Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Tipologia textual

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 9 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Ähnlich wie Tipologia textual (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Tipologia textual

  1. 1. TIPOLOGIA TEXTUAL Maribel Sospedra - CURS 2011-2012
  2. 2. <ul><li>Text conversacional </li></ul><ul><li>Concepte (Conversa) Uns participants interactuen en un espai i un temps determinats. </li></ul><ul><li>Característiques . </li></ul><ul><li>Usa frases breus i simples. </li></ul><ul><li>El vocabulari i les expressions són col·loquials. </li></ul><ul><ul><ul><li>Fórmules: excuses, salutacions, comiats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pronoms personals interrogatius </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adverbis d’afirmació i de negació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Puntuació relacionada amb l’entonació. </li></ul></ul></ul><ul><li>Tipus de text: </li></ul><ul><ul><ul><li>Diàlegs, xats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cartes i postals, e-mails </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Còmics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entrevistes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Enquestes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Qüestionaris </li></ul></ul></ul>Maribel Sospedra - CURS 2011-2012
  3. 3. <ul><li>Text narratiu </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Concepte La narració relata fets, accions, i esdeveniments reals o ficticis amb la intenció d’entretenir o informar. </li></ul><ul><li>Característiques: </li></ul><ul><ul><ul><li>Oracions predicatives; verbs d’acció (venir, dur…) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ús predominant del passat (els fets van tenir lloc…) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Importància dels elements adverbials per situar-nos en l’espai i el temps (abans, ahir...). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Connectors causals, temporals…(perquè, quan…) </li></ul></ul></ul><ul><li>Estructura : </li></ul><ul><ul><ul><li>Els fets s’organitzen en ordre cronològic: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Situació inicial </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nus </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Desenllaç </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>En la notícia: piràmide invertida. </li></ul><ul><li>Tipus de text : </li></ul><ul><ul><ul><li>Literari: narració, conte o novel·la. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Periodístic: notícia, crònica o reportatge. </li></ul></ul></ul>Maribel Sospedra - CURS 2011-2012
  4. 4. <ul><li>Text descriptiu </li></ul><ul><li>Concepte Ens explica com són i quines qualitats tenen les coses, els llocs, les persones. </li></ul><ul><li>Característiques : </li></ul><ul><ul><ul><li>Predominen els substantius i adjectius qualificatius (bonic, blavós…) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les oracions atributives (era alt…) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verbs en temps present o imperfet (porta, portava…) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adverbis i locucions adverbials per situar en l’espai (damunt de, més enllà…) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Camps lèxics. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recursos estilístics: comparació (era alt com un gegant), metàfora (ells tenia dues llunes) . </li></ul></ul></ul><ul><li>Estructura : </li></ul><ul><ul><ul><li>Del més general al més concret </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De dalt a baix, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D’esquerra a dreta </li></ul></ul></ul><ul><li>Tipus de text: </li></ul><ul><ul><ul><li>Sol estar inclòs dins altres tipus de text: narratiu, expositiu… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tipus específics: el retrat, la caricatura. </li></ul></ul></ul>Maribel Sospedra - CURS 2011-2012
  5. 5. <ul><li>Text explicatiu o expositiu </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Concepte L’exposició dóna informació o aporta coneixements sobre un tema i ajuda a entendre un text. </li></ul><ul><li>Característiques </li></ul><ul><li>Usa oracions subordinades causals, consecutives i finals. </li></ul><ul><li>Escrit preferentment en present. </li></ul><ul><li>Precisió lèxica. </li></ul><ul><li>Estructura : </li></ul><ul><ul><ul><li>Té una organització lògica i jeràrquica de les idees: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Presentació (presenta el tema) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desenvolupament (desplega les idees) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Conclusió o resum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utilitza gràfics, esquemes i dibuixos. </li></ul></ul></ul><ul><li>Tipus de text : </li></ul><ul><ul><ul><li>Definicions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Textos científics o divulgatius. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Treballs monogràfics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Llibres de text. </li></ul></ul></ul>Maribel Sospedra - CURS 2011-2012
  6. 6. <ul><li>Text argumentatiu </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Concepte Consisteix a exposar de manera raonada i lògica unes opinions per intentar convéncer algú d’una idea o opinió. </li></ul><ul><li>Característiques </li></ul><ul><li>S’hi donen judicis de fets (objectius) i judicis de valor (subjectius) </li></ul><ul><li>Estructura : </li></ul><ul><ul><ul><li>Té una organització lògica i jeràrquica de les idees: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Exposició (presenta el tema) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Demostració (s’expliquen els arguments que serveixen per demostrar la tesi) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Conclusió (recull de manera clara la tesi de l’autor) </li></ul></ul></ul><ul><li>Tipus de text : </li></ul><ul><ul><ul><li>Assaigs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cartes al director </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Parlaments polítics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sermons </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Crítiques (cinematogràfiques, literàries…) </li></ul></ul></ul>Maribel Sospedra - CURS 2011-2012
  7. 7. <ul><li>Text instructiu </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Concepte Les instruccions són textos que exposen de manera molt clara dels processos, ordres o obligacions que cal fer en un cas determinat. </li></ul><ul><li>És una informació objectiva i precisa , redactada de forma breu, no sobra ni s’oblida de cap informació essencial.. </li></ul><ul><li>Característiques : </li></ul><ul><ul><li>Formes verbals d’imperatiu (respecteu, feu, circuleu...) </li></ul></ul><ul><ul><li>També es fa servir el present, el futur i la forma impersonal es (es posa al foc ... ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Perífrasis d’obligació : haver de +infinitiu, caldre, ser necessari,.. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordinals i cardinals : primer, segon, u, dos... </li></ul></ul><ul><li>Estructura : </li></ul><ul><ul><li>Hi ha diversos tipus de textos instructius i és difícil donar un esquema fix. És important que la informació siga clara i ben ordenada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tipus de text: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>receptes de cuina </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>regles de joc, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ordres, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>maneig d’aparells i reglaments, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>normes de comportament… </li></ul></ul></ul>Maribel Sospedra - CURS 2011-2012
  8. 8. <ul><li>Text predictiu </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Concepte Exposa fets que poden donar-se </li></ul><ul><li>en el futur. </li></ul><ul><li>Característiques : </li></ul><ul><ul><li>El temps més usual és el futur . </li></ul></ul><ul><ul><li>També es poden fer servir el condicional </li></ul></ul><ul><ul><li>o perífrasis semblants: és possible que, </li></ul></ul><ul><ul><li>podria ser que... </li></ul></ul><ul><li>Estructura : </li></ul><ul><ul><li>Hi ha diversos tipus de textos instructius i és difícil donar un esquema fix. És important que la informació siga clara i ben ordenada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tipus de text: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les prediccions meteorològiques. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Textos d’explicació dels avanços de la ciència en el futur. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els textos d’explicació de les característiques d’un viatge o una excursió que hem de fer. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els textos de l’horòscop. </li></ul></ul></ul>Maribel Sospedra - CURS 2011-2012
  9. 9. <ul><li>Text retòric </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Concepte La intenció dels textos retòrics és jugar amb la llengua per crear bellesa o aconseguir un determinat efecte en el receptor (l’humor, la memorització, el joc… poden ser objectius d’aquests textos) </li></ul><ul><li>Característiques : </li></ul><ul><ul><li>Els recursos per antonomàsia del text retòric són les figures retòriques (al·literació, metàfora, metonímia…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tipus de text: </li></ul></ul><ul><ul><li>Els tipus de textos retòrics són molt diversos. Des de formes eminentment orals i populars com l'acudit, l'embarbussament, el refrany i l'endevinalla fins a formes molt més elaborades com l'eslògan publicitari i la poesia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estructura : </li></ul></ul><ul><ul><li>Si els tipus són així de variats, més variades són encara les estructures. En el cas dels poemes, de vegades presenten estructures molt rígides, amb un vers determinat </li></ul></ul><ul><ul><li>o una estrofa concreta. </li></ul></ul>Maribel Sospedra - CURS 2011-2012

×