Mga isyung moral sa buhay

Faith De Leon
Faith De LeonDepEd Batangas Province
PEDRO A. PATERNO NATIONAL HIGH SCHOOL
Puting Bato East, Calaca, Batangas
LEARNING ACTION CELL
DEMONSTRATION
TEACHING ESP 10
BY:
Faith V. de Leon
Teacher III
Mga isyung moral sa buhay
PANALANGIN
PANALANGIN
Mga isyung moral sa buhay
Mga isyung moral sa buhay
Mga isyung moral sa buhay
Mga isyung moral sa buhay
Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang
sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:
Pamantayang Nilalaman:
Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa
paggalang sa buhay
Pamantayan sa Pagganap:
Nakagagawa ang magaaral ng angkop na kilos upang
maipamalas ang paggalang sa buhay (i.e., maituwid
ang “culture of death” na umiiral sa lipunan)
Pinakamahalagang Kasanayan sa Pagkatuto (MELC)
10.1 Natutukoy ang mga paglabag sa paggalang sa
buhay.EsP10PB-IIIc-10.1
10.2 Nasusuri ang mga paglabag sa paggalang sa
buhay.EsP10PB-IIIc-10.2
Mga isyung moral sa buhay
1. Suriing mabuti ang apat na larawan
sa bawat kahon.
2. Tukuyin ang mga isyu na tumutugon
sa bawat kahon ng mga larawan. May
ibinigay na clue sa bawat bilang upang
mapadali ang iyong pagsagot.
3. Ang unang makapagtataas ng kamay
ang syang makakasagot.
4. Gamit ang meta strips isulat ang
iyong sagot at idikit sa pisara
Mga isyung moral sa buhay
Mga isyung moral sa buhay
Mga isyung moral sa buhay
Mga isyung moral sa buhay
Mga isyung moral sa buhay
Sagutin ang sumusunod na
tanong.
a. Ano-anong isyu sa buhay
ang nakita mo sa mga
larawan?
b. Alin sa mga isyung ito ang
madalas mong nababasa at
naririnig na pinaguusapan?
Bakit?
MORAL
1.Aborsyon
2.Pagpapatiwa
kal
3.Euthanasia
4.Paggamit ng
droga
5.alkoholismo
c. Kung ikaw ang
tatanungin, bakit
sinasabing mga isyu
sa buhay ang mga
gawaing ito?
Ipaliwanag ang iyong
sagot.
Ano nga ba ang ibig sabihin ng
salitang isyu?
Ayon sa website na
www.depinisyon.com, ang isyu ay
isang mahalagang katanungan na
kinapapalooban ng dalawa o higit
pang mga panig o posisyon na
magkakasalungat at
nangangailangan ng mapanuring
pag-aaral upang malutas.”
(retrieved February 25, 2014)
Bukod sa mga isyung ating
nabanggit anu ano pa ang “culture
of death” na umiiral sa lipunan?
TERORISMO
DEATH PENALTY
EXTRA JUDICIAL KILLING
(EJK)
HUMAN
CLONING
Kawalan ng
katarungan
ideyolohiya
Halika at Umawit Tayo!
Panuto: Basahin at
unawain ang liriko ng
awiting pinasikat ni Willy
Garte na may pamagat na
“Bawal na Gamot” at
awiting “Pagsubok” ng
Orient Pearl. Maaari mo
itong pakinggan gamit ang
CD o MP3, o maaaring i-
download sa internet.
Bawal Na Gamot
Willy Garte
Bawa't yugto ng sandaling halos 'di ko alam
Naglalakbay ang diwa sa ligayang nakamtan
Gamot na bawal ay ayaw ko nang tigilan
Hinahanap-hanap ko at inaasam
O, kay sarap ng buhay
Kung siya'y aking nalalanghap
Akala ko ang mundo ay wala nang katapusan
At nang ako ay magising sa kasalanang nagawa
Kinabukasan ko ay nawala
Pangarap ko'y 'di maabot
Dahil sa bawal na gamot
Labis ko nang pinagsisihan
Ang aking kamalian
O, kay sarap ng buhay
Kung siya'y aking nalalanghap
Akala ko ang mundo ay wala nang katapusan
At nang ako ay magising sa kasalanang nagawa
Kinabukasan ko ay…nawala.
Mga isyung moral sa buhay
Nasiyahan ka ba sa himig ng awit?
Ngayon naman, sagutin mo ang
sumusunod na tanong, isulat ang sagot
sa iyong kuwaderno.
1. Tungkol sa anong isyu ng buhay ang
awit?
2.a.Ano-ano ang masamang epekto na
naidulot ng bawal na gamot ang
binanggit sa awitin?
2b.Anu-ano ang mga positibong
pananaw ang binanggit sa awit na
nakakapagpaluag ng damdamin para sa
isang tao na dumadaan sa pagsubok?
3. Napapanahon ba ang mga mensaheng
ito? a. Oo, bakit? Ipaliwanag. b. Hindi,
bakit? Ipaliwanag.
SURIIN NATIN
Mga isyung moral sa buhay
Pagsusuri ng mga sitwasyon. Panuto: Ipamalas ang
iyong pag unawa sa mga sumusunod na sitwasyon na
nagpapakita ng mga iba’t ibang isyu tungkol sa buhay.
Sa bawat sitwasyon, sagutin sa iyong kuwaderno ang
sumusunod at ibahagi sa klase ang inyong sagot sa
malikhaing pamamaraan ( pagsasadula/MMK, Talk
Show, koro ng Awit, Tula, Spoken poetry,:
A. Ilarawan ang isyu sa buhay na tinutukoy sa
sitwasyon.
b. Isa-isahin ang mga argumento sa mga isyung
nabanggit.
c. Konklusyon sa bawat sitwasyon.
Sa loob ng 15 minuto ihanda ang inyong ginawa at
ibahagi sa klase
Sitwasyon#1
Malaki ang pag-asa ng mga magulang ni
Jodi na makapagtapos siya ng pagaaral
at makatulong sa pag-ahon ng kanilang
pamilya mula sa kahirapan. Matalinong
bata si Jodi. Sa katunayan ay iskolar siya
sa isang kilalang unibersidad. Ngunit sa
hindi inaasahang pagkakataon, naging
biktima siya ng rape sa unang taon pa
lamang niya sa kolehiyo.
Sa kasamaang-palad, nagbunga ang
nangyari sa kaniya. Kung ikaw ang
nasa kalagayan niya, ano ang
gagawin mo? Itutuloy mo ba ang
iyong pagbubuntis? Maaari bang
ituring na solusyon sa sitwasyon ni
Jodi ang pagpapalaglag ng dinadala
niya gayong bunga ito ng hindi
magandang gawain?
Sitwasyon#2
Kasama si Agnes sa mga pinakamalubhang
nasaktan sa isang aksidente na naganap
noong nakaraang taon. Ayon sa mga
doktor, nasa comatose stage siya at
maaaring hindi na magkaroon ng malay.
Ngunit posibleng madugtungan ang buhay
niya sa pamamagitan ng life support
system.
Malaking halaga ang kakailanganin ng
kanilang pamilya upang manatiling buhay
si Agnes. Hindi mayaman ang kanilang
pamilya. Sa iyong palagay, makatuwiran
bang ipagpatuloy ang paggamit ng life
support system kahit maubos ang kanilang
kabuhayan o nararapat na tanggapin na
lamang ang kaniyang kapalaran gayong
mamamatay rin naman si Agnes?
Sitwasyon#3
Dahil sa matinding lungkot, nagpasiya si
Marco na kitlin ang sariling buhay dalawang
buwan pagkatapos ng kaniyang ika-16
kaarawan. Nagsisimula pa lamang siya noon
sa ikaapat na taon ng high school. Sa isang
suicide note, inilahad niya ang saloobin ukol
sa mabibigat na mga suliraning kinakaharap
niya sa bahay at paaralan. Humingi siya ng
kapatawaran sa maaga niyang pagpanaw.
Makatuwiran ba ang ginawang
pagpapatiwakal ni Marco?
Sitwasyon#4
Si Jose ay nagsimulang uminom ng alak
noong 13 taong gulang pa lamang siya.
Sa lugar na kaniyang tinitirhan, madali
ang pagbili ng inuming may alkohol
kahit ang mga bata. Naniniwala si Jose
na normal lamang ang kaniyang
ginagawa dahil marami ring tulad niya
ang lulong sa ganitong gawain sa
kanilang lugar. Ayon pa sa kaniya, ito
ang kaniyang paraan upang sumaya siya
at harapin ang mga paghihirap sa
buhay.
Sitwasyon#5
Masalimuot ang buhay ayon kay
Michael. Hindi siya nabigyan ng
pagkakataon na makilala ang kaniyang
totoong ama. Ang kaniyang ina naman
ay nasa bilangguan dahil nasangkot sa
isang kaso. Napilitang makitira si
Michael sa mga kamag-anak upang
maipagpatuloy ang kaniyang pag-aaral.
Ngunit hindi naging madali para sa
kaniya ang makisama sa mga ito. Isang
araw, may lumapit na nakakikilala sa
kaniya at nagtanong kung nais niya
bang subukin ang shabu, isang uri ng
ipinagbabawal na gamot. Nag-alangan
pa siya sa simula, ngunit sa kapipilit ng
kakilala ay pumayag din siya. Ito na ang
simula ng kaniyang pagkalulong sa
droga. Naniniwala si Michael na ito ang
pinakamainam na paraan upang
makaiwas samga suliranin niya sa buhay
Presentasyon ng
awtput
Ang buhay ng tao ay napakahalaga;
kahit na ang mga pinakamahihina
at madaling matukso, mga may
sakit, matatanda, mga hindi pa
isinisilang at mahihirap, ay mga
obra ng Diyos na ginawa sa sarili
Niyang imahe, laan upang mabuhay
magpakailanman, at karapat-dapat
ng mataas na paggalang at
respeto.” – Papa Francis ng Roma
Mga isyung moral sa buhay
Sa pananaw ng iba’t ibang mga
relihiyon, ang buhay ay sagrado. Ito
ay kaloob mula sa Diyos. Itinuturing
na maling gawain ang hindi
paggalang sa kabanalan ng buhay
dahil ito ay indikasyon ng kawalan
ng pasasalamat at pagkilala sa
kapangyarihan ng Diyos.
lLIFE
lLIFE
Gumawa ng isang poster campaign
gamit ang iyong facebook account
na naglalayong paalalahanan ang
mga tao na pahalagahan ang buhay
at iwasan ang mga gawaing
lumalabag sa kasagraduhan ng
buhay. Lagyan ito ng #StayStrong or
anumang tagline na nais mong
ilagay ayon sa isyu na iyong napiling
gawan ng poster na kaugnay rin sa
iyong naging reyalisasyon sa
kahalagahan ng buhay
Mga isyung moral sa buhay
Mga isyung moral sa buhay
Mga isyung moral sa buhay
Mga isyung moral sa buhay
Karagdagang impormasyon tungkol sa paksa ang
mapapanood sa youtube:
Former drug addict shares life story, lessons
http://www.youtube.com/watch?v=z25TmQk_AeM b. Pinay
Alcoholics (Sandra Aguinaldo’s I-Witness Documentary)
http://www.youtube.com/watch?v=XoJLkFa76Y8 c. Abortion
in the Philippines documentary (1 of 2): Agaw-Buhay
(Fighting for Life)
http://www.youtube.com/watch?v=qUgZSBc_asc Abortion in
the Philippines documentary (2 of 2): Agaw-Buhay (Fighting
for Life) http://www.youtube.com/watch?v=HgKB_Z8p-DI d.
Philippines has most cases of depression: NGO
http://www.youtube.com/watch?v=AueZNzvMadE e.
Euthanasia: Life In The Hands Of Others
http://www.youtube.com
Mga isyung moral sa buhay
Musika ng buhay
Sa saliw ng tugtog ng awiting
mahiwaga ang buhay ng tao ay
Tapusin ang pangungusap:
Naunawaan ko na
___________________________.
Nabatid ko na
______________________________
_.
Mga isyung moral sa buhay
1 von 51

Recomendados

Module 13 EsP 10 von
Module 13 EsP 10Module 13 EsP 10
Module 13 EsP 10Sonia Pastrano
109.3K views79 Folien
Isyung Moral tungkol sa Buhay von
Isyung Moral tungkol sa BuhayIsyung Moral tungkol sa Buhay
Isyung Moral tungkol sa BuhayMa. Hazel Forastero
79.6K views9 Folien
Modyul 13 - part 1 von
Modyul 13 - part 1Modyul 13 - part 1
Modyul 13 - part 1Lucina Eslabra
21.7K views30 Folien
EsP-10-Q3-Week 3.pptx von
EsP-10-Q3-Week 3.pptxEsP-10-Q3-Week 3.pptx
EsP-10-Q3-Week 3.pptxJackie Lou Candelario
1.8K views39 Folien
Modyul 9 EsP 10- Ang Maingat na Paghuhusga von
Modyul 9 EsP 10- Ang Maingat na PaghuhusgaModyul 9 EsP 10- Ang Maingat na Paghuhusga
Modyul 9 EsP 10- Ang Maingat na PaghuhusgaPrivate Tutor
35.6K views18 Folien
ESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa Kalikasan von
ESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa KalikasanESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa Kalikasan
ESP 10 Modyul 11 Pangangalaga sa KalikasanDemmie Boored
8.3K views16 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5 von
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5Rachalle Manaloto
98.8K views46 Folien
EsP10-Pagmamahal sa Bayan von
EsP10-Pagmamahal sa BayanEsP10-Pagmamahal sa Bayan
EsP10-Pagmamahal sa BayanJanBright11
16.2K views21 Folien
Isyung Moral tungkol sa Seksuwalidad von
Isyung Moral tungkol sa SeksuwalidadIsyung Moral tungkol sa Seksuwalidad
Isyung Moral tungkol sa SeksuwalidadMa. Hazel Forastero
251.4K views22 Folien
Modyul 3: Paghubog ng konsensya batay sa likas na batayang moral von
Modyul 3: Paghubog ng konsensya batay sa likas na batayang moralModyul 3: Paghubog ng konsensya batay sa likas na batayang moral
Modyul 3: Paghubog ng konsensya batay sa likas na batayang moralThelma Singson
58.7K views13 Folien
Aralin 3 Tugon sa mga Isyu sa Kasarian at Lipunan von
Aralin 3 Tugon sa mga Isyu sa Kasarian at LipunanAralin 3 Tugon sa mga Isyu sa Kasarian at Lipunan
Aralin 3 Tugon sa mga Isyu sa Kasarian at Lipunanedmond84
39.8K views48 Folien
Modyul 7 ang kabutihan o kasamaan ng kilos ayon sa paninindigan gintong aral ... von
Modyul 7 ang kabutihan o kasamaan ng kilos ayon sa paninindigan gintong aral ...Modyul 7 ang kabutihan o kasamaan ng kilos ayon sa paninindigan gintong aral ...
Modyul 7 ang kabutihan o kasamaan ng kilos ayon sa paninindigan gintong aral ...Justice Emilio Angeles Gancayco Memorial High School SHS
75.2K views12 Folien

Was ist angesagt?(20)

Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5 von Rachalle Manaloto
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5
Rachalle Manaloto98.8K views
EsP10-Pagmamahal sa Bayan von JanBright11
EsP10-Pagmamahal sa BayanEsP10-Pagmamahal sa Bayan
EsP10-Pagmamahal sa Bayan
JanBright1116.2K views
Modyul 3: Paghubog ng konsensya batay sa likas na batayang moral von Thelma Singson
Modyul 3: Paghubog ng konsensya batay sa likas na batayang moralModyul 3: Paghubog ng konsensya batay sa likas na batayang moral
Modyul 3: Paghubog ng konsensya batay sa likas na batayang moral
Thelma Singson58.7K views
Aralin 3 Tugon sa mga Isyu sa Kasarian at Lipunan von edmond84
Aralin 3 Tugon sa mga Isyu sa Kasarian at LipunanAralin 3 Tugon sa mga Isyu sa Kasarian at Lipunan
Aralin 3 Tugon sa mga Isyu sa Kasarian at Lipunan
edmond8439.8K views
Mag isyung moral tungkol sa buhay 3rd day p von liezel andilab
Mag isyung moral tungkol sa buhay  3rd day pMag isyung moral tungkol sa buhay  3rd day p
Mag isyung moral tungkol sa buhay 3rd day p
liezel andilab85.2K views
Modyul 14 isyung sekswalidad von liezel andilab
Modyul 14 isyung sekswalidadModyul 14 isyung sekswalidad
Modyul 14 isyung sekswalidad
liezel andilab17.6K views
MODYUL 11: Ang Pangangalaga sa Kalikasan von s. moralejo
MODYUL 11: Ang Pangangalaga sa KalikasanMODYUL 11: Ang Pangangalaga sa Kalikasan
MODYUL 11: Ang Pangangalaga sa Kalikasan
s. moralejo30.9K views
Modyul 13: Mga Isyu Tungkol sa Buhay von Lemuel Estrada
Modyul 13: Mga Isyu Tungkol sa BuhayModyul 13: Mga Isyu Tungkol sa Buhay
Modyul 13: Mga Isyu Tungkol sa Buhay
Lemuel Estrada74.3K views
Module 11 pangangalaga sa kalikasan es p 10 von Sonia Pastrano
Module 11 pangangalaga sa kalikasan es p 10Module 11 pangangalaga sa kalikasan es p 10
Module 11 pangangalaga sa kalikasan es p 10
Sonia Pastrano122.8K views
Mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loob von Don Joreck Santos
Mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loobMataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loob
Mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loob
Don Joreck Santos124.1K views

Similar a Mga isyung moral sa buhay

Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin von
Kompilasyon ng mga Akademikong SulatinKompilasyon ng mga Akademikong Sulatin
Kompilasyon ng mga Akademikong SulatinStemGeneroso
702 views55 Folien
pagsipi ng talata von
pagsipi ng talatapagsipi ng talata
pagsipi ng talataRemylyn Pelayo
1.6K views26 Folien
Presentation1 von
Presentation1Presentation1
Presentation1abcd24_OP
23.5K views14 Folien
HEALTH 5, WEEK 8 QUARTER 3.pptx von
HEALTH 5, WEEK 8 QUARTER 3.pptxHEALTH 5, WEEK 8 QUARTER 3.pptx
HEALTH 5, WEEK 8 QUARTER 3.pptxMaribelRamos78
1 view55 Folien
Kompilasyon ng mga akademikong sulatin von
Kompilasyon ng mga akademikong sulatinKompilasyon ng mga akademikong sulatin
Kompilasyon ng mga akademikong sulatinStemGeneroso
938 views62 Folien
ESP 6_WEEK 3.pptx von
ESP 6_WEEK 3.pptxESP 6_WEEK 3.pptx
ESP 6_WEEK 3.pptxLovelyAnnSalisidLpt
451 views49 Folien

Similar a Mga isyung moral sa buhay(20)

Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin von StemGeneroso
Kompilasyon ng mga Akademikong SulatinKompilasyon ng mga Akademikong Sulatin
Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin
StemGeneroso702 views
Presentation1 von abcd24_OP
Presentation1Presentation1
Presentation1
abcd24_OP23.5K views
Kompilasyon ng mga akademikong sulatin von StemGeneroso
Kompilasyon ng mga akademikong sulatinKompilasyon ng mga akademikong sulatin
Kompilasyon ng mga akademikong sulatin
StemGeneroso938 views
PAGMAMALASAKIT SA KAPWA von ShelloRollon1
PAGMAMALASAKIT SA KAPWAPAGMAMALASAKIT SA KAPWA
PAGMAMALASAKIT SA KAPWA
ShelloRollon11.6K views
Portfolio sa piling larang von StemGeneroso
Portfolio sa piling larangPortfolio sa piling larang
Portfolio sa piling larang
StemGeneroso9.2K views
scribd.vpdfs.com_karahasan-sa-mga-lalaki-kababaihan-at-lgbt.pptx von MaryJoyTolentino8
scribd.vpdfs.com_karahasan-sa-mga-lalaki-kababaihan-at-lgbt.pptxscribd.vpdfs.com_karahasan-sa-mga-lalaki-kababaihan-at-lgbt.pptx
scribd.vpdfs.com_karahasan-sa-mga-lalaki-kababaihan-at-lgbt.pptx
MaryJoyTolentino8336 views
(Kaila Enolpe) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin sa Piling Larang von Beth Aunab
(Kaila Enolpe) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin sa Piling Larang(Kaila Enolpe) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin sa Piling Larang
(Kaila Enolpe) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin sa Piling Larang
Beth Aunab629 views
Karahasan sa mga lalaki, kababaihan, at lgbt (2) von edwin planas ada
Karahasan sa mga lalaki, kababaihan, at lgbt (2)Karahasan sa mga lalaki, kababaihan, at lgbt (2)
Karahasan sa mga lalaki, kababaihan, at lgbt (2)
edwin planas ada35.9K views
FIL-9-ARALIN-1-TAHANAN-NG-SUGAROL-Q1.pptx von arontolentino3
FIL-9-ARALIN-1-TAHANAN-NG-SUGAROL-Q1.pptxFIL-9-ARALIN-1-TAHANAN-NG-SUGAROL-Q1.pptx
FIL-9-ARALIN-1-TAHANAN-NG-SUGAROL-Q1.pptx
arontolentino360 views
Modyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismo von Allan Ortiz
Modyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismoModyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismo
Modyul 3 pagsusuri sa akda batay sa mga teoryang humanismo / marxismo
Allan Ortiz16.3K views
Learning package-baitang-7-ikatlong-markahan von Francis Kim Tanay
Learning package-baitang-7-ikatlong-markahanLearning package-baitang-7-ikatlong-markahan
Learning package-baitang-7-ikatlong-markahan
Francis Kim Tanay37.4K views

Mga isyung moral sa buhay

 • 1. PEDRO A. PATERNO NATIONAL HIGH SCHOOL Puting Bato East, Calaca, Batangas LEARNING ACTION CELL DEMONSTRATION TEACHING ESP 10 BY: Faith V. de Leon Teacher III
 • 9. Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: Pamantayang Nilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa paggalang sa buhay Pamantayan sa Pagganap: Nakagagawa ang magaaral ng angkop na kilos upang maipamalas ang paggalang sa buhay (i.e., maituwid ang “culture of death” na umiiral sa lipunan) Pinakamahalagang Kasanayan sa Pagkatuto (MELC) 10.1 Natutukoy ang mga paglabag sa paggalang sa buhay.EsP10PB-IIIc-10.1 10.2 Nasusuri ang mga paglabag sa paggalang sa buhay.EsP10PB-IIIc-10.2
 • 11. 1. Suriing mabuti ang apat na larawan sa bawat kahon. 2. Tukuyin ang mga isyu na tumutugon sa bawat kahon ng mga larawan. May ibinigay na clue sa bawat bilang upang mapadali ang iyong pagsagot. 3. Ang unang makapagtataas ng kamay ang syang makakasagot. 4. Gamit ang meta strips isulat ang iyong sagot at idikit sa pisara
 • 17. Sagutin ang sumusunod na tanong. a. Ano-anong isyu sa buhay ang nakita mo sa mga larawan? b. Alin sa mga isyung ito ang madalas mong nababasa at naririnig na pinaguusapan? Bakit?
 • 18. MORAL
 • 20. c. Kung ikaw ang tatanungin, bakit sinasabing mga isyu sa buhay ang mga gawaing ito? Ipaliwanag ang iyong sagot.
 • 21. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang isyu? Ayon sa website na www.depinisyon.com, ang isyu ay isang mahalagang katanungan na kinapapalooban ng dalawa o higit pang mga panig o posisyon na magkakasalungat at nangangailangan ng mapanuring pag-aaral upang malutas.” (retrieved February 25, 2014)
 • 22. Bukod sa mga isyung ating nabanggit anu ano pa ang “culture of death” na umiiral sa lipunan? TERORISMO DEATH PENALTY EXTRA JUDICIAL KILLING (EJK) HUMAN CLONING Kawalan ng katarungan ideyolohiya
 • 23. Halika at Umawit Tayo! Panuto: Basahin at unawain ang liriko ng awiting pinasikat ni Willy Garte na may pamagat na “Bawal na Gamot” at awiting “Pagsubok” ng Orient Pearl. Maaari mo itong pakinggan gamit ang CD o MP3, o maaaring i- download sa internet.
 • 24. Bawal Na Gamot Willy Garte Bawa't yugto ng sandaling halos 'di ko alam Naglalakbay ang diwa sa ligayang nakamtan Gamot na bawal ay ayaw ko nang tigilan Hinahanap-hanap ko at inaasam O, kay sarap ng buhay Kung siya'y aking nalalanghap Akala ko ang mundo ay wala nang katapusan At nang ako ay magising sa kasalanang nagawa Kinabukasan ko ay nawala Pangarap ko'y 'di maabot Dahil sa bawal na gamot Labis ko nang pinagsisihan Ang aking kamalian O, kay sarap ng buhay Kung siya'y aking nalalanghap Akala ko ang mundo ay wala nang katapusan At nang ako ay magising sa kasalanang nagawa Kinabukasan ko ay…nawala.
 • 26. Nasiyahan ka ba sa himig ng awit? Ngayon naman, sagutin mo ang sumusunod na tanong, isulat ang sagot sa iyong kuwaderno. 1. Tungkol sa anong isyu ng buhay ang awit? 2.a.Ano-ano ang masamang epekto na naidulot ng bawal na gamot ang binanggit sa awitin? 2b.Anu-ano ang mga positibong pananaw ang binanggit sa awit na nakakapagpaluag ng damdamin para sa isang tao na dumadaan sa pagsubok? 3. Napapanahon ba ang mga mensaheng ito? a. Oo, bakit? Ipaliwanag. b. Hindi, bakit? Ipaliwanag.
 • 29. Pagsusuri ng mga sitwasyon. Panuto: Ipamalas ang iyong pag unawa sa mga sumusunod na sitwasyon na nagpapakita ng mga iba’t ibang isyu tungkol sa buhay. Sa bawat sitwasyon, sagutin sa iyong kuwaderno ang sumusunod at ibahagi sa klase ang inyong sagot sa malikhaing pamamaraan ( pagsasadula/MMK, Talk Show, koro ng Awit, Tula, Spoken poetry,: A. Ilarawan ang isyu sa buhay na tinutukoy sa sitwasyon. b. Isa-isahin ang mga argumento sa mga isyung nabanggit. c. Konklusyon sa bawat sitwasyon. Sa loob ng 15 minuto ihanda ang inyong ginawa at ibahagi sa klase
 • 30. Sitwasyon#1 Malaki ang pag-asa ng mga magulang ni Jodi na makapagtapos siya ng pagaaral at makatulong sa pag-ahon ng kanilang pamilya mula sa kahirapan. Matalinong bata si Jodi. Sa katunayan ay iskolar siya sa isang kilalang unibersidad. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, naging biktima siya ng rape sa unang taon pa lamang niya sa kolehiyo.
 • 31. Sa kasamaang-palad, nagbunga ang nangyari sa kaniya. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, ano ang gagawin mo? Itutuloy mo ba ang iyong pagbubuntis? Maaari bang ituring na solusyon sa sitwasyon ni Jodi ang pagpapalaglag ng dinadala niya gayong bunga ito ng hindi magandang gawain?
 • 32. Sitwasyon#2 Kasama si Agnes sa mga pinakamalubhang nasaktan sa isang aksidente na naganap noong nakaraang taon. Ayon sa mga doktor, nasa comatose stage siya at maaaring hindi na magkaroon ng malay. Ngunit posibleng madugtungan ang buhay niya sa pamamagitan ng life support system.
 • 33. Malaking halaga ang kakailanganin ng kanilang pamilya upang manatiling buhay si Agnes. Hindi mayaman ang kanilang pamilya. Sa iyong palagay, makatuwiran bang ipagpatuloy ang paggamit ng life support system kahit maubos ang kanilang kabuhayan o nararapat na tanggapin na lamang ang kaniyang kapalaran gayong mamamatay rin naman si Agnes?
 • 34. Sitwasyon#3 Dahil sa matinding lungkot, nagpasiya si Marco na kitlin ang sariling buhay dalawang buwan pagkatapos ng kaniyang ika-16 kaarawan. Nagsisimula pa lamang siya noon sa ikaapat na taon ng high school. Sa isang suicide note, inilahad niya ang saloobin ukol sa mabibigat na mga suliraning kinakaharap niya sa bahay at paaralan. Humingi siya ng kapatawaran sa maaga niyang pagpanaw. Makatuwiran ba ang ginawang pagpapatiwakal ni Marco?
 • 35. Sitwasyon#4 Si Jose ay nagsimulang uminom ng alak noong 13 taong gulang pa lamang siya. Sa lugar na kaniyang tinitirhan, madali ang pagbili ng inuming may alkohol kahit ang mga bata. Naniniwala si Jose na normal lamang ang kaniyang ginagawa dahil marami ring tulad niya ang lulong sa ganitong gawain sa kanilang lugar. Ayon pa sa kaniya, ito ang kaniyang paraan upang sumaya siya at harapin ang mga paghihirap sa buhay.
 • 36. Sitwasyon#5 Masalimuot ang buhay ayon kay Michael. Hindi siya nabigyan ng pagkakataon na makilala ang kaniyang totoong ama. Ang kaniyang ina naman ay nasa bilangguan dahil nasangkot sa isang kaso. Napilitang makitira si Michael sa mga kamag-anak upang maipagpatuloy ang kaniyang pag-aaral.
 • 37. Ngunit hindi naging madali para sa kaniya ang makisama sa mga ito. Isang araw, may lumapit na nakakikilala sa kaniya at nagtanong kung nais niya bang subukin ang shabu, isang uri ng ipinagbabawal na gamot. Nag-alangan pa siya sa simula, ngunit sa kapipilit ng kakilala ay pumayag din siya. Ito na ang simula ng kaniyang pagkalulong sa droga. Naniniwala si Michael na ito ang pinakamainam na paraan upang makaiwas samga suliranin niya sa buhay
 • 39. Ang buhay ng tao ay napakahalaga; kahit na ang mga pinakamahihina at madaling matukso, mga may sakit, matatanda, mga hindi pa isinisilang at mahihirap, ay mga obra ng Diyos na ginawa sa sarili Niyang imahe, laan upang mabuhay magpakailanman, at karapat-dapat ng mataas na paggalang at respeto.” – Papa Francis ng Roma
 • 41. Sa pananaw ng iba’t ibang mga relihiyon, ang buhay ay sagrado. Ito ay kaloob mula sa Diyos. Itinuturing na maling gawain ang hindi paggalang sa kabanalan ng buhay dahil ito ay indikasyon ng kawalan ng pasasalamat at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos.
 • 42. lLIFE
 • 43. lLIFE Gumawa ng isang poster campaign gamit ang iyong facebook account na naglalayong paalalahanan ang mga tao na pahalagahan ang buhay at iwasan ang mga gawaing lumalabag sa kasagraduhan ng buhay. Lagyan ito ng #StayStrong or anumang tagline na nais mong ilagay ayon sa isyu na iyong napiling gawan ng poster na kaugnay rin sa iyong naging reyalisasyon sa kahalagahan ng buhay
 • 48. Karagdagang impormasyon tungkol sa paksa ang mapapanood sa youtube: Former drug addict shares life story, lessons http://www.youtube.com/watch?v=z25TmQk_AeM b. Pinay Alcoholics (Sandra Aguinaldo’s I-Witness Documentary) http://www.youtube.com/watch?v=XoJLkFa76Y8 c. Abortion in the Philippines documentary (1 of 2): Agaw-Buhay (Fighting for Life) http://www.youtube.com/watch?v=qUgZSBc_asc Abortion in the Philippines documentary (2 of 2): Agaw-Buhay (Fighting for Life) http://www.youtube.com/watch?v=HgKB_Z8p-DI d. Philippines has most cases of depression: NGO http://www.youtube.com/watch?v=AueZNzvMadE e. Euthanasia: Life In The Hands Of Others http://www.youtube.com
 • 50. Musika ng buhay Sa saliw ng tugtog ng awiting mahiwaga ang buhay ng tao ay Tapusin ang pangungusap: Naunawaan ko na ___________________________. Nabatid ko na ______________________________ _.