Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Gdri competition laws and institutions

705 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Gdri competition laws and institutions

 1. 1. saq arTv el o s ganviT a r e b i s kvl e v i Ti in s t i t u t i kon k u r e n c i i s kan o n e b i da in s t i t u t e b i saerTa S o r i s o pr a q t i k i s mi m o x i l v a 1
 2. 2. T b i l i s i 201 2 SinaarsiabreviaturaSesavali ------------------------------------------------------------------------------------------------ 4nawili I. antimonopoliuri regulirebis samarTlebrivi safuZvlebiTavi I konkurenciis kanonebis miznebi, gavrcelebis sfero ----------- 8 da ZiriTadi koncefciebiTavi II konkurenciis kanonebis ZiriTadi debulebebi ---------------------- 222.1 antikonkurenciuli SeTanxmebebi/xelSekrulebebi ----------------------- 222.2 dominirebuli mdgomareoba da misi borotad d gamoyenebasTan dakavSirebuliakrZalvebi ------------------------------------------------------------------------292.3 koncentracia (Serwymebi da SeZenebi, gaerTianebebi) ------------------------42nawili II. konkurenciuli politikis aRmasrulebeli organoebis dizainisa da efeqtianobis SesaxebTavi III. konkurenciis saagentoebis (komisiebis, ofisebis) dizaini ---52Tavi IV. konkurenciis saagentoebis (komisiebis, ofisebis) efeqtianobis Sesaxeb------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 2
 3. 3. daskvnebi da winadadebebi-------------------------------------------------------------------------71gamoyenebuli literatura ------------------------------------------------------------------------72danarTebi----------------------------------------------------------------------------------------------------77danarTi 1. konkurenciis kanonebi da aRmasrulebeli institutebidanarTi 2 konkurenciisa da momxmarebelTa dacvis organoebidanarTi 3 kanonmdeblobis miznebi gamokiTxuli qveynebis mixedviTdanarTi 4-5 mniSvnelovani sabazro Zalauflebis Sefasebis ZiriTadi kriteriumebi(SerCeva moxda mxolod SeTavazebuli kriteriumebidan, Tumca sxva kriteriumebsaciyeneben)danarTi 6 konkurenciis saagentoebis msaxasiTeblebi SerCeuli qveynebis mixedviTdanarTi 7 dominirebis prezumpcia da usafrTxoebis zRvruli normebi abre vi a t u r aADB - aziis ganviTarebis bankiCARICOM - karibis qveynebis gaerTianebaCOMESA – aRmosavleT da dasavleT afrikis saerTo bazariDCFTA – SeTanxmeba Rrma da yovlismomcveli Tavisufali vaWrobis SesaxebDOJ- AaSS iusticiis departamentiICN - konkurenciis saerTaSoriso qseli 3
 4. 4. EU - evrokavSiriEC - evrokomisiaEBRD - evropis rekonstruqciisa da ganviTarebis banki aziisECN - evropis konkurenciuli qseliFTC – aSS vaWrobis federaluri komisiaFTA – SeTanxmeba Tavisufali vaWrobis SesaxebMERCOSUR – 1991 wlis politikur-ekonomikuri SeTanxmeba argentinas brazilias,urgvais da paragvais SorisOFT - Tavisufali vaWrobis ofisiOECD - ekonomikuri TanamSRomlobisa da ganviTarebis organizaciaPCA –SeTanxmeba partniorobisa da TanamSromlobis SesaxebUNCTAD - gaeros vaWrobisa da ganviTarebis komisiaWTO - msoflios savaWro organizaciaWB - msoflio bankiDF Ses a v ali 4
 5. 5. antimonopoliuri regulirebis tradiciebis mqone qveynebSic ki gansxvavebuliadamokidebuleba konkurenciis kanonebis miznebisa da maTi miRwevissaSualebebisadmi. miuxedavad amisa, yvela erTsulovania Semdegi principebismimarT: - konkurenciis kanonebi unda iswrafodnen monopoliuri qcevisa da iseTi SeTanxmebebis Tavidan acilebisken, romlebic zians ayenebs momxmarebels. - am kanonebma unda Seqmnan xelSemwyobi pirobebi axali kompaniebis gamosasvlelad bazarze da arsebulTa Soris jansaRi konkurenciis dasacavad - kanonis iZulebiTi aRsrulebis reJimi unda iyos cxadi, prognozirebadi da transparentuli, raTa daarwmunos rogorc investorebi, rom isini daculi iqnebian bazarze damkvidrebuli firmebis antikonkurentuli qcevebisagan da maTi saqmianobac obieqturad iqneba Sefasebuli; aseve moqalaqeebi imaSi, rom daculi iqnebian monopolisti sawarmoebis mxridan mdgomareobis borotad gamoyenebisa da diqtatisagan. konkurenciuli kanonmdebloba SesaZloa iyos zedmetad mkacri an loialuri.Sesabamisad, gansxvavebuli iqneba misi praqtikuli efeqtic. orive SemTxvevaSiwagebulia momxmarebeli Semdeg garemoebaTa gamo: a) Tu kanoni zedmetad loialuria, momxmarebels uwevs dausabuTebladgazrdili fasebis gadaxda, radganac konkurenti firmebi dausjelad axorcielebenSerwymas, farul SeTanxmebebs da sabazro Zalebis SemzRudav sxva qmedebebs. 5
 6. 6. dominirebuli kompaniebi ki aseve dausjelad ,,aSeneben” sxva kompaniebisaTvisbazarze Sesasvlel barierebs. b) Tu kanoni Zalze mkacria biurokratiis miswrafebam warmoebismoculobebisa da fasebis kontrolisadmi SesaZlebelia gamoiwvios bazarze moqmedisamewarmeo struqturebis iniciativis paralizeba. aseT SemTxvevaSi mosalodnelia,rom warmatebuli firmebi daisajon sruliad damsaxurebulad miRebuli maRali mogebisgamo, an sxva kompaniebisaTvis miyenebuli zianisaTvis. operaciebis vertikaluriintegracia maqsimaluri efeqtianobis donemde ekrZalebaT aradominirebulkompaniebsac ki, romlebic ar floben mniSvnelovan sabazro SesaZleblobebs daSesabamisad, survilic rom hqondeT, naklebad SesaZlebelia, rom isini borotadgamoiyeneben sakuTar sabazro Zaluflebas. es cnobili dilemaa da ekonomikuriTeoria da praqtika gamoyofs antimonopoliuri kanonebidan im komponentebs (e.w.,,indikatorebs”), romelTa gamoyenebiTac SesaZlebelia ganisazRvros Tu ramdenadwarmatebiT SeZles ama Tu im qveynis kanonmdeblebma misigadaWra.kerZod:amasTan, Sinaarsobrivad sworad gaazrebuli da wakiTxuli kanonimxolod pirveli nabijia imis gasagebad Tu rogor imoqmedebs igi saqmian wreebze,momxmareblebze da sazogadoebaze. interesebze mniSvnelovnadaa damokidebulirogor iqneba sakanonmdeblo debulebebis gamoyenebuli antimonopoliuri organoebismier da ganmartebuli mosamarTleebis mier. konkurenciis saerTaSoriso wesebi da principebi da, rac mTavaria,konkurenciis roli ekonomikis ganviTarebasa da sazogadoebis keTildReobisamaRlebaSi, dRis wesrigSi ayenebs konkurenciuli politikis Seqmnisa dagajansaRebis amocanas nebismier qveyanaSi. Sesabamisad qveynebis 6
 7. 7. umravlesobaSi konkurenciuli politika ganixileba rogorc ekonomikuri politikisfganuyofeli nawili da reformebis erTerTi ZiriTadi mimarTuleba. aRniSnulzemiuTiTebs mraval qveyanaSi ganxorcielebuli da mimdinare reformebi konkurenciissferoSi da konkurenciis kanonisa da politikis srulyofis mizniT ganxorcielebulimaregulirebeli qmedebebi. gansakuTrebiT gaaqtiurda konkurenciis politikis reformebi90-ian wlebSi, rac ukavSirdeba postsocialistur qveynebSi mimdinare saxalxomeurneobis demonopolizaciis, saxelmwifo qonebis privatizebisa da ekonomikisliberalizebis procesebs. saqarTveloSi am sakiTxebis aqtualoba gamowveulia rogorc konkurenciisAaRiarebuli roliT ekonomikis zrdasa da ganviTarebaSi da momxmarebelTakeTildReobis amaRlebaSi, aseve antikonkurenciuli praqtikis gaaqtiurebiT (m.S.sasaqonlo bazrebis monopolizaciis gaZlierebuli tendenciebiTa da karteluriSeTanxmebebis aSkara niSnebiT) da saqarTvelos evrotlantikuri ambiciebiT. yovelivezemoarniSnuli qveynis xelisuflebas akisrebs Sesabamis valdebulebebs da maT Soriszrunvas konkurenciuli politikis iseTi elementebis uzrunvelyofaze, rogoricaa: a)konkurenciis saTanado, cxadi da prognozirebadi wesebis arseboba, b) maT dacvazeefeqturi saxelmwifo zedamxedveloba, g) aRsrulebis sando da gamWvirvale praqtika. saqarTveloSi konkurenciis politikis samarTlebrivi da organizaciuli bazismSenebloba araTanmimdevrulobiT, wyvetilobiTa da winaaRmdegobebiTxasiaTdeboda. iseve rogorc sxva postsocialistur qveynebSi, saqarTveloSikonkurenciuli politika, rogorc ekonomikuri politikis sruliad axali mimarTuleba,garkveuli obieqturi problemebisa da subiqturi winaaRmdegobebis (maT Soris biznesinteresebis mqone gavleniani saxelisuflebo wreebis mxridan) fonze viTardeboda, 7
 8. 8. rasac kidev ufro arTulebda 90-ian wlebSi qveyanaSi Seqmnili umZimesi politikuri dasocialur-ekonomikuri viTareba. miuxedavad amisa, antimonopoliuri politikisganviTarebis sawyis etapze iyo garkveuli warmatebebic, rogorc sakanonmdeblobazis aseve instituciuri ganviTarebisa da kanondmeblobis aRsrulebis procesSi.aRniSnulze miuTiTebs, rogorc antimonopoliuri samsaxuris saqmianobis amsaxvelimasalebi, aseve araerTi saerTaSoriso organizaciisa, Tu ucxoeli eqspertis Sefasebac(vrclad es sakiTxebi ganxilulia analitikur mimoxilvaSi: saqarTvelos konkurenciulipolitikis retrospeqtiva -1992-2012 ww) da rCevebic Semdgomi ganviTarebisa dapolitikis efeqtianobis amaRlebisaTvis. sagulisxmoa, rom 2000-iani wlebis dasawyisSinacvlad konkurenciuli politikis ganviTarebisa da saerTaSoriso normebTanmiaxloebisa (rasac saqarTvelos xelisuflebas 1996 wels evrokavSirTan da mis wevrqveynebTan xelmowerili partniorobisa da TanamSromlobis xelSekrulebacavaldebulebda) da antimonopoliuri samsaxuris statusis gaZlirebisa (rasac im drosmoqmedi antikorufciuli sabWoc xazgasmiT miuTiTebda), TandaTanobiT gamoikveTazogadi konkurenciuli kanonmdeblobis dargobrivi niSniT fragmentaciisa da im drosmoqmedi antimonopoliuri samsaxuris dasustebis mcdeloba. dasanania, romvardebis revoluciis Semdeg damokidebuleba konkurenciuli politikisadmi kidev ufrogauaresda. Sesabamisad, dReisaTvis, rodesac araerT postocialistur qveyanaSikonkurenciuli politikis ganvitarebis 20 wlis Sedegebs aanalizeben, saqarTveloSi,konkurenciuli politikis reforma kvlav aqtualuria da SeiZleba iTqvas, rom yvelaferiTavidan iwyeba aseT viTarebaSi, aucileblad mogvaCnia sakanonmdeblo cvlilebebis imgvaradgaazreba, rom saTanado politikuri nebis pirobebSi SesaZlebeli iyos saqarTvelos 8
 9. 9. konstituciiT (30-e muxliT) garantirebuli konkurencis ganviTareba da momxmarebelTauflebebis uflebebis relizacia SedarebiT naklebi regulirebis tvirTiTa da danaxarjebiT.amasTan, gasaTvaliswinebelia, rom sakanonmdeblo cvlilebebi da SesabamisisamarTlebrivi normebis dakanoneba mxolod pirveli nabijia konkurenciuli garemosgajansaRebis gzaze da, Tu rogor imoqmedebs kanoni saqmiani wreebis,momxmareblebisa da sazogadoebis interesebze damokidebulia sakanondbelodebulebebis interpretaciaze, ganmartebaze da gamoyenebaze aRmasrulebeliorganoebisa da mosamarTleebis mier. Sesabamisad, dRis wesrigSia ara mxolodkonkurenciis cxadi wesebis dakanoneba, aramed kanonmdeblobis administrirebisada iZulebiTi aRsrulebis efeqtiani sistemis Seqmnis sakiTxic. winamdebare analitikuri mimoxilva miznad isaxavs farTo sazogadoebisinformirebas konkurenciis saerTaSoriso principebis, wesebisa, agreTve sxvadsxvaqveynebis kanonebisa da maTi aRsrulebis aprobirebul meqanizmebze. migvaCnia,rom es masala, sxva faqtorebTan erTad, mniSvnelovnad gaadvilebs konkurenciisSesaxeb kanonmdeblobis ZiriTadi debulebebis formirebas/gaazrebas daSesabamisi aRmasrulebeli institutis dizainis ZiriTadi elementebis gansazRvras.na wili pi r v e l i . antim o n o p o l i u ri re g u li re b issam a rTl e b rivi safuZvl e bi 9
 10. 10. T a v i 1. k o n k u r e n c i i s kan o n e b i s mi z a n i , g a v r c e l e b i s sf e r o d a Zi r i T a d i k o n c e f c i e b i saerTaSoriso doneze aRiarebuli biznesis SemzRudavi praqtikis saxelmwifokontrolis (maT Soris msoflios savaWro organizaciisa da ekonomikuri ganviTarebisada TanamSromlobis organizaciisa da gaeros) wesebi da principebi saxelmwifoebsmouwodebs miiRon, srulyon da efeqturad ganaxorcielon Sesabamisi sakanonmdebloaqtebi, daafuZnon kanonmdebloba biznesis Semzudavi praqtikis (mogvianebiT estermini Seicvala antikonkurenciuli biznes praqtikiT) aRkveTisa da efeqturi regulirebisprincipebze, uzrunvelyon aradiskriminaciuli midgoma yvela sawarmosadmi, srulyonkanonis iZulebiTi aRsrulebis RonisZiebebi. analogiuri moTxovnebi da principebigaTvaliswinebulia evrokavSiris sadamfuZneblo xelSekrulebis (axali, lisabonisredaqciiT - xelSekruleba evrokavSiris funqciobis Sesaxeb - TFEU, amoqmedda 2009wlidan), konkurenciuli samarTlis ZiriTadi debulebebis saxiT da evrosabWos (1993)gadawyvetilebaSi e.w. “kopenhagentis kriteriumebis” saxiT, romelsac undaakmayoflebdes gawevrianebis msurveli nebismieri kandidati qveyana. dReisaTvis, msoflios 120-ze met qveyanaSi miRebulia gansxvavebulidasaxelebis, dizainis, Tumca msgavsi struqturuli elementebis (e.w. ZiriTadifunqcionaluri debulebebis) Semcveli kanonebi konkurenciis Sesaxeb (SemdgomSi -kanoni) da aRsrulebis meqanizmebi (ix. danarTi 1) yvela kanoni Seicavs met naklebad zust, zogad, an ufro konkretul, vrcel anlakonur a) zogad debulebebs kanonis mizani/miznebis da amocanebis, gavrcelebissfero/moqmedebis masStabis Sesaxeb da ZiriTadi koncefciebi/definiciebisgansazRvrebebs.; 1
 11. 11. b) e.w. ZiriTad debulebebs, romlebSic Camoyalibebulia “konkurenciuli TamaSiswesebi”, maT Sorisaa: ZiriTadi akrZalvebi/akrZaluli qmedebebi da SeTanxmebebi,gamonaklisebi; g) Sesabamisi institutis administraciuli mowyobisa da kanonisadministrirebasTan dakavSirebul debulebebs; d) darRvevaTa prevenciisa daaRkveTis zomebs da RonisZiebebs, (sanqciebis CaTvliT); gasaCivrebisprocedurebs, zaralis anazRaurebis meqanizmebs da sxva sakiTxebs. zogierTikanoni exeba momxmarebelTa dacvisa da sxva maregulireblebTan urTierTobebisgamijvnisa da koordinaciis sakiTxebsac.kon k u r e n c ii s ka n o ni s miza ni (d a amo c a n e b i ): zogadad,konkurenciis kanonis mizania sasaqonlo da momsaxurebis bazrebze konkurenciisganviTareba da dacva. konkurenciis, rogorc procesis (da ara misi romelimekonkretuli monawilis) dacva, rac TavisTavad gulisxmobs antikonkurenciuli efeqtismqone nebismieri praqtikis SeTanxmebis/qmedebis/qcevis prevencias, gamovlenasada aRkveTas. konkurenciis Sesaxeb kanonebis mizani da amocanebigamomdinareoben konkurenciis SemzRudavi praqtikidan da Sesabamisad,dakavSirebulia iseTi qmedebebis gamovlenas, dauSveblobasa da aRkveTasTan,rogoricaa: antikonkurenciuli SeTanxmebebi sawarmoTa Soris, Serwymebi daSeZenebi Tu maT Sedegad mosdevs sabazro Zalauflebis koncentracia, dominirebulimdgomareoba da misi borotad gamoyeneba, rasac Sedegad mosdevs konkurenciisSesusteba da aRkveTa da uaryofiTad moqmedebs vaWrobis ganviTarebaze daekonomikur ganviTarebaze. sakamaTo ar aris, rom sakanonmdeblo debulebebi iseunda iyos formulirebuli, rom emsaxurebodes kanonis mizans da amocanebs, ar 1
 12. 12. iZleodes maTi ormagi interpretaciis saSualebas, an qmnides gaugebrobas maTiaRsrulebis procesSi. amasTan, nebismieri saxelmwifo mowodebulia miiRos dagaaumjobesos da efeqturad aRasrulos Sesabamisi sakanonmdeblo aqtebi, agreTveaucilebeli samarTlebrivi da administraciuli kontrolis procedurebi ( maT Soristransnacionaluri korporaciebis SemzRudavi praqtikis winaaRmdeg). miuxedavad msgavsi miznebisa, romlebic ukavSirdeba konkurenciismxardaWeras da dacvas, an masTan dakavSirebul sakiTxebs, sxvadsxva qveyniskanonebi miznebis gansxvavebuli formulirebebiT xasiaTdebian. damaxasiaTebeliasxvadasxva kombinaciaSi iseTi frazebis gamoyeneba, rogoricaa: konkurenciisganviTareba, waxaliseba da dacva; kapitalisa da ekonomikuri Zalauflebiskoncentraciis kontroli; inovaciebis waxaliseba; sazogadoebis keTildReobisuzrunvelyofa da dacva; momxmarebelTa keTildReobis uzrunvelyofa da interesebisdacva da sxva. UNCTAD mier Catarebuli kvlevis (kvlevaSi monawileobda 33qveyana) SedegebiT, kanonis erTerTi ZiriTadi amocanaa efeqtiani konkurenciisprocesis (rogorc mizanis da saSualebis) uzrunvelyofa (32 qveyanaSi), momxmarebliskeTildReobis uzrunvelyofa (30 qveyanaSi), efeqtianobis amaRleba (20 qveyanaSi),1ekonomikuri Tavisuflebis uzrunvelyofa (13 qveyana). Sesabamisi debulebebisSinaarsi qveynebis mixedviT warmodgenilia cxrilSi (ix. cxrili 1). konkurenciis Sesaxeb kanonebi msgavsia gamoyenebuli koncefciebis da maTiganmartebebiს TvalsazrisiTac. amasTan, rogorc praqtika adasturebs, ganmartebebissimravle damaxasiaTebelia im qveynebis kanonebisaTvis, sadac konkurenciulipolitika SedarebiT axalia da, Sesabamisad, konkurnciuli kulturac naklebganviTarebulia. Uufro ganviTarebuli qveynebi ki ganmartebebze aqcents ZiriTadad 1
 13. 13. meorad kanonmdeblobasa da instruqciebSi amaxvileben. aSS-Si am sakiTxSigansakuTrebuli roli aqvT sasamarTlo gadawyvetilebebs. rac Seexeba konceptualurmsgavsebas, es ukanaskneli ganpirobebulia da aixsneba saerTaSoriso praqtikaSidamkvidrebuli (UNCTAD, wesebisa da principebis kompleqsi, OECD da sxvawyaroebi) harmonizaciisa da ganviTarebis ufro maRal stadiaze myofi qveynebisgamocdilebis gaTvaliswinebis tendenciebiT. ama Tu im qveynis konkurenciulipolitikis formirebaze gansakuTrebul gavlenas axdens saerTaSoriso organizaciebisrekomendaciebi da tipiuri normebi, agreTve ama Tu im ekonomikuri Tu politikuriblokisa da gaerTianebis pirobebi wevri/ gawevrianebis msurveli qveynebisaTvis.sailustraciod gamodgeba OECD-WB da UNCTAD-is tipiuri kanonebi konkurenciisSesaxeb, EU Acquis ( wesebi konkurenciis sferoSi) da UNCTAD antikonkurenciulipraqtikis SemzRudavi wesebi da principebi, aseve evrokomisiis instruqciebi,meToduri miTiTebebi da sxva masalebi.ka n o ni s amo c a n e b i - konkurenciis Sesaxeb kanonebis ZiriTadi mizaniakonkurenciis ganviTareba da dacva, xolo amocanebis speqtri sxvadasxvakanonebSi met naklebad gansxvavebulia da qvemoT CamoTTvlilidan erTi anramdenime komponentisagan Sedgeba (ix.cxr. 1):- mom x m a r e b l i s keTild R e o b a- ekon o m i k u r i ef e q t i a n o b i s zr d a ( resursebis optimaluriganawileba da maqsimalurad sasargeblod gamoyeneba, warmoebis efeqtianoba.iseTi garemos Seqmna romelic waxalisebs efetqianobis amaRlebas da sxva); 1
 14. 14. - kon k u r e n c i i s pro c e s i ( mraval kanonSi pirdapiraa miTiTebulikonkurenciis procesis SenarCunebis auciloblobaze im qmedebebis SezRudvis gziT,romelic aferxebs bazarze Sesvlasa da keTilsindisiri konkurenciis pirobebisSenarCunebas. swored konkurenciis procesis dacva ganixileba kanonis miznismiRwevis (maT Soris momxareblis dacvisa da keTildReobis amaRlebis) ZiriTadxerxad;- sxv a mo s a z r e b e b i ( mravali kanoni sxva mosazrebebsac Seicavs,romlebic uSualod konkurenciis kanonis sferos ar ganekuTvneba: magaliTad zogierTkanonSi deklarirebulia iseTi amocanebi, rogoricaa keTilsindisieri konkurencia,erovnuli ekonomikis ganviTareba, regionaluri ganviTareba, aqcenti amaTu imdargobrivi politikaze da sxva). aSS uzenaesi sasamarTlos poziciaa, rom antimonopoliuri kanonmdeblobisganxorcielebisas/dacvisas analizis procesSi naklebi yuradReba daeTmossakiTxebs, romelic pirdapir ar exeba konkurencias. da rom analizis sagani unda iyosSezRudvis konkretuli faqti da misi mniSvneloba konkurenciisaTvis da ara is, Turamdenad sasargebloa konkurencia zogadad sazogadoebis interesebis an garkveulidargisaTvisgansxvavebuli midgomebi konkurenciis kanonis miznebTan dakavSirebiT cxrili 1 1
 15. 15. qveyana kanonis mizanialJiri Tavisufali konkurenciis organizeba da waxaliseba, ekonomikuri efeqtianobis stimulireba da momxmareblis keTildReobis amaRlebasamxreT Tanabari monawileoba erovnul ekonomikaSi, ekonomikisafrika efeqtianobisa da qmedunarianobis amaRleba, araregulirebad bazrebze momxmareblis Tavisufali arCevanis uzrunvelyofa, potencialis gazrda saerTaSoriso konkurenciisaTvis, konkurentuli ekonomikis xelisSemSleli praqtikis SezRudva, sakuTrebis uflebebis gadacema sazogadoebrivi interesebis gaTvaliswinebiT, ekonomikis sferoSi konkurenciis monitoringisaTvis damoukidebeli dawesebulebebis Seqmna, am sferoSi qveynis saerTaSoriso valdebulebebis SesrulebaSveicaria ekonomikis damRupveli an socialuri Sedegebis mqone kartelebis an sxva SezRudvebis/qmedebebis Tavidan acileba sabazro ekonomikis interesebisa liberalur principebze damyarebuli midgomebis gaTvaliswinebiTungreTi sasaqonlo bazrebze konkurenciis mxardaWerasTan dakavSirebuli sazogadoebis interesebis dacva, keTilsindisieri saqmiani praqtikisa da momxmarebelTa interesebis dacvadania resursebis efeqtiani gadanawilebis waxaliseba realuri konkurenciis gziT sawarmoTa da momxmarebelTa keTildReobisaTvisukraina ekonomikuriis konkurenciis mxardaWera da dacva, monopolizmis SezRudva, ekonomikuri efeqtianobisa da konkurentul urTierTobebze damyarebuli ekonomikis efeqtiani funqcionirebis uzrunvelyofa 1
 16. 16. evrokavSiri Seqmna sistemisa, romelic ar dauSvebs Sida bazarze konkurenciis rRvevasnorvegia konkurenciis waxaliseba da am gziT resursebis efeqtiani gadanawileba, momxmareblis interesebis gaTvaliswinebiTzambia konkurenciis waxaliseba da dacva, monopoliebisa da koncentraciebis regulireba, momxmareblis keTildReobis dacva, warmoebisa da ganawilebis efeqtianobis amaRleba da sxva.CineTi monopoliuri qcevis Tavidan acileba, keTilsindisieri konkurenciis dacva ekonomikuri efeqtianobis amaRleba, momxmareblTa interesebis da sazogadoebrivi interesebis dacva da jansaRi socialisturi ekonomikis ganviTarebaSvecia kanoni miznad isaxavs efeqtiani konkurenciis xelisSemSleli pirobebis likvidacias warmoebisa da ganawilebis sferoSiruseTi ek. sivrcis mTlianoba, saqonlis Tavisufali gadaadgileba, konkurenciis dacva, ekonomikuri saqmianobis Tavisufleba da sasasaqonlo bazrebis efeqtiani funqciobisaTvis pirobebis SeqmnasomxeTi Tavisufali konkurenciis waxaliseba da dacva, Sesabamisi garemos Seqmna mewarmeobis ganviTareba da momxmareblis uflebebis dacvaindoeTi imdenad vrceli formulirebaa, rom citireba zedmetad miviCnieT (q.l.)taivani savaWro operaciebis mowesrigeba, momxmareblis interesebis dacva, ekonomikuri stimuluroba da ayvaveba (Tu aRorZineba?) 1
 17. 17. laTinuri antitrastuli zomebis gamoyeneba konstituciiT garantirebuli iseTi amerikis uflebebis dasacavad, rogoricaa Tavisufali mewarmeoba, qonebis qveynebi: socialuri mniSvneloba, momxmarebelTa dacva, ekonomikuri Zalauflebis borotad gamoyenebis dauSvebloba da sxv. kolumbia konkurencia konstituciuri uflebaa da saxelmwifom unda miiRos kanonebi ekonomikuri Tavisuflebis SezRudvis sawinaaRmdegod da ibrZolos borotad gamoyenebis nebismieri formis winaaRmdeg panama Tavisufali konkurenciisa da SejibrebiTobis procesis dacva, monopoliuri praqtikis da sxva SezRudvebis aRkveTa da momxmareblis uzenaesi uflebebis dacva peru monopolisturi, makontrolebeli da SemzRudavi praqtikis aRkveTa, romelic exeba konkurenciis Tavisuflebas da sxva. kanada konkurenciis mxardaWera da dacva ekonomikisa da misi unaris stimulirebis mizniT, raTa gaizardos kanadis monawileioba msoflio bazrebze da, rom mcire da saSualo sawarmoebs SeeZloT monawileoba ekonomikaSi da momxmaeblisaTvis konkurenciuli fasebisa da arCevanis uzrunvelyofa da sxva aSS efeqtianobis konkurenciis procesis (rogorc saSualebis da rogorc miznis) uzrunvelyofa, momxmareblis keToldReobis uzrunvlyofa, ekonomikuri efeqtianobis amaRlebawyaro: Modal law on competition (2010), available at: http://www.unctad.org 1
 18. 18. rac Seexeba saqarTvelos konkurenciuli kanonmdebelobis ZiriTad mizans,sxvadasxva wlebSi miRebul, gauqmebul da moqmed sakanonmdeblo aqtebSi igigansxvavebulad ganimarteba (ix. cxrili 2) konkurenciis kanonis mizani saqarTveloSi cxrili 2sakanonmdeblo aqtis dasaxeleba kanonis mizanisaxelmwifo sabWos dekreti dekretSi mizani calke gansazRvruli ar aris,“monopoliuri saqmianobis aRkveTisa Tumca gamokveTilia is amocanebi rasacda konkurenciis ganviTarebis unda emsaxurebodes antimonopoliuriSesaxeb” (1992) organo. kerZod: me-13 muxlis Tanaxmad, ZiriTadi amocanebia: “mewarmeobis mxardaWera da sasaqonlo bazrebze konkurenciis ganviTarebisaTvis pirobebis Seqmna; monopolizmis, bazarze dominirebuli mdgomareobis borotad 1
 19. 19. gamoyenebis tavidan acilebisa da SezRudvis, arakeTilsindisieri konkurenciis aRmofxvris RonisZiebaTa ganxorcieleba; antimonopoliuri kanonmdeblobis dacvis saxelmwifo kontroli.”saqarTvelos kanoni monopoliuri „ am kanonis mizania saqarTveloSisaqmianobisa da konkurenciis samewarmeo saqmianobis xelSewyobisa daSesaxeb (1996) konkurentuli garemos SeqmnisaTvis organizaciul-samarTlebrivi bazis Seqmna da momxmarebelTa uflebebis dacva (muxli 1. p1)“.saqarTvelos kanoni „ Tavisufali ” - fizikuri da iuridiuli pirebisaTvis, maTivaWrobisa da konkurenciis organizaciuli-samarTlebrivi da sakuTrebisSesaxeb“(2005) formis miuxedavad, saqarTveloSi Tavisufali vaWrobisa da konkurenciisaTvis barierebis moxsna, kerZod: a)ekonomikuri agentebis konkurenciisaTvis xelis arSeSla; b)bazarze Sexvlis administraciuli barierebis aRkveTa da bazarze ekonomikuri agentebis Tavisufali daSvebisaTvis xelis arSeSla; g) saxelmwifo da adgilobrivi xelisuflebis organoebis mxridan diskriminaciuli barierebis arsebobis aRkveTa da maTi 1
 20. 20. Seqmnis dauSvebloba;d) SezRuduli konkurenciis pirobebSiregulirebad ekonomikur sferoebSisazogadoebis sasicocxlo da ekonomikuriinteresebis dacva.” 2
 21. 21. saqarTvelos kanonis proeqti”Tavisufali vaWrobisa da konkurenciis მუხლი 2.Sesaxeb” (2012 wlis 29 martis “ამ კანონისmdgomareobiT) მიზანია საქართვ ელოში თავისუ ფალი ვაჭრობ ისა და კონკურ ენციის უზრუნ ველყოფ ა, კერძოდ : ა) თავისუ ფალი მეწარმე ობისა და კონკურ ენციის განვითა რების ხელშეწ ყობა; ბ) ბაზრის ლიბერა ლიზაცი ის ხელშეწ ყობის მიზნით , სახელმწ იფო ორგანო ს ან/და ადგილ 2
 22. 22. konkurenciis Sesaxeb kanonebis ZiriTadi struqturuli elementebia: zogadinawili (mizani, definiciebi, kanonis gavrcelebis sfero), ZiriTadi funqcionaluridebulebebi (antikonkurenciuli SeTanxmebebis, monopoliuri mdgomareobis borotadgamoyenebis dauSvebloba, Serwymebi da SeZenebi, maTTan dakavSirebulinotifikaciis sistemebi da sagamoZiebo procedurebi. zogier kanonSi am CamonaTvalsemateba debulebebi seqtorul maregulireblebTan urTierTobebis reglamentirebasTan,momxmarebelTa dacvasTan dakavSirebiT) da debulebebi kanonisadministrirebasTan dakavSirebiT. es ukanaskneli moicavs administraciuli organos(miuxedavad dasaxelebisa: saagento, komisia, ofisi da sxva) Seqmnisa da funqciobisZiriTad mareglamentirebel normebs, romlebic exeba iseT sakiTxebs rogoricaa:organos dizaini, mandati, Tanamdebobaze daniSnvis da gaTavisuflebis procedurebi(zogierT SemTxvevaSi sakvalifikacio moTxovnebic), iZulebiTi aRsrulebismeqanizmebs (sanqciebi da sxva) gadawyvetilebebis gasaCivrebis procedurebs dasxva sakiTxebs. bazris monawileTa da TviT konkurenciisaTvis mniSvnelovania rogorc kanonisZiriTadi debulebebis aseve miznebis, gamoyenebis sferoebisa da gamonaklisebisswori gaazreba da cxadad Camoyalibeba, raTa administrirebis procesi ar iyosmoulodneli da araprognozirebadi sazogadoebisaTvis. gasaTvalisiwinebelia, rom racufro axalia sistema (mag. indoeTi, barbadosi, nikaragua, iamaika, indoeTi da sxva)miT ufro vrcel da detalur ganmartebebs gvTavazobs kanoni ama Tu im definiciasTandakavSirebiT. zogierT SemTxvevaSi erTidaigive termins sxvadasxva datvirTvac 2
 23. 23. gaaCnia. am mxriv sainteresoa samarTlebrivi ganmartebebi da konkurenciasTandakavSirebuli koncefciebi. yvela kanoni konkurenciis Sesaxeb gansazRvravs s u b i q t e b i s wr e s ,romlebzec vrceldeba kanoniT dawesebuli normebi, kanonis moqmedebiso bi e q t u r sfe ro s - akrZaluli qmedebebisa da gamonaklisebis saxiT dakanonis gavrcelebis te ri t o riu l area l s masStabs moqmedebisa.AamasTan, rekomendebulia, rom subieqtebis gansazRrisas CamoiTvalos arakonkretuli adresatebi, aramed maxasiaTeblebi Tu visze da ra SemTxvevaSi SeiZlebagavrceldes kanonis debulebebi. magaliTad: kanoTa umravlesoba subiqtebis wresgansazRvravs, rogorc: nebismieri samarTlebrivi formisa da sakuTrebis tipissawarmo, romemlic eweva komerciul saqmianobas (zogierTi qveyana kanonismiznebisaTvis am ganmartebaSi aqcevs saxelmwifo da adgilobriviTviTmmarTvelobis organoebsac da fizikur pirebsac). e v r o p a S i gavrcelebuliameurne subieqtis koncefcia, romelic ganimarteba, rogorc ekonomikuri saqminobismonawle - iuridiuli statusisa da dafinansebis xerxebis/wyaroebis miuxedavad;in d o n e z i a S i m/subieqti gulisxmobs yvela iuridiul da fizikur pirs, romelic qveynisteritoriaze axorcielebs ekonomikur saqmianobas ( mniSvneloba ara aqvsdamoukideblad Tu xelSekrulebis safuZvelze); in d o e T i s kanonSi sawarmogansazRvrulia, rogorc piri an samTavrobo uwyeba romelic, amaTu im formiTdakavSirebulia saqonelwarmoebisa da brunvis, momsaxurebis, investirebis,dazRvevis da sxva mravali saxis saqmianobasTan (Zalian vrceli CamonaTvalia!)garda saxelmwifos suverenuli funqciebis(maT Soris Tavdacva, atomuri energetika,savaluti reJimi) ganxorcielebasTan dakavSirebuli saqmianobisa; u k r a i n a S i – 2
 24. 24. meurne subieqti gansazRvrulia, rogorc piri ( maT Soris saxelmwifo da adgilobrivimmarTvelobis organoebi), romelic saqmianobs warmoebis an realizaciisa daSeZenis sferoSi an axorcielebs sxva saxis sameurneo saqmianobas; s o m x e T i skanoni vrceldeba meurne subieqtebisa da xelisuflebis organoebis mizanmimarTulqmedebebze, romelTac SeuZliaT gamoiwvion konkurenciis Sesusteba, SezRudvada aRmofxvra, agreTve arakeTilsindisieri konkurenciis faqtebze, garda kanoniTgansazRvruli qmedebebisa da sferoebisa; kor ei s respublikaSi - kanonivrceldeba sawarmoebze, daqiravebul muSebzec da Tanadebobis pirebzec, romlebicmoqmedeben sawarmos saxeliT. gamonaklisebi gansazRvreba amave kanoniT. kanonis gamoyenebisaTvis mniSvnelovania dominirebuli mdgomareobis,dominirebuli mdgomareobis borotad gamoyenebis, horizontaluri da vertikaluriSeTanxmebebis, karteluri SeTanxmebebis, sabazro Zalauflebis da misikoncentraciis, Sesabamisi bazris, sasaqonlo da geografiuli bazris da sxvakoncefciebi. sakanonmdeblo debulebebis gamoyenebis safuZvelia Sesabamisi bazrisgansazRvra. Sesabamisi bazris gansazRvris meTodikaSi ki yvelaze mniSvnelovaniadakonkretdes saqoneli/momsaxureba, rac warmoadgens konkurenciis sagans daganisazRvros areali/sfero, sadac adgili aqvs metoqeobas. safuZveli sasaqonlobazris gansazRvrisa aris urTierTCanacvlebadi saqonlis koncefcia. sxvadasxvaqveynis kanonmdebloba Sesabamis bazars gansazRvravs, rogorc sasaqonlo anteritoriuli bazars, rogorc areals, sadac meurne subieqtebi konkurireben garkveuliperiodis ganmavlobaSi da garkveuli saqonlis mowodebasa da momsaxurebisaSi. 2
 25. 25. ka n o ni s g amo y e n e b i s s f e r o / i giv e gav r c e l e b i sa r e a l i / m a s S t a b i: UNCTADis tipiuri kanoni konkurenciis Sesaxeb dasarekomendacio principebi gansazRvravs, rom kanoni gamoiyenebodes yveladargis, SeTanxmebebisa da subieqtebis mimarT, romelTac kavSiri aqvT saqonlisada momsaxurebis komerciul gacvlasTan,. Tumca, zogierT SemTxvevaSi garkveulipolitikuri samarTlebrivi da sxva miznebi/mizezebi gamoiyeneba arealis SesazRudad(maT Soris ,ganskuTrebuli jgufebis interesebis lobireba). UNCTAD-is monacemebiT,ukanaskneli 20 wlis ganmavlobaSi miRebuli kanonebis umravlesoba sakmaodzogadi iyo da maTi dakonkreteba, rogorc wesi, droTa ganmavlobaSi xdeboda,praqtikis gaTvaliswinebiT. cnobilia, rom 70-ian wlebSi kanadis kanonmdebloba arvrceldeboda bankebze dazRvevaze, aviakompaniebze. aSS-Si wlebis ganmavlobaSikanonis moqmedeba ar vrceldeboda ramdenime seqtorze (dazRveva, transporti,profesiuli beisboli, energetika), nawilobriv aseve iyo dazRveva – evrokavSirSi. ammomentis gamoyenebas xSirad (Tumca sul sxva miznebiT/ motivebiT) cdilobendainteresebuli pirebi da/an maTi lobistebi, gansakuTrebiT gardamaval daganviTarebad qveynebSi (vTqvaT, jer biznesi ganviTardes da SemdegavamoqmedoT kanoni; rom amerikaSi kanonmdebloba monopoliebissawinaaRmdegod Seiqmna da sxva. am logikiT jer unda Seiqmnas monopolizebulibazrebi da mere daiwyos zrunva konkurenciuli garemos gajansaRebaze?!). cxadia, saerTaSoriso praqtikis gaTvaliswinebiT, misaRebia dasabuTebuligamonaklisebis daweseba garkveuli seqtorebisaTvis da ara ama Tu im piris an pirTajgufisaTvis. Tumca, rogorc praqtika adasturebs, konkurenciisaTvis aranakleb saSiSiamisi wesebis ignorireba ekonomikis demonopolizebisa da liberalizebis sawyis etapze 2
 26. 26. (rodesac xdeba saxelmwifo monopoliebis Canacvleba kerZo monopoliebiT dasaxelisuflebo wreebi cdiloben ama Tu im formiT SeinarCunon gavlena maTizedamxedvelobis arelidan gasul saqmianobaze; qveyanaSi yalibdebanomenklaturuli biznesi; Cveulebrivi movlenaa diskriminaciuli da aragamWvirvalesaprivatizebo procesebi da tenderebi da sxv). kanonma konkurenciis Sesaxeb unda uzrunvelyos antikonkurenciuliqmedebebis prevencia da aRkveTa da am mizniT Seqmnas saTanado meqanizmebiDkonkurenciis wesebisa da principebis aradiskriminaciuli da TanmimdevruligamoyenebisaTvis. Sesabamisad, yvela kanoni konkurenciis Sesaxeb Seicavsekonomikuri agentebis garkveuli saxis SeTanxmebebisa da qmedebebis amkrZalavnormebs da iTvaliswinebs maTi iZulebiTi aRsrulebis RonisZiebebsac. imavdroulad,TiTqmis yvela qveynis konkurenciul kanonmdeblobaSi vxvdebiT gamonaklisebisganmsazRvrel debulebebs (TviT kanonSi an kanonqvemdebare aqtebSi). cnobiliajgufuri da kerZo gamonaklisebi. jgufurAgamonaklisebs ganekuTvneba inteleqtualurisakuTreba da saavtoro uflebebi gamoyenebis sferoebi, Tumca am ukanaskneliTsargebloba xSirad badebs konkurenciuli problemebs, da Sesabamisad midgomebinelnela icvleba (mag. aSS, espaneTi da gaerTianebuli samefo cdiloben gansazRvroninteleqtualuri sakuTrebis adgili konkurenciasTan mimarTebaSi) da arc Tu iSviaTadmrewvelobis garkveuli seqtorebi (mag. israelSi – gamonaklisSi eqcevaSeTanxmebebi, romelic exeba soflis meurneobis produqcias, saerTaSoriso sazRvaoda sahaero gadazidvebs, gadazidvebis bazris yvela monawile am qveynis rezidenti,an saerTaSoriso asociaciis wevrebi arian). .zogierTi qveyanaSi konkurenciis kanonismoTxovnebi ar vrceldeba saeqspoto kartelze samamulo ekonomikis dacvis 2
 27. 27. motiviT; gamonaklisTa Soris xSirad gvxvdeba soflis meorneobis mTeli dargebi an/dagarkveuli produqcia, Sromis bazari, transporti da regulirebadi dargebi, ufro kvalificiuriformulirebiTebiT ki am dargebis infrastruqturuli segmentebi, romlebic naturalurimonopoliis niSnebiT xasiaTdebian (zogierT qveyanaSi aseTi dargebi mTlianadgamosulia konkurenciuli regulirebis sferodan) da, romlebzec vrceldeba eqs anteregulaciis principebi sxva kanonebis Sesabamisad. amasTan, regulirebis sakiTxebSisaerTaSoriso doneze aRiarebuli araerTi eqspertebi xazgasmiT miuTiTebs zogadikonkurenciis wesebis yvela dargSi SeuzRudavad gamoyenebis sargeblianobaze daaucileblobaze (Jacobs, 2000). sazogadod konkurenciis kanonebis gavrcelebis areali ganisazRvreba ramdenimeniSniT: kanonis gamoyenebis sferos mniSvnelovani aspeqtebia: subiqturi sfero, anuvisze vrceldeba kanoni; sagnobrivi sfero, anu ra saxis saqmianobis regulirdebakanoniT; teritoriuli sfero, ra teritoriaze moqmedebs kanoni. zogierTi qveynis kanonivrceldeba mxolod konkretuli qveynis teritoriaze, zogierTi nebismier antikonkurenciuliqmedebaze, miuxedavad imisa sad imyofeba subieqti, mTavaria ra gavlena aqvsmas qveynis teritoriaze konkurenciis procesebze. mesame SemTxvevaa kanoniseqstrateritoriuli gamoyeneba (sagnobrivi gamoyeneba – faqti sxvagan xdeba,magram axdens gavlenas qveyanaSi – aSS, evropa, germania da singapuri,romelmac es principi daakanona qveynis gareT ganxorcielebul qmedebebzec anqveynis gareT myofi mxarebis mier ganxorcielebul qmedebebze. amasTan,gasaTvalisiwinebelia, rom rodesac saubaria konkurenciis dacvis regionalur 2
 28. 28. reJimebze, ibadeba kiTxva sad mTavrdeba nacionaluri da sad iwyeba regionulireJimi? Tavi 2. ko n k u r e n c i i s kan o n e b i s Zi r i T a d i d e b u l e b e b i konkurenciis Sesaxeb sakanonmdeblo aqtebis ZiriTadi debulebebikoncentrirebulia firmaTaSoris SeTanxmebebze, dominirebuli kompaniebissaqmianobaze, Serwymebze da sxva organizaciul struqturul cvlilebebze. ( TugaviTvaliswinebT centraluri da aRmosavleT evropis qveynebis ekonomikisstruqturas, savsebiT bunebrivia, rom am qveynebis kanonmdebloba ufro metad( vidre amerikuli), koncentrirebulia dominirebuli firmebis qcevis kontrolze, racgarkveulwilad aixsneba am qveynebis ekonomikis zemonopolizebuli warsuliT).Ggarda amisa, zogierTi qveynis kanonSi mniSvnelovani adgili eTmobaarakeTilsimdisieri konkurenciis calkeuli formebis amkrZalav debulebebs (analogiurimidgoma iyo saqarTvelos 1996 wlis kanonSi, muxli 9).2.1 anti k o n k u r e n c i u l i S e T a n x m e b e b i / x e l S e k r u l e b e b i aRiarebulia, rom horizontaluri da vertikaluri SeTanxmebebi sruliadgansxvavebuli movlenebia da kanoni, romelic mkveTrad ar mijnavs maT srulyofassaWiroebs. aucilebelia, rom kanonSi mkveTrad gamijnos upirobod antikonkurentuliSeTanxmebebi, romelTa ukanonod aRiarebisaTvis saWiroa mxolod faqtisdafiqsireba da SeTanxmebebi, romelTa kanonierebis dadgena specialistebisdamatebiT Zalisxmevas saWiroebs, raTa adgili ar hqondes antikonkurentuli qcevebis 2
 29. 29. gamarTlebisaTvis argumentebis dausabuTebel da dausrulebel Ziebas mewarmeTamxridan an/da aRmasrulebelTa zedmet aqtivobas da resursebis umiznod xarjvas iqsadac dominirebuli firmebis aSkaad normalur qcevasTan gvaqvs saqme. Ees sakiTxigansakuTrebul mniSvnelobas iZens axlad formirebadi sabazro ekonomikisaTvisSesabamisad mizanSewonilia rom calsaxad gansazRvruliyo da dakanonebuliyomkacri wesebi konkurenciis SemzRudavi SeTanxmebebis mimarT; xelSemkvrelipirobebi Tu masSi monawileoben mcire firmebi saziano araa sazogadoebisaTvis.Sesabamisad, SeTanxmebebi romelSic ar monawileoben dominirebuli firmebi arunda warmoadgendes antimonopoliuri kontrolis sagans. ekonomikiri agentebis SeTanxmebebze msjelobisas aucilebelia gaimijnoshorizontaluri (SeTanxmeba warmoebisa da ganawilebis erT doneze moqmed, anukonkurent firmebs Soris) da vertikaluri SeTanxmebebis (SeTanxmeba warmoebisada ganawilebis sxvadasxva doneze moqmed firmebs Soris) kategoriebi. kanonTa erTnawilSi antikonkurenciul SeTanxmebebში მოიაზრება orive saxis SeTanxmebebi,ზogierT qveynebSi ki kosta rika, samxreT afrika, indonezia da sxva calcalkeformuლirebebi aqvT horizontalur da vertikalur SeTanxmebebTan dakavSirebiT,aseve დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებთან დაკავშირებითdebulebebis gamoyeneba SeiZleba vertikalur SeTanxmebebTan dakavSirebiთrodesac eRTi mxare dominirebul mdgomareobaSia. zogierTi qveyana ubralodkrZalavs antikonkurenciul SეTanxmebebs da gadawyvetilebis miRebasaRmasrulebels utovebs. aseTi midgoma erTis mxriv gamarთlebulia -moqnilobiskuთxiT, თumca garkveul SemTxvevebSi, gansakuთrebiT axal sistemaSi, qmnisgaurkvevlobis moments da umjobesia garkveulad iyos Camoyalibebuli romeli saxis 2
 30. 30. SeTanxmebebi iTvleba ukanonod. garkveuli qveynebis kanonebi akrZalvebTanerTad akrZaluli qmedebeბis konkretuli kategoriebis ჩamonaTvalsac gvთavazoben. amasTan, gansakuTrebuli yuradRebis sagania horizontaluri SeTanxmebebisis kategoria, romelic cnobilia karteluri SeTanxmebebis saxeliT (maT Sorisaa: fasebisfiqsireba, produqciis moculobis SezRudva winaswari SeTanxmebiT, teritoriebisdayofa da bazrebis an momxmarebelTa sxva niSniT ganawileba da jgufuri boikotigayidvaze an SeZenaze (e.w. “bid rigging” - mraval qveyanaSi mkacrad isjeba). mravali qveyana kartelur SeTanxmebebs Tvlis upirobodkanonsawinaarmdegod da maTi ukanonod aRiareba ar moiTxovs damatebiTkvlevas, gansxvavebiT sxva saxis SeTanxmebebisagan, romelTa antikonkurenciuliefeqti kvlevis sagania. mraval qveyanaSi karteluri SeTanxmebebi kriminalsganekuTvneba, maSin rodesac sxva saxis hozizontaluri SeTanxmebebi isjebamxolod administraciuli wesiT. gansakuTrebiT mkacria midgoma koluziur tenderebismimarT, radgan es uSualod exeba saxelmwifo Sesyidvebs da vnebs sazogadoebrivinteresebs. karteluri garigebebisagan gansxvavebiT horizontaluri SeTanxmebis sxvasaxeobebi (maT Soris erToblivi marketingi, reklama, erToblivi SeZena, erToblivisawarmo, informaciuli TanamSromloba, kvleva da ganviTareba da sxva mravalqveyanaSi gonivrulobis wesiT ganxilvis sagania. aSS-s antimonopoliuri kanonmdeblobiT (Sermanis kanonis pirveli nawiliT,romelic exeba antikonkurentul SeTanxmebebs), akrZalulia nebismieri kontraqti,piroba an molaparakeba, romelic mimarTulia vaWrobis an komerciuli saqmianobisSezRudvaze Statebs Soris”. miuxedavad aseTi formulirebisa konkurentebs Soris 3
 31. 31. SeTanxmebis mravali saxe saWiroebs dawvrilebiT iuridiul ganxilvas imisdasadgenad aRemateba Tu ara konkurenciis SezRudviT sazogadoebiskeTildReobisaTvis miyenebuli zarali im upiratesobebs rac SeiZleba mohyves amSezRudvebs. amasTan, arseboben konkurentebs Soris SeTanxmebebis iseTiformebi, romlebic iTvleba upirobod sazianod da dauSvebelia nebismieri gadaxramaT iuridiul SefasebaSi. magaliTad: SeTanxmeba fasebze, bazris dayofa,momxmareblis mimagreba gansazRvrul momwodeblebze winaswarixelSekrulebebiT. SeTanxmebebis es saxeobebi iTvleba upirobod ukanonod.erTaderTi rac saWiroa maT ukanonod cnobisaTvis aris maTi arsebobis faqtisdadastureba. aSS-Si miRebuli gansxvaveba SeTanxmebebs Soris, romlebicmiCneulia upirobod ukanonod ufro gasagebi gaxdeba Sermanis kanonTandakavSirebuli sasamarTlo gadawyvetilebebis gacnobiT. am gansxvavebismniSvneloba azriT swored imaSi mdgomareobs, rom mewarmeebs mieTiTebaTmaTi zogierTi mosalodneli qmedebebis kanonsawinaaRmdego xasiaTze, agreTveimazec, rom amiT iqmneba administraciuli da sasamarTlos xarjebis ekonomiisSesaZlebloba, imdenad ramdenadac bevr SemTxvevaSi gamoricxulia ekonomikuriefeqtis winaswari Sefasebis aucilebloba (pitmani, 1992). rac Seexeba vertikalur STanxmebebs, mravali specialisti Tvlis rom maTiumravlesoba eqvemdebareba mizanSewonilobis wesiT ganxilvas, miuxedavad imisa,rom zogierTi maTgani (maT Soris sacalo fasis dadgena mimwodeblisagan,eqskluziuri garigebebi (rodesac firma ver irCevs myidvels an gamyidvels), eqskluziuriSeTanxmebebi sadistribucio teritoriebTan dakavSirebiT, xelSemkvreli 3
 32. 32. SeTanxmebebi (rodesac sqonlis SeZena SesaZlebelia mxolod damatebiTpirobiT/saqonlis SeZeniT) garkveul problemebs uqmnis konkurenciul process.g amo n a k l i s e b i / a v t o r i z a c i amravali iurisdiqcia awesebs individualur da jgufur gamonaklisebs kanoniT dadgeniliakrZalvebidan (mag. Ggamonaklisia xelSekruleba, romlis mizania kvleva daganviTareba). individualur gamonaklisebis avtorizaciisaTvis aucilebelia specialurimimarTva Sesabamisi faqtebiTa da argumentebiT xelSekrulebasTan dakavSirebiT.Sesabamisad, mravali qveynis kanonmdebloba iTvalisiwinebs e.w. notifikaciisprocedurebs (Setyobinebis formebs, maTi wardgenisa da ganxilvis vadebs da sxvasakiTxebs). rogorc praqtika gviCvenebs, umravlesoba aplikaciebisa dadebiTigadawyvetilebiT mTavrdeba. am faqtoris da aplikaciebis /Setyobinebebis ganxilvisprocesis Sromatevadobis gaTvaliswinebiT evrokavSirma gaauqma savaldebulonotifikaciis rejimi da moaxdina seriozuli reforma Serwymebis regulirebis sferoSi(evrosabWos direqtiva 139/2004, mario monti, axali regiulaciebis Sesaxeb). aSS kanonmdebloba ar cnobs gamonaklisebs da Sesabamisad arc notifikaciisreJims exeba. Tumca sasamarTlos araerTxel miuRia gadawyvetilebagamonaklisebTan dakavSirebiT. rac Seexeba individualur gamonaklisebs maTi gansazRvris ZiriTadi kriteriumiasargeblianoba sazogadoebisaTvis. am TvalsazrisiT sainteresoa evrokavSirismidgoma. (TFEU 101/3 muxli). garda amisa, aRiarebulia, rom garigebebi mciresabazro wilis mqone firmebs Soris konkurenciisaTvis safrTxis Semcveli ar aris daSesabamisad mraval qveyanaSi (m.S. evrokavSirsa da mis wevr qveynebSi) 3
 33. 33. dawesebulia e.w. De minimis wesebi, romlis Tanaxmadac umniSvnelo garigebebiskategoriaSi eqceva SeTanxmebebi/xelSekrulebebi mxareTa Soris Tu maTi erToblivisabazro wili 10-15 procents ar aRemateba (gaaCnia SeTanxmebis saxes daqveyanas). gasaTvaliswinebelia, rom arc evrokavSirSi da arc OECD qveynebSi,gamonaklisebi kanoniT dawesebuli akrZalvebidan ar vrceleba kartelurSeTanxmebebze. aRniSnulTan dakavSirebiT, yuradRebas iqcevs “TavisufalivaWrobisa da konkurenciis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis proeqti, romelic 29Tebervals meore mosmeniT miiRo saqarTvelos parlamentma. proeqtiTgaTvaliswinebulia mravali jgufuri da kerZo gamonaklisi. amasTan, mravali qveynismsgavsad, saqarTvelos kanonproeqtic iTvaliswinebs konkurenciis umniSvnelodSemzRudav garigebebs, Tumca proeqtiT gaTvaliswinebuli zRvruli normebi ZalianmaRalia da ar Seesabameba saerTaSoriso praqtikas (vrclad es sakiTxi, ixileT:q.lafaCi ”arsebiTi SeniSvnebi “Tavisufali vaWrobisa da konkurenciis Sesaxeb”saqarTvelos kanonproeqtze”). garda imisa, rom proeqti gansakuTrebiT ”guluxvia”gamonaklisebTan dakavSirebiT, ar iTvaliswinebs zemoxsenebul daTqmas, romlisTanaxmadac gamonaklisebi ar vrceldeba karteluri SeTanxmebebis kategoriaze. racam proeqtis seriozuli naklia. rogorc aRvniSneT, zogierTi kanoni gamonaklisebs avrcelebs mcire dasaSualo firmebis SeTanxmebebze, Tu isini arsebiT gavlenas ar axdenenkonkurenciaze da xels uwyoben maT efeqtian TanamSromlobas (Tumca aseTmidgomas ar iziarebs zogierTi mkvlevari. mag. ixilavs ra aRmosavleT da centralurievropis postsocialisturi qveynebis kanonebis Sesabamis debulebebs, pitmani Tvlis 3
 34. 34. rom zogierTi kanonis formulirebiT yvelaze aSkara fasebze garigebac ki SesaZloaSedges, im imediT, rom mxareebi SeZleben antimonopoliuri organoebisdarwmunebas, rom es faqti ar iwvevs konkurenciis SezRudvas). cnobilia e.w ‘kriziskartelebis’ da sxvaTa avtorizaciis (gamonaklisad aRiarebis) SemTxvevebic, Tumcagarkveul garemoebebSi. mag.: iaponiisa da germaniis antikarteluri kanonmdeblobiTdaSvebuli iyo e.w. racionaluri da antikrizis kartelebi mxareTa moTxovnisSesabamisad. mogvianebiT orive qveyanam gaauqma es gamonaklisebi(Sesabamisad 1999 da 2005 wlebSi). aRsaniSnavia, rom im qveynebSic ki, sadacaseTi gamonaklisebi dRemde daSvebulia isini, TiTqmis, ar gamoiyeneba (unctad,2010).Se t y o bin e bi s r e J imi – rogorc SeTanxmebebis, aseve SerwymebisadministrirebisaTvis mravali qveyana awesebs Setyobinebis rejims da specialurmoTxovnebs mxareTa mimarT, maT Soris SeTanxmebis mxareTa saregistraciomonacemebis, damfuZneblebisa da SeTanxmebis saxeobisa da sxva detalebisSesaxeb informaciis wardgenis Taobaze. konkurenciis organo ixilavs da garkveuligaremoebebis gaTvaliswinebiT dasaSvebad an ukanonod miiCnevs garigebas daSesabamis daskvnas ugzavnis ganmcxadeblebs (administraciuli werilis,rekomendaciis an sxva formiT). am sisitemas gaaCnia, rogorc dadebiTi aseveuaryofiTi momentebi. kargi magaliTia evrokavSirSi 1962 wlidan moqmedi sistema(romelic Seicvla), aTasobiT Setyobineba da Sesabamisi xarjebi. eqspertebis azriT,instiucionaluri ganviTarebis /Camoyalibebis pirvel etapze es sistema SesaZloasasargebloc ki iyos monacemTa bazis Sesaqmnelad. garda amisa, rig SemTxvevaSi,am sistemis gamoyenebiT cnobili xdeba iseTi antikonkurenciuli qmedebebis 3
 35. 35. Sesaxeb, romelzedac samsaxurs warmodgenac ar eqneboda. axal, jer kidevCamouyalibebel sistemebSi, sadac kanonmdeblobis ZiriTadi koncefciebisazogadoebisaTvis naklebad cnobilia, notifikaciis (Setyobinebis) sistemas SeuZliadadebiTi rolis Sesruleba konkurenciis kulturis formirebaSic. rac Seexebanaklovanebebs: aseTi reJimi SesaZloa aRmoCndes kontrproduqtiuli konkurenciissaagentosaTvis resursebis gamoyenebis TvalsazrisiT da Seasustos Zalebi sxvaaranakleb mniSvnelovan mimarTulebebze. miT umetes, rom xSirad Setyobinebebissimravlis miuxedavad maTi detalurad ganxilva mainc SeuZlebelia. miuxedavad gansxvavebuli midgomebisa, rogorc savaldebulo asevenebayoflobiTi Setyobinebis SemTxvevaSi, kanoni aucileblad unda iTvaliswinebdesSetyobinebis ganxilvis vadebs. amasTan, gasaTvalsiwinebelia, rom nebarTvaSesaZloa eqvemdebarebodes gamoTxovas axali garemoebebis gamovlenis an sxvadasabuTebul SemTxvevebSi. firmaTaSoris SeTanxmebebis regulirebasTan dakavSirebiT, sainteresoaukanasknel wlebSi evrokavSiris qveynebSi damkvidrebuli e.w.Serbilebis/Semwynareblobis programa. programa iTvaliswinebs antikonkurenciulSeTanxmebebsa da garigebebSi monawile pirisaTvis sasjelis Semsubuqebas, anpiris srulad gaTavisuflebas sasjelisgan, im SemTxvevaSi Tu es ukanaskneli amxelsSeTanxmebis monawileebs da iTanamSromlebs faqtis gamoZiebis procesSi. (mag.poloneTis konkurenciisa da momxmarebelTa dacvis ofisis wliuri angariSisTanaxmad, 2010 wels am programiT sargeblobis 8 SemTxveva dafiqsirda. maTSoris erTerTi sayofacxovrebo saRebavebis distributorebis monawileobiT. firma,romelmac amxila karteli, am da sxva garemoebebis gaTvaliswinebiT saerTod 3
 36. 36. gaTavisuflda sasjelisagan, maSin rodesac danarcen or kompanias daekisra jarima,Sesabamisad 39 mln da 9 milioni polonuri zlotis odenobiT).22 dominir e b u l i md g o m a r e o b a da mi s i bor o t a dgam oy e n e b i s dau S v e b l o b a kontrolis ganxorcieleba dominirebuli mdgomareobis mqone firmebissaqmianobaze maT mier mdgomareobis SesaZlo borotad gamoyenebis Tavidanacilebisa da aRkveTis mizniT antimonopoliuri regulirebis erTerTi ZiriTadimimarTulebaa. A yvela kanoni konkurenciis Sesaxeb, Seicavs rogorc dominirebisganmsazRvrel kriteriumebs, aseve CamonaTvals im qmedebebisa, romlebickvalificirdeba, rogorc mdgomareobis borotad gamoyeneba. zogierT qveyanaSi amsakiTxebs calke kanoniT aregulireben. zogadad, ekonomikur Teoriasa da praqtikaSi gavrcelebuli mosazrebebiT (daara romelime konkretuli kanonis Tanaxmad), ekonomikuri agenti iTvlebadominirebuli mdgomareobis mqoned Tu mas SeuZlia bazarze zemoqmedebakonkurentebisagan damoukideblad. cnobilia koleqtiuri dominirebis cnebac. magevrokavSirSi (keisebi nestle, perie). konkurenciuli kanonmdeblobiT ikrZaleba aradominirebuli mdgomareoba (xSirad monopoliuri mdgomareoba da dominirebulimdgomareoba erTi da nigive mniSvnelobiT gamoiyeneba), aramed misi borotadgamoyeneba. Sesabamisad, meti sicxadisaTvis nebismieri dainteresebuli pirisTvismniSvnelovania dazusteba Tu ra iTvleba borotad gamoyenebad. mravali kanoni maTSoris UNCTAD modeluri/tipiuri EUkanoni (muxlis 4/2) gvTavazobs akrZalulqmedebebaTa CamonaTvals (Tumca ara amomwuravs). 3
 37. 37. dominirebuli mdgomareobis borotad gamoyenebis sawinaaRmdego zomebigaTvaliswinebulia TiTqmis yvela qveynis antimonopoliur kanonmdeblobaSi.aRsaniSnavia, rom am problemas ukavSirdeba AaSS-s pirveli antimonopoliurikanonic, ,,Sermanis aqti’’ (1890) miRebac, romlis meore seqciis Tanaxmad bazrismonopolizeba iTvleba ukanonod, xolo konkretuli mewarmeebis saqmianobisgarkveuli saxeebi (maT Soris SeTanxmeba fasebis erToblivad dawesebaze dabazrebis dayofaze konkurentebs Soris) mimarTuli bazris monopolizebaze iTvlebadanaSaulad. A1914 wels miRebuli iqna ,,kleitonis aqti’’ (romelmac ukanonodgamoacxadda safaso diskriminacia, anu saqonlis miyidva sxvadasxvamomxmareblebisaTvis gansxvavebuli fasiT) da kanoni ,,federaluri savaWro komisiisSesaxeb”, romelic iTvaliswinebda am komisis Seqmnas da misTvis antimonopoliurikanonebis ganxorcielebis uflebamosilebebis dakisrebas. aRsaniSnavia, rom TuSermanis aqti ewinaaRmdegeboda arsebul monopoliebs, kleitonis aqti ukanonodacxadebs maTi nebismieri formiT warmoqmnas. aSS-s antimonopoliuri kanonmdeblobis debulebebis umravlesoba, romlebicexeba monopolizacias (aSS-s kanonmdeblobaSi monopolizacia dominirebulimdgomareobis borotad gamoyenebis mniSvnelobiT gamoiyeneba) koncentrirebuliaZiriTadad ori kategoriis akrZalul qcevebze, rogoricaa: 1. dominirebuli mdgomareobis eqspluatacia (rac gamoixateba monopoliurifasebis dawesebaSi, momxmarebelTaTvis dausabuTebeli pirobebis SeTavazebasada sxva qmedebebSi) 3
 38. 38. 2. TviT dominirebuli mdgomareobis SenarCuneba da ganmtkiceba, racgamoixateba bazarze axali monawileTaTvis bazarze Sesasvleli barierebis SeqmnaSida ganmtkicebaSi, konurenciis ganviTarebisaTvis xelSemSleli pirobebis SeqmnaSi. aSS-s antimonopoliuri regulirebis praqtikis analizi gviCvenebs, rom Sermanisaqtis Sesabamisad antimonopoliuri kanonmdebloba ufro aqtiurad gamoiyenebadarRevaTa meore kategoriis anuU im qmedebebis mimarT, romelic aferxebs bazarzekonkurenciis ganviTarebas, rac kidev erTxel mianiSnebs, rom sazogadoebisaTvissaSiSad iTvleba ara mdgomareoba, aramed mdgomareobiT borotad sargebloba. (ix.rasel pitmani, ,,antimonopoliuri politika da kanonmdebloba amerikis SeerTebuliStatebSi”). amasTan, dominirebuli firmebis qcevis kontrolTan dakavSirebiT aSS-TvisdamaxasiaTebelia midgoma, rom antimonopoliuri kanonmdeblobis gamoyenebissafuZveli unda iyos principi, rom firmis qcevas bazarze ganapirobebs pirvel rigSidargis struqtura, Tumc dRemde sadiskusioa - ra unda iyos antimonopoliurigamoZiebis sagani qceva Tu bazris struqtura. gavrcelebuli mosazrebebiT,monopolisturi bazris mqone dargSi bunebrivia firmebis qcevac iqneba monopolisturi.gansxvavebuli mosazrebaa, rom TviT monopolizebuli dargic ki SesaZloa iyosteqnologiurad progresuli da awarmoebdes maRali xarisxis produqciasmomxmareblisaTvis misaRebi fasiT. amitom, azri ara aqvs antimonopoliurikanonmdeblobis gamoyenebas warmatebiT funqcionirebadi, Tundac monopoliurimdgomareobis mqone firmebis mimarT, Tu isini xelovnurad ar aferxebenkonkurenciis ganviTarebas. 3
 39. 39. dominirebuli mdgomareobis borotad gamoyenebis akrZalvebs iTvaliswinebsevrogaerTianebis sadamfuZneblo xelSekrulebis 82-e muxli (axali, lisabonis redaqciiTevrokavSiris funqciobis Sesaxeb xelSekrulebis 102-e muxli), romlis TanaxmadacikrZaleba evrogaerTianebis saerTo bazarze dominirebuli mdgomareobis borotadgamoyeneba, Tu amgvarma qmedebam SesaZloa mniSvnelovnad SezRudosvaWroba wevr saxelmwifoebs Soris. amave muxlis Tanaxmad dominirebis borotadgamoyenebad iTvleba iseTi qmedebebis Cadena, rogoricaa: arasamarTlani fasebis(monopoliurad maRali, romelic arsebiTad gansxvavdeba sawarmos mier gaweulidanaxarjebisagan, an mtaceblurad dabali fasis daweseba, romlis mizania bazridankonkurentebis gaZeveba), an vaWrobis arasamarTliani pirobebis daweseba;warmoebis bazrebis, an teqnikuri ganviTarebis SezRudva; savaWro partniorebisdiskriminacia da sxva qmedebebi. xelSekrulebiT agreTve gaTvaliswinebulia, rom ammuxlis debulebebis gamoyeneba SesaZlebelia mxolod ori pirobis, sawarmosdominirebisa da mis mier mdgomareobis borotad gamoyenebis faqtis erTdrouladarsebobis SemTxvevaSi. Ggarda amisa, am muxlis debulebebis gamoyenebisaTvisaucilebelia, rom geografiuli bazari moicavdes minimum erTi qveynis mTlian teritorias.ufro konkretulad: evrogaerTianebis xelSekrulebis Tanaxmad (TFEU muxli 102):”1. akrZalulia erTi an meti ekonomikuri agentis mier dominirebuli mdgomareobisborotad gamoyeneba saerTo bazarze an mis mniSvnelovan nawilze rogorcSeusabamo saerTo bazarTan Tu mas SeuZlia imoqmedos saerTo bazarze.2) monopoliuri mdgomareobis borotad gamoyenebad CaiTvleba:a) pirdapir an arapirdapir arasamarTliani gasayidi an SesaZeni fasebis an vaWrobissxva romelime arasamarTliani pirobis daweseba; 3
 40. 40. b) momxmareblis sazianod warmoebis, bazrebis an teqnikuri ganviTarebisSezRudva;g) savaWro partniorebTan araTanabari pirobebis gamoyeneba erTgvarovanigarigebebis SemTxvevaSi, riTac maT ayenebs araTanabar pirobebSi konkurenciisTvalsazrisiTd) xelSekrulebis dadebas uqvemdebarebs sxva mxareebis mier damatebiTipirobebis aRebas, romelic Tavisi bunebiT an komerciuli daniSnulebiT ar ukavSirdebaxelSekrulebis sagans;e)xelyofs sxva ekonomikuri agentebis konkurenciul SesaZleblobebs ise romgavlenas axdens konkurenciazev) iTxovs gansxvavebul angariSsworebas da sxva saqmian pirobebs rac iarsebebdakonkurenciis SemTxvevaSiz) uars ambobs dauSvas sxva ekonomikuri agentebi mis kuTvnil qselSi an sxvainsfrastruqturul saSualebebSi (qselis paraleluri gamoyeneba) SesabamisianazRaurebis sanacvlod, garda im SemTxvevebisa , roca dominirebuli ekonomikuriagenti daamtkicebs, rom funqciuri Tu sxva mizezebis gamo qselis (an infrastruqturissaSalebebis) paraleluri gamoyeneba SeuZlebelia”. dominirebuli mdgomareobis borotad gamoyeneba erTerTi yvelazewinaaRmdegobrivi sakiTxia konkurenciis kanonTan mimarTebaSi. sakamaToa,rogorc is Tu ra iTvleba mdgomareobis borotad gamoyenebad, aseve misigansazRvris kriteriumebic. pasuxi damokidebulia konkurenciuli regulirebis miznebze(keTildReoba, efeqtianoba, konkurenciis procesis dacva) da agreTve imazec Tu ra 4
 41. 41. Rirebulebebi iqneba gaTvaliswinebuli konkurenciis analizis procesSi (mag.momxmarebelTa mdgomareoba, Tu ekonomikuri efeqtianoba). zogadad – dominireba niSnavs mniSvnelovan gavlenas. ekonomikuri Sinaarsiki bazarze sawarmos dominirebuli mdgomareobisa gamoixateba mis unarSidam o u k i d e b l a d da a w e s o s kon k u r e n c i u l i fa s e b T a nSedar e biT ma R a l i fa s i da xa n g r Z l i v a d Seina r C u n o s igi .Ddominirebuli mdgomareobis borotad gamoyeneba SesaZloa gamoixatebodes iseTqmedebebSi, rogoricaa: warmoebis Semcireba da fasebis aweva konkurentebisa damomxmarebelTa reaqciis gauTvaliswineblad, xarisxisa da asortimentis daqveiTeba/Semcireba, uari inovaciebze da sxva. zogierTi kanoni ar gansazRvravs dominirebiskriteriumebs da konkurenciis organos aniWebs uflebas analizis safuZvelzedaadginos igi. qveynebis umravlesobaSi dominirebis gansazRvris kriteriumebi, iseverogorc dominirebis prezumpciis ganmsazRvreli norma kanoniTve ganisazRvreba.Tumca aRiarebulia, rom mniSvnelovani sabazro wili SesaZloa iyos mxolod erTerTida ara erTaderTi kriteriumi dominirebis gansazRvrisa. Sesabamisad, kanonTaumravlesoba miuTiTebs, rom dominirebuli mdgomareobis dadgenis procesSigaTvaliswinebuli unda iqnes sxva faqtorebic, rogoricaa bazarze Sesasvleli barierebi,faqtiuri da potenciuri konkurentebi, myidvelis gavlena, mniSvnelovani wilisxangrZlivad floba, masStabis ekonomia, sanedleulo wyaroebTan da pirveladgadamuSavebasTan xelmisawvdomoba, vertikaluri integraciis xarisxi, bazrisganviTarebis maCveneblebi, sawarmosa da misi konkurentebis finansuri resursebi(potenciali) da sxva mravali. mraval sistemaSi gaTvaliswinebulia e.w. dominirebisada Zalauflebis borotad gamoyenebis prezumpciuli, zRvruli normebi. maT Soris e.w. 4
 42. 42. safe harbours saxiT, rac imas niSnavs, rom zRvrul normaze mcire sabazro wilis flobisSemTxvevaSi kompaniis mier mdgomareobis borotad gamoyenebis sakiTxi arcixileba (ix. cxrili 2), ufro maRali wilis SemTxvevaSi ki mdgomareobis borotadgamoyenebis faqtis arseboba dgindeba zemoTCamoTvlili faqtorebisgaTvaliswinebiT. iseTi sistemebic arsebobs, sadac zRvruli wili sakmarisiadominantad cnobisaTvis da sawinaaRmdegos mtkicebis tvirTi ekisreba sawarmos,rac profesiul wreebSi kanonis naklad iTvleba. cxadia, zRvruli normebis arseboba(sxva faqtorebTan erTad) aadvilebs Sesabamisi normebis gamoyenebas, Tumca impirobiT, rom ar moxdeba maTTvis zedmeti mniSvnelobis miniWeba, rac gamoiwvevsan zedmetad mkacr aRsrulebas an piriqiT. dominirebasTan dakavSirebuli faqtebisanalizisaTvis aseve mniSvnelovani faqtorebia konkurencia, bazarze Sesasvlelad daimportis moculoba. cxadia, Tu ramdenime firma cdilobs bazarze SeRwevas, da esprocesi xelovnurad ar izRudeba, nebismier ukve damkvidrebul firmas gauWirdebamdgomareobis xangrZlivad SenarCumneba da, miT umetes, xangrZlivadgamoyeneba. amasTan, rac ufro viwroa Sesabamisi bazris ganmarteba miT ufroadvilia poziciis mopoveba/gamyareba/SenarCuneba bazarze. gasaTvaliswinebeliaisic, rom akrZalul qmedebaTa CamonaTvali zogierT kanonSi Zalian vrcelia, Tumcaamomwuravi ar aris. garda amisa zogierTi eqsperti miiCnevs, rom rigi kanonebisaSeicavs saSiS formulirebebsac, romelTa pirdapirma gamoyenebam SesaZloagamoiwvios bazarze sruliad kanonierad moqmedi dominanti firmebis ukanonodSeviwroebac. mag. cnobilia keisi saqarTvelos antimonopoliuri samsaxurispraqtikidan, rodesac erTerTi sadazRvevo kompania, mxolod imitom gamocxaddadominantad da iyo mcdeloba misi monitoringis reJimSi moqcevisa, rom mas 4
 43. 43. erTaderTs hqonda dazRveuli gemi! (anu gemebis dazRveva ganxilul iyo calkebazrad). cxadia kompaniam es faqti gaaprotesda da savsebiT samarTlianadac.analogiuri faqtebi cudad aisaxeba konkurenciis damcavi organos avtoritetze.analogiur debulebebs orpir maxvils uwodebs Tavis SromebSi rasel pitmani (Pittman,1997). aseve kritikulad afasebs dsT qveynebis kanonebis zogierT akrZalvebsiunktadis eqsperti natalia iaCeistova (YYacheistova, 2000). analogiuri poziciaagamoxatuli statiaSi: ”saqarTvelos antimonopoliuri kanonis ZiriTadi debulebebisSefaseba rasel pitmanis testiT” (q.lafaCi, 2001, 2002). gamokvlevebiT (ICN, 2010)dasturdeba, rom dominirebasTan dakavSirebul saqmeTa ganxilvis procesSikonkurenciis saagentoebis umravlesoba iTvaliswinebs zemoTCamoTvlilifaqtorebidan yvelas an umravlesobas (danarTi 4,5). aRsaniSnavia, rom evrokomisia firmis sabazro Zalauflebis Sefasebisasiyenebs yvela qvemoT CamoTvlil kriteriums: sabazro wili, konkurentebismdgomareoba bazarze, bazarze Sesasvleli an warmoebis gafarToebis barierebi,masStabis an qseluri efeqtebi, myidvelis sabazro Zalaufleba, sanedleulo bazebisfaqtorebis xelmisawvdomoba/vertikauri integracia, sabazro mdgomareobisstabiluroba, bazris ganviTarebis done, mniSvnelovani aqtivebisadmi wvdoma,firmisa da misi konkurentebis finansuri resursebi, fasebis maRali done, firmismogeba. analogiuri midgomebi aqvT ukrainas, britaneTs, SvedeTs, Sveicarias,ruseTs, rumineTs, latvias, axal zelandias, bulgareTs, safrangeTs. aSS, espaneTi,singapuri, germania, indoeTi, CexeTi (es ukanaskneli, iseve rogorc meqsika, naklebyuradRebas amaxvilebs Zalauflebis xangrZlivobaze da bazris ganviTarebis xarisxze)naklebad an saerTod ar amaxvilebs yuradRebas bolo or maCvenebelze. firmis 4
 44. 44. resursebs, finansur mdomareobas da mogebas ar iTvaliswinebs israeli, iamaika,irlandia, italia, aSS (garda israelisa es jgufi aseve ignorirebas ukeTebs fasebismaRal donesac). sayuradReboa, rom amerikuli midgomebiT sazogadod sawarmo, romelickanonierad inarCunebs dominirebul mdgomareobas uflebamosilia daawesosnebismieri fasi sakuTar produqciaze da momsaxurebaze da miiRos nebismierimogeba, rac Tavis mxriv Taviseburi stimuli xdeba bazarze axali monawileebisSesasvlelad da xels uwyobs konkurenciis ganviTarebas da Sesabamisadsazogadoebis keTildReobis amaRlebas. zemoaRniSnulis da sxva faqtorebisgaTvaliswinebiT, Tavisufali bazris pirobebSi dausabuTeblad migvaCniasawarmoTaTvis (Tu isini ar warmoadgenen bunebrivi monopoliebis subieqtebs an arawarmoeben saqonels/momsaxurebas, romelTa tarifebic eqvemdebarebasaxelmwifo regulirebas, an romelTa SeZenac savaldebulo an sasicocxlodaucilebelia) fasebis regulirebis ama Tu im formis, maT Soris rentabelobis zRvrulinormis daweseba. praqtika adasturebs, rom dominirebis gansazRvrisas erTerTi yvelazemniSvnelovan kriteriumad aRiarebulia bazarze Sesasvleli barierebi(blokireba/Seferxeba bazarze), romlebic kvalificirdeba rogorc: s t r u q t u r u l iba ri e r e b i (romelic dakavSirebulia dargis maxasiaTeblebaTan: teqnologia,warmoebis xarjebi, moTxovnileba) dast ra t e giu li b a r i e r e b i (romlebic sxvadsxva formiT iqmneba TviT moqmedifirmebis mier. bazarze damkvidrebul firmebs SeuZliaT gaaZlieron struqturulibarierebi, an daemuqrnon bazarze axal Semsvlelebs (mag. gaaZlieron sawarmoo 4
 45. 45. simZlavreebi saWiroebis SemTxvevaSi e.w. fasebis omis gamosacxadeblad, izrunoninfrastruqturuli obieqtebTan sxvebisTvis misadgomebis garTulebaze da sxva). sakanonmdeblo barierebi (tarifebi, qvotebi, normatiuli aqtebi eqskluziuruflebebTan dakavSirebiT, rac saboloo jamSi aZlierebs ama Tu im subieqtismdgomareobas sakanonmdeblo doneze) da sxva saxis adinistraciuli winaRobebi (racarc Tu iSviaTad lobisturi saqmianobis Sedegia). administraciuli barierebi sakmaodgavrcelebulia postsocialisturi qveynebis praqtikaSi. swored am problemisgamoZaxilad unda CaiTvalos is faqti, rom postkomunisturi kanonebis umravlesoba,maT Soris yofili sabWoTa kavSiris TiTqmis yvela qveynis pirveli Taobis kanoniSeicavs specialur debulebebs da awesebs pirdapir akrZalvebs saxelmwifoxelisuflebis antikonkurenciul qmedebebze. analogiur debulebebs SeicavdasaqarTvelos saxelmwifo sabWos 1992 wlis dekreti “monopoliuri saqmianobisSezRudvisa da konkurenciis Sesaxeb” (muxli 7), saqarTvelos kanoni (1996)“monopoliuri saqmianobisa da konkurenciis Sesaxeb” (muxli 10) da saqarTveloskanoni (2005) “Tavisufali vaWrobisa da konkurenciis Sesaxeb”. Tumca esukanaskneli naklebad SeiZleba ganxilul iqnes, rogorc kanoni konkurenciis Sesaxeb. dominirebuli mdgomareobis borotad gamoyenebis tipiuri SemTxvevebia:a) mt a c e b l u r i f a s e b i, anu fa s e bi s TviTRi r e b u l e b a z edab a l i fa si s d aw e s e b a ba z r i d a n kon k u r e n t i s gaZ e v e bi smizniT.rac ufro diversificirebuli pozicia aqvs sawarmos da rac ufro Zlieria igi finansurad miTufro metad SeuZlia mas am midgomiT sargebloba. Tumca, hqonda Tu ara adgili amqmedebas aucilebelia dadgindes analiziT. zogierT sistemaSi cdiloben dadgenasramdenad didia albaTobaa dakarguli Tanxebis ukan amoRebisa momavalSi, 4
 46. 46. konkurentis gandevnis Semdeg. SesaZloa, rom aseTi politika momxmareblisaTvisdroebiT sasargebloc ki aRmoCndes. sxva sistema ki saerTod ar iTvaliswinebs amsaSiSi albaTobis faqtors da Tvlis, rom aseTi qmedeba ukanonod unda CaiTvalosTu mxare ver asabuTebs fasis kavSirs TviTRirebulebasTan. garda mtacebluri fasisa,cnobilia SemTxvebic, rodesac saqonlis an momsaxurebis SeZena xdeba mxolodkonkurentis SeCerebis/ Camocilebis mizniT. (paraleli SeiZleba gavavloTsaprivatizacio obieqtis, an konkurenti sawarmos aqtivebis SeZenasTan ara misiSemdgomi gamoyenebis, aramed misi gaCerebisa da Sesabamisi bazris segmentisdakavebis mizniT. swored amitom rogorc konkurenciis aseve adgilobrivi warmoebisdacvisa da ganviTarebis mizniT, saprivatizebo da sainvesticio proeqtebisantimonopoliuri eqspertizis procesSi aucilebelia yuradRebis gamaxvileba im faqtze,rom gaTvaliswinebuli iyos sxva pirobebTgan erTad profilis SenarCuneba. sxvaESemTxvevaa ar mihyido konkurents aucilebeli masalebi saqmianobisaTvis. dabali fasebi sasargebloa momxmareblisaTvis. Sesabamisad rigigansakuTrebiT ganviTarebuli qveynis (maT Soris aSS) uwyebebi sakmaod frTxiladudgebian am sakiTxs da faqtis kvalificirebisas pirvel rigSi bazris struqturasiTvaliswineben. rig SemTxvevebSi arc maRali fasis daweseba ganixilebamdgomareobis Sefasebisa da qmedebis kvalifikaciis ZiriTad kriteriumad.gan s x v a v e b u l i midg ome bi: evrokomisia miiCnevs ukanonod mxolodganzraxul mtaceblur fasebs konkurentebis Seviwroebisa da bazarze mdgomareobisganmtkicebis mizniT, rac zians ayenebs momxmareblebs da keisebis ganxilvasiwyebs mxolod Sesabamisi mtkicebulebebis arsebobisas. CineTis kanoni,TviTRirebulebaze dabal fasad gayidvas krZalavs. imavdroulad iTvaliswinebs 4
 47. 47. SemTxvevebs, rodesac aseTi praqtika ar CaiTvleba ukanaonod, mag sawarmosdaxurva, sezonuri fasdaklebebi da sxva. monRoleTis kanoni ukrZalavsmonopolistebs produqciis gayidvas TviTRirebulebaze dabal fasad konkurentebisgandevnis mizniT; brazilia krZalavs dasabuTebis gareSeE saqonlisTviTRirebulebaze dabal fasad gayidvas. kolumbia mtaceblur fasebs ixilavs, rogorcmdgomareobis borotad gamoyenebas. sainterseoa amerikuli midgoma. aSS-s umaRlesma sasamarTlom daaskvna,rom aseTi faqtis dasadgenad aucilebelia ori piroba, TviT dabali fasis arseboba dameore, rom arsebobs saSiSi albaToba e.w fasebSi investiciis ukan dabrunebisa.Sesabamisad, aucilebelia ganasxvavo konkurenciisaTvis xelSemwyobi dabali fasiantikonkurenciuli mtacebluri fasisagan, radganac fasebis Semcireba xSirad sruliadsamarTliani miznebisaTvis, mag. saqmiani operaciebis gafarToebisaTvisgamoyeneba, rac TviT konkurenciis arsia” (ix. )b) di s k r imin a c i u l i fa si s an vaW r o bi s gan s x v a v e b u l ipi r o b e b i s g amo y e n e b a – aseTi faqtebi ar gamoirCeva antikonkurenciuliefeqtiT, Tumca ekonomikuri dasabuTebais gareSe mraval qveyanaSi kvalificirdeba,rogorc diskriminacia. mag. SeRavaTi mudmivi klientebisaTvis SesaZloa iyosmiCneuli dausabuTeblad da imavdroulad, SeRavaTi didi moculobis garigebazeCaiTvalos kanonierad (masStabis ekonomikis gamo); an SesaZloa aixsnas imiT,rom sxvadasxva garigeba daido sxvadasxva sabazro pirobebSi, an klienti ufrokargad vaWrobda da sxva. aseve SeRavaTebi mudmivi klientebisaTvis SesaZloaganxilul iqnes rogorc momxmareblis sakeTildReo qmedeba, Tumca 4
 48. 48. konkurencisaTvis sazianoc aRmoCndes Tu gamoiyenebuli iqneba mxolod msxviliklientebis sasargeblod. safaso diskriminaciis erTerTi gamovlinebaa saqonlis EerTnairfasad gayidva, rodesac miwodebis xarjebis gansxvavebulia. aseTive akrZalvebidiskriminaciaze vrceldeba momsaxurebisa da gayidvis pirobebzec.g) ga d a s a y i di (x e l a x l a ga s a y i di) fa s e bi s dad g e n agansxvavebuli midgomebi: brazilia ukrZalavs dominant kompaniebs fasis an sxvagansxvavebuli pirobebis dadgenas distributorebisa da sacalo movaWreebisaTvismesame pirebTan mimarTebaSi. evropaSi es sakiTxi ganixileba, rogorc vertikaluriSeTanxmebebis antikonkurenciuli elementi. SvedeTSi maqsimalur fasze SezRudvaar wesdeba, minimalurTan dakavSirebiT ki kanoni iTvaliswinebs garkveulqmedebebs Tu igi mniSvnelovan gavlenas axdens konkurenciaze. kanadaiTvalisiwinebda sisxlis samarTlis sasjels gadasayidi fasebis SenarCunebaze. 2009wlidan Seicvala midgoma da gaTvalisiwinebulia mxolod administraciuli sanqciebi,isic im SemTxvevaSi, Tu sasamarTlo daadgens, rom es faqti uaryofiT gavlenasaxdens konkurenciaze (ara mxolod dominantebis aramed sxva kompaniebismimarTac). aSS-Si Sermanis kanoniT minimaluri fasis dadgena iTvleba upirobodukanono qmedebad (Tu werilobiTi Tanxmobaa distributorTan), rac Seexebamaqsimaluri fasis dadgenas es sakiTxi ixileba gonivrulobis principiT.d) ga rig e b a z e dau s a b u T e b e l i ua ri – ukanonod iTvlebagansakuTrebiT, maSin rodesac dominanti flobs iseT saSualebebs, romelTagamoyenebac sasicocxlod mniSvnelovania konkurentisaTvis. analogiuri sakiTxixSirad ixileba rogorc vertikaluri antikonkurenciuli SeTanxmebeba. kanonTa 4
 49. 49. umravlesobaSi analogiuri midgomaa eqskluziur da SerCeviT ganawilebasTandakavSirebuli sakiTxebisadmi. cnobilia, rom sabazro zalauflebis borotad gamoyenebis problemagansakuTrebiT aqtualuria liberalizebul seqtorebSi, sainteresoa am mxrivtelekomunikaciebis sfero. sakamaTo ar aris, rom telekompaniis bazrebisliberalizaciam ( dargSi kerZo investiciebis Sesvlam) gaafarTova axali produqtebis damomsaxurebis arCevani, Seamcira fasebi da gaaumjobesa momsaxurebis xarisxi.rac Seexeba saqarTvelos, miuxedavad gaumjobesebuli maregulirebeli modelisa darigi dargobrivi parametrebisa, bazris monawileTa azriT, am sferoSi kvlav aqtualuriasabazo Zalauflebis borotad gamoyenebis problema bazarze damkvidrebuli (an axalida jerjerobiT ualternativo ) kompaniebis mier, rac gamoixateba iseT qmedebebSirogoricaa a) bazarze dominirebuli kompaniis mflobelobaSi arsebul qselebTandaSvebis garTuleba, b) gadajvaredinebuli subsidireba da momxmareblis erTikategoriis xarjebis meore kategoriis momxmareblisaTvis dakisreba c) mewarmesubieqtebis aratanabar pirobebSi Cayeneba d) momxmarebleli arCevanis xelovnuliSezrudva, e) fasiT diskriminacia da sxva, rac, rogorc Cans aramarto qarTulirealobaa, aramed damaxasiaTebelia am sferos (iseve rogorc sxva liberalizebuliseqtorebisaTis) ganviTarebisaTvis gansakuTrebiT gardamaval qveynebSi, racdastureba konkretuli keisebiT sxvadasxva qveynebis praqtikidan.e) g a y i d v e b i d ama t e b i T i pi r o b e b i s S e T a v a z e b i T - ixileba saqonlisgayidvis gansxvavebuli sqemebi: 1) (a + b) erTad, calke „a“ da calke „b“, da TuerTerTs meoresTan erTad iyidi SeRavaTiT isargebleb; 2) „a“-s ver iSeiZen, Tu ar 4
 50. 50. iyide „b“-c. aseTi midgoma xSirad gamoiyeneba im saqonlis saralizaciod, romelsachyavs ufro aqtiuri konkurenti da mis mier, radgan visac dominirebuli mdgomareobaukavia moTxovnadi saqonlis bazarze mas advilad SuZlia Tavs moaxviosmomxmarebels damatebiTi sagnis Sesyidva. cxadia, aseTi praqtika sazianoamomxmareblisaTvis da agreTve vnebs konkurencias. iurisdiqciebis umravlsebaSikonkurenciis organo ixilavs Sesabamis qmedebebs da paketuri SeTavazebisSemTxvevaSi iRebs garkveul zomebs Tu dominanti firma ar daasabuTebs Tavisiqmedebis marTlzomierebas. amerikaSi Tavsmoxveuli pirobebi ganixileba, rogorcqmedeba, rodesac erTi mxare yidis amaTu im saqonels mxolod im pirobiT Tu meoremxare damatebiT SeiZens sxva saqonels an momsaxurebas. an ukiduresSemTxvevaSi dasTanxmdeba, rom ar iyidis am saqonels sxva pirisagan.( ganawilebiTi ekonomikis pirobebSi deficituri saqonlis Tavis fasad SeZenis erTerTipiroba xSirad iyo sxva saqonlis gasaRebac, rasac momxmarebeli xSiradsiamovnebiT Tanxmdeboda, Tumca igives ver vityviT sabazro urTierTobebze (mag.konkretuli sadazRvevo kompaniis sadazRvevo polisis SeZena samanqano kreditisaucileblei piroba iyo wlebis ganmavlobaSi, anlaogiuri SemTxvevebi iyo sxvaqveynebSic, Tumca saqarTvelosagan gansxvavebiT, Tundac ukrainasa dabelorusSi, isini ar darCenilan Sesabamisi stuqturebis reagirebis gareSe; SeTanxmeba xelSemkvreli pirobebis Sesaxeb CaiTvleba ukanonod mxolodmaSin, rodesac gamyidveli sargeblobs erTi saqonlis sabazro kontroliT da aiZulebsgamyidvelebs romlebic ar eTanxmebian SeiZinon sxva saqonelic. pasuxismgeblobaiZulebiTi asortimentisaTvis Sermanis kanonis pirveli nawilis Tanaxmad dgeba maSin,Tu: sakiTxi exeba or gansxvavebul sagans da mopasuxe ar utovebs klients sxva 5
 51. 51. gzas, garda imisa, rom iZulebiT iyidos Tavsmoxveuli sqoneli raTa SeiZinos misTvissasurveli saqoneli. xaverdovani revoluciebis Semdeg centraluri da aRmosavleT evropisqveynebis reformatorebi da swavlulebi dadgnen sakamaTo amocanis winaSe,Esxva kanonebs Soris miRebul iqna konkurenciis Sesaxeb kanonebic (ungreTi,poloneTi, CexeTi, litva) da gaaqtiurda teqnikuri daxmareba US, EU da EC mxridan.imavdroulad, gansakuTrebiT pirvel etapze, aSS- Si gamoikveTa gansxvavebulipoziciebic konkurenciis kanonebis mniSvnelobas, mizanSewonilobasa dadanergvasTan dakavSirebiT (Codec,1992). zogierTi kritikosi miiCnevda, rom sabazroekonomika unda iyos orientirebuli nebadarTul da ara amkrZalav qmedebebze,mogebis maqsimizaciaze da sawarmoTa Tavisuflebaze samTavroboCarevebisagan. Tumca, rogorc praqtika adasturebs sabazro Zalebis Tavisuflebisgaranti swored konkurenciis damcavi normebia (PPittman,2004) . gamoiTqvaSeSfoTeba (Codec,1992, 1998), rom aseTi kanonebi da, miT umetes maTi Zalianmkacrad aRsruleba, Seicavs safrTxes konkurenciuli qcevis waxalisebisa dabazrebis gafarToebisaTvis. kritikosebi kamaTobdenen, rom dominirebuli mdgomareobis borotadgamoyenebasTan dakavSirebuli debulebebi (monopolizacia - Sermanis kanonimixedviT) centraluri da aRmosavleT evropis qveynebSi Seasruleben e.w. „troascxenis“ rols warmatebul sawarmoebSi. Cikagos skolis zemoxsenebuliwarmomadgeneli ganviTarebadi qveynebis antitrastTan dakavSirebiT aRniSnavda,rom “ antitrastuli saagentoebi SezRudulad unda moiqcnen iZulebiT aRsrulebaSispecifikuri perse illegal debulebebisa da fasebis fiqsaciasa da sxva debulebebTan 5
 52. 52. dakvSirebiT“. rasakvirvelia aSS aRmasruleblebica da teqnikuri daxmarebisgamwevnic SeSfoTebulni arian am debulebebis zrvargadasuli aRsrulebiT werdapitmani. rac Seexeba realobas: „axla rodesac CEE yvela qveyanas aqvs konkurenciiskanonebi da amTi aRsrulebis 10 welze meti praqtika, mizanSewonilia am praqtikisgaanalizeba da Sefaseba, xom ar moqmedeben antitrastuli organoebi fasebismakontroleblisa da ara konkurenciis ganviTarebisaTvis xelSmwyobisa da damcvelisrolSi, xom ar iyo maTi qmedebebi warmosaxviTi da mimarTuli mxolod didi sabazrowilis mqone kompaniebis mimarT. werda pitmani statiaSi ,,Abuse of DominanceProvisions in Central and East European Competition Laws: Have Fears of OverEnforcement Been Born Out?“. amave statiaSi avtori aanalizebs 1996 da 2001 wlebSidominirebuli mdgomareobis porotad gamoynebis 110 SemTxvevas (romelTaudidesi nawili - 62 poloneTze modis) da daaskvnis, rom aRsrulebis sferoSi aqtivoba(cxadia, rodesac misi safuZvelia saTanadod dasabuTebuli kanodarRveva da aramxolod firmis sabazro Zalaufleba), sruliadac ar aisaxeba negatiurad mTliani Sidaproduqtis zrdis tempebze da ar aferxebs ekonomikur zrdas qveynis ekonomikismasStabiT. sailustraciod mohyavs poloneTi, romelic Tu ganxilul saqmeTaraodenobis mixedviT vimsjelebT, yvelaze meti antimonopoliuri aqtivobiTgamoirCeoda, Tumca, amas qveynis ganviTarebis tempebi ar Seuferxebia. rogorcpraqtika gviCvenebs, saziano SeiZleba iyos ara zogadad kargad gaazrebulisakanonmdbelo debulebebi, aramed maTi araswori interpretacia, an zedmetadmkacri aRsruleba, rac dRis wesrigSi ayenebs aRsrulebis meqanizmebis srulyofisa daam procesSi biznesisadmi keTilganwyobis aucileblobas (OECD,2007). 5
 53. 53. rogorc avtori aRniSnavs: monopoliuri mdgomareobis borotadgamoyenebasTan dakavSirebuli debulebebis aRsrulebis praqtikis analizi (romelicganxorcielda 11 qveyanis magaliTze) cxadhyofs, rom moCvenebiTi(an damaluli)eSmakebis materializeba ar moxda. (PPittman,2004) konkurenciis kanonebis “tolerantoba” ki swored imaSi mdgomareobs rom isiniar iTvaliswineben Carevas sawarmos saqminobaSi, vidre TviT es ukanasknelni argadawyveten sakuTari qmedebebiT xeli SeuSalon bazarze sxva sawarmoebisSesvlas, damkvidrebasa da Tavisufal saqmianobas.2. 3 kon c e n t r a c i a (Ser w y m e bi da Se Z e n e b i ,ga e rTi a n e b e b i ) Serwymebis kontroli miznad isaxavs Tavidan aicilos SeZenis an sxvastruqturuli kombinaciebiis gziT iseTi sawarmoebis warmoqmna romelTac eqnebaTstimulebic da SesaZleblobac sabazro Zalauflebis borotad gamoyenebisa. rogorc praqtika adasturebs, Serwymebis didi umravlesoba prokonkurenciulia.Tumca, maT Soris arian konkurenciisaTvis safrTxis Semcveli da SemzRudavixasiaTis da miznebis SemTxvevebic. yvela kanoni konkurenciis Sesaxeb SeicavsSerwymebTan dakavSirebul debulebebs, Tumca maTi Sinarsi da gamoyenebis/aRsrulebis formebi mraval SemTxvevaSi gansxvavebulia. Sesabamisad, 5
 54. 54. gansxvavebulia damokidebulebac horizontaluri, vertikaluri da konglomeratuliSerwymebis mimarT. Serwymebis analizis mniSvnelovani elementebia: struqturuli da qceviTifaqtorebi, mxareTa sabazro wili, zRvruli normebi, im kriteriumebis arseboba,romliTac ganisazRvreba unda aikrZalos garigeba Tu CaiTvalos gamonaklisad,proceduruli sakiTxebi, maT Soris notifikaciis sistemebi (savaldebulo danebayoflobiTi), post faqtum intervenciebi, sanqciebi da sxva. amasTan, rogorcsaerTaSoriso pratqikis analizi gviCvenebs Tanamedrove Serwymebis kontrolissistemebSi msgavseba ufro metia vidre gansxvaveba. rac mniSvnelovanwiladSedegia imisa, rom ukanasknel wlebSi mravalma qveyanam garkveuli damatebebiSeitana Serwymebis kontrolTan dakavSirebul debulebebSi da am procesebSiaSkarad SeiniSneba saerTo orientirebisadmi swrafva. termini “koncentracia” – xSirad Serwymis/gaerTianebis sinonimadgamoiyeneba da ganimarteba rogorc sxva sawarmoze kontrolis mopovebaSerwymis, SeZenis an sxva gziT. koncentraciis done /xarisxi ki gamoiyenebasasaqonlo bazrebze konkurentuli garemos Sefasebis ZiriTad raodenobrivkriteriumad. sabazro Zalauflebis koncentrciis raodenobrivi SefasebisaTvisgamoiyeneba ori maCvenebeli: koncentraciis koeficienti (CR), romelic ganisazRvrebarogorc bazarze moqmedi kompaniebis sabazro wilis jami (mag. CR CR3, CR4, CR8,CR10) da herfindal hirSmanis indeqsi (HHI), romliTac iangariSeba, bazarzemoqmedi kompaniebis sabazro wilebis kvadratebis jami. Aam koeficientebismniSvnelobebis mixedviT Sesabamisi bazari kvalificirdeba, rogorc:- maRali koncentraciis – CR3 >70%, xolo HHI > 2000 5
 55. 55. - saSualo koncentraciis – 45 < CR3 < naklebia 70%, 1000 < HHI <2000 - susti koncentraciis – CR3 < 45%, xolo HHI < 1000 maRali. koncentracia niSnavs sabazro Zalauflebis Tavmoyras mcire raodenobis monawileTa xelSi, rac gansakuTrebul problemebs qmnis im SemTxvevaSi Tu bazarze Sesasvleli maRali barierebia. sabazro koncentraciis doqtrina farTod gamoiyeneba Zalauflebis indikatoris rolSi. zogadad, koncentraciis zrda maRali sabazro barierebis pirobebSi sakmaod saSiSia monopolizaciis TvalsazrisiT da qmnis pirobebs mdgomareobis borotad gamoyenebisaTvis. Serwyma – korporaciuli samarTlis terminia da gulisxmobs ori sawarmosgaerTianebas, romlis Sedegadac erTerTi maTgani wyvets arsebobas. Serwymisgageba konkurenciis kanonmdeblobaSi ufro vrcelia da gulisxmobs SeZenas,STanTqmas, erToblivi sawarmos Seqmnas, kontrolis mopovebas, an Tundac erTi daigive pirebs sxvadasxva kompaniebis direqtoratSi. SeZena/ STanTqma – SeZena niSnavs sawarmos mTlianad SeZenas, anmsxvili wilebis SeZenis gziT (an Tundac nawil-nawil minoritaruli wilebis SeZenasdroTa ganmavlobaSi im raodenobiT, rac uzrunvelyofs kontrolis mopovebas samiznesawarmoze) gavlenis/kontrolis mopovebas. mraval qveyanaSi sawarmoSimniSvnelovani wilebis SeZena eqvemdebareba Setyobinebas (notifikacias) Tu igiwilis SemZens kontrolis saSualebas aZlevs gamyidveli sawarmos bazarze.Setyobinebebis msgavsi sistema sxva sferoSic aris gaTvalisiwinebuli. mag. fasianiqaRaldebis Sesaxeb bazris kanonmdeblobiT, maT Soris saqarTveloSic,mniSvnelovani wilis (kapitalis bazarze sxvasxva qveyanaSi mniSvnelovanSenaZenad iTvleba da eqvemdebareba Setyobinebas sawarmos aqciebis 5-10% 5

×