De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en werkgeluk?

Frederik Smit
Frederik SmitFrederik Smit Research & Advies 0612413905, frederikcgsmit@gmail.com, frederiksmit.net um Frederik Smit Research & Advies

De kans bestaat dat als je een school binnenloopt, een vrolijk kwispelende hond je begroet. Dat is helemaal niet zo gek, want steeds meer schooldirecteuren en soms ook leerkrachten nemen hun sociaal opgevoede hond mee naar school en dan gebeurt er iets magisch. Leerlingen en personeel worden geraakt en enthousiast door de onvoorwaardelijke blijheid, affectie, toegankelijkheid, intuïtie, slimheid en dankbaarheid van de viervoeter. Ze raken ervan overtuigd dat hun hond een positieve invloed heeft op het welzijn van leerlingen en personeel. En mogelijk ook op het gedrag, de motivatie of de leerprestaties van leerlingen. De kans is dan ook groot dat bestuur en medezeggenschapsraad instemmen met de ‘schoolhond’. Wat zijn de voorwaarden waaraan de schoolhond moet voldoen en welke ervaringen hebben scholen er al mee?

4 MR magazine, nummer 1, februari 2022
Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en werkgeluk?
DE OPMARS VAN DE
SCHOOLHOND
De kans bestaat dat als je een school binnenloopt, een vrolijk kwispe-
lende hond je begroet. Dat is helemaal niet zo gek, want steeds meer
schooldirecteuren en soms ook leerkrachten nemen hun sociaal opge-
voede hond mee naar school en dan gebeurt er iets magisch.
Leerlingen en personeel worden geraakt en enthousiast door de
onvoorwaardelijke blijheid, affectie, toegankelijkheid, intuïtie, slim-
heid en dankbaarheid van de viervoeter. Ze raken ervan overtuigd
dat hun hond een positieve invloed heeft op het welzijn van leerlin-
gen en personeel. En mogelijk ook op het gedrag, de motivatie of de
leerprestaties van leerlingen. De kans is dan ook groot dat bestuur en
medezeggenschapsraad instemmen met de ‘schoolhond’. Wat zijn de
voorwaarden waaraan de schoolhond moet voldoen en welke ervarin-
gen hebben scholen er al mee? Frederik Smit
A
l duizenden jaren gebruiken
mensen honden als gezel-
schapsdier. En dat is niet voor
niets. Een hond is een roedeldier, nodigt
uit tot contact, tot activiteit en geeft een
gevoel van kameraadschap en vertrou-
wen. Een op de vijf huishoudens in Ne-
derland bezit een of meer honden. Maar
honden hebben ook eigenschappen waar-
door ze ingezet worden bij bijvoorbeeld
de jacht, het hoeden van schapen en als
politie- of blindengeleidehond. En ook
onderwijsprofessionals zetten honden in
voor therapie, begeleiding of onderwijs
aan kinderen met speciale ondersteu-
ningsbehoeften, zoals adhd en autisme.
De definitie van assistentiehond is niet
erkend en er is geen officieel accreditatie-
systeem, zo blijkt uit Kamervragen. Een
Europese norm voor assistentiehonden is
echter wel in de maak. Over de inzet van
schoolhonden is geen wet- en regelge-
ving. Schoolteams verzoeken ouders in
de schoolgidsen doorgaans geen honden
mee te nemen op de speelplaats en in het
schoolgebouw. Er is echter een trend dat
steeds meer schooldirecteuren en leer-
krachten hun eigen hond wél meenemen
naar school en met instemming van be-
stuur, mr, leerlingenraad, leraren en ou-
ders hun hond tot ‘schoolhond’ promo-
veren. Hoe schoolteams hun doorgaans
zeer kindvriendelijke, geurloze poedels en
labradoodles met hun zachtaardig karak-
ter en allergievriendelijke vacht - dus
geen keffertjes en vechtersbazen - inzet-
ten varieert. Soms ligt de schoolhond
voornamelijk in het kantoor van de direc-
teur en mogen kinderen als beloning, of
om af te koelen, met de hond knuffelen.
In andere gevallen zetten leerkrachten
honden in bij het leesonderwijs. Leerlin-
gen die moeite hebben met lezen, mogen
dan in aanwezigheid van de hond lees-
meters maken. De focus kan ook liggen
op het aanleren van sociale en intellectu-
ele vaardigheden met de assisterende
hond. Als ouders bezwaar hebben of leer-
lingen en docenten het eng vinden en last
hebben van allergieën komen ze niet in
contact met de schoolhond. De Onder-
wijsinspectie heeft geen probleem met
het inschakelen van schoolhonden.
Lichaamstaal van de hond
Steffie van der Steen, universitair hoofd-
docent aan de faculteit Gedrags- & Maat-
schappijwetenschappen van de Rijksuni-
versiteit Groningen, is enthousiast over de
inzet van schoolhonden in het onderwijs
en bevestigt dat het belangrijk is om dit
onder strikte voorwaarden te doen.Van
der Steen: ‘De begeleiders van de honden
moeten rekening houden met het welzijn
van de dieren, van de leerlingen en van
het personeel. De hond dient volwassen te
5
MR magazine, nummer 1, februari 2022
>
zijn, minimaal een puppycursus hebben
gevolgd, een eigen plek hebben op school
om zich terug te trekken en te kunnen
rusten.Voorkom dat de hond de hele tijd
‘aan moet staan’ en last krijgt van stress.
Er dient goed toezicht te zijn om er zeker
van te zijn dat leerlingen de hond niet pla-
gen en in bescherming genomen kan wor-
den; het is geen speelgoed. Zorg voor een
adequate hygiëne en houd rekening met
eventuele allergieën van leerlingen en per-
soneel.’ Honden gebruiken hun hele li-
chaam, van oren tot staart, om te commu-
niceren. Moeten leerlingen daar iets vanaf
weten?Van der Steen: ‘Ja, het is belangrijk
dat leerlingen de lichaamstaal van de hond
leren lezen.Want als honden niet goed in
hun vel zitten, is de kans op bijvoorbeeld
bijtwonden groter.’ Is er onderzoek ge-
daan naar de effecten van het inschakelen
van honden in het onderwijs?Van der
Steen: ‘Op basis van een recente Ameri-
kaanse overzichtsstudie weten we dat het
inschakelen van hulphonden in leeromge-
vingen positieve effecten kan hebben op
bijvoorbeeld het lezen en de ontwikkeling
van sociale vaardigheden van leerlingen.
De kwaliteit van de uitgevoerde onderzoe-
ken is helaas matig om er harde conclusies
aan te verbinden.’
Medezeggenschap
De mr kan de inzet van een schoolhond
op de agenda zetten en hierover afspraken
maken met de schoolleiding en het
schoolbestuur (artikel 6 lid 2Wms). De
mr heeft instemmingsbevoegdheid bij de
vaststelling of wijziging van de regels van
het veiligheids-, gezondheids- en welzijns-
beleid, voor zover niet behorend tot de
bevoegdheid van de personeelsgeleding
(artikel 10 sub eWms). De mr heeft ook
instemmingsbevoegdheid bij de vaststel-
ling of wijziging van het schoolplan en het
leerplan waarin de schoolhond een rol
speelt (artikel 10 lid 1, onder bWms). De
personeelsgeleding heeft instemmingsbe-
voegdheid bij de vaststelling/wijziging van
de regels van nascholing (artikel 12 lid 1,
onder cWms) om de professionaliteit van
de leerkrachten in de omgang met een
schoolhond te optimaliseren. De ouderge-
leding heeft instemmingsbevoegdheid bij
de vaststelling of wijziging van het beleid
ten aanzien van de informatie tussen
schoolleiding/bevoegd gezag en ouders
(artikel 13 lid 1, onder kWms). Denk
hierbij aan een blog, berichten op sociale
media en voorlichting over de schoolhond.
Charlie staat in de
behandelplannen
Werner Nijland, directeur van De Drie-
master, school voor speciaal basisonder-
wijs in Dronten: ‘Ik kon vorig jaar tijdens
de coronapandemie geen oppas regelen
voor m’n hond Charlie, een alerte, intelli-
genteTibetaanse terriër en heb hem mee
naar school genomen. Leraren en leerlin-
gen waren enthousiast toen ze Charlie
leerden kennen en stelden voor hem va-
ker mee te nemen. Charlie is sinds begin
dit jaar twee dagen per week aanwezig.
Dit is besproken met het bestuur en de
mr en ook zij zijn heel enthousiast.We
hebben de inzet van Charlie in een
nieuwbrief gecommuniceerd naar de ou-
ders. Charlie heeft in de hal van de school
inmiddels ook zijn eigen aanwezigheids-
kaart met foto. Leerlingen kunnen ‘s och-
tends bij binnenkomst van de school met-
een zien of hij die dag aanwezig is. Zijn
mand staat in mijn kamer. Leerlingen en
een onderwijsassistent laten Charlie tus-
sen de middag uit.’ Heeft Charlie een spe-
ciale functie op school? Nijland: ‘Ja, onder
onze zorgplicht valt dat we een ontwikke-
lingsperspectief (OPP) opstellen waarin
we aangeven welke eigenschappen van de
leerling het onderwijs belemmeren of juist
bevorderen en welke extra ondersteuning
nodig is. Charlie voelt emoties goed aan
en is heel sociaal. Hij staat nu ook in een
paar behandelplannen van leerlingen.
Deze kinderen mogen de klas uit als ze de
behoefte hebben om met Charlie te knuf-
felen. Dit lijkt een gunstige uitwerking te
hebben op hun gemoedstoestand en soci-
aal functioneren.’
Steffie van der Steen
Charlie van De Driemaster
6 MR magazine, nummer 1, februari 2022
Juul zorgt voor rust
De schoolhond van cbs De Braakhekke-
school in Emmer-Compascuum is een
mix van een Anatolische herder en een
golden retriever. Directeur Joyce Seijbel:
‘Na een turbulente periode bij ons op
school was het leerlingenaantal gehalveerd
en zijn we in 2017, na de zomervakantie,
met een volledig nieuw team gestart. Er
was veel boosheid en verdriet bij de kinde-
ren, omdat ze hun juffen, vriendjes en
vriendinnetjes misten.We zochten een
‘verbinder’ en kwamen in onze zoektocht
tenslotte via StichtingVerhuisdieren uit bij
een kindvriendelijke hond, afkomstig uit
Roemenië. Ik heb de zorg voor Juul op me
genomen. Juul staat open voor aandacht
van leerlingen en komt dit ook zelf actief
vragen. Ze weten dat je Juul niet mag roé-
pen maar dat ze zelf naar je toekomt en
dat je haar rustig moet benaderen. Ze vin-
den Juul grappig en leerzaam. Leerlingen
lezen haar ook voor en dat werkt motive-
rend. Kinderen kijken vaak in verwonde-
ring naar wat Juul doet; praten met elkaar
over haar en dat versterkt het groepsge-
voel. Ze is sensitief, voelt aan of iemand
zich verdrietig of alleen voelt. Je kunt altijd
bij haar terecht als je troost nodig hebt.
Dan aaien kinderen over haar kop en dan
is het weg zeggen ze.’ Kinderen zijn soms
impulsief. Kan jullie schoolhond daar wel
tegen en wat gebeurt er dan? Seijbel: ‘Als
kinderen druk zijn, rennen en gillen, dan
blaft ze en houden de kinderen er vanzelf
mee op. Juul zorgt voor rust op school.’
Op verzoek van de
leerlingenraad
Ramona Frenk is directeur van Brede
schoolVossenburcht in Nijmegen. De
school nam op verzoek van de leerlingen-
raad een schoolhond, labradoodle Charlie,
nadat leerlingen er iets over hadden gezien
in het Jeugdjournaal. ‘We hebben het ge-
daan in overleg met het team, het school-
bestuur en de mr. Sommige leerkrachten
vroegen zich af hoe dat nou moest met
een hond op school, maar alle bezwaren
verdwenen als sneeuw voor de zon toen ze
er eenmaal was. Eind vorig jaar, Charlie
was toen nog een pup, kwam ze onder be-
geleiding van een hondentrainer wennen
aan de drukte op onze school. De leerlin-
gen kregen ook les hoe ze met haar om
moeten gaan. Als regel hebben we dat je
Charlie alleen mag aaien als je dat rustig
doet. Ze heeft de harten van de leerlingen
veroverd. Charlie heeft ook een eigen
schoolfoto op de website en is aanwezig
bij de intakegesprekken met nieuwe ou-
ders, zodat ze weten dat er regelmatig een
hond op school is.We hebben met de leer-
krachten onderling afgesproken wat we
van de leerlingen verwachten hoe ze zich
opstellen naar Charlie. Ik neem haar twee
dagen per week mee naar school en ben
altijd bij haar in de buurt.’Wat is de meer-
waarde van een schoolhond? Frenk:
‘Charlie voelt de kinderen goed aan en ze
betekent veel voor hen als troost- en knuf-
felhond. Leerlingen leren met name van
haar hoe belangrijk het is om duidelijk te
communiceren, anders luistert ze niet
naar je. Ze brengt ook rust en huiselijk-
heid, waardoor leerlingen zich heel veilig
en prettig voelen op school.’
Leukste hond van
Nederland
Australian labradoodle Pieter gaat sinds
2017 een dag in de week met leerkracht
Tips van Erna Nijeboer
Voorwaarden om een schoolhond in te zetten zijn:
• Zet de schoolhond in vanaf de leeftijd van circa anderhalf jaar.
• Neem een schoolhond hooguit drie dagdelen in een week.
• Een schoolhond moet altijd een gecertificeerde therapiehond zijn. En hij moet
elke twee jaar opnieuw getest worden op geschiktheid.
• Een gedegen opleiding voor hond en begeleider is echt van belang.
• Laat de schoolhond nooit alleen met leerlingen; de begeleider is er altijd bij.
• Er moet voldoende afwisseling zijn tussen in- en ontspanning tijdens zijn inzet.
Een schoolhond heeft voldoende rust nodig om alle prikkels van school te kunnen
verwerken. Het is echt hard werken voor een hond.
• Een schoolhond kan meerwaarde hebben voor het onderwijs, mits hij verant-
woord wordt ingezet waarbij zijn welzijn altijd voorop hoort te staan.
Juul van de De Braakhekkeschool
Charlie van deVossenburcht
7
MR magazine, nummer 1, februari 2022
groep 1-2 Erna Nijeboer van basis-
school De Noorderborch in Almelo mee
naar haar werk: ‘Pieter heeft een eigen
Facebookpagina en was een paar jaar
geleden uit 1400 inzendingen door hon-
denkenner Martin Gaus met vier andere
honden geselecteerd voor de titel Leuk-
ste Hond van Nederland. Ik nam hem af
en toe mee naar school, dat sloeg erg
aan. De directeur en m’n collega’s von-
den het een goed idee om Pieter in te
schakelen.’ Hoe lief en leuk ook, een
hond blijft een dier met een eigen wil.
Nijeboer: ‘Ik heb cursussen gevolgd over
Animal Assisted Interventions (AAI) en
over hoe ik de hond op een verantwoor-
de manier in kan zetten op school. Mijn
collega’s heb ik informatie gegeven over
hondentaal en hoe om te gaan met een
hond. Het is ook belangrijk kinderen te
leren hoe ze een hond moeten benade-
ren en dat ze hem niet mogen omhelzen
of aan de staart trekken. Pieter gaat nor-
maal gesproken een dag(deel) per week
mee naar school. Hij brengt rust, maakt
hyperactieve kinderen rustig, helpt kin-
deren met lezen die een hekel hebben
aan lezen of dyslectisch zijn, stelt kinde-
ren gerust die faalangst hebben door ge-
woon naast ze te liggen. De leerlingen
met een andere culturele achtergrond
keken in het begin de kat uit de boom,
maar gaan nu ook heel goed met Pieter
om. In samenwerking met de Stichting
AAI-Maatje heb ik een verdiepingscur-
sus voor leerkrachten ontwikkeld die
hun eigen hond op een veilige en ver-
antwoorde manier willen inzetten op een
basisschool (zie kader).’
Een ongedwongen en
vrolijke sfeer
Niet alleen in het basisonderwijs zijn
schoolhonden te vinden, ook in het
voortgezet onderwijs zien ze er de voor-
delen van in. Op het Montfort College
voor vwo, havo en mavo, Daltonschool in
oprichting, zorgt labradoodle Monty
voor een ongedwongen en vrolijke sfeer.
Locatiedirecteur Nanda van Lent: ‘Mon-
ty is nu twee jaar en vanaf dat ze drie
maanden was, nam ik haar af en toe mee
naar school. Ik kreeg positieve reacties
van de leerlingen, de leerlingenraad en
collega’s en zij vroegen me of ik haar niet
vaker mee kon nemen. Ik heb me erin
verdiept wat het betekent om een ‘school-
hond’ te hebben en ben een individuele
hondentraining gaan volgen. In het gehe-
le proces zijn leerlingen, medewerkers en
de oudercommissie betrokken. De leer-
lingenraad heeft voor de naam Monty
gekozen. Ik heb met Monty een periode
proef gedraaid om haar een zachte lan-
ding te geven en te laten aarden op
school. Dat ze kon wennen aan de geur,
de drukte, de harde geluiden, zoals het
dichtslaan van deuren, de grote verschil-
len in de manieren waarop leerlingen met
haar omgaan, variërend van liefdevol tot
heel ruw. En met een collega afspraken
gemaakt die er moeite mee heeft als ze
los rondloopt.’Welke rol speelt Monty op
school?Van Lent: ‘Ze heeft haar eigen
plek in mijn kamer en loopt los in de me-
diatheek als de leerlingen die daar op dat
moment bezig zijn, er geen bezwaar te-
gen hebben. Dat geeft een huiselijke sfeer
waar leerlingen zich goed bij voelen en
dat heeft een positieve invloed op hun
welbevinden. De leerlingen mogen met
Monty rondlopen en spelen. Er gebeurt
vaak echt iets met ze als Monty hen kwis-
pelend aankijkt. Ik heb ook gemerkt dat
leerlingen met bijvoorbeeld liefdesver-
driet of andere problemen in hun privé-
leven steun hebben aan haar. Er zijn ook
leerlingen die honden eng vinden, hen
laat ik zien op welke manieren je daar
mee om kunt gaan.’ <
Dr. Frederik Smit is onderzoeker
en adviseur onderwijs, https://
frederiksmit.net.
• Arthur Japin (2021). Honden
voor het leven. Mozaïek.
• Sam Griep (2021). I’m going
to try with a little help from my
friend. A study on reading dog
programs in the Netherlands.
• Katie M. Reilly, Olusola O.
Adesope & Phyllis Erdman
(2020). The effects of dogs on
learning: a meta-analysis.
Anthrozoös, 33(3), 339–360.
• Aanhangsel van de Handelin-
gen; 2018-2019, nr. 853. Vragen
van de leden Bergkamp en Pa-
ternotte (beiden D66) aan de
Ministers van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en van Infra-
structuur en Waterstaat over de
behandeling van assistentiehon-
den door luchtvaartmaatschap-
pijen.
• RIVM. Huisdieren. Hygiëne en
huisdieren.
• Frederik Smit (2017). De nieu-
we medezeggenschap in het on-
derwijs. Leren verlangen naar
de eindeloze zee. SWP.
Pieter van De Noorderborch
Monty van het Montfort College

Recomendados

Vrijwillige ouderbijdrage: aan banden leggen of afschaffen? Vergroten van kan... von
Vrijwillige ouderbijdrage: aan banden leggen of afschaffen? Vergroten van kan...Vrijwillige ouderbijdrage: aan banden leggen of afschaffen? Vergroten van kan...
Vrijwillige ouderbijdrage: aan banden leggen of afschaffen? Vergroten van kan...Frederik Smit
1.3K views5 Folien
Transition to Kindergarten von
Transition to KindergartenTransition to Kindergarten
Transition to Kindergartencawest97
7.1K views33 Folien
Ideal school von
Ideal schoolIdeal school
Ideal schoolornela rama
7.2K views12 Folien
Ideal school project von
Ideal school projectIdeal school project
Ideal school projectJean Bowman
13.4K views22 Folien
An ideal school von
An ideal schoolAn ideal school
An ideal schoolRaabia Chaudhry
5.2K views26 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

My ideal school von
My ideal schoolMy ideal school
My ideal schoolDieguito Al-lal
8.6K views8 Folien
Toleranta versus violenta von
Toleranta versus violentaToleranta versus violenta
Toleranta versus violentaGeorgeta Manafu
2.3K views10 Folien
Ghicitori, proverbe, zicatori_2016.pdf von
Ghicitori, proverbe, zicatori_2016.pdfGhicitori, proverbe, zicatori_2016.pdf
Ghicitori, proverbe, zicatori_2016.pdfIonelaIana
796 views128 Folien
Russia von
RussiaRussia
RussiaLorredana Pereira
3.8K views14 Folien
Stereotipuri, prejudecati, discriminare von
Stereotipuri, prejudecati, discriminareStereotipuri, prejudecati, discriminare
Stereotipuri, prejudecati, discriminareRodica B
970 views9 Folien
carte-design-interior-stiluri von
 carte-design-interior-stiluri carte-design-interior-stiluri
carte-design-interior-stiluriAdrian Si Mihaela Pistritu
728 views98 Folien

Was ist angesagt?(20)

Ghicitori, proverbe, zicatori_2016.pdf von IonelaIana
Ghicitori, proverbe, zicatori_2016.pdfGhicitori, proverbe, zicatori_2016.pdf
Ghicitori, proverbe, zicatori_2016.pdf
IonelaIana796 views
Stereotipuri, prejudecati, discriminare von Rodica B
Stereotipuri, prejudecati, discriminareStereotipuri, prejudecati, discriminare
Stereotipuri, prejudecati, discriminare
Rodica B970 views
Gradinita familie von MANEA ANA
Gradinita familieGradinita familie
Gradinita familie
MANEA ANA2.8K views
Sesiune de organizare și consultare Integrarea elevilor cu CES.pptx von DanielaMuncaAftenev
Sesiune de organizare și consultare Integrarea elevilor cu CES.pptxSesiune de organizare și consultare Integrarea elevilor cu CES.pptx
Sesiune de organizare și consultare Integrarea elevilor cu CES.pptx
342387917-99de-Activitati-de-Dezvoltare-Personala.pdf von ElenaSandu11
342387917-99de-Activitati-de-Dezvoltare-Personala.pdf342387917-99de-Activitati-de-Dezvoltare-Personala.pdf
342387917-99de-Activitati-de-Dezvoltare-Personala.pdf
ElenaSandu11259 views
About Our School - Slovenia von Alexa Robert
About Our School - SloveniaAbout Our School - Slovenia
About Our School - Slovenia
Alexa Robert883 views
Estonia Country PowerPoint Presentation Content von Andrew Schwartz
Estonia Country PowerPoint Presentation ContentEstonia Country PowerPoint Presentation Content
Estonia Country PowerPoint Presentation Content
Andrew Schwartz3.2K views
Prezentare Dreptul la Identitate - Almășan Ancuța - Ioana.pptx von BiancaNicorut
Prezentare Dreptul la Identitate - Almășan Ancuța - Ioana.pptxPrezentare Dreptul la Identitate - Almășan Ancuța - Ioana.pptx
Prezentare Dreptul la Identitate - Almășan Ancuța - Ioana.pptx
BiancaNicorut1.7K views
conferința Mariana Brînza von NadyaRacila
conferința Mariana Brînzaconferința Mariana Brînza
conferința Mariana Brînza
NadyaRacila361 views
44692543 chestionar-motivatie-scolara von Diana Ștefaneț
44692543 chestionar-motivatie-scolara44692543 chestionar-motivatie-scolara
44692543 chestionar-motivatie-scolara
Diana Ștefaneț2.8K views
P. soc. 10. stereotipuri, p., d. von zalexandru
P. soc. 10. stereotipuri, p., d.P. soc. 10. stereotipuri, p., d.
P. soc. 10. stereotipuri, p., d.
zalexandru23.4K views

Similar a De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en werkgeluk?

Dongeschool von
DongeschoolDongeschool
Dongeschooljovanad
923 views14 Folien
Ouders als Buddy in tijdschrift Beter Begeleiden jan 2015 von
Ouders als Buddy in tijdschrift Beter Begeleiden jan 2015Ouders als Buddy in tijdschrift Beter Begeleiden jan 2015
Ouders als Buddy in tijdschrift Beter Begeleiden jan 2015Bart van Loon
410 views2 Folien
Infobrochure 2013 - 2014 von
Infobrochure 2013 - 2014Infobrochure 2013 - 2014
Infobrochure 2013 - 2014sintjozefeeklo
2.2K views41 Folien
Brochure Impulsklas von
Brochure ImpulsklasBrochure Impulsklas
Brochure ImpulsklasBart van Loon
608 views6 Folien
Ambelt Folder VSO LINK klas von
Ambelt Folder VSO LINK klasAmbelt Folder VSO LINK klas
Ambelt Folder VSO LINK klasMarie-Louise Courtens
220 views2 Folien
Het succes van gezinsklassen. Krachtige besluiten door kampvuurgesprekken von
Het succes van gezinsklassen. Krachtige besluiten door kampvuurgesprekkenHet succes van gezinsklassen. Krachtige besluiten door kampvuurgesprekken
Het succes van gezinsklassen. Krachtige besluiten door kampvuurgesprekkenFrederik Smit
1.1K views4 Folien

Similar a De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en werkgeluk?(20)

Dongeschool von jovanad
DongeschoolDongeschool
Dongeschool
jovanad923 views
Ouders als Buddy in tijdschrift Beter Begeleiden jan 2015 von Bart van Loon
Ouders als Buddy in tijdschrift Beter Begeleiden jan 2015Ouders als Buddy in tijdschrift Beter Begeleiden jan 2015
Ouders als Buddy in tijdschrift Beter Begeleiden jan 2015
Bart van Loon410 views
Het succes van gezinsklassen. Krachtige besluiten door kampvuurgesprekken von Frederik Smit
Het succes van gezinsklassen. Krachtige besluiten door kampvuurgesprekkenHet succes van gezinsklassen. Krachtige besluiten door kampvuurgesprekken
Het succes van gezinsklassen. Krachtige besluiten door kampvuurgesprekken
Frederik Smit1.1K views
Algemene informatie 2013 2014 von nadiawat
Algemene informatie 2013 2014Algemene informatie 2013 2014
Algemene informatie 2013 2014
nadiawat591 views
Schoolreglement 2013 - 2014 von sintjozefeeklo
Schoolreglement 2013 - 2014Schoolreglement 2013 - 2014
Schoolreglement 2013 - 2014
sintjozefeeklo1.5K views
SPPOH presentatie voor ouders, voorjaar 2014 von WimvanGrol
SPPOH presentatie voor ouders, voorjaar 2014SPPOH presentatie voor ouders, voorjaar 2014
SPPOH presentatie voor ouders, voorjaar 2014
WimvanGrol1.3K views
Frederik Smit & Geert Driessen (2007) MRMag Hoe verhoog je de betrokkenheid.pdf von Driessen Research
Frederik Smit & Geert Driessen (2007) MRMag Hoe verhoog je de betrokkenheid.pdfFrederik Smit & Geert Driessen (2007) MRMag Hoe verhoog je de betrokkenheid.pdf
Frederik Smit & Geert Driessen (2007) MRMag Hoe verhoog je de betrokkenheid.pdf
Les 5; pedagogiek als beroep von Collin Koenen
Les 5; pedagogiek als beroepLes 5; pedagogiek als beroep
Les 5; pedagogiek als beroep
Collin Koenen4.1K views
CJG-flyer Schoolmaatschappelijk werk von Corine Laros
CJG-flyer Schoolmaatschappelijk werkCJG-flyer Schoolmaatschappelijk werk
CJG-flyer Schoolmaatschappelijk werk
Corine Laros57 views
Pas op voor de tijgermoeder! von Frederik Smit
Pas op voor de tijgermoeder!Pas op voor de tijgermoeder!
Pas op voor de tijgermoeder!
Frederik Smit299 views
Logi-K, een nieuwe school met een nieuwe visie von logi-k
Logi-K, een nieuwe school met een nieuwe visieLogi-K, een nieuwe school met een nieuwe visie
Logi-K, een nieuwe school met een nieuwe visie
logi-k1.6K views
Andere tijden voor jonge kinderen (3) mei 2013 von AndereTijden
Andere tijden voor jonge kinderen (3) mei 2013Andere tijden voor jonge kinderen (3) mei 2013
Andere tijden voor jonge kinderen (3) mei 2013
AndereTijden8.5K views

Más de Frederik Smit

Omslag LR_MRM05_2023.pdf von
Omslag LR_MRM05_2023.pdfOmslag LR_MRM05_2023.pdf
Omslag LR_MRM05_2023.pdfFrederik Smit
71 views1 Folie
MR magazine, juni 2023, Wolters Kluwer.pdf von
MR magazine, juni 2023, Wolters Kluwer.pdfMR magazine, juni 2023, Wolters Kluwer.pdf
MR magazine, juni 2023, Wolters Kluwer.pdfFrederik Smit
466 views1 Folie
Cover MR magazine, nr. 3, 2023. pdf von
Cover MR magazine, nr. 3,  2023. pdfCover MR magazine, nr. 3,  2023. pdf
Cover MR magazine, nr. 3, 2023. pdfFrederik Smit
119 views1 Folie
Omslag MR magazine, nr 2, 2023, Wolters Kluwer von
Omslag MR magazine, nr 2, 2023, Wolters KluwerOmslag MR magazine, nr 2, 2023, Wolters Kluwer
Omslag MR magazine, nr 2, 2023, Wolters KluwerFrederik Smit
49 views1 Folie
Omslag MR magazine nr 1 2023.pdf von
Omslag MR magazine nr 1 2023.pdfOmslag MR magazine nr 1 2023.pdf
Omslag MR magazine nr 1 2023.pdfFrederik Smit
27 views1 Folie
Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen ... von
Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen ...Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen ...
Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen ...Frederik Smit
58 views4 Folien

Más de Frederik Smit(20)

MR magazine, juni 2023, Wolters Kluwer.pdf von Frederik Smit
MR magazine, juni 2023, Wolters Kluwer.pdfMR magazine, juni 2023, Wolters Kluwer.pdf
MR magazine, juni 2023, Wolters Kluwer.pdf
Frederik Smit466 views
Cover MR magazine, nr. 3, 2023. pdf von Frederik Smit
Cover MR magazine, nr. 3,  2023. pdfCover MR magazine, nr. 3,  2023. pdf
Cover MR magazine, nr. 3, 2023. pdf
Frederik Smit119 views
Omslag MR magazine, nr 2, 2023, Wolters Kluwer von Frederik Smit
Omslag MR magazine, nr 2, 2023, Wolters KluwerOmslag MR magazine, nr 2, 2023, Wolters Kluwer
Omslag MR magazine, nr 2, 2023, Wolters Kluwer
Frederik Smit49 views
Omslag MR magazine nr 1 2023.pdf von Frederik Smit
Omslag MR magazine nr 1 2023.pdfOmslag MR magazine nr 1 2023.pdf
Omslag MR magazine nr 1 2023.pdf
Frederik Smit27 views
Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen ... von Frederik Smit
Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen ...Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen ...
Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen ...
Frederik Smit58 views
Onderwijsinspectie: meer focus op basisvaardigheden. Vergroot vakinhoudelijke... von Frederik Smit
Onderwijsinspectie: meer focus op basisvaardigheden. Vergroot vakinhoudelijke...Onderwijsinspectie: meer focus op basisvaardigheden. Vergroot vakinhoudelijke...
Onderwijsinspectie: meer focus op basisvaardigheden. Vergroot vakinhoudelijke...
Frederik Smit1.8K views
Sociaal veiligheidsbeleid een papieren tijger? De school als werkplek van geb... von Frederik Smit
Sociaal veiligheidsbeleid een papieren tijger? De school als werkplek van geb...Sociaal veiligheidsbeleid een papieren tijger? De school als werkplek van geb...
Sociaal veiligheidsbeleid een papieren tijger? De school als werkplek van geb...
Frederik Smit468 views
Gelijke onderwijskansen een uitdaging? Laat leerlingen ontdekken wat ze écht ... von Frederik Smit
Gelijke onderwijskansen een uitdaging? Laat leerlingen ontdekken wat ze écht ...Gelijke onderwijskansen een uitdaging? Laat leerlingen ontdekken wat ze écht ...
Gelijke onderwijskansen een uitdaging? Laat leerlingen ontdekken wat ze écht ...
Frederik Smit486 views
Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwondering,... von Frederik Smit
Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwondering,...Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwondering,...
Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwondering,...
Frederik Smit120 views
Cover Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwond... von Frederik Smit
Cover Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwond...Cover Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwond...
Cover Onderwijs als een avontuurlijke reis. Hoe geef je ruim baan aan verwond...
Frederik Smit91 views
Cover De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en wer... von Frederik Smit
Cover De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en wer...Cover De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en wer...
Cover De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en wer...
Frederik Smit390 views
Vertsterking van het onderwijs in burgerschap. Naar meer tegenmacht van leerl... von Frederik Smit
Vertsterking van het onderwijs in burgerschap. Naar meer tegenmacht van leerl...Vertsterking van het onderwijs in burgerschap. Naar meer tegenmacht van leerl...
Vertsterking van het onderwijs in burgerschap. Naar meer tegenmacht van leerl...
Frederik Smit148 views
De bijlesindustrie. Kunnen we nog zonder? von Frederik Smit
De bijlesindustrie. Kunnen we nog zonder? De bijlesindustrie. Kunnen we nog zonder?
De bijlesindustrie. Kunnen we nog zonder?
Frederik Smit375 views
Naar het nieuwe normaal. Hoe het onderwijs opkrabbelt uit de coronacrisis von Frederik Smit
Naar het nieuwe normaal. Hoe het onderwijs opkrabbelt uit de coronacrisisNaar het nieuwe normaal. Hoe het onderwijs opkrabbelt uit de coronacrisis
Naar het nieuwe normaal. Hoe het onderwijs opkrabbelt uit de coronacrisis
Frederik Smit616 views
Naar meer democratische besluitvorming. 'Geef ouders zeggenschap in plaats va... von Frederik Smit
Naar meer democratische besluitvorming. 'Geef ouders zeggenschap in plaats va...Naar meer democratische besluitvorming. 'Geef ouders zeggenschap in plaats va...
Naar meer democratische besluitvorming. 'Geef ouders zeggenschap in plaats va...
Frederik Smit327 views
Miljardeninjectie in het onderwijs en sleutelrol medezeggenschap von Frederik Smit
Miljardeninjectie in het onderwijs en sleutelrol medezeggenschapMiljardeninjectie in het onderwijs en sleutelrol medezeggenschap
Miljardeninjectie in het onderwijs en sleutelrol medezeggenschap
Frederik Smit437 views
Gespreid leiderschap: benut de aanwezige expertise. Trend in onderwijs én med... von Frederik Smit
Gespreid leiderschap: benut de aanwezige expertise. Trend in onderwijs én med...Gespreid leiderschap: benut de aanwezige expertise. Trend in onderwijs én med...
Gespreid leiderschap: benut de aanwezige expertise. Trend in onderwijs én med...
Frederik Smit363 views
De leraar of de leerling centraal? Concepten voor gelukkig werken en leren von Frederik Smit
De leraar of de leerling centraal? Concepten voor gelukkig werken en lerenDe leraar of de leerling centraal? Concepten voor gelukkig werken en leren
De leraar of de leerling centraal? Concepten voor gelukkig werken en leren
Frederik Smit657 views
Hoe verhogen we de schoolprestaties? Mensen maken het verschil von Frederik Smit
Hoe verhogen we de schoolprestaties? Mensen maken het verschilHoe verhogen we de schoolprestaties? Mensen maken het verschil
Hoe verhogen we de schoolprestaties? Mensen maken het verschil
Frederik Smit424 views

De opmars van de schoolhond. Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en werkgeluk?

  • 1. 4 MR magazine, nummer 1, februari 2022 Zorgt Charlie voor meer vrolijkheid en werkgeluk? DE OPMARS VAN DE SCHOOLHOND De kans bestaat dat als je een school binnenloopt, een vrolijk kwispe- lende hond je begroet. Dat is helemaal niet zo gek, want steeds meer schooldirecteuren en soms ook leerkrachten nemen hun sociaal opge- voede hond mee naar school en dan gebeurt er iets magisch. Leerlingen en personeel worden geraakt en enthousiast door de onvoorwaardelijke blijheid, affectie, toegankelijkheid, intuïtie, slim- heid en dankbaarheid van de viervoeter. Ze raken ervan overtuigd dat hun hond een positieve invloed heeft op het welzijn van leerlin- gen en personeel. En mogelijk ook op het gedrag, de motivatie of de leerprestaties van leerlingen. De kans is dan ook groot dat bestuur en medezeggenschapsraad instemmen met de ‘schoolhond’. Wat zijn de voorwaarden waaraan de schoolhond moet voldoen en welke ervarin- gen hebben scholen er al mee? Frederik Smit A l duizenden jaren gebruiken mensen honden als gezel- schapsdier. En dat is niet voor niets. Een hond is een roedeldier, nodigt uit tot contact, tot activiteit en geeft een gevoel van kameraadschap en vertrou- wen. Een op de vijf huishoudens in Ne- derland bezit een of meer honden. Maar honden hebben ook eigenschappen waar- door ze ingezet worden bij bijvoorbeeld de jacht, het hoeden van schapen en als politie- of blindengeleidehond. En ook onderwijsprofessionals zetten honden in voor therapie, begeleiding of onderwijs aan kinderen met speciale ondersteu- ningsbehoeften, zoals adhd en autisme. De definitie van assistentiehond is niet erkend en er is geen officieel accreditatie- systeem, zo blijkt uit Kamervragen. Een Europese norm voor assistentiehonden is echter wel in de maak. Over de inzet van schoolhonden is geen wet- en regelge- ving. Schoolteams verzoeken ouders in de schoolgidsen doorgaans geen honden mee te nemen op de speelplaats en in het schoolgebouw. Er is echter een trend dat steeds meer schooldirecteuren en leer- krachten hun eigen hond wél meenemen naar school en met instemming van be- stuur, mr, leerlingenraad, leraren en ou- ders hun hond tot ‘schoolhond’ promo- veren. Hoe schoolteams hun doorgaans zeer kindvriendelijke, geurloze poedels en labradoodles met hun zachtaardig karak- ter en allergievriendelijke vacht - dus geen keffertjes en vechtersbazen - inzet- ten varieert. Soms ligt de schoolhond voornamelijk in het kantoor van de direc- teur en mogen kinderen als beloning, of om af te koelen, met de hond knuffelen. In andere gevallen zetten leerkrachten honden in bij het leesonderwijs. Leerlin- gen die moeite hebben met lezen, mogen dan in aanwezigheid van de hond lees- meters maken. De focus kan ook liggen op het aanleren van sociale en intellectu- ele vaardigheden met de assisterende hond. Als ouders bezwaar hebben of leer- lingen en docenten het eng vinden en last hebben van allergieën komen ze niet in contact met de schoolhond. De Onder- wijsinspectie heeft geen probleem met het inschakelen van schoolhonden. Lichaamstaal van de hond Steffie van der Steen, universitair hoofd- docent aan de faculteit Gedrags- & Maat- schappijwetenschappen van de Rijksuni- versiteit Groningen, is enthousiast over de inzet van schoolhonden in het onderwijs en bevestigt dat het belangrijk is om dit onder strikte voorwaarden te doen.Van der Steen: ‘De begeleiders van de honden moeten rekening houden met het welzijn van de dieren, van de leerlingen en van het personeel. De hond dient volwassen te
  • 2. 5 MR magazine, nummer 1, februari 2022 > zijn, minimaal een puppycursus hebben gevolgd, een eigen plek hebben op school om zich terug te trekken en te kunnen rusten.Voorkom dat de hond de hele tijd ‘aan moet staan’ en last krijgt van stress. Er dient goed toezicht te zijn om er zeker van te zijn dat leerlingen de hond niet pla- gen en in bescherming genomen kan wor- den; het is geen speelgoed. Zorg voor een adequate hygiëne en houd rekening met eventuele allergieën van leerlingen en per- soneel.’ Honden gebruiken hun hele li- chaam, van oren tot staart, om te commu- niceren. Moeten leerlingen daar iets vanaf weten?Van der Steen: ‘Ja, het is belangrijk dat leerlingen de lichaamstaal van de hond leren lezen.Want als honden niet goed in hun vel zitten, is de kans op bijvoorbeeld bijtwonden groter.’ Is er onderzoek ge- daan naar de effecten van het inschakelen van honden in het onderwijs?Van der Steen: ‘Op basis van een recente Ameri- kaanse overzichtsstudie weten we dat het inschakelen van hulphonden in leeromge- vingen positieve effecten kan hebben op bijvoorbeeld het lezen en de ontwikkeling van sociale vaardigheden van leerlingen. De kwaliteit van de uitgevoerde onderzoe- ken is helaas matig om er harde conclusies aan te verbinden.’ Medezeggenschap De mr kan de inzet van een schoolhond op de agenda zetten en hierover afspraken maken met de schoolleiding en het schoolbestuur (artikel 6 lid 2Wms). De mr heeft instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling of wijziging van de regels van het veiligheids-, gezondheids- en welzijns- beleid, voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding (artikel 10 sub eWms). De mr heeft ook instemmingsbevoegdheid bij de vaststel- ling of wijziging van het schoolplan en het leerplan waarin de schoolhond een rol speelt (artikel 10 lid 1, onder bWms). De personeelsgeleding heeft instemmingsbe- voegdheid bij de vaststelling/wijziging van de regels van nascholing (artikel 12 lid 1, onder cWms) om de professionaliteit van de leerkrachten in de omgang met een schoolhond te optimaliseren. De ouderge- leding heeft instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling of wijziging van het beleid ten aanzien van de informatie tussen schoolleiding/bevoegd gezag en ouders (artikel 13 lid 1, onder kWms). Denk hierbij aan een blog, berichten op sociale media en voorlichting over de schoolhond. Charlie staat in de behandelplannen Werner Nijland, directeur van De Drie- master, school voor speciaal basisonder- wijs in Dronten: ‘Ik kon vorig jaar tijdens de coronapandemie geen oppas regelen voor m’n hond Charlie, een alerte, intelli- genteTibetaanse terriër en heb hem mee naar school genomen. Leraren en leerlin- gen waren enthousiast toen ze Charlie leerden kennen en stelden voor hem va- ker mee te nemen. Charlie is sinds begin dit jaar twee dagen per week aanwezig. Dit is besproken met het bestuur en de mr en ook zij zijn heel enthousiast.We hebben de inzet van Charlie in een nieuwbrief gecommuniceerd naar de ou- ders. Charlie heeft in de hal van de school inmiddels ook zijn eigen aanwezigheids- kaart met foto. Leerlingen kunnen ‘s och- tends bij binnenkomst van de school met- een zien of hij die dag aanwezig is. Zijn mand staat in mijn kamer. Leerlingen en een onderwijsassistent laten Charlie tus- sen de middag uit.’ Heeft Charlie een spe- ciale functie op school? Nijland: ‘Ja, onder onze zorgplicht valt dat we een ontwikke- lingsperspectief (OPP) opstellen waarin we aangeven welke eigenschappen van de leerling het onderwijs belemmeren of juist bevorderen en welke extra ondersteuning nodig is. Charlie voelt emoties goed aan en is heel sociaal. Hij staat nu ook in een paar behandelplannen van leerlingen. Deze kinderen mogen de klas uit als ze de behoefte hebben om met Charlie te knuf- felen. Dit lijkt een gunstige uitwerking te hebben op hun gemoedstoestand en soci- aal functioneren.’ Steffie van der Steen Charlie van De Driemaster
  • 3. 6 MR magazine, nummer 1, februari 2022 Juul zorgt voor rust De schoolhond van cbs De Braakhekke- school in Emmer-Compascuum is een mix van een Anatolische herder en een golden retriever. Directeur Joyce Seijbel: ‘Na een turbulente periode bij ons op school was het leerlingenaantal gehalveerd en zijn we in 2017, na de zomervakantie, met een volledig nieuw team gestart. Er was veel boosheid en verdriet bij de kinde- ren, omdat ze hun juffen, vriendjes en vriendinnetjes misten.We zochten een ‘verbinder’ en kwamen in onze zoektocht tenslotte via StichtingVerhuisdieren uit bij een kindvriendelijke hond, afkomstig uit Roemenië. Ik heb de zorg voor Juul op me genomen. Juul staat open voor aandacht van leerlingen en komt dit ook zelf actief vragen. Ze weten dat je Juul niet mag roé- pen maar dat ze zelf naar je toekomt en dat je haar rustig moet benaderen. Ze vin- den Juul grappig en leerzaam. Leerlingen lezen haar ook voor en dat werkt motive- rend. Kinderen kijken vaak in verwonde- ring naar wat Juul doet; praten met elkaar over haar en dat versterkt het groepsge- voel. Ze is sensitief, voelt aan of iemand zich verdrietig of alleen voelt. Je kunt altijd bij haar terecht als je troost nodig hebt. Dan aaien kinderen over haar kop en dan is het weg zeggen ze.’ Kinderen zijn soms impulsief. Kan jullie schoolhond daar wel tegen en wat gebeurt er dan? Seijbel: ‘Als kinderen druk zijn, rennen en gillen, dan blaft ze en houden de kinderen er vanzelf mee op. Juul zorgt voor rust op school.’ Op verzoek van de leerlingenraad Ramona Frenk is directeur van Brede schoolVossenburcht in Nijmegen. De school nam op verzoek van de leerlingen- raad een schoolhond, labradoodle Charlie, nadat leerlingen er iets over hadden gezien in het Jeugdjournaal. ‘We hebben het ge- daan in overleg met het team, het school- bestuur en de mr. Sommige leerkrachten vroegen zich af hoe dat nou moest met een hond op school, maar alle bezwaren verdwenen als sneeuw voor de zon toen ze er eenmaal was. Eind vorig jaar, Charlie was toen nog een pup, kwam ze onder be- geleiding van een hondentrainer wennen aan de drukte op onze school. De leerlin- gen kregen ook les hoe ze met haar om moeten gaan. Als regel hebben we dat je Charlie alleen mag aaien als je dat rustig doet. Ze heeft de harten van de leerlingen veroverd. Charlie heeft ook een eigen schoolfoto op de website en is aanwezig bij de intakegesprekken met nieuwe ou- ders, zodat ze weten dat er regelmatig een hond op school is.We hebben met de leer- krachten onderling afgesproken wat we van de leerlingen verwachten hoe ze zich opstellen naar Charlie. Ik neem haar twee dagen per week mee naar school en ben altijd bij haar in de buurt.’Wat is de meer- waarde van een schoolhond? Frenk: ‘Charlie voelt de kinderen goed aan en ze betekent veel voor hen als troost- en knuf- felhond. Leerlingen leren met name van haar hoe belangrijk het is om duidelijk te communiceren, anders luistert ze niet naar je. Ze brengt ook rust en huiselijk- heid, waardoor leerlingen zich heel veilig en prettig voelen op school.’ Leukste hond van Nederland Australian labradoodle Pieter gaat sinds 2017 een dag in de week met leerkracht Tips van Erna Nijeboer Voorwaarden om een schoolhond in te zetten zijn: • Zet de schoolhond in vanaf de leeftijd van circa anderhalf jaar. • Neem een schoolhond hooguit drie dagdelen in een week. • Een schoolhond moet altijd een gecertificeerde therapiehond zijn. En hij moet elke twee jaar opnieuw getest worden op geschiktheid. • Een gedegen opleiding voor hond en begeleider is echt van belang. • Laat de schoolhond nooit alleen met leerlingen; de begeleider is er altijd bij. • Er moet voldoende afwisseling zijn tussen in- en ontspanning tijdens zijn inzet. Een schoolhond heeft voldoende rust nodig om alle prikkels van school te kunnen verwerken. Het is echt hard werken voor een hond. • Een schoolhond kan meerwaarde hebben voor het onderwijs, mits hij verant- woord wordt ingezet waarbij zijn welzijn altijd voorop hoort te staan. Juul van de De Braakhekkeschool Charlie van deVossenburcht
  • 4. 7 MR magazine, nummer 1, februari 2022 groep 1-2 Erna Nijeboer van basis- school De Noorderborch in Almelo mee naar haar werk: ‘Pieter heeft een eigen Facebookpagina en was een paar jaar geleden uit 1400 inzendingen door hon- denkenner Martin Gaus met vier andere honden geselecteerd voor de titel Leuk- ste Hond van Nederland. Ik nam hem af en toe mee naar school, dat sloeg erg aan. De directeur en m’n collega’s von- den het een goed idee om Pieter in te schakelen.’ Hoe lief en leuk ook, een hond blijft een dier met een eigen wil. Nijeboer: ‘Ik heb cursussen gevolgd over Animal Assisted Interventions (AAI) en over hoe ik de hond op een verantwoor- de manier in kan zetten op school. Mijn collega’s heb ik informatie gegeven over hondentaal en hoe om te gaan met een hond. Het is ook belangrijk kinderen te leren hoe ze een hond moeten benade- ren en dat ze hem niet mogen omhelzen of aan de staart trekken. Pieter gaat nor- maal gesproken een dag(deel) per week mee naar school. Hij brengt rust, maakt hyperactieve kinderen rustig, helpt kin- deren met lezen die een hekel hebben aan lezen of dyslectisch zijn, stelt kinde- ren gerust die faalangst hebben door ge- woon naast ze te liggen. De leerlingen met een andere culturele achtergrond keken in het begin de kat uit de boom, maar gaan nu ook heel goed met Pieter om. In samenwerking met de Stichting AAI-Maatje heb ik een verdiepingscur- sus voor leerkrachten ontwikkeld die hun eigen hond op een veilige en ver- antwoorde manier willen inzetten op een basisschool (zie kader).’ Een ongedwongen en vrolijke sfeer Niet alleen in het basisonderwijs zijn schoolhonden te vinden, ook in het voortgezet onderwijs zien ze er de voor- delen van in. Op het Montfort College voor vwo, havo en mavo, Daltonschool in oprichting, zorgt labradoodle Monty voor een ongedwongen en vrolijke sfeer. Locatiedirecteur Nanda van Lent: ‘Mon- ty is nu twee jaar en vanaf dat ze drie maanden was, nam ik haar af en toe mee naar school. Ik kreeg positieve reacties van de leerlingen, de leerlingenraad en collega’s en zij vroegen me of ik haar niet vaker mee kon nemen. Ik heb me erin verdiept wat het betekent om een ‘school- hond’ te hebben en ben een individuele hondentraining gaan volgen. In het gehe- le proces zijn leerlingen, medewerkers en de oudercommissie betrokken. De leer- lingenraad heeft voor de naam Monty gekozen. Ik heb met Monty een periode proef gedraaid om haar een zachte lan- ding te geven en te laten aarden op school. Dat ze kon wennen aan de geur, de drukte, de harde geluiden, zoals het dichtslaan van deuren, de grote verschil- len in de manieren waarop leerlingen met haar omgaan, variërend van liefdevol tot heel ruw. En met een collega afspraken gemaakt die er moeite mee heeft als ze los rondloopt.’Welke rol speelt Monty op school?Van Lent: ‘Ze heeft haar eigen plek in mijn kamer en loopt los in de me- diatheek als de leerlingen die daar op dat moment bezig zijn, er geen bezwaar te- gen hebben. Dat geeft een huiselijke sfeer waar leerlingen zich goed bij voelen en dat heeft een positieve invloed op hun welbevinden. De leerlingen mogen met Monty rondlopen en spelen. Er gebeurt vaak echt iets met ze als Monty hen kwis- pelend aankijkt. Ik heb ook gemerkt dat leerlingen met bijvoorbeeld liefdesver- driet of andere problemen in hun privé- leven steun hebben aan haar. Er zijn ook leerlingen die honden eng vinden, hen laat ik zien op welke manieren je daar mee om kunt gaan.’ < Dr. Frederik Smit is onderzoeker en adviseur onderwijs, https:// frederiksmit.net. • Arthur Japin (2021). Honden voor het leven. Mozaïek. • Sam Griep (2021). I’m going to try with a little help from my friend. A study on reading dog programs in the Netherlands. • Katie M. Reilly, Olusola O. Adesope & Phyllis Erdman (2020). The effects of dogs on learning: a meta-analysis. Anthrozoös, 33(3), 339–360. • Aanhangsel van de Handelin- gen; 2018-2019, nr. 853. Vragen van de leden Bergkamp en Pa- ternotte (beiden D66) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Infra- structuur en Waterstaat over de behandeling van assistentiehon- den door luchtvaartmaatschap- pijen. • RIVM. Huisdieren. Hygiëne en huisdieren. • Frederik Smit (2017). De nieu- we medezeggenschap in het on- derwijs. Leren verlangen naar de eindeloze zee. SWP. Pieter van De Noorderborch Monty van het Montfort College