Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Nuva nuorisotiedotus-2012

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 19 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Nuva nuorisotiedotus-2012 (20)

Anzeige

Nuva nuorisotiedotus-2012

 1. 1. Järvenpään Seurakuntaopisto 04.10.2012 nuoriso tiedotus marcus lundqvist 044-0260980 @arcius
 2. 2. nuorisolaki Nuorisolain 8§ velvoittaa, että nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.
 3. 3. taustaa Yksi nuorisotyön työmuodoista on nuorisotiedotus ja -neuvonta, jossa annetaan ammattitaitoista apua, tukea ja tietoa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on, että kaikki nuoret ovat tiedotus- ja neuvontapalvelujen piirissä. Suomessa on 145 kunnallista tai järjestöjen ylläpitämää nuorisotiedotus ja -neuvontapistettä sekä 37 alueellista verkkopalvelua. http://www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/nuorisotyoen_kohteet_ja_rahoitus/tieto-_ja_neuvontapalvelut/?lang=fi
 4. 4. taustaa ”Internet on paitsi merkittävä tiedonlähde ja viestinnän väline myös olennainen osa nuorten sosiaalista ympäristöä. Verkkoperustainen nuorten tieto- ja neuvontatyö täydentää olemassa olevia nuorten tieto- ja neuvontapalveluja. Sen lisäksi, että nuorten tieto- ja neuvontatyö auttaa nuoria löytämään oikeaa tietoa ja tekemään päätöksiä, verkkoperustainen nuorten tieto- ja neuvontatyö auttaa nuoria myös hyödyntämään internetin kaikkia mahdollisuuksia ja välttämään sen mahdollisia riskejä.” (Lähde: Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun periaatteet, hyväksytty ERYICAn (European Youth Information and Counselling Agency) kahdennessakymmenennessä yleiskokouksessa Rotterdamissa, Alankomaissa 5.12.2009.)
 5. 5. historia • Nuorisotiedotus- ja neuvontatyö on ollut osa nuorisotyötä 1980-luvun alusta lähtien. Helsingissä oli 1950-luvulla nuorisoneuvojia, joiden tehtävänä oli auttaa kaupunkiin muuttaneita nuoria asumiseen ja heidän elämään liittyvissä asioissa • Helsingin Kaupungin nuorisotoimessa oli palkattu yksi henkilö antamaan neuvontaa kaupunkiin muuttaneelle nuorisolle. • Toimiston esittelykortti toimitettiin jokaiselle 15-24 vuotiaalle, kaupunkiin muuttaneelle nuorelle. • Neuvonta oli keskittynyt lähinnä vapaa-ajan ohjauksen, mutta myös muissa aiheissa neuvottiin nuoria. Mm. nuoret tytöt jotka muuttivat kaupunkiin kotiapulaisiksi, saattoivat tarvita neuvoja ja apua työssä ilmeneviin ongelmiin. • Nuorisotiedotuspiste Kompassi avattiin vuonna 1983. • Tästä katsotaan varsinaisen nuorisotiedotus ja -neuvontatoiminnan alkaneen Suomessa. http://katihattukangas.nettisivu.org/nuorisotiedotuksen-historia/
 6. 6. taustaa Nuorten tieto- ja neuvontatyön rooli ei ole enää sama kuin 25 vuotta sitten. Aiemmin nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijät toimivat ikään kuin portteina, joiden kautta nuoret pääsivät käsiksi tarvitsemaansa tietoon. Nykyään nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden tehtävänä on auttaa ja opastaa nuoria heidän tarvitsemansa tiedon äärelle. • Monopolistinen tiedonjakomalli: Nuoret olivat aiemmin huomattavan paljon riippuvaisempia nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöistä, joilla oli etuoikeus päästä tiedon äärelle ja käytössään tarvittavat resurssit lähes kaiken tarvitsemansa tiedon hankintaan. • Opastava tiedonjakomalli: Internetiä käyttävien nykynuorten tiedonsaanti ei yleensä enää ole samassa määrin riippuvaista nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöistä; sen sijaan nykynuoret tarvitsevat entistä enemmän tukea ja opastusta tiedon tulkinnassa ja sen luotettavuuden arvioinnissa. Nykyään nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden tehtävänä on kehittää uusia tapoja lisätä ja jakaa informaatiolukutaitoon liittyviä taitoja. Nuorten auttamisessa tiedon äärelle ei riitä, että nuorten tieto- ja neuvontapisteen nurkkaan tuodaan internetyhteydellä varustettu tietokone, vaan nuoria on autettava hyödyntämään löytämäänsä tietoa oman elämänsä harkittujen päätösten tukena. Lähde: Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa. Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden työkalupakki
 7. 7. taustaa Eräs nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden tärkeimmistä tehtävistä on helpottaa nuorten pääsyä laadukkaan tiedon äärelle. Laadukkaan tiedon ominaisuudet voidaan kiteyttää esimerkiksi näin: Laadukas tieto on • selkeää • olennaista • ajantasaista • kohdennettua Lähde: Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa. Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden työkalupakki
 8. 8. taustaa Laadukkaan tiedon ominaisuudet voidaan kiteyttää esimerkiksi näin: Laadukas tieto on •Selkeää •laadukkaan tiedon on oltava selkeässä muodossa. Tiedon on oltava ymmärrettävää ja pohjauduttava selvästi ilmoitettuihin lähteisiin, ja tietolähteen on keskityttävä olennaiseen •Olennaista •löydetyn tiedon laatu on suhteutettava tietoa etsivän nuoren tarpeisiin. Tieto saattaa olla selkeää, mutta jos se ei ole nuoren kannalta asiallista ja asianmukaista, se saattaakin olla tosiasiassa vahingollista •Ajantasaista •Tieto voi olla selkeää ja asiallista sekä sitä tarvitsevan henkilön tarpeisiin sopivaa. Mutta onko se myös ajantasaista, paikkansapitävää ja riittävän objektiivista •kohdennettua •kuinka hyvin tämä tieto soveltuu juuri siihen tilanteeseen, jossa nuori on nyt? Onko tieto nuoren kykyihin ja taitoihin nähden oikein kohdennettua Lähde: Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa. Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden työkalupakki
 9. 9. euroopan neuvoston suositus pitäen mielessä haasteet, joita nuoret kohtaavat merkityksellisen tiedon etsimisessä, arvioimisessa ja käyttämisessä itsensä kehittämiseen ja joihin kuuluvat • kasvavan tietomäärän hallinta; • ristiriitaisen ja jatkuvasti muuttuvan tiedon käsittely; • tietoisuus vastuusta tiedon tuottajina; • tietoisuus tieto- ja viestintätekniikoiden käytön riskeistä; • henkilötietojen suojelu; • tarvittavien tietokonelaitteiden ja -ohjelmistojen sekä internetin käyttömahdollisuus; katsoo, että henkilökohtainen, kasvokkain tapahtuvan tiedotuksen, ohjauksen ja neuvonnan antaminen on tänä päivänä vielä tärkeämpää kuin edellisten sukupolvien kohdalla, koska nuorten sosiaalinen osallistaminen on entistä pidempi ja monimutkaisempi prosessi; http://www.koordinaatti.fi/uploaded/Recommendation%20CM_Rec(2010)8.pdf
 10. 10. euroopan neuvoston suositus suosittelee, että jäsenvaltioiden hallitukset • vakiinnuttavat ja kehittävät nuorille tarkoitettuja tieto- ja neuvontapalveluja nuoria koskevasta tiedottamisesta ja neuvonnasta Euroopassa annetun suosituksen No. R (90) 7 mukaisesti; • tukevat ja vahvistavat nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen yleistä ja monialaista luonnetta nuorille suunnattujen erityispalvelujen täydentäjänä; • varmistavat, että nuorilla on mahdollisuus käyttää ja hyödyntää erilaisia nuorille suunnattuja tiedotuksen muotoja ja kanavia, jotka soveltuvat nuorten tarpeisiin paikallisella, alueellisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla; • ottavat nuorisopolitiikan laadinnassa huomioon nuorten jatkuvasti muuttuvat tiedontarpeet, muun muassa käyttämällä nuorten parissa tieto- ja neuvontatyötä tekevien ruohonjuuritason toimijoidenkeräämiä tietoja; • tukevat uusien työmenetelmien ja erilaisten lähestymistapojen sekä uudenlaisten viestintämuotojen innovatiivisten käyttötapojen kehittämistä; http://www.koordinaatti.fi/uploaded/Recommendation%20CM_Rec(2010)8.pdf
 11. 11. euroopan neuvoston suositus • kannustavat nuoria osallistumaan heille suunnatun tiedon sisällön, välineiden ja politiikan kehittämiseen; • auttavat nuoria kehittämään tiedonhallintakykyään huomioiden, että • informaatiolukutaito pitäisi sisältyä epämuodolliseen, epäviralliseen ja viralliseen koulutukseen, • nuorten pitäisi oppia käsittelemään tietoa kriittisesti ja itsenäisesti, • nuorten pitäisi pystyä luomaan, tuottamaan ja jakamaan tietosisältöjä vastuullisesti; • lisäävät nuorten tietoisuutta riskeistä, joita he kohtaavat verkossa olevan tiedon kuluttajina ja tuottajina; • lisäävät nuorten tietoisuutta henkilötietojen leviämisestä verkon sosiaalisissa yhteisöissä; • tunnustavat tarpeen kehittää nuorille tarkoitettuja verkkoperustaisia tieto- ja neuvontapalveluja varten laatustandardeja, ja tukevat tällä alalla kaikilla tasoilla toteutettavia laatuhankkeita • lisäävät nuorisotiedotuksesta vastaavien työntekijöiden tietoisuutta ja koulutusta työmuodon uusista haasteista sekä edistävät kokemusten ja käytäntöjen vaihtoa keskeisten alan toimijoiden välillä; • edistävät muita heikommassa asemassa olevien nuorten, mukaan lukien vammaisten nuorten, mahdollisuuksia käyttää verkkoperustaista tietoa; http://www.koordinaatti.fi/uploaded/Recommendation%20CM_Rec(2010)8.pdf
 12. 12. nuorisotiedotuksen periaatteet 1. Nuorisotiedotuskeskukset ja -palvelut on pidettävä avoimina kaikille nuorille ilman poikkeuksia. 2. Nuorisotiedotuskeskusten ja -palvelujen tavoitteena on taata tiedonsaannin tasavertaisuus kaikille nuorille heidän elämäntilanteestaan, etnisestä taustastaan, sukupuolestaan tai yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vähäosaisiin ryhmiin ja nuoriin, joilla on erityistarpeita. 3. Nuorisotiedotuskeskusten ja -palveluiden tulee olla helposti käytettävissä ilman pakollista ajanvarausta. Nuorten on voitava kokea niiden käyttö houkuttelevaksi ja niissä tulee vallita ystävällinen ilmapiiri. Niiden aukioloaikojen on vastattava nuorten tarpeita. 4. Tarjolla olevan tiedon tulee perustua nuorten toiveisiin ja käytännössä todettuun nuorison tiedontarpeeseen. Tiedon tulee kattaa kaikki nuoria kiinnostavat aiheet ja sen tulee kehittyä kattamaan uusia aiheita. 5. Jokaista käyttäjää on kunnioitettava yksilönä ja jokaiseen kysymykseen annettavan vastauksen on oltava yksilöllinen. Tämä on toteutettava niin, että se lisää palvelun käyttäjien toimintamahdollisuuksia, edistää heidän itsemääräämisoikeuttaan ja kehittää heidän kykyään analysoida ja käyttää tietoa. © ERYICA – 2004
 13. 13. nuorisotiedotuksen periaatteet 6. Nuorisotiedotuskeskusten palvelujen on oltava maksuttomia. 7. Tietoa annetaan tavalla, joka kunnioittaa käyttäjien yksityisyyttä ja heidän oikeuttaan pitää salassa henkilöllisyytensä. 8. Tietoa antaa ammattimaisesti henkilöstö, joka on koulutettu tähän tehtävään. 9. Tieto on aukotonta, ajantasaista, todenmukaista, käytännöllistä ja helppokäyttöistä. 10. Tarjottavan tiedon puolueettomuus pyritään varmistamaan kaikin tavoin käyttämällä useita eri lähteitä ja tarkistamalla niiden luotettavuus. 11. Tarjottavan tiedon on oltava vapaata kaikista uskonnollisista, poliittisista, aatteellisista tai kaupallisista vaikutteista. 12. Nuorisotiedotuskeskusten ja -palvelujen tulee pyrkiä saavuttamaan mahdollisimman suuri joukko nuoria käyttämällä tehokkaita toimintatapoja, jotka soveltuvat eri ryhmille ja erilaisiin tarpeisiin, sekä valitsemalla luovia ja innovatiivisia tiedotusstrategioita, menetelmiä ja välineitä. © ERYICA – 2004
 14. 14. nuorisotiedotuksen periaatteet 13. Nuorten on saatava tilaisuus osallistua asianmukaisella tavalla eriasteiseen nuorisotiedotustyöhön paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tällaisia tapoja voivat olla muiden muassa tiedontarpeiden nimeäminen, tiedon valmistelu ja perille toimittaminen, tietopalvelujen ja tiedotushankkeiden hoitaminen ja arviointi sekä vertaisryhmätoiminnot. 14. Nuorisotiedotuskeskusten ja -palveluiden tulee toimia yhteistyössä muiden nuorisolle suunnattujen palveluiden ja rakenteiden kanssa erityisesti omalla maantieteellisellä alueellaan, ja niiden on muodostettava verkostoja muiden nuorison parissa työskentelevien välittäjäorganisaatioiden ja muiden elinten kanssa. 15. Nuorisotiedotuskeskusten ja -palveluiden on autettava nuoria saamaan käyttöönsä tietoa, jota tarjotaan nykyaikaisen tieto- ja viestintätekniikan avulla, ja kehittämään taitojaan näiden välineiden käytössä. 16. Nuorisotiedotustyön rahoituslähteet eivät saa toimia niin, että ne estävät nuorisotiedotuskeskusta tai -palvelua soveltamasta tämän peruskirjan periaatteita. © ERYICA – 2004
 15. 15. Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun periaatteet 1. Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun sisällön tulee olla virheetöntä, ajantasaista ja tarkistettua. Ajankohta, jolloin tieto on tuotettu tai päivitetty, tulee mainita selkeästi. 2. Sisällön tulee perustua nuorten tiedontarpeisiin. Nuorten tarpeet tulee tunnistaa, ja niiden arvioinnin tulee olla jatkuvaa. 3. Sisällön tulee koostua tarpeellisesta ja maksuttomasta tiedosta,joka antaa käsityksen mahdollisista vaihtoehdoista. Periaatteiden, joilla tieto valitaan, täytyy olla julkisia ja ymmärrettäviä. 4. Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun sisällön tulee olla nuorten ymmärrettävissä, ja se tulee esittää heitä kiinnostavalla tavalla. 5. Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun tulee olla kaikkien käytettävissä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää käyttäjiin ja ryhmiin, joilla on erityistarpeita. Eryica 2009
 16. 16. Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun periaatteet 6. Kun nuorilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä verkossa, täytyy palveluntarjoajan kertoa selkeästi, minkä ajan sisällä kysymyksiin vastataan. Vastauksien täytyy olla yksilöllisiä, ja vastaaja tulee ilmoittaa selkeästi. 7. Nuorten osallistuessa sisällöntuotantoon vastuu lopullisesta sisällöstä on nuorten tieto- ja neuvontapalvelulla. 8. Nuorten rohkaiseminen palautteenantamiseen on olennainen osa verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun jatkuvaa kehittämistä. Palautteen antamisen tulee olla helppoa. Palaute tulee arvioida, ja sitä tulee hyödyntää sisällön muokkaamisessa. Nuorille tulee kertoa, miten heidän palautteensa on vaikuttanut palveluun. 9. Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun tuottaja sekä palvelun tarkoitus tulee olla näkyvillä. Jos ulkopuolisten tahojen tuottamaa sisältöä käytetään, lähde tulee ilmoittaa selkeästi. 10. Käyttäjille tulee olla selvää, mikä taho nuorten tieto- ja neuvontapalvelua tuottaa ja mitkä ovat sen päämäärät. Täydelliset yhteystiedot tulee ilmoittaa selkeästi. Palvelun rahoittajatahojen tulee ilmetä selvästi. Eryica 2009
 17. 17. Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun periaatteet 11. Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun pitäisi tarjota nuorille välineitä ja opastusta, jotka lisäävät nuorten medialukutaitoa ja verkko-osaamista. 12. Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun tulee ohjeistaa ja opastaa nuoria turvalliseen ja vastuulliseen netinkäyttöön. 13. Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun tulee olla turvallinen ympäristö nuorille. 14. Verkkoperustainen nuorten tieto- ja neuvontapalvelu kunnioittaa ja suojelee käyttäjien yksityisyyttä ja sallii käyttäjien muokata tai poistaa näiden itse tuottamaa aineistoa. 15. Verkkoperustainen nuorten tieto- ja neuvontapalvelu kunnioittaa tekijänoikeuksia ja tuntee omat oikeutensa. 16. Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun henkilökuntaan kuuluvien tulee olla informaatiolukutaitoisia ja osaavia verkkotyökalujen käyttäjiä. Heidän täytyy olla tietoisia alan kehityksestä ja asiaa koskevasta lainsäädännöstä ja seurata nuorten netinkäytön suuntauksia ja käytäntöjä. Eryica 2009
 18. 18. 2) Aloitin tänä vuonna koulun TÄYSIN vieraan luokan kanssa . Ongelmana on se,että ihmiset luulevat että olen 1) oon siis 14v mielestäni ruma (muiden mielestä en)poika joka ''hiljainen'' koska puhun ystävilleni eikä minulla sen on toivottoman ihastunu yhteen kauniiseen (oma mielipide)tyttöön kummemmin ole asiaa pojille. Ei se minua muuten haittaisi joka on mun luokalla. Se tyttö kulkee aina 2 parhaan kaverinsa paitsi että minusta on tullut yleinen puheen aihe. Ihmiset kanssa joten se ei oo rauhassa ikinä. Lisäksi ne kav ihmettelevät ystävilleni,että miten voin kulkea niin erit kertoisivat koko koululle alle 10 minuutissa jos pyytlisin sitä riehakkaassa porukassa kun en itse uskalla mitään jonnekki leffaa tai kehville. Jos taas pyytäisin sen jonnekkin tehdä.Tosiasia on,että olen itsekin tosi riehakas.. :-D nurkan taakse niin kaikki arvais mistä on kyse. En tiedä mitä minun pitäisi tehdä, jotta ihmiset eivät luulisi minua täysin erilaiseksi kuin olen Olen saanut häneltä joitain merkkejä kuten jos jollain tunnilla istutaan vierekkäin(opettajan määräämillä paikoilla) hän on "unohtanut kirjat kotiin" ja haluaa katsoa minun kirjasta ja jos on tunnin jälkeen sanonut kavereillensa menevänsä jonnekki oottamaa se on tullu puhumaan mulle jostai ees 10 sekunniks. 3) olen 19 vuotias nainen ja olen harrastanut näyttelemistä Tarviisin apua siinä miten kerron hänelle ihastuksesta(mulla ei oo teatterissa 17 vuotiaasta lähtien. käyn tällä hetkellä lukiota facebook accounttia tai mesee tai mitää sellasta) . En aio mennä jonka aijon suorittaa 4 vuodessa. haluaisin mennä lukion sanomaan sille päin naamaa että "oon muuten ihastunu suhu jälkeen opiskelemaan helsingin teatterikorkeakouluun (TeaK). tuukko ulos treffeille?" onko minulla mitään mahdollisuuksia päästä opiskelemaan sinne jos olen harrastanut näyttelemistä silloin noin. neljä lisäks ku se on samalla luokalla nii tuntuis aika pahalta nähä sitä vuotta, sekä harrastan myös laulamista kuorossa. hyvänä päivänä 7 tuntia pakkien jälkeen. Kiitos jo etukäteen niille jotka jaksaa lukea näin pitkän höpötyksen -kiitos- :) ja lisäks vielä vastata siihen 4) Tarvitsisin hieman tietoja ja neuvoja tilanteeseeni. Eli olin 5) terve! äskettäin sellaisessa tilanteessa että minulla ja ystävälläni olisi haluasin lähteä enskesänä töihin jenkkeihin,mutta ongelmana ollut mahdollisuus alkaa pitää yhdessä hevostallia. Erinäisten on se ettei meidän perheellä ole oikei varaa...olisin siis silloin syiden takia tämä ei minun kohdaltani onnistukaan ja nyt olen 16. en välttämättä halua edes ansaita rahaa vaan kartutaa ajatellut tallin perustamista yksin. Voinko saada lainaa pankista kielitaitoa, saada jotain kokemuksia, jne eli se voisi olla talliani varten kun olen 18-vuotias, valmistun lukiosta nyt vapaaehtoistyötä tai jotai... onko siis jotain "järjestöjä johon keväällä eikä minulla ole työpaikkaa? Olen kuullut jostain voisi hakea ja lähteä, ei siiis yksinäni? yrityslainasta, mutten tiedä miten se toimii.. Mitä mahdollisuuksia minulla on oman tallin perustamisessa? Kyseessä olisi yksityistalli kiitos vastauksista! ja minulla olisi siellä vain 1-2 omaa hevosta. Minulla on myös alalta kokemusta joten uskon pärjääväni oman tallin kanssa. Kiitos vastauksesta!
 19. 19. 1) http://www.nuoret.info/Keskustelut/Viestit.aspx?ID=26154 2) http://www.nuoret.info/Keskustelut/Viestit.aspx?ID=25463 3) http://www.nuoret.info/Keskustelut/Viestit.aspx?ID=23684 4) http://www.nuoret.info/Keskustelut/Viestit.aspx?ID=17652 5) http://www.nuoret.info/Keskustelut/Viestit.aspx?ID=20312

×