SELECTIVIDADE 2010 Profesora acompañante: Ana Díaz Amigo Departamento de Xeografía e Historia
SELECTIVIDADE 2010 CARACTERÍSTICA DA PROBA
ESTRUCTURA <ul><li>FASE XERAL </li></ul><ul><li>(F.X.) </li></ul><ul><li>+  </li></ul><ul><li>FASE ESPECÍFICA </li></u...
FASE XERAL (obrigatoria) <ul><li>AS CATRO  materias comúns </li></ul><ul><li>UNHA  materia propia de modalidade (a esco...
FASE ESPECÍFICA (voluntaria) <ul><li>MATERIAS DE PROPIAS DE MODALIDADE </li></ul><ul><ul><ul><li>Pódese subir a Cualifica...
VALORACIÓN DA PROBA <ul><li>CUALIFICACIÓN DE CADA EXERCICIO </li></ul><ul><li>(tanto da fase xeral como da específica) </l...
CUALIFICACIÓN PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE <ul><li>CUALIFICACIÓN DA FAXE XERAL: ( CFX )  </li></ul><ul><li>media ariméti...
CUALIFICACIÓN PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE <ul><li>CUALIFICACIÓN DEFINITIVA: ( CD )  </li></ul><ul><ul><li>60% da Cuali...
FASE ESPECÍFICA <ul><li>É necesario ter aprobada a Fase Xeral para que se considere a Fase Específica. </li></ul><ul><l...
NOTA DE ADMISIÓN NO GRAO <ul><li>Só se terán en conta para a ponderación as notas ≥ 5 </li></ul><ul><li>Cada materia mul...
EXEMPLO DE VALORACIÓN <ul><li>Exemplo de Valoración. Fase Xeral  </li></ul><ul><ul><ul><li>Nota Expediente de Bacharelato...
EXEMPLO DE VALORACIÓN (CC.SS.) <ul><li>Exemplo de valoración con Fase Específica  </li></ul><ul><li>Cualificacións Fase ...
EXEMPLO DE VALORACIÓN (CC.SS.) <ul><li>Cualificación ponderada fase específica </li></ul><ul><ul><li>Grao Economía : 0,7 ...
EXEMPLO DE VALORACIÓN (Ciencias) <ul><li>Exemplo de valoración con Fase Específica  </li></ul><ul><li>Cualificacións Fas...
EXEMPLO DE VALORACIÓN (Ciencias) <ul><li>Cualificación ponderada fase específica </li></ul><ul><ul><li>Grao Medicina : 0,7...
CONVOCATORIAS <ul><li>Anualmente celebraranse dúas convocatorias da proba de acceso á universidade: ordinaria e extraordi...
DURACIÓN DAS PROBAS <ul><li>Fase Xeral:  Cada exercicio 90 minutos </li></ul><ul><li>Fase específica:  Cada exercicio 90...
SELECTIVIDADE 2010 LUGAR DE CELEBRACIÓN: FACULTADE DE BIOLOXÍA/CIENCIAS DO MAR
HORARIO DAS PROBAS: 1º DÍA  <ul><li>16 de xuño-15 de setembro </li></ul><ul><li>9.00-10.00 Presentación </li></ul><ul><l...
HORARIO DAS PROBAS: 2º DÍA <ul><li>17 de xuño-16 de setembro </li></ul><ul><li>9.00-10.30 Matemáticas II / Grego II </li>...
HORARIO DA PROBA: 3º DÍA  <ul><li>18 de xuño-17 de setembro </li></ul><ul><li>9.00-10.30 Física / Xeografía </li></ul><u...
Posibilidades de Revisión de Exames <ul><li>Para solicitar a revisión de exames hai un prazo de tres días hábiles a part...
Ver exames <ul><li>Os alumnos teñen dereito a ver o exame trala segunda corrección no prazo de 5 días </li></ul>
VALORES DE PONDERACIÓN DAS MATERIAS DA FASE ESPECÍFICA DO S.U.G. Graos existentes no curso 2009-2010 http://ciug.cesga.es/...
SELECTIVIDADE 2010 MATRÍCULA PAU
CALENDARIO PAU XUÑO <ul><li>24 de maio: Avaliación </li></ul><ul><li>27-28 de maio: reclamacións </li></ul><ul><li>27-31 d...
CALENDARIO PAU XUÑO <ul><li>16-17-18 de xuño: realización dos exames </li></ul><ul><li>25 de xuño: publicación de cualifi...
MATRÍCULA UNIVERSIDADE <ul><li>28-30 xuño preinscrición ordinaria para aqueles que aproben en xuño ( TODOS ) e queiran ac...
CALENDARIO MATRÍCULA <ul><li>12 de xullo. Publicación dos datos de preinscrición </li></ul><ul><li>13 de xullo. Reclamació...
SELECTIVIDADE 2010 INSTRUCIÓNS PARA OS ALUMNOS
MATRÍCULA <ul><li>Entregar en Secretaría o preimpreso de Matrícula antes do día 27 (aprobados en xuño) </li></ul><ul><li>L...
MATRÍCULA <ul><li>EXENCIÓNS: </li></ul><ul><ul><li>Familia numerosa xeral: 31,84 € </li></ul></ul><ul><ul><li>Familia num...
MATRÍCULA <ul><li>Se se quixera realizar un cambio nas materias indicadas na matrícula, solicitar unha rectificación no L...
Realización das probas <ul><li>Na presentación o alumno debe mostrar o seu DNI ou pasaporte (que deberá colocarse á vi...
Realización das probas <ul><li>Ao comezo de cada proba se lle entrega un caderno de exame e unha cabeceira  </li></ul>...
Primeira páxina do caderno Marcar opción elixida (se é preciso)
Cabeceira Código da materia Denominación da materia Código de barras
Primeira páxina con cabeceira
Realización das probas <ul><li>As restantes 7 páxinas do caderno utilizaránse para respostar as preguntas do exame </li></...
PÁXINAS DE INTERESE <ul><li>http://ciug.cesga.es/ </li></ul><ul><li>Información sobre: </li></ul><ul><ul><li>Probas e grup...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Presentación selectividade 2010

484 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Technologie, Business
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Presentación selectividade 2010

 1. 1. SELECTIVIDADE 2010 Profesora acompañante: Ana Díaz Amigo Departamento de Xeografía e Historia
 2. 2. SELECTIVIDADE 2010 CARACTERÍSTICA DA PROBA
 3. 3. ESTRUCTURA <ul><li>FASE XERAL </li></ul><ul><li>(F.X.) </li></ul><ul><li>+ </li></ul><ul><li>FASE ESPECÍFICA </li></ul><ul><li>(F.E.) </li></ul>OBRIGATORIA A nota ten validez indefinida VOLUNTARIA A nota ten validez durante dous anos
 4. 4. FASE XERAL (obrigatoria) <ul><li>AS CATRO materias comúns </li></ul><ul><li>UNHA materia propia de modalidade (a escoller por cada alumno)* </li></ul><ul><ul><ul><li>Lingua Castelá e Literatura </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lingua Galega e Literatura** </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lingua estranxeira (Inglés ou Francés)* </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Historia de España ou Historia da Filosofía (escoller unha)* </li></ul></ul></ul>*Indicar a materia da que se examinará no impreso de matrícula ** Poderán solicitar a exención (no impreso de matrícula) os alumnos que tiveron exención nalgún dos cursos de Bacharelato ou en ambos
 5. 5. FASE ESPECÍFICA (voluntaria) <ul><li>MATERIAS DE PROPIAS DE MODALIDADE </li></ul><ul><ul><ul><li>Pódese subir a Cualificación das PAAU mediante unha Fase Específica (importante se o grao ao que se quere acceder ten máis solicitudes que número de prazas ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O alumno pode examinarse dun máximo de catro materias propias de modalidade , distintas da elixida na fase xeral </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Deben ser indicadas no impreso de matrícula </li></ul></ul></ul>
 6. 6. VALORACIÓN DA PROBA <ul><li>CUALIFICACIÓN DE CADA EXERCICIO </li></ul><ul><li>(tanto da fase xeral como da específica) </li></ul><ul><ul><ul><li>De 0 a 10 puntos, expresados con dous decimais (parciais de 0,25, arredondados á cifra máis alta) </li></ul></ul></ul>
 7. 7. CUALIFICACIÓN PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE <ul><li>CUALIFICACIÓN DA FAXE XERAL: ( CFX ) </li></ul><ul><li>media arimética dos cinco exercicios (con 3 decimais) </li></ul><ul><li> N1 + N2 + N3 + N4 + N5 </li></ul><ul><li> 5 </li></ul><ul><li>CUALIFICACIÓN DO EXPEDIENTE: ( NMB ) </li></ul><ul><li>media aritmética das materias cursadas en 1º e 2º de Bacharelato (agás Relixión), con dúas cifras decimais arredondadas á centésima máis próxima </li></ul>Fase Xeral =
 8. 8. CUALIFICACIÓN PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE <ul><li>CUALIFICACIÓN DEFINITIVA: ( CD ) </li></ul><ul><ul><li>60% da Cualificación do Expediente de Bacharelato (1º e 2º) </li></ul></ul><ul><ul><li>40% Nota Fase Xeral </li></ul></ul><ul><ul><li>CD = 0’6 ∙ NMB + 0’4 ∙ CFX </li></ul></ul><ul><li>CUALIFICACIÓN DEFINITIVA: </li></ul><ul><li>60% Nota Expediente de Bacharelato (1º e 2º) </li></ul><ul><li>+ 40% Nota Fase Xeral </li></ul><ul><ul><li>ND = 0’6 ∙ EB + 0’4 ∙ FX </li></ul></ul><ul><ul><li>É necesario FX ≥ 4, ND ≥ 5. </li></ul></ul><ul><ul><li>IMPORTANTE: Para superar as PAAU é necesario </li></ul></ul><ul><ul><li>CFX ≥ 4 NMB ≥ 5 CD ≥ 5 </li></ul></ul>
 9. 9. FASE ESPECÍFICA <ul><li>É necesario ter aprobada a Fase Xeral para que se considere a Fase Específica. </li></ul><ul><li>O alumno pódese examinar de ata 4 materias propias de modalidade ( M1 , M2 , M3, M4 ) </li></ul><ul><li>Cada materia leva asociado un parámetro de ponderación , que varía segundo o grao no que se pretenda matricular ( a , b , c,d ) </li></ul><ul><li>A Nota de Admisión no grao calcularase a partir das dúas mellores notas que resulten da nota da materia aprobada multiplicada polo parámetro correspondente </li></ul>
 10. 10. NOTA DE ADMISIÓN NO GRAO <ul><li>Só se terán en conta para a ponderación as notas ≥ 5 </li></ul><ul><li>Cada materia multiplicarase polo parámetro de ponderación que estableza cada Facultade (a1, b2 e c3 varían segundo os graos) </li></ul><ul><li>a∙M1, b∙M2, c∙M3 </li></ul><ul><li>Cálculo da Nota de Admisión: teranse en conta as dúas materias da fase específica con mellor nota unha vez aplicados os parámetros de ponderación </li></ul><ul><li>NOTA DE ADMISIÓN NO GRAO = (NA) </li></ul><ul><li>NA = CD + FE= 0’6 ∙ NMB + 0’4 ∙ CFX+ a·M1+b·M2 </li></ul>
 11. 11. EXEMPLO DE VALORACIÓN <ul><li>Exemplo de Valoración. Fase Xeral </li></ul><ul><ul><ul><li>Nota Expediente de Bacharelato (NMB) = 7,5 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nota Fase Xeral (CFX) = 7,138 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cualificación Definitiva da Fase Xeral </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CD = 0,6·7,5 + 0,4·7,138 = 7,3552= 7,355 </li></ul></ul></ul>
 12. 12. EXEMPLO DE VALORACIÓN (CC.SS.) <ul><li>Exemplo de valoración con Fase Específica </li></ul><ul><li>Cualificacións Fase Específica: </li></ul><ul><ul><li>Economía da empresa, M1 = 7,00 </li></ul></ul><ul><ul><li>Xeografía, M2 = 8,00 </li></ul></ul><ul><ul><li>Historia da Arte, M3 = 6,50 </li></ul></ul><ul><li>Ponderacións: </li></ul><ul><ul><li>Para Grao Economía: a1= 0,1; b2=0,2; c3=0,0 </li></ul></ul><ul><ul><li>Para Grao Dereito: a1= 0,1; b2=0,2; c3=0,2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Para Grao Lingua e Lit Españolas= a1= 0,0; b2= 0,0; c3= 0,2 </li></ul></ul>
 13. 13. EXEMPLO DE VALORACIÓN (CC.SS.) <ul><li>Cualificación ponderada fase específica </li></ul><ul><ul><li>Grao Economía : 0,7 ; 1,6 ; 0,0 </li></ul></ul><ul><ul><li>Grao Dereito: 0,7; 1,6 ; 1,3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Grao Lingua e Lit Españolas: 0,0; 0,0 ; 1,3 </li></ul></ul><ul><li>Nota de Admisión </li></ul><ul><ul><li>Grao Economía : 7,34 + 0,7 + 1,6 = 9,64 </li></ul></ul><ul><ul><li>Grao Dereito : 7,34 + 1,6 + 1,3 = 10,24 </li></ul></ul><ul><ul><li>Grao Lingua e Lit Españolas : 7,34 + 1,3 + 0,0 = 8,64 </li></ul></ul>
 14. 14. EXEMPLO DE VALORACIÓN (Ciencias) <ul><li>Exemplo de valoración con Fase Específica </li></ul><ul><li>Cualificacións Fase Específica: </li></ul><ul><ul><li>Matemáticas II, M1 = 7,00 </li></ul></ul><ul><ul><li>Física, M2 = 8,00 </li></ul></ul><ul><ul><li>Química, M3 = 6,50 </li></ul></ul><ul><li>Ponderacións: </li></ul><ul><ul><li>Para Grao Medicina: a1= 0,1; b2=0,1; c3=0,2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Para Grao Arquitectura: a1= 0,2; b2=0,2; c3=0,2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Para Grao Enxeñaría Química Industrial: a1= 0,2; b2= 0,2; c3= 0,2 </li></ul></ul>
 15. 15. EXEMPLO DE VALORACIÓN (Ciencias) <ul><li>Cualificación ponderada fase específica </li></ul><ul><ul><li>Grao Medicina : 0,7; 0,8 ; 1,3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Grao Arquitectura: 1,4 ; 1,6 ; 1,3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Grao Enxeñaría Química Industrial: 1,4 ; 1,6 ; 1,3 </li></ul></ul><ul><li>Nota de Admisión </li></ul><ul><ul><li>Grao Medicina : 7´34 + 0´8 + 1,3 = 9,44 </li></ul></ul><ul><ul><li>Grao Arquitectura : 7,34 + 1,4 + 1,6 = 10,34 </li></ul></ul><ul><ul><li>Grao Enxeñaría Química Industrial : 7,34 + 1,4 + 1,6 = 10,34 </li></ul></ul>
 16. 16. CONVOCATORIAS <ul><li>Anualmente celebraranse dúas convocatorias da proba de acceso á universidade: ordinaria e extraordinaria </li></ul><ul><li>Os estudantes poderán presentarse en sucesivas convocatorias para mellorar a cualificación da fase xeral ou de calquera das materias da fase específica. </li></ul><ul><ul><li>Nas sucesivas convocatorias pode modificar a lección de materias , tanto na fase xeral como na específica </li></ul></ul>
 17. 17. DURACIÓN DAS PROBAS <ul><li>Fase Xeral: Cada exercicio 90 minutos </li></ul><ul><li>Fase específica: Cada exercicio 90 minutos </li></ul><ul><li>Descanso entre exercicios: 45 minutos </li></ul>
 18. 18. SELECTIVIDADE 2010 LUGAR DE CELEBRACIÓN: FACULTADE DE BIOLOXÍA/CIENCIAS DO MAR
 19. 19. HORARIO DAS PROBAS: 1º DÍA <ul><li>16 de xuño-15 de setembro </li></ul><ul><li>9.00-10.00 Presentación </li></ul><ul><li>10.00-11.30 Lingua Castelá e Literatura </li></ul><ul><li>12.15-13.45 Hª España / Hª Filosofía </li></ul><ul><li>16.00-17.30 Lingua Galega e Literatura </li></ul><ul><li>18.15-19.45 Lingua estranxeira </li></ul>
 20. 20. HORARIO DAS PROBAS: 2º DÍA <ul><li>17 de xuño-16 de setembro </li></ul><ul><li>9.00-10.30 Matemáticas II / Grego II </li></ul><ul><li>11.15-12.45 Ciencias da Terra MA / Literatura Universal </li></ul><ul><li>13.30-15.00 Química / Latín II </li></ul><ul><li>16.30-18.00 Bioloxía/ Matemáticas Aplicadas ás CC.SS. </li></ul><ul><li>18.45-20.15 Historia da Arte </li></ul>
 21. 21. HORARIO DA PROBA: 3º DÍA <ul><li>18 de xuño-17 de setembro </li></ul><ul><li>9.00-10.30 Física / Xeografía </li></ul><ul><li>11.15-12.45 Debuxo Técnico II/ Economía da Empresa </li></ul>
 22. 22. Posibilidades de Revisión de Exames <ul><li>Para solicitar a revisión de exames hai un prazo de tres días hábiles a partir da publicación das cualificacións </li></ul><ul><li>Pódese escoller entre: </li></ul><ul><ul><li>Segunda Corrección : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Realíazse unha nova corrección; a nota final é a media das dúas correccións </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Se hai 2 ou máis puntos de diferenza, farase unha terceira corrección e a nota será a media das tres </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esta nota tamén se pode reclamar </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Reclamación: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Só se comproba se todos os exercicios están corrixidos e as notas ben sumadas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Só é válida a segunda nota (se é superior á primeira) </li></ul></ul></ul>
 23. 23. Ver exames <ul><li>Os alumnos teñen dereito a ver o exame trala segunda corrección no prazo de 5 días </li></ul>
 24. 24. VALORES DE PONDERACIÓN DAS MATERIAS DA FASE ESPECÍFICA DO S.U.G. Graos existentes no curso 2009-2010 http://ciug.cesga.es/PDF/Ponderacions%202009-2010.pdf Novos graos http://ciug.cesga.es/PDF/ponnovosgraos1011.pdf
 25. 25. SELECTIVIDADE 2010 MATRÍCULA PAU
 26. 26. CALENDARIO PAU XUÑO <ul><li>24 de maio: Avaliación </li></ul><ul><li>27-28 de maio: reclamacións </li></ul><ul><li>27-31 de maio: matrícula PAU no Instituto </li></ul><ul><li>1-2 de xuño: os centros formalizan a matrícula nos LERD </li></ul><ul><li>7-8 de xuño: publicación das listas de matriculados nos centros </li></ul><ul><li>9 de xuño: matrícula extraordinaria </li></ul>
 27. 27. CALENDARIO PAU XUÑO <ul><li>16-17-18 de xuño: realización dos exames </li></ul><ul><li>25 de xuño: publicación de cualificacións na páxina web da CiUG (20,00 horas) </li></ul><ul><li>28-30 xuño: prazo de presentación de reclamación e 2ª corrección </li></ul><ul><li>2 de xullo: publicación das resolucións </li></ul><ul><li>5-7 de xullo: reclamación á revisión e segunda corrección </li></ul><ul><li>8 de xullo: resolución definitiva </li></ul>
 28. 28. MATRÍCULA UNIVERSIDADE <ul><li>28-30 xuño preinscrición ordinaria para aqueles que aproben en xuño ( TODOS ) e queiran acceder a titulacións con límite de prazas </li></ul><ul><li>Pódese facer na aplación informática NERTA (páx. web ciug) ou nos LERDS </li></ul><ul><li>Os que accedan a titulacións sen límite de prazas non é necesario facer a preinscrición </li></ul>
 29. 29. CALENDARIO MATRÍCULA <ul><li>12 de xullo. Publicación dos datos de preinscrición </li></ul><ul><li>13 de xullo. Reclamacións </li></ul><ul><li>16 de xullo. Publicación da 1ª lista de admitidos </li></ul><ul><li>19-21 de xullo . Prazo de matrícula para os que foron admitidos na 1ª lista </li></ul>
 30. 30. SELECTIVIDADE 2010 INSTRUCIÓNS PARA OS ALUMNOS
 31. 31. MATRÍCULA <ul><li>Entregar en Secretaría o preimpreso de Matrícula antes do día 27 (aprobados en xuño) </li></ul><ul><li>Levar fotocopia do DNI </li></ul><ul><li>Pagar taxas de inscrición nas PAU (63,67 €) </li></ul><ul><li>Pagar as taxas da reserva do título de Bacharelato (49,82 €) </li></ul>
 32. 32. MATRÍCULA <ul><li>EXENCIÓNS: </li></ul><ul><ul><li>Familia numerosa xeral: 31,84 € </li></ul></ul><ul><ul><li>Familia numerosa especial : gratuíta </li></ul></ul><ul><ul><li>Persoal docente e da administración e servizos da Consellería de Educación : gratuíta ( solicitar en Servizo de Persoal ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Familia numerosa xeral: 24,94 € </li></ul></ul><ul><ul><li>Familia numerosa especial: gratuíta </li></ul></ul>SELECTIVIDADE BACHARELATO
 33. 33. MATRÍCULA <ul><li>Se se quixera realizar un cambio nas materias indicadas na matrícula, solicitar unha rectificación no LERD ( Edificio Miralles no Campus de Lagoas-Marcosende –xunto ao centro comercial- ) </li></ul>
 34. 34. Realización das probas <ul><li>Na presentación o alumno debe mostrar o seu DNI ou pasaporte (que deberá colocarse á vista durante todos os exames) </li></ul><ul><li>Cada alumno recibe un xogo de adhesivos con código de barras que non poden ser dobrados nin manoseados para evitar o seu deterioro (non pode ser deixados na aula durante os descansos) </li></ul><ul><li>Así mesmo se lle asigna un posto na aula que debe manter en todas as probas </li></ul>
 35. 35. Realización das probas <ul><li>Ao comezo de cada proba se lle entrega un caderno de exame e unha cabeceira </li></ul><ul><li>Na primeira páxina do caderno só debe marcar a opción escollida e pegar a cabeceira (ao final do exame) </li></ul><ul><li>Na cabeceira , no espazo “A cubrir polo alumno”, anotará o nome da materia da que se está a examinar e o seu código, ademais de pegar o código de barras </li></ul>
 36. 36. Primeira páxina do caderno Marcar opción elixida (se é preciso)
 37. 37. Cabeceira Código da materia Denominación da materia Código de barras
 38. 38. Primeira páxina con cabeceira
 39. 39. Realización das probas <ul><li>As restantes 7 páxinas do caderno utilizaránse para respostar as preguntas do exame </li></ul><ul><li>Non se entregan máis cadernos se se esgota o primeiro </li></ul><ul><li>Pódese cambiar de caderno en caso de cambio de opción en medio do exame </li></ul>
 40. 40. PÁXINAS DE INTERESE <ul><li>http://ciug.cesga.es/ </li></ul><ul><li>Información sobre: </li></ul><ul><ul><li>Probas e grupos de traballo por materias </li></ul></ul><ul><ul><li>Matrícula e calendario das PAU </li></ul></ul><ul><ul><li>Titulacións con límite e sen límite de prazas </li></ul></ul><ul><ul><li>Notas de corte para o curso 2009-10 </li></ul></ul><ul><ul><li>(son só orientativas) </li></ul></ul><ul><ul><li>Inscrición nos graos </li></ul></ul>

×