÃÅÍ. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓÏ ÃÅÍ. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÓÔÁÕÑÏÓ ÊÏÕÊÏÓ Á×ÉËËÅÁÓ ÌÕËÙÍÏÐÏÕËÏÓ Óå áõôÞ ôçí Ýêêëçóç ôçò ÏÔÏÅ áíôáðïêñßèçêå ï ÅéóçãçôÞò ôïõ íïìïó÷åäßïõ åê ìÝñïõò ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò ôïõ ÐÁÓÏÊ ê. ÏäõóóÝáò Êùíóôáíôéíüðïõëïò, ðïõ êáôÝèå- óå ãéá ôï óêïðü áõôü åéäéêÞ ôñïðïëïãßá ç ïðïßá êáé øçößóôçêå. Ç íÝá äéÜôáîç ðñïâëÝðåé üôé áêüìá êáé óôçí ðåñßðôùóç ðïõ Ýíá ðéóôùôéêü ßäñõìá ðáñïõ- óéÜæåé öèßíïõóá Þ áñíçôéêÞ ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÞ åðßäïóç, ïé óõëëïãéêÝò (êáé ïé ðñïûðÜñ- ÷ïõóåò áôïìéêÝò) óõìâÜóåéò åñãáóßáò äåí èßãïíôáé. Ìå ôç óõãêåêñéìÝíç ðáñÝìâáóç ôçò ÏÔÏÅ: 1.1. åðéâåâáéþíåôáé ï èåóìéêüò - êáôáëõôéêüò ñüëïò ôùí óõëëïãéêþí óõìâÜóåùí óôç ñýèìéóç ôùí ðÜóçò öýóåùò áðïäï÷þí óôïí êëÜäï, 2.2. äéáóöáëßæåôáé, ìå âÜóç êáé ôéò êáôåõèýíóåéò ôçò Ïäçãßáò 2013/36/ÅÅ, üôé äåí èá èßãïíôáé ïé áìïéâÝò ðïõ áðïññÝïõí áðü ÓõëëïãéêÝò ÓõìâÜóåéò êáé ôá õöéóôÜìåíá ìéóèïëïãéêÜ äéêáéþìáôá. ÓõíáäÝëöéóóåò, ÓõíÜäåëöïé, Ç óõãêåêñéìÝíç èåóìéêÞ ðáñÝìâáóç ôçò ÏÔÏÅ, ìáæß ìå ôçí ìüëéò ðñï ìçíüò ðáñÝìâáóç ìáò óôï ôåëåõôáßï ðïëõíïìïó÷Ýäéï, ìå ôçí ïðïßá áðåôñÜðç ç êáôÜñãçóç ôçò õðï÷ñÝùóçò ôùí åñ- ãïäïôþí, íá ðáñÝ÷ïõí áíáëõôéêÜ åêêáèáñéóôéêÜ ìéóèïäïóßáò óôïõò åñãáæüìåíïõò óýìöùíá ìå ôï í 3227/2004, áðïäåéêíýåé ìå ôïí ðéï óôáèåñü êáé îåêÜèáñï ôñüðï, ôçí õðåýèõíç êáé á- ðïôåëåóìáôéêÞ ëåéôïõñãßá êáé äñÜóç ôçò Ïìïóðïíäßáò ôùí ÔñáðåæïûðáëëÞëùí ãéá ôçí ðñïÜ- óðéóç ôùí åñãáóéáêþí êáé êëáäéêþí ìáò äéêáéùìÜôùí. Ïé ôåëåõôáßåò ïõóéáóôéêÝò ìáò ðáñåìâÜóåéò äéáìïñöþíïõí ôï êáôÜëëçëï èåóìéêü ðëáßóéï á- óöÜëåéáò óôïõò åñãáæüìåíïõò óôéò ôñÜðåæåò, þóôå íá óõíå÷ßóïõí íá äéåêäéêïýí êáé íá õðå- ñáóðßæïõí ôá äéêáéþìáôá ôùí ôñáðåæïûðáëëÞëùí ìáæß ìå ôïõò åðéìÝñïõò Óõëëüãïõò, óå ìéá äýóêïëç ðåñßïäï ìå óýíèåôá ðñïâëÞìáôá. ÅðáíáëáìâÜíïõìå üôé ç ÏÔÏÅ êáé ïé åñãáæüìåíïé óôéò ôñÜðåæåò, åðáãñõðíïýìå êáé áíôé- ìåôùðßæïõìå êáé ôéò áðåõèåßáò áëëÜ êáé ôéò ýðïõëåò åðéèÝóåéò, Ý÷ïíôáò óáöÞ åðßãíùóç ôçò óõãêõñßáò êáé ôùí áíáãêþí ôùí åñãáæïìÝíùí. ANAK20:ANAK20.qxd 2/5/2014 1:32 μμ Page 2