Leren verlangen naar de eindeloze zee. Avontuurlijke aftrap medezeggenschap

Frederik Smit
Frederik SmitFrederik Smit Research & Advies 0612413905, frederikcgsmit@gmail.com, frederiksmit.net um Frederik Smit Research & Advies

Hoe geef je na de zomervakantie de inspraak een positieve impuls? En hoe versterk je de positie van de mr van binnenuit en wat is daarbij richtinggevend? Het is vooral belangrijk daarbij tegemoet te ko- men aan de wensen en verlangens van de mr-leden en hun verbeeldingskracht te stimuleren. Zodat iedereen het gevoel heeft een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de besluitvorming.

4
	 Inspirerende start van het nieuwe schooljaar!
Avontuurlijke
aftrap
Hoe geef je na de zomervakantie de inspraak een positieve impuls?
En hoe versterk je de positie van de mr van binnenuit en wat is daar-
bij richtinggevend? Het is vooral belangrijk daarbij tegemoet te ko-
men aan de wensen en verlangens van de mr-leden en hun verbeel-
dingskracht te stimuleren. Zodat iedereen het gevoel heeft een
zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de besluitvorming.
Frederik Smit
Verlangen
Wanneer je een schip wilt gaan bouwen
breng dan geen mensen bijeen
om timmerhout te sjouwen
of te tekenen alleen.
Voorkom dat ze taken ontvangen,
deel evenmin plannen mee.
Maar leer eerst de mensen verlangen
naar de eindeloze zee.
Uit: De Kleine Prins van Antoine de
Saint Exupéry (1900-1944)
W
at is bij de mr dat verlangen
naar die eindeloze zee?Voor
welk perspectief willen mr-
leden zich inspannen? Als de waan van
de dag regeert, is er vaak geen tijd om te
filosoferen over dit soort wezenlijke za-
ken. De eerste bijeenkomst na de zomer-
vakantie is een uitgelezen moment om
daar de tijd voor te nemen en elkaar met
nieuwe ideeën te inspireren. Stel op zo’n
bijeenkomst vragen als: hoe kunnen we
samen optrekken om onze verlangens te
realiseren en hoe vinden we nieuwe ma-
nieren om de rol van de mr in de beleids-
vorming te versterken? De antwoorden
vormen de sleutel tot avontuurlijke me-
dezeggenschap, tot het verlangen naar de
eindeloze zee. In dat verlangen moet de
motivatie van mr-leden gevonden wor-
den. Drijfveer is de uitdaging van het on-
bekende en niet de fascinatie voor het ge-
reedschap en het bouwmateriaal.
Bontgekleurd gezelschap
De mr bestaat uit een bontgekleurd ge-
zelschap van personeelsleden, ouders en
leerlingen (voortgezet onderwijs), die sa-
men waardevolle bijdragen kunnen leve-
ren aan het oplossen van problemen op
school en de kwaliteitsverbetering van
het onderwijs. Hoe kun je ervoor zorgen
dat mensen met verschillende achter-
gronden en uit verschillende culturen el-
kaars talenten gaan benutten om zo te
komen tot een goede en vruchtbare sa-
menwerking? Dat vergt niet alleen een
open mind, maar ook de bereidheid met
elkaar (duurzame) resultaten te bereiken
die de moeite waard zijn. In de visie van
de Pools-Amerikaanse sociaal psycho-
loog Milton Rokeach is dit mede afhan-
kelijk van de ambities, competenties,
saamhorigheid en de spirit van een
groep.Volgens Rokeach is het daarbij van
belang dat de onderlinge relaties goed
zijn, de leden de groep als inspirerend
ervaren, zich vrij voelen hun mening te
geven, iets met elkaar willen bereiken, er-
kenning krijgen en iets kunnen leren.
Concrete actiedoelen
De Nederlandse managementgoeroe Ben
Tiggelaar, schrijver van de bestseller
Dromen, durven, doen, stelt dat het es-
sentieel is om de richting voor de lange
termijn en het verlangen naar de eindelo-
ze zee te vertalen in concrete actiedoelen
voor de korte termijn. Start dus met acti-
viteiten waarvan je weet: dat willen we en
dat kunnen we, omdat het binnen ons
5
>
bereik ligt. Hiervoor is het nodig elkaar
op zo’n eerste bijeenkomst beter te leren
kennen en met elkaar een eigen koers uit
te zetten.
De Britse hoogleraar RichardWiseman
biedt een aantal concrete handreikingen.
Hij onderscheidt de volgende voorwaar-
den om succesvol en prettig als groep te
kunnen functioneren:
•Werk aan een ontspannen cultuur waar-
in fouten gemaakt mogen worden. Heb
oog voor elkaars kwaliteiten, heb vertrou-
wen in elkaar en stimuleer creativiteit en
initiatief. Kijk onbevangen naar het func-
tioneren van de mr.
• Zie het werk in de mr als een ontdek-
kingstocht en sta open voor nieuwe erva-
ringen. Besteed tijd aan netwerken en
ontvang nieuwe mr-leden met open ar-
men. Zorg voor een open communicatie,
goede contacten en afspraken met de
achterban, de schoolleiding en het be-
stuur.
• Maak meer gebruik van je voorgevoel
en ingevingen bij het maken van keuzes,
in plaats van overhaast een beslissing te
nemen waar je je twijfels bij hebt. Luister
goed naar elkaar en bereid je goed voor:
maak aantekeningen over wat je aan de
orde wilt stellen.
• Investeer in groepstrainingen medezeg-
genschap. De opbrengst bestaat uit meer
verbinding met elkaar, gedeelde motivatie
en gezamenlijk geformuleerde ambities.
Bouw voortdurend aan de benodigde
kennis. Evalueer en monitor de voort-
gang van je eigen functioneren en dat
van de raad.
Eigen koers
Zet aan het begin van het jaar een duide-
lijke, eigen koers uit.
• Zet jezelf als mr op de kaart. Bepaal
met elkaar wat je als mr werkelijk belang-
rijk vindt. Stel een actieplan op waarin
mr-leden het zichzelf niet gemakkelijk
maken. Dit vergroot de kans op positieve
ervaringen. Het op papier zetten van
doelen en plannen werkt vaak bijzonder
stimulerend. Daarnaast is het delen van
het plan van belang om draagvlak te cre-
ëren; wees open en transparant. Laat op
de website zien wie jullie zijn. Begin een
weblog over het functioneren van de me-
dezeggenschap en de unieke kijk van de
mr hierop.
•Wees tijdig betrokken. Een invloedrijke
mr is vroegtijdig betrokken bij de beleids-
vorming. Bespreek aan het begin van het
schooljaar met het bevoegd gezag welke
onderwerpen het komend schooljaar in
het bestuur ter sprake komen en voor ou-
ders, personeel en leerlingen van belang
kunnen zijn.
Deel je plannen om draagvlak te
creëren
6
• Pas hetTiësto-principe toe. De interna-
tionaal gelauwerde DJTiësto begint de
avond met telkens een kort stukje van
verschillende soorten nummers om zo te
testen waar het publiek die avond voor
gaat. Hij experimenteert en het hoeft niet
in één keer honderd procent goed te zijn.
De aanpak die het beste aanslaat, daar
gaat hij op door. Zijn aanpak is gewoon
uitproberen en evalueren. De uitkomsten
van het experiment vormen de input
voor vervolgstappen. Probeer bijvoor-
beeld eens discussies met de bestuurder
om te zetten in dialogen, waarbij je oog
hebt voor elkaars zienswijzen, die kunnen
leiden tot creatieve oplossingen. Doordat
je leert, kun je nieuwe doelen stellen om
je als mr-lid verder te ontwikkelen.
• Maak een keuze. Kies je voor formeel
overleg met het bestuur (met deWms in
de hand, alles schriftelijk vastleggen) of
juist voor informeel overleg (via de wan-
delgangen, mondeling regelen)? Goede
strategische doelstellingen kenmerken
zich door de tevredenheid van betrokke-
nen. Oefen invloed uit. Een mr komt het
beste tot zijn recht als zijn mening op
waarde wordt geschat en hij invloed weet
uit te oefenen op het beleid. Een raad die
als een stevige ‘counterpart’ van het be-
stuur kan optreden, raakt geïnspireerd
om het beste uit zichzelf en uit de
school(organisatie) te halen.
• Sociaal kapitaal achterban. Boor de
kennis en kunde van de achterban aan als
belangrijke bron van inspiratie.
• Check bereidheid. Het gaat hierbij om
de bereidheid van bestuur, personeel en
leerlingen om (gezamenlijk) inhoud te
geven aan de medezeggenschap.
• Houd de vinger aan de pols. Bouw
(in)formele evaluatiemomenten in om de
activiteiten te beoordelen en te verbete-
ren. Gebruik wat je hebt geleerd voor de
volgende ronde in je verbetertraject en
houd het verlangen naar die eindeloze
zee levend.Volgens BenTiggelaar moet
je niet te veel hooi op je vork nemen:
‘Keep-it-simple: waar wil je écht mee aan
de slag? Deze week, deze maand? 
Elkaar leren kennen
Hoe leer je elkaar beter en op een andere manier kennen? Pas de inzichten van
Wiseman tijdens de eerste mr-vergadering toe!
• Bespreek de wederzijdse verwachtingen. Luister naar de wensen en verwachtin-
gen van de mr-leden; geef de nieuwe leden alle ruimte.Vraag je af wat je wilt be-
reiken.Wat vind je belangrijk?Waar ga je voor?Wat zoek je uiteindelijk in je mr-
werk?Wat wil je als mr bereiken? Formuleer je eigen wensen en geef aan wat
eventueel verbeterd kan worden.Wat mogen de mr-leden van elkaar verlangen?
Brainstorm met elkaar over waar je echt enthousiast over bent, dat zorgt voor vita-
liteit, denkkracht en gevoeligheid voor beleidsprikkels. Hoe kan ieder zijn of haar
steentje bijdragen en inhoudelijk ‘eigenaar’ worden van agendapunten? De grond-
houding in het gesprek is belangrijker dan de vraag wie er gelijk heeft.
• Besteed aandacht aan de samenwerking met het bestuur.Wat is de basis voor
onze relatie met het bestuur/de directeur? Hebben we als mr een positieve grond-
houding? Is er vertrouwen in elkaar?Wat is het gezamenlijk belang?Wat mogen
we van elkaar verlangen? Hoe gaan we het begrip samenwerking invullen? Hoe
willen we de relatie met het bestuur uitbouwen en onderhouden? Hoe kunnen we
ons richten op vragen betreffende de koers van de school/scholen in hoofdlijnen?
• Ga voor nieuwe ervaringen. Doe dingen die bij je passen en waarin je gelooft.
Focus op je sterke punten.Volgens onderzoekers van het Amerikaanse onder-
zoeksinstituut Gallup werkt een ‘sterkepuntenaanpak’ zeer motiverend. Maak keu-
zes en richt je daar als mr op. Kies er één in plaats van tien en zorg ervoor dat die
onderscheidend is.
•Wees relevant. Zorg ervoor dat wat de mr oppakt, aansluit bij actuele zaken.
Spreek af dat iedereen zijn kennis wat betreft de wet- en regelgeving van de mede-
zeggenschap bijhoudt, ervaringen uitwisselt en netwerkt..
• Evalueer. Kijk naar wat er vorig schooljaar goed ging en wat niet.Welke succes-
sen zijn er geboekt? Schrap wat niet werkt, versterk wat wel werkt. Bouw voor het
komend jaar evaluatiemomenten in en leer daarvan.
Dr. Frederik Smit is onderzoeker
en adviseur onderwijs, https://
frederiksmit.net.
Bronnen
• Milton Rokeach (1973). The
nature of human values. New
York: Free Press.
• Richard Wiseman (2003). The
Luck Factor (Century).Telegraph
Books.
• Ben Tiggelaar (2010). Dromen,
durven, doen. Het managen van
de lastigste persoon op aarde:
jezelf. Houten: Spectrum.
• Ben Tiggelaar (2011). Dit
wordt jouw jaar. Soest: Tyler
Roland Press.
• Frederik Smit (2016). De nieu-
we medezeggenschap. Amster-
dam: SWP.

Recomendados

Ga eens scrummen von
Ga eens scrummenGa eens scrummen
Ga eens scrummenFrederik Smit
945 views3 Folien
JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017 von
JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017
JE PERSOONLIJKE REIS NAAR ONDERNEMERSCHAP : Ithaka programma 2017Ron van Gils
122 views7 Folien
Acerta ik wil starten von
Acerta ik wil starten Acerta ik wil starten
Acerta ik wil starten Innovation OIC
1K views28 Folien
Bouw Een High Performance Team von
Bouw Een High Performance TeamBouw Een High Performance Team
Bouw Een High Performance Teamguestf883e38
292 views7 Folien
Allegro vzw - Hot spots lynda gratton samenvatting von
Allegro vzw - Hot spots lynda gratton samenvattingAllegro vzw - Hot spots lynda gratton samenvatting
Allegro vzw - Hot spots lynda gratton samenvattingBen_Peeters
873 views22 Folien
SalesManagement 9 2015 Help uw mensen zich ontwikkelen Ingrid Walrabenstein von
SalesManagement 9 2015 Help uw mensen zich ontwikkelen Ingrid WalrabensteinSalesManagement 9 2015 Help uw mensen zich ontwikkelen Ingrid Walrabenstein
SalesManagement 9 2015 Help uw mensen zich ontwikkelen Ingrid WalrabensteinIngrid Walrabenstein-Renkens
162 views4 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Leren verlangen naar de eindeloze zee. Avontuurlijke aftrap medezeggenschap

Onderwijs Pioniers 13 oktober 2011 von
Onderwijs Pioniers 13 oktober 2011Onderwijs Pioniers 13 oktober 2011
Onderwijs Pioniers 13 oktober 2011Kennisland
506 views63 Folien
Jsw artikel handelingsgerichte intervisie von
Jsw artikel handelingsgerichte intervisieJsw artikel handelingsgerichte intervisie
Jsw artikel handelingsgerichte intervisieKaren van Kooten
113 views5 Folien
Op samenwerking staat geen leeftijd von
Op samenwerking staat geen leeftijdOp samenwerking staat geen leeftijd
Op samenwerking staat geen leeftijdETION
407 views12 Folien
Vrijwilligers in het museum 2014 von
Vrijwilligers in het museum 2014Vrijwilligers in het museum 2014
Vrijwilligers in het museum 2014Agnes Vugts
323 views60 Folien
Handout empathy@school von
Handout empathy@schoolHandout empathy@school
Handout empathy@schoolnelswichers
422 views14 Folien
Vrijwilligers in het museum 2015 von
Vrijwilligers in het museum 2015Vrijwilligers in het museum 2015
Vrijwilligers in het museum 2015Agnes Vugts
259 views59 Folien

Similar a Leren verlangen naar de eindeloze zee. Avontuurlijke aftrap medezeggenschap(20)

Onderwijs Pioniers 13 oktober 2011 von Kennisland
Onderwijs Pioniers 13 oktober 2011Onderwijs Pioniers 13 oktober 2011
Onderwijs Pioniers 13 oktober 2011
Kennisland506 views
Jsw artikel handelingsgerichte intervisie von Karen van Kooten
Jsw artikel handelingsgerichte intervisieJsw artikel handelingsgerichte intervisie
Jsw artikel handelingsgerichte intervisie
Karen van Kooten113 views
Op samenwerking staat geen leeftijd von ETION
Op samenwerking staat geen leeftijdOp samenwerking staat geen leeftijd
Op samenwerking staat geen leeftijd
ETION407 views
Vrijwilligers in het museum 2014 von Agnes Vugts
Vrijwilligers in het museum 2014Vrijwilligers in het museum 2014
Vrijwilligers in het museum 2014
Agnes Vugts323 views
Handout empathy@school von nelswichers
Handout empathy@schoolHandout empathy@school
Handout empathy@school
nelswichers422 views
Vrijwilligers in het museum 2015 von Agnes Vugts
Vrijwilligers in het museum 2015Vrijwilligers in het museum 2015
Vrijwilligers in het museum 2015
Agnes Vugts259 views
Trekkerstraining dag 1 von Gijs_VVOB
Trekkerstraining dag 1Trekkerstraining dag 1
Trekkerstraining dag 1
Gijs_VVOB476 views
de brug bouwen terwijl we erover lopen von Astrid de Bondt
de brug bouwen terwijl we erover lopende brug bouwen terwijl we erover lopen
de brug bouwen terwijl we erover lopen
Astrid de Bondt795 views
Help ik ben bestuur wat nu von Power2Improve
Help ik ben bestuur wat nuHelp ik ben bestuur wat nu
Help ik ben bestuur wat nu
Power2Improve161 views
Stimuleer Je Talent von Jeroenkos
Stimuleer Je TalentStimuleer Je Talent
Stimuleer Je Talent
Jeroenkos160 views
Hoe medezeggenschap van ouders optimaliseren? von Frederik Smit
Hoe medezeggenschap van ouders optimaliseren?Hoe medezeggenschap van ouders optimaliseren?
Hoe medezeggenschap van ouders optimaliseren?
Frederik Smit74 views
Blending the virtual into reality - KoempoelHAN von Guido Crolla
Blending the virtual into reality - KoempoelHANBlending the virtual into reality - KoempoelHAN
Blending the virtual into reality - KoempoelHAN
Guido Crolla628 views
Betterday workshop let's boost regio academy 1 september 2015 6 von WOW! Het kan anders
Betterday workshop let's boost regio academy 1 september 2015 6Betterday workshop let's boost regio academy 1 september 2015 6
Betterday workshop let's boost regio academy 1 september 2015 6
Leervoorkeuren en denkgewoonten von anitakluit
Leervoorkeuren en denkgewoontenLeervoorkeuren en denkgewoonten
Leervoorkeuren en denkgewoonten
anitakluit561 views
Een kickstart voor je persoonlijke ontwikkeling (artikel in #trendingtopics m... von Christiaan Tome
Een kickstart voor je persoonlijke ontwikkeling (artikel in #trendingtopics m...Een kickstart voor je persoonlijke ontwikkeling (artikel in #trendingtopics m...
Een kickstart voor je persoonlijke ontwikkeling (artikel in #trendingtopics m...
Christiaan Tome447 views
Dreamteam medezeggenschap. De succesvolle groep von Frederik Smit
Dreamteam medezeggenschap. De succesvolle groepDreamteam medezeggenschap. De succesvolle groep
Dreamteam medezeggenschap. De succesvolle groep
Frederik Smit166 views
Vraaggestuurde scholing. We willen geen praatje en een plaatje, maar een inte... von Frederik Smit
Vraaggestuurde scholing. We willen geen praatje en een plaatje, maar een inte...Vraaggestuurde scholing. We willen geen praatje en een plaatje, maar een inte...
Vraaggestuurde scholing. We willen geen praatje en een plaatje, maar een inte...
Frederik Smit414 views

Más de Frederik Smit

Omslag LR_MRM05_2023.pdf von
Omslag LR_MRM05_2023.pdfOmslag LR_MRM05_2023.pdf
Omslag LR_MRM05_2023.pdfFrederik Smit
71 views1 Folie
MR magazine, juni 2023, Wolters Kluwer.pdf von
MR magazine, juni 2023, Wolters Kluwer.pdfMR magazine, juni 2023, Wolters Kluwer.pdf
MR magazine, juni 2023, Wolters Kluwer.pdfFrederik Smit
466 views1 Folie
Cover MR magazine, nr. 3, 2023. pdf von
Cover MR magazine, nr. 3,  2023. pdfCover MR magazine, nr. 3,  2023. pdf
Cover MR magazine, nr. 3, 2023. pdfFrederik Smit
119 views1 Folie
Omslag MR magazine, nr 2, 2023, Wolters Kluwer von
Omslag MR magazine, nr 2, 2023, Wolters KluwerOmslag MR magazine, nr 2, 2023, Wolters Kluwer
Omslag MR magazine, nr 2, 2023, Wolters KluwerFrederik Smit
49 views1 Folie
Omslag MR magazine nr 1 2023.pdf von
Omslag MR magazine nr 1 2023.pdfOmslag MR magazine nr 1 2023.pdf
Omslag MR magazine nr 1 2023.pdfFrederik Smit
27 views1 Folie
Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen ... von
Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen ...Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen ...
Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen ...Frederik Smit
58 views4 Folien

Más de Frederik Smit(20)

MR magazine, juni 2023, Wolters Kluwer.pdf von Frederik Smit
MR magazine, juni 2023, Wolters Kluwer.pdfMR magazine, juni 2023, Wolters Kluwer.pdf
MR magazine, juni 2023, Wolters Kluwer.pdf
Frederik Smit466 views
Cover MR magazine, nr. 3, 2023. pdf von Frederik Smit
Cover MR magazine, nr. 3,  2023. pdfCover MR magazine, nr. 3,  2023. pdf
Cover MR magazine, nr. 3, 2023. pdf
Frederik Smit119 views
Omslag MR magazine, nr 2, 2023, Wolters Kluwer von Frederik Smit
Omslag MR magazine, nr 2, 2023, Wolters KluwerOmslag MR magazine, nr 2, 2023, Wolters Kluwer
Omslag MR magazine, nr 2, 2023, Wolters Kluwer
Frederik Smit49 views
Omslag MR magazine nr 1 2023.pdf von Frederik Smit
Omslag MR magazine nr 1 2023.pdfOmslag MR magazine nr 1 2023.pdf
Omslag MR magazine nr 1 2023.pdf
Frederik Smit27 views
Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen ... von Frederik Smit
Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen ...Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen ...
Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen ...
Frederik Smit58 views
Onderwijsinspectie: meer focus op basisvaardigheden. Vergroot vakinhoudelijke... von Frederik Smit
Onderwijsinspectie: meer focus op basisvaardigheden. Vergroot vakinhoudelijke...Onderwijsinspectie: meer focus op basisvaardigheden. Vergroot vakinhoudelijke...
Onderwijsinspectie: meer focus op basisvaardigheden. Vergroot vakinhoudelijke...
Frederik Smit1.8K views
Sociaal veiligheidsbeleid een papieren tijger? De school als werkplek van geb... von Frederik Smit
Sociaal veiligheidsbeleid een papieren tijger? De school als werkplek van geb...Sociaal veiligheidsbeleid een papieren tijger? De school als werkplek van geb...
Sociaal veiligheidsbeleid een papieren tijger? De school als werkplek van geb...
Frederik Smit467 views
Gelijke onderwijskansen een uitdaging? Laat leerlingen ontdekken wat ze écht ... von Frederik Smit
Gelijke onderwijskansen een uitdaging? Laat leerlingen ontdekken wat ze écht ...Gelijke onderwijskansen een uitdaging? Laat leerlingen ontdekken wat ze écht ...
Gelijke onderwijskansen een uitdaging? Laat leerlingen ontdekken wat ze écht ...
Frederik Smit484 views
Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwondering,... von Frederik Smit
Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwondering,...Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwondering,...
Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwondering,...
Frederik Smit120 views
Cover Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwond... von Frederik Smit
Cover Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwond...Cover Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwond...
Cover Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwond...
Frederik Smit91 views
De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en werkgeluk? von Frederik Smit
De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en werkgeluk?De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en werkgeluk?
De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en werkgeluk?
Frederik Smit303 views
Cover De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en wer... von Frederik Smit
Cover De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en wer...Cover De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en wer...
Cover De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en wer...
Frederik Smit390 views
Vertsterking van het onderwijs in burgerschap. Naar meer tegenmacht van leerl... von Frederik Smit
Vertsterking van het onderwijs in burgerschap. Naar meer tegenmacht van leerl...Vertsterking van het onderwijs in burgerschap. Naar meer tegenmacht van leerl...
Vertsterking van het onderwijs in burgerschap. Naar meer tegenmacht van leerl...
Frederik Smit148 views
De bijlesindustrie. Kunnen we nog zonder? von Frederik Smit
De bijlesindustrie. Kunnen we nog zonder? De bijlesindustrie. Kunnen we nog zonder?
De bijlesindustrie. Kunnen we nog zonder?
Frederik Smit372 views
Naar het nieuwe normaal. Hoe het onderwijs opkrabbelt uit de coronacrisis von Frederik Smit
Naar het nieuwe normaal. Hoe het onderwijs opkrabbelt uit de coronacrisisNaar het nieuwe normaal. Hoe het onderwijs opkrabbelt uit de coronacrisis
Naar het nieuwe normaal. Hoe het onderwijs opkrabbelt uit de coronacrisis
Frederik Smit615 views
Naar meer democratische besluitvorming. 'Geef ouders zeggenschap in plaats va... von Frederik Smit
Naar meer democratische besluitvorming. 'Geef ouders zeggenschap in plaats va...Naar meer democratische besluitvorming. 'Geef ouders zeggenschap in plaats va...
Naar meer democratische besluitvorming. 'Geef ouders zeggenschap in plaats va...
Frederik Smit324 views
Miljardeninjectie in het onderwijs en sleutelrol medezeggenschap von Frederik Smit
Miljardeninjectie in het onderwijs en sleutelrol medezeggenschapMiljardeninjectie in het onderwijs en sleutelrol medezeggenschap
Miljardeninjectie in het onderwijs en sleutelrol medezeggenschap
Frederik Smit436 views
Gespreid leiderschap: benut de aanwezige expertise. Trend in onderwijs én med... von Frederik Smit
Gespreid leiderschap: benut de aanwezige expertise. Trend in onderwijs én med...Gespreid leiderschap: benut de aanwezige expertise. Trend in onderwijs én med...
Gespreid leiderschap: benut de aanwezige expertise. Trend in onderwijs én med...
Frederik Smit362 views
De leraar of de leerling centraal? Concepten voor gelukkig werken en leren von Frederik Smit
De leraar of de leerling centraal? Concepten voor gelukkig werken en lerenDe leraar of de leerling centraal? Concepten voor gelukkig werken en leren
De leraar of de leerling centraal? Concepten voor gelukkig werken en leren
Frederik Smit657 views

Leren verlangen naar de eindeloze zee. Avontuurlijke aftrap medezeggenschap

  • 1. 4 Inspirerende start van het nieuwe schooljaar! Avontuurlijke aftrap Hoe geef je na de zomervakantie de inspraak een positieve impuls? En hoe versterk je de positie van de mr van binnenuit en wat is daar- bij richtinggevend? Het is vooral belangrijk daarbij tegemoet te ko- men aan de wensen en verlangens van de mr-leden en hun verbeel- dingskracht te stimuleren. Zodat iedereen het gevoel heeft een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de besluitvorming. Frederik Smit Verlangen Wanneer je een schip wilt gaan bouwen breng dan geen mensen bijeen om timmerhout te sjouwen of te tekenen alleen. Voorkom dat ze taken ontvangen, deel evenmin plannen mee. Maar leer eerst de mensen verlangen naar de eindeloze zee. Uit: De Kleine Prins van Antoine de Saint Exupéry (1900-1944) W at is bij de mr dat verlangen naar die eindeloze zee?Voor welk perspectief willen mr- leden zich inspannen? Als de waan van de dag regeert, is er vaak geen tijd om te filosoferen over dit soort wezenlijke za- ken. De eerste bijeenkomst na de zomer- vakantie is een uitgelezen moment om daar de tijd voor te nemen en elkaar met nieuwe ideeën te inspireren. Stel op zo’n bijeenkomst vragen als: hoe kunnen we samen optrekken om onze verlangens te realiseren en hoe vinden we nieuwe ma- nieren om de rol van de mr in de beleids- vorming te versterken? De antwoorden vormen de sleutel tot avontuurlijke me- dezeggenschap, tot het verlangen naar de eindeloze zee. In dat verlangen moet de motivatie van mr-leden gevonden wor- den. Drijfveer is de uitdaging van het on- bekende en niet de fascinatie voor het ge- reedschap en het bouwmateriaal. Bontgekleurd gezelschap De mr bestaat uit een bontgekleurd ge- zelschap van personeelsleden, ouders en leerlingen (voortgezet onderwijs), die sa- men waardevolle bijdragen kunnen leve- ren aan het oplossen van problemen op school en de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen met verschillende achter- gronden en uit verschillende culturen el- kaars talenten gaan benutten om zo te komen tot een goede en vruchtbare sa- menwerking? Dat vergt niet alleen een open mind, maar ook de bereidheid met elkaar (duurzame) resultaten te bereiken die de moeite waard zijn. In de visie van de Pools-Amerikaanse sociaal psycho- loog Milton Rokeach is dit mede afhan- kelijk van de ambities, competenties, saamhorigheid en de spirit van een groep.Volgens Rokeach is het daarbij van belang dat de onderlinge relaties goed zijn, de leden de groep als inspirerend ervaren, zich vrij voelen hun mening te geven, iets met elkaar willen bereiken, er- kenning krijgen en iets kunnen leren. Concrete actiedoelen De Nederlandse managementgoeroe Ben Tiggelaar, schrijver van de bestseller Dromen, durven, doen, stelt dat het es- sentieel is om de richting voor de lange termijn en het verlangen naar de eindelo- ze zee te vertalen in concrete actiedoelen voor de korte termijn. Start dus met acti- viteiten waarvan je weet: dat willen we en dat kunnen we, omdat het binnen ons
  • 2. 5 > bereik ligt. Hiervoor is het nodig elkaar op zo’n eerste bijeenkomst beter te leren kennen en met elkaar een eigen koers uit te zetten. De Britse hoogleraar RichardWiseman biedt een aantal concrete handreikingen. Hij onderscheidt de volgende voorwaar- den om succesvol en prettig als groep te kunnen functioneren: •Werk aan een ontspannen cultuur waar- in fouten gemaakt mogen worden. Heb oog voor elkaars kwaliteiten, heb vertrou- wen in elkaar en stimuleer creativiteit en initiatief. Kijk onbevangen naar het func- tioneren van de mr. • Zie het werk in de mr als een ontdek- kingstocht en sta open voor nieuwe erva- ringen. Besteed tijd aan netwerken en ontvang nieuwe mr-leden met open ar- men. Zorg voor een open communicatie, goede contacten en afspraken met de achterban, de schoolleiding en het be- stuur. • Maak meer gebruik van je voorgevoel en ingevingen bij het maken van keuzes, in plaats van overhaast een beslissing te nemen waar je je twijfels bij hebt. Luister goed naar elkaar en bereid je goed voor: maak aantekeningen over wat je aan de orde wilt stellen. • Investeer in groepstrainingen medezeg- genschap. De opbrengst bestaat uit meer verbinding met elkaar, gedeelde motivatie en gezamenlijk geformuleerde ambities. Bouw voortdurend aan de benodigde kennis. Evalueer en monitor de voort- gang van je eigen functioneren en dat van de raad. Eigen koers Zet aan het begin van het jaar een duide- lijke, eigen koers uit. • Zet jezelf als mr op de kaart. Bepaal met elkaar wat je als mr werkelijk belang- rijk vindt. Stel een actieplan op waarin mr-leden het zichzelf niet gemakkelijk maken. Dit vergroot de kans op positieve ervaringen. Het op papier zetten van doelen en plannen werkt vaak bijzonder stimulerend. Daarnaast is het delen van het plan van belang om draagvlak te cre- ëren; wees open en transparant. Laat op de website zien wie jullie zijn. Begin een weblog over het functioneren van de me- dezeggenschap en de unieke kijk van de mr hierop. •Wees tijdig betrokken. Een invloedrijke mr is vroegtijdig betrokken bij de beleids- vorming. Bespreek aan het begin van het schooljaar met het bevoegd gezag welke onderwerpen het komend schooljaar in het bestuur ter sprake komen en voor ou- ders, personeel en leerlingen van belang kunnen zijn. Deel je plannen om draagvlak te creëren
  • 3. 6 • Pas hetTiësto-principe toe. De interna- tionaal gelauwerde DJTiësto begint de avond met telkens een kort stukje van verschillende soorten nummers om zo te testen waar het publiek die avond voor gaat. Hij experimenteert en het hoeft niet in één keer honderd procent goed te zijn. De aanpak die het beste aanslaat, daar gaat hij op door. Zijn aanpak is gewoon uitproberen en evalueren. De uitkomsten van het experiment vormen de input voor vervolgstappen. Probeer bijvoor- beeld eens discussies met de bestuurder om te zetten in dialogen, waarbij je oog hebt voor elkaars zienswijzen, die kunnen leiden tot creatieve oplossingen. Doordat je leert, kun je nieuwe doelen stellen om je als mr-lid verder te ontwikkelen. • Maak een keuze. Kies je voor formeel overleg met het bestuur (met deWms in de hand, alles schriftelijk vastleggen) of juist voor informeel overleg (via de wan- delgangen, mondeling regelen)? Goede strategische doelstellingen kenmerken zich door de tevredenheid van betrokke- nen. Oefen invloed uit. Een mr komt het beste tot zijn recht als zijn mening op waarde wordt geschat en hij invloed weet uit te oefenen op het beleid. Een raad die als een stevige ‘counterpart’ van het be- stuur kan optreden, raakt geïnspireerd om het beste uit zichzelf en uit de school(organisatie) te halen. • Sociaal kapitaal achterban. Boor de kennis en kunde van de achterban aan als belangrijke bron van inspiratie. • Check bereidheid. Het gaat hierbij om de bereidheid van bestuur, personeel en leerlingen om (gezamenlijk) inhoud te geven aan de medezeggenschap. • Houd de vinger aan de pols. Bouw (in)formele evaluatiemomenten in om de activiteiten te beoordelen en te verbete- ren. Gebruik wat je hebt geleerd voor de volgende ronde in je verbetertraject en houd het verlangen naar die eindeloze zee levend.Volgens BenTiggelaar moet je niet te veel hooi op je vork nemen: ‘Keep-it-simple: waar wil je écht mee aan de slag? Deze week, deze maand? Elkaar leren kennen Hoe leer je elkaar beter en op een andere manier kennen? Pas de inzichten van Wiseman tijdens de eerste mr-vergadering toe! • Bespreek de wederzijdse verwachtingen. Luister naar de wensen en verwachtin- gen van de mr-leden; geef de nieuwe leden alle ruimte.Vraag je af wat je wilt be- reiken.Wat vind je belangrijk?Waar ga je voor?Wat zoek je uiteindelijk in je mr- werk?Wat wil je als mr bereiken? Formuleer je eigen wensen en geef aan wat eventueel verbeterd kan worden.Wat mogen de mr-leden van elkaar verlangen? Brainstorm met elkaar over waar je echt enthousiast over bent, dat zorgt voor vita- liteit, denkkracht en gevoeligheid voor beleidsprikkels. Hoe kan ieder zijn of haar steentje bijdragen en inhoudelijk ‘eigenaar’ worden van agendapunten? De grond- houding in het gesprek is belangrijker dan de vraag wie er gelijk heeft. • Besteed aandacht aan de samenwerking met het bestuur.Wat is de basis voor onze relatie met het bestuur/de directeur? Hebben we als mr een positieve grond- houding? Is er vertrouwen in elkaar?Wat is het gezamenlijk belang?Wat mogen we van elkaar verlangen? Hoe gaan we het begrip samenwerking invullen? Hoe willen we de relatie met het bestuur uitbouwen en onderhouden? Hoe kunnen we ons richten op vragen betreffende de koers van de school/scholen in hoofdlijnen? • Ga voor nieuwe ervaringen. Doe dingen die bij je passen en waarin je gelooft. Focus op je sterke punten.Volgens onderzoekers van het Amerikaanse onder- zoeksinstituut Gallup werkt een ‘sterkepuntenaanpak’ zeer motiverend. Maak keu- zes en richt je daar als mr op. Kies er één in plaats van tien en zorg ervoor dat die onderscheidend is. •Wees relevant. Zorg ervoor dat wat de mr oppakt, aansluit bij actuele zaken. Spreek af dat iedereen zijn kennis wat betreft de wet- en regelgeving van de mede- zeggenschap bijhoudt, ervaringen uitwisselt en netwerkt.. • Evalueer. Kijk naar wat er vorig schooljaar goed ging en wat niet.Welke succes- sen zijn er geboekt? Schrap wat niet werkt, versterk wat wel werkt. Bouw voor het komend jaar evaluatiemomenten in en leer daarvan. Dr. Frederik Smit is onderzoeker en adviseur onderwijs, https:// frederiksmit.net. Bronnen • Milton Rokeach (1973). The nature of human values. New York: Free Press. • Richard Wiseman (2003). The Luck Factor (Century).Telegraph Books. • Ben Tiggelaar (2010). Dromen, durven, doen. Het managen van de lastigste persoon op aarde: jezelf. Houten: Spectrum. • Ben Tiggelaar (2011). Dit wordt jouw jaar. Soest: Tyler Roland Press. • Frederik Smit (2016). De nieu- we medezeggenschap. Amster- dam: SWP.