ภารกิจระดับครูผู้ช่วย

นภสร ยั่งยืน
ภารกิจ
  ระดับครูผู้ช่วย
      วิชา 241203 Section 2
จัดทาโดย
นายเสกสรรค์ ลาสม      543050076-7
นางสาวนภสร ยั่งยืน     543050305-8
นางสาวพิชญาพร แพงโคตร 543050308-2
 สาขาวิชา คณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
1. ให้ทานวิเคราะห์วธีการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละ
    ่     ิ
คนว่าอยู่ในกระบวนทัศน์การออกแบบการสอนใด
และมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ใดบ้าง พร้อม
อธิบายเหตุผล
ครูบุญมี
กระบวนทัศน์ ใช้วิธีการท่องจ้า การท่องซ้้าหลายครั้งและให้
นักเรียนมีการจดบันทึก

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม มุ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง
เร้า (Stimulus) กับการตอบสนอง (Response)หรือพฤติกรรมที่
แสดงออกมาซึ่งจะให้ความสนใจกับพฤติกรรมที่สามารถวัดและ
สังเกตจากภายนอกได้และเน้นความสาคัญของสิ่งแวดล้อมเพราะ
เชื่อว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวที่กาหนดพฤติกรรม
ครูบุญช่วย
กระบวนทัศน์ ให้นักเรียนท้างานเป็นกลุ่มและลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง


ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ว่าความรู้เกิดจากประสบการณ์ และ
กระบวนการในการสร้างความรู้ หรือเกิดจากการกระท้า โดยที่ผู้เรียน
สร้างเสริมความรู้ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ครูผู้สอน
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาของผู้เรียนได้ แต่
สามารถช่วยให้ผู้เรียนปรับขยายโครงสร้างทางปัญญา
ครูบุญชู
กระบวนทัศน์ ใช้วิธีการท่องจ้า แต่จะมีเทคนิคเพิ่มขึ้นมาอีก เช่น
การแต่งเป็นบทเพลง การใช้ค้าคล้องจอง


ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวพุทธิปัญญา คือ การเปลี่ยนแปลง
ความรู้ของผู้เรียนทั้งทางด้านปริมาณและด้านคุณภาพ คือ
นอกจากผู้เรียนจะมีสิ่งที่เรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถจัดรวบรวม
เรียบเรียงสิ่งที่เรียนรู้เหล่านั้นให้เป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถเรียก
กลับมาใช้ได้ตามที่ต้องการ และสามารถถ่ายโยงความรู้และ
ทักษะเดิม หรือสิ่งที่เรียนรู้มาแล้ว ไปสู่บริบทและปัญหาใหม่
2. วิธีการเรียนรู้ของครูแต่ละคนมีข้อดีและ
ข้อเด่นอย่างไร
ครูบุญมี

      ข้อดี             ข้อเด่น

 นักเรียนจะท่องจาได้มากขึ้น
 แต่ก็อาจเป็นเพียงความจา   สื่อที่ครูใช้ประจาคือ บทเรียน
ระยะสั้น และการสอนของครู    โปรแกรม และชุดการสอน
บุญก็จะทาให้เด็กสอบผ่านทุก  นอกจากนี้ยังมีการให้นักเรียน
 คน เพราะถ้าไม่ผ่านก็จะให้  ทดสอบทุกครั้งที่เรียนจบใน
     สอบใหม่             แต่ละบท
ครูบุญช่วย

      ข้อดี            ข้อเด่น

นักเรียนจะได้คิดหาคาตอบ     ผู้เรียนค้นหาคาตอบ และ
 ด้วยตัวเอง จากการลงมือ     ร่วมมือกันเรียนรู้ มีการ
   ปฏิบัติด้วยตัวเขาเอง   แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
 นอกจากนี้ผู้เรียนยังจะได้   ลงมือทดลองเพื่อทดสอบ
เชื่อมโยงประสบการณ์เดิม    แนวคิดของกลุ่ม โดยมีครูเป็น
   ของตัวเองอยู่ด้วย        ผู้ให้คาแนะนา
ครูบุญชู

      ข้อดี            ข้อเด่น


 การมีเทคนิคเพิ่มในการ     มีรูปประกอบซึ่งเป็นการ
 ท่องจา ทาให้จดจาได้ดีขึ้น  เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมที่
และเข้าใจบทเรียนมากขึ้นจาก  ผู้เรียนรู้จักมาช่วยในการจดจา
 การที่มีรูปภาพประกอบ    คาศัพท์ และมีเทคนิคในการจา
                      ศัพท์
3. วิธีการจัดการเรียนรู้ของใครที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
มากที่สุด เพราะเหตุใด
วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูบุญช่วยที่สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัตการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
         ิ
มากที่สุด เพราะแนวการจัดการเรียนรู้
ของครูบุญช่วยจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับหมวด 4 ซึ่งว่าด้วย
เรื่องแนวการจัดการศึกษา
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มีสาระสาคัญดังนี้
     การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด
ผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นกระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาทั้งสามรูปแบบ
ในหมวด 3(ระบบของการศึกษา) ต้องเน้นทังความรู้ คุณธรรม
                       ้
และ กระบวนการเรียนรู้ ในเรื่องสาระความรู้ ให้บูรณาการความรู้
และทักษะด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละระดับการศึกษา
ได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคม
 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
       ั
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ผมเป็นครูสอนคณิตศาสตร์มาหลายปี ขณะสอนนักเรียนจะ
ได้ยินคาถามเสมอว่า "อาจารย์ (ครับ/ค่ะ)...เรียนเรื่องนี้ไปทาไม เอาไป
ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง" ก็ได้แต่ตอบคาถามว่านาไปใช้ในการเรียน
ต่อชั้นสูง และนาไปประยุกต์ใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งบางเนื้อหาก็มี
โจทย์ปัญหาเป็นแนวทางทาให้พอรู้ว่าจะนาไปใช้อะไรได้บ้าง แต่บาง
เนื้อหาก็จะได้ยินเสียงบ่นพึมพาว่า "เรียนก็ยาก สูตรก็เยอะไม่รู้จะเรียน
ไปทาไม ไม่เห็นได้นาไปใช้เลย" ในความเป็นจริงดิฉันคิดว่าหลักสูตร
วิชาคณิตศาสตร์ของไทยน่าจะมีการ apply ให้มากกว่านี้ในแต่ละเรื่อง
ทั้ง ม.ต้นและม.ปลาย ผู้เรียนจะได้รู้ว่าถ้าเรียนแล้วสามารถนาไปใช้ได้
จริงไม่ว่าจะเรียนต่อสายสามัญหรือสายอาชีพและเห็นความสาคัญของ
วิชานี้มากขึ้น
1. ให้ทานวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นว่า
    ่
  น่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง
นักเรียน
    นักเรียนไม่เข้าใจว่าจะเอาความรู้ที่ได้เรียนนั้นไปใช้
    ประโยชน์ได้อย่างไร เพราะคณิตศาสตร์ส่วนมาก
    จะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ ตัวเลข สูตร ซึ่งนักเรียนไม่รู้ว่า
     จะสามารถประยุกต์ใช้ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้
               อย่างไร
คุณครู
     ครูอาจจะไม่ได้บอกนักเรียนว่าจะเอาเรื่องที่เรียน
     นั้นไปใช้ได้อย่างไร และครูอาจจะไม่ได้ยกตัวอย่าง
       ให้เห็นภาพได้ชัด หรืออาจจะไม่ได้เอามา
          ประยุกต์ใช้เข้ากับสิ่งรอบๆตัว
2. วิเคราะห์หาทฤษฎีการเรียนรู้ และ
การออกแบบการสอนที่สามารถ
แก้ปัญหาได้
ทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์ เพราะการเรียนตามแนว
ทฤษฎีนี้ จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่เขาได้เรียนมาว่าจะ
นาไปใช้อย่างไร และนาไปประยุกต์ใช้ได้ยังไง เพราะเขาเป็น
คนลงมือปฏิบัติและหาคาตอบด้วยตัวของเขาเอง อีกอย่าง
ปัญหาในที่นี้คือ ไม่รู้จะนาไปใช้อย่างไร เนื่องจากวิชา
คณิตศาสตร์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนามธรรม ดังนั้น ผู้สอน
ควรยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของผู้เรียน
เพื่อให้เขาสามารถเข้าใจได้ว่าจะนาไปใช้อย่างไรนั่นเอง
การออกแบบการสอนที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้
   ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้


การวิเคราะห์
               การประเมินผล
การออกแบบ           เพื่อพัฒนา

 การพัฒนา
               ผลการประเมิน
การดาเนินการ
3. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้
การจัดการเรียนรู้
1. กาหนดจุดประสงค์และสาระสาคัญของแผนการจัดการ
เรียนรู้

2. วิเคราะห์จุดประสงค์ สื่อและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งศักยภาพของผู้เรียนและผู้สอน

3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์

4. ออกแบบปฏิสัมพันธ์ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
เลือกใช้กระบวนการกลุ่มที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้น ๆ
5. เตรียมใบช่วยสอน สื่อ/อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้
  อื่นๆ

6. ออกแบบการประเมินผลและเครื่องมือ


7. จัดการเรียนรู้และบันทึกผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้


8. ปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
1 von 25

Recomendados

ภารกิจครูผู้ช่วย von
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยArm Watcharin
124 views23 Folien
วิธีสอนแบบวรรณี von
วิธีสอนแบบวรรณีวิธีสอนแบบวรรณี
วิธีสอนแบบวรรณีOrapan Jantong
3.9K views11 Folien
รูปแบบการเรียนการสอน von
รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนwannaphakdee
64.1K views52 Folien
ระดับครูผู้ช่วย von
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วยVachii Ra
206 views17 Folien
ครูผู้ช่วย von
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยKorakob Noi
186 views15 Folien
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ von
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบSunisa Khaisaeng
8.5K views14 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

สังเกตการสอน von
สังเกตการสอนสังเกตการสอน
สังเกตการสอนFern's Supakyada
1.2K views11 Folien
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ von
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการProud N. Boonrak
60K views29 Folien
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด von
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดวิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดKiingz Phanumas
7.6K views10 Folien
Best practice บทเรียนการ์ตูนและเกมส์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านซับสนุ่น von
Best practice  บทเรียนการ์ตูนและเกมส์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านซับสนุ่นBest practice  บทเรียนการ์ตูนและเกมส์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
Best practice บทเรียนการ์ตูนและเกมส์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านซับสนุ่นatunya2530
9.8K views22 Folien
เทคนิคการสอนแบบอุปนัย von
เทคนิคการสอนแบบอุปนัยเทคนิคการสอนแบบอุปนัย
เทคนิคการสอนแบบอุปนัยFern's Phatchariwan
13.4K views10 Folien
วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1) von
วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1)วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1)
วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1)Jirathorn Buenglee
18.2K views34 Folien

Was ist angesagt?(18)

สังเกตการสอน von Fern's Supakyada
สังเกตการสอนสังเกตการสอน
สังเกตการสอน
Fern's Supakyada1.2K views
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ von Proud N. Boonrak
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ
21 วิธีการสอน และเอกสารฝ่ายวิชาการ
Proud N. Boonrak60K views
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด von Kiingz Phanumas
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดวิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
Kiingz Phanumas7.6K views
Best practice บทเรียนการ์ตูนและเกมส์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านซับสนุ่น von atunya2530
Best practice  บทเรียนการ์ตูนและเกมส์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านซับสนุ่นBest practice  บทเรียนการ์ตูนและเกมส์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
Best practice บทเรียนการ์ตูนและเกมส์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
atunya25309.8K views
เทคนิคการสอนแบบอุปนัย von Fern's Phatchariwan
เทคนิคการสอนแบบอุปนัยเทคนิคการสอนแบบอุปนัย
เทคนิคการสอนแบบอุปนัย
Fern's Phatchariwan13.4K views
วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1) von Jirathorn Buenglee
วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1)วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1)
วิเคราะห์วิธีการสอนที่เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ (1)
Jirathorn Buenglee18.2K views
เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง von Kunwater Tianmongkon
เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เทคนิคการสอนและรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้า von Dueansc
การสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้าการสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้า
การสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้า
Dueansc537 views
เทคนิคการสอน กระบวนการกลุ่ม von Junya Punngam
เทคนิคการสอน กระบวนการกลุ่มเทคนิคการสอน กระบวนการกลุ่ม
เทคนิคการสอน กระบวนการกลุ่ม
Junya Punngam31K views
รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง von Proud N. Boonrak
รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
Proud N. Boonrak9.5K views
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทฤษฎีความรู้ (Tok) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นายก... von Kobwit Piriyawat
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทฤษฎีความรู้ (Tok) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นายก...แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทฤษฎีความรู้ (Tok) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นายก...
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทฤษฎีความรู้ (Tok) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นายก...
Kobwit Piriyawat17.1K views
การเรียนรู้แบบร่วมมือ von wannisa_bovy
การเรียนรู้แบบร่วมมือการเรียนรู้แบบร่วมมือ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
wannisa_bovy11.8K views
การจัดการเรียนรู้ Stad von Sandee Toearsa
การจัดการเรียนรู้ Stadการจัดการเรียนรู้ Stad
การจัดการเรียนรู้ Stad
Sandee Toearsa22.2K views
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von FuangFah Tingmaha-in
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ทักษะและเทคนิคการสอน von Pornpichit55
ทักษะและเทคนิคการสอนทักษะและเทคนิคการสอน
ทักษะและเทคนิคการสอน
Pornpichit5510.9K views

Destacado

Soiltesting von
SoiltestingSoiltesting
Soiltestingsonia4v
379 views12 Folien
Aapna von
AapnaAapna
Aapnasonia4v
211 views17 Folien
Piling barge new von
Piling barge newPiling barge new
Piling barge newNovly Ibrahim
2.1K views26 Folien
AFAA Food Allergy Conference & Expo (2012) von
AFAA Food Allergy Conference & Expo (2012)AFAA Food Allergy Conference & Expo (2012)
AFAA Food Allergy Conference & Expo (2012)afaamn
266 views9 Folien
Provincial exam essay von
Provincial exam essayProvincial exam essay
Provincial exam essaybiology2012
669 views3 Folien
Kyle scott von
Kyle scottKyle scott
Kyle scottKyle Nicholas
207 views10 Folien

Destacado(19)

Soiltesting von sonia4v
SoiltestingSoiltesting
Soiltesting
sonia4v379 views
Aapna von sonia4v
AapnaAapna
Aapna
sonia4v211 views
AFAA Food Allergy Conference & Expo (2012) von afaamn
AFAA Food Allergy Conference & Expo (2012)AFAA Food Allergy Conference & Expo (2012)
AFAA Food Allergy Conference & Expo (2012)
afaamn266 views
Provincial exam essay von biology2012
Provincial exam essayProvincial exam essay
Provincial exam essay
biology2012669 views
AFAA camp 2012 volunteer orientation von afaamn
AFAA camp 2012 volunteer orientationAFAA camp 2012 volunteer orientation
AFAA camp 2012 volunteer orientation
afaamn796 views
Esi act von vin.selva
Esi actEsi act
Esi act
vin.selva3.5K views
Soil Testing von sonia4v
Soil TestingSoil Testing
Soil Testing
sonia4v6.2K views
Open house pp_presentation-05-28-12 von cerretawebguy
Open house pp_presentation-05-28-12Open house pp_presentation-05-28-12
Open house pp_presentation-05-28-12
cerretawebguy627 views
Arc Welding von sonia4v
Arc WeldingArc Welding
Arc Welding
sonia4v2.1K views
Hpv presentation von biology2012
Hpv presentation Hpv presentation
Hpv presentation
biology20121.1K views
Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan 2 von Bedjo Tjahmrican
Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan 2Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan 2
Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan 2
Bedjo Tjahmrican9K views
Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan von Bedjo Tjahmrican
Keselamatan kerja dan kesehatan lingkunganKeselamatan kerja dan kesehatan lingkungan
Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan
Bedjo Tjahmrican10.2K views
Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan von Bedjo Tjahmrican
Keselamatan kerja dan kesehatan lingkunganKeselamatan kerja dan kesehatan lingkungan
Keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan
Bedjo Tjahmrican8.8K views

Similar a ภารกิจระดับครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย ภารกิจ von
ครูผู้ช่วย ภารกิจครูผู้ช่วย ภารกิจ
ครูผู้ช่วย ภารกิจShe's Kukkik Kanokporn
134 views22 Folien
ครูผู้ช่วย von
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยJutamart Bungthong
256 views26 Folien
ครูมืออาชีพ von
ครูมืออาชีพครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพToystory PuccafunnyLove
248 views25 Folien
ครูผู้ช่วย von
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยNoppasorn Boonsena
171 views25 Folien
ระดับครผู้ช่วย von
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยtyehh
160 views31 Folien

Similar a ภารกิจระดับครูผู้ช่วย(20)

ระดับครผู้ช่วย von tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh160 views
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย von Jo Smartscience II
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
Jo Smartscience II734 views
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von Rsmay Saengkaew
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Rsmay Saengkaew131 views
ครูผู้ช่วย von Chaya Kunnock
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Chaya Kunnock214 views
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย von MuBenny Nuamin
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วยการออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
MuBenny Nuamin251 views
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von panggoo
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
panggoo108 views
ระดับครผู้ช่วย von tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh173 views
ระดับครผู้ช่วย von tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh162 views
เทคนิคการสอน von kittitach06709
เทคนิคการสอนเทคนิคการสอน
เทคนิคการสอน
kittitach067097.6K views
ระดับครผู้ช่วย von tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh173 views

ภารกิจระดับครูผู้ช่วย