Metoda projektów w szkole podstawowej

opracowała: Gabriela Źrałek
nauczyciel matematyki
w Szkole Podstawowej nr 6
im. Juliusza Słowackiego
w Sosnowcu
Przed współczesnym nauczycielem stoi wiele wyzwań, szczególnie
jeśli pracuje w szkole podstawowej. Świadomość roli, jaką mamy
do odegrania w życiu uczniów, powinna skłonić nas do postawienia
celów, jakie chcemy osiągnąć. Nasze zadania to m. in.:
 Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia
 Indywidualizacja pracy z uczniem
 Indywidualizacja pracy z grupą
 Kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych
 Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów:
• Planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się
• Skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach
• Efektywnego współdziałania w zespole
• Rozwiązywania problemów w twórczy sposób
• Efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 Bardzo ważne przy realizacji stawianych celów są
odpowiednio dobrane metody pracy. Za najbardziej
efektywne uznaje się metody aktywizujące uczniów.
 Wśród nich można wymienić m.in. dyskusję, burzę mózgów,
metodę problemową, pokaz, obserwację, gry i zabawy,
pracę w grupach, kulę śniegową, metodę projektów.
 Metoda projektów, chociaż wymagająca, wydaje się
szczególnie interesująca.
 Metoda wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, pierwsze
wzmianki o niej pojawiły się na początku XX wieku.
 Za jej twórcę uważa się Williama H. Kilpatricka, który
twierdził, że uczniowie powinni samodzielnie zdobywać
wiadomości i sprawdzać umiejętności w konkretnych
sytuacjach życiowych, zamiast przyswajać wiedzę
teoretycznie.
 Kilpatrick uznał, że uczniów nie powinno się zmuszać do
podejmowania niechcianych przez nich działań, bo jako
niechciane – nie przyniosą trwałego i zadowalającego
efektu. To uczniowie sami mają decydować, co chcą robić,
szkoła ma zaś stworzyć im sprzyjające rozwojowi warunki.
 Praca tą metodą polega na tym, że uczniowie realizują
określone zadanie czy przedsięwzięcie w oparciu
o przyjęte wcześniej wspólnie z nauczycielem założenia.
 Projekty mają charakter interdyscyplinarny i dzięki temu
metoda pomaga dzieciom uzyskać bardziej
kompleksową wiedzę.
 Temat zadania określany jest najczęściej bardzo ogólnie,
dzieci samodzielnie precyzują szczegóły swojej pracy.
 Uczniowie często pracują w grupach, dzielą się
obowiązkami według indywidualnych predyspozycji,
planują i organizują działania samodzielnie, w taki sam
sposób podejmują większość decyzji związanych
z projektem.
 Dzięki temu można u dzieci zaobserwować zwiększenie
zaangażowania w pracę i pojawiające się poczucie
odpowiedzialności za końcowy efekt.
 Nauczyciel pełni rolę jedynie doradczą, najpierw
przygotowuje uczniów do pracy metodą projektu,
następnie wspólnie opracowują plan, harmonogram
i zasady działań, a potem udziela konsultacji, wskazuje
źródła informacji, pomaga porządkować i oceniać
materiały oraz przygotować końcową prezentację.
Bierze też udział – wspólnie z uczniami – w ocenie
projektów.
 W szkole podstawowej praca metodą projektów nie jest łatwa.
Wymaga poświęcenia sporej ilości czasu i dużego
zaangażowania ze strony nauczyciela, aby wdrożyć tak
młodych uczniów w opisany wcześniej system pracy i aby
efekty były dla obu stron zadowalające.
 Wymagana jest stała kontrola przebiegu realizacji projektów
przez uczniów.
 Konieczne jest formułowanie jasnych wytycznych i pomoc
w przydzielaniu konkretnych zadań dla każdego ucznia.
 Nauczyciel musi stale czuwać i nad terminowością
wykonywania poszczególnych prac przez dzieci.
 Powinien też służyć uczniom pomocą i radą podczas
przygotowania projektów.
 W klasach młodszych, przy projektach wymagających
działań grupowych – praca głównie w szkole (za małe
dzieci, żeby spotykać się w grupach w domu).
 W klasach starszych system lekcyjny ze ścisłym
podziałem na przedmioty oraz ilość materiału, który
trzeba zrealizować, nie sprzyjają tej metodzie.
 Dzięki tej metodzie można u uczniów kształtować szereg
takich umiejętności jak np.:
• planowanie,
• organizacja pracy własnej uczniów,
• praca w grupie,
• komunikowanie się,
• przyjmowanie odpowiedzialności,
• zbieranie i selekcjonowanie informacji,
• rozwiązywanie problemów,
• podejmowanie decyzji,
• twórcze myślenie,
• rozwijanie u uczniów umiejętności kluczowych,
• ocenianie własnej pracy.
Metoda projektów w szkole podstawowej
 Zabawa w kubizm – projekt realizowany z uczniami klas VI:
• uczniowie wybierają dowolny obiekt (przedmiot, budowlę …),
• pracując w parach starają się zbudować kopię (makietę)
tego obiektu, składającą się wyłącznie z brył sklejonych
z siatek, które samodzielnie zaprojektowali,
• podczas prezentacji efektów swojej pracy muszą poprawnie
nazwać wykorzystane bryły i znać ich podstawowe własności,
• oceniana jest staranność wykonania, zróżnicowanie
wykorzystanych brył i ich znajomość oraz podobieństwo
do oryginału.
 Moja wymarzona podróż po Europie – projekt realizowany
z uczniami klas V.
 Zadaniem uczniów było zaplanowanie wymarzonej podróży
po europejskich miastach.
• I etap (praca z mapą i z komputerem) – uczniowie wybierają
8 miast, które chcą odwiedzić, planują kolejność ich
odwiedzania, następnie opierając się na mapie Europy
przygotowują na komputerze schemat trasy swojej wycieczki,
używając do tego dowolnego programu graficznego;
• II etap (praca z mapą i ewentualnie z komputerem) – uczniowie
obliczają rzeczywiste odległości między kolejnymi miastami,
korzystając z mapy i podanej na niej skali.
Mogą wykonywać swoje obliczenia samodzielnie, mogą także
skorzystać z arkuszy kalkulacyjnych typu Microsoft Office
Excel, warunkiem jest zastosowanie prawidłowych formuł
obliczeniowych.
Uczniowie, którzy nie potrafią wykonać tego zadania, powinni
odnaleźć właściwe dane w internecie (co jednak będzie
uwzględnione podczas oceniania);
• III etap (poszukiwanie informacji) – uczniowie szukają informacji
na temat wskazanych przez siebie miast, uzasadniając tym
samym swój wybór;
• IV etap (praca z internetem) – uczniowie starają się obliczyć
szacunkowy koszt takiej wyprawy, uwzględniając wybrane przez
nich wydatki (sami podejmują decyzje na temat środków
transportu, ewentualnych kosztach paliwa, noclegach itd.).
Szukają brakujących danych w internecie, wymagane jest też
przeliczenie ostatecznego kosztu podróży na złotówki (według
aktualnego kursu walut);
• V etap (podsumowanie) – grupy prezentują na lekcji efekty
swojej pracy w wybranej przez siebie formie, nauczyciel ocenia
projekty uwzględniając opinie innych uczniów.
 Duży interdyscyplinarny projekt, realizowany przez
wychowawcę z klasą IV.
 Jego głównym celem było wykorzystanie potencjału
intelektualnego i wysokich zdolności twórczych uczniów tej
klasy.
 Praca nad realizacją projektu trwała 3 miesiące i odbywała się
na lekcjach wychowawczych i zajęciach pozalekcyjnych.
 Uczniowie zostali podzieleni losowo na 5 grup
kilkuosobowych, z których każda wylosowała jedno z pięciu
najważniejszych dla klasy wydarzeń mijającego roku.
 Ich zadaniem było przygotowanie wystąpienia (w dowolnej
formie), mającego zaprezentować wylosowane wydarzenie.
 Przebieg pracy:
• Burza mózgów – przypominamy sobie ważne wydarzenia
mijającego roku szkolnego, a następnie dokonujemy
selekcji – wybieramy 5 najważniejszych, w których
uczestniczyła cała klasa.
• Organizacja pracy – klasa zostaje losowa podzielona
na 5 grup 5-osobowych, a następnie każda z grup losuje
jedno z wydarzeń, które ma opracować. Każdy zespół
samodzielnie wybiera lidera, dzieli się obowiązkami
(uwzględniając indywidualne umiejętności i możliwości).
Uczniowie planują elementy swojego wystąpienia.
• Praca nad projektem – uczniowie gromadzą materiały:
pamiątki, zdjęcia, zapisują wspomnienia, szukają informacji
dodatkowych (np. na temat odwiedzonych podczas
wycieczek miejsc, czy tradycji związanych z obchodzonymi
w klasie świętami). Opracowują scenariusz swojej
prezentacji. Pracują nad elementami wystąpienia oraz
ewentualnymi rekwizytami: tekstem, który będą wygaszać,
plakatami, pracami plastycznymi, strojami do przebrania,
własnymi wierszami, skeczami, filmami, prezentacjami
multimedialnymi itd. – zależnie od pomysłowości i
umiejętności członków grupy.
• Występ przed publicznością – uczniowie zapraszają swoje
rodziny na specjalną uroczystość w auli szkolnej, podczas
której prezentują wydarzenia roku szkolnego w kolejności
chronologicznej. Występ każdej grupy składa się z wielu
elementów (np. autorskiego skeczu, prezentacji multimedialnej,
zarejestrowanego wcześniej kamerą reportażu, rozdania
własnoręcznie wykonanych upominków itd.) połączonych
w spójną, zaplanowaną wcześniej całość. Następnie goście
biorą udział w quizie, który sprawdza, czy uważnie oglądali
występy dzieci.
• Ocena projektów przez nauczyciela i nagrodzenie uczniów
za ich pracę – wręczenie upominków.
Metoda projektów w szkole podstawowej
Metoda projektów w szkole podstawowej
Metoda projektów w szkole podstawowej
Metoda projektów w szkole podstawowej
Metoda projektów w szkole podstawowej
Metoda projektów w szkole podstawowej
 Zacieśnianie więzi w klasie poprzez wspólne wspomnienia
i współpracę.
 Wzmacnianie poczucia własnej wartości – szukamy w sobie
zdolności, czegoś, w czym jesteśmy dobrzy (grupa pomaga
znaleźć każdemu jego mocne strony).
 Zwiększenie zaangażowania w pracę i wzbudzenie poczucie
odpowiedzialności za końcowy efekt.
 Kształtowanie takich umiejętności jak: planowanie, organizacja
własnej pracy, praca w grupie, komunikowanie się, przyjmowanie
odpowiedzialności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie
decyzji, twórcze myślenie, ocenianie własnej pracy.,
 Wdrażanie do umiejętnego wyszukiwania informacji i ich
selekcjonowania.
 Pokazanie, że komputer można wykorzystać w bardzo twórczy
sposób,
 Wdrażanie uczniów do publicznych wystąpień i przezwyciężania
tremy,
 Danie uczniom możliwości wyrażenia siebie poprzez twórczą
aktywność (np. pisanie wierszy, scenariuszy skeczy, prace
plastyczne, występ aktorski, grafikę komputerową, tworzenie
krótkich form filmowych, nagrywanie reportaży itd),
 Lepsze poznanie przez wychowawcę możliwości uczniów,
obserwacja sposobu, w jaki pracują, zdiagnozowanie
ewentualnych problemów i trudności.
 Wspólne przeżywanie emocji przez uczniów, rodziców
i wychowawcę – budowanie więzi.
Metoda projektów w szkole podstawowej
1 von 28

Recomendados

Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów von
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniówMetody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Metody aktywizujące w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniówSzkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
3.4K views60 Folien
Metoda WebQuest von
Metoda WebQuestMetoda WebQuest
Metoda WebQuestIwona Moczydłowska
1.8K views28 Folien
Metoda projektu von
Metoda projektuMetoda projektu
Metoda projektuAgnieszkaBaska
1.2K views38 Folien
Refleksyjny nauczyciel von
Refleksyjny nauczycielRefleksyjny nauczyciel
Refleksyjny nauczycielewakom60
827 views44 Folien
ID-EYE Ewaluacja online Ewelina Szajdziuk von
ID-EYE Ewaluacja online Ewelina SzajdziukID-EYE Ewaluacja online Ewelina Szajdziuk
ID-EYE Ewaluacja online Ewelina SzajdziukCitizenProjectFoundation
326 views31 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Metoda projektów w szkole podstawowej

ID-EYE Ewaluacja online Urszula Młynarczyk von
ID-EYE Ewaluacja online Urszula MłynarczykID-EYE Ewaluacja online Urszula Młynarczyk
ID-EYE Ewaluacja online Urszula MłynarczykCitizenProjectFoundation
174 views20 Folien
Metoda wq sf_referat von
Metoda wq sf_referatMetoda wq sf_referat
Metoda wq sf_referatJSz
344 views6 Folien
Plan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematycznie von
Plan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematyczniePlan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematycznie
Plan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematycznieAga Szajda
16K views2 Folien
Narzędzia TIK w pracy domowej ucznia von
Narzędzia TIK w pracy domowej uczniaNarzędzia TIK w pracy domowej ucznia
Narzędzia TIK w pracy domowej uczniaIwona Moczydłowska
850 views29 Folien
E-g_25-u.pankowska-a.kozlowska-2 von
E-g_25-u.pankowska-a.kozlowska-2E-g_25-u.pankowska-a.kozlowska-2
E-g_25-u.pankowska-a.kozlowska-2Akademia Dynamiczna Tożsamość
30 views14 Folien
"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród von
"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród
"Uczen online" - koło matematyczne ŻmigródAnna Wołoszyn
2K views50 Folien

Similar a Metoda projektów w szkole podstawowej(20)

Metoda wq sf_referat von JSz
Metoda wq sf_referatMetoda wq sf_referat
Metoda wq sf_referat
JSz344 views
Plan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematycznie von Aga Szajda
Plan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematyczniePlan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematycznie
Plan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematycznie
Aga Szajda16K views
"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród von Anna Wołoszyn
"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród
"Uczen online" - koło matematyczne Żmigród
Anna Wołoszyn2K views
2014.05.10 wyklad1 von annamischke
2014.05.10 wyklad12014.05.10 wyklad1
2014.05.10 wyklad1
annamischke709 views
Module 5 collaborative learning in virtual environments final pl von caniceconsulting
Module 5  collaborative learning in virtual environments final plModule 5  collaborative learning in virtual environments final pl
Module 5 collaborative learning in virtual environments final pl
caniceconsulting5K views
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021 von wiosenka
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
wiosenka2.1K views
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku von szkola20
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wiekuNauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
Nauczyciel/ka z klasą 2.0 czyli jak uczyć w XXI wieku
szkola202.4K views
Koncepcja pracy prezentacja von ghandi2020
Koncepcja pracy prezentacjaKoncepcja pracy prezentacja
Koncepcja pracy prezentacja
ghandi20201.2K views
P von JSz
PP
P
JSz1.3K views
Elementy dydaktyki (1) von szczypek96
Elementy dydaktyki (1)Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)
szczypek961.8K views
Klub mali artyści von wiosenka
Klub mali artyściKlub mali artyści
Klub mali artyści
wiosenka874 views

Metoda projektów w szkole podstawowej

 • 1. opracowała: Gabriela Źrałek nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu
 • 2. Przed współczesnym nauczycielem stoi wiele wyzwań, szczególnie jeśli pracuje w szkole podstawowej. Świadomość roli, jaką mamy do odegrania w życiu uczniów, powinna skłonić nas do postawienia celów, jakie chcemy osiągnąć. Nasze zadania to m. in.:  Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia  Indywidualizacja pracy z uczniem  Indywidualizacja pracy z grupą  Kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych  Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów: • Planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się • Skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach • Efektywnego współdziałania w zespole • Rozwiązywania problemów w twórczy sposób • Efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • 3.  Bardzo ważne przy realizacji stawianych celów są odpowiednio dobrane metody pracy. Za najbardziej efektywne uznaje się metody aktywizujące uczniów.  Wśród nich można wymienić m.in. dyskusję, burzę mózgów, metodę problemową, pokaz, obserwację, gry i zabawy, pracę w grupach, kulę śniegową, metodę projektów.  Metoda projektów, chociaż wymagająca, wydaje się szczególnie interesująca.
 • 4.  Metoda wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, pierwsze wzmianki o niej pojawiły się na początku XX wieku.  Za jej twórcę uważa się Williama H. Kilpatricka, który twierdził, że uczniowie powinni samodzielnie zdobywać wiadomości i sprawdzać umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych, zamiast przyswajać wiedzę teoretycznie.  Kilpatrick uznał, że uczniów nie powinno się zmuszać do podejmowania niechcianych przez nich działań, bo jako niechciane – nie przyniosą trwałego i zadowalającego efektu. To uczniowie sami mają decydować, co chcą robić, szkoła ma zaś stworzyć im sprzyjające rozwojowi warunki.
 • 5.  Praca tą metodą polega na tym, że uczniowie realizują określone zadanie czy przedsięwzięcie w oparciu o przyjęte wcześniej wspólnie z nauczycielem założenia.  Projekty mają charakter interdyscyplinarny i dzięki temu metoda pomaga dzieciom uzyskać bardziej kompleksową wiedzę.
 • 6.  Temat zadania określany jest najczęściej bardzo ogólnie, dzieci samodzielnie precyzują szczegóły swojej pracy.  Uczniowie często pracują w grupach, dzielą się obowiązkami według indywidualnych predyspozycji, planują i organizują działania samodzielnie, w taki sam sposób podejmują większość decyzji związanych z projektem.
 • 7.  Dzięki temu można u dzieci zaobserwować zwiększenie zaangażowania w pracę i pojawiające się poczucie odpowiedzialności za końcowy efekt.  Nauczyciel pełni rolę jedynie doradczą, najpierw przygotowuje uczniów do pracy metodą projektu, następnie wspólnie opracowują plan, harmonogram i zasady działań, a potem udziela konsultacji, wskazuje źródła informacji, pomaga porządkować i oceniać materiały oraz przygotować końcową prezentację. Bierze też udział – wspólnie z uczniami – w ocenie projektów.
 • 8.  W szkole podstawowej praca metodą projektów nie jest łatwa. Wymaga poświęcenia sporej ilości czasu i dużego zaangażowania ze strony nauczyciela, aby wdrożyć tak młodych uczniów w opisany wcześniej system pracy i aby efekty były dla obu stron zadowalające.  Wymagana jest stała kontrola przebiegu realizacji projektów przez uczniów.  Konieczne jest formułowanie jasnych wytycznych i pomoc w przydzielaniu konkretnych zadań dla każdego ucznia.  Nauczyciel musi stale czuwać i nad terminowością wykonywania poszczególnych prac przez dzieci.  Powinien też służyć uczniom pomocą i radą podczas przygotowania projektów.
 • 9.  W klasach młodszych, przy projektach wymagających działań grupowych – praca głównie w szkole (za małe dzieci, żeby spotykać się w grupach w domu).  W klasach starszych system lekcyjny ze ścisłym podziałem na przedmioty oraz ilość materiału, który trzeba zrealizować, nie sprzyjają tej metodzie.
 • 10.  Dzięki tej metodzie można u uczniów kształtować szereg takich umiejętności jak np.: • planowanie, • organizacja pracy własnej uczniów, • praca w grupie, • komunikowanie się, • przyjmowanie odpowiedzialności, • zbieranie i selekcjonowanie informacji, • rozwiązywanie problemów, • podejmowanie decyzji, • twórcze myślenie, • rozwijanie u uczniów umiejętności kluczowych, • ocenianie własnej pracy.
 • 12.  Zabawa w kubizm – projekt realizowany z uczniami klas VI: • uczniowie wybierają dowolny obiekt (przedmiot, budowlę …), • pracując w parach starają się zbudować kopię (makietę) tego obiektu, składającą się wyłącznie z brył sklejonych z siatek, które samodzielnie zaprojektowali, • podczas prezentacji efektów swojej pracy muszą poprawnie nazwać wykorzystane bryły i znać ich podstawowe własności, • oceniana jest staranność wykonania, zróżnicowanie wykorzystanych brył i ich znajomość oraz podobieństwo do oryginału.
 • 13.  Moja wymarzona podróż po Europie – projekt realizowany z uczniami klas V.  Zadaniem uczniów było zaplanowanie wymarzonej podróży po europejskich miastach. • I etap (praca z mapą i z komputerem) – uczniowie wybierają 8 miast, które chcą odwiedzić, planują kolejność ich odwiedzania, następnie opierając się na mapie Europy przygotowują na komputerze schemat trasy swojej wycieczki, używając do tego dowolnego programu graficznego;
 • 14. • II etap (praca z mapą i ewentualnie z komputerem) – uczniowie obliczają rzeczywiste odległości między kolejnymi miastami, korzystając z mapy i podanej na niej skali. Mogą wykonywać swoje obliczenia samodzielnie, mogą także skorzystać z arkuszy kalkulacyjnych typu Microsoft Office Excel, warunkiem jest zastosowanie prawidłowych formuł obliczeniowych. Uczniowie, którzy nie potrafią wykonać tego zadania, powinni odnaleźć właściwe dane w internecie (co jednak będzie uwzględnione podczas oceniania);
 • 15. • III etap (poszukiwanie informacji) – uczniowie szukają informacji na temat wskazanych przez siebie miast, uzasadniając tym samym swój wybór; • IV etap (praca z internetem) – uczniowie starają się obliczyć szacunkowy koszt takiej wyprawy, uwzględniając wybrane przez nich wydatki (sami podejmują decyzje na temat środków transportu, ewentualnych kosztach paliwa, noclegach itd.). Szukają brakujących danych w internecie, wymagane jest też przeliczenie ostatecznego kosztu podróży na złotówki (według aktualnego kursu walut); • V etap (podsumowanie) – grupy prezentują na lekcji efekty swojej pracy w wybranej przez siebie formie, nauczyciel ocenia projekty uwzględniając opinie innych uczniów.
 • 16.  Duży interdyscyplinarny projekt, realizowany przez wychowawcę z klasą IV.  Jego głównym celem było wykorzystanie potencjału intelektualnego i wysokich zdolności twórczych uczniów tej klasy.  Praca nad realizacją projektu trwała 3 miesiące i odbywała się na lekcjach wychowawczych i zajęciach pozalekcyjnych.  Uczniowie zostali podzieleni losowo na 5 grup kilkuosobowych, z których każda wylosowała jedno z pięciu najważniejszych dla klasy wydarzeń mijającego roku.  Ich zadaniem było przygotowanie wystąpienia (w dowolnej formie), mającego zaprezentować wylosowane wydarzenie.
 • 17.  Przebieg pracy: • Burza mózgów – przypominamy sobie ważne wydarzenia mijającego roku szkolnego, a następnie dokonujemy selekcji – wybieramy 5 najważniejszych, w których uczestniczyła cała klasa. • Organizacja pracy – klasa zostaje losowa podzielona na 5 grup 5-osobowych, a następnie każda z grup losuje jedno z wydarzeń, które ma opracować. Każdy zespół samodzielnie wybiera lidera, dzieli się obowiązkami (uwzględniając indywidualne umiejętności i możliwości). Uczniowie planują elementy swojego wystąpienia.
 • 18. • Praca nad projektem – uczniowie gromadzą materiały: pamiątki, zdjęcia, zapisują wspomnienia, szukają informacji dodatkowych (np. na temat odwiedzonych podczas wycieczek miejsc, czy tradycji związanych z obchodzonymi w klasie świętami). Opracowują scenariusz swojej prezentacji. Pracują nad elementami wystąpienia oraz ewentualnymi rekwizytami: tekstem, który będą wygaszać, plakatami, pracami plastycznymi, strojami do przebrania, własnymi wierszami, skeczami, filmami, prezentacjami multimedialnymi itd. – zależnie od pomysłowości i umiejętności członków grupy.
 • 19. • Występ przed publicznością – uczniowie zapraszają swoje rodziny na specjalną uroczystość w auli szkolnej, podczas której prezentują wydarzenia roku szkolnego w kolejności chronologicznej. Występ każdej grupy składa się z wielu elementów (np. autorskiego skeczu, prezentacji multimedialnej, zarejestrowanego wcześniej kamerą reportażu, rozdania własnoręcznie wykonanych upominków itd.) połączonych w spójną, zaplanowaną wcześniej całość. Następnie goście biorą udział w quizie, który sprawdza, czy uważnie oglądali występy dzieci. • Ocena projektów przez nauczyciela i nagrodzenie uczniów za ich pracę – wręczenie upominków.
 • 26.  Zacieśnianie więzi w klasie poprzez wspólne wspomnienia i współpracę.  Wzmacnianie poczucia własnej wartości – szukamy w sobie zdolności, czegoś, w czym jesteśmy dobrzy (grupa pomaga znaleźć każdemu jego mocne strony).  Zwiększenie zaangażowania w pracę i wzbudzenie poczucie odpowiedzialności za końcowy efekt.  Kształtowanie takich umiejętności jak: planowanie, organizacja własnej pracy, praca w grupie, komunikowanie się, przyjmowanie odpowiedzialności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, twórcze myślenie, ocenianie własnej pracy.,  Wdrażanie do umiejętnego wyszukiwania informacji i ich selekcjonowania.
 • 27.  Pokazanie, że komputer można wykorzystać w bardzo twórczy sposób,  Wdrażanie uczniów do publicznych wystąpień i przezwyciężania tremy,  Danie uczniom możliwości wyrażenia siebie poprzez twórczą aktywność (np. pisanie wierszy, scenariuszy skeczy, prace plastyczne, występ aktorski, grafikę komputerową, tworzenie krótkich form filmowych, nagrywanie reportaży itd),  Lepsze poznanie przez wychowawcę możliwości uczniów, obserwacja sposobu, w jaki pracują, zdiagnozowanie ewentualnych problemów i trudności.  Wspólne przeżywanie emocji przez uczniów, rodziców i wychowawcę – budowanie więzi.