Anzeige

SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011

Director Foresight to Insight um futuramb
2. Apr 2012
Anzeige

Más contenido relacionado

Último(20)

Anzeige

SFIS utbildning scenarioplanering 15 sept 2011

 1. futuramb · · framtid insikt strategi Scenarioplanering 1-dags utbildning för SFIS Stockholm, 15 sept 2011 Martin Börjesson martin@futuramb.se www.futuramb.se +46 704 262891
 2. Dagens agenda 10.00 - 11.00 Scenarioplanering - varför, vad och hur 11.00 - 12.00 Formulering av case + scenarioutveckling start 12.00 - 13.00 Lunch 13.00 - 15.00 Workshop - scenarioutveckling 15.00 - 15.30 Workshop - konsekvensanalys 15.30 - 16.00 Presentation av gruppernas WS-resultat 16.00 - 16.30 Summering, reflektion och avslutning futuramb · · framtid insikt strategi
 3. Vad är detta och vilken roll kommer den att ha i framtiden? futuramb · · framtid insikt strategi
 4. Isberget Synliga effekter Socia l a me d ia or G o o g le Sk o l a iP h o ne B o k låd S amhäl le Am a zo n ts App le e k o n om i r l ag Te kn ik ut ve ck ling M ag a s i n s fö Fo rs k a re Bo kför lag App - U -län de r s t o re Dag s t idn ing a r In no vatio ns- r proc es se r Po l i t i k e Ak adem isk a för lag re L ag s t if t a re För f at t a Be te e n de Underliggande M iljön Läs a re / r n te system- k o n s ume Värder inga r relationer futuramb · · framtid insikt strategi
 5. Omvärldens drivkrafter påverkar utifrån och in Omvärld Politiska förändringar, Sociala förhållanden nya lagar, internationella förändras, demografisk utveckling, värderings- Närvärld överenskommelser, politiska maktstrukturer förändringar Invärld Staten Ägare Projekt Admin Under- Kunder Effektivitet Kvalitet leverantör Produktivitet Finansiering Myndigheter Teknisk och vetenskaplig Ekonomisk utveckling, utveckling, innovationer, förändringar hos företag spridning av kunskaps och branscher, valutor, konjunkturcykler Ekologiska samband, miljöaspekter, råvarutillgångar futuramb · · framtid insikt strategi
 6. Det s ch mest fö Hur ser vi på vår omvärld? minst om ä o r läng rvanskat Själv i fok us st bo rt blir Vi väljer själva vilken futuramb omvärld vi vill se · · framtid insikt strategi
 7. Framtiden är oförutsägbar Varför scenarioplanering? futuramb · · framtid insikt strategi
 8. Framtid = osäkerhet Wildcards Osäkerhet nu framtid 2015 2025 futuramb · · framtid insikt strategi
 9. Den kaliforniska ön futuramb · · framtid insikt strategi
 10. Vi ser omvärlden genom våra mentala kartor • Vi navigerar efter våra mentala kartor av världen • Våra mentala kartor är - aldrig fullständiga - formade av ett visst perspektiv - beroende av det sociala sammanhanget - centrerade runt oss själva • Ständig utmaning: - Vi strävar efter en konsistent bild av omvärlden vilket gör att vi filtrerar bort det som bryter mot den gällande kartan futuramb · · framtid insikt strategi
 11. Samma mentala karta? futuramb · · framtid insikt strategi
 12. Organisationers behov av balans Grupp Individer Grupptänkande Fragmentering Närsynthet Handlingsförlamning Brist på insikt Värmeutveckling och visioner futuramb · · framtid insikt strategi
 13. Varför scenarioplanering för biblioteksverksamheter? • Förändrade relationer till medborgare och kunder - Ökad individualisering och reflexivitet • Marknadseffekter och konkurrens allt mer påtaglig - Den tekniska verkligheten förändras, gränser suddas ut och avstånd minskar • Ökade och allt mer komplexa krav på samordning, anpassning till ekonomisk verklighet, värderingar, miljö m m • Framtiden är oviss (spec runt böcker och bibliotek) → Behov av ökad professionalisering av ledarskap och metoder → Behov av att se världen och framtiden som den verkligen är → Behov av en gemensam handlingsplan och vision gentemot både medborgare och politiker futuramb · · framtid insikt strategi
 14. Hur gör man? futuramb · · framtid insikt strategi
 15. Auto nomt sys tem!! ‣ Framtidsminnet (David Ingvar, 1985) ‣ Hjärnan skapar framtidsbilder av sammansatta minnesfragment ‣ Grunden för intentioner och planer ‣ Grundläggande mekanism för lärande i osäkra miljöer
 16. Scenariologik Scenario Scenario drivkraft nella A B Traditio lser äge föruts Osäkerhet drivkraft i ämne Idag drivkraft drivkraft Scenario Scenario C D Fokus på kritiska osäkerheter Osäkerhet i tid futuramb · · framtid insikt strategi
 17. Framtiden för amerikansk bilindustri (1980-tal) Högt bensinpris Ingenjörernas Gröna utmaning motorvägar • protektionism • mindre bilar • effektivitet • mångsidighet Nytraditionalistiska Djupare värderingar värderingar Länge leve Utländsk Detroit konkurrens • stora starka bilar • sportiga bilar • varumärkeslojalitet • småbussar Lågt bensinpris futuramb futuramb · ··insikt strategi framtid insikt strategi
 18. Omvärldens drivkrafter på verkar utifrån och in Omvärld Politiska förändringar, nya Sociala förhållanden lagar, internationella förändras, demografisk utveckling, värderings- Närvärld överenskommelser, politiska maktstrukturer förändringar Invärld Staten Ägare Projekt Admin Under- Kunder Effektivitet Kvalitet leverantör Produktivitet Finansiering Myndigheter Teknisk och vetenskaplig Ekonomisk utveckling, utveckling, innovationer, förändringar hos företag spridning av kunskap och branscher, valutor, konjunkturcykler Ekologiska samband, miljöaspekter, råvarutillgångar futuramb · · framtid insikt strategi
 19. Isberget Synliga effekter E D X C?? B A Drivkrafter futuramb · · framtid insikt strategi
 20. Konsekvensanalys Scenario A Scenario B Scenario C Scenario D futuramb · · framtid insikt strategi
 21. Värdet av att arbeta med scenarioplanering Gemensam och bättre framtidskarta ur ett större perspektiv baserat på • integration av flera perspektiv • förståelse utifrån-och-in • de underliggande drivkrafterna och hur dessa samverkar • insikt om de kritiska osäkerheterna ...som innebär att man kan se klarare och utveckla robusta strategier inför framtiden - man inspireras att handla futuramb · · framtid insikt strategi
 22. Kartors effekter futuramb · · framtid insikt strategi
 23. Vad är egentligen scenarier? Är Är inte Hypoteser Förutsägelser Berättelser Teorier Divergerande Konvergerande futuramb · · framtid insikt strategi
 24. Workshop Utveckling av scenarier futuramb · · framtid insikt strategi
 25. En strategisk scenarioprocess Nya oförutsägbara faktorer Påverkan Analyserbar tidshorsont 1. Fokusfråga och tidsperspektiv Orientera som fångar den centrala strategiska utmaningen Kända förutsägbara faktorer Omvärld Avstånd till framtiden 2. Identifiera direkta påverkansfaktorer Närvärld Invärld Invärld och skapa en gemensam bild av dagens situation Omvärld • Sociala frågor, värderingar och demografi Närvärld • Teknik, kunskap och nya möjligheter 3. Sök omvärldens drivkrafter Invärld Invärld • Ekonomi, företag och Utforska branschutveckling • Ekologii, miljö och råvaror • Politik, lagar och regleringar och identifiera de som påverkar situationen i framtiden 4. Prioritera m a p påverkan och osäkerhet Stor påverkan Förutbestämda Kritiska faktorer osäkerheter och hitta på så sätt de kritiska osäkerheterna Max Liten påverkan Liten osäkerhet Stor osäkerhet Kritisk osäkerhet 2 5. Sätt upp scenarioramverk Scenario A Scenario B Syntetisera - Kritisk osäkerhet 1 + - Kritisk osäkerhet 1 + Min Kritisk osäkerhet 2 Max som sätter ramarna för de olika scenarierna Scenario D Scenario C Max Scenario A Scenario B Kritisk osäkerhet 2 ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap Min ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap 6. Utveckla scenarierna ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap - Kritisk osäkerhet 1 + Scenario D Scenario C ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap Max ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap genom att fylla ut dem med konsekvenser ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap ⁃ Egenskap Kritisk osäkerhet 2 Min 7. Analysera verksamheten i scenarierna - Kritisk osäkerhet 1 + Agera i syfte att förstå de olika möjliga ytterligheterna Max Kritisk osäkerhet 2 8. Formulera de strategiska konsekvenserna Min - Kritisk TO DO osäkerhet 1 + futuramb som krävs för att organisationen skall kunna möta den osäkra framtiden Min · · framtid insikt strategi
 26. 1. Frågeställning + tidshorisont Fånga kärnan i framtidens Osäkerhet strategiska utmaning • Entydig och begriplig fråga • Begripligt svar • En sträckande tidshorisont F S G - Inte för kort - redan känd mark för trad planering Påverkan av förutsägbara - Inte för kort - ingen stadga, faktorer bara gissningar Avstånd till framtiden 42 futuramb · · framtid insikt strategi
 27. 2. Identifiera direkta påverkansfaktorer Rubrik Skapa en översiktskarta över vad Rubrik som påverkar dagens situation Rubrik 1. Brainstorm (10 min) Rubrik • 5 min individuellt + 5 min tillsammans Rubrik Fokusfråga 2. Klustring i områden Rubrik • Gruppera de som hör ihop Rubrik • Sätt rubriker på grupperna futuramb · · framtid insikt strategi
 28. Exempel: Chalmers Bibliotek Upplevt värde för studenter Upplevt värde Chalmers tillgängliga pengar för forskare och (mängden studenter, volymen institutioner forskningspengar) Chalmers Bibliotek Utveckling av Regler för och publiceringsformer Är (upplevs + nyttjas) Chalmers inställning till Bibliotek en värdefull och upphovsrätt utvecklingsbar resurs år 2019? Bibliotekets Förlagens strategier tillgänglighet och beteende (digitalt + fysiskt) futuramb · · framtid insikt strategi
 29. 3. Identifiera omvärldens påverkande drivkrafter Sök de stora drivkrafterna som har potential att forma utfallet D D av fokusfrågan D D • Använd STEEP Omvärld Närvärld Rubrik ✓ Sociala faktorer Invärld Rubrik ✓ Tekniska faktorer Rubrik Rubrik ✓ Ekonomiska faktorer Rubrik Fokusfråga ✓ Eko- och miljöfaktorer D ✓ Politiska faktorer Rubrik Rubrik • Gå bakåt i orsakskedjan - fråga D varför 5 ggr D • Notera drivkrafter på Post-It D och relatera till fokusfrågan futuramb · · framtid insikt strategi
 30. STEEP-analys (jmfr PESTEL analys) • Tekniska faktorer Teknikutveckling • Sociokulturella faktorer Spridning och användning av teknik Demografi som ålder, utbildning Innovation och inkomstfördelning Forskning Värderingar och livsstil Social rörlighet • Ekonomiska faktorer Företag och branschutveckling Tillväxt, börsutveckling, • Politik, lagar och regler Beskattning konjunkturcykler och Styrelseskick inflation Regionalisering Globalisering • Ekologiska faktorer Konkurrenslagstiftning Miljöaspekter Branschregleringar Global uppvärmning Klimatfaktorer Råvaror futuramb · · framtid insikt strategi
 31. 4. Prioritera och rangordna drivkrafterna Hitta de kritiska osäkerheter Förutbestämda Kritiska faktorer vars utfall formar framtiden osäkerheter mest olika Påverkan 1. Rangordna drivkrafterna med D D D avseende på D D - Påverkan - Osäkerhet 2. Identifiera - de kritiska D osäkerheterna D - de förutbestämda faktorerna Osäkerhet futuramb · · framtid insikt strategi
 32. 5. Sätt upp scenarioramverket Bygg upp ramverket som mejslar ut min D max framtidens ytterligheter - D + • Identifiera de 2 största kritiska osäkerheterna • Spänn ut dem i sina ytterligheter • Sätt ihop till ett scenariokors Blade Peter och • Sätt beskrivande namn på runner vargen scenarierna Tumme- Oeidipus totten futuramb · · framtid insikt strategi
 33. 6. Utveckla scenarierna Fördjupa de olika ytterligheterna Blade runner Peter och vargen av framtiden - Lalkakd aa lasl - Lalkakd aa lasl - Sk ag gaga g - Sk ag gaga g • Beskriv världarna i de olika - Sklskfs dk sk - Sklskfs dk sk scenarierna - Sdkks d k sd k - Sdkks d k sd k Oeidipus Tummetotten • Vad skiljer scenarierna åt? - Lalkakd aa lasl - Lalkakd aa lasl - Sk ag gaga g - Sk ag gaga g - Vilken händelse var - Sklskfs dk sk - Sklskfs dk sk avgörande för utvecklingen? - Sdkks d k sd k - Sdkks d k sd k - Dominerade beteende - Vinnande/förlorande koncept futuramb · · framtid insikt strategi
 34. 7. Analys av verksamheten i scenarierna Analysera hur de olika ytterligheterna skapar olika förutsättningar för verksamheten • Svara på fokusfrågan i varje scenario ? ? • Hur påverkas verksamheten i respektive scenario - - Vad fungerar bra? - Vad fungerar dåligt? ? ? • Vilka faktorer är robusta dvs vars påverkan inte är beroende av scenarierna futuramb · · framtid insikt strategi
 35. 8. Vad borde man göra? (rekommendationer till ledningen) Skissa på en robust strategi som är mest oberoende av hur framtiden utvecklas • Vad måste/bör man göra • idag? • snart? • Vad skall man • Öka/minska? • Börja/sluta med? • Vilken väg bör man gå? futuramb · · framtid insikt strategi
 36. Presentation av scenarierna och rekommendationer till ledningen futuramb · · framtid insikt strategi
 37. Summering om användning av scenarioplanering futuramb · · framtid insikt strategi
 38. Den strategiska loopen - scenarioversionen Fas 3: Syntetisera - Scenarioramverk - Scenarier Fas 4: Agera Fas 2: Utforska - Implikationer - Kritiska osäkerheter - Strategisk agenda - Förutbestämda faktorer Fas 5: Bevaka Fas 1: Orientera - Indikatorer - Kunskapsinsamling - Bevakningssystem - Fokusfrågeställning Strategi Daglig verksamhet futuramb · · framtid insikt strategi
 39. Att köra ett scenarioprojekt • Projektets struktur • liten kärntrupp • 2d WS i storgrupp • Deltagare i scenario-WS • insiktsfulla • representativa • diversifierade och breda • Ett std projekt tar 3 månader och två 2d WS futuramb · · framtid insikt strategi
 40. Scenarioplanering i olika situationer Enstaka gång Kontinuerlig Problemlösning Överleva/utvecklas Utforska Förståelse Beredskap Adaptivt Besluta Utveckling av organisatoriskt strategi lärande futuramb · · framtid insikt strategi
 41. Arbetets organisation - scenariers roll Tidsperspektiv VII Värderingar Scenarier - verktyg för och syfte VI att förstå och omdefiniera V Anpassning Scenarier - verktyg för och utveckling IV anpassning och navigering III Utförande och optimering II Scenarier - ramverk för att förklara sammanhanget I futuramb · · framtid insikt strategi
 42. Målsättningar med scenarioplanering • Accelererat gemensamt lärande • Sätta den strategiska riktningen • Integrera olika perspektiv och skapa en vision • Katalysator för modiga vägval futuramb · · framtid insikt strategi
 43. Scenarioreferenser http://www.well.com/~mb/scenario_planning/ Referenser till artiklar och scenarier på Internet Scenarios – The art of strategic conversation Kees van der Heijden The Art of the Long View Peter Schwartz futuramb · · framtid insikt strategi
 44. Avslutning diskussion, reflektion och frågor futuramb · · framtid insikt strategi
Anzeige