برنامه ریزی تحصیلی

F
‫الرحیم‬ ‫الرحمن‬ ‫هللا‬‫بسم‬
‫تحصیلی‬ ‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫برنامه‬
‫معینی‬ ‫فرشاد‬ ‫مهندس‬
‫مقدمه‬
‫برای‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫توانایی‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫اگر‬
‫ضریب‬ ‫تردید‬ ‫بی‬ ،‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫رضایت‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫تحصیل‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫موفقیت‬
‫باال‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫زندگی‬ ‫و‬ ‫خودشان‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫مندی‬
‫رود‬ ‫می‬.
‫نوشتن‬ ‫فقط‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫واضح‬ ‫پر‬
‫بلکه‬ ،‫نیست‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫دروس‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬
‫نتیجه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫متعددی‬ ‫عوامل‬
‫های‬ ‫مهارت‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دخیل‬ ‫بخش‬
‫نامیم‬ ‫می‬ ‫تحصیلی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬.
‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫تعریف‬
-‫آن‬ ‫هدف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فعالیتی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫است‬ ‫رفتار‬ ‫در‬ ‫مطلوب‬ ‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬.
-‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫نقشه‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫رساند‬ ‫می‬ ‫مان‬ ‫های‬ ‫هدف‬ ‫یا‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫را‬.
-‫منابع‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫طی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ریزیروشی‬ ‫برنامه‬
‫مان‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫موجود‬ ‫امکانات‬ ‫و‬
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬.
-‫است‬ ‫منطقی‬ ‫و‬ ‫مستمر‬ ‫فعالیتی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫مقصد‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬(‫هدف‬)‫راه‬ ‫بهترین‬ ‫هم‬ ‫و‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تبیین‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬.
‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫نکته‬ ‫چند‬:
-‫اول‬ ‫نکته‬:‫هدف‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
-‫دوم‬ ‫نکته‬:‫استمرار‬ ‫و‬ ‫مداومت‬ ،‫ریزی‬ ‫برنامه‬
-‫سوم‬ ‫نکته‬:‫راه‬ ‫نقشه‬ ،‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫اول‬ ‫نکته‬:‫هدف‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫هدف‬
‫است‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مقصد‬ ‫هدف‬.‫باید‬ ‫اول‬
‫کنیم‬ ‫معلوم‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مان‬ ‫هدف‬.
‫است‬ ‫بادبان‬ ‫بی‬ ‫کشتی‬ ‫مثل‬ ‫هدف‬ ‫بی‬ ‫انسان‬.
‫تحمل‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سختی‬ ،‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫هدف‬ ‫اگر‬
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫مقاومت‬ ‫مشکالت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬.
‫مان‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫جهت‬ ،‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫هدف‬ ‫اگر‬
‫شویم‬ ‫نمی‬ ‫سردرگم‬ ‫لذا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مشخص‬.
‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫انگیزه‬ ،‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫هدف‬ ‫اگر‬
‫شویم‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫فعال‬ ‫و‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫آن‬ ‫به‬.
‫تحصیل‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫عالقه‬ ،‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫هدف‬ ‫اگر‬
‫افزایش‬ ‫ما‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫زیاد‬
‫یابد‬ ‫می‬.
‫هدف‬ ‫انتخاب‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫فنون‬
‫الف‬:‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ،‫هدف‬ ‫تعیین‬ ‫در‬
‫بگیرید‬ ‫نظر‬.
‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫پیروز‬ ‫و‬ ‫موفق‬ ‫های‬ ‫انسان‬ ‫هنر‬
‫دارند‬ ‫که‬ ‫استعدادی‬ ‫براساس‬ ‫و‬ ‫بینانه‬ ‫واقه‬
‫دارند‬ ‫برمی‬ ‫گام‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫گذاری‬ ‫هدف‬.
‫ب‬:‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رغبت‬ ‫و‬ ‫عالقه‬ ،‫هدف‬ ‫تعیین‬ ‫در‬
‫بگیرید‬ ‫نظر‬.
‫ج‬:‫در‬ ‫را‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ،‫هدف‬ ‫تعیین‬ ‫در‬
‫بگیرید‬ ‫نظر‬.
‫د‬:‫و‬ ‫جزئی‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫اهدف‬
‫کنید‬ ‫تقسیم‬ ‫کوچک‬.
‫دوم‬ ‫نکته‬:،‫ربزی‬ ‫برنامه‬
‫استمرار‬ ‫و‬ ‫مداومت‬
‫به‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫کارآمد‬ ‫و‬ ‫مؤثر‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫آنچه‬
‫است‬ ‫آن‬ ‫تداوم‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫بستن‬ ‫کار‬.
‫در‬ ‫استمرار‬ ‫و‬ ‫تداوم‬ ‫عدم‬ ‫برای‬ ‫متعددی‬ ‫دالیل‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬.
‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫اصول‬ ،‫برنامه‬ ‫تنظیم‬ ‫در‬ ً‫مثال‬
‫بینانه‬ ‫واقع‬ ‫و‬ ‫منطقی‬ ‫هدفی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫رعایت‬
‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫خود‬ ً‫اصال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫نشده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬
‫و‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫اراده‬ ‫و‬ ‫انگیزه‬....
‫خود‬ ‫تنظیمی‬ ‫برنامه‬ ،‫کوتاه‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫لذا‬
‫را‬ ‫الزم‬ ‫تغییرات‬ ‫لزوم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬
‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫برنامه‬ ‫در‬.
‫سوم‬ ‫نکته‬:‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫راه‬ ‫نقشه‬
‫می‬ ‫خود‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هدفی‬ ‫که‬ ‫کس‬ ‫هر‬ ً‫مسلما‬
‫آرزو‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫های‬ ‫راه‬ ،‫پروراند‬
‫بهترین‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مرور‬ ‫نیز‬ ‫را‬
‫خویش‬ ‫مقصود‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مسیر‬ ‫و‬ ‫طرح‬
‫نماید‬ ‫انتخاب‬.
‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫نقشه‬ ‫ریختن‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬
‫و‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫بشناسیم‬ ‫را‬ ‫راه‬ ‫های‬ ‫دشواری‬
‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫منابعی‬
‫برآورد‬ ‫را‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫مالحظه‬
‫نماییم‬.
‫و‬ ‫مکتوب‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫نقشه‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫بدون‬
‫کنیم‬ ‫فکر‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫توانیم‬ ‫نمی‬ ‫هرگز‬ ‫روشن‬.
‫چهارم‬ ‫نکته‬:،‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫منطق‬ ‫و‬ ‫نظم‬
‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫انسان‬ ‫موفقیت‬ ‫رموز‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نظم‬
‫و‬ ‫سردرگمی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫و‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫نجات‬ ‫هدفی‬ ‫بی‬.
‫پنجم‬ ‫نکته‬:‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫مطلوب‬ ‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬
‫رعایت‬ ‫را‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫اصول‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫اگر‬
‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫او‬ ‫تحصیلی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫تغییری‬ ‫نکند‬
‫را‬ ‫شکست‬ ‫احساس‬ ‫و‬ ‫دلسردی‬ ‫مسأله‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شود‬
‫برنامه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫اورا‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫برای‬
‫نماید‬ ‫می‬ ‫بدبین‬ ‫ریزی‬.‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬ ‫لذا‬
‫است‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫اصول‬ ‫رعایت‬ ‫مستلزم‬ ‫مطلوب‬.
‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫نقش‬
‫تحصیلی‬
‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ً‫اصوال‬(‫در‬
‫باشد‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫درجه‬ ‫هر‬)‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مستلزم‬
‫گذاری‬ ‫وقت‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫نوع‬ ‫ولی‬ ‫است‬
‫اول‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫دروس‬ ‫برای‬(‫فنی‬ ‫و‬ ‫کاردانش‬
‫ای‬ ‫حرفه‬)‫دوم‬ ‫گروه‬ ‫و‬(‫نظری‬ ‫شاخه‬)‫متفاوت‬
‫است‬.‫می‬ ‫نیز‬ ‫آهنا‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫بنابراین‬
‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫باید‬.
‫اول‬ ‫سال‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫توصیه‬
‫نظری‬ ‫شاخه‬ ‫دوم‬ ‫و‬
‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫ریزی‬ ‫یزنامه‬ ‫ابتدا‬ ‫همین‬ ‫از‬
‫کنید‬ ‫عادت‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫رفته‬ ‫رفته‬ ‫تا‬.
‫امتحان‬ ‫های‬ ‫شب‬ ‫شوید‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫اگر‬
‫شماست‬ ‫برای‬ ‫شبها‬ ‫ترین‬ ‫آرام‬.
‫بین‬ ،‫تحصیل‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬3‫تا‬4‫ساعت‬
‫دارید‬ ‫درس‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬.‫سخت‬ ‫اگر‬
‫اضافه‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫کم‬ ‫از‬ ‫بود‬
‫کنید‬.
‫مدرسه‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬(‫برنامه‬ ‫فوق‬)‫را‬
‫بگنجانید‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ً‫حتما‬ ‫نیز‬.‫های‬ ‫کالس‬ ‫مثل‬
‫زبان‬ ‫و‬ ‫ورزش‬.
‫کنید‬ ‫تنظیم‬ ‫طوری‬ ‫دوستان‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رابطه‬
‫نبیند‬ ‫آسیب‬ ‫تان‬ ‫برنامه‬ ‫که‬.‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫یاد‬
‫دوستتان‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬”‫نه‬“‫بگویید‬.
‫اهداف‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫دوستی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کسانی‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مطابقت‬ ‫شما‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫شان‬.
‫انجام‬ ‫روز‬ ‫همان‬ ‫را‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫تکالیف‬ ‫و‬ ‫دروس‬
‫دهید‬.
‫سایر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫مدرسه‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫همیشه‬
‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫اولویت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬.
‫و‬ ‫کرده‬ ‫تحصیل‬ ‫افراد‬ ‫تجارب‬ ‫ها‬ ‫صحبت‬ ‫از‬
‫افزایش‬ ‫تان‬ ‫انگیزه‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫موفق‬
‫یابد‬.
،‫آید‬ ‫نمی‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫خواستن‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫موفقیت‬
‫عمل‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫کافی‬ ‫مهارت‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬
‫کرد‬.
‫آنها‬ ‫بین‬ ‫دروس‬ ‫برای‬ ‫وقت‬ ‫دادن‬ ‫اختصاص‬ ‫در‬
‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫تعادل‬.
‫با‬ ‫بلکه‬ ‫نکنید‬ ‫مقایسه‬ ‫دیگران‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬
‫بری‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مقایسه‬ ‫خود‬ ‫گذشته‬
‫کنید‬ ‫تشویق‬ ‫پیشرفت‬.
‫دست‬ ‫به‬ ‫گیری‬ ‫گوشه‬ ‫و‬ ‫انزوا‬ ‫با‬ ‫موفقیت‬
‫آید‬ ‫نمی‬.‫را‬ ‫زندگی‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬
‫کنید‬ ‫تعطیل‬.
‫استفاده‬ ‫اکثر‬ ‫حد‬ ‫خود‬ ‫امکانات‬ ‫حداقل‬ ‫از‬
‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خالقیت‬ ‫و‬ ‫ببرید‬ ‫را‬
‫گیرید‬ ‫کار‬ ‫به‬.
‫در‬ ‫هم‬ ‫بخوانید‬ ‫خوب‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫اگر‬
‫می‬ ‫موفق‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫مدرسه‬ ‫امتحانات‬
‫پای‬ ‫ها‬ ‫سومی‬ ‫سال‬ ‫به‬ ‫توصیه‬
‫ها‬ ‫کنکوری‬
‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫فواید‬ ‫و‬ ‫اثرات‬
‫مطلوب‬
1-‫شما‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫روشی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
2-‫شود‬ ‫می‬ ‫تمرکز‬ ‫افزایش‬ ‫موجب‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬.
3-‫روانی‬ ‫فشار‬ ‫و‬ ‫اضطراب‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫شود‬ ‫می‬.
4-‫تصمیم‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫اراده‬ ‫تقویت‬ ‫باعث‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫گیری‬.
5-‫و‬ ‫آینده‬ ‫به‬ ‫بینی‬ ‫خوش‬ ‫موجب‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫است‬ ‫امیدواری‬.
6-‫شود‬ ‫می‬ ‫بخشی‬ ‫نظم‬ ‫خود‬ ‫موجب‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬.
7-‫کند‬ ‫می‬ ‫تسهیل‬ ‫را‬ ‫ارزیابی‬ ‫خود‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬.
8-‫دارد‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬.
‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫اصول‬
1-‫خودشناسی‬
2-‫بینی‬ ‫واقع‬
3-‫محوری‬ ‫فرد‬
4-‫اندیشی‬ ‫مثبت‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫ایمان‬
5-‫زمانی‬ ‫واحد‬
6-‫خالقیت‬
7-‫مستمر‬ ‫ارزیابی‬
8-‫پشتکار‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫اراده‬
‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬‫را‬ ‫اینجا‬‫کنید‬ ‫کلیک‬
‫برنامه‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫عوامل‬
1-‫درونی‬ ‫عوامل‬:
-‫هدف‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اعتقاد‬ ‫میزان‬
-‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫میزان‬
-‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫هوشی‬ ‫و‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫میزان‬
-‫مثبت‬ ‫پنداره‬ ‫خود‬
-‫جسمانی‬ ‫سالمت‬ ‫از‬ ‫مندی‬ ‫بهره‬ ‫میزان‬
-‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫نفس‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫میزان‬
2-‫بیرونی‬ ‫عوامل‬:
-‫خانواده‬
-‫مدرسه‬
-‫دوستان‬
-‫و‬...
‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬‫را‬ ‫اینجا‬‫کنید‬ ‫کلیک‬
‫کنیم؟‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫چگونه‬
‫اول‬ ‫گام‬:‫برنامه‬ ‫نوع‬ ‫تعیین‬
-‫روزانه‬-‫هفتگی‬-
‫ماهانه‬-‫فصلی‬-
‫ساالنه‬
‫دوم‬ ‫گام‬:‫برنامه‬ ‫روش‬ ‫تعیین‬
-‫الف‬)‫زمان‬ ‫برنامة‬(‫ساعت‬)‫محور‬
‫مثال‬:
-‫ب‬)‫محور‬ ‫تکلیف‬ ‫برنامه‬
‫مثال‬:
45/8-8 30/7-15/5 5-10/4 4-15/3 3-2
‫جغرافیا‬ ‫زبان‬ ‫کالس‬ ‫تاریخ‬ ‫ادبیات‬ ‫شیمی‬
‫شنبه‬
‫ارزیابی‬ ‫جمع‬ ‫جمعه‬ ‫پنج‬
‫شنبه‬
‫چهار‬
‫شنبه‬
‫سه‬
‫شنبه‬
‫دوشنبه‬ ‫یکشنب‬‫ه‬ ‫شنبه‬ ‫پیش‬
‫بینی‬
‫نام‬
‫درس‬
‫ساعت‬ ‫یک‬
‫ماندم‬ ‫عقب‬
4 1 1 2 5 ‫ریاضی‬
‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬‫را‬ ‫اینجا‬‫کنید‬ ‫کلیک‬
•‫سوم‬ ‫گام‬:‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫فهرست‬ ‫تهیه‬
‫روزانه‬
-‫زبان‬ ‫کالس‬ ‫به‬ ‫رفتن‬
-‫ورزشی‬ ‫باشگاه‬ ‫به‬ ‫رفتن‬
-‫جماعت‬ ‫نماز‬ ‫در‬ ‫شرکت‬
-‫خانواده‬ ‫با‬ ‫بودن‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ‫دیدن‬
-‫کامپیوتر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
-‫روزانه‬ ‫خواب‬
-‫دوستان‬ ‫با‬ ‫بودن‬
-‫و‬...
·‫چهارم‬ ‫گام‬:‫برنامه‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫تعیین‬
·‫پنجم‬ ‫گام‬:‫انجام‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬
‫کارها‬(‫تکالیف‬ ‫اهمیت‬ ‫درجه‬ ‫تعیین‬)
·‫برنامه‬ ‫جدول‬ ‫تهیه‬ ‫ششم‬ ‫گام‬(‫زمان‬ ‫تابع‬
‫تکالیف‬ ‫تابع‬ ‫یا‬)
‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬‫را‬ ‫اینجا‬‫کنید‬ ‫کلیک‬
‫زمان‬ ‫تابع‬ ‫برنامه‬ ‫جدول‬ ‫نمونه‬
‫ساع‬
‫درس‬
‫ساع‬
‫درس‬
‫ساع‬
‫درس‬
‫ساع‬
‫درس‬
‫ساع‬
‫درس‬
‫ساع‬
‫درس‬
‫ساع‬
‫درس‬
‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫ارزیابی‬
‫شنبه‬
‫مطالعه‬ ‫ساعات‬ ‫کل‬ ‫جمع‬‫درس‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تکالیف‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫زمان‬‫هفته‬ ‫ایام‬
‫یکشنبه‬
‫دوشنبه‬
‫شنبه‬ ‫سه‬
‫چهارشنبه‬
‫پنجشنبه‬
‫جمعه‬
‫جمع‬
‫تکالیف‬ ‫تابع‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫جدول‬ ‫نمونه‬
‫ارزشیابی‬ ‫جمع‬
‫ساعا‬
‫مطال‬
‫جمعه‬ ‫پنج‬ ‫چهار‬
‫شنبه‬
‫سه‬ ‫دوشن‬ ‫یکشن‬ ‫شنبه‬ ‫بینش‬
‫زمان‬
‫درس‬
‫دینی‬
‫زبان‬
‫فارسی‬
‫ادبیا‬
‫فارسی‬
‫زبان‬
‫خارجه‬
‫فیزیک‬1
‫شیمی‬
‫ریاضی‬
‫مطالع‬
‫علوم‬
‫زیستی‬
‫کامپی‬
‫جمع‬
‫برنامه‬ ‫کنندة‬ ‫تهدید‬ ‫عوامل‬
‫ریزی‬
‫ریز‬ ‫برنامه‬ ‫توانایی‬ ‫با‬ ‫برنامه‬ ‫تطابق‬ ‫عدم‬(‫دانش‬
‫آموز‬)
‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫عدم‬
‫پشتکار‬ ‫عدم‬
‫ناپذیری‬ ‫انعطاف‬
‫یرنامه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫عدم‬ ‫احساس‬
‫گریزی‬ ‫تغییر‬
‫نفس‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫ضعف‬
‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬‫را‬ ‫اینجا‬‫کنید‬ ‫کلیک‬
‫موفقیت‬ ‫آرزوی‬ ‫با‬
‫شما‬ ‫برای‬
‫پای‬
‫ان‬
1 von 22

Recomendados

برنامه ریزی von
برنامه ریزیبرنامه ریزی
برنامه ریزیمحمدرضا خانکی
672 views37 Folien
Student managing von
Student managingStudent managing
Student managingneginrmn
264 views4 Folien
برنامه ریزی von
برنامه ریزیبرنامه ریزی
برنامه ریزیLampesht
617 views43 Folien
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی von
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمیتحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمیdanesh_fd
104 views2 Folien
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی von
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادیبخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادیtarasad
111 views2 Folien
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان von
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیانDr. Farideh Mashayekh
9 views2 Folien

Más contenido relacionado

Similar a برنامه ریزی تحصیلی

self leadership von
self leadershipself leadership
self leadershipOmid Aminzadeh Gohari
514 views40 Folien
برنامه ریزی تعاملی-Interactive planning von
برنامه ریزی تعاملی-Interactive planningبرنامه ریزی تعاملی-Interactive planning
برنامه ریزی تعاملی-Interactive planningmilad shahnazi
1.5K views35 Folien
مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98 von
مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98
مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98konkur komak
119 views14 Folien
Karafarini1 von
Karafarini1Karafarini1
Karafarini1karafarini_tehran
1.4K views17 Folien
Presentation2 von
Presentation2Presentation2
Presentation2Ebrahim Azad
314 views14 Folien
مدل های برنامه درسی و تعاریف von
مدل های برنامه درسی و تعاریفمدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریفa_za_z
5.3K views22 Folien

Similar a برنامه ریزی تحصیلی(20)

برنامه ریزی تعاملی-Interactive planning von milad shahnazi
برنامه ریزی تعاملی-Interactive planningبرنامه ریزی تعاملی-Interactive planning
برنامه ریزی تعاملی-Interactive planning
milad shahnazi1.5K views
مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98 von konkur komak
مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98
مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98
konkur komak119 views
مدل های برنامه درسی و تعاریف von a_za_z
مدل های برنامه درسی و تعاریفمدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریف
a_za_z5.3K views
Assessment Design and Development workshop von Eisa Rezaei
Assessment Design and Development workshopAssessment Design and Development workshop
Assessment Design and Development workshop
Eisa Rezaei53 views
دوره هدايت تحصيلي و شغلي دانش آموزان.pptx von tarahomjahani
دوره هدايت تحصيلي و شغلي دانش آموزان.pptxدوره هدايت تحصيلي و شغلي دانش آموزان.pptx
دوره هدايت تحصيلي و شغلي دانش آموزان.pptx
tarahomjahani12 views
effective evaluation ارزشیابی اثربخش von Mohsen Sharifirad
effective evaluation ارزشیابی اثربخشeffective evaluation ارزشیابی اثربخش
effective evaluation ارزشیابی اثربخش
Mohsen Sharifirad1.2K views
دامن کلوش von simakade
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوش
simakade46 views
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی von Dr. Farideh Mashayekh
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مدیران موفق von miladdel
مدیران موفقمدیران موفق
مدیران موفق
miladdel11 views
هنرستان نرجس لردگان von tarasad
هنرستان نرجس لردگانهنرستان نرجس لردگان
هنرستان نرجس لردگان
tarasad70 views
چرا استراتژی های ما اثربخش نیست von Hossein Nourian, DBA
چرا استراتژی های ما اثربخش نیستچرا استراتژی های ما اثربخش نیست
چرا استراتژی های ما اثربخش نیست
Mentors Training For Medical Education von mansoor masjedi
Mentors Training For Medical EducationMentors Training For Medical Education
Mentors Training For Medical Education
mansoor masjedi588 views

برنامه ریزی تحصیلی

 • 1. ‫الرحیم‬ ‫الرحمن‬ ‫هللا‬‫بسم‬ ‫تحصیلی‬ ‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫برنامه‬ ‫معینی‬ ‫فرشاد‬ ‫مهندس‬
 • 2. ‫مقدمه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫توانایی‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫اگر‬ ‫ضریب‬ ‫تردید‬ ‫بی‬ ،‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫رضایت‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫تحصیل‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫موفقیت‬ ‫باال‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫زندگی‬ ‫و‬ ‫خودشان‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫مندی‬ ‫رود‬ ‫می‬. ‫نوشتن‬ ‫فقط‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫واضح‬ ‫پر‬ ‫بلکه‬ ،‫نیست‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫دروس‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫نتیجه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫متعددی‬ ‫عوامل‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دخیل‬ ‫بخش‬ ‫نامیم‬ ‫می‬ ‫تحصیلی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬.
 • 3. ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫تعریف‬ -‫آن‬ ‫هدف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فعالیتی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫است‬ ‫رفتار‬ ‫در‬ ‫مطلوب‬ ‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬. -‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫نقشه‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫رساند‬ ‫می‬ ‫مان‬ ‫های‬ ‫هدف‬ ‫یا‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫را‬. -‫منابع‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫طی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ریزیروشی‬ ‫برنامه‬ ‫مان‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫موجود‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬. -‫است‬ ‫منطقی‬ ‫و‬ ‫مستمر‬ ‫فعالیتی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مقصد‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬(‫هدف‬)‫راه‬ ‫بهترین‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تبیین‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬. ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫نکته‬ ‫چند‬: -‫اول‬ ‫نکته‬:‫هدف‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ -‫دوم‬ ‫نکته‬:‫استمرار‬ ‫و‬ ‫مداومت‬ ،‫ریزی‬ ‫برنامه‬ -‫سوم‬ ‫نکته‬:‫راه‬ ‫نقشه‬ ،‫ریزی‬ ‫برنامه‬
 • 4. ‫اول‬ ‫نکته‬:‫هدف‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫هدف‬ ‫است‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مقصد‬ ‫هدف‬.‫باید‬ ‫اول‬ ‫کنیم‬ ‫معلوم‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مان‬ ‫هدف‬. ‫است‬ ‫بادبان‬ ‫بی‬ ‫کشتی‬ ‫مثل‬ ‫هدف‬ ‫بی‬ ‫انسان‬. ‫تحمل‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سختی‬ ،‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫هدف‬ ‫اگر‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫مقاومت‬ ‫مشکالت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬. ‫مان‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫جهت‬ ،‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫هدف‬ ‫اگر‬ ‫شویم‬ ‫نمی‬ ‫سردرگم‬ ‫لذا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مشخص‬. ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫انگیزه‬ ،‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫هدف‬ ‫اگر‬ ‫شویم‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫فعال‬ ‫و‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫آن‬ ‫به‬. ‫تحصیل‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫عالقه‬ ،‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫هدف‬ ‫اگر‬ ‫افزایش‬ ‫ما‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫زیاد‬ ‫یابد‬ ‫می‬.
 • 5. ‫هدف‬ ‫انتخاب‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫فنون‬ ‫الف‬:‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ،‫هدف‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬. ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫پیروز‬ ‫و‬ ‫موفق‬ ‫های‬ ‫انسان‬ ‫هنر‬ ‫دارند‬ ‫که‬ ‫استعدادی‬ ‫براساس‬ ‫و‬ ‫بینانه‬ ‫واقه‬ ‫دارند‬ ‫برمی‬ ‫گام‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫گذاری‬ ‫هدف‬. ‫ب‬:‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رغبت‬ ‫و‬ ‫عالقه‬ ،‫هدف‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬. ‫ج‬:‫در‬ ‫را‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ،‫هدف‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬. ‫د‬:‫و‬ ‫جزئی‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫اهدف‬ ‫کنید‬ ‫تقسیم‬ ‫کوچک‬.
 • 6. ‫دوم‬ ‫نکته‬:،‫ربزی‬ ‫برنامه‬ ‫استمرار‬ ‫و‬ ‫مداومت‬ ‫به‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫کارآمد‬ ‫و‬ ‫مؤثر‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫آنچه‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫تداوم‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫بستن‬ ‫کار‬. ‫در‬ ‫استمرار‬ ‫و‬ ‫تداوم‬ ‫عدم‬ ‫برای‬ ‫متعددی‬ ‫دالیل‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬. ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫اصول‬ ،‫برنامه‬ ‫تنظیم‬ ‫در‬ ً‫مثال‬ ‫بینانه‬ ‫واقع‬ ‫و‬ ‫منطقی‬ ‫هدفی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫رعایت‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫خود‬ ً‫اصال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫نشده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫اراده‬ ‫و‬ ‫انگیزه‬.... ‫خود‬ ‫تنظیمی‬ ‫برنامه‬ ،‫کوتاه‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫لذا‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫تغییرات‬ ‫لزوم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫برنامه‬ ‫در‬.
 • 7. ‫سوم‬ ‫نکته‬:‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هدفی‬ ‫که‬ ‫کس‬ ‫هر‬ ً‫مسلما‬ ‫آرزو‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫های‬ ‫راه‬ ،‫پروراند‬ ‫بهترین‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مرور‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫مقصود‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مسیر‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫نماید‬ ‫انتخاب‬. ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫نقشه‬ ‫ریختن‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫بشناسیم‬ ‫را‬ ‫راه‬ ‫های‬ ‫دشواری‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫منابعی‬ ‫برآورد‬ ‫را‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫مالحظه‬ ‫نماییم‬. ‫و‬ ‫مکتوب‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫نقشه‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫بدون‬ ‫کنیم‬ ‫فکر‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫توانیم‬ ‫نمی‬ ‫هرگز‬ ‫روشن‬.
 • 8. ‫چهارم‬ ‫نکته‬:،‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫منطق‬ ‫و‬ ‫نظم‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫انسان‬ ‫موفقیت‬ ‫رموز‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نظم‬ ‫و‬ ‫سردرگمی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫و‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نجات‬ ‫هدفی‬ ‫بی‬.
 • 9. ‫پنجم‬ ‫نکته‬:‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مطلوب‬ ‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫اصول‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫اگر‬ ‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫او‬ ‫تحصیلی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫تغییری‬ ‫نکند‬ ‫را‬ ‫شکست‬ ‫احساس‬ ‫و‬ ‫دلسردی‬ ‫مسأله‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫اورا‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫بدبین‬ ‫ریزی‬.‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬ ‫لذا‬ ‫است‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫اصول‬ ‫رعایت‬ ‫مستلزم‬ ‫مطلوب‬.
 • 10. ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫نقش‬ ‫تحصیلی‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ً‫اصوال‬(‫در‬ ‫باشد‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫درجه‬ ‫هر‬)‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مستلزم‬ ‫گذاری‬ ‫وقت‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫نوع‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫اول‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫دروس‬ ‫برای‬(‫فنی‬ ‫و‬ ‫کاردانش‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬)‫دوم‬ ‫گروه‬ ‫و‬(‫نظری‬ ‫شاخه‬)‫متفاوت‬ ‫است‬.‫می‬ ‫نیز‬ ‫آهنا‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫بنابراین‬ ‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫باید‬.
 • 11. ‫اول‬ ‫سال‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ ‫نظری‬ ‫شاخه‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫ریزی‬ ‫یزنامه‬ ‫ابتدا‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫عادت‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫رفته‬ ‫رفته‬ ‫تا‬. ‫امتحان‬ ‫های‬ ‫شب‬ ‫شوید‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫اگر‬ ‫شماست‬ ‫برای‬ ‫شبها‬ ‫ترین‬ ‫آرام‬. ‫بین‬ ،‫تحصیل‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬3‫تا‬4‫ساعت‬ ‫دارید‬ ‫درس‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬.‫سخت‬ ‫اگر‬ ‫اضافه‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫کم‬ ‫از‬ ‫بود‬ ‫کنید‬. ‫مدرسه‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬(‫برنامه‬ ‫فوق‬)‫را‬ ‫بگنجانید‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ً‫حتما‬ ‫نیز‬.‫های‬ ‫کالس‬ ‫مثل‬ ‫زبان‬ ‫و‬ ‫ورزش‬. ‫کنید‬ ‫تنظیم‬ ‫طوری‬ ‫دوستان‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رابطه‬ ‫نبیند‬ ‫آسیب‬ ‫تان‬ ‫برنامه‬ ‫که‬.‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫یاد‬ ‫دوستتان‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬”‫نه‬“‫بگویید‬. ‫اهداف‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫دوستی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کسانی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مطابقت‬ ‫شما‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫شان‬. ‫انجام‬ ‫روز‬ ‫همان‬ ‫را‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫تکالیف‬ ‫و‬ ‫دروس‬ ‫دهید‬.
 • 12. ‫سایر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫مدرسه‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫همیشه‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫اولویت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬. ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تحصیل‬ ‫افراد‬ ‫تجارب‬ ‫ها‬ ‫صحبت‬ ‫از‬ ‫افزایش‬ ‫تان‬ ‫انگیزه‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫موفق‬ ‫یابد‬. ،‫آید‬ ‫نمی‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫خواستن‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫موفقیت‬ ‫عمل‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫کافی‬ ‫مهارت‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬ ‫کرد‬. ‫آنها‬ ‫بین‬ ‫دروس‬ ‫برای‬ ‫وقت‬ ‫دادن‬ ‫اختصاص‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫تعادل‬. ‫با‬ ‫بلکه‬ ‫نکنید‬ ‫مقایسه‬ ‫دیگران‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بری‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مقایسه‬ ‫خود‬ ‫گذشته‬ ‫کنید‬ ‫تشویق‬ ‫پیشرفت‬. ‫دست‬ ‫به‬ ‫گیری‬ ‫گوشه‬ ‫و‬ ‫انزوا‬ ‫با‬ ‫موفقیت‬ ‫آید‬ ‫نمی‬.‫را‬ ‫زندگی‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬ ‫کنید‬ ‫تعطیل‬. ‫استفاده‬ ‫اکثر‬ ‫حد‬ ‫خود‬ ‫امکانات‬ ‫حداقل‬ ‫از‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خالقیت‬ ‫و‬ ‫ببرید‬ ‫را‬ ‫گیرید‬ ‫کار‬ ‫به‬. ‫در‬ ‫هم‬ ‫بخوانید‬ ‫خوب‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫اگر‬ ‫می‬ ‫موفق‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫مدرسه‬ ‫امتحانات‬
 • 13. ‫پای‬ ‫ها‬ ‫سومی‬ ‫سال‬ ‫به‬ ‫توصیه‬ ‫ها‬ ‫کنکوری‬
 • 14. ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫فواید‬ ‫و‬ ‫اثرات‬ ‫مطلوب‬ 1-‫شما‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫روشی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ 2-‫شود‬ ‫می‬ ‫تمرکز‬ ‫افزایش‬ ‫موجب‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬. 3-‫روانی‬ ‫فشار‬ ‫و‬ ‫اضطراب‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫شود‬ ‫می‬. 4-‫تصمیم‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫اراده‬ ‫تقویت‬ ‫باعث‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گیری‬. 5-‫و‬ ‫آینده‬ ‫به‬ ‫بینی‬ ‫خوش‬ ‫موجب‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫است‬ ‫امیدواری‬. 6-‫شود‬ ‫می‬ ‫بخشی‬ ‫نظم‬ ‫خود‬ ‫موجب‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬. 7-‫کند‬ ‫می‬ ‫تسهیل‬ ‫را‬ ‫ارزیابی‬ ‫خود‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬. 8-‫دارد‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬.
 • 15. ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫اصول‬ 1-‫خودشناسی‬ 2-‫بینی‬ ‫واقع‬ 3-‫محوری‬ ‫فرد‬ 4-‫اندیشی‬ ‫مثبت‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫ایمان‬ 5-‫زمانی‬ ‫واحد‬ 6-‫خالقیت‬ 7-‫مستمر‬ ‫ارزیابی‬ 8-‫پشتکار‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫اراده‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬‫را‬ ‫اینجا‬‫کنید‬ ‫کلیک‬
 • 16. ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫عوامل‬ 1-‫درونی‬ ‫عوامل‬: -‫هدف‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اعتقاد‬ ‫میزان‬ -‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫میزان‬ -‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫هوشی‬ ‫و‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫میزان‬ -‫مثبت‬ ‫پنداره‬ ‫خود‬ -‫جسمانی‬ ‫سالمت‬ ‫از‬ ‫مندی‬ ‫بهره‬ ‫میزان‬ -‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫نفس‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫میزان‬ 2-‫بیرونی‬ ‫عوامل‬: -‫خانواده‬ -‫مدرسه‬ -‫دوستان‬ -‫و‬... ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬‫را‬ ‫اینجا‬‫کنید‬ ‫کلیک‬
 • 17. ‫کنیم؟‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫چگونه‬ ‫اول‬ ‫گام‬:‫برنامه‬ ‫نوع‬ ‫تعیین‬ -‫روزانه‬-‫هفتگی‬- ‫ماهانه‬-‫فصلی‬- ‫ساالنه‬ ‫دوم‬ ‫گام‬:‫برنامه‬ ‫روش‬ ‫تعیین‬ -‫الف‬)‫زمان‬ ‫برنامة‬(‫ساعت‬)‫محور‬ ‫مثال‬: -‫ب‬)‫محور‬ ‫تکلیف‬ ‫برنامه‬ ‫مثال‬: 45/8-8 30/7-15/5 5-10/4 4-15/3 3-2 ‫جغرافیا‬ ‫زبان‬ ‫کالس‬ ‫تاریخ‬ ‫ادبیات‬ ‫شیمی‬ ‫شنبه‬ ‫ارزیابی‬ ‫جمع‬ ‫جمعه‬ ‫پنج‬ ‫شنبه‬ ‫چهار‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫شنبه‬ ‫دوشنبه‬ ‫یکشنب‬‫ه‬ ‫شنبه‬ ‫پیش‬ ‫بینی‬ ‫نام‬ ‫درس‬ ‫ساعت‬ ‫یک‬ ‫ماندم‬ ‫عقب‬ 4 1 1 2 5 ‫ریاضی‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬‫را‬ ‫اینجا‬‫کنید‬ ‫کلیک‬
 • 18. •‫سوم‬ ‫گام‬:‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫فهرست‬ ‫تهیه‬ ‫روزانه‬ -‫زبان‬ ‫کالس‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ -‫ورزشی‬ ‫باشگاه‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ -‫جماعت‬ ‫نماز‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ -‫خانواده‬ ‫با‬ ‫بودن‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ‫دیدن‬ -‫کامپیوتر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ -‫روزانه‬ ‫خواب‬ -‫دوستان‬ ‫با‬ ‫بودن‬ -‫و‬... ·‫چهارم‬ ‫گام‬:‫برنامه‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫تعیین‬ ·‫پنجم‬ ‫گام‬:‫انجام‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫کارها‬(‫تکالیف‬ ‫اهمیت‬ ‫درجه‬ ‫تعیین‬) ·‫برنامه‬ ‫جدول‬ ‫تهیه‬ ‫ششم‬ ‫گام‬(‫زمان‬ ‫تابع‬ ‫تکالیف‬ ‫تابع‬ ‫یا‬) ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬‫را‬ ‫اینجا‬‫کنید‬ ‫کلیک‬
 • 19. ‫زمان‬ ‫تابع‬ ‫برنامه‬ ‫جدول‬ ‫نمونه‬ ‫ساع‬ ‫درس‬ ‫ساع‬ ‫درس‬ ‫ساع‬ ‫درس‬ ‫ساع‬ ‫درس‬ ‫ساع‬ ‫درس‬ ‫ساع‬ ‫درس‬ ‫ساع‬ ‫درس‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫ارزیابی‬ ‫شنبه‬ ‫مطالعه‬ ‫ساعات‬ ‫کل‬ ‫جمع‬‫درس‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تکالیف‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫زمان‬‫هفته‬ ‫ایام‬ ‫یکشنبه‬ ‫دوشنبه‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫چهارشنبه‬ ‫پنجشنبه‬ ‫جمعه‬ ‫جمع‬
 • 20. ‫تکالیف‬ ‫تابع‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫جدول‬ ‫نمونه‬ ‫ارزشیابی‬ ‫جمع‬ ‫ساعا‬ ‫مطال‬ ‫جمعه‬ ‫پنج‬ ‫چهار‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫دوشن‬ ‫یکشن‬ ‫شنبه‬ ‫بینش‬ ‫زمان‬ ‫درس‬ ‫دینی‬ ‫زبان‬ ‫فارسی‬ ‫ادبیا‬ ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫خارجه‬ ‫فیزیک‬1 ‫شیمی‬ ‫ریاضی‬ ‫مطالع‬ ‫علوم‬ ‫زیستی‬ ‫کامپی‬ ‫جمع‬
 • 21. ‫برنامه‬ ‫کنندة‬ ‫تهدید‬ ‫عوامل‬ ‫ریزی‬ ‫ریز‬ ‫برنامه‬ ‫توانایی‬ ‫با‬ ‫برنامه‬ ‫تطابق‬ ‫عدم‬(‫دانش‬ ‫آموز‬) ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫عدم‬ ‫پشتکار‬ ‫عدم‬ ‫ناپذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫یرنامه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫عدم‬ ‫احساس‬ ‫گریزی‬ ‫تغییر‬ ‫نفس‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫ضعف‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬‫را‬ ‫اینجا‬‫کنید‬ ‫کلیک‬
 • 22. ‫موفقیت‬ ‫آرزوی‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫پای‬ ‫ان‬