Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Rogaland Energisenter skisser

731 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Rogaland Energisenter skisser

 1. 1. A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dkresROGALAND ENERGISENTER Fremtidens byg • energiop timering + bæredygtighed • fase I • 18. ma j 2010 A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk
 2. 2. Fremtidens byg • e n e r g i o p t i m e r i n g + bæredygtighed • fa s e II • 1 8 . m a j 2 0 1 0 A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk
 3. 3. RES, Rogaland Bæredygtighed TeknologiEnergisenterRESRogalandEnergisenter er en sammenslutning af en række af byg-gebranchens aktøre, som i fællesskab ønsker at udvikle dereskompetencer indenfor energioptimering og fremtidens krav inden-for byggeriet. RogalandEnergisenter (RES) skal derfor være et na-tionalt og internationalt forskings- og udviklingscenter for energief-fektivisering i forbindelse med bolig og næringsbygg.Udgangspunktet for byggeriet er et fælles ønske om at skabe etfremtidens byg, som på den ene side fremviser RES-medlemmer-nes forskellige faglige kunnen, og på den anden side et signalbyg-geri med energioptimering og bæredygtighed i fokus.Byggeriet skal i drift virke som katalysator for udvikling af fremti-dige energiprodukter og løsninger, og samarbejde, interaktion ogsymbiose ifht. produktudvikling, vidensudveksling og undervisninghvilket derfor skal syrkes og understreges i byggeriets formsprogog arkitektur.KONCEPT Håndværk og traditionerAt skabe et energirigtigt og bæredygtigt byggeri, som afspejlerRES´s holdninger og virke er det bærende koncept bag projektetsarkitektur.En arkitektur som forholder sig til både ny og gammel viden inden-for energirigtigt byggeri. Dels den gamle kendte viden omkring denenkle byggetekniske viden, så som brugen af bæredygtige materi-aler, skorstenseffektens brug ifht. ventilering samt genbrugstankeni drift og vedligeholdelse.Derudover den nye viden, som hovedsagelig er teknisk funderet.Og som oftes forbindes med nyopfundne teknikker og løsninger,som gør byggeriet intelligent og dermed også energirigtigt i samletenergiforbrug.RES-byggeriet tager afsæt i begge videnskaber, og forsøger atdanne en symbiose mellem de to modpoler. Derfor skal arkitek-turen såvel eksteriørt som interiørt konstant veksle mellem den rånaturlige bæredygtighed og den fine teknologiske energioptime-ring. Et sammenstød mellem de to sider, som i arkitekturen giveren kant og en blødhed som tilsammen skaber et interessant ogspændende energisenter. A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk
 4. 4. Fjeld Beplantning KONTEKST KONTEKST Byggeriet placeres i en storslået dalkontekst, hvor høje kantede fjelde omgiver sitet, og en elv løber gennem områ- det, tæt på byggeriet. På den ene fjeldside løber vejanlæg på plateauer placeret længere oppe end byggesitet. Herfra kan byggeriet betra- ges, og signalværdien er derfor fra denne vinkel særdeles vigtig. Den markante kontekst giver mulighed for et dominerende Elv formsprog, idet selv en voldsom arkitektur vil kunne ind- passe sig den omkringliggende natur med fjeldlandskabet og skiftende plateauer i landskabet. A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk
 5. 5. FORMSPROGFORMSPROG Formsproget for RES tager afsæt i kendte geometriske former,som TREKANTEN og KVADRATET. Idet man ved dette udgangs-punkt skaber et mere økonomisk fordelagtigt byggeri, fremfor etbyggeri som består af organiske eller mere uafklarede former.Derudover formår de simple kendte former også ved forening at KERNER OG FLOWgive et yderst interessant og varrieret formsprog, som kan skabeen arkitektur, der både udstråler kompleksitet og fremtid, hvilketder netop er ønsket for RES-byggeriet. KERNER OG FLOWDe geometriske former sættes sammen til en kompakt form, hvor-ved man minimerer byggeriets overflader ogdermed igen tilgodeser økonomien. Hver enkel form løftes nu iforskellige højder, og byggeriets rumlighed Isometridannes. Enkelte steder vinkles tagfladerne ned eller op til tilstø-dende højder, og den innovative form skabes. Det skarpskårne formsprog kan direkte aflæses i den omkringlig-gende natur, med skarpe overflader og høje fjeldsider.Og byggeriet tilpasser sig derfor sin kontekst.UDVIDDELSE OG TILBYGNING Idet bygningens formsprog minder om det fjeld og stenlandskabsom omgiver sitet, vil en eventuel udviddelse af byggeriet fortsæt-te denne fortælling. Som man kender det fra stenskred , kan derfra tid til anden rulle fjeldstykker ned i dalområderne, og med tidenvil mange sten placere sig i dalens grønne beplantning, som mi-nifjelde på en grøn bund.Ligeså kan RES udviddes, men flere skarpkantede bygninger idalområdet. Dette faktum giver stor frihed ved en evt. udviddelse,idet nye bygningskroppe ikke er bunden af en bestemt geometrieller størrelse fra den eksisterende RES, når blot nye bygningerogså mimer den omkringliggende natur. Det er jo et faktum atingen sten eller fjeldstykker er 100% ens! Stenskred A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk
 6. 6. Kerne II Kerne I Atrium PLANSTRATEGI PLANSTRATEGI Bygningen består interiørt af kontore og laboratorier placeret mod henholdsvis nord/øst samt mod vest omkring et trekantet atrium. ATRIET KERNER OG FLOW Atriet varriere op gennem bygningen, og placeres på hvert niveau med et loungeområde, udformet som en halvering af atriets areal, også med form som en trekant. I loungeområderne strækker trap- per sig fra niveau til niveau. Og atriumområdet bliver dermed også center for den generelle bevægelse i bygningen. Testområde + undervisning TESTOMRÅDE + UNDERVISNING I den sydligste del af bygningen er de store samlingsrum som te- stområder og undervisningsrum placeret. KERNE I Opbygning Afgrænsningen mellem samlingsrummene og kontordelen er det N tekniske showroom (kerne I). Denne placeres som en kerne, der gennemløber hele bygningen vertikalt. Kontor/lab. KERNE II Som buffer mellem bevægelsesbåndet, der løber langs atriets Atrium ydersider, placeres mod øst en fast kerne til toiletter, trappe, de- Kerne II pot og elevator. Kontor/lab. Kontor/lab. V Ø KONTOR/LAB. Kontore og laboratorier er placeret langs bygningens facader, og de har dermed bedst mulig dagslys, idet rummene ikke er dybe men lange. Denne placering af kontore og laboratorier giver muligheden for Kerne I en åben planløsning uden skillevægge mellem de forskellige om- råder, hvis dette måtte være ønskeligt. Men det kan også enkelt inddeles i mindre rum, blot ved placering af lette glas- eller skil- Testområde + levægge på tværs af de langstrakte rum, hvis man skulle ønske en undervisning større adskillelse mellem de forskellige medlemmers arealer. En planløsning med indretningsfrihed for den enkelte bruger af Bevægelsesbåndet gennem bygningen huset, i såvel projekteringsfasen som efter opførelse. S A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk
 7. 7. Inspiration: High Line Park 02 00 13 09SITUATIONSPLAN 07 11 05Området omkring byggeriet udlægges som henholdsvis for- 10plads og medarbejderparkering. Forpladsen er indrettet tilparkeringsareal for besøgende og med ankomstområde med 06niveaufri adgang til bygningen til bl.a. handicappede og gå-ende. Mod syd placeres indkørsel for varelevering med tilhø-rende medarbejderparkering og mulighed for varegård ol. 08Belægningens udformning mimer byggeriets former og linierog materialesammensætning således byggeri og plads for en 00 Parkeringsammenhørrighed. 14 01 Vareindlevering 02 VandmiljøPladsernes materialer består af en grøn naturlig del, med be- 03 Beplantet arealplantning og vandmiljø samt en hård grå del med granitfliser 04 Extra parkeringog beton som også benyttes interiørt. De to typer flettes sam- 05 Ankomstvejmen og har dermed en struktur med genkendelighed til det 06 Eksisterende parkeringomkringliggende landskab med fjelde og grønne områder. 07 Hovedindgang 08 OvenlysImellem den hårde belægning går linier fra facadestrukturen 03 09 Vandrendeigen, og der indlægges varrierede stålbånd som bl.a. ledeli- 10 Forpladsnier for blinde og sehæmmede. 11 Handicapledelinier 12 12 Elv 01 13 Covent 14 Tagterrasse 04 Situationsplan 1:500 A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk
 8. 8. PLAN NIVEAU 0 I niveau 0 placeres ankomstområdet, til det uformelle møde/ venteområde. Ligeledes placeres den fælles reception i dette niveau, i direkte kontakt med gårdmiljøet og dermed også atriet. Denne placering af modtagelsen af besøgende giver et uformelt og imødekommende førstehåndsindtryk med bygningen, hvor mennesker og grønne rum placeres lige indenfor døren. Langs niveau 0´s facade placeres kontore og laboratorier. Mens der mod syd placeres testområdet, med mulighed for mock-up-rum i en dobbelthøj del mod vest. Dette dobbelthøje og enkelte steder tribelhøje areal giver desuden mulighed for at bese mock-up´s fra niveauet ovenover. Plan 1:200 A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk
 9. 9. PLANNIVEAU 1 På niveau 1 placeres undervisningsdelen mod syd, hvorder er mulighed for visuel kontakt til testområdet neden-under. Denne kontakt giver mulighed for at inddrage test-området i undervisningen, og kæder samtidig to megetforskellige områder sammen.Kontor/lab. er placeret som på de øvrige niveauer, medmulighed for underinddeling af de forskellige arealer, hvisden enkelte bruger ønsker det. Plan 1:200 A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk
 10. 10. PLAN NIVEAU 2 På niveau 2 er kontor/lab.-området igen placeret langs fa- caderne af bygningen. Således arbejdsrummene får mest mulig sollys. Og mod syd er ligeledes placeret et produkti- ons/kontor område. I denne syddel er et dobbelthøjt rum placeret vest for . Dermed skabes også her kontakt mel- lem testområdet, undervisning og endelig dette niveau. En kontakt som sikrer at testområdet har fysisk plads i højden, men også at testområdet bliver eksponeret for de andre brugere af bygningen. Plan 1:20010 A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk
 11. 11. PLANNIVEAU 3 På dette niveau placeres kantinen i det høje rum mod nordog øst. Denne placering giver mulighed for at benytte kan-tinen til mere formelle samlinger ved f.eks. fællesmøder,receptioner eller salgsmøder. Et vigtigt rum i bygnignen,som skal skabe kontakter på tværs af virksomheder ogmennesker. I den vestlige ende af kantinen, er et spisemø-delokale placeret. Dette rum er til mere intime møder, somher har mulighed for et madarrangement i et privat hjørneaf bygningen.I direkte forbindelse med kantinen, placeres et køkken Plan 1:200med tilhørende depot, såfremt det skulle være ønsket ikkeat benytte et køkken i bygningen, vil dette rum kunne ind-drages til andre faciliteter, som f.eks. omklædning eller mo-tionsrum. A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk 11
 12. 12. PLAN TAGNIVEAU Fra kantinemiljøet er der mulighed for at bese tagkonstruk- tionen på tætteste hold på bygningens tagterrasse. her er der også plads for afslapning eller spisning når vejret tillader det. I forbindelse med tagterrassen er der indrettet et ekstra de- pot til opbevaring af tagterrassens møblement i f.eks. vin- terhalvåret. Yderligere er det på tagterrassen muligt at placere krydder- urter og evt. højbede til grønsager, således køkkenperso- nalet har direkte kontakt til egne urter. Plan 1:20012 A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk
 13. 13. Atrium 1:50ATRIUMATRIUM Centralt i bygningen placeres husets færdselscentrum; ettrekantet atrium. Dette atrium roterer sin placering for hveretage, og en varrieret og menneskelig skaleret oplevelse afdette rum opstår.Atriet er særdeles vigtig for interaktionen i huset. Det giverbåde visuel kontakt niveauerne imellem, og fysisk kontakti form af sine trapper som forbinder niveauerne. Hermedstyrker huset at brugerne mødes, når de færdes på tværsaf atriet.Atriet er i niveau 1 indrettet som et uformelt gårdmiljø medbeplantning og belægning som på forpladsen. Hermedtrækkes husets ydre ind og omvendt. Denne sammenhør- kombination mellem lyse overflader og grøn beplantning.righed mellem ude og inde giver en uformel og offentligkarakter i bygningen, som med det visuelle overblik overbygningen i atriet, gør færdsel for den besøgende mere fri.Et indre, som i sin indretning byder fremmede velkommen,og som gør det overskueligt at bevæge sig rundt, og nemtat finde vej. Inspiration: A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk 13
 14. 14. INTERIØR atrium I niveau 0 er et bevægelsesbånd i belægningen place- ret omkring gårdmiljøet, denne bevægelse genbruges videre op gennem huset. Ved at understrege båndet i det første niveau, kan bru- gerne af huset videre op gennem bygningen igen be- nytte sig af denne færden, og færdsel gennem huset bliver overskuelig her vha. materialeskift. Atriets gårdmiljøet i niveau 1 har skiftende belægninger, som giver mulighed for intime rum, der understøttes af beplantningen, som skaber luftige vægge og dermed rum. Atriet indeholder ikke deciderede vægge, så der er sta- dig mulighed for at færdes i gårdmiljøet som i et stort rum. Brugeren får herved mulighed for valget mellem intimi- tet og fællesskab, og dermed forskellige måder at op- leve og bruge gårdmiljøet på.14 Visualisering atrium, niveau 1 A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk
 15. 15. Visualisering atrium, niveau 0 A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk 15
 16. 16. overflader HØJTEKNOLOGISK OG MENNESKELIGT Med udgangspunkt i tankerne omrking brugen af både ny og gammel viden i byggeriet, går disse tanker igen i valget af materialer. En sym- biose mellem rene, stramme og højteknologiske materialer og traditio- nelle, naturlige og stedstypiske materialer, kan frembringe en interes- sant kontrast. Derfor er huset eksteriør såvel som interiør en vekslen mellem varme og bløde materialer, som træ og stof over mod kolde og hårde materialer som natursten, beton, glas og stål. En kompination som udstråler frem- tid og højteknologi uden at miste menneskeligheden og imødekom- menheden. Inspiration; Metaliske overflader, med et teknisk udtryk. Green Lighthouse, CCO, DK. Inspiration; Træfacade med lamelstruktur i et moderne formsprog.16 A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk
 17. 17. FACADEOPBYGNING FACADE Facaden er opbygget af en betondel med stor termisk masse inderst og en solafskærmningsskærm yderst. Betondelen fungere bl.a. som termisk masse for bygningen, samt med solindtag i form af vinduer. Solafskærmningen består af trekantede lameller, placeret lodret på bygningens betonfacade. På den solorienterede side er tyndfilmssolceller placeret, mens der på de andre sider er placeret en træbeklædning. Disse kontrasterende materialer, spiller videre på fortællingen om den nye viden og den gamle, ved sammensætningen af højteknologiske solceller og det tradionsbundne materiale; træ. KERNER OG FLOW KERNER OG FLOW V.ha. trekantsopbygningen formår lamellerne at give den forbipasse- rende på vejanlægget på plateauet oppe på fjelsiden, en varrierende oplevelse af bygningen, idet trekantslamellerne flimrende vil skifte fra de sorte solceller til træbeklædning og igen til solceller, alt imens man som bilist suser forbi byggeriet. En anderledes og interessant bygningsop- levelse i høj fart. KERNER OG FLOW KERNER OG FLOWA. Betonelementer med vinduesbånd B. Lameller som solafskærmning og tilsom grundstruktur montering af teknikC. Lamelfacaden føres videre i taget D. Lameller vendes som belægning for Facadeudsnit af det tredimentionelle facadeudtryk. tagterrassen A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk 17
 18. 18. NORD Facade 1:20018 A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk
 19. 19. SYDØST Facade 1:200A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk 19
 20. 20. SYDØST Facade 1:20020 A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk
 21. 21. SYDVEST Facade 1:200A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk 21
 22. 22. VEST Facade 1:20022 A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk
 23. 23. SYD Facade 1:200A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk 23
 24. 24. Atrium Vertikal plantevæg Inspiration: Vertikal plantevæg LÆNGDESNIT A-A • Atriet forskyder sig op gennem bygningen, og giver en varrieret oplevelse. • Den vertikale plantevæg bløder atriet op, og er medvirkende til forbedring af arbejdsklimaet. • I den sydlige del skabes visuel kontakt mellem niveauerne ved at trække dækkene tilbage ifht. de underliggende niveauer. Herved kan man i f.eks. undervisningsdelen få et tydeligt overblik over testområdet i f.eks. en under- visningssituation.24 A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk
 25. 25. LÆNGDESNIT C-C• Kerne I i den østlige del af bygningen indeholder bl..a toiletter,depotrum og flugvejstrappe.• Kantine med ekstra højde og varrieret rumoplevelse placeret Flugtvejstrappemod nord.• Handicaptoiletter og elevator inkoorporeret i kernen. Depot for tagterrasse Depot A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk 25
 26. 26. visualisering EKSTERIØR Eksteriørt opleves bygningen som en afgrænset monolitisk form, med referencer til fjeldlandskabet. Derfor indpasser bygningen sig i konteksten, og giver stedet en ekstra di- mension. Facadestrukturens forskellighed opleves også tæt på byg- ningen. idet lamellernes skiftende overflader, konstant for- andrer sig hvis man bevæger sig omkring byggeriet. Denne skiften sammen med den vekslende form, gør to- taloplevelsen af byggeriet varrieret og nysgerigheden pires. Og man får lyst til at bevæge sig omkring det næste hjørne, for at se hvad bygningen hér skulle gemme på.26 A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk
 27. 27. MATERIALER Granit Stål/solceller Træ Beplantning Tværsnit B-B 1:200 A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk 27
 28. 28. Billede 1 TEKNIK TEKNIK rummets ydervægge, som tekst, billed og sta- Det tekniske showroom tistik. Brugere af huset har herved mulighed for Mod syd, placeret som en gennemgående kerne hele tiden at blive gjort opmærksom på tema- i bygningen er husets maskinrum; det tekniske erne bag huset og dets medlemmer. showroom. Dette rum indeholder teknik, data og energieffektive løsninger for bygningen. Centraliseringen og eksponering af den tekni- ske del i bygningen, giver endvidere mulighed Idet huset skal bruges som eksponering for for undervisning i de energioptimerende pro- medlemmernes produkter og løsninger, er alt i dukter og løsninger. det tekniske showroom synliggjort for beskue- ren. Der er synlige installationer i væggene, hvor I det tekniske showroom placeres som fornævnt ledninger og teknik er placeret bag glasvægge, også servere og andet dataudstyr, idet disse og centralt i rummet, er den større tekniske del udstråler megen varme, som ved en placering placeret, så som køling, servere osv. i nær kontakt med kølingsanlæg og varmegen- vindingsanlæg, kan genanvendes ved tilkopling På ydersiden af det tekniske showroom, for- til de øvrige anlæg. midles data vedrørende bygningens brug og drift. Ved hjælp af projektore projekteres data vedrørende energiforbrug og energidannelse i Principskitse; Det tekniske showroom28 A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk
 29. 29. FACADEFacadelamellerne har et trekantet snit. Medsolcellefilm placeret på lamellernes solside,mens der på den anden side placeres træ. A2 arkitekterne a/s • Nupark 49 • 7500 Holstebro • 9610 5610 • www.a2arkitekterne.dk 29

×