Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Third Places & ZAWP (Espanol y Basque)

330 Aufrufe

Veröffentlicht am

Introduction to ZAWP, a Third Place, and the Origin of Spaces Toolbox. Discussing Social Enterprise, CoWorking, Partnerships, Governance and Ecological Transitions...

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Third Places & ZAWP (Espanol y Basque)

 1. 1. Third Places @fredgarnett @zior13 ZAWP 16th June 2017
 2. 2. Third Places http://toolbox.originofspaces.com
 3. 3. Third Places The Third Place Third Places & European History / Historia Europea / Europar Historia The Origin of Spaces / El Origen de los Espacios / Espazioen jatorria The Origin of Spaces Toolbox / Caja de herramientas / Tresna Kaxa
 4. 4. Third Place & ZAWP #oosEU What is the Origin of Spaces? / ¿Qué es el Origen de los Espacios? / Zer da Espazioen jatorria? What are Third Places? / ¿Qué son los Terceros Espacios? / Zer dira hirugarren espazioa? #oosEU is an EU project sharing best practice in new communities / Es un proyecto de la UE que comparte las mejores prácticas en nuevas comunidades / Partekatutako EBko proiektua; komunitate berrietan praktika hoberenak partekatzeko Third Places are new social spaces that are neither home nor work / Estos lugares son nuevos espacios sociales que no son ni hogares ni espacios de trabajo al uso / Espazio sozial berriak dira, etxeetatik eta bulegoetatik kanpo http://toolbox.originofspaces.com
 5. 5. The Third Places How to build community in XXI Siglo? / ¿Cómo construir comunidad en el Siglo XXI? / Nola eraiki XXI Mendean komunitatea? 1st Place / 1er Lugar / 1. Tokia Home / Casa / Etxea 2nd Place / 2ndo Lugar / 2. Tokia Work / Trabajo / Lantokia Third Place / 3e Lugar / 3. Tokia Community / Comunidad / Komunitatea
 6. 6. Building Community @ZAWP Contruyendo Comunidad / Komunitatea Eraikitzen Through Local Partnerships A través de Colaboración Local / Tokiko elkarlanaren bitartez
 7. 7. The Third Place (1) http://en.wikipedia/oldenburg Characteristics of the Third Place Características / Ezaugarriak •Free or cheap / Espacio gratuito / Doako espazioa •Provides food or drink / Proporciona comida o bebida / Janaria edo edaria hornitzen du •It is accessible or near to users / Es un lugar accesible o está cerca de los usuarios / Sartzeko leku erraza edo eta erabiltzaileentzako toki hurbila •Regular members / Miembros permanentes / Iraunkor kideak •Has friends both old and new / Amigos, nuevos y viejos / Adiskide berri eta zahar •Welcoming and comfortable place / Lugar acogedor y cómodo / Toki eroso (Shared) Purpose & Value really matter / (Compartido) Importa el Propósito & Valor / Asmoak eta Balioak axola du
 8. 8. The Third Place (2) http://en.wikipedia/oldenburg Key features of a Third Place Características clave / Ezaugarri gakoak • Neutral Ground (not owned/restricted) / Terreno neutral (que no es propiedad / restringido) / Toki neutrala (jabetza gabe / murriztuta) • Leveler (non-hierarchical organisation) / Nivelador (organización no jerárquica) / Berdinzailea (antolaketa ez hierarkikoa) • Accessible to all (low barriers to entry) / Accesible a todos (pocos impedimentos de acceso) / Guztientzako ezkuragarri (sarbide eragozpen gutxi) • A place for conversation (dialogical) / Lugar de conversación (dialógico) / Elkarrizketarako tokia (dialogikoa) A public space for social mixing – potentially transformative / Espacio público para mezca social / Gizarte nahasterako espazio publikoa – potentzialki eraldatzailea
 9. 9. The Third Place in the #Digital world / en el mundo #Digital munduan Social Networks and Internet Connectivity / Redes Sociales y Conectividad a Internet / Gizarte sareak eta Internetekiko konektagarritasuna Human Social Networks (Haythornthwaite 2011) / Redes Sociales / Gizarte sareak Key digital analogy to a Third Place which comprise… / Analogía digital calve … comprende / Analogia digitala … osatzen du Strong Ties (friends / regulars) / Lazos fuertes (amigos / permanentes) / Lotura sendoak (lagunak / iraunkorrak) / Lazos débiles (extraños / novato) Weak Ties (strangers/newbies) / Lotura ahulak (kanpotarrak /hasiberriak) Innovation emerges from a sweet spot mix (“i”) of strong & weak ties / La innovación emerge de una mezcla de lazos fuertes y débiles / Berrikuntza lotura sendo eta ahulen bidez urgaineratzen da offering community, also enable creative change… ofreciendo comunidad, también permite cambio creativo… / komunitatea eskainiz, aldaketa sortzailea baimentzen du…
 10. 10. (some) European History (algo) sobre Historia Europea /(zerbait) Europar Historiari buruz Social change comes from Third Places / El cambio social se da en estos entornos / Gizarte aldaketa toki hauetan sortzen da
 11. 11. A short Third Place History / apuntes sobre Historia Europea / zenbaitzuk Europar Historiari buruz In Our Time – The Medieval University – Actualmente – La Universidad Medieval – Gaur egun – Erdi Aroko Unibertsitatea Many Third Places became institutions but grew out of self- organisation e.g. 1150 University of Paris chartered (from communities of scholars) / Muchos de estos lugares cayeron en manos de instituciones, lugares que surgieron y crecieron gracias a la auto-organización, p.e.. / Hauetariko toki asko erakundeen eskuetan erori ziren, auto-antolaketari esker jaio eta hasi ziren tokiak, adibidez: 1300 Inns (to) Inns of Court (lawyers) / Colegios de abogados / Abokatuen elkargoa 1660 Coffee Shops; Lloyds, Banks, RS/A / Cafeterías / Kafetegi 1689 Pubs; Trade Unions, Music Venues / Sidicatos, Locales de Música / Sindikatu, Musika lokalak Third Places; all historically “liminal” Change emerges from the far & near / Historicamente “liminal” El cambio emerge de lo lejano y cercano / Guztiak historikoki “liminal” Aldaketa urrun eta hurbiletik urgaineratzen da
 12. 12. Some Third Place History In Our Time – The Medieval University Many Third Places became institutions but grew out of self-organisation e.g. 1150 University of Paris chartered (from communities of scholars) 1300 Inns (to) Inns of Court (lawyers) 1660 Coffee Shops; Lloyds, Banks, RS/A 1689 Pubs; Trade Unions, Music Venues Third Places; all historically “liminal” Change emerges from the far & near
 13. 13. The Origin of Spaces #oosEU Third Place & ZAWP
 14. 14. The Origin of Spaces #oosEU How can we co-create New Third Places where ¿Cómo podemos co-crear nuevos lugares donde,… / Nola sortu genezake lan taldeetan … 1. Social-entrepreneurs create new socially useful enterprises (& what does that mean?) / Los empresarios sociales crean nuevas empresas socialmente útiles (&y qué significa esto?) / Gizarte ekintzaileek gizarte erakunde erabilgarri berriak sortzen dituzte (& zer esan nahi dauka honek?) 2. Multidisciplinary CoWorking enable the creation of new mashups aligned to our work interests / El trabajo multidisciplinar permite la creación de nuevas mezclas alineadas con nuestros intereses laborales / Diziplina anitzeko lanak baimetzen du nahaste berriko sorrera lerrokatzea gure lan gogoekin 3. Ecological transition to a sustainable economy / Transición ecológica hacia una economía sostenible / Ekonomia iraunkorrentzako trantsizio ekologikoa 4. Local Partnerships are proactive and help shape local agendas / Las colaboraciones locales son proactivas y ayudan a dar forma a las agendas locales / Tokiko elkarteek proaktiboak dira eta tokiko agendeei forma ematen laguntzen die 5. So that we can Rebuild Civil Society for all… / Para poder reconstruir la sociedad civil para todos… / Gizarte zibila guztientzako berreraiki ahal izateko… New Third Places & Contexts generated by self-organised Citizen Actions… / Estos nuevos lugares & contextos están generados por acciones ciudadanas auto- organizadas… / Leku berri hauek & Testuinguruak herritarrok auto-antolatutako eragineengatik sortuta daude
 15. 15. “from action to process” “de a acción al proceso” “eragitetik prozesura” #oosEU Bilbao Local Partnerships Colaboracíón Local Lekuko Lankidetza
 16. 16. Darwin Eco- Système Bordeaux Ecological Transitions Transición Ecológica Trantsizio Ekologikoa Multidisciplinary CoWorking CoWorking Multidisciplinar Diziplina anitzeko elkar lana
 17. 17. Participatory Governance Gobierno Participativo Partekatutako Gobernua Place / Lugar / Tokia Ladywell Lewisham (LONDON) Social Enterprise Emprendimiento Social Gizarte Ekintzailetza Rojc PULA
 18. 18. The Origin of Spaces #oosEU ZAWP – Bilbao Rolling process of hyper-local partnerships, permanently debating w/the council “from action to process” #CityZens / Peoceso de laminación de colaboración hiper-local, debate permanente con el ayuntamiento “de la acción al proceso” / Hiper-toki lankidetzaren ijezketa prozesua, etengabeko eztabaida udaletxearekin “eraginatik prozesura” LX Factory – Lisboa Hyper-cool Coworking hub, designing a social mix. “Hoxton in a factory” a “post-welfare state” solution / Espacio de Coworking, diseñando una mezcla social. “Hoxton en una fábrica” solución “post- bienestar” / Lankidetza gunea gizarte nahastea diseinatuaz. “Hoxton lantegia” “ongizate” konponbidea ROJC – Pula Rebuilding Civil Society (post Civil-War) through NGOs / ReConstruyendo Sociedad Civil (post Guerra- Civil) a través de ONGs / BerEraikitzen Gizarte Zibila (post Gerra Zibila) GKEen bitartez Darwin – Bordeaux Ecological transitions to a sustainable green economy / Transición ecológica hacia una economía verde / Trantsizio ekologikoa ekonomi berde bateruntz Capture Projects – London Lewisham Social Enterprise> Creative organisation> Cultural regeneration / Empresa Social – Organización creativa – Regeneración cultural / Gizarte Ekintzailetza – Sormen Erakundea – Kultur birsorkuntza Co-creating Coworking Spaces Co-creando espacios de trabajo – Elkar lanerako guneak sortzen
 19. 19. Third Places Some Resources & Links Origin of Spaces Toolbox ZAWP - Bilbao Capture Arts – LB Lewisham London Darwin – Bordeaux ROJC – Pula LX Factory Lisboa #oosEU Website #oosEU Blog Toolbox Navigation guide
 20. 20. Third Places & ZAWP/#oosEU http://toolbox.originofspaces.com
 21. 21. Third Places & ZAWP/#oosEU @fredgarnett with the collaboration of: @zior13 ZAWP 16th June 2017
 22. 22. Context Engineering the Participatory City Municipality Municipio Herria Smart City Ciudad inteligente Hiri azkarra Participatory City 2.0 Ciudad participativa Hiri partaidea City Ciudad / Hiria City Hall Ayuntamiento Udaletxea Real-time City Hall Ayuntamiento en tiempo real Udaletxea denbora errealean Distributed City Hall Ayuntamiento distribuido Udaletxe antolatua Institution Institución Erakunde Bricks & Mortar Ladrillo & Mortero Adreilu & Mortero Clicks & Mortar Tecleo & Mortero Tekleatze & Mortero Participatory Management Gestión participativa Kudeaketa parte- hartzailea Street Calle Kalea Tarmac Wifi/Digital Citizen-generated Contexts Contextos generados por el ciudadano Hiritarrek sortutako textuingurua

×