Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Geert Driessen (2016) College RUG Het onderwijsachterstandenbeleid Pres.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 17 Anzeige

Geert Driessen (2016) College RUG Het onderwijsachterstandenbeleid Pres.pptx

Herunterladen, um offline zu lesen

Driessen, G. (2016). Het onderwijsachterstandenbeleid: vormgeving en effecten. Gastcollege Bachelor Onderwijssociologie, Vakgroep Sociologie, RUG, Groningen, 25 februari 2016.

Driessen, G. (2016). Het onderwijsachterstandenbeleid: vormgeving en effecten. Gastcollege Bachelor Onderwijssociologie, Vakgroep Sociologie, RUG, Groningen, 25 februari 2016.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Geert Driessen (2016) College RUG Het onderwijsachterstandenbeleid Pres.pptx (20)

Weitere von Driessen Research (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Geert Driessen (2016) College RUG Het onderwijsachterstandenbeleid Pres.pptx

 1. 1. Geert Driessen Het onderwijsachterstandenbeleid: vormgeving en effecten Gastcollege Sociologie RUG, Groningen, 25 februari 2016 Het onderwijsachterstandenbeleid: vormgeving en effecten dr. Geert Driessen ITS – Radboud Universiteit Nijmegen g.driessen@its.ru.nl www.geertdriessen.nl
 2. 2. Geert Driessen Het onderwijsachterstandenbeleid: vormgeving en effecten Gastcollege Sociologie RUG, Groningen, 25 februari 2016 Achterstandenbeleid Algemene doel Bestrijden achterstanden die het gevolg zijn van sociale, economische en culturele factoren in de thuissituatie
 3. 3. Geert Driessen Het onderwijsachterstandenbeleid: vormgeving en effecten Gastcollege Sociologie RUG, Groningen, 25 februari 2016 Beleidsontwikkelingen Lokale voorlopers Jaren ‘70: OSM, GEON, Innovatieproject A’dam Landelijk 1974: Onderwijsstimuleringsbeleid (OSB) 1981: Culturele-minderhedenbeleid (CuMi-beleid) 1985: Onderwijsvoorrangsbeleid (OVB) 1998: Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
 4. 4. Geert Driessen Het onderwijsachterstandenbeleid: vormgeving en effecten Gastcollege Sociologie RUG, Groningen, 25 februari 2016 Ontwikkelingen Perspectief deficiet → differentie → deficiet Regie lokaal → centraal → lokaal (decentralisatie, maatwerk) Periode vroeg → bestrijding (later) → preventie (vroeger) Doelgroepen milieu → milieu // etniciteit → milieu + etniciteit → milieu (opleiding) Omvang doelgroep 1995: 39% → 2015: 10%
 5. 5. Geert Driessen Het onderwijsachterstandenbeleid: vormgeving en effecten Gastcollege Sociologie RUG, Groningen, 25 februari 2016 Instrumenten Bij ongeveer gelijkblijvende doelen, onder invloed van politieke, demografische en onderwijskundige ontwikkelingen: • steeds nieuwe instrumenten • aanpassing bestaande instrumenten Maar vrijwel onveranderd: • nauwelijks vooraf onderzocht of het werkt • steeds meer lokale autonomie en vrijheid invulling/uitvoering (schoolbesturen, gemeenten, instellingen)
 6. 6. Geert Driessen Het onderwijsachterstandenbeleid: vormgeving en effecten Gastcollege Sociologie RUG, Groningen, 25 februari 2016 De gewichtenregeling Belangrijkste instrument (>€400M) Groepsgewijze vs. individuele benadering Aanscherping criteria Validiteit: doelgroepindicator x criteriumvariabele: r = 0.50 ofwel 25% (1984) → 0.20 ofwel 4% (2014) Inzet middelen niet geoormerkt Monitoringstudies Allochtone doelgroep: inhaalslag, maar achterstand; autochtone doelgroep: achteruitgang Geen uitspraken mogelijk over effectiviteit
 7. 7. Geert Driessen Het onderwijsachterstandenbeleid: vormgeving en effecten Gastcollege Sociologie RUG, Groningen, 25 februari 2016 VVE Speerpunt (>€400M) Home- en center-based VVE-programma’s in kdv, psz en kleutergroepen Decentralisatie Variatie criteria, uitvoering; relatie programma? VS veel onderzoek; effectief, maar… NL nauwelijks onderzoek; niets bewezen effectief Problemen: leidsters; ouders; achterstand/zorg; indicatie – programma
 8. 8. Geert Driessen Het onderwijsachterstandenbeleid: vormgeving en effecten Gastcollege Sociologie RUG, Groningen, 25 februari 2016 ICO Multiculturele samenleving: niet-cognitieve en cognitieve doelen, waarden/normen, culturen, tolerantie Voorschriften, doelen, doelgroepen; geen effect- onderzoek Burgerschap en sociale integratie Participatie samenleving Verplicht, voorschriften, doelgroepen; geen effect- onderzoek; Inspectie: zwaar onvoldoende
 9. 9. Geert Driessen Het onderwijsachterstandenbeleid: vormgeving en effecten Gastcollege Sociologie RUG, Groningen, 25 februari 2016 Tweetalig onderwijs, OETC • Tweetalige opvangprogramma’s • Moedertaalonderwijs (OETC, OET, OALT) Doel: reïntegratie → bestrijding onderwijsachterstanden → cultuurbehoud Veronderstelling: eerst eigen taal, daarna Nederlands Problemen: doelen; leerkrachten; lesmateriaal; relatie met reguliere onderwijs; moedertaal ≠ eigen taal; politiek geen steun Nauwelijks onderzoek; leerlingen leerden weinig/niets
 10. 10. Geert Driessen Het onderwijsachterstandenbeleid: vormgeving en effecten Gastcollege Sociologie RUG, Groningen, 25 februari 2016 NT2, taalbeleid NT2 Nederlandse taal kernpunt beleid Inventariserend, beschrijvend onderzoek; nauwelijks effectonderzoek Effecten: leerlinggebonden factoren Pilots taalbeleid onderwijsachterstanden Aanpak alle zwakke lln. Ondersteuning experts taal/lezen Deels succesvol Succes: differentiatie, opbrengstgericht werken
 11. 11. Geert Driessen Het onderwijsachterstandenbeleid: vormgeving en effecten Gastcollege Sociologie RUG, Groningen, 25 februari 2016 Klassenverkleining • ‘Niet-bewuste’ inzet (vanuit gewichtenregeling) • Bewuste inzet (beleid): lkr./ll.-ratio → individuele aandacht → kwaliteit STAR-experiment: 23 → 15 lln. Recent internationaal onderzoek: geen duidelijke samenhangen NL onderzoek: tegenstrijdige effecten, ook positieve effecten grote klassen, differentiële effecten (leeftijd, goede/zwakke lln.)
 12. 12. Geert Driessen Het onderwijsachterstandenbeleid: vormgeving en effecten Gastcollege Sociologie RUG, Groningen, 25 februari 2016 Gemengde scholen Beleid 2004-2011 Afspraken gemeenten – schoolbesturen; oudergroepen Juridische obstakels, praktische mogelijkheden, draagvlak (witte) ouders, eigen wijk: ‘deterministisch’ Internationaal en NL veel onderzoek, meestal cross- sectioneel Kern: extra groepseffect bovenop individueel effect Maar hooguit zeer gering effect, geen differentieel effect, geen cumulatief effect
 13. 13. Geert Driessen Het onderwijsachterstandenbeleid: vormgeving en effecten Gastcollege Sociologie RUG, Groningen, 25 februari 2016 Extra tijd, andere tijden Verwachting: meer tijd → betere prestaties Varianten: jonger beginnen, kleuterbouwverlenging, zittenblijven, weekendscholen, zomerscholen, verlengde schooldag, brede scholen, dagarrangementen, huiswerkklassen, andere schooltijden (bioritme), etc. Cognitieve aspecten, vooral niet-cognitieve aspecten Nauwelijks of geen onderzoek: geen effect Relatie met reguliere schooldag, activiteiten
 14. 14. Geert Driessen Het onderwijsachterstandenbeleid: vormgeving en effecten Gastcollege Sociologie RUG, Groningen, 25 februari 2016 Schakelklassen Autochtone en allochtone lln. met grote taalachterstand één jaar intensief taalonderwijs, aparte klas tijdens of na schooltijd Varianten: voetklas, kopklas, parallel groep 1-8 Evaluatie positief: meer leerwinst taal, niet ten koste van rekenen; hogere Citoscores en advies; sociaal- emotioneel geen nadeel Advies: schakeljaar onderdeel integrale aanpak; ook ná schakeljaar nog extra begeleiding
 15. 15. Geert Driessen Het onderwijsachterstandenbeleid: vormgeving en effecten Gastcollege Sociologie RUG, Groningen, 25 februari 2016 Ouderbetrokkenheid en –participatie Thuis/op school; geïnstitutionaliseerd/niet- geïnstitutionaliseerd Partnerschap met buurt (‘community’) Internationaal onderzoek: vaak positieve effecten, soms negatieve (reactie) NL: nauwelijks onderzoek, geen effecten op lln.
 16. 16. Geert Driessen Het onderwijsachterstandenbeleid: vormgeving en effecten Gastcollege Sociologie RUG, Groningen, 25 februari 2016 Conclusies en discussie 1. Op centraal niveau veel (wisselend) beleid uitgezet, op lokaal niveau op zeer uiteenlopende wijzen vorm gegeven: enorme variatie 2. Effecten bij de doelgroepen hooguit bescheiden 3. Überhaupt weinig onderzoek naar beleidseffectiviteit, noch ex-ante, noch ex-post en nauwelijks volgens ‘de gouden standaard’ 4. Is ‘evidence-based’ onderzoek dé oplossing en ook mogelijk?
 17. 17. Geert Driessen Het onderwijsachterstandenbeleid: vormgeving en effecten Gastcollege Sociologie RUG, Groningen, 25 februari 2016

×