Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Pavlidou~vatomouro

357 Aufrufe

Veröffentlicht am

Εργασία για το βατόμουρο

Veröffentlicht in: Lebensmittel
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Pavlidou~vatomouro

  1. 1.  Σξ είδξπ ασςό τσςεύεςαι ρε όλη ςημ Δσοώπη αλλά και ρε πξλλέπ πεοιξυέπ ςηπ Αμεοικήπ. Έυει έοπξσρα αμάπςσνη και γι’ ασςό υοειάζεςαι και σπξρςύλχρη. Ο οσθμόπ αμάπςσνηπ ςξσ είμαι πξλύ γοήγξοξπ και ρε πξλλέπ πεοιξυέπ αμά ςξμ κόρμξ έυει αμακηοσυςεί χπ έμα από ςα πιξ επιθεςικά ζιζάμια. Ο καοπόπ ςξσ υοηριμξπξιείςαι εσοέχπ ρςξμ ςξμέα ςηπ μεςαπξίηρηπ ρε υσμξύπ, μαομελάδεπ κ.α.
  2. 2.  Σα άμθη ςξσ είμαι μικοά ,λιλά, οξζ ή λεσκά. Αμθίζει ςξμ Ιξύμιξ και Ιξύλιξ και ςξμ ρσμαμςξύμε ρε τοάκςεπ, δάρη και οσάκια. Οι οίζεπ και ςα τύλλα ςξσ βξςάμξσ πεοιέυξσμ ρςσπςικά, τοαγκαοίμη (ςξμχςικό ςηπ μήςοαπ), ςαμίμεπ και πξλσπεπςίδια. Οι καοπξί πεοιέυξσμ βιςαμίμεπ Α, Β, C, Δ, αμόογαμεπ ξσρίεπ , κιςοικό και μηλικό ξνύ, ιμβεοςξράκυαοξ μέςαλλα, πςηςικό έλαιξ.
  3. 3.  Η αμθξτξοία ςξσ νεκιμά από ςξ ςέλξπ ςημ άμξινηπ και ρσμευίζει έχπ ςιπ αουέπ ςξσ τθιμξπώοξσ. Σα άμθη είμαι εοματοόδιςα και ασςξγόμιμα. Η καοπξτξοία δημιξσογείςαι ρε βλαρςξύπ εμόπ έςξσπ, δηλαδή ρςημ ζχηοή βλάρςηρη πξσ είυε δημιξσογηθεί ςξ ποξηγξύμεμξ έςξπ. Η χοίμαμρη ςχμ καοπώμ νεκιμά από ςα μέρα ςξσ καλξκαιοιξύ και ρσμευίζει έχπ ςα ποώςα κούα ςξσ υειμώμα. Αμάλξγα με ςημ πξικιλία έυξσμε και διατξοεςικά κύμαςα χοιμάμρεχπ ςχμ καοπώμ, δηλαδή μπξοεί μα είμαι ποώιμεπ, μέρξ-ποώιμεπ και ςέλξπ όφιμεπ.
  4. 4.  Σξ βόςαμξ δοα χπ ρςσπςικό, ςξμχςικό, δσμαμχςικό, αμςιπσοεςικό, ελατοώπ διξσοηςικό, ετιδοχςικό και απξςξνιμχςικό. Οι καοπξί ςξσ βαςόμξσοξσ βελςιώμξσμ ςημ πέφη, αμξίγξσμ ςημ όοενη και ασνάμξσμ ςημ πεοιρςαλςικόςηςα ςχμ εμςέοχμ. Χοηριμξπξιξύμςαι για αρθέμειεπ ςξσ ρςξμάυξσ και ςξσ ρσκχςιξύ, τλεγμξμέπ ςηπ υξλήπ, γαρςοίςιδα, γαρςοξοοαγίεπ και ρκξσλήκια ςχμ εμςέοχμ. Οι καοπξί υοηριμξπξιξύμςαι τοέρκξι και σπό μξοτή ατεφήμαςξπ. Ο υσμόπ ςχμ τοέρκχμ βαςόμξσοχμ και ςξ έγυσμα ςξσ τσςξύ πίμεςαι για μα ρβήρει ςημ δίφα ρςιπ εμπύοεςεπ καςαρςάρειπ., πμεσμξμία και δύρπμξια. Σξ ατέφημα ςχμ τύλλχμ ςξσ λαμβάμεςαι ρςα κοσξλξγήμαςα, βήυα, αρθέμειεπ ςχμ άμχ αμαπμεσρςικώμ Οι καοπξί ςξσ βαςόμξσοξσ υοηριμξπξιξύμςαι ρε λικέο, ριοόπια, μαομελάδα, κοαρί και για μα δίμξσμ άοχμα ρςξ νύδι. Σξ αιθέοιξ έλαιξ ςχμ καοπώμ ςξ ποξρθέςξσμ ρε ραμπξσάμ και καλλσμςικά μπάμιξσ.
  5. 5.  Σα βαςόμξσοα έυξσμ μεγάλη πεοιεκςικόςηςα ρε τσςικέπ ίμεπ ρε ρύγκοιρη με ςα πεοιρρόςεοα άλλα τοξύςα. Μια υξύτςα βαςόμξσοα δίμει ρυεδόμ ςξ μιρό ςηπ ρσμιρςώμεμηπ ημεοήριαπ πξρόςηςαπ ρε μαγμήριξ, ςξ ξπξίξ βξηθά ρςη δημιξσογία εμόπ ρσμδεςικξύ ιρςξύ, ζχςικήπ ρημαρίαπ για ςη μ ιρυσοή δξμή ςχμ ξρςώμ.  Απξςελξύμ πηγή πλξύρια ρε βιςαμίμη C, η ξπξία είμαι ζχςικήπ ρημαρίαπ για ςξ αμξρξπξιηςικό μαπ ρύρςημα και ςημ καοδιαγγειακή σγεία, ατξύ ρσμβάλλει ρςη μείχρη ςηπ αοςηοιακήπ πίερηπ. Έμα άλλξ υαοακςηοιρςικό ςχμ βαςόμξσοχμ είμαι όςι είμαι πλξύρια ρε ςαμίμεπ. ΢ε εμδευόμεμη επατή ςξσπ με ςξ δέομα, ρτίγγξσμ ςξσπ ιρςξύπ, γεγξμόπ πξσ βξηθά ρςη ρσρςξλή ςχμ αιμξτόοχμ αγγείχμ και καςά ρσμέπεια ρςη μείχρη ςηπ ελατοξύπ αιμξοοαγίαπ. Μια άλλη ιδιόςηςα είμαι όςι πεοιέυξσμ αμθξκσαμίμεπ πξσ απξςελξύμ τσρικέπ υοχρςικέπ με αμςιξνειδχςικέπ ιδιόςηςεπ. Μεοικέπ από ςιπ αμθξκσαμίμεπ αμαρςέλλξσμ ςημ αμάπςσνη ςχμ καοκιμικώμ κσςςάοχμ, εμώ πεοιέυξσμ και τλαβξμξειδή πξσ απξδεδειγμέμα δοα απξςελερμαςικά έμαμςι ςξσ καοκίμξσ ςξσ δέομαςξπ και ςξσ πμεύμξμα
  6. 6.  Δσεογεςικά για ςη μμήμη είμαι ςα βαςόμξσοα ρύμτχμα με μέα έοεσμα Αμεοικαμώμ επιρςημόμχμ από ςξ παμεπιρςημιακό μξρξκξμείξ ςξσ Cincinnati. Όπχπ απξδείυςηκε από ςημ έοεσμα, έμα πξςήοι υσμξύ βαςόμξσοξ ςημ ημέοα εμιρυύει ςη μμήμη και βξηθά ρςημ ποόληφη ςξσ Αλςρυάιμεο. Για ςιπ αμάγκεπ ςηπ έοεσμαπ ξι επιρςήμξμεπ ενέςαραμ ςημ επίδοαρη πξσ είυε ξ υσμόπ βαςόμξσοξσ ρε 9 εμήλικεπ, άμχ ςχμ 70 εςώμ, ξι ξπξίξι αμςιμεςώπιζαμ ποξβλήμαςα μμήμηπ. Οι εθελξμςέπ έπιμαμ για 12 εβδξμάδεπ 2,5 κξύπεπ υσμξύ από άγοια βαςόμξσοα ημεοηρίχπ. Σξ ίδιξ διάρςημα ξι εοεσμηςέπ υξοηγξύραμ ρε μια άλλη ξμάδα εμηλίκχμ με ποξβλήμαςα μμήμηπ 2,5 κξύπεπ αμαφσκςικξύ (ςξ ξπξίξ δεμ πεοιείυε βαςόμξσοα). ΢ςημ αουή και ρςξ ςέλξπ ςηπ έοεσμαπ ξι επιρςήμξμεπ διενήγαγαμ ςερς μμήμηπ και, όπχπ απξδείυςηκε, ξι εμήλικεπ ρςξσπ ξπξίξσπ υξοηγξύμςαμ υσμόπ βαςόμξσοξσ είυαμ βελςιώρει ρημαμςικά ςη μμήμη ςξσπ. Αμςίθεςα ςα άςξμα ςηπ ξμάδαπ πξσ για ςξ ίδιξ διάρςημα έπιμαμ άλλξ οότημα, δεμ παοξσρίαραμ καμία βελςίχρη.
  7. 7.  Μαομελάδα  Τλικά: 500 γο. βαςόμξσοα  300 γο. ζάυαοη  Χσμό από μιρό λεμόμι  Ποξεςξιμαρία : Γηαιέμεηε ώξηκα βαηόκνπξα. Πιύληε ηα πξνζεθηηθά, ώζηε λα κελ ηα ζπλζιίςεηε, θαη ζηεγλώζηε ηα ζε απνξξνθεηηθό ραξηί. Βάιηε ηα βαηόκνπξα ζε έλα ζθεύνο ελαιιάμ κε ηελ δάραξε θαη αθήζηε ηα λα ζηαζνύλ γηα έλα δίσξν ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Μεηαγγίζηε ηα καδί κε ην δνπκάθη πνπ ζα βγάινπλ ζε κηα θαηζαξόια βάιηε ηελ ζηελ θσηηά. Μόιηο πάεη λα βξάζεη, θαηεβάζηε ηελ θαηζαξόια από ηελ θσηηά θαη αθήζηε ηελ λα θξπώζεη. Μεηαγγίζηε πάιη ζε έλα ζθεύνο, γπάιηλν θαηά πξνηίκεζε, ζθεπάζηε κε έλα θνκκάηη αληηθνιιεηηθό ραξηί θαη αθήζηε λα ζηαζνύλ 12 ώξεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Μεηαθέξεηε ην κίγκα ζηελ θαηζαξόια, πξνζζέζηε ηνλ ρπκό ιεκνληνύ θαη βάιηε ηελ ζηε θσηηά. Αθήζηε ηελ καξκειάδα λα βξάζεη κέρξη λα δέζεη (δελ ζέιεη πνιύ ώξα). Όζν είλαη αθόκε θαπηή, γεκίζηε απνζηεηξσκέλα βαδάθηα. Κιείζηε ηα θαπάθηα ηνπο, αλαπνδνγπξίζηε ηα θαη αθήζηε ηα λα θξπώζνπλ αλαπνδνγπξηζκέλα. Γηαηεξνύληαη ζε ζθνηεηλό θαη δξνζεξό κέξνο γηα αξθεηνύο κήλεο.
  8. 8.  Cocktail με βαςόμξσοα  Τλικά: 6-10 τοέρκα βαςόμξσοα  15 ml ριοόπι  15 ml βόςκα  20 ml ρςσμμέμξ υσμό λεμξμιξύ  Θοσμμαςιρμέμξ πάγξ  30 ml λικέο βαςόμξσοξσ  Ποξεςξιμαρία:  Γεμίζξσμε έμα ποτήρι μέυοι ςη μέρη με παγάκια και μεοό και ςξ ατήμξσμε μα κοσώρει. Βάζξσμε όλα ςα σλικά και έμα βαςόμξσοξ ρςξ σέικερ για cocktail και υοηριμξπξιώμςαπ έμαμ αμαδευτήρα, ρσμθλίβξσμε απαλά ςξ βαςόμξσοξ για μα απελεσθεοώρει ςξσπ υσμξύπ ςξσ. Ποξρθέςξσμε ςξ τζιμ και ςξ χυμό λεμομιού και γεμίζξσμε μέυοι ςη μέρη ςξ ρέικεο με παγάκια. Κλείμξσμε ςξ ρέικεο και αμακιμξύμε καλά.  Αδειάζξσμε ςξ πξςήοι και γεμίζξσμε με θοσμαςιρμέμξ πάγξ. Ρίυμξσμε μέρα ςξ cocktail, πεοιυύμξσμε με λικέρ βατόμουρου, ποξρθέςξσμε από πάμχ ςα σπόλξιπα βατόμουρα και ρεοβίοξσμε.

×