MItjans Interactius_practica

M
Marcos Baldoviweb designer um algologic

Es tracta d'una assignatura en la qual es tracta la part diríem més filosòfica de la multimèdia. En la qual ens serveix per a diferenciar que són les noves tecnologies del que és l'evolució tecnològica. Es tracta d'una assignatura que la seva finalitat al llarg d'ella és la de què l'alumne deprengui a utilitzar les eines de les quals despon per a poder investigar i raonar els fonaments teòrics.

MItjans Interactius_practica
INDEX
1. Procés d’elecció de la idea ...........................................................................................Pàgina 3
2. Procés de documentació a l’entorn de l’àmbit del projecte .................................Pàgina 4
	 La utilització de la geolocalització .....................................................................Pàgina 4
	 Geolocalització + Big Data .................................................................................Pàgina 5
	
	 Geolocalitzacio + Realitat Augmentada ...........................................................Pàgina 6
3.1. Objectius ....................................................................................................................Pàgina 7
3.2. Justificació ..................................................................................................................Pàgina 7
	 3.2.1 Què és allò que aporta?...............................................................................Pàgina 7
	
	 3.2.2 Quines necessitats ve a cobrir?..................................................................Pàgina 7
	
	 3.2.3 És factible tecnològicament i social? .......................................................Pàgina 8
	
	 3.2.4 Encaixa en el context al qual està destinada? .........................................Pàgina 8
	
	 3.2.5 Aprofita les potencialitats del medi i dels mitjans? ................................Pàgina 8
	
	 3.2.6 És revisable i actualitzable? .......................................................................Pàgina 8
4. Contingut: el funcionament de la plataforma.................................................. Pàgina 9
5 Relació amb les característiques d’Echeverría .................................................. Pàgina 14
1. Procés d’elecció de la idea
Route Sponsor és el títol de la plataforma escollida per a realitzar la pràctica de l’assignatura. Aquesta
te la finalitat de poder servir d’eina per a les persones amb mobilitat reduïda principalment. Les
dificultats que es troben aquest col·lectiu de persones quan es mouen per les ciutats són moltes, ja que
existeixen nombroses barreres, com pot ser l’estacionament de vehicles en les rampes, la deterioració
de rutes urbanes o l’accés a les places d’aparcament reservades, de fet moltes vegades són ocupades
sense autorització.
No sols les persones amb aquesta condició física són els afectats, les persones majors la seva mobilitat
és més limitada, també la gent que passeja amb carrets de nadó o quan anem amb el carret de la
compra.
L’aparició de formes innovadores de poder comptabilitzar la informació han suposat un gran avanç,
poder rebre informació quantificada sobre accions naturals sigui a través de sensors o a través d’accions
dels usuaris, ens permet poder prendre decisions rapidament, el que comporta un gran avanç a l’hora
de realitzar qualsevol acció. La digitalització de les dades ens permetrà ser més eficients com a societat,
el que de moment està aportant aquesta revolució tecnològica és el canvi de costums que ja ens afecten
la manera de relacionar-nos encara que tots aquests canvis es produeixen de manera molt silenciosa
pràcticament no ens donem conter i sols és el començament.
Tindre a la nostra disposició tota aquesta informació permetrà una millora en la previsió a l’hora
de realitzar qualsevol tasca tan individual com col·lectivament. Aquest afegit d’informació en l’àmbit
individual ens aporta a l’hora de realitzar tasques una millor gestió del nostre temps amb la qual cosa
podem ser eficaços. En l’àmbit col·lectiu podrem gestionar millor les nostres ciutats, ja són moltes les
iniciatives a aquest nivell com per exemple la visualització del trànsit de les ciutats. Acció en la qual a
l’hora d’agafar un vehicle ja sabem a què atemptar-nos, també comencen a implementar-se accions en
diversos sectors com l’energètica a les ciutats controlant la il·luminació aconseguint baixar el consum
energètic així com altres camps com pugui ser la salut, residus... Totes aquestes millores reportaran un
acurtament en despesa econòmica per part de les administracions la qual cosa és molt positiva.
Els dispositius que utilitzem per a la visualització de la informació són senzills d’utilitzar i relativament
econòmics per a la quantitat de serveis que ens ofereixen. Ja que ens faciliten poder estar localitzats
o trobar qualsevol lloc a través de la geolocalització amb la qual cosa ens permet estar comunicats
amb tot el món sense ser necessària la presència física al lloc per tant ens aportarà molta informació
abans de ser al lloc en qüestió. També és força interessant la Realitat Augmenta que a través de la
geolocalització del punt on ens trobem i utilitzant d’interfície la càmera de fotos del dispositiu mòbil
ens ofereix una informació amb tots els detalls de tota l’oferta de serveis que es troben al punt on ens
trobem.
El futur de com se subministrarà la informació i com podrem visualitzar-la, serà a través d’un nombre
major de dispositius que en l’actualitat, però en el present tant els ordinadors, telèfons o tabletes ja
permeten de manera senzilla accedir a aquest tipus d’informació.
2. Procés de documentació a l’entorn de l’àmbit del projecte
La utilització d’eines de gestió de dades en temps real és crucial per al bon funcionament d’alguns dels
serveis urbans. El seu ús ofereix diferents alternatives a l’hora de proposar un nou servei públic, des de
la seva aparició la gestió urbana es pot analitzar des d’un punt de vista diferent.
La pràctica que estem realitzant està dins del grup dels de participació ciutadana. Aquest tipus
d’accions beneficien al ciutadà mentre que per a les institucions suposa anar més enllà de reduir la
despesa i millorar els serveis, es tracta d’accions d’integració dels col·lectius més desafavorits, el bon
funcionament d’aquestes idees serveix per estimular altres actuacions d’aquest tipus.
L’enfocament que es pretén donar a l’aplicació és el de prestar un tipus de servei que d’una banda,
intenti fer veure que l’afectat requereix una ajuda externa per compensar les seves dificultats i per
una altra fer partícip a la societat. Implicant-los de manera que s’arribi a entendre que moltes vegades
aquesta ajuda externa depèn, d’una petita acció per part de la resta.
Route Sponsor és una aplicació, per a la conservació i el bon ús de les vies urbanes adaptades amb
l’objectiu de facilitar la vida a gent amb mobilitat reduïda. Utilitzant diverses tecnologies com
geolocalització, la utilització de dades en temps real o la realitat augmentada.
La utilització de la geolocalització
Cada persona interessada a través de l’aplicació té l’opció de poder apadrinar una ruta amb la finalitat
de comprometre’s a informar si existeix alguna incidència o desperfecte que sigui perjudicial per als
usuaris amb mobilitat reduïda, quanta més gent apadrini una ruta més fàcil i ràpid serà detectar un
problema.
La forma de distribució de les rutes que es poden apadrinar es realitza de forma que prèviament
l’ajuntament de la ciutat interessada amb el projecte, ens facilita el pla d’accessibilitat amb les diferents
vies que estan adaptades en la ciutat. Aquestes vies s’agrupen en rutes i a partir d’aquí quan l’usuari tira
a escollir una ruta mostra les vies que compren dita ruta.
Les rutes creades es diferenciaran per color, per a una millor identificació en els mapes a més rebran
un nom per distingir-les que estarà relacionat amb el trajecte des del punt inicial fins al final. La
utilització de dispositius mòbils es pot ajudar a poder realitzar la localització a través de GPS en
qualsevol moment i senyalitzar qualsevol incidència que es produeixi en qualsevol punt de les vies
permetent una ràpida actuació allà on es produeixi qualsevol incident.
L’opció de planificar rutes consisteix a trobar la ruta més ràpida, el dispositiu ens ofereix un tipus
de ruta tant si anem en cadira de rodes, si es pretén anar amb cotxe o mitjançant transport públic.
Aquesta funció és similar a la que es troba als GPS comercials que ofereixen la possibilitat d’anar per
autopista o per carretera secundària a l’hora de realitzar un trajecte.
Mitjançant aquesta opció s’estalvia temps i diners. Si circulem amb un vehicle de motor, s’estalvia en
combustible a més de millorar el medi ambient, ja que emetem menys CO2. La ruta òptima es mostrés
en el mapa i solament es necessita saber l’adreça de destinació i com es va a produir el desplaçament.
A més podrem compartir la ruta a les xarxes socials.
Geolocalització + Big Data
En tractar-se d’una aplicació per a gent amb mobilitat reduïda, uns dels problemes habituals en moure’s
per les ciutats és l’estacionament dels vehicles. L’aplicació geolocalitzà totes les places d’aparcament de
la ciutat podent tenir la possibilitat de modificar-les en tot moment.
L’accés a dades en temps real en ajuda a saber en quin punt de la ciutat es pot estacionar indicant el
nombre de places d’aparcament lliures en temps real així com poder identificar si el vehicle estacionat
està autoritzat, en temps real. Per a poder desenvolupar aquestes tasques d’informació, s’utilitzen
sensors a les places d’aparcament a més de punts wifi per poder enviar les dades capturades pels sensors.
El funcionament és força senzill, es basa en la instal·lació d’un sensor en el sòl, en el moment en què
el vehicle ocupa la plaça, el captador detecta que aquesta es troba ocupada. A partir d’aquí envia un
senyal al punt wifi, per indicar que la plaça es troba ocupada. Al mateix temps es publicarà a la internet
el canvi en l’estat de la plaça d’aparcament, el mateix procediment però al revés es produirà en quedar
lliure.
Aplicacions com Parker que que comencen a utilitzar-se en projectes de Smart City, a l’hora de
mostrar dades a través de dispositius mòbils. Discriminen les places d’aparcament normals de les que
són destinades per a mobilitat reduïda a través d’un filtre a diferència de la nostra proposta.
L’ús de les places d’’aparcament en el nostre cas és encara més precís col·locant una etiqueta que
identificarà el vehicle d’un usuari amb mobilitat reduïda i que el sensor la detectarà, de forma que
discriminaria electrònicament els vehicles que poden utilitzar aquestes places dels que no, podent
informar directament a l’autoritat que la plaça ocupada no l’està utilitzant un usuari autoritzat.
Vídeo de demostració de l’aplicació Parker: https://youtu.be/XrZ6MVaxCRE
Geolocalitzacio + Realitat Augmentada
La realitat augmentada és força interessant en el nostre cas per a moure’s per la ciutat, ja que a través
de la càmera del dispositiu mòbil ens informa de tots els serveis que es troben al voltant del punt on
estiguem. Ens pot informar si hi ha algun transport públic a prop, comerços adaptats o algun espai
públic, també la utilització de codis QR ens podem donar una informació més extensa d’allò que es
busqui.
La diferència principal entre la planificació d’una ruta i la realitat augmentada és que la planificació és
no requereix estar present en cap dels punts dels quals es vulgui realitzar un trajecte a diferència que
la realitat augmentada que es requereix la presència de l’usuari al lloc perquè aquesta tecnologia sigui
funcional.
La forma en què es mostra la informació sobre un servei és molt enriquidora, primer accedim a la
categoria desitjada per exemple transport públic. En accedir comencem a veure per la pantalla totes
les parades de bus que hi ha al voltant, en polsar sobre la desitjada ens mostra tota la informació dels
horaris o si està adaptat.
Una vegada marquem una parada immediatament i ens informa de la distància que ens queda fins a
arribar a la parada però a més ens mostra per pantalla uns punts discontinus indicant-nos el camí fins
a arribar a la parada
El seu funcionament es basa a la utilització del receptor GPS i la brúixola del dispositiu mòbil per situar
la posició de l’usuari i la seva orientació o cap a on està mirant o dirigint-se. La càmera del telèfon
recull l’entorn i reprodueix la imatge en la pantalla del telèfon, mentre que el programari superposa
sobre la imatge informació relativa al que apareix en pantalla.
3.1. Objectius
En l’actualitat ja existeixen algunes aplicacions que són de gran utilitat per a la gent amb mobilitat
reduïda, però moltes d’elles tenen no aconsegueixen satisfacció total de l’usuari. Els motius pels quals
moltes de les aplicacions destinades a aquest col·lectiu són incompletes, es deu al fet que molts dels
desenvolupadors no pateix aquesta limitació i és des de l’experiència moltes vegades on es troben
aquests detalls que falten, perquè una aplicació sigui totalment funcional.
L’objectiu que es vol aconseguir és realitzar una eina senzilla que sigui de gran utilitat per moure’s per
les ciutats, que evolucioni amb el temps, podent afegir més serveis. Amb tot això busquem reduir les
barreres i alhora en implicar a la ciutadania es normalitzin tot aquest tipus d’accions.
3.2. Justificació
3.2.1 Què és allò que aporta?
Route Sponsor el que aporta socialment a través de la mostra de dades principalment, és facilitar el
fet de poder moure’s per les ciutats a la gent amb mobilitat reduïda, independentment dels mitjans de
transport que s’utilitzin.
L’aplicació informa principalment per quines rutes es pot circular avisant si hi ha alguna anomalia, fins
i tot informa si els comerços que es troben en el trajecte de la ruta estan adaptats. També si l’usuari vol
agafar el vehicle particular per anar a un determinat lloc, aquesta informa d’on es troben el nombre de
places d’aparcament per a vehicles adaptats i si estan ocupades en temps real.
També hem utilitzat la realitat virtual que també aprofita l’ús de geolocalització, però a diferència dels
mapes que ens podem servir de previsió. Aquí ens mostra tots els serveis que tenim al voltant amb
una informació molt extensa a diferència dels mapes que és icònica. Ja sigui per a guiar-nos per anar a
qualsevol lloc o altres serveis com si passa una línia de bus per on ens trobem si està adaptat o l’horari.
A la nostra aplicació utilitzem la ferramenta VoiceOver per als usuaris amb discapacitat visual i el
que realitza és transcriure a través de veu tota la informació que ens mostra la ferramenta de realitat
augmentada com pugui ser la funció d’assistent a un punt o informar-nos dels horaris del metro, etc.
Es tracta d’un projecte en el qual es fomenta l’actitud participativa de la ciutadania per a millorar la
qualitat de vida d’un col·lectiu principalment, també amb el mateix benefici de la mateixa ciutadania,
ja que com menys obstacles tinguem menys problemes tindrem.
3.2.2 Quines necessitats ve a cobrir?
La gent que ha de desplaçar-se amb crosses, en cadira de rodes o és deficient visual. Ha d’enfrontar-
se diàriament a una gran quantitat d’obstacles com per exemple: vorades molt altes, passos estrets,
comerços amb graons que no sempre poden es poden salvar, caixers automàtics que no es poden
utilitzar perquè no estan a l’altura correcta, etc.
Un altre motiu de preocupació són els aparcaments. Hi ha moments en els quals trobar una plaça
lliure resulta complicat per a aquells que, condueixen el seu propi vehicle. Moltes vegades les places
les ocupen gent sense autorització o familiars dels beneficiaris sense motiu i deixant a la gent que
necessita aquesta plaça sense lloc.
3.2.3 És factible tecnològicament i social?
Tecnològicament la nostra aplicació és factible tant la visualització de les dades, l’apadrinament d’una
via o la participació ciutadana es pot realitzar des de qualsevol dispositiu mòbil que estigui connectat
a la xarxa.
L’element que s’utilitza per poder detectar i saber els llocs d’estacionament per vehicles adaptats són els
sensors d’aparcament que estan disponibles en el mercat i tenen la funció d’informar via wifi si la plaça
d’aparcament es troba ocupada o lliure.
La previsió d’incidències i totes les funcions amb mapes s’apliquen a través de l’API de GoogleMaps
així com la Realitat Augmentada no és nova s’utilitza fa dècades, ens permet millorar i ressaltar accions
de la vida real. En la nostra aplicació accions com detectar una línia de bus, parada de taxi, plaça
d’aparcament, establiments comercials adaptats són una realitat a través del dispositiu mòbil.
L’assistentdeveuvajaincorporatiéssubministratpelsistemaoperatiuqueutilitzaeltelèfonintel·ligent.
Nosaltres el que oferim com a novetat, aprofitant-nos d’aquesta tecnologia és poder transcriure tota la
informació captura per la càmera quant estem en l’apartat de realitat augmentada passar-ho a missatge
de veu i per guiar a l’usuari quan es mou d’un punt a altre.
3.2.4 Encaixa en el context al qual està destinada?
L’aplicació està destinada a facilitar els desplaçaments a les ciutats de la gent amb mobilitat reduïda
amb l’objectiu de minimitzar al màxim aquest desavantatge. Això es pot aconseguir a través de la
tecnologia i de la col·laboració societat.
Per tant la nostra aplicació entraria dins del context d’aplicacions d’acció ciutadana per a la integració
social ja que a traves d’ella s’afavoreix l’eliminació de barreres arquitectòniques.
3.2.5 Aprofita les potencialitats del medi i dels mitjans?
La nostra aplicació es desenvolupa en un medi totalment artificial (segons J. Echeverría pertany al
tercer entorn E3) i aprofita totalment les potencialitats que ens ofereixen els mitjans. Un exemple
d’aprofitat les potencialitats que ens ofereix el medi i els mitjans seria, l’anàlisi d’una acció com la
realització d’una ruta d’un punt A fins a un punt B, el fet sols de fer una anàlisi previ d’una acció
ens permet estalviar temps i riscos. Totes les tasques de consulta i previsió es realitzen aprofitant les
potencialitats dels mitjans, en un E1 o E2 aquestes tasques de previsió, seguiment o avaluació que ens
permet realitza la nostra aplicació, no es podrien dur a terme.
3.2.6 És revisable i actualitzable?
Revisable si ja que tant el mapes, les ubicacions o incidències en tot moment van variant sigui perquè
hi ha una infracció o qualsevol canvi que obliga a modificar el contingut en els mapes. Actualitzable si
perquè cada vegada aniran apareixent nous dispositius així com millores a les tecnologies que s’estan
utilitzant en l’aplicació, el que obliga a actualitzar l’aplicació.
4. Contingut: el funcionament de la plataforma (explicació)
Route Sponsor és una aplicació per a dispositius mòbils, l’usuari en accedir a l’aplicació aquesta
localitzarà el punt on es troba aquest i el mostrarà a través de l’API de GoogleMaps.
Pantalla principal
Buscar: Anem a la pantalla d’opcions de
buscar ruta
Incidències: Mostrarà totes les informacions
anotades pels usuaris en la ruta traçada.
InformacióEns porta a la pàgina que informa
sobre el projecte incloent la forma de contacte
Realitat augmentada Anirem a la pantalla de
realitat augmentada de l’aplicació.
Denuncia: Dóna l’opció de trucar per telèfon
a l’autoritat competent si tenim un problema.
Apadrinar una ruta: Mostrarà la pantalla
formulari apadrinar una ruta de l’aplicació.
Enviar incidència: Mostrarà la pàgina
d’incidències on podem escriure qualsevol
incidència que ens trobem a la nostra àrea.
Realitat augmentada ens porta a la pantalla
de realitat augmentada de l’aplicació
Pantalla Apadrina una Ruta
Apadrina una ruta: Ens mostra un formulari que s’haurà d’omplir amb les dades de l’usuari que
desitgi apadrinar una ruta. L’interessat haurà de polsar sobre la ruta que més l’interessi apadrinar.
Una de les coses que té l’acció ciutadana és, quanta més gent s’impliqui en el projecte més fàcil serà
portar a terme i en aquest cas a mesura que augmenti el nombre de gent que apadrini una determi-
nada ruta, el temps de detecció d’una anomalia serà més ràpid.
Pantalla opcions de buscar ruta
Buscar una ruta indicant quin mitja de transport anem a utilitzar, ens permet evitar contratemps,
ja que ens podrem anar més ràpid d’un punt a un altre. Simplement pel fet que no realitza el mateix
recorregut un mitjà de transport que un altre. Si el que decidim és utilitzar es un mitjà de transport
públic ens informarà dels horaris i si estan adaptats.
Ens ofereix l’opció de mostrar els mapes amb versió estàndard satèl·lit o híbrid El radi de cerca, és
per a les opcions de recerca tant de pàrquing com de comerç adaptat al voltant d’on ens trobem el
funcionament d’aquesta opció és independent de buscar una ruta.
Tota aquesta informació és proporcionada pels sensors ubicats a les places d’aparcament adaptades.
Per a controlar els metres de radi ho podrem realitzar a través d’un botó de desplaçament que anirà
des dels 100 fins als 1000 metres.
La funció VoiceOver permet a la gent amb una discapacitat visual poder tindre accés a les funcions
tant les de buscar una ruta o per exemple trobar un radi determinat per l’usuari un comerç. Una volta
configurada la ruta aquesta funció els guiarà a través d’àudio.
Pantalla inserta incidència i mostrar-la
Pantalla inserta incidència: Aquesta pàgina ens permet, la inserció d’una incidència, descripció de la
mateixa la podem inserta a través d’una àrea de text i localitzar-la exactament en el punt on es trobi.
Pantalla mostrar incidències: És la pantalla que ens mostra les incidències a través de text i també
inclou un botó que ens porta al punt exacte de la incidència.
Realitat Augmentada
El funcionament de la realitat augmentada en la nostra aplicació té una doble funció. Que pugui
ser útil per als usuaris amb mobilitat reduïda i també per a aquells que tenen discapacitat visual. De
manera que es podrà utilitzar de forma que serveixi per complementar els serveix de mobilitat que
ofereix l’aplicació.
Ja sigui per guiar-nos pels carrers a través de punts també que ens mostri informació sobre estacions
de bus i metro amb els seus horaris o quins comerços estan adaptats. D’aquesta manera serveix de
gran ajuda per a un invident, ja que a través de l’assistent de veu podrà saber a quants metres es troba
del lloc on es vulgui anar o que l’informe de qualsevol incident. Per això aquest mètode de mostrar la
realitat augmentada.
En l’opció buscar tot, la
funcionalitat aquí és similar
a com es mostra a través
de qualsevol navegador
d’aquest tipus com pugui
ser Junaio que captura tota
la informació que captura
a través de la càmera a
les hores aquest tipus de
moviment pot ser molt
confús per a un usuari amb
discapacitat visual.
La funció VoiceOver
analitza tot el contingut
de cada casella, incloent-
hi tota la informació
addicional que porta amb
si. Vegem l’exemple que es
mostra d’una estació de
metro que es troba a 150 m.
de nosaltres. Si premem
al damunt, ens mostrarà
l’horari que passen els trens
adaptats. Aquest exemple és
interpretat per l’aplicació de
veu.
CARACTERÍSTICA FUNCIÓ
Proximal / Distal
Distal no es requereix la presència física per
poder desenvolupar qualsevol tasca de les que
disposa l’aparell. El dispositiu mòbil pot estar a
Kilòmetres de la distància que estiguem buscant
ja pugui ser una ruta concreta o un saber els llocs
d’aparcament d’un punt determinat.
Recintual/Reticular
Una de les seves funcions principals funcionalitat
d’aquesta aplicació és Recintual es tracta d’una
guia per poder moure’ns pels entorns E1 i E2,
és a dir serveix per recórrer espais urbans que
utilitzem dia a dia.
Reticular, per poder interactuar amb l’aplicació
no es requereix la nostra presència física al lloc, ja
que ens pot informar tant de les rutes, incidències
en determinats llocs o saber el nombre de places
disponibles sense desplaçar-nos al lloc en qüestió.
Presencial/Representacional:
Podem dir que és Representacional, no es
necessita estar al lloc tant de partida com de punt
final d’una ruta per a poder realitzar un mapa,
tots els processos es porten a terme en un entorn
virtual o representacional per exemple la forma
de mostrar el nombre de les places d’aparcament.
Per poder traure rendiment a l’aplicació direm
que és també presencial l’aplicació, ja que el
dispositiu mòbil l’hem de portar a prop per a
poder moure’s pels espais urbans.
Material/ Informacional:
Informacional, a diferència del E2 on les fulles
de paper (material físic) eren força important
l’hora de representar qualsevol ruta, en la nostra
aplicació es treballa íntegrament amb documents
en format electrònic que desenvolupen la mateixa
funció i no ocupen cap espai físic.
Natural/Artificial:
Artificial totes les tasques que es desenvolupen
en l’aplicació són virtuals tant les rutes que es
planifiquen o el nombre de placés d’aparcament
d’un lloc determinat així com la informació
d’un comerç si és adaptat. També les tècniques
de representació dels mapes utilitza la retòrica a
l’hora de representar accions en els mapes.
Sincrònic/Multicrònic
És de força utilitat aprofitar l’aplicació de manera
Multicrònica a l’hora de realitzar una ruta, ja
que ens guiarà des del punt de partida fins al punt
final en temps real, així podem evitar errades. Un
exemple és si ens sortim d’una ruta marcada,
des del GPS i a través de les dades de posició
ens informarà que no anem pel camí correcte a
temps real.
Extensió/Compressió
Compressió, quant consultem una ruta les
distancies són irrellevants tot el que consultem a
l’aplicació es produeix en un entorn Virtual.
Mòbil Físicament/Fluent electrònicament
No hi ha desplaçaments físics, totes les funcions
de l’aplicació es realitza a través de fluxos
electrònics.
Lent/Ràpid
La velocitat de resposta a l’hora de realitzar
qualsevol petició a l’aplicació és molt rapida
de realitzar, la forma de comunicar-nos amb
l’aplicació es produeix de través de fluxos
electrònics que permeten a l’aplicació realitzar
les operacions sol·licitades a una velocitat molt
elevada.
Assentat a la terra / Assentat en l’aire
Es tracta d’una aplicació asseguda en l’aire, tots
els processos que realitza l’aplicació es realitzen
a través de satèl·lits, podem dir que el total de la
funcionalitat depèn del GPS.
Estable/Inestable
Inestable, tots els processos que realitza es
realitza a través satèl·lits de comunicacions i
xarxes telemàtiques.
Local/Global
Global des de qualsevol part del món podrem
utilitzar l’aplicació, sigui per a consultar una ruta
o enviar un missatge amb una incidència.
Pentasensorial/Bisensorial
EnelsdosentornstantenelE1comE2participen
tots els sentits amb la nostra aplicació sols podem
percebí sensacions audiovisuals (Bisensorial).
Memòria Natural Interna
Memòria Artificial Externa
S’utilitza Memòria Artificial Externa, en
l’aplicació els mapes no estan presents físicament,
accedim a una representació electrònica dels
mateixos. Aquestes representacions van canviant
a mesura que anem utilitzant-les ja sigui afegint
comentaris, comerços que estan adaptats, etc.
També s’ha de tindre en compte és la facilitat
que té l’aplicació de mostrar còpies diferents dels
mapes.
Analògic/Digital
Totes les dades que es manipulen en l’aplicació
són digitals i estan codificades en binari. La
part analògica també és important, ja que per a
poder interactuar necessàriament farem ús de la
pantalla del telèfon mòbil o teclat.
Semiòticament Divers
Semiòticament Integrat
És una aplicació Semiòticament Integrada,
a l’hora de senyalitzar una ruta i descriure-
la a través de signes fa que l’usuari no tingui
cap problema per interpretar les indicacions i
millor que qualsevol guia de paper, ja que ens
dóna l’oportunitat de mostrar detalls com per
exemple Quan mostrem les places d’aparcament
que utilitza, llocs adaptats o en quin punt d’una
ruta hi ha un incident, per tant ens permet una
pluralitat de signes.
Autosuficient/Interdependent
Encara que s’utilitza una API que facilita la tasca
de manteniment dels mapes si que tenim tasques
com la de senyalitzar les places d’aparcament o
l’accessibilitat a llocs o els avisos d’incidències
que requereixen un manteniment constant per
tant en gran part es depèn de màquines i d’un
entorn més social.
Producció/Consum
La nostra App és una aplicació que està dedicada
a la principalment a la producció d’informació. A
l’apartat de realitat augmentada té la capacitat de
desxifrarcodisQrquedevegadesportenpublicitat
d’establiments per tant *tambien indirectament
ens ofereix informació consumista.
MItjans Interactius_practica

Recomendados

MItjans Interactius_pac3 von
MItjans Interactius_pac3MItjans Interactius_pac3
MItjans Interactius_pac3Marcos Baldovi
125 views13 Folien
MItjans Interactius_pac2.2 von
MItjans Interactius_pac2.2MItjans Interactius_pac2.2
MItjans Interactius_pac2.2Marcos Baldovi
133 views5 Folien
MItjans Interactius_pac2.1 von
MItjans Interactius_pac2.1MItjans Interactius_pac2.1
MItjans Interactius_pac2.1Marcos Baldovi
202 views26 Folien
MItjans Interactius_pac1 von
MItjans Interactius_pac1MItjans Interactius_pac1
MItjans Interactius_pac1Marcos Baldovi
220 views11 Folien
Riforma della Partecipazione Popolare - Modifica dello Statuto di Pontecorvo ... von
Riforma della Partecipazione Popolare - Modifica dello Statuto di Pontecorvo ...Riforma della Partecipazione Popolare - Modifica dello Statuto di Pontecorvo ...
Riforma della Partecipazione Popolare - Modifica dello Statuto di Pontecorvo ...Agorà Pontecorvo Ufficio Stampa
514 views30 Folien
Aplicacions Interactives multiplataforma_pac3 von
Aplicacions Interactives multiplataforma_pac3Aplicacions Interactives multiplataforma_pac3
Aplicacions Interactives multiplataforma_pac3Marcos Baldovi
190 views5 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Aplicacions Interactives multiplataforma_pac2 von
Aplicacions Interactives multiplataforma_pac2Aplicacions Interactives multiplataforma_pac2
Aplicacions Interactives multiplataforma_pac2Marcos Baldovi
146 views5 Folien
Aplicacions Interactives multiplataforma_pac1 von
Aplicacions Interactives multiplataforma_pac1Aplicacions Interactives multiplataforma_pac1
Aplicacions Interactives multiplataforma_pac1Marcos Baldovi
158 views5 Folien
gestpro_practica1 von
gestpro_practica1gestpro_practica1
gestpro_practica1Marcos Baldovi
461 views37 Folien
ADG_pac4 von
ADG_pac4ADG_pac4
ADG_pac4Marcos Baldovi
339 views9 Folien
AK Roy von
AK RoyAK Roy
AK RoyProf. Dr. O. P. Nautiyal
955 views18 Folien
animació_pac3 von
animació_pac3animació_pac3
animació_pac3Marcos Baldovi
246 views8 Folien

Destacado(20)

Aplicacions Interactives multiplataforma_pac2 von Marcos Baldovi
Aplicacions Interactives multiplataforma_pac2Aplicacions Interactives multiplataforma_pac2
Aplicacions Interactives multiplataforma_pac2
Marcos Baldovi146 views
Aplicacions Interactives multiplataforma_pac1 von Marcos Baldovi
Aplicacions Interactives multiplataforma_pac1Aplicacions Interactives multiplataforma_pac1
Aplicacions Interactives multiplataforma_pac1
Marcos Baldovi158 views
Evaluation question 1 redone von jackfowler16
Evaluation question 1 redoneEvaluation question 1 redone
Evaluation question 1 redone
jackfowler16237 views

Similar a MItjans Interactius_practica

36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi von
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesigencat .
1.2K views1 Folie
CGDL2018 - Sessió: "Sobirania de dades i creació de serveis" von
CGDL2018 - Sessió: "Sobirania de dades i creació de serveis"CGDL2018 - Sessió: "Sobirania de dades i creació de serveis"
CGDL2018 - Sessió: "Sobirania de dades i creació de serveis"Consorci Administració Oberta de Catalunya
87 views12 Folien
Sig per a senderistes von
Sig per a senderistesSig per a senderistes
Sig per a senderistesxgoterris
216 views11 Folien
Dossier r+d cat von
Dossier r+d catDossier r+d cat
Dossier r+d catTelefonica Catalunya
181 views4 Folien
Disseny d’aplicacions de Realitat Virtual, Augmentada i Sensors cerebrals von
Disseny d’aplicacions de Realitat Virtual, Augmentada i Sensors cerebralsDisseny d’aplicacions de Realitat Virtual, Augmentada i Sensors cerebrals
Disseny d’aplicacions de Realitat Virtual, Augmentada i Sensors cerebralsJordi Torner
813 views27 Folien
Serveis mòbils i dades obertes von
Serveis mòbils i dades obertes Serveis mòbils i dades obertes
Serveis mòbils i dades obertes gencat .
1.3K views77 Folien

Similar a MItjans Interactius_practica(20)

36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi von gencat .
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi
36a sessió web: 'Governs i administracions al mòbil'. Síntesi
gencat .1.2K views
Sig per a senderistes von xgoterris
Sig per a senderistesSig per a senderistes
Sig per a senderistes
xgoterris216 views
Disseny d’aplicacions de Realitat Virtual, Augmentada i Sensors cerebrals von Jordi Torner
Disseny d’aplicacions de Realitat Virtual, Augmentada i Sensors cerebralsDisseny d’aplicacions de Realitat Virtual, Augmentada i Sensors cerebrals
Disseny d’aplicacions de Realitat Virtual, Augmentada i Sensors cerebrals
Jordi Torner813 views
Serveis mòbils i dades obertes von gencat .
Serveis mòbils i dades obertes Serveis mòbils i dades obertes
Serveis mòbils i dades obertes
gencat .1.3K views
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol... von Ajuntament de Barcelona
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PRACTICA von Marcos Baldovi
Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PRACTICAMetodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PRACTICA
Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PRACTICA
Marcos Baldovi430 views
Presentacio cejfe 2014 12 03 von Josep Pocurull
Presentacio cejfe 2014 12 03Presentacio cejfe 2014 12 03
Presentacio cejfe 2014 12 03
Josep Pocurull1.1K views
29a sessio web: 'La georeferenciació a l'Administració' von gencat .
29a sessio web: 'La georeferenciació a l'Administració'29a sessio web: 'La georeferenciació a l'Administració'
29a sessio web: 'La georeferenciació a l'Administració'
gencat .489 views
32a sessió web: 'Estratègia tecnològica per a un govern obert' von gencat .
32a sessió web: 'Estratègia tecnològica per a un govern obert'32a sessió web: 'Estratègia tecnològica per a un govern obert'
32a sessió web: 'Estratègia tecnològica per a un govern obert'
gencat .728 views
Fonaments i evolució multimèdia_PAC3_UOC von Nabel GM
Fonaments i evolució multimèdia_PAC3_UOCFonaments i evolució multimèdia_PAC3_UOC
Fonaments i evolució multimèdia_PAC3_UOC
Nabel GM313 views
Presentació 3a sessió Curs ERAM von xaviblanche
Presentació 3a sessió Curs ERAMPresentació 3a sessió Curs ERAM
Presentació 3a sessió Curs ERAM
xaviblanche188 views
Presentació Solucions II Jornada Experìencies de treball de Joves Geògrafs von SolucionsGeografiques
Presentació Solucions II Jornada Experìencies de treball de Joves GeògrafsPresentació Solucions II Jornada Experìencies de treball de Joves Geògrafs
Presentació Solucions II Jornada Experìencies de treball de Joves Geògrafs
CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·... von Congrés Govern Digital
CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...
CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...
Ideari de la Xarxa d'Innovació Pública von Xarxa IP
Ideari de la Xarxa d'Innovació PúblicaIdeari de la Xarxa d'Innovació Pública
Ideari de la Xarxa d'Innovació Pública
Xarxa IP882 views

Más de Marcos Baldovi

Comportament d'Usuaris Marcos baldovi Prova Sintesis 2018 von
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi Prova Sintesis 2018Comportament d'Usuaris Marcos baldovi Prova Sintesis 2018
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi Prova Sintesis 2018Marcos Baldovi
600 views15 Folien
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi Resum Researching UX von
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi Resum Researching UXComportament d'Usuaris Marcos baldovi Resum Researching UX
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi Resum Researching UXMarcos Baldovi
313 views15 Folien
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi Practica 1 von
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi Practica 1Comportament d'Usuaris Marcos baldovi Practica 1
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi Practica 1Marcos Baldovi
452 views19 Folien
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi PAC2 von
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi PAC2Comportament d'Usuaris Marcos baldovi PAC2
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi PAC2Marcos Baldovi
342 views4 Folien
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi PAC1 von
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi PAC1Comportament d'Usuaris Marcos baldovi PAC1
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi PAC1Marcos Baldovi
483 views5 Folien
Fotografia Digital Marcos baldovi Prova Sintesis von
Fotografia Digital Marcos baldovi Prova SintesisFotografia Digital Marcos baldovi Prova Sintesis
Fotografia Digital Marcos baldovi Prova SintesisMarcos Baldovi
211 views12 Folien

Más de Marcos Baldovi(20)

Comportament d'Usuaris Marcos baldovi Prova Sintesis 2018 von Marcos Baldovi
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi Prova Sintesis 2018Comportament d'Usuaris Marcos baldovi Prova Sintesis 2018
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi Prova Sintesis 2018
Marcos Baldovi600 views
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi Resum Researching UX von Marcos Baldovi
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi Resum Researching UXComportament d'Usuaris Marcos baldovi Resum Researching UX
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi Resum Researching UX
Marcos Baldovi313 views
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi Practica 1 von Marcos Baldovi
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi Practica 1Comportament d'Usuaris Marcos baldovi Practica 1
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi Practica 1
Marcos Baldovi452 views
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi PAC2 von Marcos Baldovi
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi PAC2Comportament d'Usuaris Marcos baldovi PAC2
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi PAC2
Marcos Baldovi342 views
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi PAC1 von Marcos Baldovi
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi PAC1Comportament d'Usuaris Marcos baldovi PAC1
Comportament d'Usuaris Marcos baldovi PAC1
Marcos Baldovi483 views
Fotografia Digital Marcos baldovi Prova Sintesis von Marcos Baldovi
Fotografia Digital Marcos baldovi Prova SintesisFotografia Digital Marcos baldovi Prova Sintesis
Fotografia Digital Marcos baldovi Prova Sintesis
Marcos Baldovi211 views
Fotografia Digital Marcos baldovi practica 2 von Marcos Baldovi
Fotografia Digital Marcos baldovi practica 2Fotografia Digital Marcos baldovi practica 2
Fotografia Digital Marcos baldovi practica 2
Marcos Baldovi163 views
Fotografia Digital Marcos baldovi practica 1 von Marcos Baldovi
Fotografia Digital Marcos baldovi practica 1Fotografia Digital Marcos baldovi practica 1
Fotografia Digital Marcos baldovi practica 1
Marcos Baldovi146 views
Fotografia Digital Marcos baldovi pac3 von Marcos Baldovi
Fotografia Digital Marcos baldovi pac3Fotografia Digital Marcos baldovi pac3
Fotografia Digital Marcos baldovi pac3
Marcos Baldovi116 views
Fotografia Digital Marcos baldovi pac2 von Marcos Baldovi
Fotografia Digital Marcos baldovi pac2Fotografia Digital Marcos baldovi pac2
Fotografia Digital Marcos baldovi pac2
Marcos Baldovi157 views
Fotografia Digital Marcos baldovi pac1 von Marcos Baldovi
Fotografia Digital Marcos baldovi pac1Fotografia Digital Marcos baldovi pac1
Fotografia Digital Marcos baldovi pac1
Marcos Baldovi152 views
Mercat i Legislació Marcos baldovi PAC4 von Marcos Baldovi
Mercat i Legislació Marcos baldovi PAC4Mercat i Legislació Marcos baldovi PAC4
Mercat i Legislació Marcos baldovi PAC4
Marcos Baldovi124 views
Mercat i Legislació Marcos baldovi PAC3 von Marcos Baldovi
Mercat i Legislació Marcos baldovi PAC3Mercat i Legislació Marcos baldovi PAC3
Mercat i Legislació Marcos baldovi PAC3
Marcos Baldovi151 views
Mercat i Legislació Marcos baldovi PAC2 von Marcos Baldovi
Mercat i Legislació Marcos baldovi PAC2Mercat i Legislació Marcos baldovi PAC2
Mercat i Legislació Marcos baldovi PAC2
Marcos Baldovi127 views
Marcos Baldoví Disseny D'interacció Practica FInal von Marcos Baldovi
Marcos Baldoví Disseny D'interacció Practica FInalMarcos Baldoví Disseny D'interacció Practica FInal
Marcos Baldoví Disseny D'interacció Practica FInal
Marcos Baldovi152 views
Marcos Baldoví Disseny D'interacció PAC2 von Marcos Baldovi
Marcos Baldoví Disseny D'interacció PAC2Marcos Baldoví Disseny D'interacció PAC2
Marcos Baldoví Disseny D'interacció PAC2
Marcos Baldovi169 views
Marcos Baldoví Disseny D'interacció PAC1 von Marcos Baldovi
Marcos Baldoví Disseny D'interacció PAC1Marcos Baldoví Disseny D'interacció PAC1
Marcos Baldoví Disseny D'interacció PAC1
Marcos Baldovi184 views
Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC3 von Marcos Baldovi
Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC3Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC3
Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC3
Marcos Baldovi282 views
Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC 2 von Marcos Baldovi
Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC 2Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC 2
Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC 2
Marcos Baldovi413 views
Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC 1 von Marcos Baldovi
Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC 1Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC 1
Metodología i Desenvolupament de Projectes en Xarxa PAC 1
Marcos Baldovi391 views

MItjans Interactius_practica

 • 2. INDEX 1. Procés d’elecció de la idea ...........................................................................................Pàgina 3 2. Procés de documentació a l’entorn de l’àmbit del projecte .................................Pàgina 4 La utilització de la geolocalització .....................................................................Pàgina 4 Geolocalització + Big Data .................................................................................Pàgina 5 Geolocalitzacio + Realitat Augmentada ...........................................................Pàgina 6 3.1. Objectius ....................................................................................................................Pàgina 7 3.2. Justificació ..................................................................................................................Pàgina 7 3.2.1 Què és allò que aporta?...............................................................................Pàgina 7 3.2.2 Quines necessitats ve a cobrir?..................................................................Pàgina 7 3.2.3 És factible tecnològicament i social? .......................................................Pàgina 8 3.2.4 Encaixa en el context al qual està destinada? .........................................Pàgina 8 3.2.5 Aprofita les potencialitats del medi i dels mitjans? ................................Pàgina 8 3.2.6 És revisable i actualitzable? .......................................................................Pàgina 8 4. Contingut: el funcionament de la plataforma.................................................. Pàgina 9 5 Relació amb les característiques d’Echeverría .................................................. Pàgina 14
 • 3. 1. Procés d’elecció de la idea Route Sponsor és el títol de la plataforma escollida per a realitzar la pràctica de l’assignatura. Aquesta te la finalitat de poder servir d’eina per a les persones amb mobilitat reduïda principalment. Les dificultats que es troben aquest col·lectiu de persones quan es mouen per les ciutats són moltes, ja que existeixen nombroses barreres, com pot ser l’estacionament de vehicles en les rampes, la deterioració de rutes urbanes o l’accés a les places d’aparcament reservades, de fet moltes vegades són ocupades sense autorització. No sols les persones amb aquesta condició física són els afectats, les persones majors la seva mobilitat és més limitada, també la gent que passeja amb carrets de nadó o quan anem amb el carret de la compra. L’aparició de formes innovadores de poder comptabilitzar la informació han suposat un gran avanç, poder rebre informació quantificada sobre accions naturals sigui a través de sensors o a través d’accions dels usuaris, ens permet poder prendre decisions rapidament, el que comporta un gran avanç a l’hora de realitzar qualsevol acció. La digitalització de les dades ens permetrà ser més eficients com a societat, el que de moment està aportant aquesta revolució tecnològica és el canvi de costums que ja ens afecten la manera de relacionar-nos encara que tots aquests canvis es produeixen de manera molt silenciosa pràcticament no ens donem conter i sols és el començament. Tindre a la nostra disposició tota aquesta informació permetrà una millora en la previsió a l’hora de realitzar qualsevol tasca tan individual com col·lectivament. Aquest afegit d’informació en l’àmbit individual ens aporta a l’hora de realitzar tasques una millor gestió del nostre temps amb la qual cosa podem ser eficaços. En l’àmbit col·lectiu podrem gestionar millor les nostres ciutats, ja són moltes les iniciatives a aquest nivell com per exemple la visualització del trànsit de les ciutats. Acció en la qual a l’hora d’agafar un vehicle ja sabem a què atemptar-nos, també comencen a implementar-se accions en diversos sectors com l’energètica a les ciutats controlant la il·luminació aconseguint baixar el consum energètic així com altres camps com pugui ser la salut, residus... Totes aquestes millores reportaran un acurtament en despesa econòmica per part de les administracions la qual cosa és molt positiva. Els dispositius que utilitzem per a la visualització de la informació són senzills d’utilitzar i relativament econòmics per a la quantitat de serveis que ens ofereixen. Ja que ens faciliten poder estar localitzats o trobar qualsevol lloc a través de la geolocalització amb la qual cosa ens permet estar comunicats amb tot el món sense ser necessària la presència física al lloc per tant ens aportarà molta informació abans de ser al lloc en qüestió. També és força interessant la Realitat Augmenta que a través de la geolocalització del punt on ens trobem i utilitzant d’interfície la càmera de fotos del dispositiu mòbil ens ofereix una informació amb tots els detalls de tota l’oferta de serveis que es troben al punt on ens trobem. El futur de com se subministrarà la informació i com podrem visualitzar-la, serà a través d’un nombre major de dispositius que en l’actualitat, però en el present tant els ordinadors, telèfons o tabletes ja permeten de manera senzilla accedir a aquest tipus d’informació.
 • 4. 2. Procés de documentació a l’entorn de l’àmbit del projecte La utilització d’eines de gestió de dades en temps real és crucial per al bon funcionament d’alguns dels serveis urbans. El seu ús ofereix diferents alternatives a l’hora de proposar un nou servei públic, des de la seva aparició la gestió urbana es pot analitzar des d’un punt de vista diferent. La pràctica que estem realitzant està dins del grup dels de participació ciutadana. Aquest tipus d’accions beneficien al ciutadà mentre que per a les institucions suposa anar més enllà de reduir la despesa i millorar els serveis, es tracta d’accions d’integració dels col·lectius més desafavorits, el bon funcionament d’aquestes idees serveix per estimular altres actuacions d’aquest tipus. L’enfocament que es pretén donar a l’aplicació és el de prestar un tipus de servei que d’una banda, intenti fer veure que l’afectat requereix una ajuda externa per compensar les seves dificultats i per una altra fer partícip a la societat. Implicant-los de manera que s’arribi a entendre que moltes vegades aquesta ajuda externa depèn, d’una petita acció per part de la resta. Route Sponsor és una aplicació, per a la conservació i el bon ús de les vies urbanes adaptades amb l’objectiu de facilitar la vida a gent amb mobilitat reduïda. Utilitzant diverses tecnologies com geolocalització, la utilització de dades en temps real o la realitat augmentada. La utilització de la geolocalització Cada persona interessada a través de l’aplicació té l’opció de poder apadrinar una ruta amb la finalitat de comprometre’s a informar si existeix alguna incidència o desperfecte que sigui perjudicial per als usuaris amb mobilitat reduïda, quanta més gent apadrini una ruta més fàcil i ràpid serà detectar un problema. La forma de distribució de les rutes que es poden apadrinar es realitza de forma que prèviament l’ajuntament de la ciutat interessada amb el projecte, ens facilita el pla d’accessibilitat amb les diferents vies que estan adaptades en la ciutat. Aquestes vies s’agrupen en rutes i a partir d’aquí quan l’usuari tira a escollir una ruta mostra les vies que compren dita ruta. Les rutes creades es diferenciaran per color, per a una millor identificació en els mapes a més rebran un nom per distingir-les que estarà relacionat amb el trajecte des del punt inicial fins al final. La utilització de dispositius mòbils es pot ajudar a poder realitzar la localització a través de GPS en qualsevol moment i senyalitzar qualsevol incidència que es produeixi en qualsevol punt de les vies permetent una ràpida actuació allà on es produeixi qualsevol incident. L’opció de planificar rutes consisteix a trobar la ruta més ràpida, el dispositiu ens ofereix un tipus de ruta tant si anem en cadira de rodes, si es pretén anar amb cotxe o mitjançant transport públic. Aquesta funció és similar a la que es troba als GPS comercials que ofereixen la possibilitat d’anar per autopista o per carretera secundària a l’hora de realitzar un trajecte. Mitjançant aquesta opció s’estalvia temps i diners. Si circulem amb un vehicle de motor, s’estalvia en combustible a més de millorar el medi ambient, ja que emetem menys CO2. La ruta òptima es mostrés en el mapa i solament es necessita saber l’adreça de destinació i com es va a produir el desplaçament. A més podrem compartir la ruta a les xarxes socials.
 • 5. Geolocalització + Big Data En tractar-se d’una aplicació per a gent amb mobilitat reduïda, uns dels problemes habituals en moure’s per les ciutats és l’estacionament dels vehicles. L’aplicació geolocalitzà totes les places d’aparcament de la ciutat podent tenir la possibilitat de modificar-les en tot moment. L’accés a dades en temps real en ajuda a saber en quin punt de la ciutat es pot estacionar indicant el nombre de places d’aparcament lliures en temps real així com poder identificar si el vehicle estacionat està autoritzat, en temps real. Per a poder desenvolupar aquestes tasques d’informació, s’utilitzen sensors a les places d’aparcament a més de punts wifi per poder enviar les dades capturades pels sensors. El funcionament és força senzill, es basa en la instal·lació d’un sensor en el sòl, en el moment en què el vehicle ocupa la plaça, el captador detecta que aquesta es troba ocupada. A partir d’aquí envia un senyal al punt wifi, per indicar que la plaça es troba ocupada. Al mateix temps es publicarà a la internet el canvi en l’estat de la plaça d’aparcament, el mateix procediment però al revés es produirà en quedar lliure. Aplicacions com Parker que que comencen a utilitzar-se en projectes de Smart City, a l’hora de mostrar dades a través de dispositius mòbils. Discriminen les places d’aparcament normals de les que són destinades per a mobilitat reduïda a través d’un filtre a diferència de la nostra proposta. L’ús de les places d’’aparcament en el nostre cas és encara més precís col·locant una etiqueta que identificarà el vehicle d’un usuari amb mobilitat reduïda i que el sensor la detectarà, de forma que discriminaria electrònicament els vehicles que poden utilitzar aquestes places dels que no, podent informar directament a l’autoritat que la plaça ocupada no l’està utilitzant un usuari autoritzat. Vídeo de demostració de l’aplicació Parker: https://youtu.be/XrZ6MVaxCRE
 • 6. Geolocalitzacio + Realitat Augmentada La realitat augmentada és força interessant en el nostre cas per a moure’s per la ciutat, ja que a través de la càmera del dispositiu mòbil ens informa de tots els serveis que es troben al voltant del punt on estiguem. Ens pot informar si hi ha algun transport públic a prop, comerços adaptats o algun espai públic, també la utilització de codis QR ens podem donar una informació més extensa d’allò que es busqui. La diferència principal entre la planificació d’una ruta i la realitat augmentada és que la planificació és no requereix estar present en cap dels punts dels quals es vulgui realitzar un trajecte a diferència que la realitat augmentada que es requereix la presència de l’usuari al lloc perquè aquesta tecnologia sigui funcional. La forma en què es mostra la informació sobre un servei és molt enriquidora, primer accedim a la categoria desitjada per exemple transport públic. En accedir comencem a veure per la pantalla totes les parades de bus que hi ha al voltant, en polsar sobre la desitjada ens mostra tota la informació dels horaris o si està adaptat. Una vegada marquem una parada immediatament i ens informa de la distància que ens queda fins a arribar a la parada però a més ens mostra per pantalla uns punts discontinus indicant-nos el camí fins a arribar a la parada El seu funcionament es basa a la utilització del receptor GPS i la brúixola del dispositiu mòbil per situar la posició de l’usuari i la seva orientació o cap a on està mirant o dirigint-se. La càmera del telèfon recull l’entorn i reprodueix la imatge en la pantalla del telèfon, mentre que el programari superposa sobre la imatge informació relativa al que apareix en pantalla.
 • 7. 3.1. Objectius En l’actualitat ja existeixen algunes aplicacions que són de gran utilitat per a la gent amb mobilitat reduïda, però moltes d’elles tenen no aconsegueixen satisfacció total de l’usuari. Els motius pels quals moltes de les aplicacions destinades a aquest col·lectiu són incompletes, es deu al fet que molts dels desenvolupadors no pateix aquesta limitació i és des de l’experiència moltes vegades on es troben aquests detalls que falten, perquè una aplicació sigui totalment funcional. L’objectiu que es vol aconseguir és realitzar una eina senzilla que sigui de gran utilitat per moure’s per les ciutats, que evolucioni amb el temps, podent afegir més serveis. Amb tot això busquem reduir les barreres i alhora en implicar a la ciutadania es normalitzin tot aquest tipus d’accions. 3.2. Justificació 3.2.1 Què és allò que aporta? Route Sponsor el que aporta socialment a través de la mostra de dades principalment, és facilitar el fet de poder moure’s per les ciutats a la gent amb mobilitat reduïda, independentment dels mitjans de transport que s’utilitzin. L’aplicació informa principalment per quines rutes es pot circular avisant si hi ha alguna anomalia, fins i tot informa si els comerços que es troben en el trajecte de la ruta estan adaptats. També si l’usuari vol agafar el vehicle particular per anar a un determinat lloc, aquesta informa d’on es troben el nombre de places d’aparcament per a vehicles adaptats i si estan ocupades en temps real. També hem utilitzat la realitat virtual que també aprofita l’ús de geolocalització, però a diferència dels mapes que ens podem servir de previsió. Aquí ens mostra tots els serveis que tenim al voltant amb una informació molt extensa a diferència dels mapes que és icònica. Ja sigui per a guiar-nos per anar a qualsevol lloc o altres serveis com si passa una línia de bus per on ens trobem si està adaptat o l’horari. A la nostra aplicació utilitzem la ferramenta VoiceOver per als usuaris amb discapacitat visual i el que realitza és transcriure a través de veu tota la informació que ens mostra la ferramenta de realitat augmentada com pugui ser la funció d’assistent a un punt o informar-nos dels horaris del metro, etc. Es tracta d’un projecte en el qual es fomenta l’actitud participativa de la ciutadania per a millorar la qualitat de vida d’un col·lectiu principalment, també amb el mateix benefici de la mateixa ciutadania, ja que com menys obstacles tinguem menys problemes tindrem. 3.2.2 Quines necessitats ve a cobrir? La gent que ha de desplaçar-se amb crosses, en cadira de rodes o és deficient visual. Ha d’enfrontar- se diàriament a una gran quantitat d’obstacles com per exemple: vorades molt altes, passos estrets, comerços amb graons que no sempre poden es poden salvar, caixers automàtics que no es poden utilitzar perquè no estan a l’altura correcta, etc. Un altre motiu de preocupació són els aparcaments. Hi ha moments en els quals trobar una plaça lliure resulta complicat per a aquells que, condueixen el seu propi vehicle. Moltes vegades les places les ocupen gent sense autorització o familiars dels beneficiaris sense motiu i deixant a la gent que necessita aquesta plaça sense lloc.
 • 8. 3.2.3 És factible tecnològicament i social? Tecnològicament la nostra aplicació és factible tant la visualització de les dades, l’apadrinament d’una via o la participació ciutadana es pot realitzar des de qualsevol dispositiu mòbil que estigui connectat a la xarxa. L’element que s’utilitza per poder detectar i saber els llocs d’estacionament per vehicles adaptats són els sensors d’aparcament que estan disponibles en el mercat i tenen la funció d’informar via wifi si la plaça d’aparcament es troba ocupada o lliure. La previsió d’incidències i totes les funcions amb mapes s’apliquen a través de l’API de GoogleMaps així com la Realitat Augmentada no és nova s’utilitza fa dècades, ens permet millorar i ressaltar accions de la vida real. En la nostra aplicació accions com detectar una línia de bus, parada de taxi, plaça d’aparcament, establiments comercials adaptats són una realitat a través del dispositiu mòbil. L’assistentdeveuvajaincorporatiéssubministratpelsistemaoperatiuqueutilitzaeltelèfonintel·ligent. Nosaltres el que oferim com a novetat, aprofitant-nos d’aquesta tecnologia és poder transcriure tota la informació captura per la càmera quant estem en l’apartat de realitat augmentada passar-ho a missatge de veu i per guiar a l’usuari quan es mou d’un punt a altre. 3.2.4 Encaixa en el context al qual està destinada? L’aplicació està destinada a facilitar els desplaçaments a les ciutats de la gent amb mobilitat reduïda amb l’objectiu de minimitzar al màxim aquest desavantatge. Això es pot aconseguir a través de la tecnologia i de la col·laboració societat. Per tant la nostra aplicació entraria dins del context d’aplicacions d’acció ciutadana per a la integració social ja que a traves d’ella s’afavoreix l’eliminació de barreres arquitectòniques. 3.2.5 Aprofita les potencialitats del medi i dels mitjans? La nostra aplicació es desenvolupa en un medi totalment artificial (segons J. Echeverría pertany al tercer entorn E3) i aprofita totalment les potencialitats que ens ofereixen els mitjans. Un exemple d’aprofitat les potencialitats que ens ofereix el medi i els mitjans seria, l’anàlisi d’una acció com la realització d’una ruta d’un punt A fins a un punt B, el fet sols de fer una anàlisi previ d’una acció ens permet estalviar temps i riscos. Totes les tasques de consulta i previsió es realitzen aprofitant les potencialitats dels mitjans, en un E1 o E2 aquestes tasques de previsió, seguiment o avaluació que ens permet realitza la nostra aplicació, no es podrien dur a terme. 3.2.6 És revisable i actualitzable? Revisable si ja que tant el mapes, les ubicacions o incidències en tot moment van variant sigui perquè hi ha una infracció o qualsevol canvi que obliga a modificar el contingut en els mapes. Actualitzable si perquè cada vegada aniran apareixent nous dispositius així com millores a les tecnologies que s’estan utilitzant en l’aplicació, el que obliga a actualitzar l’aplicació.
 • 9. 4. Contingut: el funcionament de la plataforma (explicació) Route Sponsor és una aplicació per a dispositius mòbils, l’usuari en accedir a l’aplicació aquesta localitzarà el punt on es troba aquest i el mostrarà a través de l’API de GoogleMaps. Pantalla principal Buscar: Anem a la pantalla d’opcions de buscar ruta Incidències: Mostrarà totes les informacions anotades pels usuaris en la ruta traçada. InformacióEns porta a la pàgina que informa sobre el projecte incloent la forma de contacte Realitat augmentada Anirem a la pantalla de realitat augmentada de l’aplicació. Denuncia: Dóna l’opció de trucar per telèfon a l’autoritat competent si tenim un problema. Apadrinar una ruta: Mostrarà la pantalla formulari apadrinar una ruta de l’aplicació. Enviar incidència: Mostrarà la pàgina d’incidències on podem escriure qualsevol incidència que ens trobem a la nostra àrea. Realitat augmentada ens porta a la pantalla de realitat augmentada de l’aplicació
 • 10. Pantalla Apadrina una Ruta Apadrina una ruta: Ens mostra un formulari que s’haurà d’omplir amb les dades de l’usuari que desitgi apadrinar una ruta. L’interessat haurà de polsar sobre la ruta que més l’interessi apadrinar. Una de les coses que té l’acció ciutadana és, quanta més gent s’impliqui en el projecte més fàcil serà portar a terme i en aquest cas a mesura que augmenti el nombre de gent que apadrini una determi- nada ruta, el temps de detecció d’una anomalia serà més ràpid.
 • 11. Pantalla opcions de buscar ruta Buscar una ruta indicant quin mitja de transport anem a utilitzar, ens permet evitar contratemps, ja que ens podrem anar més ràpid d’un punt a un altre. Simplement pel fet que no realitza el mateix recorregut un mitjà de transport que un altre. Si el que decidim és utilitzar es un mitjà de transport públic ens informarà dels horaris i si estan adaptats. Ens ofereix l’opció de mostrar els mapes amb versió estàndard satèl·lit o híbrid El radi de cerca, és per a les opcions de recerca tant de pàrquing com de comerç adaptat al voltant d’on ens trobem el funcionament d’aquesta opció és independent de buscar una ruta. Tota aquesta informació és proporcionada pels sensors ubicats a les places d’aparcament adaptades. Per a controlar els metres de radi ho podrem realitzar a través d’un botó de desplaçament que anirà des dels 100 fins als 1000 metres. La funció VoiceOver permet a la gent amb una discapacitat visual poder tindre accés a les funcions tant les de buscar una ruta o per exemple trobar un radi determinat per l’usuari un comerç. Una volta configurada la ruta aquesta funció els guiarà a través d’àudio.
 • 12. Pantalla inserta incidència i mostrar-la Pantalla inserta incidència: Aquesta pàgina ens permet, la inserció d’una incidència, descripció de la mateixa la podem inserta a través d’una àrea de text i localitzar-la exactament en el punt on es trobi. Pantalla mostrar incidències: És la pantalla que ens mostra les incidències a través de text i també inclou un botó que ens porta al punt exacte de la incidència.
 • 13. Realitat Augmentada El funcionament de la realitat augmentada en la nostra aplicació té una doble funció. Que pugui ser útil per als usuaris amb mobilitat reduïda i també per a aquells que tenen discapacitat visual. De manera que es podrà utilitzar de forma que serveixi per complementar els serveix de mobilitat que ofereix l’aplicació. Ja sigui per guiar-nos pels carrers a través de punts també que ens mostri informació sobre estacions de bus i metro amb els seus horaris o quins comerços estan adaptats. D’aquesta manera serveix de gran ajuda per a un invident, ja que a través de l’assistent de veu podrà saber a quants metres es troba del lloc on es vulgui anar o que l’informe de qualsevol incident. Per això aquest mètode de mostrar la realitat augmentada. En l’opció buscar tot, la funcionalitat aquí és similar a com es mostra a través de qualsevol navegador d’aquest tipus com pugui ser Junaio que captura tota la informació que captura a través de la càmera a les hores aquest tipus de moviment pot ser molt confús per a un usuari amb discapacitat visual. La funció VoiceOver analitza tot el contingut de cada casella, incloent- hi tota la informació addicional que porta amb si. Vegem l’exemple que es mostra d’una estació de metro que es troba a 150 m. de nosaltres. Si premem al damunt, ens mostrarà l’horari que passen els trens adaptats. Aquest exemple és interpretat per l’aplicació de veu.
 • 14. CARACTERÍSTICA FUNCIÓ Proximal / Distal Distal no es requereix la presència física per poder desenvolupar qualsevol tasca de les que disposa l’aparell. El dispositiu mòbil pot estar a Kilòmetres de la distància que estiguem buscant ja pugui ser una ruta concreta o un saber els llocs d’aparcament d’un punt determinat. Recintual/Reticular Una de les seves funcions principals funcionalitat d’aquesta aplicació és Recintual es tracta d’una guia per poder moure’ns pels entorns E1 i E2, és a dir serveix per recórrer espais urbans que utilitzem dia a dia. Reticular, per poder interactuar amb l’aplicació no es requereix la nostra presència física al lloc, ja que ens pot informar tant de les rutes, incidències en determinats llocs o saber el nombre de places disponibles sense desplaçar-nos al lloc en qüestió. Presencial/Representacional: Podem dir que és Representacional, no es necessita estar al lloc tant de partida com de punt final d’una ruta per a poder realitzar un mapa, tots els processos es porten a terme en un entorn virtual o representacional per exemple la forma de mostrar el nombre de les places d’aparcament. Per poder traure rendiment a l’aplicació direm que és també presencial l’aplicació, ja que el dispositiu mòbil l’hem de portar a prop per a poder moure’s pels espais urbans. Material/ Informacional: Informacional, a diferència del E2 on les fulles de paper (material físic) eren força important l’hora de representar qualsevol ruta, en la nostra aplicació es treballa íntegrament amb documents en format electrònic que desenvolupen la mateixa funció i no ocupen cap espai físic. Natural/Artificial: Artificial totes les tasques que es desenvolupen en l’aplicació són virtuals tant les rutes que es planifiquen o el nombre de placés d’aparcament d’un lloc determinat així com la informació d’un comerç si és adaptat. També les tècniques de representació dels mapes utilitza la retòrica a l’hora de representar accions en els mapes.
 • 15. Sincrònic/Multicrònic És de força utilitat aprofitar l’aplicació de manera Multicrònica a l’hora de realitzar una ruta, ja que ens guiarà des del punt de partida fins al punt final en temps real, així podem evitar errades. Un exemple és si ens sortim d’una ruta marcada, des del GPS i a través de les dades de posició ens informarà que no anem pel camí correcte a temps real. Extensió/Compressió Compressió, quant consultem una ruta les distancies són irrellevants tot el que consultem a l’aplicació es produeix en un entorn Virtual. Mòbil Físicament/Fluent electrònicament No hi ha desplaçaments físics, totes les funcions de l’aplicació es realitza a través de fluxos electrònics. Lent/Ràpid La velocitat de resposta a l’hora de realitzar qualsevol petició a l’aplicació és molt rapida de realitzar, la forma de comunicar-nos amb l’aplicació es produeix de través de fluxos electrònics que permeten a l’aplicació realitzar les operacions sol·licitades a una velocitat molt elevada. Assentat a la terra / Assentat en l’aire Es tracta d’una aplicació asseguda en l’aire, tots els processos que realitza l’aplicació es realitzen a través de satèl·lits, podem dir que el total de la funcionalitat depèn del GPS. Estable/Inestable Inestable, tots els processos que realitza es realitza a través satèl·lits de comunicacions i xarxes telemàtiques. Local/Global Global des de qualsevol part del món podrem utilitzar l’aplicació, sigui per a consultar una ruta o enviar un missatge amb una incidència. Pentasensorial/Bisensorial EnelsdosentornstantenelE1comE2participen tots els sentits amb la nostra aplicació sols podem percebí sensacions audiovisuals (Bisensorial).
 • 16. Memòria Natural Interna Memòria Artificial Externa S’utilitza Memòria Artificial Externa, en l’aplicació els mapes no estan presents físicament, accedim a una representació electrònica dels mateixos. Aquestes representacions van canviant a mesura que anem utilitzant-les ja sigui afegint comentaris, comerços que estan adaptats, etc. També s’ha de tindre en compte és la facilitat que té l’aplicació de mostrar còpies diferents dels mapes. Analògic/Digital Totes les dades que es manipulen en l’aplicació són digitals i estan codificades en binari. La part analògica també és important, ja que per a poder interactuar necessàriament farem ús de la pantalla del telèfon mòbil o teclat. Semiòticament Divers Semiòticament Integrat És una aplicació Semiòticament Integrada, a l’hora de senyalitzar una ruta i descriure- la a través de signes fa que l’usuari no tingui cap problema per interpretar les indicacions i millor que qualsevol guia de paper, ja que ens dóna l’oportunitat de mostrar detalls com per exemple Quan mostrem les places d’aparcament que utilitza, llocs adaptats o en quin punt d’una ruta hi ha un incident, per tant ens permet una pluralitat de signes. Autosuficient/Interdependent Encara que s’utilitza una API que facilita la tasca de manteniment dels mapes si que tenim tasques com la de senyalitzar les places d’aparcament o l’accessibilitat a llocs o els avisos d’incidències que requereixen un manteniment constant per tant en gran part es depèn de màquines i d’un entorn més social. Producció/Consum La nostra App és una aplicació que està dedicada a la principalment a la producció d’informació. A l’apartat de realitat augmentada té la capacitat de desxifrarcodisQrquedevegadesportenpublicitat d’establiments per tant *tambien indirectament ens ofereix informació consumista.