موکت مناسب اتاق کوچک

‫موکت‬ ‫انتخاب‬ ‫های‬ ‫ترفنده‬
‫کوچک‬ ‫اتاق‬ ‫برای‬
Gamantj.com
‫دارد؟‬ ‫هایی‬ ‫ویژگی‬ ‫چه‬ ‫کوچک‬ ‫اتاق‬ ‫موکت‬
•‫موکت‬‫گرم‬ ‫و‬ ‫پرزدار‬ ‫هایی‬ ‫کفپوش‬ ‫از‬‫است‬ ‫نرم‬ ‫و‬.‫موکت‬ ‫انواع‬ ،‫امروزی‬ ‫نقلی‬ ‫های‬ ‫خانه‬ ‫در‬
‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫را‬ ‫ماشینی‬ ‫و‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫جای‬.
•‫است‬ ‫نواز‬ ‫چشم‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫بسیار‬ ‫جدید‬ ‫مدل‬ ‫های‬ ‫موکت‬ ‫طراحی‬.‫ب‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫رنگی‬ ‫تنوع‬‫ه‬
‫کنید‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫بخواهید‬ ‫که‬ ‫رنگ‬ ‫هر‬ ‫تقریبا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زیاد‬ ‫قدری‬.
•‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آرامش‬ ‫و‬ ‫گرمی‬ ،‫بودن‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫خوب‬ ‫حس‬ ‫موکت‬ ‫روی‬ ‫رفتن‬ ‫راه‬.‫موکت‬ ‫این‬
‫هستند‬ ‫صوت‬ ‫و‬ ‫گرما‬ ‫عایق‬ ‫داشتنی‬ ‫دوست‬ ‫های‬.
‫کوتاه؟‬ ‫پرز‬ ‫یا‬ ‫پرزبلند‬ ‫موکت‬
•‫شوند‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫کوتاه‬ ‫و‬ ‫متوسط‬ ،‫بلند‬ ‫پرز‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫پرز‬ ‫بلندی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫موکت‬.‫ه‬‫چه‬ ‫ر‬
‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫آن‬ ‫نرمی‬ ‫میزان‬ ‫باشد‬ ‫بلندتر‬ ،‫موکت‬ ‫پرزهای‬ ‫اندازه‬.‫ب‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫کف‬ ‫اگر‬‫سرامیک‬ ‫ا‬
‫بپوشانید‬ ‫را‬ ‫اتاق‬ ‫کف‬ ،‫موکت‬ ‫ای‬ ‫قطعه‬ ‫با‬ ‫حتما‬ ‫شده‬ ‫پوشیده‬.‫سرامیک‬ ‫روی‬ ‫گذاشتن‬ ‫پا‬‫و‬ ‫سرد‬
‫نیست‬ ‫خوشایند‬ ‫اصال‬ ،‫زمستان‬ ‫در‬ ‫سخت‬.‫کنید‬ ‫تحمل‬ ‫را‬ ‫وضعیت‬ ‫این‬ ‫نیستید‬ ‫مجبور‬‫به‬ ‫هم‬ ‫نیازی‬
‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫تختخواب‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫موکت‬ ‫قطعه‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫نیست‬ ‫ها‬ ‫کفپوش‬ ‫تعویض‬.
‫کوتاه؟‬ ‫پرز‬ ‫یا‬ ‫پرزبلند‬ ‫موکت‬
•‫بلن‬ ‫پرز‬ ‫موکت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کوچک‬ ‫اتاق‬ ‫برای‬ ‫موکت‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬‫را‬ ‫اتاق‬ ،‫د‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫کوچکتر‬.‫موک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اتاق‬ ‫کف‬ ‫کل‬ ‫هرگز‬ ‫است‬ ‫کوچک‬ ‫خیلی‬ ‫اتاق‬ ‫ابعاد‬ ‫اگر‬‫ت‬
‫ندهید‬ ‫پوشش‬ ،‫دارد‬ ‫بلندتری‬ ‫پرزهای‬ ‫که‬ ‫تافتینگ‬.‫دارید‬ ‫عالقه‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اگر‬‫توانید‬ ‫می‬
‫کنی‬ ‫انتخاب‬ ‫تخت‬ ‫پای‬ ‫ترجیحا‬ ‫و‬ ‫اتاق‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بیضی‬ ‫یا‬ ‫ای‬ ‫دایره‬ ‫قطعه‬ ‫یک‬‫د‬.
•‫است‬ ‫تری‬ ‫مناسب‬ ‫گزینه‬ ‫کوچک‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫برای‬ ‫کوتاه‬ ‫و‬ ‫متوسط‬ ‫پرز‬ ‫با‬ ‫موکت‬.‫ص‬ ‫در‬‫ورتی‬
‫نمد‬ ‫یا‬ ‫کبریتی‬ ‫موکت‬ ‫هستید‬ ‫محصول‬ ‫بهترین‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ،‫اتاق‬ ‫کامل‬ ‫پوشش‬ ‫برای‬ ‫که‬‫بهتری‬ ‫ایده‬ ‫ی‬
‫است‬.‫دهد‬ ‫می‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫اتاق‬ ‫کف‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫درزی‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫کبریتی‬ ‫رولی‬ ‫موکت‬.
‫کوتاه؟‬ ‫پرز‬ ‫یا‬ ‫پرزبلند‬ ‫موکت‬
•‫بلن‬ ‫پرز‬ ‫موکت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کوچک‬ ‫اتاق‬ ‫برای‬ ‫موکت‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬‫را‬ ‫اتاق‬ ،‫د‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫کوچکتر‬.‫موک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اتاق‬ ‫کف‬ ‫کل‬ ‫هرگز‬ ‫است‬ ‫کوچک‬ ‫خیلی‬ ‫اتاق‬ ‫ابعاد‬ ‫اگر‬‫ت‬
‫ندهید‬ ‫پوشش‬ ،‫دارد‬ ‫بلندتری‬ ‫پرزهای‬ ‫که‬ ‫تافتینگ‬.‫دارید‬ ‫عالقه‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اگر‬‫توانید‬ ‫می‬
‫کنی‬ ‫انتخاب‬ ‫تخت‬ ‫پای‬ ‫ترجیحا‬ ‫و‬ ‫اتاق‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بیضی‬ ‫یا‬ ‫ای‬ ‫دایره‬ ‫قطعه‬ ‫یک‬‫د‬.
•‫است‬ ‫تری‬ ‫مناسب‬ ‫گزینه‬ ‫کوچک‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫برای‬ ‫کوتاه‬ ‫و‬ ‫متوسط‬ ‫پرز‬ ‫با‬ ‫موکت‬.‫ص‬ ‫در‬‫ورتی‬
‫نمد‬ ‫یا‬ ‫کبریتی‬ ‫موکت‬ ‫هستید‬ ‫محصول‬ ‫بهترین‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ،‫اتاق‬ ‫کامل‬ ‫پوشش‬ ‫برای‬ ‫که‬‫بهتری‬ ‫ایده‬ ‫ی‬
‫است‬.‫دهد‬ ‫می‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫اتاق‬ ‫کف‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫درزی‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫کبریتی‬ ‫رولی‬ ‫موکت‬.
‫برجسته؟‬ ‫طرح‬ ‫یا‬ ‫ساده‬ ‫کوچک‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫موکت‬
•‫موکت‬ ‫انواع‬‫خرید‬ ،‫کوچک‬ ‫اتاق‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫مختلفی‬ ‫متریال‬ ‫با‬‫کنید‬ ‫می‬
‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫تر‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محصوالت‬ ‫حتما‬.‫د‬ ‫بیشتری‬ ‫قیمت‬ ‫مرغوب‬ ‫های‬ ‫موکت‬‫ولی‬ ‫ارند‬
‫دارند‬ ‫هم‬ ‫باالتری‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫و‬ ‫دوام‬ ‫مراتب‬ ‫به‬.‫ک‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫کاالی‬ ‫خرید‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫پول‬‫و‬ ‫نید‬
‫تماشای‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫سال‬‫کفپوش‬‫ببرید‬ ‫لذت‬ ‫موکتی‬.‫م‬ ‫تولید‬ ‫دار‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫انواع‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫موکت‬‫ی‬
‫است؟‬ ‫تان‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫مناسب‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدامیک‬ ‫دانید‬ ‫می‬ ‫آیا‬ ‫شوند‬
1 von 6

Recomendados

موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم von
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمموکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمgamanTazeen javid
14 views10 Folien
Rotakhti von
RotakhtiRotakhti
Rotakhtialivahdati4
65 views9 Folien
دکوراسیون اتاق خواب - 9 نکته طلایی که اتاقتان را زیبا جلوه می دهد! von
دکوراسیون اتاق خواب - 9 نکته طلایی که اتاقتان را زیبا جلوه می دهد!دکوراسیون اتاق خواب - 9 نکته طلایی که اتاقتان را زیبا جلوه می دهد!
دکوراسیون اتاق خواب - 9 نکته طلایی که اتاقتان را زیبا جلوه می دهد!MehranMahmoodabadi
232 views12 Folien
خرید مبل راحتی تبریز.pdf von
خرید مبل راحتی تبریز.pdfخرید مبل راحتی تبریز.pdf
خرید مبل راحتی تبریز.pdfmahanrezapour
3 views3 Folien
از این 8 نکته در دکوراسیون اتاق خواب کودک دخترتان استفاده کنید! von
از این 8 نکته در دکوراسیون اتاق خواب کودک دخترتان استفاده کنید!از این 8 نکته در دکوراسیون اتاق خواب کودک دخترتان استفاده کنید!
از این 8 نکته در دکوراسیون اتاق خواب کودک دخترتان استفاده کنید!MehranMahmoodabadi
87 views16 Folien
خرید فرش ماشینی von
خرید فرش ماشینیخرید فرش ماشینی
خرید فرش ماشینیMajidGhorbani10
54 views9 Folien

Más contenido relacionado

Similar a موکت مناسب اتاق کوچک

فرش وینتیج چیست ؟ von
فرش وینتیج چیست ؟ فرش وینتیج چیست ؟
فرش وینتیج چیست ؟ MajidGhorbani10
59 views5 Folien
آشنايي با انواع پرده-different types of blinds von
آشنايي با انواع پرده-different types of blindsآشنايي با انواع پرده-different types of blinds
آشنايي با انواع پرده-different types of blindsrezaamiri20
159 views13 Folien
Carpet kitchen von
Carpet kitchenCarpet kitchen
Carpet kitchendigifarsh
29 views9 Folien
قیمت فرش ماشینی von
قیمت فرش ماشینیقیمت فرش ماشینی
قیمت فرش ماشینیMajidGhorbani10
22 views4 Folien
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟ von
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟MajidGhorbani10
86 views6 Folien
طراحی دکوراسیون داخلی منزل von
طراحی دکوراسیون داخلی منزلطراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی دکوراسیون داخلی منزلReza Eloglu
83 views14 Folien

Similar a موکت مناسب اتاق کوچک(9)

آشنايي با انواع پرده-different types of blinds von rezaamiri20
آشنايي با انواع پرده-different types of blindsآشنايي با انواع پرده-different types of blinds
آشنايي با انواع پرده-different types of blinds
rezaamiri20159 views
Carpet kitchen von digifarsh
Carpet kitchenCarpet kitchen
Carpet kitchen
digifarsh29 views
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟ von MajidGhorbani10
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟
فرش وینتیج بخرم یا نخرم ؟
MajidGhorbani1086 views
طراحی دکوراسیون داخلی منزل von Reza Eloglu
طراحی دکوراسیون داخلی منزلطراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
Reza Eloglu83 views
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن von MajidGhorbani10
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آنفرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن
فرش ماشینی و 5+1 نکته مهم در هنگام خرید آن
MajidGhorbani1047 views
فرش مدرن ماشینی von digifarsh
فرش مدرن ماشینیفرش مدرن ماشینی
فرش مدرن ماشینی
digifarsh64 views

Más de gamanTazeen javid

Artificialgrassdesigns von
ArtificialgrassdesignsArtificialgrassdesigns
ArtificialgrassdesignsgamanTazeen javid
38 views7 Folien
موکت طرح دار شیک گامان تزیین جاوید von
موکت طرح دار شیک گامان تزیین جاویدموکت طرح دار شیک گامان تزیین جاوید
موکت طرح دار شیک گامان تزیین جاویدgamanTazeen javid
44 views5 Folien
چمن مصنوعی مناسب پاسیو در گامان تزیین جاوید von
چمن مصنوعی مناسب پاسیو در گامان تزیین جاویدچمن مصنوعی مناسب پاسیو در گامان تزیین جاوید
چمن مصنوعی مناسب پاسیو در گامان تزیین جاویدgamanTazeen javid
15 views6 Folien
باید ها و نباید های نصب چمن مصنوعی von
باید ها و نباید های نصب چمن مصنوعیباید ها و نباید های نصب چمن مصنوعی
باید ها و نباید های نصب چمن مصنوعیgamanTazeen javid
29 views11 Folien
نصب پوستر دیواری روی رنگ روغن von
نصب پوستر دیواری روی رنگ روغننصب پوستر دیواری روی رنگ روغن
نصب پوستر دیواری روی رنگ روغنgamanTazeen javid
10 views8 Folien
۸ راه محافظت از کفپوش چوبی von
۸ راه محافظت از کفپوش چوبی۸ راه محافظت از کفپوش چوبی
۸ راه محافظت از کفپوش چوبیgamanTazeen javid
12 views10 Folien

Más de gamanTazeen javid(6)

موکت طرح دار شیک گامان تزیین جاوید von gamanTazeen javid
موکت طرح دار شیک گامان تزیین جاویدموکت طرح دار شیک گامان تزیین جاوید
موکت طرح دار شیک گامان تزیین جاوید
چمن مصنوعی مناسب پاسیو در گامان تزیین جاوید von gamanTazeen javid
چمن مصنوعی مناسب پاسیو در گامان تزیین جاویدچمن مصنوعی مناسب پاسیو در گامان تزیین جاوید
چمن مصنوعی مناسب پاسیو در گامان تزیین جاوید
باید ها و نباید های نصب چمن مصنوعی von gamanTazeen javid
باید ها و نباید های نصب چمن مصنوعیباید ها و نباید های نصب چمن مصنوعی
باید ها و نباید های نصب چمن مصنوعی
نصب پوستر دیواری روی رنگ روغن von gamanTazeen javid
نصب پوستر دیواری روی رنگ روغننصب پوستر دیواری روی رنگ روغن
نصب پوستر دیواری روی رنگ روغن
۸ راه محافظت از کفپوش چوبی von gamanTazeen javid
۸ راه محافظت از کفپوش چوبی۸ راه محافظت از کفپوش چوبی
۸ راه محافظت از کفپوش چوبی

موکت مناسب اتاق کوچک

  • 1. ‫موکت‬ ‫انتخاب‬ ‫های‬ ‫ترفنده‬ ‫کوچک‬ ‫اتاق‬ ‫برای‬ Gamantj.com
  • 2. ‫دارد؟‬ ‫هایی‬ ‫ویژگی‬ ‫چه‬ ‫کوچک‬ ‫اتاق‬ ‫موکت‬ •‫موکت‬‫گرم‬ ‫و‬ ‫پرزدار‬ ‫هایی‬ ‫کفپوش‬ ‫از‬‫است‬ ‫نرم‬ ‫و‬.‫موکت‬ ‫انواع‬ ،‫امروزی‬ ‫نقلی‬ ‫های‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫را‬ ‫ماشینی‬ ‫و‬ ‫دستباف‬ ‫های‬ ‫فرش‬ ‫جای‬. •‫است‬ ‫نواز‬ ‫چشم‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫بسیار‬ ‫جدید‬ ‫مدل‬ ‫های‬ ‫موکت‬ ‫طراحی‬.‫ب‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫رنگی‬ ‫تنوع‬‫ه‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫بخواهید‬ ‫که‬ ‫رنگ‬ ‫هر‬ ‫تقریبا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زیاد‬ ‫قدری‬. •‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آرامش‬ ‫و‬ ‫گرمی‬ ،‫بودن‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫خوب‬ ‫حس‬ ‫موکت‬ ‫روی‬ ‫رفتن‬ ‫راه‬.‫موکت‬ ‫این‬ ‫هستند‬ ‫صوت‬ ‫و‬ ‫گرما‬ ‫عایق‬ ‫داشتنی‬ ‫دوست‬ ‫های‬.
  • 3. ‫کوتاه؟‬ ‫پرز‬ ‫یا‬ ‫پرزبلند‬ ‫موکت‬ •‫شوند‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫کوتاه‬ ‫و‬ ‫متوسط‬ ،‫بلند‬ ‫پرز‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫پرز‬ ‫بلندی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫موکت‬.‫ه‬‫چه‬ ‫ر‬ ‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫آن‬ ‫نرمی‬ ‫میزان‬ ‫باشد‬ ‫بلندتر‬ ،‫موکت‬ ‫پرزهای‬ ‫اندازه‬.‫ب‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫کف‬ ‫اگر‬‫سرامیک‬ ‫ا‬ ‫بپوشانید‬ ‫را‬ ‫اتاق‬ ‫کف‬ ،‫موکت‬ ‫ای‬ ‫قطعه‬ ‫با‬ ‫حتما‬ ‫شده‬ ‫پوشیده‬.‫سرامیک‬ ‫روی‬ ‫گذاشتن‬ ‫پا‬‫و‬ ‫سرد‬ ‫نیست‬ ‫خوشایند‬ ‫اصال‬ ،‫زمستان‬ ‫در‬ ‫سخت‬.‫کنید‬ ‫تحمل‬ ‫را‬ ‫وضعیت‬ ‫این‬ ‫نیستید‬ ‫مجبور‬‫به‬ ‫هم‬ ‫نیازی‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫تختخواب‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫موکت‬ ‫قطعه‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫نیست‬ ‫ها‬ ‫کفپوش‬ ‫تعویض‬.
  • 4. ‫کوتاه؟‬ ‫پرز‬ ‫یا‬ ‫پرزبلند‬ ‫موکت‬ •‫بلن‬ ‫پرز‬ ‫موکت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کوچک‬ ‫اتاق‬ ‫برای‬ ‫موکت‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬‫را‬ ‫اتاق‬ ،‫د‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫کوچکتر‬.‫موک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اتاق‬ ‫کف‬ ‫کل‬ ‫هرگز‬ ‫است‬ ‫کوچک‬ ‫خیلی‬ ‫اتاق‬ ‫ابعاد‬ ‫اگر‬‫ت‬ ‫ندهید‬ ‫پوشش‬ ،‫دارد‬ ‫بلندتری‬ ‫پرزهای‬ ‫که‬ ‫تافتینگ‬.‫دارید‬ ‫عالقه‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اگر‬‫توانید‬ ‫می‬ ‫کنی‬ ‫انتخاب‬ ‫تخت‬ ‫پای‬ ‫ترجیحا‬ ‫و‬ ‫اتاق‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بیضی‬ ‫یا‬ ‫ای‬ ‫دایره‬ ‫قطعه‬ ‫یک‬‫د‬. •‫است‬ ‫تری‬ ‫مناسب‬ ‫گزینه‬ ‫کوچک‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫برای‬ ‫کوتاه‬ ‫و‬ ‫متوسط‬ ‫پرز‬ ‫با‬ ‫موکت‬.‫ص‬ ‫در‬‫ورتی‬ ‫نمد‬ ‫یا‬ ‫کبریتی‬ ‫موکت‬ ‫هستید‬ ‫محصول‬ ‫بهترین‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ،‫اتاق‬ ‫کامل‬ ‫پوشش‬ ‫برای‬ ‫که‬‫بهتری‬ ‫ایده‬ ‫ی‬ ‫است‬.‫دهد‬ ‫می‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫اتاق‬ ‫کف‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫درزی‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫کبریتی‬ ‫رولی‬ ‫موکت‬.
  • 5. ‫کوتاه؟‬ ‫پرز‬ ‫یا‬ ‫پرزبلند‬ ‫موکت‬ •‫بلن‬ ‫پرز‬ ‫موکت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کوچک‬ ‫اتاق‬ ‫برای‬ ‫موکت‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬‫را‬ ‫اتاق‬ ،‫د‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫کوچکتر‬.‫موک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اتاق‬ ‫کف‬ ‫کل‬ ‫هرگز‬ ‫است‬ ‫کوچک‬ ‫خیلی‬ ‫اتاق‬ ‫ابعاد‬ ‫اگر‬‫ت‬ ‫ندهید‬ ‫پوشش‬ ،‫دارد‬ ‫بلندتری‬ ‫پرزهای‬ ‫که‬ ‫تافتینگ‬.‫دارید‬ ‫عالقه‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اگر‬‫توانید‬ ‫می‬ ‫کنی‬ ‫انتخاب‬ ‫تخت‬ ‫پای‬ ‫ترجیحا‬ ‫و‬ ‫اتاق‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بیضی‬ ‫یا‬ ‫ای‬ ‫دایره‬ ‫قطعه‬ ‫یک‬‫د‬. •‫است‬ ‫تری‬ ‫مناسب‬ ‫گزینه‬ ‫کوچک‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫برای‬ ‫کوتاه‬ ‫و‬ ‫متوسط‬ ‫پرز‬ ‫با‬ ‫موکت‬.‫ص‬ ‫در‬‫ورتی‬ ‫نمد‬ ‫یا‬ ‫کبریتی‬ ‫موکت‬ ‫هستید‬ ‫محصول‬ ‫بهترین‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ،‫اتاق‬ ‫کامل‬ ‫پوشش‬ ‫برای‬ ‫که‬‫بهتری‬ ‫ایده‬ ‫ی‬ ‫است‬.‫دهد‬ ‫می‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫اتاق‬ ‫کف‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫درزی‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫کبریتی‬ ‫رولی‬ ‫موکت‬.
  • 6. ‫برجسته؟‬ ‫طرح‬ ‫یا‬ ‫ساده‬ ‫کوچک‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫موکت‬ •‫موکت‬ ‫انواع‬‫خرید‬ ،‫کوچک‬ ‫اتاق‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫مختلفی‬ ‫متریال‬ ‫با‬‫کنید‬ ‫می‬ ‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫تر‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محصوالت‬ ‫حتما‬.‫د‬ ‫بیشتری‬ ‫قیمت‬ ‫مرغوب‬ ‫های‬ ‫موکت‬‫ولی‬ ‫ارند‬ ‫دارند‬ ‫هم‬ ‫باالتری‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫و‬ ‫دوام‬ ‫مراتب‬ ‫به‬.‫ک‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫کاالی‬ ‫خرید‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫پول‬‫و‬ ‫نید‬ ‫تماشای‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫سال‬‫کفپوش‬‫ببرید‬ ‫لذت‬ ‫موکتی‬.‫م‬ ‫تولید‬ ‫دار‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫انواع‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫موکت‬‫ی‬ ‫است؟‬ ‫تان‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫مناسب‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدامیک‬ ‫دانید‬ ‫می‬ ‫آیا‬ ‫شوند‬