Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
TV BUTHAN
      Vegyünk egy középkori viszonyok között élő országot buzgón
      vallásos földművesekkel é...
K  É  P  E  R  N  Y  Ő       A    S   Á  R  K  Á  N  Y  O  K       F  Ö  L  D ...
MILLIÓ POTENCIÁLIS ELŐFIZETŐ
   Bhutánban nagyjából kétmillióan él­

   nek, de a hegyek miatt m é g egymástól

   i...
hajhásznak tartják az írást. A szerzőpáros a tévé megjelené­      A képernyő persze ugyanúgy magához láncolta azokat,...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Kenyeres István: TV Buthan - Képernyő a sárkányok földjén

526 Aufrufe

Veröffentlicht am

(Forrás: Kenyeres István: TV Buthan = Crossroad, 2008/október, 46-49. o.)

Vegyünk egy középkori viszonyok között élő országot buzgón vallásos földművesekkel és királlyal, akik lassan, elégedetten pergetik napjaikat, ünneplőbe bújnak a jeles napokon, és barátságosak az idegennel. Aztán egyik napról a másikra ismertessük meg őket a televízióval, és figyeljük, mi történik.

Veröffentlicht in: Bildung
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Kenyeres István: TV Buthan - Képernyő a sárkányok földjén

 1. 1. TV BUTHAN Vegyünk egy középkori viszonyok között élő országot buzgón vallásos földművesekkel és királlyal, akik lassan, elégedetten pergetik napjaikat, ünneplőbe bújnak a jeles napokon, és barátságosak az idegennel. Aztán egyik napról a másikra ismertessük meg őket a televízióval, és (figyeljük, mi történik. KENYERES ISTVÁN 46 C R O S S R o A D
 2. 2. K É P E R N Y Ő A S Á R K Á N Y O K F Ö L D J É N Az apró, India és Tibet közé ékelődő ország, a himalájai budd­ hista királyság, Bhután az egyetlen a világon, ahol nem a nem­ zeti össztermék, a GDP a mindenek felett álló mérőszám, ha­ nem a GNH (Gross National Happiness), azaz a nemzeti össz- boldogság. A GNH-t Dzsigme Szingye Vangcsuk, az előző ki­ rály találta ki 1972-ben, válaszul azokra a vádakra, hogy or­ szága anyagi javak tekintetében meglehetős hiányt szenved. A GNH filozófiája szerint a boldogság fontosabb, mint a gazda­ sági növekedés. Látható ez abból is, hogy arrafelé a mai napig mennyire fontos szerepet játszik a buddhizmus a közgondolko­ dásban, és mekkora szerep jut ennek gyakorlati kérdésekben is. A GNH-t a király elképzelése szerint több tényező határoz­ za meg: jó kormányzás, szociális és gazdasági fejlődés, illetve a kultúra és tradíciók megőrzése a spirituális jólét érdekében. A GNH nem valami elvont fogalom: a hivatali szervek mesz- szemenőkig komolyan veszik döntéseikben, így a médiával kapcsolatos kérdésekben is elsődleges iránymutatóul szolgál. Olyannyira, hogy maga a bhutáni média sem létezne nélkü­ lamban a modernizáció fontos lépése a televízió megjelenése, le. Igazság szerint Dzsigme Szingye Vangcsuk király uralko­ ami ebben az esetben valóban ablak lehet a világra. így Bhu­ dása alatt, a GNH vezérlőelve szerint kissé persze paradox mó­ tán, a világon utolsóként, meghajolt a tévé hatalma előtt. don, annyira látványosan fejlődött az ország infrastruktúrája, sőt Sokan voltak, akik féltették a hagyományos kultúrát, és a társadalmi modernizáció is oly rendkívüli módon haladt előre mint az azóta eltelt csaknem egy évtizedben kiderült: nem ok (a király azzal együtt, hogy lemondott a trónról fia javára, beve­ nélkül. A kérdés csak az, hogy a nagy nemzetközi csatornák, zette a parlamentáris demokráciát is; idén tavasszal tartottak elő­ főleg az indiai importműsorok gyarapították-e a nemzeti össz- ször választásokat), hogy a Time magazin teljes joggal választotta boldogságot, vagy inkább elvettek belőle. be két éve a 100 ember, aki világunkat alakítja listájába. IHLET AZ ERŐSZAKHOZ S LŐN VILÁGOSSÁG Korábban nem voltak graffitik a falakon, most vannak. Ko­ A király 1999-ben arra jutott, hogy egy, a világtól ennyire el­ rábban nem volt bűnözés, most van - legalábbis Cathy Scott- zárt, és részben saját akaratából is elzárkózó (évente csak pár Clark és Adrian Levy nagy érdeklődést kiváltó Guardian-cik- ezer vízumot adnak ki, azokhoz is uralkodói engedély kell) ál- ke szerint -, bár hozzátesszük, a bhutániak kissé szenzáció- 47
 3. 3. MILLIÓ POTENCIÁLIS ELŐFIZETŐ Bhutánban nagyjából kétmillióan él­ nek, de a hegyek miatt m é g egymástól is többé-kevésbé elszigetelten, amit jól mutat, h o g y 24 különböző nyelvet beszélnek a 46 ezer négyzetkilométer­ nyi országban. Nagy részük gazdálko­ dásból tartja fenn magát, nagyjából tíz százalékuk él városokban. A legnépe­ sebb ezek közül T h i m b u , a főváros, de itt is csak pár tízezren laknak. Az e m ­ berek 54 százaléka egyébként t u d o l ­ vasni, köszönhetően az állami oktató­ programoknak, de azoknak a száma, akik tényleg olvasnak is, jóval kisebb. 48
 4. 4. hajhásznak tartják az írást. A szerzőpáros a tévé megjelené­ A képernyő persze ugyanúgy magához láncolta azokat, sének tulajdonítja az elmúlt évek quot;bűnözéshullámátquot;; álla­ akik fogékonyak erre: a világszerte ismert sitcom-oknak és a mi hivatalnokok sikkasztásait, azt, hogy vandálok kifosztot­ csak a dél-amerikai sorozatokkal összemérhető mennyiségben tak és megrongáltak három sztúpát, családon belüli erősza­ gyártott indiai szappanoperáknak masszív nézőtáboruk van, kos eseteket, sőt azt a tényt is, hogy egy kiskorú lány egy de természetesen ennek is lehet a jó oldalát nézni: a miniszté­ szállodában akarta testét áruba bocsátani. Valóban csábító riumi jelentésben egy tisztviselő szerint a tévé nyújtotta szóra­ lenne a képernyőtől a prostitúcióig mutató vastag nyilat raj­ kozás segíthet az alkoholizmus és a szerencsejáték visszaszo­ zolni, de ok-okozati kapcsolatot azért merész lenne feltéte­ rításában, és külön jó, hogy esténként otthon marad a családfő. lezni. Érdekes viszont, hogy a marihuána egészen az elmúlt Az egyedülálló és most már megismételhetetlen természe­ évekig gyomnövénynek számított arrafelé, és csak mostaná­ tes kísérlet tehát azt mutatta meg, amit legtöbben gondoltunk: ban kezdték el fogyasztani. Annál az esetnél pedig nehéz len­ a tévé jó is meg rossz is, azok pedig, akik aggódnak, hogy ne kizárni a tévé hatását, amikor egy középosztálybeli fővá­ az ártatlan királyság hamarosan csak egy bűzös sikátor lesz rosi fiú bandanával a fején (ezt a fejkendőt jellemzően ame­ a globális faluban, egy ideig még nyugodtak lehetnek: az or­ rikai bandatagok - főleg feketék és spanyol ajkúak - vise­ szágban egyelőre csak pár tízezer tévékészülék van, és a ve­ lik) a plafonba lőtt egy kocsmában az apja új pisztolyával. zetők éberek. Hogy mást ne mondjunk, a minisztériumi fel­ mérés után a pankrációt sugárzó Ten Sportsot, a Fashion Tv-t NEMZETMENTŐ SZAPPANOPERÁK és az MTV-t szépen csendben, központilag kivetették a kábel­ A televízió hatásairól szóló állami felmérés nem fest ennyire szolgáltatók csomagjaiból, arra hivatkozva, hogy összeegyez­ sötét képet (a jelentéshez meginterjúvolt kormányhivatalnok tethetetlenek a bhutáni buddhista tradícióval, vagyis fikarc­ éppen erre a cikkre hivatkozik, mint olyanra, ami rádöbben­ nyit sem enyhítenek az érző lények szenvedésén. tette, hogy a média nem mindig a valóságot tükrözi): a meg­ kérdezettek kétharmada szerint a televíziónak pozitív hatása van a bhutáni társadalomra, bár sokakat zavart az intimitás és az erőszak képi megjelenítése. A jelentés kiemel látványos ha­ tásokat, például a gyerekek az amerikai pankrációból eltanult mozdulatokat gyakorolják egymáson, és sokan a Fashion Tv- ből szerzik az öltözködési tippeket, bár az indiai kulturális be­ folyás lényegesen erősebb.

×