141023 bd plaquette transformation finance nl

F
Een vernieuwende benadering om uw werking te 
synchroniseren met de verwachtingen van uw 
<<klanten>> 
Juni 2014 
Schep uw Financiële Prestatiewereld
Hoe effectief beantwoorden aan de belangen van de 
financiële functies in 2015 ? 
Verschil 
Ecart 
© P-Val 2 
Nooit was de macht van de Financiële Directies zo groot 
De crisis bracht een diepgaande tendens met zich mee : de financiële functie is de hoofdhefboom geworden in het bedrijfsbeleid. 
Bekijk maar : hoeveel van de huidige PDG’s nu afkomstig zijn uit die functie ? 
Deze verantwoordelijkheid en deze macht gaan gepaard met een zeer sterke veeleisendheid 
Deze veeleisendheid wordt echter slechts gedeeltelijk uitgeoefend volgens een studie in 2010 van IBM aangaande de Chief 
Financial Officers 
Louter financiële 
activiteiten 
Activiteiten die 
het geheel van 
het bedrijf 
beïnvloeden 
Ontwikkeling van HR in financiële organisatie 
Voortdurende verbetering van financiële processen 
Versterking programma’s gelijkaardigheid (compliance) 
en interne controles 
Integratie van de informatie op schaal van het bedrijf 
Bijdrage aan de definitie van de bedrijfsstrategie 
Voor rekening nemen / beheer / bedrijfs 
risicovermindering 
Opmeten en opvolgen prestaties 
Vermindering bedrijfskosten 
Effectiviteit Belangrijkheid 
Hoe deze verschillen uit te leggen tussen de Effectiviteit en de Belangrijkheid ? 
De antwoorden hierop beperken zich meestal tot technische aspecten en informatiesystemen 
Men vergeet dat Financiën een dienstenactiviteit is, opgebouwd voor 90% door de prestatie van mannen en vrouwen.
Hoe effectief beantwoorden aan de belangen van de 
financiële functies in 2015 ? 
De vraag dat elke Financieel Directeur zich stelt is : 
« Hoe de denk- en werkwijzen van mijn teams verder ontwikkelen in een complexe omgeving ? » 
Rekening houden met deze complexe omgeving wordt vaak over het hoofd gezien : daardoor komt het vaak voor dat vele 
operationele directies eigenhandig op zoek gaan om te beantwoorden aan hun noden, dit door het inschakelen van « business 
analysten », daar hun controleurs zich vernestelen in de quasi-boekhoudkundige benaderingen 
De intenties van de Financiële Directeur worden vertaald in de huidige/historischeWereld van de teams. 
« Ik wens voorspellingen om mede te delen aan de markten en ook mijn managers inlichten» wordt « ja chef, we gaan 2 
budgetaire processen per jaar opmaken» 
Bewust of onbewust, de ploegen verkiezen technische oplossingen « we moeten een nieuw informatiesysteem hebben... » of 
miraculeusese oplossingen « met de methode ABC Time Driven zal U…. » liever dan hun praktijken te herdenken binnen hun 
functie en met hun gesprekspartners. De groepscultuur nodigt hen uit zich te concentreren op de expertises zonder hun 
verandering, op een zachtere manier te durven aansnijden. 
Achter de woorden « business partner » is de realiteit en de manier van handelen meestal een vaag iets. Wat is het werkelijk 
beoogde doel ? Wat veranderd er ? Wat zijn de bekomen oordelen ? De teams stellen zich in vraag en aarzelen zich in projecten 
te werpen, waarvan ze nochtans de gegrondheid erkennen. 
P-Val heeft een vernieuwende effectieve benadering ontworpen om de functies Financiën te hervormen : 
Breng uwWereld Financiën dichterbij deze van uw « klanten » 
Benaderingen op korte termijn uit te voeren : een beperkt aantal acties – de overbruggingen – verspreid over 6 maanden met 
concrete doelstellingen 
Een veeleisendheid om voorstellingen en huidige handelingen te analyseren, zonder taboe en samen in teamverband, de 
werking op een coherente manier aanpakken rekeninghoudend met de menselijke factoren 
© P-Val 3
© P-Val 4 
Schep uw Prestatiewereld 
U (her)synchroniseren met de Wereld van uw klanten 
Ontvouw de overbruggingen 
tot en met het behalen van duurzame resultaten 
Construire 
votre Monde 
voulu 
Onleed uw 
huidige 
Wereld 
Analyseer 
uw externe 
Wereld 
Formuleer 
uw 
strategie 
Bouw uw 
Gewenste 
Wereld 
Een conceptueel kader 
ontwikkeld door de onderzoekers 
Laurent Thévenot en Luc Boltanski 
om complexe organisaties beter te begrijpen 
om U te helpen uw Prestatiewereld op te bouwen en uw strategie te slagen
Een deskundige aanpak om uw Wereld dichterbij de 
Wereld van uw klanten te brengen 
Ontleed de huidigeWereld van uw ploegen 
Begrijpen en zich synchroniseren met de actielogica (de Werelden) van uw directe 
omgeving en van uw interne / externe klanten 
Uw gewensteWereld opmaken 
Wat is uw strategie ten opzichte van de huidigeWerelden ? 
Wat is uw gewenste Wereld ten opzichte van uw strategie ? 
Opbouwen en ontvouwen van de overbruggingen 
HuidigeWereld → Prestatiewereld 
Prestatiewereld → Wereld van de markt en Wereld van Business Managers 
In W om teams en Management verantwoordelijk te maken 
Van overbrugging overstappen naar duurzaamresultaat 
Leiden volgens vooruitgang 
Richting + Zin + Vermogen in de tijd verenigen 
De nieuwe werkmethodes integreren 
© P-Val 5 
Stap 1 
Stap 2 
Stap 3 
Stap 4
De zin en de middelen aan uw teams geven om hun 
huidige Wereld te verrijken door de Prestatiewereld 
Strategie 
Van een Wereld « cijferfabriek » overstappen naar een Wereld 
« Business Partner » 
Wereld « cijferfabriek » Wereld « Business Partner » 
300 indicatoren 45 indicatoren in lijn met de strategie 
De cijferfabriek De tendens, zichtbaarheid 
© P-Val 6 
De werklast 
Het pertinente cijfer en wat men erover 
moet denken 
De functie op zichzelf 
De analysten en de operationele 
managers 
De budgetaire vergadering 
Het business actieplan met de 
operationele manager 
Het naleven van het budget 
De vooruitgang vergelijking intern en 
extern 
Overbruggingen
Overbruggingen om snel en blijvend te veranderen 
© P-Val 7 
1. Ondersteuning beslissing C*O 
2. Communiceren om te doen 
handelen 
3. Bekwaamhedens & Gedragingen 
4. Eenvoud en operationeel model 
5. Leiden volgens vooruitgang 
Dialoogproces 
45 indicatoren, business en financieel, korte en lange termijn 
Strategisch vooruitgangsdashboard 
Financieel oog op de Prestaties 
Vergelijking vooruitgang + Budget 
++ houding aannemen als Business Partner 
Business Review : agenda, vragen, opvolging 
Opleiding « Cijfers laten praten » 
Gemeenschappelijke WereldManagers beroepen en teams 
Financiën 
Gekende standaard en uniek voor iedereen 
Schaal vooruitgang 
Opwaardering nieuwe beroepen (vb : Platform leader) 
Groepsanimatie 
Financiële Universiteit 
Naar de eenvoud « Shrink, Hide, Embody » 
Focus dwarslopende processen (risicokost, budget, …) 
Target operating model : machtsverdeling en samensmelten 
handelingen 
Relatie Groep/eenheden, SSC (Shared Service Center), offshoring, … 
Erkenningslus 
Integratie 
Benchmark met beheerscontrole 
Team managementsysteem
1. Ondersteuning beslissing C*O 
Een dialoogtool, in lijn met de strategie envooruitstrevend gericht 
© P-Val 8 
Om <<anders>> 
te denken en te 
handelen 
4 dimensies 
Business 
Financieel 
Menselijk kapitaal 
Businesswaarde op lange termijn 
Snel resources inschakelen onafhankelijk van de budgetaire barrières 
A priori zich geen limieten stellen 
Spreek over « mogelijke vooruitgang » vs «budgetaire verantwoording » 
Een beperkt aantal indicatoren 
afgeleid van de strategie 
Evident maken tendensen Vergelijking intern en extern
© P-Val 9 
2. Communiceren om te doen handelen 
Opleiding « Cijfers laten praten » 
1. Eenvoudigweg de situatie beschrijven gebruikmakend van enkele nuttige en 
pertinente cijfers 
2. Analyseer deze situatie : wat men ervan moet denken 
3. Ondersteun en aanvaard aanbevelingen 
Respecteer de overtuigingsweg 
om de operationelen te 
begeleiden in het nemen van 
goede beslissingen 
Inzet 
« Wat is mijn attitude t.o.v de andere ? » 
« Waar gaan we tesamen heen ? » 
«Wat verteld mijn document ? » 
« Wat is het essentiële dat ik dien naar voor te 
brengen om te overtuigen ? Hoe bewijs en staaf 
ik mijn argumenten ? » 
« Hoe illustreer ik mijn presentatie met tabellen, 
grafieken, beelden ? » 
Zijn communicatie structureren 
vertrekkende vanuit het oogpunt van 
de bestemmeling en niet van uit uw 
oogpunt 
De ontdekking van de methode 
gebeurd door een onmiddellijke 
toepassing
© P-Val 10 
3. Bekwaamheden en gedragingen 
De dynamische vooruitgang, ongeacht het vertrekpunt 
Gradiënt 1 Gradiënt 2 Gradiënt 3 
As bekwaamheden 1 
As bekwaamheden 2 
As bekwaamheden 3 
« Er is een verschil met het 
budget » 
« Ik begrijp de tendens die 
schuilt achter dit verschil » 
«Ik heb ideeën rondom te 
ondernemen acties waardoor ik 
sneller vooruit zal gaan als de 
anderen » 
Vooruitgang 
Een intensief delen, met allen 
« Het is de eerste maal dat we praten 
hoe we ons beroep uitoefenen » 
Een gedeelde structuur van beste 
praktijken 
« Ik leer van mijn collega’s » 
Actieplan colletieve vooruitgang 
van elk team 
geen persoonlijke evalutie
4. Eenvoud 
Een nauwgezet proces om uw manieren van functioneren te 
herbezoeken 
© P-Val 11 
Verminderen 
Verstoppen 
Incarneren 
Verstoppen : 
Onzichtbaar maken van alles wat mag onzichtbaar zijn 
Verminderen: 
Het evidente schrappen en het essentiële behouden 
Incarneren : De richting en toegevoegde waarde tot 
produceren vooropstellen
- + 
Prioriteit 
© P-Val 12 
5. Leiden volgens de vooruitgang 
Verschillende te ondernemen prioriteiten 
Vooruitgang van elk team 
Hoe de beste vooruitgang 
laten boeken ? 
Hoe zo snel 
mogelijk de 
afwijkingen 
minderen ? 
Prioriteit 
 
Prioriteit 
Hoe de beste praktijken delen ? 
 
Vooruitgang geheel 

© P-Val 13 
Schep uw Prestatiewereld 
Een team van meer dan 20 scheppers van Werelden 
Laurent Dugas Bruno Jourdan 
Martial Rouyere 
Daniel Oulouhodjian Claude Van Laethem 
Nicolas Ménager Jacques Martin 
François Varin 
Stéphanie Roux
Strategisch plan, bedrijfsproject, fusie, mutualisatie, nieuwe businessmodellen 
© P-Val 14 
Schep uw Prestatiewereld 
3 bedrijfslogica’s en concrete resultaten 
EPIC territoriaal 
Beheersmodel 
Telecom operator 
Verkoop oplossingen B2B 
Omzet diensten x 10 in 2 jaar Gewonnen aanbesteding :50 M€ 
Transportoperator 
Onderhoudsprestatie 
20 hospitalen 
Bestuur : organisatie in ploegen 
Internationale Groep 
Commerciële reorganisatie 
Eigen middelen : +35% 
SSII 
Complexe verkoop 
Industriële groep 
Vereenvoudiging HR 
20% besparingen in 1 jaar 
Telecom operator 
Optimaliatie financiële 
voorzieningen 
Bank 
Managementmodellen volgens 
beroep 
Inzet +22% +2% beurskoers 
Productiviteitswinst 60 000u/jr 
Decentralisatie beheer in 
netwerk 
Verkoop oplossingen: CA +200 
M€ 
Change Management, commerciële ontwikkeling en klantenrelatie volgens « Beheersmodel » 
Eenvoud behandeling, Uitvoeringscultuur, Leiden door vooruitgang, Mobiliseren 
Verandering 
Ontwikkeling 
Uitmuntendheid
Schep uw Prestatiewereld 
Een dynamische know-how, ontwikkeld om verspreid te 
worden 
www.pval.com 
© P-Val 15 
Binnenkort ook in het Engels 
De benadering Wereld werd met 
succes ontplooid in verschillende 
situaties binnenin grote 
internationale groepen, alsook 
KMO’s. 
Laurent Dugas en Bruno Jourdan 
Pearson, 2010, 220 pagina’s 
Het essentiële van P-Val 
Download onze presentaties 
Ontdek onze aanbiedingen 
Lees onze studies 
Bekijk onze video’s 
Deel uw ervaringen 
Verdiep onze benadering 
Abonneer U op onze blog 
De Werelden van P-Val 
Verander van Wereld 
om te slagen in uw 
strategie 
AFD Business Partner Studie P-Val / DFCG 
Finance Business Partner 
P-Val heeft een studie gedaan in 
samenwerkingmet de DFCG 
teneinde de vooruitgang, de 
remmen en prioritaire denkpistes te 
identificeren om de verandering van 
een Wereld Financiën naar 
« Business Partner » tot een goed 
einde te brengen, rekening 
houdende met de inzet van de 
operationelen 
Gratis te downloaden op onze 
website (in het frans) 
P-Val heeft een erkende expertise 
ontwikkeld om financiële directies 
om te buigen naar een echte 
houding als «Business Partner ». Het 
adviesbureau publiceert regelmatig 
artikelen in de gespecialiseerde pers 
rond dit onderwerp voor de huidige 
AFD’s. 
Vind het geheel van onze publicaties 
in de pers of op onze site 
(enkel in het frans)
Schep uw Prestatiewereld 
Scheppers van Werelden die we met fierheid begeleiden 
© P-Val 16 
Bank & Verzekering High-Tech 
Diensten Industrie
Schep uw Prestatiewereld 
Een opdrachtgeest die tot uw dienst staat 
Ambitie Plezier 
© P-Val 17 
Onze GROOTTE is tesamen met U uw 
Prestatiewereld op te bouwen : diegene 
die U toelaat uw dromen te realiseren 
De evaluatie op 360° is de vector van onze 
ERKENNING door de klant die ons steeds 
meer belangrijke opdrachten toevertrouwd 
Wij wegen rijpelijk onze BESLISSINGEN af 
om ons nadien volledig te verdiepen in de 
uitvoering 
Onze INTERACTIES met de klant en ook 
intern steunen op verantwoordelijkheid, 
samenwerking en proactiviteit. 
P-VAL 
Team 
Vooruitgang 
Uitvoering
Laat ons samen verderpraten en vooruitgaan teneinde U te helpen bij het 
opzetten van uw Prestatiewereld 
Square de Meeûs – de Meeûssquare 38-40 – 1000 Brussels 
+32 2 401 68 17 
Daniel Oulouhodjian 
46, Avenue Kléber – 75116 Paris 
+33 1 44 34 23 05 
+33 662 96 23 05 
© P-Val 18 
Claude Van Laethem
1 von 18

Recomendados

Zorg En Welzijn Projecten In Beeld von
Zorg En Welzijn  Projecten In BeeldZorg En Welzijn  Projecten In Beeld
Zorg En Welzijn Projecten In BeeldClairtje01
462 views19 Folien
Mt2003 01-05 rabobank rs bas en ronald von
Mt2003 01-05 rabobank rs bas en ronaldMt2003 01-05 rabobank rs bas en ronald
Mt2003 01-05 rabobank rs bas en ronaldBasvanderVelde
1.7K views12 Folien
Proces Management Lean Six Sigma von
Proces Management Lean Six SigmaProces Management Lean Six Sigma
Proces Management Lean Six SigmaEdwin Hendriks
4.2K views14 Folien
Meer Winst door Wendbaarheid in 5 stapen von
Meer Winst door Wendbaarheid in 5 stapenMeer Winst door Wendbaarheid in 5 stapen
Meer Winst door Wendbaarheid in 5 stapenYacht Interim Professionals
906 views10 Folien
Yacht de wendbare organisatie von
Yacht de wendbare organisatieYacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatieYacht Interim Professionals
1.2K views65 Folien
Lean uw organistie von
Lean uw organistieLean uw organistie
Lean uw organistieramonpostulart
6K views35 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Strategie executie 'Focus op VIP's' von
Strategie executie 'Focus op VIP's'Strategie executie 'Focus op VIP's'
Strategie executie 'Focus op VIP's'Stephan Hulsbergen
32 views13 Folien
Artikel Outsource Magazine Juli 2012 Vacature Goede Opdrachtgever (V:M) von
Artikel Outsource Magazine Juli 2012 Vacature Goede Opdrachtgever (V:M)Artikel Outsource Magazine Juli 2012 Vacature Goede Opdrachtgever (V:M)
Artikel Outsource Magazine Juli 2012 Vacature Goede Opdrachtgever (V:M)AdBakker71
245 views4 Folien
basisbegrippen projectmanagement deel 1 von
basisbegrippen projectmanagement deel 1basisbegrippen projectmanagement deel 1
basisbegrippen projectmanagement deel 1Cedric Heyndrickx
830 views10 Folien
R. Stassen - INK-starters von
R. Stassen - INK-startersR. Stassen - INK-starters
R. Stassen - INK-startersINK Utrecht
647 views21 Folien
Lean Toolbox voor Facility Management, deel 3 von
Lean Toolbox voor Facility Management, deel 3Lean Toolbox voor Facility Management, deel 3
Lean Toolbox voor Facility Management, deel 3Brigitte de Haan MBA
674 views3 Folien
Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondern... von
Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondern...Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondern...
Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondern...Cedric Heyndrickx
104 views12 Folien

Was ist angesagt?(20)

Artikel Outsource Magazine Juli 2012 Vacature Goede Opdrachtgever (V:M) von AdBakker71
Artikel Outsource Magazine Juli 2012 Vacature Goede Opdrachtgever (V:M)Artikel Outsource Magazine Juli 2012 Vacature Goede Opdrachtgever (V:M)
Artikel Outsource Magazine Juli 2012 Vacature Goede Opdrachtgever (V:M)
AdBakker71245 views
R. Stassen - INK-starters von INK Utrecht
R. Stassen - INK-startersR. Stassen - INK-starters
R. Stassen - INK-starters
INK Utrecht647 views
Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondern... von Cedric Heyndrickx
Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondern...Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondern...
Resultaat in het kwadraat inleiding en inhoudstafel van het boek. Over ondern...
Cedric Heyndrickx104 views
Presentatie Lean HR Symposium Innovatief HRM Avans+ 19 mei von avansplus
Presentatie Lean HR Symposium Innovatief HRM Avans+ 19 meiPresentatie Lean HR Symposium Innovatief HRM Avans+ 19 mei
Presentatie Lean HR Symposium Innovatief HRM Avans+ 19 mei
avansplus3.9K views
basisbegrippen projectmanagement deel 2.pages von Cedric Heyndrickx
basisbegrippen projectmanagement deel 2.pagesbasisbegrippen projectmanagement deel 2.pages
basisbegrippen projectmanagement deel 2.pages
Cedric Heyndrickx325 views
Verbeter uw prakijkvoering begin met lean Agora 2013 von Raedelijn
Verbeter uw prakijkvoering begin met lean Agora 2013Verbeter uw prakijkvoering begin met lean Agora 2013
Verbeter uw prakijkvoering begin met lean Agora 2013
Raedelijn1.5K views
Artikel Tijdschrift It Management Jun Jul 2012 Vacature Goede Opdrachtgever (... von AdBakker71
Artikel Tijdschrift It Management Jun Jul 2012 Vacature Goede Opdrachtgever (...Artikel Tijdschrift It Management Jun Jul 2012 Vacature Goede Opdrachtgever (...
Artikel Tijdschrift It Management Jun Jul 2012 Vacature Goede Opdrachtgever (...
AdBakker71255 views
Focus Presentatie Masterclass Effectief Reorganiseren Phu En Fbe. von Dan Kamminga
Focus Presentatie Masterclass Effectief Reorganiseren Phu En Fbe.Focus Presentatie Masterclass Effectief Reorganiseren Phu En Fbe.
Focus Presentatie Masterclass Effectief Reorganiseren Phu En Fbe.
Dan Kamminga850 views
Maak werk van uw ambities! von iljavdmeijden
Maak werk van uw ambities!Maak werk van uw ambities!
Maak werk van uw ambities!
iljavdmeijden231 views
Ink college hs utrecht maart 2011 von Judith Joe
Ink college hs utrecht maart 2011Ink college hs utrecht maart 2011
Ink college hs utrecht maart 2011
Judith Joe1K views
Obeya - Wat is het en wat kun je er mee? von Jostein Van Vliet
Obeya - Wat is het en wat kun je er mee?Obeya - Wat is het en wat kun je er mee?
Obeya - Wat is het en wat kun je er mee?
Jostein Van Vliet8.6K views
Leidinggeven Aan Professionals von Pieter Rop
Leidinggeven Aan ProfessionalsLeidinggeven Aan Professionals
Leidinggeven Aan Professionals
Pieter Rop2K views
Obeya - Wat is het en wat kun je er mee? von Jostein Van Vliet
Obeya - Wat is het en wat kun je er mee?Obeya - Wat is het en wat kun je er mee?
Obeya - Wat is het en wat kun je er mee?
Jostein Van Vliet1.1K views
Leidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool Utrecht von Jan Wietsma
Leidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool UtrechtLeidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool Utrecht
Leidinggeven Aan Professionals Niet Doen Hogeschool Utrecht
Jan Wietsma1.5K views
Leidinggeven aan professionals niet doen! von Carole Derks
Leidinggeven aan professionals niet doen!Leidinggeven aan professionals niet doen!
Leidinggeven aan professionals niet doen!
Carole Derks5.7K views
Valk18mei von gdegols
Valk18meiValk18mei
Valk18mei
gdegols792 views

Destacado

My little friend brick von
My little friend brickMy little friend brick
My little friend brickieslasenia
449 views9 Folien
վերգիլիոս von
վերգիլիոսվերգիլիոս
վերգիլիոսSebastuhi
334 views6 Folien
Bbfc von
BbfcBbfc
Bbfcjames-peagam
742 views11 Folien
July 5 Treasure Emporium von
July 5 Treasure EmporiumJuly 5 Treasure Emporium
July 5 Treasure EmporiumBritney Stanley-Wyatt
178 views86 Folien
Telespazio's Space Centres von
Telespazio's Space CentresTelespazio's Space Centres
Telespazio's Space CentresFinmeccanica
1.2K views4 Folien
тезисы арт терапия von
тезисы арт терапиятезисы арт терапия
тезисы арт терапияLenuhka
2.1K views12 Folien

Destacado(20)

My little friend brick von ieslasenia
My little friend brickMy little friend brick
My little friend brick
ieslasenia449 views
վերգիլիոս von Sebastuhi
վերգիլիոսվերգիլիոս
վերգիլիոս
Sebastuhi334 views
Telespazio's Space Centres von Finmeccanica
Telespazio's Space CentresTelespazio's Space Centres
Telespazio's Space Centres
Finmeccanica1.2K views
тезисы арт терапия von Lenuhka
тезисы арт терапиятезисы арт терапия
тезисы арт терапия
Lenuhka2.1K views
Simulation and Virtual Worlds for Technician Training von Finmeccanica
Simulation and Virtual Worlds for Technician TrainingSimulation and Virtual Worlds for Technician Training
Simulation and Virtual Worlds for Technician Training
Finmeccanica718 views
O net 2553 thai von dogmee
O net 2553 thaiO net 2553 thai
O net 2553 thai
dogmee393 views
Waste management von ieslasenia
Waste managementWaste management
Waste management
ieslasenia414 views
Portfolio Teaser Guillaume Alexandre Industrial Digital Design von Guillaume Alexandre
Portfolio Teaser Guillaume Alexandre Industrial Digital DesignPortfolio Teaser Guillaume Alexandre Industrial Digital Design
Portfolio Teaser Guillaume Alexandre Industrial Digital Design
Guillaume Alexandre1.9K views
System Concept Simulation for Concurrent Engineering von Finmeccanica
System Concept Simulation for Concurrent EngineeringSystem Concept Simulation for Concurrent Engineering
System Concept Simulation for Concurrent Engineering
Finmeccanica1.1K views
медицинская реабилитация детей с дцп von Lenuhka
медицинская реабилитация детей с дцпмедицинская реабилитация детей с дцп
медицинская реабилитация детей с дцп
Lenuhka2.9K views

Similar a 141023 bd plaquette transformation finance nl

Project portfolio management von
Project portfolio managementProject portfolio management
Project portfolio managementHenk van der Tweel
481 views4 Folien
HAN Lean-QRM symposium 11 juni Aldert van der Stoel, HAN von
HAN Lean-QRM symposium 11 juni Aldert van der Stoel, HANHAN Lean-QRM symposium 11 juni Aldert van der Stoel, HAN
HAN Lean-QRM symposium 11 juni Aldert van der Stoel, HANHAN Lean-QRM Centrum / HAN Lectoraat Lean
583 views27 Folien
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In von
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked Inleeuw333
273 views19 Folien
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In von
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked Inleeuw333
272 views19 Folien
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen? von
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?R. Zandbergen
682 views26 Folien
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boerbramvanluijk
219 views24 Folien

Similar a 141023 bd plaquette transformation finance nl(20)

091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In von leeuw333
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
leeuw333273 views
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In von leeuw333
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
091213 Salespresentatie Collegium Ccp Linked In
leeuw333272 views
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen? von R. Zandbergen
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
R. Zandbergen682 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von bramvanluijk
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
bramvanluijk219 views
Succesvol Innoveren Juist Nu von JanvandenBurg
Succesvol Innoveren  Juist NuSuccesvol Innoveren  Juist Nu
Succesvol Innoveren Juist Nu
JanvandenBurg512 views
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer von Jannekepot
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
Jannekepot254 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von linda_spaans
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
linda_spaans371 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von scbemmel
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
scbemmel278 views
Restart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nl von restartplatform
Restart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nlRestart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nl
Restart module 3 leer bedrijfsplanning met de kennis van nu_nl
restartplatform202 views
RAAT magazine 2016 von Finext
RAAT magazine 2016RAAT magazine 2016
RAAT magazine 2016
Finext2K views
Dag van de limburgse financial 2013: Strategie concreet maken tot op de werkv... von Arnold Wijngaarden
Dag van de limburgse financial 2013: Strategie concreet maken tot op de werkv...Dag van de limburgse financial 2013: Strategie concreet maken tot op de werkv...
Dag van de limburgse financial 2013: Strategie concreet maken tot op de werkv...
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von reneseeder
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
reneseeder365 views
141023 bd nv plaquette monde RH nl von felixpval
141023 bd nv plaquette monde RH nl141023 bd nv plaquette monde RH nl
141023 bd nv plaquette monde RH nl
felixpval468 views
Altran Operational Excellence 011110 von arjanderuijter
Altran Operational Excellence 011110Altran Operational Excellence 011110
Altran Operational Excellence 011110
arjanderuijter252 views
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer von SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
SeederDeBoer294 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
SeederDeBoer440 views
141008 bd nv plaquette DSI nl von felixpval
141008 bd nv plaquette DSI nl141008 bd nv plaquette DSI nl
141008 bd nv plaquette DSI nl
felixpval516 views

Más de felixpval

1503 plaquette séminaire digital von
1503 plaquette séminaire digital1503 plaquette séminaire digital
1503 plaquette séminaire digitalfelixpval
674 views12 Folien
1412 plaquette dsi von
1412 plaquette dsi1412 plaquette dsi
1412 plaquette dsifelixpval
595 views16 Folien
1503 créer votre monde de performance avec p val von
1503 créer votre monde de performance avec p val1503 créer votre monde de performance avec p val
1503 créer votre monde de performance avec p valfelixpval
4.4K views13 Folien
1412 plaquette dsi von
1412 plaquette dsi1412 plaquette dsi
1412 plaquette dsifelixpval
1.8K views17 Folien
1502 convictions rh p val von
1502 convictions rh p val1502 convictions rh p val
1502 convictions rh p valfelixpval
3.3K views24 Folien
1407 plaquette transformation finance von
1407 plaquette transformation finance1407 plaquette transformation finance
1407 plaquette transformation financefelixpval
525 views19 Folien

Más de felixpval(17)

1503 plaquette séminaire digital von felixpval
1503 plaquette séminaire digital1503 plaquette séminaire digital
1503 plaquette séminaire digital
felixpval674 views
1412 plaquette dsi von felixpval
1412 plaquette dsi1412 plaquette dsi
1412 plaquette dsi
felixpval595 views
1503 créer votre monde de performance avec p val von felixpval
1503 créer votre monde de performance avec p val1503 créer votre monde de performance avec p val
1503 créer votre monde de performance avec p val
felixpval4.4K views
1412 plaquette dsi von felixpval
1412 plaquette dsi1412 plaquette dsi
1412 plaquette dsi
felixpval1.8K views
1502 convictions rh p val von felixpval
1502 convictions rh p val1502 convictions rh p val
1502 convictions rh p val
felixpval3.3K views
1407 plaquette transformation finance von felixpval
1407 plaquette transformation finance1407 plaquette transformation finance
1407 plaquette transformation finance
felixpval525 views
1503 plaquette p val marketing&vente b2 b von felixpval
1503 plaquette p val marketing&vente b2 b1503 plaquette p val marketing&vente b2 b
1503 plaquette p val marketing&vente b2 b
felixpval2.9K views
1503 créer votre monde de performance avec p val von felixpval
1503 créer votre monde de performance avec p val1503 créer votre monde de performance avec p val
1503 créer votre monde de performance avec p val
felixpval601 views
141023 bd plaquette p val strategie et management nl von felixpval
141023 bd plaquette p val strategie et management nl141023 bd plaquette p val strategie et management nl
141023 bd plaquette p val strategie et management nl
felixpval507 views
141023 bd p val b2 b vente et modele commercial nl von felixpval
141023 bd p val b2 b vente et modele commercial nl141023 bd p val b2 b vente et modele commercial nl
141023 bd p val b2 b vente et modele commercial nl
felixpval544 views
Plaquette P-Val english version von felixpval
Plaquette P-Val english versionPlaquette P-Val english version
Plaquette P-Val english version
felixpval888 views
Rapprocher votre Monde IT du Monde de vos Clients von felixpval
Rapprocher votre Monde IT du Monde de vos ClientsRapprocher votre Monde IT du Monde de vos Clients
Rapprocher votre Monde IT du Monde de vos Clients
felixpval776 views
1407 nv plaquette pval vente et modele commercialvsite von felixpval
1407 nv plaquette pval vente et modele commercialvsite1407 nv plaquette pval vente et modele commercialvsite
1407 nv plaquette pval vente et modele commercialvsite
felixpval1.2K views
1407 plaquette p val v fdéfsite von felixpval
1407 plaquette p val v fdéfsite1407 plaquette p val v fdéfsite
1407 plaquette p val v fdéfsite
felixpval3.7K views
1402 plaquette d sl vsite von felixpval
1402 plaquette d sl vsite1402 plaquette d sl vsite
1402 plaquette d sl vsite
felixpval380 views
1407 nv plaquette transformation finance vsite von felixpval
1407 nv plaquette transformation finance vsite1407 nv plaquette transformation finance vsite
1407 nv plaquette transformation finance vsite
felixpval2.2K views
1407 nv plaquette transformation finance vsite von felixpval
1407 nv plaquette transformation finance vsite1407 nv plaquette transformation finance vsite
1407 nv plaquette transformation finance vsite
felixpval313 views

141023 bd plaquette transformation finance nl

 • 1. Een vernieuwende benadering om uw werking te synchroniseren met de verwachtingen van uw <<klanten>> Juni 2014 Schep uw Financiële Prestatiewereld
 • 2. Hoe effectief beantwoorden aan de belangen van de financiële functies in 2015 ? Verschil Ecart © P-Val 2 Nooit was de macht van de Financiële Directies zo groot De crisis bracht een diepgaande tendens met zich mee : de financiële functie is de hoofdhefboom geworden in het bedrijfsbeleid. Bekijk maar : hoeveel van de huidige PDG’s nu afkomstig zijn uit die functie ? Deze verantwoordelijkheid en deze macht gaan gepaard met een zeer sterke veeleisendheid Deze veeleisendheid wordt echter slechts gedeeltelijk uitgeoefend volgens een studie in 2010 van IBM aangaande de Chief Financial Officers Louter financiële activiteiten Activiteiten die het geheel van het bedrijf beïnvloeden Ontwikkeling van HR in financiële organisatie Voortdurende verbetering van financiële processen Versterking programma’s gelijkaardigheid (compliance) en interne controles Integratie van de informatie op schaal van het bedrijf Bijdrage aan de definitie van de bedrijfsstrategie Voor rekening nemen / beheer / bedrijfs risicovermindering Opmeten en opvolgen prestaties Vermindering bedrijfskosten Effectiviteit Belangrijkheid Hoe deze verschillen uit te leggen tussen de Effectiviteit en de Belangrijkheid ? De antwoorden hierop beperken zich meestal tot technische aspecten en informatiesystemen Men vergeet dat Financiën een dienstenactiviteit is, opgebouwd voor 90% door de prestatie van mannen en vrouwen.
 • 3. Hoe effectief beantwoorden aan de belangen van de financiële functies in 2015 ? De vraag dat elke Financieel Directeur zich stelt is : « Hoe de denk- en werkwijzen van mijn teams verder ontwikkelen in een complexe omgeving ? » Rekening houden met deze complexe omgeving wordt vaak over het hoofd gezien : daardoor komt het vaak voor dat vele operationele directies eigenhandig op zoek gaan om te beantwoorden aan hun noden, dit door het inschakelen van « business analysten », daar hun controleurs zich vernestelen in de quasi-boekhoudkundige benaderingen De intenties van de Financiële Directeur worden vertaald in de huidige/historischeWereld van de teams. « Ik wens voorspellingen om mede te delen aan de markten en ook mijn managers inlichten» wordt « ja chef, we gaan 2 budgetaire processen per jaar opmaken» Bewust of onbewust, de ploegen verkiezen technische oplossingen « we moeten een nieuw informatiesysteem hebben... » of miraculeusese oplossingen « met de methode ABC Time Driven zal U…. » liever dan hun praktijken te herdenken binnen hun functie en met hun gesprekspartners. De groepscultuur nodigt hen uit zich te concentreren op de expertises zonder hun verandering, op een zachtere manier te durven aansnijden. Achter de woorden « business partner » is de realiteit en de manier van handelen meestal een vaag iets. Wat is het werkelijk beoogde doel ? Wat veranderd er ? Wat zijn de bekomen oordelen ? De teams stellen zich in vraag en aarzelen zich in projecten te werpen, waarvan ze nochtans de gegrondheid erkennen. P-Val heeft een vernieuwende effectieve benadering ontworpen om de functies Financiën te hervormen : Breng uwWereld Financiën dichterbij deze van uw « klanten » Benaderingen op korte termijn uit te voeren : een beperkt aantal acties – de overbruggingen – verspreid over 6 maanden met concrete doelstellingen Een veeleisendheid om voorstellingen en huidige handelingen te analyseren, zonder taboe en samen in teamverband, de werking op een coherente manier aanpakken rekeninghoudend met de menselijke factoren © P-Val 3
 • 4. © P-Val 4 Schep uw Prestatiewereld U (her)synchroniseren met de Wereld van uw klanten Ontvouw de overbruggingen tot en met het behalen van duurzame resultaten Construire votre Monde voulu Onleed uw huidige Wereld Analyseer uw externe Wereld Formuleer uw strategie Bouw uw Gewenste Wereld Een conceptueel kader ontwikkeld door de onderzoekers Laurent Thévenot en Luc Boltanski om complexe organisaties beter te begrijpen om U te helpen uw Prestatiewereld op te bouwen en uw strategie te slagen
 • 5. Een deskundige aanpak om uw Wereld dichterbij de Wereld van uw klanten te brengen Ontleed de huidigeWereld van uw ploegen Begrijpen en zich synchroniseren met de actielogica (de Werelden) van uw directe omgeving en van uw interne / externe klanten Uw gewensteWereld opmaken Wat is uw strategie ten opzichte van de huidigeWerelden ? Wat is uw gewenste Wereld ten opzichte van uw strategie ? Opbouwen en ontvouwen van de overbruggingen HuidigeWereld → Prestatiewereld Prestatiewereld → Wereld van de markt en Wereld van Business Managers In W om teams en Management verantwoordelijk te maken Van overbrugging overstappen naar duurzaamresultaat Leiden volgens vooruitgang Richting + Zin + Vermogen in de tijd verenigen De nieuwe werkmethodes integreren © P-Val 5 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4
 • 6. De zin en de middelen aan uw teams geven om hun huidige Wereld te verrijken door de Prestatiewereld Strategie Van een Wereld « cijferfabriek » overstappen naar een Wereld « Business Partner » Wereld « cijferfabriek » Wereld « Business Partner » 300 indicatoren 45 indicatoren in lijn met de strategie De cijferfabriek De tendens, zichtbaarheid © P-Val 6 De werklast Het pertinente cijfer en wat men erover moet denken De functie op zichzelf De analysten en de operationele managers De budgetaire vergadering Het business actieplan met de operationele manager Het naleven van het budget De vooruitgang vergelijking intern en extern Overbruggingen
 • 7. Overbruggingen om snel en blijvend te veranderen © P-Val 7 1. Ondersteuning beslissing C*O 2. Communiceren om te doen handelen 3. Bekwaamhedens & Gedragingen 4. Eenvoud en operationeel model 5. Leiden volgens vooruitgang Dialoogproces 45 indicatoren, business en financieel, korte en lange termijn Strategisch vooruitgangsdashboard Financieel oog op de Prestaties Vergelijking vooruitgang + Budget ++ houding aannemen als Business Partner Business Review : agenda, vragen, opvolging Opleiding « Cijfers laten praten » Gemeenschappelijke WereldManagers beroepen en teams Financiën Gekende standaard en uniek voor iedereen Schaal vooruitgang Opwaardering nieuwe beroepen (vb : Platform leader) Groepsanimatie Financiële Universiteit Naar de eenvoud « Shrink, Hide, Embody » Focus dwarslopende processen (risicokost, budget, …) Target operating model : machtsverdeling en samensmelten handelingen Relatie Groep/eenheden, SSC (Shared Service Center), offshoring, … Erkenningslus Integratie Benchmark met beheerscontrole Team managementsysteem
 • 8. 1. Ondersteuning beslissing C*O Een dialoogtool, in lijn met de strategie envooruitstrevend gericht © P-Val 8 Om <<anders>> te denken en te handelen 4 dimensies Business Financieel Menselijk kapitaal Businesswaarde op lange termijn Snel resources inschakelen onafhankelijk van de budgetaire barrières A priori zich geen limieten stellen Spreek over « mogelijke vooruitgang » vs «budgetaire verantwoording » Een beperkt aantal indicatoren afgeleid van de strategie Evident maken tendensen Vergelijking intern en extern
 • 9. © P-Val 9 2. Communiceren om te doen handelen Opleiding « Cijfers laten praten » 1. Eenvoudigweg de situatie beschrijven gebruikmakend van enkele nuttige en pertinente cijfers 2. Analyseer deze situatie : wat men ervan moet denken 3. Ondersteun en aanvaard aanbevelingen Respecteer de overtuigingsweg om de operationelen te begeleiden in het nemen van goede beslissingen Inzet « Wat is mijn attitude t.o.v de andere ? » « Waar gaan we tesamen heen ? » «Wat verteld mijn document ? » « Wat is het essentiële dat ik dien naar voor te brengen om te overtuigen ? Hoe bewijs en staaf ik mijn argumenten ? » « Hoe illustreer ik mijn presentatie met tabellen, grafieken, beelden ? » Zijn communicatie structureren vertrekkende vanuit het oogpunt van de bestemmeling en niet van uit uw oogpunt De ontdekking van de methode gebeurd door een onmiddellijke toepassing
 • 10. © P-Val 10 3. Bekwaamheden en gedragingen De dynamische vooruitgang, ongeacht het vertrekpunt Gradiënt 1 Gradiënt 2 Gradiënt 3 As bekwaamheden 1 As bekwaamheden 2 As bekwaamheden 3 « Er is een verschil met het budget » « Ik begrijp de tendens die schuilt achter dit verschil » «Ik heb ideeën rondom te ondernemen acties waardoor ik sneller vooruit zal gaan als de anderen » Vooruitgang Een intensief delen, met allen « Het is de eerste maal dat we praten hoe we ons beroep uitoefenen » Een gedeelde structuur van beste praktijken « Ik leer van mijn collega’s » Actieplan colletieve vooruitgang van elk team geen persoonlijke evalutie
 • 11. 4. Eenvoud Een nauwgezet proces om uw manieren van functioneren te herbezoeken © P-Val 11 Verminderen Verstoppen Incarneren Verstoppen : Onzichtbaar maken van alles wat mag onzichtbaar zijn Verminderen: Het evidente schrappen en het essentiële behouden Incarneren : De richting en toegevoegde waarde tot produceren vooropstellen
 • 12. - + Prioriteit © P-Val 12 5. Leiden volgens de vooruitgang Verschillende te ondernemen prioriteiten Vooruitgang van elk team Hoe de beste vooruitgang laten boeken ? Hoe zo snel mogelijk de afwijkingen minderen ? Prioriteit  Prioriteit Hoe de beste praktijken delen ?  Vooruitgang geheel 
 • 13. © P-Val 13 Schep uw Prestatiewereld Een team van meer dan 20 scheppers van Werelden Laurent Dugas Bruno Jourdan Martial Rouyere Daniel Oulouhodjian Claude Van Laethem Nicolas Ménager Jacques Martin François Varin Stéphanie Roux
 • 14. Strategisch plan, bedrijfsproject, fusie, mutualisatie, nieuwe businessmodellen © P-Val 14 Schep uw Prestatiewereld 3 bedrijfslogica’s en concrete resultaten EPIC territoriaal Beheersmodel Telecom operator Verkoop oplossingen B2B Omzet diensten x 10 in 2 jaar Gewonnen aanbesteding :50 M€ Transportoperator Onderhoudsprestatie 20 hospitalen Bestuur : organisatie in ploegen Internationale Groep Commerciële reorganisatie Eigen middelen : +35% SSII Complexe verkoop Industriële groep Vereenvoudiging HR 20% besparingen in 1 jaar Telecom operator Optimaliatie financiële voorzieningen Bank Managementmodellen volgens beroep Inzet +22% +2% beurskoers Productiviteitswinst 60 000u/jr Decentralisatie beheer in netwerk Verkoop oplossingen: CA +200 M€ Change Management, commerciële ontwikkeling en klantenrelatie volgens « Beheersmodel » Eenvoud behandeling, Uitvoeringscultuur, Leiden door vooruitgang, Mobiliseren Verandering Ontwikkeling Uitmuntendheid
 • 15. Schep uw Prestatiewereld Een dynamische know-how, ontwikkeld om verspreid te worden www.pval.com © P-Val 15 Binnenkort ook in het Engels De benadering Wereld werd met succes ontplooid in verschillende situaties binnenin grote internationale groepen, alsook KMO’s. Laurent Dugas en Bruno Jourdan Pearson, 2010, 220 pagina’s Het essentiële van P-Val Download onze presentaties Ontdek onze aanbiedingen Lees onze studies Bekijk onze video’s Deel uw ervaringen Verdiep onze benadering Abonneer U op onze blog De Werelden van P-Val Verander van Wereld om te slagen in uw strategie AFD Business Partner Studie P-Val / DFCG Finance Business Partner P-Val heeft een studie gedaan in samenwerkingmet de DFCG teneinde de vooruitgang, de remmen en prioritaire denkpistes te identificeren om de verandering van een Wereld Financiën naar « Business Partner » tot een goed einde te brengen, rekening houdende met de inzet van de operationelen Gratis te downloaden op onze website (in het frans) P-Val heeft een erkende expertise ontwikkeld om financiële directies om te buigen naar een echte houding als «Business Partner ». Het adviesbureau publiceert regelmatig artikelen in de gespecialiseerde pers rond dit onderwerp voor de huidige AFD’s. Vind het geheel van onze publicaties in de pers of op onze site (enkel in het frans)
 • 16. Schep uw Prestatiewereld Scheppers van Werelden die we met fierheid begeleiden © P-Val 16 Bank & Verzekering High-Tech Diensten Industrie
 • 17. Schep uw Prestatiewereld Een opdrachtgeest die tot uw dienst staat Ambitie Plezier © P-Val 17 Onze GROOTTE is tesamen met U uw Prestatiewereld op te bouwen : diegene die U toelaat uw dromen te realiseren De evaluatie op 360° is de vector van onze ERKENNING door de klant die ons steeds meer belangrijke opdrachten toevertrouwd Wij wegen rijpelijk onze BESLISSINGEN af om ons nadien volledig te verdiepen in de uitvoering Onze INTERACTIES met de klant en ook intern steunen op verantwoordelijkheid, samenwerking en proactiviteit. P-VAL Team Vooruitgang Uitvoering
 • 18. Laat ons samen verderpraten en vooruitgaan teneinde U te helpen bij het opzetten van uw Prestatiewereld Square de Meeûs – de Meeûssquare 38-40 – 1000 Brussels +32 2 401 68 17 Daniel Oulouhodjian 46, Avenue Kléber – 75116 Paris +33 1 44 34 23 05 +33 662 96 23 05 © P-Val 18 Claude Van Laethem