Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
SELECTIVIDADE 2010 Profesora acompañante: Ana Díaz Amigo Departamento de Xeografía e Historia
SELECTIVIDADE 2010 CARACTERÍSTICA DA PROBA
ESTRUCTURA <ul><li>FASE XERAL </li></ul><ul><li>(F.X.) </li></ul><ul><li>+  </li></ul><ul><li>FASE ESPECÍFICA </li></u...
FASE XERAL (obrigatoria) <ul><li>AS CATRO  materias comúns </li></ul><ul><li>UNHA  materia propia de modalidade (a esco...
FASE ESPECÍFICA (voluntaria) <ul><li>MATERIAS DE PROPIAS DE MODALIDADE </li></ul><ul><ul><ul><li>Pódese subir a Cualifica...
VALORACIÓN DA PROBA <ul><li>CUALIFICACIÓN DE CADA EXERCICIO </li></ul><ul><li>(tanto da fase xeral como da específica) </l...
CUALIFICACIÓN PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE <ul><li>CUALIFICACIÓN DA FAXE XERAL: ( CFX )  </li></ul><ul><li>media ariméti...
CUALIFICACIÓN PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE <ul><li>CUALIFICACIÓN DEFINITIVA: ( CD )  </li></ul><ul><ul><li>60% da Cuali...
FASE ESPECÍFICA <ul><li>É necesario ter aprobada a Fase Xeral para que se considere a Fase Específica. </li></ul><ul><l...
NOTA DE ADMISIÓN NO GRAO <ul><li>Só se terán en conta para a ponderación as notas ≥ 5 </li></ul><ul><li>Cada materia mul...
EXEMPLO DE VALORACIÓN <ul><li>Exemplo de Valoración. Fase Xeral  </li></ul><ul><ul><ul><li>Nota Expediente de Bacharelato...
EXEMPLO DE VALORACIÓN (CC.SS.) <ul><li>Exemplo de valoración con Fase Específica  </li></ul><ul><li>Cualificacións Fase ...
EXEMPLO DE VALORACIÓN (CC.SS.) <ul><li>Cualificación ponderada fase específica </li></ul><ul><ul><li>Grao Economía : 0,7 ...
EXEMPLO DE VALORACIÓN (Ciencias) <ul><li>Exemplo de valoración con Fase Específica  </li></ul><ul><li>Cualificacións Fas...
EXEMPLO DE VALORACIÓN (Ciencias) <ul><li>Cualificación ponderada fase específica </li></ul><ul><ul><li>Grao Medicina : 0,7...
CONVOCATORIAS <ul><li>Anualmente celebraranse dúas convocatorias da proba de acceso á universidade: ordinaria e extraordi...
DURACIÓN DAS PROBAS <ul><li>Fase Xeral:  Cada exercicio 90 minutos </li></ul><ul><li>Fase específica:  Cada exercicio 90...
SELECTIVIDADE 2010 LUGAR DE CELEBRACIÓN: FACULTADE DE BIOLOXÍA/CIENCIAS DO MAR
HORARIO DAS PROBAS: 1º DÍA  <ul><li>16 de xuño-15 de setembro </li></ul><ul><li>9.00-10.00 Presentación </li></ul><ul><l...
HORARIO DAS PROBAS: 2º DÍA <ul><li>17 de xuño-16 de setembro </li></ul><ul><li>9.00-10.30 Matemáticas II / Grego II </li>...
HORARIO DA PROBA: 3º DÍA  <ul><li>18 de xuño-17 de setembro </li></ul><ul><li>9.00-10.30 Física / Xeografía </li></ul><u...
Posibilidades de Revisión de Exames <ul><li>Para solicitar a revisión de exames hai un prazo de tres días hábiles a part...
Ver exames <ul><li>Os alumnos teñen dereito a ver o exame trala segunda corrección no prazo de 5 días </li></ul>
VALORES DE PONDERACIÓN DAS MATERIAS DA FASE ESPECÍFICA DO S.U.G. Graos existentes no curso 2009-2010 http://ciug.cesga.es/...
SELECTIVIDADE 2010 MATRÍCULA PAU
CALENDARIO PAU XUÑO <ul><li>24 de maio: Avaliación </li></ul><ul><li>27-28 de maio: reclamacións </li></ul><ul><li>27-31 d...
CALENDARIO PAU XUÑO <ul><li>16-17-18 de xuño: realización dos exames </li></ul><ul><li>25 de xuño: publicación de cualifi...
MATRÍCULA UNIVERSIDADE <ul><li>28-30 xuño preinscrición ordinaria para aqueles que aproben en xuño ( TODOS ) e queiran ac...
CALENDARIO MATRÍCULA <ul><li>12 de xullo. Publicación dos datos de preinscrición </li></ul><ul><li>13 de xullo. Reclamació...
SELECTIVIDADE 2010 INSTRUCIÓNS PARA OS ALUMNOS
MATRÍCULA <ul><li>Entregar en Secretaría o preimpreso de Matrícula antes do día 27 (aprobados en xuño) </li></ul><ul><li>L...
MATRÍCULA <ul><li>EXENCIÓNS: </li></ul><ul><ul><li>Familia numerosa xeral: 31,84 € </li></ul></ul><ul><ul><li>Familia num...
MATRÍCULA <ul><li>Se se quixera realizar un cambio nas materias indicadas na matrícula, solicitar unha rectificación no L...
Realización das probas <ul><li>Na presentación o alumno debe mostrar o seu DNI ou pasaporte (que deberá colocarse á vi...
Realización das probas <ul><li>Ao comezo de cada proba se lle entrega un caderno de exame e unha cabeceira  </li></ul>...
Primeira páxina do caderno Marcar opción elixida (se é preciso)
Cabeceira Código da materia Denominación da materia Código de barras
Primeira páxina con cabeceira
Realización das probas <ul><li>As restantes 7 páxinas do caderno utilizaránse para respostar as preguntas do exame </li></...
PÁXINAS DE INTERESE <ul><li>http://ciug.cesga.es/ </li></ul><ul><li>Información sobre: </li></ul><ul><ul><li>Probas e grup...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Presentación selectividade 2010

488 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Technologie, Business
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Presentación selectividade 2010

 1. 1. SELECTIVIDADE 2010 Profesora acompañante: Ana Díaz Amigo Departamento de Xeografía e Historia
 2. 2. SELECTIVIDADE 2010 CARACTERÍSTICA DA PROBA
 3. 3. ESTRUCTURA <ul><li>FASE XERAL </li></ul><ul><li>(F.X.) </li></ul><ul><li>+ </li></ul><ul><li>FASE ESPECÍFICA </li></ul><ul><li>(F.E.) </li></ul>OBRIGATORIA A nota ten validez indefinida VOLUNTARIA A nota ten validez durante dous anos
 4. 4. FASE XERAL (obrigatoria) <ul><li>AS CATRO materias comúns </li></ul><ul><li>UNHA materia propia de modalidade (a escoller por cada alumno)* </li></ul><ul><ul><ul><li>Lingua Castelá e Literatura </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lingua Galega e Literatura** </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lingua estranxeira (Inglés ou Francés)* </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Historia de España ou Historia da Filosofía (escoller unha)* </li></ul></ul></ul>*Indicar a materia da que se examinará no impreso de matrícula ** Poderán solicitar a exención (no impreso de matrícula) os alumnos que tiveron exención nalgún dos cursos de Bacharelato ou en ambos
 5. 5. FASE ESPECÍFICA (voluntaria) <ul><li>MATERIAS DE PROPIAS DE MODALIDADE </li></ul><ul><ul><ul><li>Pódese subir a Cualificación das PAAU mediante unha Fase Específica (importante se o grao ao que se quere acceder ten máis solicitudes que número de prazas ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O alumno pode examinarse dun máximo de catro materias propias de modalidade , distintas da elixida na fase xeral </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Deben ser indicadas no impreso de matrícula </li></ul></ul></ul>
 6. 6. VALORACIÓN DA PROBA <ul><li>CUALIFICACIÓN DE CADA EXERCICIO </li></ul><ul><li>(tanto da fase xeral como da específica) </li></ul><ul><ul><ul><li>De 0 a 10 puntos, expresados con dous decimais (parciais de 0,25, arredondados á cifra máis alta) </li></ul></ul></ul>
 7. 7. CUALIFICACIÓN PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE <ul><li>CUALIFICACIÓN DA FAXE XERAL: ( CFX ) </li></ul><ul><li>media arimética dos cinco exercicios (con 3 decimais) </li></ul><ul><li> N1 + N2 + N3 + N4 + N5 </li></ul><ul><li> 5 </li></ul><ul><li>CUALIFICACIÓN DO EXPEDIENTE: ( NMB ) </li></ul><ul><li>media aritmética das materias cursadas en 1º e 2º de Bacharelato (agás Relixión), con dúas cifras decimais arredondadas á centésima máis próxima </li></ul>Fase Xeral =
 8. 8. CUALIFICACIÓN PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE <ul><li>CUALIFICACIÓN DEFINITIVA: ( CD ) </li></ul><ul><ul><li>60% da Cualificación do Expediente de Bacharelato (1º e 2º) </li></ul></ul><ul><ul><li>40% Nota Fase Xeral </li></ul></ul><ul><ul><li>CD = 0’6 ∙ NMB + 0’4 ∙ CFX </li></ul></ul><ul><li>CUALIFICACIÓN DEFINITIVA: </li></ul><ul><li>60% Nota Expediente de Bacharelato (1º e 2º) </li></ul><ul><li>+ 40% Nota Fase Xeral </li></ul><ul><ul><li>ND = 0’6 ∙ EB + 0’4 ∙ FX </li></ul></ul><ul><ul><li>É necesario FX ≥ 4, ND ≥ 5. </li></ul></ul><ul><ul><li>IMPORTANTE: Para superar as PAAU é necesario </li></ul></ul><ul><ul><li>CFX ≥ 4 NMB ≥ 5 CD ≥ 5 </li></ul></ul>
 9. 9. FASE ESPECÍFICA <ul><li>É necesario ter aprobada a Fase Xeral para que se considere a Fase Específica. </li></ul><ul><li>O alumno pódese examinar de ata 4 materias propias de modalidade ( M1 , M2 , M3, M4 ) </li></ul><ul><li>Cada materia leva asociado un parámetro de ponderación , que varía segundo o grao no que se pretenda matricular ( a , b , c,d ) </li></ul><ul><li>A Nota de Admisión no grao calcularase a partir das dúas mellores notas que resulten da nota da materia aprobada multiplicada polo parámetro correspondente </li></ul>
 10. 10. NOTA DE ADMISIÓN NO GRAO <ul><li>Só se terán en conta para a ponderación as notas ≥ 5 </li></ul><ul><li>Cada materia multiplicarase polo parámetro de ponderación que estableza cada Facultade (a1, b2 e c3 varían segundo os graos) </li></ul><ul><li>a∙M1, b∙M2, c∙M3 </li></ul><ul><li>Cálculo da Nota de Admisión: teranse en conta as dúas materias da fase específica con mellor nota unha vez aplicados os parámetros de ponderación </li></ul><ul><li>NOTA DE ADMISIÓN NO GRAO = (NA) </li></ul><ul><li>NA = CD + FE= 0’6 ∙ NMB + 0’4 ∙ CFX+ a·M1+b·M2 </li></ul>
 11. 11. EXEMPLO DE VALORACIÓN <ul><li>Exemplo de Valoración. Fase Xeral </li></ul><ul><ul><ul><li>Nota Expediente de Bacharelato (NMB) = 7,5 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nota Fase Xeral (CFX) = 7,138 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cualificación Definitiva da Fase Xeral </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CD = 0,6·7,5 + 0,4·7,138 = 7,3552= 7,355 </li></ul></ul></ul>
 12. 12. EXEMPLO DE VALORACIÓN (CC.SS.) <ul><li>Exemplo de valoración con Fase Específica </li></ul><ul><li>Cualificacións Fase Específica: </li></ul><ul><ul><li>Economía da empresa, M1 = 7,00 </li></ul></ul><ul><ul><li>Xeografía, M2 = 8,00 </li></ul></ul><ul><ul><li>Historia da Arte, M3 = 6,50 </li></ul></ul><ul><li>Ponderacións: </li></ul><ul><ul><li>Para Grao Economía: a1= 0,1; b2=0,2; c3=0,0 </li></ul></ul><ul><ul><li>Para Grao Dereito: a1= 0,1; b2=0,2; c3=0,2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Para Grao Lingua e Lit Españolas= a1= 0,0; b2= 0,0; c3= 0,2 </li></ul></ul>
 13. 13. EXEMPLO DE VALORACIÓN (CC.SS.) <ul><li>Cualificación ponderada fase específica </li></ul><ul><ul><li>Grao Economía : 0,7 ; 1,6 ; 0,0 </li></ul></ul><ul><ul><li>Grao Dereito: 0,7; 1,6 ; 1,3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Grao Lingua e Lit Españolas: 0,0; 0,0 ; 1,3 </li></ul></ul><ul><li>Nota de Admisión </li></ul><ul><ul><li>Grao Economía : 7,34 + 0,7 + 1,6 = 9,64 </li></ul></ul><ul><ul><li>Grao Dereito : 7,34 + 1,6 + 1,3 = 10,24 </li></ul></ul><ul><ul><li>Grao Lingua e Lit Españolas : 7,34 + 1,3 + 0,0 = 8,64 </li></ul></ul>
 14. 14. EXEMPLO DE VALORACIÓN (Ciencias) <ul><li>Exemplo de valoración con Fase Específica </li></ul><ul><li>Cualificacións Fase Específica: </li></ul><ul><ul><li>Matemáticas II, M1 = 7,00 </li></ul></ul><ul><ul><li>Física, M2 = 8,00 </li></ul></ul><ul><ul><li>Química, M3 = 6,50 </li></ul></ul><ul><li>Ponderacións: </li></ul><ul><ul><li>Para Grao Medicina: a1= 0,1; b2=0,1; c3=0,2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Para Grao Arquitectura: a1= 0,2; b2=0,2; c3=0,2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Para Grao Enxeñaría Química Industrial: a1= 0,2; b2= 0,2; c3= 0,2 </li></ul></ul>
 15. 15. EXEMPLO DE VALORACIÓN (Ciencias) <ul><li>Cualificación ponderada fase específica </li></ul><ul><ul><li>Grao Medicina : 0,7; 0,8 ; 1,3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Grao Arquitectura: 1,4 ; 1,6 ; 1,3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Grao Enxeñaría Química Industrial: 1,4 ; 1,6 ; 1,3 </li></ul></ul><ul><li>Nota de Admisión </li></ul><ul><ul><li>Grao Medicina : 7´34 + 0´8 + 1,3 = 9,44 </li></ul></ul><ul><ul><li>Grao Arquitectura : 7,34 + 1,4 + 1,6 = 10,34 </li></ul></ul><ul><ul><li>Grao Enxeñaría Química Industrial : 7,34 + 1,4 + 1,6 = 10,34 </li></ul></ul>
 16. 16. CONVOCATORIAS <ul><li>Anualmente celebraranse dúas convocatorias da proba de acceso á universidade: ordinaria e extraordinaria </li></ul><ul><li>Os estudantes poderán presentarse en sucesivas convocatorias para mellorar a cualificación da fase xeral ou de calquera das materias da fase específica. </li></ul><ul><ul><li>Nas sucesivas convocatorias pode modificar a lección de materias , tanto na fase xeral como na específica </li></ul></ul>
 17. 17. DURACIÓN DAS PROBAS <ul><li>Fase Xeral: Cada exercicio 90 minutos </li></ul><ul><li>Fase específica: Cada exercicio 90 minutos </li></ul><ul><li>Descanso entre exercicios: 45 minutos </li></ul>
 18. 18. SELECTIVIDADE 2010 LUGAR DE CELEBRACIÓN: FACULTADE DE BIOLOXÍA/CIENCIAS DO MAR
 19. 19. HORARIO DAS PROBAS: 1º DÍA <ul><li>16 de xuño-15 de setembro </li></ul><ul><li>9.00-10.00 Presentación </li></ul><ul><li>10.00-11.30 Lingua Castelá e Literatura </li></ul><ul><li>12.15-13.45 Hª España / Hª Filosofía </li></ul><ul><li>16.00-17.30 Lingua Galega e Literatura </li></ul><ul><li>18.15-19.45 Lingua estranxeira </li></ul>
 20. 20. HORARIO DAS PROBAS: 2º DÍA <ul><li>17 de xuño-16 de setembro </li></ul><ul><li>9.00-10.30 Matemáticas II / Grego II </li></ul><ul><li>11.15-12.45 Ciencias da Terra MA / Literatura Universal </li></ul><ul><li>13.30-15.00 Química / Latín II </li></ul><ul><li>16.30-18.00 Bioloxía/ Matemáticas Aplicadas ás CC.SS. </li></ul><ul><li>18.45-20.15 Historia da Arte </li></ul>
 21. 21. HORARIO DA PROBA: 3º DÍA <ul><li>18 de xuño-17 de setembro </li></ul><ul><li>9.00-10.30 Física / Xeografía </li></ul><ul><li>11.15-12.45 Debuxo Técnico II/ Economía da Empresa </li></ul>
 22. 22. Posibilidades de Revisión de Exames <ul><li>Para solicitar a revisión de exames hai un prazo de tres días hábiles a partir da publicación das cualificacións </li></ul><ul><li>Pódese escoller entre: </li></ul><ul><ul><li>Segunda Corrección : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Realíazse unha nova corrección; a nota final é a media das dúas correccións </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Se hai 2 ou máis puntos de diferenza, farase unha terceira corrección e a nota será a media das tres </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esta nota tamén se pode reclamar </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Reclamación: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Só se comproba se todos os exercicios están corrixidos e as notas ben sumadas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Só é válida a segunda nota (se é superior á primeira) </li></ul></ul></ul>
 23. 23. Ver exames <ul><li>Os alumnos teñen dereito a ver o exame trala segunda corrección no prazo de 5 días </li></ul>
 24. 24. VALORES DE PONDERACIÓN DAS MATERIAS DA FASE ESPECÍFICA DO S.U.G. Graos existentes no curso 2009-2010 http://ciug.cesga.es/PDF/Ponderacions%202009-2010.pdf Novos graos http://ciug.cesga.es/PDF/ponnovosgraos1011.pdf
 25. 25. SELECTIVIDADE 2010 MATRÍCULA PAU
 26. 26. CALENDARIO PAU XUÑO <ul><li>24 de maio: Avaliación </li></ul><ul><li>27-28 de maio: reclamacións </li></ul><ul><li>27-31 de maio: matrícula PAU no Instituto </li></ul><ul><li>1-2 de xuño: os centros formalizan a matrícula nos LERD </li></ul><ul><li>7-8 de xuño: publicación das listas de matriculados nos centros </li></ul><ul><li>9 de xuño: matrícula extraordinaria </li></ul>
 27. 27. CALENDARIO PAU XUÑO <ul><li>16-17-18 de xuño: realización dos exames </li></ul><ul><li>25 de xuño: publicación de cualificacións na páxina web da CiUG (20,00 horas) </li></ul><ul><li>28-30 xuño: prazo de presentación de reclamación e 2ª corrección </li></ul><ul><li>2 de xullo: publicación das resolucións </li></ul><ul><li>5-7 de xullo: reclamación á revisión e segunda corrección </li></ul><ul><li>8 de xullo: resolución definitiva </li></ul>
 28. 28. MATRÍCULA UNIVERSIDADE <ul><li>28-30 xuño preinscrición ordinaria para aqueles que aproben en xuño ( TODOS ) e queiran acceder a titulacións con límite de prazas </li></ul><ul><li>Pódese facer na aplación informática NERTA (páx. web ciug) ou nos LERDS </li></ul><ul><li>Os que accedan a titulacións sen límite de prazas non é necesario facer a preinscrición </li></ul>
 29. 29. CALENDARIO MATRÍCULA <ul><li>12 de xullo. Publicación dos datos de preinscrición </li></ul><ul><li>13 de xullo. Reclamacións </li></ul><ul><li>16 de xullo. Publicación da 1ª lista de admitidos </li></ul><ul><li>19-21 de xullo . Prazo de matrícula para os que foron admitidos na 1ª lista </li></ul>
 30. 30. SELECTIVIDADE 2010 INSTRUCIÓNS PARA OS ALUMNOS
 31. 31. MATRÍCULA <ul><li>Entregar en Secretaría o preimpreso de Matrícula antes do día 27 (aprobados en xuño) </li></ul><ul><li>Levar fotocopia do DNI </li></ul><ul><li>Pagar taxas de inscrición nas PAU (63,67 €) </li></ul><ul><li>Pagar as taxas da reserva do título de Bacharelato (49,82 €) </li></ul>
 32. 32. MATRÍCULA <ul><li>EXENCIÓNS: </li></ul><ul><ul><li>Familia numerosa xeral: 31,84 € </li></ul></ul><ul><ul><li>Familia numerosa especial : gratuíta </li></ul></ul><ul><ul><li>Persoal docente e da administración e servizos da Consellería de Educación : gratuíta ( solicitar en Servizo de Persoal ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Familia numerosa xeral: 24,94 € </li></ul></ul><ul><ul><li>Familia numerosa especial: gratuíta </li></ul></ul>SELECTIVIDADE BACHARELATO
 33. 33. MATRÍCULA <ul><li>Se se quixera realizar un cambio nas materias indicadas na matrícula, solicitar unha rectificación no LERD ( Edificio Miralles no Campus de Lagoas-Marcosende –xunto ao centro comercial- ) </li></ul>
 34. 34. Realización das probas <ul><li>Na presentación o alumno debe mostrar o seu DNI ou pasaporte (que deberá colocarse á vista durante todos os exames) </li></ul><ul><li>Cada alumno recibe un xogo de adhesivos con código de barras que non poden ser dobrados nin manoseados para evitar o seu deterioro (non pode ser deixados na aula durante os descansos) </li></ul><ul><li>Así mesmo se lle asigna un posto na aula que debe manter en todas as probas </li></ul>
 35. 35. Realización das probas <ul><li>Ao comezo de cada proba se lle entrega un caderno de exame e unha cabeceira </li></ul><ul><li>Na primeira páxina do caderno só debe marcar a opción escollida e pegar a cabeceira (ao final do exame) </li></ul><ul><li>Na cabeceira , no espazo “A cubrir polo alumno”, anotará o nome da materia da que se está a examinar e o seu código, ademais de pegar o código de barras </li></ul>
 36. 36. Primeira páxina do caderno Marcar opción elixida (se é preciso)
 37. 37. Cabeceira Código da materia Denominación da materia Código de barras
 38. 38. Primeira páxina con cabeceira
 39. 39. Realización das probas <ul><li>As restantes 7 páxinas do caderno utilizaránse para respostar as preguntas do exame </li></ul><ul><li>Non se entregan máis cadernos se se esgota o primeiro </li></ul><ul><li>Pódese cambiar de caderno en caso de cambio de opción en medio do exame </li></ul>
 40. 40. PÁXINAS DE INTERESE <ul><li>http://ciug.cesga.es/ </li></ul><ul><li>Información sobre: </li></ul><ul><ul><li>Probas e grupos de traballo por materias </li></ul></ul><ul><ul><li>Matrícula e calendario das PAU </li></ul></ul><ul><ul><li>Titulacións con límite e sen límite de prazas </li></ul></ul><ul><ul><li>Notas de corte para o curso 2009-10 </li></ul></ul><ul><ul><li>(son só orientativas) </li></ul></ul><ul><ul><li>Inscrición nos graos </li></ul></ul>

×