Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Νεοφυείς επιχειρήσεις - Νομικές προκλήσεις στα πρώτα τους βήματα(20)

Anzeige

Νεοφυείς επιχειρήσεις - Νομικές προκλήσεις στα πρώτα τους βήματα

 1. Νεοφυείς Επιχειρήσεις: νομικές προκλήσεις στα πρώτα τους βήματα - Εισήγηση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της e-Θέμις «Δίκαιο και Καινοτομία» 8.2.2014
 2. 01
 3. Επιλογή εταιρικού τύπου
 4. ΕΠΕ ΙΚΕ Η ανάγκη θέσπισης  μιας νέας εταιρικής μορφής • Η ΕΠΕ (ν.3190/1955) δεν υπήρξε δημοφιλής και δεν ανταποκρίνεται πια στις σημερινές ανάγκες: Δυσκίνητες ρυθμίσεις, Πληθωρική συμβολαιογραφική παρέμβαση Διπλή πλειοψηφία (προσώπων και κεφαλαίων) για τη λήψη των εταιρικών αποφάσεων • Εξελίξεις στη νομολογία του ΔΕΚ (αποφ. Centros, Uberseering , Inspire Act) • Ευελιξία κατά την προσαρμογή στις εταιρικές οδηγίες της EE
 5. Καινοτομίες της ΙΚΕ ✤ Αποσύνδεση εταιρικής συμμετοχής από το κεφάλαιο: κεφαλαικές - εξωκεφαλαιακές - εγγυητικές εισφορές ✤ Το δυνητικά μηδενικό κεφάλαιο (ν. 4155/2013) [ήδη και στις ΕΠΕ, ν. 4156/2013]. Προστασία δανειστών ✤ Εταιρική διαφάνεια ✤ Ευελιξία & Προσαρμοστικότητα ✤ Επίλυση διαφορών
 6. Φορολογικά θέματα ✤ Συντελεστής φόρου: 26% ✤ Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (πρώην Γ’ κατηγορίας) ✤ Επί μεταβίβασης μεριδίων: δήλωση απόδοσης φόρου 20% επί της ωφέλειας του μεταβιβάζοντος
 7. Ασφαλιστικά θέματα ✤ Υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ: Του διαχειριστή Του μοναδικού εταίρου ✤ Προαιρετική ασφάλιση λοιπών εταίρων
 8. Προτάσεις ✤ Δυνατότητα τήρησης απλογραφικών βιβλίων (Β’ κατηγορίας), υπό προϋποθέσεις (κριτήρια: ύψος κεφαλαίου, ακαθάριστα έσοδα, αριθμός εργαζομένων) ✤ Αναστολή υποχρεωτικής εγγραφής του διαχειριστή στον ΟΑΕΕ για περιορισμένο διάστημα, υπό προϋποθέσεις ✤ Σημειακές παρεμβάσεις στο νόμο: λογιστική παρακολούθηση εξωκεφαλαιακών & εγγυητικών εισφορών, ίση μεταχείριση των εταίρων ιδίως σε σχέση με όσους παρέχουν εγγυητικές εισφορές, συμβάσεις εταίρων με την εταιρία κ.λπ.
 9. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)
 10. • Επιχείρηση, η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον
 11. Βασικά χαρακτηριστικά • Νομική φύση : Αστικός Συνεταιρισμός • Εμπορική ιδιότητα: εκ του νόμου
 12. Κατηγορίες ΚοινΣΕπ • ΕΝΤΑΞΗΣ • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ • ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
 13. Ειδικά χαρακτηριστικά • • • • • Αριθμός μελών Συμμετοχή των νομικών προσώπων Συνεταιριστικές μερίδες Γενική Συνέλευση & Διοικούσα Επιτροπή Διανομή των κερδών
 14. Διαδικασία σύστασης • Υπουργείο Εργασίας • Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας
 15. Θεσμοθέτηση κινήτρων • Ευνοϊκές φορολογικές & ασφαλιστικές ρυθμίσεις (Σημ: Η ευνοϊκή φορολόγηση καταργήθηκε με τον ν. 4110/2013) • Διατήρηση προνοιακών επιδομάτων εργαζομένων • Ένταξη σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας & σε προγράμματα του ΟΑΕΔ • Προγραμματικές Συμβάσεις με το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (βλ. όμως ΕΣ Ζ Κλιμ 250/2013) • Συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα
 16. Αδειοδοτήσεις ✤ Χωροταξικός σχεδιασμός / χρήσεις γης (βλ. ν/σ ΥΠΕΚΑ περί συνεταιρισμών σε διαβούλευση) ✤ Προηγούμενη άδεια ==> Γνωστοποίηση & ex post έλεγχοι (βλ. ά. 3 ν. 3919/2011)
 17. Επιλογή Αντικείμενου ✤ Ανοικτή κουλτούρα/open culture... ✤ Ανοικτό λογισμικό/κώδικας ✤ Ανοικτά δεδομένα 01
 18. Ανοικτά δεδομένα • ν. 3448/2006, •Οδηγία 2003/98 ΕΚ, •Οδηγία 2013/37 ΕΕ 01
 19. «Οι φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν ώστε τα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή τους, να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για εμπορικούς ή μη σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους αυτού του νόμου. Όπου αυτό είναι δυνατόν, τα έγγραφα διατίθενται και με ηλεκτρονικά μέσα». –Άρθο 2 ν. 3448/2006
 20. Κατ’ αρχήν ανοιχτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας (open by default) ✤ Οι πληροφορίες του δημοσίου τομέα διατίθενται κατ’ αρχήν ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση. Ο αποκλεισμός της δυνατότητας περαιτέρω χρήσης των δεδομένων αποτελεί εξαίρεση και πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς από τον φορέα που τηρεί τα δεδομένα. ✤ Οριακό κόστος: Ο αιτών μπορεί να επιβαρυνθεί μόνο με τέλη που ανταποκρίνονται στο κόστος της παροχής αντιγράφων κατά το άρθρο 8 ν. 3448/2006.
 21. Αποφατικός καθορισμός του πεδίου εφαρμογής ✤ Λόγοι αποκλεισμού της περαιτέρω χρήσης των δεδομένων είναι όσοι αναφέρει ο νόμος (ά. 3 ν. 3448/2006 & ν. 2472/1997). ✤ Συγκεκριμένα, από τον κανόνα της ελεύθερης χρήσης δημοσίων πληροφοριών εξαιρούνται τα δεδομένα εκείνα: ✤ α) Η χορήγηση των οποίων δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή των οικείων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτή ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. ✤ β) Για τα οποία τρίτοι διαθέτουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ✤ γ) Στα οποία η πρόσβαση αποκλείεται, διότι αφορούν την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, είτε διότι παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, όπως ιδίως στις περιπτώσεις που αφορούν: αα) την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή δημόσια τάξη και ββ) το στατιστικό, εμπορικό ή βιομηχανικό απόρρητο, είτε διότι περιλαμβάνονται στις συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, είτε διότι είναι δυνατόν να δυσχερανθεί ουσιωδώς η έρευνα δικαστικών, διοικητικών, αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών σχετικώς με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης. ✤ δ) Που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυγατρικών τους εταιρειών ή άλλων οργανισμών και των θυγατρικών τους εταιρειών, με σκοπό την εκπλήρωση δημόσιας αποστολής με τη μορφή ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής. ✤ ε) Σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή εκπαιδευτικών, ερευνητικών ή και πολιτιστικών ιδρυμάτων, όπως σχολεία, Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, ορχήστρες, λυρικές σκηνές, θέατρα και ερευνητικών εγκαταστάσεων ή άλλων οργανισμών τήρησης αποτελεσμάτων ερευνών. Τα υπό στοιχεία δ΄ και ε΄ στοιχεία μπορεί να χορηγούνται για περαιτέρω χρήση, εφόσον αυτό προβλέπεται από γενικές διατάξεις ή διατάξεις που διέπουν τον οικείο φορέα. ✤ Η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, ΦΕΚ 50 Α΄).
 22. Μέσα δημοσιότητας και προδιαγραφές ανάρτησης ✤ 1. Εφόσον τούτο είναι τεχνικώς εφικτό η διάθεση της δημόσιας πληροφορίας γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή και διαδικτυακά. H ανάρτηση γίνεται στην ιστοσελίδα www.data.gov.gr και την ιστοσελίδα του φορέα, εφόσον υπάρχει. ✤ 2. Η μορφή στην οποία γίνεται η ανάρτηση των δεδομένων πρέπει να επιτρέπει την μηχανάγνωσή τους καθώς και την ευχερή αναζήτηση από τον τελικό χρήστη. Οι δυνατότητες αναζήτησης και περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών ενισχύονται με την χρήση πρόσφορων μεταδεδομένων. ✤ 3. Ειδικότερα, οι τεχνολογικές επιλογές του τρόπου ανάρτησης από τους δημοσίους φορείς είναι κατά σειρά προτίμησης οι εξής: ✤ α.Όταν στις υποδομές του φορέα υπάρχει υπηρεσία διεπαφής (Web service), στον διαδικτυακό τόπο data.gov.gr δημοσιεύονται τα βασικά ​ μεταδομένα και το url της υπηρεσία διεπαφής ✤ β.Όταν στον ιστότοπο του φορέα είναι ανηρτημένο το σύνολο των δεδομένων σε μορφή δομημένου αρχείου ανοιχτού μορφότυπου (αρχείο ​ csv ,xml , xsl), στον διαδικτυακό τόπο data.gov.gr δημοσιεύονται τα βασικά μεταδομένα και το url του αρχείου. Το αρχείο στην περίπτωση αυτή ανανεώνεται με ευθύνη του φορέα και δεν απαιτείται ανανέωση στο data.gov.gr ✤ γ.Ανάρτηση του συνόλου δεδομένου σε μορφή δομημένου αρχείου ανοιχτού μορφότυπου (αρχείο csv ,xml , xsl) στον διαδικτυακό τόπο ​ data.gov.gr μαζί με τα μεταδεδομένα. Το αρχείο ανανεώνεται με ευθύνη του φορέα και απαιτείται παράλληλη ανανέωση και στο data.gov.gr. ✤ δ.Ανάρτηση του αρχείου στο data.gov.gr , σε μορφή μη-δομημένου αρχείου ανοιχτού μορφότυπου (αρχείο html , doc , pdf) μαζί με τα ​ μεταδεδομένα. . Το αρχείο ανανεώνεται με ευθύνη του φορέα και απαιτείται παράλληλη ανανέωση και στο data.gov.gr. ✤ 3. Κατά τα λοιπά η ηλεκτρονική και διαδικτυακή διάθεση των δημοσίων πληροφοριών τηρεί τους κανόνες και τα πρότυπα που προβλέπονται από την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1301) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». ✤ 4. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η διαδικτυακή ανάρτηση των δεδομένων αυτούσιων δεν είναι εφικτή, και τούτο αιτιολογείται ειδικώς, τα σχετικά σύνολα δεδομένων/δημόσιες πληροφορίες καταχωρούνται περιγραφικά στο Μητρώο Δημόσιας Πληροφορίας που τηρείται στον οικείο φορέα και αναρτάται στην ιστοσελίδα data.gov.gr και την ιστοσελίδα του φορέα, εφόσον υπάρχει. Η καταχώριση γίνεται με ενιαίο τρόπο για όλους τους φορείς, δηλ. με συμπλήρωση συγκεκριμένων προκαθορισμένων πεδίων, που είναι πρόσφορα εν σχέσει προς την φύση των οικείων δεδομένων/δημοσίων πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται το θέμα, η πηγή και η ημερομηνία συλλογής και ανάρτησης των δεδομένων.
 23. Ευχαριστώ πολύ
 24. © Γεώργιος Παπαδόπουλος Δικηγόρος, Μ.Δ. (Παν/μίου Αθηνών) LL.M. (Univ. of Cambridge) Γεν. Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΕΝΕ) gkpapadopoulos@yahoo.gr http://greeklaw.wordpress.com
Anzeige