Miljardeninjectie in het onderwijs en sleutelrol medezeggenschap

Frederik Smit
Frederik SmitFrederik Smit Research & Advies 0612413905, frederikcgsmit@gmail.com, frederiksmit.net um Frederik Smit Research & Advies

Het kabinet heeft op 17 februari 2021 het meerjarige Nationaal Programma Onderwijs gepresenteerd met een ongekend budget van 5,8 miljard euro voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit bedrag is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het ondersteunen van leerlingen die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door corona. De mr moet het ‘schoolprogramma’ goedkeuren waarin de gekozen interventies, zoals gratis bijles aanbieden of een zomerschool opzetten, zijn opgenomen. Wat is de insteek van schoolbesturen en scholen? Zijn er genoeg handen in de klas om de maatregelen tot uitvoer te brengen?

MR magazine, nummer 4, mei 2021
4
Het wegwerken van vertragingen en achterstanden
door corona en de rol van de mr
MILJARDENINJECTIE
IN HET ONDERWIJS
Het kabinet heeft op 17 februari 2021 het meerjarige Nationaal
Programma Onderwijs gepresenteerd met een ongekend budget van
5,8 miljard euro voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit bedrag
is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het ondersteunen
van leerlingen die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen
door corona. De mr moet het ‘schoolprogramma’ goedkeuren waarin
de gekozen interventies, zoals gratis bijles aanbieden of een zomer-
school opzetten, zijn opgenomen. Wat is de insteek van schoolbestu-
ren en scholen? Zijn er genoeg handen in de klas om de maatregelen
tot uitvoer te brengen? Frederik Smit
D
e eerste Nederlandse onderzoe-
ken laten zien dat kinderen
gedurende de eerste lockdown
gemiddeld twee tot drie maanden vertra-
ging hebben opgelopen. In het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO) wordt
duidelijk gesteld dat niet meedoen geen
optie is voor scholen. Basisscholen ont-
vangen komend schooljaar gemiddeld
180 duizend euro om leerlingen de kans
te geven door corona opgelopen vertra-
gingen en ontstane achterstanden in ruim
twee jaar in te halen. Ze moeten de mid-
delen doelmatig besteden en er zo snel
mogelijk mee beginnen. De inhaalslag
dient volgens het ministerie ‘duurzaam’ te
zijn en te leiden tot ‘structurele verbete-
ringen’. Kernvragen zijn: welk type inter-
ventie of welke interventies moet je op je
school inzetten?Wat zijn passende, wel-
doordachte, systematische aanpakken
voor ondersteuning bij leervertragingen
en – achterstanden door corona? Het
Tijdlijn Nationaal Programma
Onderwijs
• April 2021: Scholen brengen in kaart via een scan welke problemen en behoeftes
er zijn bij leerlingen en school.
• Mei 2021: Scholen kiezen op basis van de scan uit een keuzemenu welke maat-
regelen ze gaan nemen.
• Juni 2021: Scholen horen welk budget er per leerlingen beschikbaar is.
•Voor start schooljaar 2021/2022: Scholen hebben een programma opgesteld met
alle maatregelen voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. De mr moet dit
goedkeuren.
• Start schooljaar 2021/2022: budget wordt uitgekeerd, start uitvoering schoolpro-
gramma.
• Jaarverslag: scholen rapporteren over aanpak en resultaten.
NPO beschrijft de aanpak en hoe de in-
terventies te bekostigen.
Advies Onderwijsraad in
de wind geslagen
De Onderwijsraad heeft deTweede Ka-
mer en het ministerie van Onderwijs in
2018 geadviseerd om naast de reguliere
lumpsumbekostiging onderwijsinstellin-
gen geen incidenteel geld meer te geven.
Het kabinet sloeg dit advies in de wind
en besloot met extra coronageld onder-
wijsprogramma’s te financieren. In het
verleden zijn vaker incidentele gelden
5
MR magazine, nummer 4, mei 2021
>
verstrekt, bijvoorbeeld om meer jonge
leraren aan te trekken of om de kansen-
ongelijkheid en de werkdruk te vermin-
deren. Achteraf is het bijna altijd ondui-
delijk waar die middelen aan zijn besteed
en of ze effect hebben gehad.Volgens
de hoogleraren economieWim Groot
(Universiteit Maastricht) en Henriëtte
Maassen van den Brink (Universiteit
van Amsterdam) laten evaluaties van de
Algemene Rekenkamer zien dat scholen
incidenteel geld, ‘doelfinanciering’, bijna
nooit besteden aan de dingen waarvoor
het is bedoeld. Scholen gebruiken het
meestal niet om het onderwijs te verbete-
ren, maar bijvoorbeeld om klassen te ver-
kleinen om de werkdruk van leraren te
verminderen of ze potten het op, omdat
ze weten dat het maar tijdelijk is. Onze-
kerheid over de financiële toekomst
maakt schoolbesturen zuinig en risico-
mijdend. Scholen mogen bij deelname
aan het NPO, op basis van een keuze-
menu, hun geld naar eigen inzicht beste-
den. Ze dienen in hun jaarverslag te rap-
porteren over de aanpak en de resultaten.
De mr speelt een sleutelrol in het besluit-
vormingsproces bij het opstellen van een
schoolprogramma en bij de controle over
de besteding van de middelen (zie kaders
op pagina 6 en 7). De Algemene Reken-
kamer adviseerde eind maart 2021 in een
brief aan deTweede Kamer van meet af
aan scherp toezicht te houden op de be-
steding van de coronagelden en op de
resultaten daarvan, omdat het om pu-
bliek geld gaat. Er is vooraf duidelijkheid
nodig over de doelgroepen en maat-
schappelijke doelen die onderwijsinstel-
lingen moeten bereiken. Die duidelijk-
heid vooraf maakt het programma beter
uitvoerbaar, navolgbaar en creëert de
mogelijkheid tussentijds van gerealiseer-
de resultaten te leren. Zonder die duide-
lijkheid ligt volgens de Algemene Reken-
kamer misbruik en willekeur op de loer.
Effectief bewezen
interventies
Geert Driessen, tot recent onderzoeker
aan de Radboud Universiteit, wijst erop
dat de 20 miljard euro die OCW in een
halve eeuw heeft uitgegeven aan het On-
derwijsachterstandenbeleid niet zichtbaar
tot een verkleining van de achterstanden
heeft geleid; sterker nog, die achterstan-
den zijn de laatste jaren alleen maar toe-
genomen. Allereerst ontbreekt het aan
gedegen onderzoek, maar waarschijnlijk
is ook de niet-geoormerkte, ongerichte en
niet-wetenschappelijke onderbouwde in-
zet van de extra middelen daar debet
aan. ‘OCW is nu op zoek naar effectief
bewezen interventies op basis van gede-
gen wetenschappelijk onderzoek, waaruit
scholen in mei 2021, afhankelijk van hun
specifieke populatie en problemen, kun-
nen kiezen bij de aanpak van coronaver-
tragingen en -achterstanden. In de litera-
tuur wordt dit aangeduid als evidence
based interventies. Helaas blijkt uit re-
viewstudies naar bijvoorbeeld burger-
schapskunde, voor- en vroegschoolse
educatie, variatie in schooltijden (bij-
voorbeeld naschools, in weekends en
zomervakanties) dat de effecten van
dergelijke interventies doorgaans
hooguit zwak, niet significant en niet
blijvend zijn. Kortom: niet bewezen ef-
fectief.' Driessen vindt dit zeer zorgelijk;
Onderzoeker Geert Driessen
'Het zou goed zijn als er een
OMT voor het onderwijs komt'
6 MR magazine, nummer 4, mei 2021
hij vreest voor een herhaling van de inef-
fectiviteit van het Onderwijsachterstan-
denbeleid, waar het extra budget vaak in
de grote pot verdween: ‘Waarschijnlijk
zullen scholen zich bij gebrek aan beter
tevreden moeten stellen met zogenoemde
evidence informed interventies waarvan de
evidence niet is gebaseerd op gedegen
wetenschappelijk onderzoek dat de effec-
tiviteit ervan empirisch ondersteunt.
Daarom zou het goed zijn als er een
(streng) Outbreak ManagementTeam
voor het onderwijs komt, naast de inge-
stelde begeleidingscommissie voor de uit-
voering van het NPO, om de vinger aan
de pols houden wat betreft de kwaliteit
van de interventies.’
Meerjarenplan
De school heeft de regie en de verant-
woordelijkheid voor de uitvoering van
het NPO. Dit betekent dat ze van alle
leerlingen de opgelopen vertragingen
en achterstanden in kaart brengen in
het cognitieve, executieve en sociale do-
mein. De school stelt op basis van haar
analyse van de opgelopen vertragingen,
samen met het schoolbestuur, een meer-
jarenplan op en integreert dit in het re-
guliere programma, waarvoor instem-
ming benodigd is van de mr. Het
bestuur vraagt na goedkeuring extra
middelen aan OCW en legt hierover
periodiek verantwoording af. Daarnaast
treedt het in overleg met de gemeente
die ondersteuning aan de school kan
bieden, met name aan ‘scholen met ex-
tra uitdagingen’. Als het plan is goedge-
keurd, afgestemd met de kinderopvang
en keuzes zijn gemaakt voor bepaalde
interventies, moeten de leraren zich
deze eigen gaan maken, nadat ze even-
tueel een vertaalslag hebben gemaakt
naar hun eigen specifieke situatie.
Wachten op nadere
informatie
Stéphane Cépèro, voorzitter van het col-
lege van bestuur van Lowys Porquin,
een stichting met 31 scholen voor basis-
onderwijs, speciaal basisonderwijs en
praktijkonderwijs en ruim 40 kinderop-
vanglocaties in West-Brabant en Tholen:
‘Ik heb in overleg met de directeuren
van onze scholen besloten voorlopig op
Checklist voor de mr
Iedere school krijgt vanaf schooljaar 2021/2022 middelen voor een eigen school-
programma. De mr heeft een sleutelrol bij het benutten van de kennis, ervaring en
betrokkenheid van de gemeenschap in en rondom de school bij het realiseren van
de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
Kernvragen:
• Leiden de gekozen doelen en interventies tot kwalitatief beter onderwijs? Zijn er
mogelijkheden om tussentijds van gerealiseerde resultaten te leren?
• Krijgen leerlingen die het extra lastig hebben, extra hulp en ondersteuning?
• Hoe zijn de interventies voor het inhalen van vertragingen en het inlopen van
ontstane achterstanden geïntegreerd in het reguliere onderwijsprogramma?
• Krijgen leraren als ze buiten de reguliere schooltijden werken, zoals in het week-
end en in de zomervakantie, extra betaald?
• Is er een duidelijke begroting opgesteld?
•Verschaft de schoolleiding de mr een ‘slim en slank informatiearrangement’, zo-
dat op een effectieve manier de resultaten van het extra geld in onderlinge samen-
hang in beeld komen?
• Organiseert de mr eigenstandig tegenspraak bij het financieel beleid door het in-
schakelen van een financieel expert of via een onafhankelijke instantie als bijvoor-
beeld een lokale rekenkamer, met als doel een betere besluitvorming en controle
over de besteding van de middelen?
• Is voor de gmr duidelijk hoe de gelden verdeeld worden over de verschillende
scholen? Die met de meeste leerlingen met vertraging of leerlingen met de meeste
vertraging het meeste geld?
Bestuurder van Lowys Porquin Stéphane Cépèro
7
MR magazine, nummer 4, mei 2021
schoolniveau even niets te doen met het
verzoek van het ministerie in het kader
van het Nationaal Programma Onder-
wijs. De inhoud van de eerste brief is
nog veel te vaag en er spreekt helemaal
geen vertrouwen uit in de professionali-
teit van onze sector.We wachten op na-
dere informatie.’ Het Nederlandse on-
derwijs kent een relatief beperkte cen-
trale sturing door de overheid en een
grote autonomie voor besturen en scho-
len. Cépèro legt uit waarom hij niet en-
thousiast is over het programma: ‘Ik
vind dat minister Slob met dit program-
ma op de stoel van de bestuurder en die
van de directeuren gaat zitten. De mi-
nister wil bepalen hoe ons onderwijs-
aanbod eruit gaat zien op basis van een
verplichte scan en een keuze uit vooraf
geselecteerde interventies.Wij moeten
daarvoor verantwoordelijkheid nemen
en daarover verantwoording afleggen
aan OCW. Dat klopt niet. De directeu-
ren bepalen wat er gebeurt op onze
scholen en het bestuur is eindverant-
woordelijk. En daarover leggen we ver-
antwoording af aan de Onderwijsinspec-
tie.’ Cépèro vervolgt: ‘Ik vind de rol van
de mr ontzettend belangrijk bij de be-
sluitvorming op onze scholen.Waar zeg-
genschap is, moet medezeggenschap
zijn.’
In gesprek gaan met
leerlingen
Angela Horsten is directeur Onderwijs
en Kwaliteit bij SALTO Eindhoven, een
openbaar schoolbestuur met 20 basis-
scholen en twee scholen voor speciaal
basisonderwijs, inclusief een internatio-
nale afdeling: ‘De gevolgen van de
schoolsluiting verschillen per school en
per leerling. Ik denk dat het Nationaal
Programma Onderwijs een krachtige
aansporing kan zijn om de mogelijke
leervertragingen of impact op de sociaal-
emotionele ontwikkeling van leerlingen
op scholen aan te pakken, de kennis en
vaardigheden van leraren verder te ont-
wikkelen en daardoor het kwaliteitsden-
ken op een hoger peil te brengen en te
verduurzamen. De aanpak van het pro-
gramma komt in eerste instantie nogal
betuttelend over om bijvoorbeeld bij het
maken van een analyse verplicht gebruik
te maken van een voorgeschreven scan
bij het in kaart brengen van de leerrende-
menten, omdat we zelf daar ook uitste-
kende tools voor hebben en dit minimaal
tweejaarlijks doen met elkaar om afge-
stemd onderwijs te kunnen verzorgen.’
Wat zijn succesfactoren voor het slagen
van het programma? Horsten: ‘Het lijkt
me van belang faalangst bij kinderen te
vermijden (door de framing in de media)
en vooral bij de start van het programma
aandacht te hebben voor de gevolgen van
de coronapandemie voor hun sociaal-
emotionele ontwikkeling. Met leerlingen
in gesprek te gaan om vast te stellen wat
voor hen belangrijk is, waar ze behoefte
aan hebben en daar goed in te differenti-
eren om alle kinderen een passend aan-
bod te bieden. Scholen moeten individu-
ele leerlingen, kinder- en leerlingenraden
nauw betrekken bij de te kiezen aanpak.
Het helder formuleren van de ambitie en
de beoogde effecten in het jaarplan om
de resultaten vervolgens te borgen en
verankeren in de school horen daarbij.’
Horsten geeft aan dat veel schoolleiders
tijdens de pandemie frequenter met de
mr hebben overlegd. ‘Leraren en ouders
zijn het belang van de mr meer gaan in-
zien, het begrip over en weer is toegeno-
men en de band is versterkt.’
Hoge toetsresultaten voor
rekenen
Anne Suijdendorp is directeur van
De Dorpsbeuk in Scherpenzeel (170
leerlingen) en de Jan Ligthartschool in
Rol mr bij vaststellen
schoolprogramma
Het schoolprogramma beschrijft op welke manier een school vertragingen en ach-
terstanden op leerlingniveau gaat aanpakken. Het programma vormt een aanvul-
ling op het al vastgestelde schoolplan.
• De mr heeft instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling/wijziging van het
schoolplan (artikel 10 lid 1, onder bWms). De mr moet instemmen met het vast-
stellen van het schoolprogramma, omdat het een aanvulling en wijziging van het
schoolplan is.
• De mr ontvangt jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op
financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied (artikel 8 lid 2, onder a
Wms).
• De mr heeft adviesbevoegdheid bij de vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen
van het meerjarig financieel beleid van de school (artikel 11 lid 1, onder bWms).
Instemmingsrecht komt eraan!
Directeur Onderwijs en Kwaliteit bij
SALTO Eindhoven Angela Horsten >
8 MR magazine, nummer 4, mei 2021
Woudenberg (220 leerlingen) van stich-
ting Eem-Vallei Educatief in Utrecht en
Gelderland. ‘Door corona heeft een deel
van de kinderen vertraging opgelopen,
omdat ze thuis niet optimaal konden
werken.We merken dat leerlingen in
groep 3 doorgaans te weinig hebben ge-
lezen.We zijn aan het brainstormen wel-
ke aanpakken we willen opnemen in ons
op te stellen schoolprogramma.We den-
ken aan het inschakelen van onderwijsas-
sistenten en stagiairs om leerkrachten vrij
te roosteren om leerlingen met vertraging
intensiever te kunnen begeleiden. Zij
kunnen dan activiteiten ontplooien ge-
richt op onderwijsontwikkeling en -inno-
vatie voor leerlingen met opgelopen ach-
terstanden, zoals samen lessen en/of
toetsen ontwikkelen.’ Opmerkelijk zijn de
hoge toetsresultaten voor rekenen na de
lockdownperiode. Suijdendorp: ‘Vooral
de leerlingen in de middenbouw zijn be-
ter gaan rekenen, omdat ze van ons thuis
veel moesten herhalen en kennis of vaar-
digheden moesten automatiseren: bij-
voorbeeld de tafels van vermenigvuldi-
ging en het toepassen van een reken-
strategie, zoals onder elkaar optellen.We
gaan in onze rekenaanpak daar rekening
mee houden.’
Personeel zo maar
ontslaan?
Wim Spijkerboer, directeur van excellen-
te basisschool DeWaai (542 leerlingen)
in Cuijk, onderdeel van stichting Opti-
mus Primair Onderwijs: ‘Klinkt leuk dat
er zo’n enorme zak geld ligt te wachten,
zo’n € 700 per leerling. Goed bedoeld,
maar hoe vind je personeel voor twee
jaar? Je kunt personeelsleden toch niet
na twee jaar zo maar ontslaan als je met
teveel personeel zit? Zakelijk geredeneerd
zou mijn idee zijn om zzp'ers in te hu-
ren.’ Spijkerboer vervolgt: ‘Op basis van
de eerste lockdown hebben we allemaal
heel veel geleerd; een duidelijker beeld
gekregen hoe we optimaler met elkaar,
met ouders en de buurt kunnen samen-
werken en elkaars ontwikkelingen kun-
nen versterken. Dat is winst.We zijn ge-
focust op het aanbieden van structureel
goed onderwijs voor ieder kind.We gaan
in het kader van het NPO geen bijlessen
en zomerkampen organiseren die stigma-
tiserend kunnen werken voor ‘kansar-
men’. Laat leerlingen en leerkrachten lek-
Dr. Frederik Smit is onderzoeker
en adviseur onderwijs, https://
frederiksmit.net.
• VOO, 1 april 2021. Handrei-
king voor MR over NPO.
• https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-co-
vid-19/onderwijs-en-kinderop-
vang/nationaal-programma-on-
derwijs
• G. Driessen, 2 maart 2021.
Arme schoolleiders, arme lera-
ren. Didactief online.
• W. Groot & H. Maassen van
den Brink, 27 februari 2021. On-
derwijsmiljarden verbeteren het
onderwijs niet. Wynia’s Week.
• O. Meshcheriakova, L. Borg-
hans, R. Haenbeukers en T.
Schils, november 2020. Lim-
burgse leerlingen op de basis-
school ten tijde van corona. On-
derwijsMonitor Limburg.
• Onderwijsraad (2018). Advies
inzicht in en verantwoording van
onderwijsgelden.
Directeur van DeWaai Wim Spijkerboer
ker vakantie houden en geloof in de
natuurlijke groeikracht van kinderen.’ <
Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
rapporten/2021/04/08/stappenplan-bij-de-
schoolscan---basisonderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
brochures/2021/04/08/q-a-s-nationaal-pro-
gramma-onderwijs
Directeur van De Dorpsbeuk Anne Suijden-
dorp

Recomendados

Mondkapjes, spatmaskers en schermen. Veilig leren en werken in het voortgezet... von
Mondkapjes, spatmaskers en schermen. Veilig leren en werken in het voortgezet...Mondkapjes, spatmaskers en schermen. Veilig leren en werken in het voortgezet...
Mondkapjes, spatmaskers en schermen. Veilig leren en werken in het voortgezet...Frederik Smit
1.7K views5 Folien
De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en werkgeluk? von
De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en werkgeluk?De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en werkgeluk?
De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en werkgeluk?Frederik Smit
309 views4 Folien
(G)MR-leden pakken hun rol tijdens de coronacrisis. Aanpak vereist maatwerk von
(G)MR-leden pakken hun rol tijdens de coronacrisis. Aanpak vereist maatwerk(G)MR-leden pakken hun rol tijdens de coronacrisis. Aanpak vereist maatwerk
(G)MR-leden pakken hun rol tijdens de coronacrisis. Aanpak vereist maatwerkFrederik Smit
959 views4 Folien
De leraar of de leerling centraal? Concepten voor gelukkig werken en leren von
De leraar of de leerling centraal? Concepten voor gelukkig werken en lerenDe leraar of de leerling centraal? Concepten voor gelukkig werken en leren
De leraar of de leerling centraal? Concepten voor gelukkig werken en lerenFrederik Smit
657 views5 Folien
Naar het nieuwe normaal. Hoe het onderwijs opkrabbelt uit de coronacrisis von
Naar het nieuwe normaal. Hoe het onderwijs opkrabbelt uit de coronacrisisNaar het nieuwe normaal. Hoe het onderwijs opkrabbelt uit de coronacrisis
Naar het nieuwe normaal. Hoe het onderwijs opkrabbelt uit de coronacrisisFrederik Smit
616 views5 Folien
De bijlesindustrie. Kunnen we nog zonder? von
De bijlesindustrie. Kunnen we nog zonder? De bijlesindustrie. Kunnen we nog zonder?
De bijlesindustrie. Kunnen we nog zonder? Frederik Smit
375 views5 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Hoe leerlingen graag en beter gaan lezen. School en ouders moeten samen optre... von
Hoe leerlingen graag en beter gaan lezen. School en ouders moeten samen optre...Hoe leerlingen graag en beter gaan lezen. School en ouders moeten samen optre...
Hoe leerlingen graag en beter gaan lezen. School en ouders moeten samen optre...Frederik Smit
965 views5 Folien
Gespreid leiderschap: benut de aanwezige expertise. Trend in onderwijs én med... von
Gespreid leiderschap: benut de aanwezige expertise. Trend in onderwijs én med...Gespreid leiderschap: benut de aanwezige expertise. Trend in onderwijs én med...
Gespreid leiderschap: benut de aanwezige expertise. Trend in onderwijs én med...Frederik Smit
362 views4 Folien
Rapport literatuurstudie ouderbetrokkenheid in internationaal perspectief (Sm... von
Rapport literatuurstudie ouderbetrokkenheid in internationaal perspectief (Sm...Rapport literatuurstudie ouderbetrokkenheid in internationaal perspectief (Sm...
Rapport literatuurstudie ouderbetrokkenheid in internationaal perspectief (Sm...Frederik Smit
981 views51 Folien
Andere tijden voor jonge kinderen (3) mei 2013 von
Andere tijden voor jonge kinderen (3) mei 2013Andere tijden voor jonge kinderen (3) mei 2013
Andere tijden voor jonge kinderen (3) mei 2013AndereTijden
8.5K views7 Folien
Kamerbrief over flexibilisering onderwijstijd primair onderwijs von
Kamerbrief over flexibilisering onderwijstijd primair onderwijsKamerbrief over flexibilisering onderwijstijd primair onderwijs
Kamerbrief over flexibilisering onderwijstijd primair onderwijsAndereTijden
1.1K views3 Folien
Herken de Ouder von
Herken de OuderHerken de Ouder
Herken de OuderFrederik Smit
2.2K views2 Folien

Was ist angesagt?(20)

Hoe leerlingen graag en beter gaan lezen. School en ouders moeten samen optre... von Frederik Smit
Hoe leerlingen graag en beter gaan lezen. School en ouders moeten samen optre...Hoe leerlingen graag en beter gaan lezen. School en ouders moeten samen optre...
Hoe leerlingen graag en beter gaan lezen. School en ouders moeten samen optre...
Frederik Smit965 views
Gespreid leiderschap: benut de aanwezige expertise. Trend in onderwijs én med... von Frederik Smit
Gespreid leiderschap: benut de aanwezige expertise. Trend in onderwijs én med...Gespreid leiderschap: benut de aanwezige expertise. Trend in onderwijs én med...
Gespreid leiderschap: benut de aanwezige expertise. Trend in onderwijs én med...
Frederik Smit362 views
Rapport literatuurstudie ouderbetrokkenheid in internationaal perspectief (Sm... von Frederik Smit
Rapport literatuurstudie ouderbetrokkenheid in internationaal perspectief (Sm...Rapport literatuurstudie ouderbetrokkenheid in internationaal perspectief (Sm...
Rapport literatuurstudie ouderbetrokkenheid in internationaal perspectief (Sm...
Frederik Smit981 views
Andere tijden voor jonge kinderen (3) mei 2013 von AndereTijden
Andere tijden voor jonge kinderen (3) mei 2013Andere tijden voor jonge kinderen (3) mei 2013
Andere tijden voor jonge kinderen (3) mei 2013
AndereTijden8.5K views
Kamerbrief over flexibilisering onderwijstijd primair onderwijs von AndereTijden
Kamerbrief over flexibilisering onderwijstijd primair onderwijsKamerbrief over flexibilisering onderwijstijd primair onderwijs
Kamerbrief over flexibilisering onderwijstijd primair onderwijs
AndereTijden1.1K views
Rapport jonge ouders_over_schooltijden_mei_2011 von AndereTijden
Rapport jonge ouders_over_schooltijden_mei_2011Rapport jonge ouders_over_schooltijden_mei_2011
Rapport jonge ouders_over_schooltijden_mei_2011
AndereTijden9.8K views
Schoolreglement 2013 - 2014 von sintjozefeeklo
Schoolreglement 2013 - 2014Schoolreglement 2013 - 2014
Schoolreglement 2013 - 2014
sintjozefeeklo1.5K views
Leerlingenparticipatie en ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs von Frederik Smit
Leerlingenparticipatie en ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijsLeerlingenparticipatie en ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs
Leerlingenparticipatie en ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs
Frederik Smit135 views
20150611 rapportage nieuwe-schooltijden-in-het-basisonderwijs-9-juni-2015 von AndereTijden
20150611 rapportage nieuwe-schooltijden-in-het-basisonderwijs-9-juni-201520150611 rapportage nieuwe-schooltijden-in-het-basisonderwijs-9-juni-2015
20150611 rapportage nieuwe-schooltijden-in-het-basisonderwijs-9-juni-2015
AndereTijden6K views
Totstandkoming en werking van continuroosters in het basisonderwijs. Nijmegen... von Frederik Smit
Totstandkoming en werking van continuroosters in het basisonderwijs. Nijmegen...Totstandkoming en werking van continuroosters in het basisonderwijs. Nijmegen...
Totstandkoming en werking van continuroosters in het basisonderwijs. Nijmegen...
Frederik Smit7.8K views
Wij maken werk van kindcentra von AndereTijden
Wij maken werk van kindcentraWij maken werk van kindcentra
Wij maken werk van kindcentra
AndereTijden3.8K views
Oberon nieuwe tijden mei 2013 von AndereTijden
Oberon nieuwe tijden mei 2013Oberon nieuwe tijden mei 2013
Oberon nieuwe tijden mei 2013
AndereTijden9K views
SPPOH presentatie voor schoolteams, voorjaar 2014 von WimvanGrol
SPPOH presentatie voor schoolteams, voorjaar 2014SPPOH presentatie voor schoolteams, voorjaar 2014
SPPOH presentatie voor schoolteams, voorjaar 2014
WimvanGrol1.2K views
Het succes van gezinsklassen. Krachtige besluiten door kampvuurgesprekken von Frederik Smit
Het succes van gezinsklassen. Krachtige besluiten door kampvuurgesprekkenHet succes van gezinsklassen. Krachtige besluiten door kampvuurgesprekken
Het succes van gezinsklassen. Krachtige besluiten door kampvuurgesprekken
Frederik Smit1.1K views
Andere tijdenkleur von AndereTijden
Andere tijdenkleurAndere tijdenkleur
Andere tijdenkleur
AndereTijden16.5K views
Andere tijden in het onderwijs von Frederik Smit
Andere tijden in het onderwijsAndere tijden in het onderwijs
Andere tijden in het onderwijs
Frederik Smit5K views

Similar a Miljardeninjectie in het onderwijs en sleutelrol medezeggenschap

Geert Driessen (2021) NPO: Q & A's von
Geert Driessen (2021) NPO: Q & A'sGeert Driessen (2021) NPO: Q & A's
Geert Driessen (2021) NPO: Q & A'sDriessen Research
136 views5 Folien
Kansen voor Kinderen von
Kansen voor KinderenKansen voor Kinderen
Kansen voor KinderenRia de Jong
118 views13 Folien
Geert Driessen (2021) Doelmatig en effectief von
Geert Driessen (2021) Doelmatig en effectiefGeert Driessen (2021) Doelmatig en effectief
Geert Driessen (2021) Doelmatig en effectiefDriessen Research
45 views3 Folien
Positionpaper kinderopvang onderwijs_welzijn_def1 mei 2013 von
Positionpaper kinderopvang onderwijs_welzijn_def1 mei 2013Positionpaper kinderopvang onderwijs_welzijn_def1 mei 2013
Positionpaper kinderopvang onderwijs_welzijn_def1 mei 2013AndereTijden
586 views5 Folien
Geert Driessen (2001) De overgang van OVB naar GOA op basisscholen.pdf von
Geert Driessen (2001) De overgang van OVB naar GOA op basisscholen.pdfGeert Driessen (2001) De overgang van OVB naar GOA op basisscholen.pdf
Geert Driessen (2001) De overgang van OVB naar GOA op basisscholen.pdfDriessen Research
4 views144 Folien
Presentatie Brabantse beleidsmedewerkers VVE 18-10-2011 von
Presentatie Brabantse beleidsmedewerkers VVE 18-10-2011Presentatie Brabantse beleidsmedewerkers VVE 18-10-2011
Presentatie Brabantse beleidsmedewerkers VVE 18-10-2011KPC Groep
728 views14 Folien

Similar a Miljardeninjectie in het onderwijs en sleutelrol medezeggenschap(20)

Kansen voor Kinderen von Ria de Jong
Kansen voor KinderenKansen voor Kinderen
Kansen voor Kinderen
Ria de Jong118 views
Positionpaper kinderopvang onderwijs_welzijn_def1 mei 2013 von AndereTijden
Positionpaper kinderopvang onderwijs_welzijn_def1 mei 2013Positionpaper kinderopvang onderwijs_welzijn_def1 mei 2013
Positionpaper kinderopvang onderwijs_welzijn_def1 mei 2013
AndereTijden586 views
Geert Driessen (2001) De overgang van OVB naar GOA op basisscholen.pdf von Driessen Research
Geert Driessen (2001) De overgang van OVB naar GOA op basisscholen.pdfGeert Driessen (2001) De overgang van OVB naar GOA op basisscholen.pdf
Geert Driessen (2001) De overgang van OVB naar GOA op basisscholen.pdf
Presentatie Brabantse beleidsmedewerkers VVE 18-10-2011 von KPC Groep
Presentatie Brabantse beleidsmedewerkers VVE 18-10-2011Presentatie Brabantse beleidsmedewerkers VVE 18-10-2011
Presentatie Brabantse beleidsmedewerkers VVE 18-10-2011
KPC Groep728 views
Frederik Smit, Geert Driessen, Jos van Kuijk & Cees de Wit (2009) VVE en oude... von Driessen Research
Frederik Smit, Geert Driessen, Jos van Kuijk & Cees de Wit (2009) VVE en oude...Frederik Smit, Geert Driessen, Jos van Kuijk & Cees de Wit (2009) VVE en oude...
Frederik Smit, Geert Driessen, Jos van Kuijk & Cees de Wit (2009) VVE en oude...
Driessen Research224 views
Okp de molenwerf meer kansen voor kinderen buurt en school von Bert van der Neut
Okp de molenwerf  meer kansen voor kinderen buurt en schoolOkp de molenwerf  meer kansen voor kinderen buurt en school
Okp de molenwerf meer kansen voor kinderen buurt en school
Bert van der Neut955 views
Reader 121022 definitief von AndereTijden
Reader 121022 definitiefReader 121022 definitief
Reader 121022 definitief
AndereTijden299 views
Reader 121022 definitief von AndereTijden
Reader 121022 definitiefReader 121022 definitief
Reader 121022 definitief
AndereTijden451 views
2010.052 1028 von swaipnew
2010.052 10282010.052 1028
2010.052 1028
swaipnew631 views
Website sbo presentatie resonantieraad nr 1- 14 sept 2017 von Wikifin
Website sbo presentatie resonantieraad nr 1- 14 sept 2017Website sbo presentatie resonantieraad nr 1- 14 sept 2017
Website sbo presentatie resonantieraad nr 1- 14 sept 2017
Wikifin 347 views
Organisatie van passend onderwijs von johandebruin
Organisatie van passend onderwijsOrganisatie van passend onderwijs
Organisatie van passend onderwijs
johandebruin148 views
Voet2010 von sofie
Voet2010Voet2010
Voet2010
sofie1.3K views
Adrie Claassen, Geert Driessen et al. (2009). Naar meer leertijd voor Rotterd... von Driessen Research
Adrie Claassen, Geert Driessen et al. (2009). Naar meer leertijd voor Rotterd...Adrie Claassen, Geert Driessen et al. (2009). Naar meer leertijd voor Rotterd...
Adrie Claassen, Geert Driessen et al. (2009). Naar meer leertijd voor Rotterd...
Driessen Research377 views
Passend Onderwijs Ppt 17032011 von Van Meegen
Passend Onderwijs Ppt 17032011Passend Onderwijs Ppt 17032011
Passend Onderwijs Ppt 17032011
Van Meegen969 views
EducatiePartners - Regeling kwaliteitsafspraken mbo von EducatiePartners
EducatiePartners - Regeling kwaliteitsafspraken mbo EducatiePartners - Regeling kwaliteitsafspraken mbo
EducatiePartners - Regeling kwaliteitsafspraken mbo
EducatiePartners683 views
Geert Driessen, Annemiek Veen & Maartje van Daalen TVO VVE in de voorschoolse... von Driessen Research
Geert Driessen, Annemiek Veen & Maartje van Daalen TVO VVE in de voorschoolse...Geert Driessen, Annemiek Veen & Maartje van Daalen TVO VVE in de voorschoolse...
Geert Driessen, Annemiek Veen & Maartje van Daalen TVO VVE in de voorschoolse...
GILKO - persconferentie 15 april 2013 12u von gilko-op-de-foto
GILKO - persconferentie 15 april 2013 12uGILKO - persconferentie 15 april 2013 12u
GILKO - persconferentie 15 april 2013 12u
gilko-op-de-foto2.6K views

Más de Frederik Smit

Omslag LR_MRM05_2023.pdf von
Omslag LR_MRM05_2023.pdfOmslag LR_MRM05_2023.pdf
Omslag LR_MRM05_2023.pdfFrederik Smit
71 views1 Folie
MR magazine, juni 2023, Wolters Kluwer.pdf von
MR magazine, juni 2023, Wolters Kluwer.pdfMR magazine, juni 2023, Wolters Kluwer.pdf
MR magazine, juni 2023, Wolters Kluwer.pdfFrederik Smit
466 views1 Folie
Cover MR magazine, nr. 3, 2023. pdf von
Cover MR magazine, nr. 3, 2023. pdfCover MR magazine, nr. 3, 2023. pdf
Cover MR magazine, nr. 3, 2023. pdfFrederik Smit
119 views1 Folie
Omslag MR magazine, nr 2, 2023, Wolters Kluwer von
Omslag MR magazine, nr 2, 2023, Wolters KluwerOmslag MR magazine, nr 2, 2023, Wolters Kluwer
Omslag MR magazine, nr 2, 2023, Wolters KluwerFrederik Smit
49 views1 Folie
Omslag MR magazine nr 1 2023.pdf von
Omslag MR magazine nr 1 2023.pdfOmslag MR magazine nr 1 2023.pdf
Omslag MR magazine nr 1 2023.pdfFrederik Smit
27 views1 Folie
Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen ... von
Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen ...Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen ...
Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen ...Frederik Smit
58 views4 Folien

Más de Frederik Smit(20)

MR magazine, juni 2023, Wolters Kluwer.pdf von Frederik Smit
MR magazine, juni 2023, Wolters Kluwer.pdfMR magazine, juni 2023, Wolters Kluwer.pdf
MR magazine, juni 2023, Wolters Kluwer.pdf
Frederik Smit466 views
Cover MR magazine, nr. 3, 2023. pdf von Frederik Smit
Cover MR magazine, nr. 3, 2023. pdfCover MR magazine, nr. 3, 2023. pdf
Cover MR magazine, nr. 3, 2023. pdf
Frederik Smit119 views
Omslag MR magazine, nr 2, 2023, Wolters Kluwer von Frederik Smit
Omslag MR magazine, nr 2, 2023, Wolters KluwerOmslag MR magazine, nr 2, 2023, Wolters Kluwer
Omslag MR magazine, nr 2, 2023, Wolters Kluwer
Frederik Smit49 views
Omslag MR magazine nr 1 2023.pdf von Frederik Smit
Omslag MR magazine nr 1 2023.pdfOmslag MR magazine nr 1 2023.pdf
Omslag MR magazine nr 1 2023.pdf
Frederik Smit27 views
Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen ... von Frederik Smit
Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen ...Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen ...
Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen ...
Frederik Smit58 views
Onderwijsinspectie: meer focus op basisvaardigheden. Vergroot vakinhoudelijke... von Frederik Smit
Onderwijsinspectie: meer focus op basisvaardigheden. Vergroot vakinhoudelijke...Onderwijsinspectie: meer focus op basisvaardigheden. Vergroot vakinhoudelijke...
Onderwijsinspectie: meer focus op basisvaardigheden. Vergroot vakinhoudelijke...
Frederik Smit1.8K views
Sociaal veiligheidsbeleid een papieren tijger? De school als werkplek van geb... von Frederik Smit
Sociaal veiligheidsbeleid een papieren tijger? De school als werkplek van geb...Sociaal veiligheidsbeleid een papieren tijger? De school als werkplek van geb...
Sociaal veiligheidsbeleid een papieren tijger? De school als werkplek van geb...
Frederik Smit467 views
Gelijke onderwijskansen een uitdaging? Laat leerlingen ontdekken wat ze écht ... von Frederik Smit
Gelijke onderwijskansen een uitdaging? Laat leerlingen ontdekken wat ze écht ...Gelijke onderwijskansen een uitdaging? Laat leerlingen ontdekken wat ze écht ...
Gelijke onderwijskansen een uitdaging? Laat leerlingen ontdekken wat ze écht ...
Frederik Smit485 views
Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwondering,... von Frederik Smit
Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwondering,...Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwondering,...
Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwondering,...
Frederik Smit120 views
Cover Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwond... von Frederik Smit
Cover Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwond...Cover Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwond...
Cover Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwond...
Frederik Smit91 views
Cover De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en wer... von Frederik Smit
Cover De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en wer...Cover De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en wer...
Cover De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en wer...
Frederik Smit390 views
Vertsterking van het onderwijs in burgerschap. Naar meer tegenmacht van leerl... von Frederik Smit
Vertsterking van het onderwijs in burgerschap. Naar meer tegenmacht van leerl...Vertsterking van het onderwijs in burgerschap. Naar meer tegenmacht van leerl...
Vertsterking van het onderwijs in burgerschap. Naar meer tegenmacht van leerl...
Frederik Smit148 views
Naar meer democratische besluitvorming. 'Geef ouders zeggenschap in plaats va... von Frederik Smit
Naar meer democratische besluitvorming. 'Geef ouders zeggenschap in plaats va...Naar meer democratische besluitvorming. 'Geef ouders zeggenschap in plaats va...
Naar meer democratische besluitvorming. 'Geef ouders zeggenschap in plaats va...
Frederik Smit327 views
Parental involvement and educational achievement, Geert Driessen, Frederik Sm... von Frederik Smit
Parental involvement and educational achievement, Geert Driessen, Frederik Sm...Parental involvement and educational achievement, Geert Driessen, Frederik Sm...
Parental involvement and educational achievement, Geert Driessen, Frederik Sm...
Frederik Smit144 views
(G)MR-leden pakken hun rol tijdens coronacrisis. Ervaringen in het primair on... von Frederik Smit
(G)MR-leden pakken hun rol tijdens coronacrisis. Ervaringen in het primair on...(G)MR-leden pakken hun rol tijdens coronacrisis. Ervaringen in het primair on...
(G)MR-leden pakken hun rol tijdens coronacrisis. Ervaringen in het primair on...
Frederik Smit556 views
Omslag MR magazine, mei 2020 von Frederik Smit
Omslag MR magazine, mei 2020 Omslag MR magazine, mei 2020
Omslag MR magazine, mei 2020
Frederik Smit221 views
Medezeggenschap ondersteund. Het gebruik van externe ondersteuning door medez... von Frederik Smit
Medezeggenschap ondersteund. Het gebruik van externe ondersteuning door medez...Medezeggenschap ondersteund. Het gebruik van externe ondersteuning door medez...
Medezeggenschap ondersteund. Het gebruik van externe ondersteuning door medez...
Frederik Smit756 views
Vraaggestuurde scholing. We willen geen praatje en een plaatje, maar een inte... von Frederik Smit
Vraaggestuurde scholing. We willen geen praatje en een plaatje, maar een inte...Vraaggestuurde scholing. We willen geen praatje en een plaatje, maar een inte...
Vraaggestuurde scholing. We willen geen praatje en een plaatje, maar een inte...
Frederik Smit416 views
Ronde tafels medezeggenschap. Een nieuwe aanpak om ouders in (g)mr te onderst... von Frederik Smit
Ronde tafels medezeggenschap. Een nieuwe aanpak om ouders in (g)mr te onderst...Ronde tafels medezeggenschap. Een nieuwe aanpak om ouders in (g)mr te onderst...
Ronde tafels medezeggenschap. Een nieuwe aanpak om ouders in (g)mr te onderst...
Frederik Smit182 views

Miljardeninjectie in het onderwijs en sleutelrol medezeggenschap

 • 1. MR magazine, nummer 4, mei 2021 4 Het wegwerken van vertragingen en achterstanden door corona en de rol van de mr MILJARDENINJECTIE IN HET ONDERWIJS Het kabinet heeft op 17 februari 2021 het meerjarige Nationaal Programma Onderwijs gepresenteerd met een ongekend budget van 5,8 miljard euro voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit bedrag is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het ondersteunen van leerlingen die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door corona. De mr moet het ‘schoolprogramma’ goedkeuren waarin de gekozen interventies, zoals gratis bijles aanbieden of een zomer- school opzetten, zijn opgenomen. Wat is de insteek van schoolbestu- ren en scholen? Zijn er genoeg handen in de klas om de maatregelen tot uitvoer te brengen? Frederik Smit D e eerste Nederlandse onderzoe- ken laten zien dat kinderen gedurende de eerste lockdown gemiddeld twee tot drie maanden vertra- ging hebben opgelopen. In het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt duidelijk gesteld dat niet meedoen geen optie is voor scholen. Basisscholen ont- vangen komend schooljaar gemiddeld 180 duizend euro om leerlingen de kans te geven door corona opgelopen vertra- gingen en ontstane achterstanden in ruim twee jaar in te halen. Ze moeten de mid- delen doelmatig besteden en er zo snel mogelijk mee beginnen. De inhaalslag dient volgens het ministerie ‘duurzaam’ te zijn en te leiden tot ‘structurele verbete- ringen’. Kernvragen zijn: welk type inter- ventie of welke interventies moet je op je school inzetten?Wat zijn passende, wel- doordachte, systematische aanpakken voor ondersteuning bij leervertragingen en – achterstanden door corona? Het Tijdlijn Nationaal Programma Onderwijs • April 2021: Scholen brengen in kaart via een scan welke problemen en behoeftes er zijn bij leerlingen en school. • Mei 2021: Scholen kiezen op basis van de scan uit een keuzemenu welke maat- regelen ze gaan nemen. • Juni 2021: Scholen horen welk budget er per leerlingen beschikbaar is. •Voor start schooljaar 2021/2022: Scholen hebben een programma opgesteld met alle maatregelen voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. De mr moet dit goedkeuren. • Start schooljaar 2021/2022: budget wordt uitgekeerd, start uitvoering schoolpro- gramma. • Jaarverslag: scholen rapporteren over aanpak en resultaten. NPO beschrijft de aanpak en hoe de in- terventies te bekostigen. Advies Onderwijsraad in de wind geslagen De Onderwijsraad heeft deTweede Ka- mer en het ministerie van Onderwijs in 2018 geadviseerd om naast de reguliere lumpsumbekostiging onderwijsinstellin- gen geen incidenteel geld meer te geven. Het kabinet sloeg dit advies in de wind en besloot met extra coronageld onder- wijsprogramma’s te financieren. In het verleden zijn vaker incidentele gelden
 • 2. 5 MR magazine, nummer 4, mei 2021 > verstrekt, bijvoorbeeld om meer jonge leraren aan te trekken of om de kansen- ongelijkheid en de werkdruk te vermin- deren. Achteraf is het bijna altijd ondui- delijk waar die middelen aan zijn besteed en of ze effect hebben gehad.Volgens de hoogleraren economieWim Groot (Universiteit Maastricht) en Henriëtte Maassen van den Brink (Universiteit van Amsterdam) laten evaluaties van de Algemene Rekenkamer zien dat scholen incidenteel geld, ‘doelfinanciering’, bijna nooit besteden aan de dingen waarvoor het is bedoeld. Scholen gebruiken het meestal niet om het onderwijs te verbete- ren, maar bijvoorbeeld om klassen te ver- kleinen om de werkdruk van leraren te verminderen of ze potten het op, omdat ze weten dat het maar tijdelijk is. Onze- kerheid over de financiële toekomst maakt schoolbesturen zuinig en risico- mijdend. Scholen mogen bij deelname aan het NPO, op basis van een keuze- menu, hun geld naar eigen inzicht beste- den. Ze dienen in hun jaarverslag te rap- porteren over de aanpak en de resultaten. De mr speelt een sleutelrol in het besluit- vormingsproces bij het opstellen van een schoolprogramma en bij de controle over de besteding van de middelen (zie kaders op pagina 6 en 7). De Algemene Reken- kamer adviseerde eind maart 2021 in een brief aan deTweede Kamer van meet af aan scherp toezicht te houden op de be- steding van de coronagelden en op de resultaten daarvan, omdat het om pu- bliek geld gaat. Er is vooraf duidelijkheid nodig over de doelgroepen en maat- schappelijke doelen die onderwijsinstel- lingen moeten bereiken. Die duidelijk- heid vooraf maakt het programma beter uitvoerbaar, navolgbaar en creëert de mogelijkheid tussentijds van gerealiseer- de resultaten te leren. Zonder die duide- lijkheid ligt volgens de Algemene Reken- kamer misbruik en willekeur op de loer. Effectief bewezen interventies Geert Driessen, tot recent onderzoeker aan de Radboud Universiteit, wijst erop dat de 20 miljard euro die OCW in een halve eeuw heeft uitgegeven aan het On- derwijsachterstandenbeleid niet zichtbaar tot een verkleining van de achterstanden heeft geleid; sterker nog, die achterstan- den zijn de laatste jaren alleen maar toe- genomen. Allereerst ontbreekt het aan gedegen onderzoek, maar waarschijnlijk is ook de niet-geoormerkte, ongerichte en niet-wetenschappelijke onderbouwde in- zet van de extra middelen daar debet aan. ‘OCW is nu op zoek naar effectief bewezen interventies op basis van gede- gen wetenschappelijk onderzoek, waaruit scholen in mei 2021, afhankelijk van hun specifieke populatie en problemen, kun- nen kiezen bij de aanpak van coronaver- tragingen en -achterstanden. In de litera- tuur wordt dit aangeduid als evidence based interventies. Helaas blijkt uit re- viewstudies naar bijvoorbeeld burger- schapskunde, voor- en vroegschoolse educatie, variatie in schooltijden (bij- voorbeeld naschools, in weekends en zomervakanties) dat de effecten van dergelijke interventies doorgaans hooguit zwak, niet significant en niet blijvend zijn. Kortom: niet bewezen ef- fectief.' Driessen vindt dit zeer zorgelijk; Onderzoeker Geert Driessen 'Het zou goed zijn als er een OMT voor het onderwijs komt'
 • 3. 6 MR magazine, nummer 4, mei 2021 hij vreest voor een herhaling van de inef- fectiviteit van het Onderwijsachterstan- denbeleid, waar het extra budget vaak in de grote pot verdween: ‘Waarschijnlijk zullen scholen zich bij gebrek aan beter tevreden moeten stellen met zogenoemde evidence informed interventies waarvan de evidence niet is gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek dat de effec- tiviteit ervan empirisch ondersteunt. Daarom zou het goed zijn als er een (streng) Outbreak ManagementTeam voor het onderwijs komt, naast de inge- stelde begeleidingscommissie voor de uit- voering van het NPO, om de vinger aan de pols houden wat betreft de kwaliteit van de interventies.’ Meerjarenplan De school heeft de regie en de verant- woordelijkheid voor de uitvoering van het NPO. Dit betekent dat ze van alle leerlingen de opgelopen vertragingen en achterstanden in kaart brengen in het cognitieve, executieve en sociale do- mein. De school stelt op basis van haar analyse van de opgelopen vertragingen, samen met het schoolbestuur, een meer- jarenplan op en integreert dit in het re- guliere programma, waarvoor instem- ming benodigd is van de mr. Het bestuur vraagt na goedkeuring extra middelen aan OCW en legt hierover periodiek verantwoording af. Daarnaast treedt het in overleg met de gemeente die ondersteuning aan de school kan bieden, met name aan ‘scholen met ex- tra uitdagingen’. Als het plan is goedge- keurd, afgestemd met de kinderopvang en keuzes zijn gemaakt voor bepaalde interventies, moeten de leraren zich deze eigen gaan maken, nadat ze even- tueel een vertaalslag hebben gemaakt naar hun eigen specifieke situatie. Wachten op nadere informatie Stéphane Cépèro, voorzitter van het col- lege van bestuur van Lowys Porquin, een stichting met 31 scholen voor basis- onderwijs, speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs en ruim 40 kinderop- vanglocaties in West-Brabant en Tholen: ‘Ik heb in overleg met de directeuren van onze scholen besloten voorlopig op Checklist voor de mr Iedere school krijgt vanaf schooljaar 2021/2022 middelen voor een eigen school- programma. De mr heeft een sleutelrol bij het benutten van de kennis, ervaring en betrokkenheid van de gemeenschap in en rondom de school bij het realiseren van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Kernvragen: • Leiden de gekozen doelen en interventies tot kwalitatief beter onderwijs? Zijn er mogelijkheden om tussentijds van gerealiseerde resultaten te leren? • Krijgen leerlingen die het extra lastig hebben, extra hulp en ondersteuning? • Hoe zijn de interventies voor het inhalen van vertragingen en het inlopen van ontstane achterstanden geïntegreerd in het reguliere onderwijsprogramma? • Krijgen leraren als ze buiten de reguliere schooltijden werken, zoals in het week- end en in de zomervakantie, extra betaald? • Is er een duidelijke begroting opgesteld? •Verschaft de schoolleiding de mr een ‘slim en slank informatiearrangement’, zo- dat op een effectieve manier de resultaten van het extra geld in onderlinge samen- hang in beeld komen? • Organiseert de mr eigenstandig tegenspraak bij het financieel beleid door het in- schakelen van een financieel expert of via een onafhankelijke instantie als bijvoor- beeld een lokale rekenkamer, met als doel een betere besluitvorming en controle over de besteding van de middelen? • Is voor de gmr duidelijk hoe de gelden verdeeld worden over de verschillende scholen? Die met de meeste leerlingen met vertraging of leerlingen met de meeste vertraging het meeste geld? Bestuurder van Lowys Porquin Stéphane Cépèro
 • 4. 7 MR magazine, nummer 4, mei 2021 schoolniveau even niets te doen met het verzoek van het ministerie in het kader van het Nationaal Programma Onder- wijs. De inhoud van de eerste brief is nog veel te vaag en er spreekt helemaal geen vertrouwen uit in de professionali- teit van onze sector.We wachten op na- dere informatie.’ Het Nederlandse on- derwijs kent een relatief beperkte cen- trale sturing door de overheid en een grote autonomie voor besturen en scho- len. Cépèro legt uit waarom hij niet en- thousiast is over het programma: ‘Ik vind dat minister Slob met dit program- ma op de stoel van de bestuurder en die van de directeuren gaat zitten. De mi- nister wil bepalen hoe ons onderwijs- aanbod eruit gaat zien op basis van een verplichte scan en een keuze uit vooraf geselecteerde interventies.Wij moeten daarvoor verantwoordelijkheid nemen en daarover verantwoording afleggen aan OCW. Dat klopt niet. De directeu- ren bepalen wat er gebeurt op onze scholen en het bestuur is eindverant- woordelijk. En daarover leggen we ver- antwoording af aan de Onderwijsinspec- tie.’ Cépèro vervolgt: ‘Ik vind de rol van de mr ontzettend belangrijk bij de be- sluitvorming op onze scholen.Waar zeg- genschap is, moet medezeggenschap zijn.’ In gesprek gaan met leerlingen Angela Horsten is directeur Onderwijs en Kwaliteit bij SALTO Eindhoven, een openbaar schoolbestuur met 20 basis- scholen en twee scholen voor speciaal basisonderwijs, inclusief een internatio- nale afdeling: ‘De gevolgen van de schoolsluiting verschillen per school en per leerling. Ik denk dat het Nationaal Programma Onderwijs een krachtige aansporing kan zijn om de mogelijke leervertragingen of impact op de sociaal- emotionele ontwikkeling van leerlingen op scholen aan te pakken, de kennis en vaardigheden van leraren verder te ont- wikkelen en daardoor het kwaliteitsden- ken op een hoger peil te brengen en te verduurzamen. De aanpak van het pro- gramma komt in eerste instantie nogal betuttelend over om bijvoorbeeld bij het maken van een analyse verplicht gebruik te maken van een voorgeschreven scan bij het in kaart brengen van de leerrende- menten, omdat we zelf daar ook uitste- kende tools voor hebben en dit minimaal tweejaarlijks doen met elkaar om afge- stemd onderwijs te kunnen verzorgen.’ Wat zijn succesfactoren voor het slagen van het programma? Horsten: ‘Het lijkt me van belang faalangst bij kinderen te vermijden (door de framing in de media) en vooral bij de start van het programma aandacht te hebben voor de gevolgen van de coronapandemie voor hun sociaal- emotionele ontwikkeling. Met leerlingen in gesprek te gaan om vast te stellen wat voor hen belangrijk is, waar ze behoefte aan hebben en daar goed in te differenti- eren om alle kinderen een passend aan- bod te bieden. Scholen moeten individu- ele leerlingen, kinder- en leerlingenraden nauw betrekken bij de te kiezen aanpak. Het helder formuleren van de ambitie en de beoogde effecten in het jaarplan om de resultaten vervolgens te borgen en verankeren in de school horen daarbij.’ Horsten geeft aan dat veel schoolleiders tijdens de pandemie frequenter met de mr hebben overlegd. ‘Leraren en ouders zijn het belang van de mr meer gaan in- zien, het begrip over en weer is toegeno- men en de band is versterkt.’ Hoge toetsresultaten voor rekenen Anne Suijdendorp is directeur van De Dorpsbeuk in Scherpenzeel (170 leerlingen) en de Jan Ligthartschool in Rol mr bij vaststellen schoolprogramma Het schoolprogramma beschrijft op welke manier een school vertragingen en ach- terstanden op leerlingniveau gaat aanpakken. Het programma vormt een aanvul- ling op het al vastgestelde schoolplan. • De mr heeft instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling/wijziging van het schoolplan (artikel 10 lid 1, onder bWms). De mr moet instemmen met het vast- stellen van het schoolprogramma, omdat het een aanvulling en wijziging van het schoolplan is. • De mr ontvangt jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied (artikel 8 lid 2, onder a Wms). • De mr heeft adviesbevoegdheid bij de vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid van de school (artikel 11 lid 1, onder bWms). Instemmingsrecht komt eraan! Directeur Onderwijs en Kwaliteit bij SALTO Eindhoven Angela Horsten >
 • 5. 8 MR magazine, nummer 4, mei 2021 Woudenberg (220 leerlingen) van stich- ting Eem-Vallei Educatief in Utrecht en Gelderland. ‘Door corona heeft een deel van de kinderen vertraging opgelopen, omdat ze thuis niet optimaal konden werken.We merken dat leerlingen in groep 3 doorgaans te weinig hebben ge- lezen.We zijn aan het brainstormen wel- ke aanpakken we willen opnemen in ons op te stellen schoolprogramma.We den- ken aan het inschakelen van onderwijsas- sistenten en stagiairs om leerkrachten vrij te roosteren om leerlingen met vertraging intensiever te kunnen begeleiden. Zij kunnen dan activiteiten ontplooien ge- richt op onderwijsontwikkeling en -inno- vatie voor leerlingen met opgelopen ach- terstanden, zoals samen lessen en/of toetsen ontwikkelen.’ Opmerkelijk zijn de hoge toetsresultaten voor rekenen na de lockdownperiode. Suijdendorp: ‘Vooral de leerlingen in de middenbouw zijn be- ter gaan rekenen, omdat ze van ons thuis veel moesten herhalen en kennis of vaar- digheden moesten automatiseren: bij- voorbeeld de tafels van vermenigvuldi- ging en het toepassen van een reken- strategie, zoals onder elkaar optellen.We gaan in onze rekenaanpak daar rekening mee houden.’ Personeel zo maar ontslaan? Wim Spijkerboer, directeur van excellen- te basisschool DeWaai (542 leerlingen) in Cuijk, onderdeel van stichting Opti- mus Primair Onderwijs: ‘Klinkt leuk dat er zo’n enorme zak geld ligt te wachten, zo’n € 700 per leerling. Goed bedoeld, maar hoe vind je personeel voor twee jaar? Je kunt personeelsleden toch niet na twee jaar zo maar ontslaan als je met teveel personeel zit? Zakelijk geredeneerd zou mijn idee zijn om zzp'ers in te hu- ren.’ Spijkerboer vervolgt: ‘Op basis van de eerste lockdown hebben we allemaal heel veel geleerd; een duidelijker beeld gekregen hoe we optimaler met elkaar, met ouders en de buurt kunnen samen- werken en elkaars ontwikkelingen kun- nen versterken. Dat is winst.We zijn ge- focust op het aanbieden van structureel goed onderwijs voor ieder kind.We gaan in het kader van het NPO geen bijlessen en zomerkampen organiseren die stigma- tiserend kunnen werken voor ‘kansar- men’. Laat leerlingen en leerkrachten lek- Dr. Frederik Smit is onderzoeker en adviseur onderwijs, https:// frederiksmit.net. • VOO, 1 april 2021. Handrei- king voor MR over NPO. • https://www.rijksoverheid.nl/ onderwerpen/coronavirus-co- vid-19/onderwijs-en-kinderop- vang/nationaal-programma-on- derwijs • G. Driessen, 2 maart 2021. Arme schoolleiders, arme lera- ren. Didactief online. • W. Groot & H. Maassen van den Brink, 27 februari 2021. On- derwijsmiljarden verbeteren het onderwijs niet. Wynia’s Week. • O. Meshcheriakova, L. Borg- hans, R. Haenbeukers en T. Schils, november 2020. Lim- burgse leerlingen op de basis- school ten tijde van corona. On- derwijsMonitor Limburg. • Onderwijsraad (2018). Advies inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden. Directeur van DeWaai Wim Spijkerboer ker vakantie houden en geloof in de natuurlijke groeikracht van kinderen.’ < Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ rapporten/2021/04/08/stappenplan-bij-de- schoolscan---basisonderwijs https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ brochures/2021/04/08/q-a-s-nationaal-pro- gramma-onderwijs Directeur van De Dorpsbeuk Anne Suijden- dorp