Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος

teacher88
teacher88teacher um teacher88
ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΢ΩΜΑΣΟ΢ ΢ΑΜΑΡΔΙΣΩΝ και ΓΙΑ΢Ω΢ΣΩΝ
       Σμήμα Δκπαίδεσζης
          ΣΔΤΥΟ΢ ΠΡΩΣΟ
 Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος
 Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος
ΔΙ΢ΑΓΩΓΗ ΢ΣΙ΢ ΠΡΩΣΔ΢ ΒΟΗΘΔΙΔ΢

Ση είλαη νη Πξψηεο Βνήζεηεο;
Πξώηεο Βνήζεηεο είλαη νη πξώηεο ελέξγεηεο πνπ
θάλνπκε ζηνλ ηόπν ηνπ αηπρήκαηνο, κε όηη πξόρεηξα
κέζα δηαζέηνπκε εθείλε ηε ζηηγκή, ώζηε λα ζώζνπκε
ηε δσή ηνπ ζύκαηνο, λα αλαθνπθίζνπκε ηνλ πόλν
ηνπ θαη λα πξνιάβνπκε πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο
θαηάζηαζήο ηνπ.
Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηεο παξνρήο ησλ
Πξψησλ Βνεζεηψλ;

Οη  πξώηεο  βνήζεηεο  δελ  είλαη απιέο
εγθπθινπαηδηθέο γλώζεηο. Δίλαη κηα ζεηξά εηδηθώλ
ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ θαη πξαθηηθώλ δεμηνηήησλ,
πνπ   κπνξνύλ   λα   εθαξκνζηνύλ    από
νπνηνλδήπνηε   εθπαηδεπκέλν   πνιίηε   θαη
πξσηαξρηθό ζηόρν έρνπλ :

Τε  δηάζσζε   ηεο  δσήο   ελόο  ζύκαηνο,
δηαηεξώληαο ή ππνθαζηζηώληαο ηελ αλαπλεπζηηθή
θαη θαξδηαθή ιεηηνπξγία θαη αληηκεησπίδνληαο ηελ
αηκνξξαγία.

Τελ πξόιεςε ηεο επέθηαζεο ηεο βιάβεο πνπ
έρεη πεξηέιζεη ζηνλ νξγαληζκό ελόο ζύκαηνο,
ζέηνληαο  ππό έιεγρν ηελ  επίδξαζε  ηνπ
επηθίλδπλνπ παξάγνληα πνπ πξνθάιεζε ηε
βιάβε.

Τε βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ
ζύκαηνο, αλαθνπθίδνληάο ην θαη δεκηνπξγώληαο
ζπλζήθεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο.

Τε πξνεηνηκαζία ηνπ ζύκαηνο γηα αζθαιή
δηαθνκηδή ζην λνζνθνκείν γηα ηαηξηθή θξνληίδα.

Τελ απηνπξνζηαζία.
Η εθπαίδεπζε ζηηο πξώηεο βνήζεηεο, εθηόο από
ηηο  απαξαίηεηεο  ζεσξεηηθέο  γλώζεηο  θαη
πξαθηηθέο  δεμηόηεηεο  πνπ  παξέρνπλ  ζηνλ
εθπαηδεπόκελν, ηνλ πξνεηνηκάδνπλ ώζηε λα
γλσξίδεη θάζε ζηηγκή ηη πξέπεη θαη ηη δελ πξέπεη
λα θάλεη, θαζώο θαη ηη κπνξεί θαη ηη δελ κπνξεί
λα θάλεη, ζε πεξίπησζε αληηκεηώπηζεο ελόο
έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνύ.

       Δπηπιένλ, ην εθπαηδεπκέλν άηνκν
       ζηηο πξώηεο βνήζεηεο, έρεη ηε
       δπλαηόηεηα λα παξέρεη ζηνλ
       εαπηό   ηνπ  βνήζεηα   ζε
       νπνηαδήπνηε πεξίπησζε έθηαθηνπ
       ζπκβάληνο.
Σε θάζε πεξίπησζε, θύξηα θξνληίδα ηνπ
εθπαηδεπκέλνπ  αηόκνπ πνπ πξνζθέξεη ηηο
πξώηεο βνήζεηεο πξέπεη λα είλαη ε αλαδήηεζε
ηαηξηθήο βνήζεηαο.

Η ελέξγεηα απηή δελ πξέπεη λα καο δηαθεύγεη,
νύηε λα θαζπζηεξεί επηθίλδπλα.
Γηαηί πξέπεη   λα  γλσξίδνπκε   Πξψηεο
Βνήζεηεο;
Κάζε ππεύζπλνο πνιίηεο νθείιεη λα κπνξεί λα
πξνζθέξεη ηηο πξώηεο βνήζεηεο, αθνύ ν θαζέλαο
καο κπνξεί λα βξεζεί θάπνηε ζε κηα θαηάζηαζε
αλάγθεο, όπνπ ζα ηηο ρξεηαζηνύκε γηα θάπνηνλ
ζπλάλζξσπό καο ή θαη γηα ηνλ ίδην καο ηνλ
εαπηό.
       Η ηθαλόηεηά   καο   λα
       αλαγλσξίδνπκε έλα ζνβαξό ή
       επείγνλ ηαηξηθό πεξηζηαηηθό
       θαη ε γλώζε ηνπ πώο ζα
       εμαζθαιίζνπκε    βνήζεηα,
       κπνξεί λα ζώζεη κηα δσή
       από βέβαην ζάλαην.
H παξέκβαζε ησλ πξώησλ βνεζεηώλ είλαη
θαζνξηζηηθή ζε έλα κεγάιν κέξνο ησλ ζνβαξώλ
λνζεκάησλ ηεο ζεκεξηλήο επνρήο ζε όιν ην
θόζκν, όπσο ζηα θαξδηνινγηθά λνζήκαηα, π.ρ.,
ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο
αλαθνπήο    κε   ηελ   παξνρή   ηεο
θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγόλεζεο
.
Σηελ αληηκεηώπηζε ησλ αηπρεκάησλ θαηέρνπλ
εμίζνπ δηαθεθξηκέλε ζέζε θαη ζηελ πεξίπησζε
ησλ καδηθώλ θαηαζηξνθώλ, ε ζσζηή παξνρή
ησλ πξώησλ βνεζεηώλ έρεη κεγάιν πγεηνλνκηθό
θαη θνηλσληθό όθεινο.
Πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ πξέπεη λα
γλσξίδνπκε λα πξνζθέξνπκε Πξψηεο
Βνήζεηεο;
Η   παξνρή   πξώησλ   βνεζεηώλ   είλαη
απνηειεζκαηηθή,  όηαλ  δελ  απνηειεί  κόλν
αληηθείκελν αηνκηθήο πξσηνβνπιίαο.
Σηε ζύγρξνλε θνηλσλία καο, εζηθνί, λνκηθνί,
θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί ιόγνη επηβάιινπλ ηελ
εθπαίδεπζε ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ, θαζώο θαη
ηελ νξγάλσζε δνκώλ πξώησλ βνεζεηώλ ζην
πιαίζην ηνπ εζληθνύ θαη δηεζλνύο ζπζηήκαηνο
πγείαο.

Ηζηθνί ιφγνη
           Η θηιαλζξσπία, ε αιιειεγγύε
           θαη ε   πξνζθνξά   ζην
           ζπλάλζξσπό        καο
           απνηεινύλ    αλζξσπηζηηθό
           ρξένο    θαη    εζηθή
           ππνρξέσζε,       πνιύ
           πεξηζζόηεξν       ζηελ
           πεξίπησζε   θηλδύλνπ ηεο
           πγείαο θαη ηεο δσήο ηνπ.

Ννκηθνί ιφγνη
Η  παξνρή  ησλ  πξώησλ  βνεζεηώλ  είλαη
δενληνινγηθά επηβεβιεκέλε θαη ζε νξηζκέλεο
πεξηπηώζεηο  παίξλεη  ηε κνξθή   λνκηθήο
ππνρξέσζεο,  όπσο  γηα παξάδεηγκα   ζηηο
πεξηπηώζεηο   ζπγθεθξηκέλσλ   επαγγεικαηηθώλ
νκάδσλ      (αζηπλνκηθνί,    ππξνζβέζηεο,
λαπαγνζώζηεο, θ.ά.) ή θνξέσλ (βηνκεραλίεο,
θαηαζθεπαζηηθέο,   λαπηηιηαθέο,  αεξνπνξηθέο
εηαηξείεο, ζρνιεία, εκπνξηθά θέληξα, θ.ά).
Οη πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ππνρξενύκεζα
λα πξνζθέξνπκε πξώηεο βνήζεηεο είλαη:

Α) Όηαλ πεξηιακβάλεηαη ζηα εξγαζηαθά καο
θαζήθνληα.
Αλ ν εξγνδόηεο καο ή ν πξντζηάκελόο καο
νξίζεη θάπνηνλ ππεύζπλν γηα ηελ παξνρή
πξώησλ βνεζεηώλ θαη απηόο θιεζεί ζηνλ ηόπν
ελόο αηπρήκαηνο, ππνρξενύηαη λα πξνζθέξεη
απνηειεζκαηηθά ηηο πξώηεο βνήζεηεο. Απηό
κπνξεί λα ζπκβεί ζηα εξγαζηαθά θαζήθνληα
αζηπλνκηθώλ,   ππξνζβεζηώλ,  πξνπνλεηώλ,
λαπαγνζσζηώλ, αμησκαηηθώλ πινίσλ, ηπηάκελσλ
θξνληηζηώλ, εθπαηδεπηηθώλ, θ.ά.
Β) Όηαλ πξνυπάξρεη επζχλε.
Η   εηδηθή  ζρέζε (π.ρ.
ζπγγεληθή ή επαγγεικαηηθή)
κε θάπνην πξόζσπν, καο
θαζηζηά ππεύζπλν θαη καο
ππνρξεώλεη λα πξνζθέξνπκε
πξώηεο    βνήζεηεο όηαλ
παξαζηεί αλάγθε.
Π.ρ., νη γνλείο θαη νη θεδεκόλεο γηα ηα παηδηά
ηνπο, νη νδεγνί κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο γηα
ηνπο επηβάηεο ηνπο.

Τν άηνκν πνπ θαιείηαη λα πξνζθέξεη ηηο πξώηεο
βνήζεηεο πξέπεη πξώηα απ’ όια λα είλαη
εθπαηδεπκέλν θαη λα μέξεη όηη, αλεμάξηεηα από
ην επίπεδν θαη ηελ επάξθεηα ησλ γλώζεώλ ηνπ,
δελ έρεη ην δηθαίσκα λα επεκβαίλεη ζε έλα
έθηαθην πεξηζηαηηθό ρσξίο άδεηα.
Πξέπεη πξώηα λα γλσζηνπνηήζεη ζην ζύκα ηελ
ηδηόηεηά ηνπ θαη λα ιάβεη ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ
ζύκαηνο ή ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ζύκαηνο.

Υπάξρνπλ βέβαηα νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θαηά
ηηο νπνίεο δερόκαζηε αμησκαηηθά όηη, π.ρ., ην
αλαίζζεην ζύκα ζα ζπγθαηαηεζεί ζηελ επέκβαζε
γηα ηε δηάζσζε ηεο δσήο ηνπ
.
Κνηλσληθνί ιφγνη
Σηε ζεκεξηλή επνρή όπνπ ε θνηλσλία απνδέρεηαη
όιν θαη ιηγόηεξνπο θηλδύλνπο, ελώ ηαπηόρξνλα
απαηηεί ν πνιίηεο λα ζπκβάιιεη ελεξγά ζηελ
αηνκηθή   θαη  νηθνγελεηαθή ηνπ  αζθάιεηα,
επηβάιιεηαη   ε  εθπαίδεπζε  ηνπ  γεληθνύ
πιεζπζκνύ ζε ζέκαηα Πξώησλ Βνεζεηώλ.
Έηζη νπζηαζηηθά ζπκβάιινπκε ζηελ αλαβάζκηζε
ηεο πξσηνβάζκηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο ηνπ
γεληθνύ πιεζπζκνύ.
Οηθνλνκηθνί ιφγνη
Η ζσζηή θαη νξγαλσκέλε παξνρή ησλ πξώησλ
βνεζεηώλ ζηνλ ηόπν ηνπ αηπρήκαηνο, ζπκβάιιεη
ζηε κείσζε ηνπ θόζηνπο πεξίζαιςεο ζηα
λνζνθνκεία.
Η ηζρχνπζα λνκνζεζία.

Η ηζρύνπζα λνκνζεζία ζηελ Διιάδα είλαη γεληθά
πησρή ζην ζέκα ηεο παξνρήο ησλ Πξώησλ
Βνεζεηώλ, ζε αληίζεζε κε άιιεο ρώξεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο.
Οξηζκέλα  άξζξα  ηνπ  πνηληθνύ  θώδηθα
απαγνξεύνπλ ηελ έθζεζε άιινπ αλζξώπνπ ζε
θίλδπλν, ηελ παξάιεηςε παξνρήο βνήζεηαο θαη
ηελ παξάιεηςε ιύηξσζεο από θίλδπλν δσήο:

Άξζξν 288 Πνηληθνχ Κψδηθα

Παξεκπφδηζε απνηξνπήο θνηλνχ θηλδχλνπ θαη
παξάιεηςε νθεηιφκελεο βνήζεηαο

1.  Όπνηνο  κε   πξόζεζε   καηαηώλεη ή
δπζρεξαίλεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα
λα απνηξαπεί ή λα θαηαζηαιεί έλαο θίλδπλνο
πνπ ππάξρεη ή πνπ επίθεηηαη, ηηκσξείηαη κε
θπιάθηζε   αλ  δελ  ζπληξέρεη  πεξίπησζε
απζηεξόηεξεο ηηκσξίαο ζύκθσλα κε άιιε
δηάηαμε.
2.  Όπνηνο ζε πεξίπησζε δπζηπρήκαηνο ή
θνηλνύ θηλδύλνπ ή θνηλήο αλάγθεο δελ πξνζθέξεη
ηε βνήζεηα πνπ ηνπ δεηήζεθε θαη πνπ κπνξνύζε
λα ηελ πξνζθέξεη, ρσξίο ν ίδηνο λα δηαηξέμεη
νπζηώδε θίλδπλν, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη
έμη κελώλ.
Άξζξν 306 Πνηληθνχ Κψδηθα

Έθζεζε

1.  Όπνηνο εθζέηεη άιινλ θαη έηζη ηνλ θαζηζηά
αβνήζεην, θαζώο θαη όπνηνο κε πξόζεζε αθήλεη
αβνήζεην έλα πξόζσπν πνπ ην έρεη ζηελ
πξνζηαζία ηνπ ή πνπ έρεη ππνρξέσζε λα ην
δηαηξέθεη θαη λα ην πεξηζάιπεη ή λα ην
κεηαθέξεη, ή έλα πξόζσπν πνπ ν ίδηνο ην
ηξαπκάηηζε ππαίηηα, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε
ηνπιάρηζηνλ έμη κελώλ.
2.  Αλ ε πξάμε πξνθάιεζε ζηνλ παζόληα: α)
βαξηά βιάβε ζηελ πγεία ηνπ, επηβάιιεηαη
θάζεηξμε κέρξη δέθα εηώλ β) ην ζάλαηό ηνπ,
επηβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ έμη εηώλ.
Άξζξν 307 Πνηληθνχ Κψδηθα

Παξάιεηςε ιχηξσζεο απφ θίλδπλν δσήο

   Όπνηνο κε πξόζεζε παξαιείπεη λα ζώζεη
άιινλ από θίλδπλν δσήο αλ θαη κπνξεί λα ην
πξάμεη ρσξίο θίλδπλν ηεο δηθήο ηνπ δσήο ή
πγείαο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελόο έηνπο.
Τπνπξγείν        Τγείαο      θαη   Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο
Δγθχθιηνο Τ4Α/νηθ.107500 (ΦΔΚ 219/22.2.2007 η.Β)


Υξήζηεο   ηνπ         Απηφκαηνπ     Δμσηεξηθνχ
Απηληδηζηή (ΑΔΑ)

Τνλ ΑΔΑ ρεηξίδεηαη νπνηνζδήπνηε Αλαλήπηεο έρεη
εθπαηδεπηεί ζηε Β-ΚΑΑ θαη ηνλ Απηόκαην
Δμσηεξηθό Απηληδηζκό θαη εθαξκόδεη ηηο νδεγίεο
ηνπ θαηαζθεπαζηή.

Οπνηνδήπνηε άηνκν πνπ πξνζθέξεη άκεζε
βνήζεηα ζε έλδεημε θαιήο ζέιεζεο ζην ζύκα ΚΑ,
κε ή ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ ΑΔΑ, αθόκα θαη αλ
δελ έρεη εθπαηδεπηεί θαηάιιεια, δελ ζεσξείηαη
έλνρν.
Από ηα αλσηέξσ, παξαηεξνύκε όηη ν λνκνζέηεο,
ελώ επηβάιιεη ζηνλ Έιιελα πνιίηε λα παξάζρεη
ηελ άκεζα απαηηνύκελε βνήζεηα ζηνλ πάζρνληα
ζπλάλζξσπν, κόλν πξόζθαηα όξηζε ζέκαηα
εθπαίδεπζεο Πξώησλ Βνεζεηώλ γηα ην γεληθό
πιεζπζκό   (Βαζηθήο  Καξδηναλαπλεπζηηθήο
Αλαδσνγόλεζεο θαη ρξήζεο απηόκαηνπ Δμσηεξηθνύ
Απηληδηζηή).
Ση πξέπεη λα θάλνπκε ζε Δπείγνπζεο
Καηαζηάζεηο;
Τν λα πξνζθέξεη θάπνηνο πξώηεο βνήζεηεο,
απνηειεί πςειό αλζξσπηζηηθό θαζήθνλ θαη έρεη
λα θάλεη κε ηνλ ζπλάλζξσπό καο πνπ
θηλδπλεύεη ε πγεία ή ε δσή ηνπ θαη ηελ
δπλαηόηεηα θάπνηνπ λα κπνξεί λα επέκβεη θαη
λα αληηκεησπίδεη επείγνληα πεξηζηαηηθά.

Η   ηθαλόηεηα  λα  πξνζθέξεη  θάπνηνο
απνηειεζκαηηθά  πξώηεο βνήζεηεο ρξεηάδεηαη
ρξόλν γηα λα αλαπηπρζεί εηδηθή ζεσξεηηθή
εθπαίδεπζε, εηδηθή πξαθηηθή εμάζθεζε θαη
εκπεηξία.

Τν άηνκν πνπ
έρεη εθπαηδεπηεί
θαη γλσξίδεη λα
πξνζθέξεη
απνηειεζκαηηθά
πξώηεο
βνήζεηεο,  είλαη
ζε  ζέζε  λα
αλαγλσξίζεη κηα
θαηάζηαζε   σο
επείγνπζα   θαη
λα απνθαζίζεη λα παξέκβεη γηα λα βνεζήζεη ην
ζύκα, αθνύ πξώηα παξαηεξήζεη πξνζεθηηθά ηελ
εμσηεξηθή εκθάληζή ηνπ, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
ζην ρώξν θαη ην πεξηβάιινλ γύξσ ηνπ. Δπίζεο,
είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξεί πξνζεθηηθά ην ρώξν
θαη λα ζπγθεληξώλεη ηηο απαξαίηεηεο εθείλεο
πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλζήθεο θάησ από ηηο
νπνίεο ζπλέβε ην πεξηζηαηηθό, π.ρ., αλ ην άηνκν
βξέζεθε ζε έλα πάξθν, παξαηεξεί ηελ γύξσ
πεξηνρή: Παξνπζηάδεη επηθηλδπλόηεηα, είλαη βαηή
ζε    πεξαζηηθνύο,   ππάξρεη   ζήκαλζε
επηθηλδπλόηεηαο, ην άηνκν ζε ηη ζέζε βξίζθεηαη,
πσο είλαη ληπκέλν, θέξεη εμσηεξηθά ηξαύκαηα,
ππάξρεη αηκνξξαγία ή εκέζκαηα, ππάξρνπλ
θάξκαθα, άδεηα κπνπθάιηα από πνηά, θ.ι.π.;

Τν άηνκν πνπ έρεη εθπαηδεπηεί θαη γλσξίδεη λα
πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθά πξώηεο βνήζεηεο, εάλ
δηαπηζηώζεη  όηη  πξόθεηηαη  γηα επείγνλ
πεξηζηαηηθό, πξέπεη λα θαιέζεη άκεζα ην
Δ.Κ.Α.Β. εθηόο εάλ δηαπηζηώζεη όηη πξόθεηηαη γηα
ηξαπκαηηζκό ή μαθληθή αζζέλεηα ηέηνηνπ βαζκνύ
όπνπ  δελ  απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε ηαηξηθή
θξνληίδα, παξά κόλν ε παξνρή πξώησλ
βνεζεηώλ ζηνλ ηόπν ηνπ ζπκβάληνο.Η παξάιεηςε εηδνπνίεζεο ηνπ Δ.Κ.Α.Β. θαη ε
κεηαθνξά ηνπ ζχκαηνο γηα εμεηδηθεπκέλε
ηαηξηθή θξνληίδα κε ηδησηηθφ φρεκα είλαη
ελέξγεηεο εγθιεκαηηθέο θαη ζέηνπλ ην ζχκα ζε
άκεζν θίλδπλν.
Έιεγρνο ηεο ΢θελήο ηνπ Αηπρήκαηνο.

Ο έιεγρνο ηεο ζθελήο ηνπ αηπρήκαηνο, πξέπεη
λα δηαξθεί κόιηο ειάρηζηα δεπηεξόιεπηα (έσο 10’’)
θαη λα πεξηιακβάλεη ηξία δεδνκέλα:
1. Πηζαλνύο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ζέζνπλ
  ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπ αηόκνπ πνπ πξνηίζεηαη
  λα πξνζθέξεη βνήζεηα, ην ζύκα ή ηα ζύκαηα
  θαη   ηνπο    ελδερόκελα   ππόινηπνπο
  παξεπξηζθόκελνπο,   π.ρ.,  ζε πεξηζηαηηθό
  δηαξξνήο αεξίνπ. Γίλεηαη έιεγρνο αλ ππάξρνπλ
  άκεζνη θίλδπλνη γηα ηνλ Γηαζώζηε ή ην ζύκα.
  Γελ κπνξεί ν Γηαζώζηεο λα βνεζήζεη ην ζύκα
  αλ γίλεη θαη ν ίδηνο ζύκα.
2. Τν κεραληζκό ή ηελ αηηία πνπ πξνθάιεζε ην
  ζπκβάλ (ηξαπκαηηζκό ή αζζέλεηα).
3. Τνλ αξηζκό ησλ ζπκάησλ. Ίζσο ππάξρνπλ
  πεξηζζόηεξα από έλα ζύκαηα, αλάινγα κε ην
  πεξηζηαηηθό.
Όια ηα αλσηέξσ δεδνκέλα αλαθέξνληαη ζηνλ
ηειεθσλεηή ηεο Υπεξεζίαο Δθηάθηνπ Αλάγθεο
θαη ζην πξνζσπηθό ηνπ Δ.Κ.Α.Β. κόιηο θζάζεη
ην αζζελνθόξν, ώζηε λα κπνξεί λα εθηηκεζεί ε
έθηαζε ηνπ ζπκβάληνο.


Κιήζε ηνπ Δζληθνχ     Κέληξνπ  Άκεζεο
Βνήζεηαο 166
Γηα λα έρνπκε αζζελνθόξν ζην ζεκείν ηνπ
αηπρήκαηνο ή άκεζε ηαηξηθή βνήζεηα αλάινγα κε
ην πεξηζηαηηθό θαη ηελ ζνβαξόηεηά ηνπ, θαινύκε
ην Δ.Κ.Α.Β. ζηνλ λνύκεξν 166 γηα όιε ηελ
Διιάδα  θαη  δίλνπκε κε  ηε  ζεηξά  πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην εγρεηξίδην ’’Δηζαγσγή ζηηο
Πξώηεο   Βνήζεηεο – ηεύρνο Γεύηεξν’’   ηηο
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο:


Κιήζε  ηνπ Δπξσπατθνχ       Αξηζκνχ
Δθηάθηνπ Αλάγθεο 112

Δάλ βξεζνύκε ζε νπνηαδήπνηε ρώξα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ππάξρεη άκεζε αλάγθε
γηα βνήζεηα, κπνξνύκε λα θαιέζνπκε ην λνύκεξν
112.
O αξηζκόο 112 είλαη ν Δληαίνο Δπξσπατθόο
Αξηζκόο Κιήζεο Δθηάθηνπ Αλάγθεο θαη ηζρύεη γηα
όιεο ηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ο  ηειεθσλεηήο  ηεο  Υπεξεζίαο  Δθηάθηνπ
Αλάγθεο ζα καο απαληήζεη ζηε γιώζζα ηεο
ρώξαο πνπ βξηζθόκαζηε ή ζηα Αγγιηθά θαη ζα
καο  ζπλδέζεη   κε  ηελ  ππεξεζία  πνπ
ρξεηαδόκαζηε,   (Υπεξεζία   Αζζελνθόξσλ,
Αζηπλνκία, Ππξνζβεζηηθή, Ληκεληθό, θ.α.) ζηελ
νπνία δίλνπκε ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα
δίλακε ζηελ Διιάδα αληίζηνηρα.

Σηνλ Δληαίν Δπξσπατθό Αξηζκό Κιήζεο Δθηάθηνπ
Αλάγθεο, κπνξνύκε λα ηειεθσλήζνπκε από
ζηαζεξό ή από θηλεηό ηειέθσλν, αθόκε θαη αλ
δελ ππάξρεη δίθηπν ή δελ έρνπκε θάξηα SIM,
αξθεί κόλν λα είλαη θνξηηζκέλε ε κπαηαξία ηνπ
ηειεθώλνπ καο.
Πεξηερφκελα Φαξκαθείνπ         Απηνθηλήηνπ
Πξψησλ Βνεζεηψλ
 5 δεχγε ειαζηηθά γάληηα εμέηαζεο (κεγέζε Μ θαη L)
 1 βνεζεηηθφ κέζν εκθπζήζεσλ (κάζθα εκθπζήζεσλ ή
 «καληειάθη» εκθπζήζεσλ)
 1 θαηάινγν αξηζκψλ ηειεθψλσλ εθηάθηνπ αλάγθεο
 (Δ.Κ.Α.Β.,   Π.Τ., ΔΛ.Α΢., Ννζνθνκείνπ,  Κέληξνπ
 Γειεηεξηάζεσλ, Ληκελαξρείνπ, θ.ι.π.)
 10 θνκπξέζεο γάδαο δηαζηάζεσλ 36 Υ 50 εθ.
 20 θνκπξέζεο γάδαο δηαζηάζεσλ 10 Υ 10 εθ.
 5 ειαζηηθνχο επηδέζκνπο πιάηνπο 8 εθ.
 2 ειαζηηθνχο επηδέζκνπο πιάηνπο 12 εθ.
 2 ηξηγσληθνχο επηδέζκνπο
 1 ξνιφ απηνθφιιεηε ηαηλία ππναιιεξγηθή πιάηνπο 2 εθ.
 5 ακπνχιεο θπζηνινγηθνχ νξνχ
 5 γάδεο βαδειίλεο ή Fucidin δηαζηάζεσλ 10 Υ 10 εθ.
 2 επηζέκαηα εγθαπκάησλ δηαζηάζεσλ 40 ρ 60 εθ.
 1 αληηηζηακηληθή αινηθή ή ζηηθ
 1 αληηζεπηηθφ δηάιπκα (π.ρ. betadine)
 1 αληηκηθξνβηαθή αινηθή ή ζπξέη (π.ρ. pulvo, nebacetin,
 fucidin)
 1 ςπθηηθφ ζπξέη
 2 παγνθχζηεο ζηηγκηαίνπ πάγνπ κηαο ρξήζεο
 1 θνπβέξηα αινπκηλίνπ
 1 ζπζθεπή αλαξξφθεζεο γηα αληηκεηψπηζε δήγκαηνο
 θηδηνχ, ηχπνπ bite extractor
 1 ςαιίδη γηα θφςηκν ξνχρσλ
 1 ιαβίδα
 1 λπζηέξη
 1 ειαζηηθφ ζσιήλα πεξίδεζεο
 5 παξακάλεο αζθαιείαο
 1 ζεξκφκεηξν
 1 κπινθ
 1 ζηπιφ ή κνιχβη
 1 κηθξφ θαθφ (π.ρ. κέγεζνο ζηπινχ)
Κάζε ππεύζπλνο θαη εθπαηδεπκέλνο ζηηο πξώηεο
βνήζεηεο πνιίηεο ν νπνίνο δηαζέηεη απηνθίλεην,
πξέπεη λα έρεη πάληνηε καδί ηνπ, κέζα ζε
αζθαιέο κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ, ζπλήζσο ζην
πνξη παγθάδ έλα πιήξεο θαξκαθείν πξώησλ
βνεζεηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ     όινπ   ηνπ
αλσηέξσ πιηθνύ, κε ην νπνίν κπνξεί λα
αληηκεησπίζεη  ηθαλνπνηεηηθά   ηπρόλ  έθηαθην
πεξηζηαηηθό.
          Τν    πεξηερόκελν    ηνπ
          θαξκαθείνπ απηνθηλήηνπ, ζα
          πξέπεη  λα  ειέγρεηαη  ζε
          κεληαία  βάζε   θαη   λα
          αληηθαζίζηαηαη επιόγσο πξηλ
          ηελ εκεξνκελία ιήμεσο, ή
          όηαλ  παξνπζηάδεη   ζεκεία
          εμσηεξηθήο   θζνξάο   ηεο
          ζπζθεπαζίαο ηνπ.
Τα είδε ηνπ θαξκαθείνπ απηνθηλήηνπ πνπ
εθηίζεληαη  ζε  αθξαίεο   ζπλζήθεο  (πςειέο
ζεξκνθξαζίεο, πγξαζία, θ.ι.π.) ζα πξέπεη λα
αληηθαζίζηαληαη λσξίηεξα από ηελ θαζνξηζκέλε
εκεξνκελία ιήμεσο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο.
Ιδηαίηεξα θάζε θζηλόπσξν, (αξρέο Οθησβξίνπ)
επηβάιιεηαη  λα  ειέγρεηαη   ζρνιαζηηθά  ην
πεξηερόκελν ηνπ θαξκαθείνπ (δηόηη ην θαινθαίξη
ζην   πνξη κπαγθάδ     ηνπ   απηνθηλήηνπ
αλαπηύζζνληαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο) θαη ηόηε λα
γίλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηπρόλ αιινησκέλσλ
εηδώλ.
Πνπ κπνξψ λα εθπαηδεπηψ ζηηο Πξψηεο
Βνήζεηεο;
Σηελ Διιάδα, ν Διιεληθόο Δξπζξόο Σηαπξόο,
είλαη ν θύξηνο θνξέαο εθπαίδεπζεο ηνπ γεληθνύ
πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο καο, ζηηο Πξώηεο
Βνήζεηεο, ζηελ Γηάζσζε, ζηελ Ναπαγνζσζηηθή,
ζηελ Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ θαη Κξίζεσλ, ζηελ
Αληηκεηώπηζε Καηαζηξνθώλ, θ.ι.π.

Όια ηα αλσηέξσ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ
Διιεληθνύ Δξπζξνύ Σηαπξνύ, απεπζύλνληαη ζηηο
θάησζη θαηεγνξίεο αλζξώπσλ :

  Σε  όπνηνλ  ελδηαθέξεηαη λα  απνθηήζεη
  γλώζεηο Πξώησλ Βνεζεηώλ
  Σε επαγγεικαηίεο νδεγνύο
  Σε θάζε πνιίηε νδεγό η.ρ. απηνθηλήηνπ ή
  κνηνζπθιέηαο
  Σε Δζεινληέο θαη Δπαγγεικαηίεο δηαζσζηηθώλ
  νκάδσλ θαη ππεξεζηώλ
  Σε   Δζεινληέο   θαη   Δπαγγεικαηίεο
  δαζνππξνζβεζηηθώλ νκάδσλ θαη ππεξεζηώλ
Σε ηαηξνύο, λνζειεπηέο, ηξαπκαηηνθνξείο θαη
  γεληθόηεξα ζε επαγγεικαηίεο πγείαο
  Σε   πιεξώκαηα    πεξηπνιηθώλ    θαη
  κνηνζπθιεηηζηέο ηεο Αζηπλνκίαο θαη ηεο
  Τξνραίαο
  Σε δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο όισλ ησλ
  εθπαηδεπηηθώλ βαζκίδσλ
  Σε λεπηαγσγνύο θαη βξεθνλεπηνθόκνπο
  Σε γνλείο
  Σε πιεξώκαηα αεξνπνξηθώλ εηαηξεηώλ θαη
  πινίσλ
  Σε εξγαδόκελνπο θαηαζθεπαζηηθώλ εηαηξεηώλ,
  γξαθείσλ, βηνκεραληώλ, εξγνζηαζίσλ
  Σε Δπόπηεο Αζθαιείαο      θαη Τερληθνύο
  Αζθαιείαο
  Σε δύηεο, λαπηηθνύο, ηζηηνπιόνπο, ζθίπεξ
  Σε    ζθηέξ,   νξεηβάηεο,  αλαξξηρεηέο,
  ζπειαηνιόγνπο
  Σε εξγαδόκελνπο ζε ρώξνπο κε απμεκέλε
  επηθηλδπλόηεηα
  Σε   Αλαλήπηεο,   Ναπαγνζώζηεο    θαη
  πξνζσπηθό ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο

Σν  εθπαηδεπηηθφ   πξφγξακκα   ’’Πξψηεο
Βνήζεηεο  γηα   Πνιίηεο’’  ηνπ  ΢ψκαηνο
Δζεινληψλ  ΢ακαξεηηψλ,   Γηαζσζηψλ  θαη
Ναπαγνζσζηψλ   ηνπ  Διιεληθνχ  Δξπζξνχ
΢ηαπξνχ, έρεη δηάξθεηα 20 ψξεο θαη ν
εθπαηδεπφκελνο   απνθηά   ηελ εηδηθφηεηα
’’Βνεζφο Πξψησλ Βνεζεηψλ’’.
Τν Πηζηνπνηεηηθό Δθπαίδεπζεο θαη ε Κάξηα
Πηζηνπνίεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο, έρνπλ ηζρύ γηα 5
ρξόληα.
Σν  εθπαηδεπηηθφ  πξφγξακκα    ’’Πξψηεο
Βνήζεηεο γηα Πνιίηεο’’, πιεξεί   φιεο ηηο
πξνδηαγξαθέο   ηεο ηζρχνπζαο   ειιεληθήο
λνκνζεζίαο κέρξη ζήκεξα.
Ο  κέγηζηνο αξηζκόο εθπαηδεπνκέλσλ αλά
Δθπαηδεπηή είλαη ηα 12 άηνκα. Ο κέγηζηνο
αξηζκόο εθπαηδεπνκέλσλ αλά πξόπιαζκα είλαη
ηα 12 άηνκα.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ππάξρεη
αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ από ηνπο
Δθπαηδεπηέο θαη ησλ Δθπαηδεπηώλ από ηνπο
εθπαηδεπόκελνπο,  πξνθεηκέλνπ λα  ππάξρεη
πξόζζεηε δηαζθάιηζε γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ
πςεινύ   επηπέδνπ   ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
πξνγξάκκαηνο.
Σηόρνο όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ
πνπ παξέρεη ην Τκήκα Δθπαίδεπζεο ηεο
Γηεύζπλζεο Σώκαηνο Σακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη
Ναπαγνζσζηώλ   ηνπ  Διιεληθνύ  Δξπζξνύ
Σηαπξνύ, είλαη ε δεκηνπξγία ηθαλνπνηεηηθνύ
αξηζκνύ εθπαηδεπκέλσλ θαη πηζηνπνηεκέλσλ
πνιηηώλ   θαη  επαγγεικαηηώλ   θαη  ε
επαηζζεηνπνίεζε όισλ ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο.
Όινη νη Δθπαηδεπηέο ηνπ Τκήκαηνο Δθπαίδεπζεο
ηεο Γηεύζπλζεο Σώκαηνο Σακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ
θαη Ναπαγνζσζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ
Σηαπξνύ, είλαη εθπαηδεπκέλνη θαη πηζηνπνηεκέλνη
από ηελ Αθαδεκία Γηάζσζεο ηνπ Γεξκαληθνύ
Δξπζξνύ Σηαπξνύ, ηελ Γηεζλή Ναπαγνζσζηηθή
Οκνζπνλδία,   ην   Δπξσπατθό   Σπκβνύιην
Αλαδσνγόλεζεο θαη άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνύο.
΢ην ρψξν   εξγαζίαο    ράλνπλ
ηε δσή ηνπο πάλσ απφ
2.000.000            πεξίπνπ
άλζξσπνη εηεζίσο
απφ αζζέλεηα ή αηχρεκα1 ζάλαηνο θάζε 15 δεπηεξφιεπηα
6.000 ζχκαηα ηελ εκέξα
Μεηά ηνλ ηξαπκαηηζκό ή ηελ αηθλίδηα λόζν ε
ύπαξμε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ αηόκνπ ζηελ
παξνρή Πξώησλ Βνεζεηώλ ζην ρώξν ηνπ
αηπρήκαηνο, κπνξεί λα θάλεη ηε δηαθνξά κεηαμύ
δσήο  θαη  ζαλάηνπ, κεηαμύ   ηαρείαο θαη
παξαηεηακέλεο πεξηόδνπ αλάξξσζεο, κεηαμύ
πξνζσξηλήο θαη κόληκεο αλαπεξίαο.
Γηεύζπλζε Σώκαηνο Σακαξεηηώλ θαη Γηαζσζηώλ
      Τκήκα Δθπαίδεπζεο

       Καξόινπ 8 θαη Αγίνπ Αλδξέα
         ΤΚ 262 23, Πάηξα

     Τει. 2610.279.955, Fax 2610.273.444
 www.samarites.gr
        info@samarites.gr
 Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος
ΔΙ΢ΑΓΩΓΗ ΢ΣΙ΢ ΠΡΩΣΔ΢ ΒΟΗΘΔΙΔ΢
        ΣΕΤΧΟ΢ ΠΡΩΣΟ    ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΙΟ΢ Γ. ΓΔΡΑ΢ΙΜΑΣΟ΢
      Γηαζώζηεο Δ.Δ.Σ.
     Δθπαηδεπηήο Δθπαηδεπηώλ


   ΓΙΩΡΓΟ΢ – ΜΑΡΙΟ΢ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ΢
       Ναπαγνζώζηεο Δ.Δ.Σ.
   Γηεζλήο Δθπαηδεπηήο Ναπαγνζσζηηθήο
Σην επιμέλεια ηης έκδοζης, παραγωγής και διάθεζης ηοσ
εκπαιδεσηικού εγτειριδίοσ ΄΄ΔΙ΢ΑΓΩΓΗ  ΢ΣΙ΢  ΠΡΩΣΔ΢
ΒΟΗΘΔΙΔ΢ – ΣΔΤΥΟ΢ ΠΡΩΣΟ΄΄ έτει ο Δλληνικός Δρσθρός
΢ηασρός / Γιεύθσνζη ΢ώμαηος ΢αμαρειηών και Γιαζωζηών /
Σμήμα Δκπαίδεσζης.
Copyright © Ιούνιος 2008, ΔΛΛΗΝΙΚΟ΢ ΔΡΤΘΡΟ΢ ΢ΣΑΤΡΟ΢
Γιεύθσνζη ΢ώμαηος ΢αμαρειηών και Γιαζωζηών
Σμήμα Δκπαίδεσζης
 Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος
www.samarites.gr

Recomendados

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ von
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥAlexandra Gerakini
20.5K views40 Folien
γυάλινα γιάννενα von
γυάλινα γιάννεναγυάλινα γιάννενα
γυάλινα γιάννεναzazagina
2.8K views3 Folien
Eισαγωγή στον προγραμματισμό von
Eισαγωγή στον προγραμματισμόEισαγωγή στον προγραμματισμό
Eισαγωγή στον προγραμματισμόStathis Mitropoulos
233 views12 Folien
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ von
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗanny1976
185 views6 Folien
Biology reproduction von
Biology reproductionBiology reproduction
Biology reproductionlelman
903 views27 Folien
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ von
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑanny1976
350 views4 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ von
ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝAlexandra Gerakini
4.5K views20 Folien
ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ von
ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗanny1976
561 views5 Folien
οι εξετάσεις πλησιάζουν με αποτέλεσμα το άγχος των μαθητών να κορυφώνεται von
οι εξετάσεις πλησιάζουν με αποτέλεσμα το άγχος των μαθητών να κορυφώνεταιοι εξετάσεις πλησιάζουν με αποτέλεσμα το άγχος των μαθητών να κορυφώνεται
οι εξετάσεις πλησιάζουν με αποτέλεσμα το άγχος των μαθητών να κορυφώνεταιaggpet
277 views5 Folien
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ von
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣdakekavalas
67 views6 Folien
στου κεμαλ το σπιτι von
στου κεμαλ το σπιτιστου κεμαλ το σπιτι
στου κεμαλ το σπιτιAntonis Stergiou
462 views6 Folien
φυσικη ασκηση von
φυσικη ασκησηφυσικη ασκηση
φυσικη ασκησηeliaspap
2.2K views28 Folien

Was ist angesagt?(20)

ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ von Alexandra Gerakini
ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Alexandra Gerakini4.5K views
ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ von anny1976
ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
anny1976561 views
οι εξετάσεις πλησιάζουν με αποτέλεσμα το άγχος των μαθητών να κορυφώνεται von aggpet
οι εξετάσεις πλησιάζουν με αποτέλεσμα το άγχος των μαθητών να κορυφώνεταιοι εξετάσεις πλησιάζουν με αποτέλεσμα το άγχος των μαθητών να κορυφώνεται
οι εξετάσεις πλησιάζουν με αποτέλεσμα το άγχος των μαθητών να κορυφώνεται
aggpet277 views
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ von dakekavalas
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
dakekavalas67 views
φυσικη ασκηση von eliaspap
φυσικη ασκησηφυσικη ασκηση
φυσικη ασκηση
eliaspap2.2K views
Παθητικός μέλλοντας και αόριστος (α΄, β΄) von Evangelia Patera
Παθητικός μέλλοντας και αόριστος (α΄, β΄) Παθητικός μέλλοντας και αόριστος (α΄, β΄)
Παθητικός μέλλοντας και αόριστος (α΄, β΄)
Evangelia Patera296 views
ασκησεισ δομησ von tsiak
ασκησεισ δομησασκησεισ δομησ
ασκησεισ δομησ
tsiak108 views
Τα παιχνίδια των χωριών μας von Antonis Stergiou
Τα παιχνίδια των χωριών μαςΤα παιχνίδια των χωριών μας
Τα παιχνίδια των χωριών μας
Antonis Stergiou1.5K views
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμε von Antonis Stergiou
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμεπροσεχώς εμείς μεγαλώνουμε
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμε
Antonis Stergiou702 views
Ας θυμηθούμε μερικές απαραίτητες γνώσεις για την εργασία μας von Stathis Mitropoulos
Ας θυμηθούμε μερικές απαραίτητες γνώσεις για την εργασία μαςΑς θυμηθούμε μερικές απαραίτητες γνώσεις για την εργασία μας
Ας θυμηθούμε μερικές απαραίτητες γνώσεις για την εργασία μας
ασημακοπούλου αικατερίνη von katasim
ασημακοπούλου αικατερίνηασημακοπούλου αικατερίνη
ασημακοπούλου αικατερίνη
katasim598 views
4. Νευρώσεις von lykkarea
4. Νευρώσεις4. Νευρώσεις
4. Νευρώσεις
lykkarea3.3K views
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ von anny1976
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
anny19766.3K views
κοινωνική ζωή γυναίκας περίοδος αυτονομίας von xpapas
κοινωνική ζωή γυναίκας περίοδος αυτονομίαςκοινωνική ζωή γυναίκας περίοδος αυτονομίας
κοινωνική ζωή γυναίκας περίοδος αυτονομίας
xpapas222 views
παρουσιαση περιβαλλοντικησ von iodinou
παρουσιαση περιβαλλοντικησπαρουσιαση περιβαλλοντικησ
παρουσιαση περιβαλλοντικησ
iodinou356 views

Destacado

Bài 13 kieu ban_ghi von
Bài 13 kieu ban_ghiBài 13 kieu ban_ghi
Bài 13 kieu ban_ghiLy Phan
212 views19 Folien
Latobi portfolio von
Latobi portfolioLatobi portfolio
Latobi portfolioCristian Mazzoni
395 views11 Folien
Lancamento de projeteis von
Lancamento de projeteisLancamento de projeteis
Lancamento de projeteisFranklin G Mendes
557 views5 Folien
Śniadanie Daje Moc von
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Mocbrandsupportpl
157 views8 Folien
Act2 ligo von
Act2 ligoAct2 ligo
Act2 ligoLeonardo Gómez
292 views10 Folien
Ussd per: Ricerche di Mercato, Sondaggi, Prenotazioni, Home Banking, Chat von
Ussd per: Ricerche di Mercato, Sondaggi, Prenotazioni, Home Banking, ChatUssd per: Ricerche di Mercato, Sondaggi, Prenotazioni, Home Banking, Chat
Ussd per: Ricerche di Mercato, Sondaggi, Prenotazioni, Home Banking, Chatcomunicando
398 views6 Folien

Destacado(8)

Bài 13 kieu ban_ghi von Ly Phan
Bài 13 kieu ban_ghiBài 13 kieu ban_ghi
Bài 13 kieu ban_ghi
Ly Phan212 views
Ussd per: Ricerche di Mercato, Sondaggi, Prenotazioni, Home Banking, Chat von comunicando
Ussd per: Ricerche di Mercato, Sondaggi, Prenotazioni, Home Banking, ChatUssd per: Ricerche di Mercato, Sondaggi, Prenotazioni, Home Banking, Chat
Ussd per: Ricerche di Mercato, Sondaggi, Prenotazioni, Home Banking, Chat
comunicando398 views
LE DIGITAL, UN CONTEXTE DE CONNEXION PERMANENTE von C2iS
LE DIGITAL, UN CONTEXTE DE CONNEXION PERMANENTELE DIGITAL, UN CONTEXTE DE CONNEXION PERMANENTE
LE DIGITAL, UN CONTEXTE DE CONNEXION PERMANENTE
C2iS1.3K views

Similar a Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος

οικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπου von
οικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπουοικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπου
οικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπουroulagkika
218 views30 Folien
Dimiourgiki grafi comics von
Dimiourgiki grafi comicsDimiourgiki grafi comics
Dimiourgiki grafi comicsserreschools
1.8K views59 Folien
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ von
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑAreti Karkou
2.1K views9 Folien
αιγ.ποτ. (αναστασια καραπαπα'S conflicted copy 2013 11-08) von
αιγ.ποτ. (αναστασια καραπαπα'S conflicted copy 2013 11-08)αιγ.ποτ. (αναστασια καραπαπα'S conflicted copy 2013 11-08)
αιγ.ποτ. (αναστασια καραπαπα'S conflicted copy 2013 11-08)akarapap
468 views23 Folien
Τα όπλα των βυζαντινών von
Τα όπλα των βυζαντινώνΤα όπλα των βυζαντινών
Τα όπλα των βυζαντινώνSakis Koultzis
3K views31 Folien
προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης σε εφήβους.1 von
προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης σε εφήβους.1προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης σε εφήβους.1
προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης σε εφήβους.1ninapap
184 views10 Folien

Similar a Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος(20)

οικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπου von roulagkika
οικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπουοικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπου
οικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπου
roulagkika218 views
Dimiourgiki grafi comics von serreschools
Dimiourgiki grafi comicsDimiourgiki grafi comics
Dimiourgiki grafi comics
serreschools1.8K views
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ von Areti Karkou
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ
Areti Karkou2.1K views
αιγ.ποτ. (αναστασια καραπαπα'S conflicted copy 2013 11-08) von akarapap
αιγ.ποτ. (αναστασια καραπαπα'S conflicted copy 2013 11-08)αιγ.ποτ. (αναστασια καραπαπα'S conflicted copy 2013 11-08)
αιγ.ποτ. (αναστασια καραπαπα'S conflicted copy 2013 11-08)
akarapap468 views
Τα όπλα των βυζαντινών von Sakis Koultzis
Τα όπλα των βυζαντινώνΤα όπλα των βυζαντινών
Τα όπλα των βυζαντινών
Sakis Koultzis3K views
προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης σε εφήβους.1 von ninapap
προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης σε εφήβους.1προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης σε εφήβους.1
προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης σε εφήβους.1
ninapap184 views
Διάλογος και διαπροσωπικές σχέσεις von Litsa Kyriazopoulou
Διάλογος και διαπροσωπικές σχέσειςΔιάλογος και διαπροσωπικές σχέσεις
Διάλογος και διαπροσωπικές σχέσεις
ντοπινγκ και αθλητισμος von 2gelkorinth
ντοπινγκ και αθλητισμοςντοπινγκ και αθλητισμος
ντοπινγκ και αθλητισμος
2gelkorinth787 views
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ von anny1976
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
anny19767.4K views
Κριτήρια Αξιολόγησης von xenia1989
Κριτήρια ΑξιολόγησηςΚριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
xenia1989226 views
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα von sintos65
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
sintos65665 views
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρου von frosini
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρουμουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρου
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρου
frosini267 views
αφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοι von Konstantia Tsapra
αφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοιαφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοι
αφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοι
Konstantia Tsapra4.7K views
προγραμματισμος α τριμηνου von Sofi Liva
προγραμματισμος α τριμηνουπρογραμματισμος α τριμηνου
προγραμματισμος α τριμηνου
Sofi Liva1.1K views
ανθρωπινα δικαιωματα von AlexKillwolf
ανθρωπινα δικαιωματαανθρωπινα δικαιωματα
ανθρωπινα δικαιωματα
AlexKillwolf298 views
ενσωματωση τεχνολογιας von sofoklis
ενσωματωση τεχνολογιαςενσωματωση τεχνολογιας
ενσωματωση τεχνολογιας
sofoklis215 views
καλη χρονια και καλη δυναμη von eretriapress
καλη χρονια και καλη δυναμηκαλη χρονια και καλη δυναμη
καλη χρονια και καλη δυναμη
eretriapress148 views

Más de teacher88

Special sticks von
Special sticksSpecial sticks
Special sticksteacher88
1.3K views20 Folien
Fake news von
Fake newsFake news
Fake newsteacher88
3K views31 Folien
Hate speech von
Hate speechHate speech
Hate speechteacher88
1.2K views20 Folien
Βιβλία σε ρόδες von
Βιβλία σε ρόδεςΒιβλία σε ρόδες
Βιβλία σε ρόδεςteacher88
713 views9 Folien
Το σκάκι von
Το σκάκιΤο σκάκι
Το σκάκιteacher88
1.1K views12 Folien
Εικόνες της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από πίνακες von
Εικόνες της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από πίνακεςΕικόνες της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από πίνακες
Εικόνες της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από πίνακεςteacher88
4.3K views48 Folien

Más de teacher88(20)

Special sticks von teacher88
Special sticksSpecial sticks
Special sticks
teacher881.3K views
Hate speech von teacher88
Hate speechHate speech
Hate speech
teacher881.2K views
Βιβλία σε ρόδες von teacher88
Βιβλία σε ρόδεςΒιβλία σε ρόδες
Βιβλία σε ρόδες
teacher88713 views
Το σκάκι von teacher88
Το σκάκιΤο σκάκι
Το σκάκι
teacher881.1K views
Εικόνες της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από πίνακες von teacher88
Εικόνες της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από πίνακεςΕικόνες της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από πίνακες
Εικόνες της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από πίνακες
teacher884.3K views
Μάσκες von teacher88
ΜάσκεςΜάσκες
Μάσκες
teacher883.1K views
H Terra computerata κι ο Webvious von teacher88
H Terra computerata κι ο WebviousH Terra computerata κι ο Webvious
H Terra computerata κι ο Webvious
teacher88229 views
Dr Πειραματίξ von teacher88
Dr ΠειραματίξDr Πειραματίξ
Dr Πειραματίξ
teacher88722 views
Presentation phys.activity kinder von teacher88
Presentation phys.activity kinderPresentation phys.activity kinder
Presentation phys.activity kinder
teacher88912 views
Presentation food groups_kinder von teacher88
Presentation food groups_kinderPresentation food groups_kinder
Presentation food groups_kinder
teacher88352 views
καινοτόμα προγράμματα α τάξης von teacher88
καινοτόμα προγράμματα α τάξηςκαινοτόμα προγράμματα α τάξης
καινοτόμα προγράμματα α τάξης
teacher88837 views
η Άλωση της Πόλης von teacher88
η Άλωση της Πόληςη Άλωση της Πόλης
η Άλωση της Πόλης
teacher88608 views
Το να διδάσκεις. Το ταξίδι σε comics von teacher88
Το να διδάσκεις. Το ταξίδι σε comicsΤο να διδάσκεις. Το ταξίδι σε comics
Το να διδάσκεις. Το ταξίδι σε comics
teacher88635 views
H Mεγάλη Eβδομάδα - Eλύτης von teacher88
H Mεγάλη Eβδομάδα - EλύτηςH Mεγάλη Eβδομάδα - Eλύτης
H Mεγάλη Eβδομάδα - Eλύτης
teacher881.1K views
πασχαλινά έθιμα 2016 von teacher88
πασχαλινά έθιμα 2016πασχαλινά έθιμα 2016
πασχαλινά έθιμα 2016
teacher88587 views
παγκοσμια εβδομαδα δρασης για την εκπαιδευση von teacher88
παγκοσμια εβδομαδα δρασης για την εκπαιδευσηπαγκοσμια εβδομαδα δρασης για την εκπαιδευση
παγκοσμια εβδομαδα δρασης για την εκπαιδευση
teacher88581 views
Kατερίνα Mπάλλου von teacher88
Kατερίνα MπάλλουKατερίνα Mπάλλου
Kατερίνα Mπάλλου
teacher88563 views
Χαροκόπειο von teacher88
ΧαροκόπειοΧαροκόπειο
Χαροκόπειο
teacher88721 views

Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος

 • 1. ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΢ΩΜΑΣΟ΢ ΢ΑΜΑΡΔΙΣΩΝ και ΓΙΑ΢Ω΢ΣΩΝ Σμήμα Δκπαίδεσζης ΣΔΤΥΟ΢ ΠΡΩΣΟ
 • 4. ΔΙ΢ΑΓΩΓΗ ΢ΣΙ΢ ΠΡΩΣΔ΢ ΒΟΗΘΔΙΔ΢ Ση είλαη νη Πξψηεο Βνήζεηεο; Πξώηεο Βνήζεηεο είλαη νη πξώηεο ελέξγεηεο πνπ θάλνπκε ζηνλ ηόπν ηνπ αηπρήκαηνο, κε όηη πξόρεηξα κέζα δηαζέηνπκε εθείλε ηε ζηηγκή, ώζηε λα ζώζνπκε ηε δσή ηνπ ζύκαηνο, λα αλαθνπθίζνπκε ηνλ πόλν ηνπ θαη λα πξνιάβνπκε πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπ.
 • 5. Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηεο παξνρήο ησλ Πξψησλ Βνεζεηψλ; Οη πξώηεο βνήζεηεο δελ είλαη απιέο εγθπθινπαηδηθέο γλώζεηο. Δίλαη κηα ζεηξά εηδηθώλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ θαη πξαθηηθώλ δεμηνηήησλ, πνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ από νπνηνλδήπνηε εθπαηδεπκέλν πνιίηε θαη πξσηαξρηθό ζηόρν έρνπλ : Τε δηάζσζε ηεο δσήο ελόο ζύκαηνο, δηαηεξώληαο ή ππνθαζηζηώληαο ηελ αλαπλεπζηηθή θαη θαξδηαθή ιεηηνπξγία θαη αληηκεησπίδνληαο ηελ αηκνξξαγία. Τελ πξόιεςε ηεο επέθηαζεο ηεο βιάβεο πνπ έρεη πεξηέιζεη ζηνλ νξγαληζκό ελόο ζύκαηνο, ζέηνληαο ππό έιεγρν ηελ επίδξαζε ηνπ επηθίλδπλνπ παξάγνληα πνπ πξνθάιεζε ηε βιάβε. Τε βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ ζύκαηνο, αλαθνπθίδνληάο ην θαη δεκηνπξγώληαο ζπλζήθεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο. Τε πξνεηνηκαζία ηνπ ζύκαηνο γηα αζθαιή δηαθνκηδή ζην λνζνθνκείν γηα ηαηξηθή θξνληίδα. Τελ απηνπξνζηαζία.
 • 6. Η εθπαίδεπζε ζηηο πξώηεο βνήζεηεο, εθηόο από ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο γλώζεηο θαη πξαθηηθέο δεμηόηεηεο πνπ παξέρνπλ ζηνλ εθπαηδεπόκελν, ηνλ πξνεηνηκάδνπλ ώζηε λα γλσξίδεη θάζε ζηηγκή ηη πξέπεη θαη ηη δελ πξέπεη λα θάλεη, θαζώο θαη ηη κπνξεί θαη ηη δελ κπνξεί λα θάλεη, ζε πεξίπησζε αληηκεηώπηζεο ελόο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνύ. Δπηπιένλ, ην εθπαηδεπκέλν άηνκν ζηηο πξώηεο βνήζεηεο, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξέρεη ζηνλ εαπηό ηνπ βνήζεηα ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε έθηαθηνπ ζπκβάληνο. Σε θάζε πεξίπησζε, θύξηα θξνληίδα ηνπ εθπαηδεπκέλνπ αηόκνπ πνπ πξνζθέξεη ηηο πξώηεο βνήζεηεο πξέπεη λα είλαη ε αλαδήηεζε ηαηξηθήο βνήζεηαο. Η ελέξγεηα απηή δελ πξέπεη λα καο δηαθεύγεη, νύηε λα θαζπζηεξεί επηθίλδπλα.
 • 7. Γηαηί πξέπεη λα γλσξίδνπκε Πξψηεο Βνήζεηεο; Κάζε ππεύζπλνο πνιίηεο νθείιεη λα κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο πξώηεο βνήζεηεο, αθνύ ν θαζέλαο καο κπνξεί λα βξεζεί θάπνηε ζε κηα θαηάζηαζε αλάγθεο, όπνπ ζα ηηο ρξεηαζηνύκε γηα θάπνηνλ ζπλάλζξσπό καο ή θαη γηα ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηό. Η ηθαλόηεηά καο λα αλαγλσξίδνπκε έλα ζνβαξό ή επείγνλ ηαηξηθό πεξηζηαηηθό θαη ε γλώζε ηνπ πώο ζα εμαζθαιίζνπκε βνήζεηα, κπνξεί λα ζώζεη κηα δσή από βέβαην ζάλαην. H παξέκβαζε ησλ πξώησλ βνεζεηώλ είλαη θαζνξηζηηθή ζε έλα κεγάιν κέξνο ησλ ζνβαξώλ λνζεκάησλ ηεο ζεκεξηλήο επνρήο ζε όιν ην θόζκν, όπσο ζηα θαξδηνινγηθά λνζήκαηα, π.ρ., ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαθνπήο κε ηελ παξνρή ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγόλεζεο . Σηελ αληηκεηώπηζε ησλ αηπρεκάησλ θαηέρνπλ εμίζνπ δηαθεθξηκέλε ζέζε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ καδηθώλ θαηαζηξνθώλ, ε ζσζηή παξνρή ησλ πξώησλ βνεζεηώλ έρεη κεγάιν πγεηνλνκηθό θαη θνηλσληθό όθεινο.
 • 8. Πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε λα πξνζθέξνπκε Πξψηεο Βνήζεηεο; Η παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ είλαη απνηειεζκαηηθή, όηαλ δελ απνηειεί κόλν αληηθείκελν αηνκηθήο πξσηνβνπιίαο. Σηε ζύγρξνλε θνηλσλία καο, εζηθνί, λνκηθνί, θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί ιόγνη επηβάιινπλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ, θαζώο θαη ηελ νξγάλσζε δνκώλ πξώησλ βνεζεηώλ ζην πιαίζην ηνπ εζληθνύ θαη δηεζλνύο ζπζηήκαηνο πγείαο. Ηζηθνί ιφγνη Η θηιαλζξσπία, ε αιιειεγγύε θαη ε πξνζθνξά ζην ζπλάλζξσπό καο απνηεινύλ αλζξσπηζηηθό ρξένο θαη εζηθή ππνρξέσζε, πνιύ πεξηζζόηεξν ζηελ πεξίπησζε θηλδύλνπ ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο ηνπ. Ννκηθνί ιφγνη Η παξνρή ησλ πξώησλ βνεζεηώλ είλαη δενληνινγηθά επηβεβιεκέλε θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο παίξλεη ηε κνξθή λνκηθήο ππνρξέσζεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο
 • 9. πεξηπηώζεηο ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθώλ νκάδσλ (αζηπλνκηθνί, ππξνζβέζηεο, λαπαγνζώζηεο, θ.ά.) ή θνξέσλ (βηνκεραλίεο, θαηαζθεπαζηηθέο, λαπηηιηαθέο, αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, ζρνιεία, εκπνξηθά θέληξα, θ.ά). Οη πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ππνρξενύκεζα λα πξνζθέξνπκε πξώηεο βνήζεηεο είλαη: Α) Όηαλ πεξηιακβάλεηαη ζηα εξγαζηαθά καο θαζήθνληα. Αλ ν εξγνδόηεο καο ή ν πξντζηάκελόο καο νξίζεη θάπνηνλ ππεύζπλν γηα ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ θαη απηόο θιεζεί ζηνλ ηόπν ελόο αηπρήκαηνο, ππνρξενύηαη λα πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθά ηηο πξώηεο βνήζεηεο. Απηό κπνξεί λα ζπκβεί ζηα εξγαζηαθά θαζήθνληα αζηπλνκηθώλ, ππξνζβεζηώλ, πξνπνλεηώλ, λαπαγνζσζηώλ, αμησκαηηθώλ πινίσλ, ηπηάκελσλ θξνληηζηώλ, εθπαηδεπηηθώλ, θ.ά.
 • 10. Β) Όηαλ πξνυπάξρεη επζχλε. Η εηδηθή ζρέζε (π.ρ. ζπγγεληθή ή επαγγεικαηηθή) κε θάπνην πξόζσπν, καο θαζηζηά ππεύζπλν θαη καο ππνρξεώλεη λα πξνζθέξνπκε πξώηεο βνήζεηεο όηαλ παξαζηεί αλάγθε. Π.ρ., νη γνλείο θαη νη θεδεκόλεο γηα ηα παηδηά ηνπο, νη νδεγνί κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο γηα ηνπο επηβάηεο ηνπο. Τν άηνκν πνπ θαιείηαη λα πξνζθέξεη ηηο πξώηεο βνήζεηεο πξέπεη πξώηα απ’ όια λα είλαη εθπαηδεπκέλν θαη λα μέξεη όηη, αλεμάξηεηα από ην επίπεδν θαη ηελ επάξθεηα ησλ γλώζεώλ ηνπ, δελ έρεη ην δηθαίσκα λα επεκβαίλεη ζε έλα έθηαθην πεξηζηαηηθό ρσξίο άδεηα. Πξέπεη πξώηα λα γλσζηνπνηήζεη ζην ζύκα ηελ ηδηόηεηά ηνπ θαη λα ιάβεη ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ ζύκαηνο ή ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ζύκαηνο. Υπάξρνπλ βέβαηα νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο δερόκαζηε αμησκαηηθά όηη, π.ρ., ην αλαίζζεην ζύκα ζα ζπγθαηαηεζεί ζηελ επέκβαζε γηα ηε δηάζσζε ηεο δσήο ηνπ . Κνηλσληθνί ιφγνη Σηε ζεκεξηλή επνρή όπνπ ε θνηλσλία απνδέρεηαη όιν θαη ιηγόηεξνπο θηλδύλνπο, ελώ ηαπηόρξνλα
 • 11. απαηηεί ν πνιίηεο λα ζπκβάιιεη ελεξγά ζηελ αηνκηθή θαη νηθνγελεηαθή ηνπ αζθάιεηα, επηβάιιεηαη ε εθπαίδεπζε ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ζε ζέκαηα Πξώησλ Βνεζεηώλ. Έηζη νπζηαζηηθά ζπκβάιινπκε ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πξσηνβάζκηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ. Οηθνλνκηθνί ιφγνη Η ζσζηή θαη νξγαλσκέλε παξνρή ησλ πξώησλ βνεζεηώλ ζηνλ ηόπν ηνπ αηπρήκαηνο, ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ θόζηνπο πεξίζαιςεο ζηα λνζνθνκεία.
 • 12. Η ηζρχνπζα λνκνζεζία. Η ηζρύνπζα λνκνζεζία ζηελ Διιάδα είλαη γεληθά πησρή ζην ζέκα ηεο παξνρήο ησλ Πξώησλ Βνεζεηώλ, ζε αληίζεζε κε άιιεο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο. Οξηζκέλα άξζξα ηνπ πνηληθνύ θώδηθα απαγνξεύνπλ ηελ έθζεζε άιινπ αλζξώπνπ ζε θίλδπλν, ηελ παξάιεηςε παξνρήο βνήζεηαο θαη ηελ παξάιεηςε ιύηξσζεο από θίλδπλν δσήο: Άξζξν 288 Πνηληθνχ Κψδηθα Παξεκπφδηζε απνηξνπήο θνηλνχ θηλδχλνπ θαη παξάιεηςε νθεηιφκελεο βνήζεηαο 1. Όπνηνο κε πξόζεζε καηαηώλεη ή δπζρεξαίλεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα απνηξαπεί ή λα θαηαζηαιεί έλαο θίλδπλνο πνπ ππάξρεη ή πνπ επίθεηηαη, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε αλ δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε απζηεξόηεξεο ηηκσξίαο ζύκθσλα κε άιιε δηάηαμε. 2. Όπνηνο ζε πεξίπησζε δπζηπρήκαηνο ή θνηλνύ θηλδύλνπ ή θνηλήο αλάγθεο δελ πξνζθέξεη ηε βνήζεηα πνπ ηνπ δεηήζεθε θαη πνπ κπνξνύζε λα ηελ πξνζθέξεη, ρσξίο ν ίδηνο λα δηαηξέμεη νπζηώδε θίλδπλν, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη έμη κελώλ.
 • 13. Άξζξν 306 Πνηληθνχ Κψδηθα Έθζεζε 1. Όπνηνο εθζέηεη άιινλ θαη έηζη ηνλ θαζηζηά αβνήζεην, θαζώο θαη όπνηνο κε πξόζεζε αθήλεη αβνήζεην έλα πξόζσπν πνπ ην έρεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ ή πνπ έρεη ππνρξέσζε λα ην δηαηξέθεη θαη λα ην πεξηζάιπεη ή λα ην κεηαθέξεη, ή έλα πξόζσπν πνπ ν ίδηνο ην ηξαπκάηηζε ππαίηηα, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελώλ. 2. Αλ ε πξάμε πξνθάιεζε ζηνλ παζόληα: α) βαξηά βιάβε ζηελ πγεία ηνπ, επηβάιιεηαη θάζεηξμε κέρξη δέθα εηώλ β) ην ζάλαηό ηνπ, επηβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ έμη εηώλ. Άξζξν 307 Πνηληθνχ Κψδηθα Παξάιεηςε ιχηξσζεο απφ θίλδπλν δσήο Όπνηνο κε πξόζεζε παξαιείπεη λα ζώζεη άιινλ από θίλδπλν δσήο αλ θαη κπνξεί λα ην πξάμεη ρσξίο θίλδπλν ηεο δηθήο ηνπ δσήο ή πγείαο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελόο έηνπο.
 • 14. Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Δγθχθιηνο Τ4Α/νηθ.107500 (ΦΔΚ 219/22.2.2007 η.Β) Υξήζηεο ηνπ Απηφκαηνπ Δμσηεξηθνχ Απηληδηζηή (ΑΔΑ) Τνλ ΑΔΑ ρεηξίδεηαη νπνηνζδήπνηε Αλαλήπηεο έρεη εθπαηδεπηεί ζηε Β-ΚΑΑ θαη ηνλ Απηόκαην Δμσηεξηθό Απηληδηζκό θαη εθαξκόδεη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Οπνηνδήπνηε άηνκν πνπ πξνζθέξεη άκεζε βνήζεηα ζε έλδεημε θαιήο ζέιεζεο ζην ζύκα ΚΑ, κε ή ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ ΑΔΑ, αθόκα θαη αλ δελ έρεη εθπαηδεπηεί θαηάιιεια, δελ ζεσξείηαη έλνρν. Από ηα αλσηέξσ, παξαηεξνύκε όηη ν λνκνζέηεο, ελώ επηβάιιεη ζηνλ Έιιελα πνιίηε λα παξάζρεη ηελ άκεζα απαηηνύκελε βνήζεηα ζηνλ πάζρνληα ζπλάλζξσπν, κόλν πξόζθαηα όξηζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο Πξώησλ Βνεζεηώλ γηα ην γεληθό πιεζπζκό (Βαζηθήο Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγόλεζεο θαη ρξήζεο απηόκαηνπ Δμσηεξηθνύ Απηληδηζηή).
 • 15. Ση πξέπεη λα θάλνπκε ζε Δπείγνπζεο Καηαζηάζεηο; Τν λα πξνζθέξεη θάπνηνο πξώηεο βνήζεηεο, απνηειεί πςειό αλζξσπηζηηθό θαζήθνλ θαη έρεη λα θάλεη κε ηνλ ζπλάλζξσπό καο πνπ θηλδπλεύεη ε πγεία ή ε δσή ηνπ θαη ηελ δπλαηόηεηα θάπνηνπ λα κπνξεί λα επέκβεη θαη λα αληηκεησπίδεη επείγνληα πεξηζηαηηθά. Η ηθαλόηεηα λα πξνζθέξεη θάπνηνο απνηειεζκαηηθά πξώηεο βνήζεηεο ρξεηάδεηαη ρξόλν γηα λα αλαπηπρζεί εηδηθή ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε, εηδηθή πξαθηηθή εμάζθεζε θαη εκπεηξία. Τν άηνκν πνπ έρεη εθπαηδεπηεί θαη γλσξίδεη λα πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθά πξώηεο βνήζεηεο, είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη κηα θαηάζηαζε σο επείγνπζα θαη λα απνθαζίζεη λα παξέκβεη γηα λα βνεζήζεη ην ζύκα, αθνύ πξώηα παξαηεξήζεη πξνζεθηηθά ηελ εμσηεξηθή εκθάληζή ηνπ, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
 • 16. ζην ρώξν θαη ην πεξηβάιινλ γύξσ ηνπ. Δπίζεο, είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξεί πξνζεθηηθά ην ρώξν θαη λα ζπγθεληξώλεη ηηο απαξαίηεηεο εθείλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο ζπλέβε ην πεξηζηαηηθό, π.ρ., αλ ην άηνκν βξέζεθε ζε έλα πάξθν, παξαηεξεί ηελ γύξσ πεξηνρή: Παξνπζηάδεη επηθηλδπλόηεηα, είλαη βαηή ζε πεξαζηηθνύο, ππάξρεη ζήκαλζε επηθηλδπλόηεηαο, ην άηνκν ζε ηη ζέζε βξίζθεηαη, πσο είλαη ληπκέλν, θέξεη εμσηεξηθά ηξαύκαηα, ππάξρεη αηκνξξαγία ή εκέζκαηα, ππάξρνπλ θάξκαθα, άδεηα κπνπθάιηα από πνηά, θ.ι.π.; Τν άηνκν πνπ έρεη εθπαηδεπηεί θαη γλσξίδεη λα πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθά πξώηεο βνήζεηεο, εάλ δηαπηζηώζεη όηη πξόθεηηαη γηα επείγνλ πεξηζηαηηθό, πξέπεη λα θαιέζεη άκεζα ην Δ.Κ.Α.Β. εθηόο εάλ δηαπηζηώζεη όηη πξόθεηηαη γηα ηξαπκαηηζκό ή μαθληθή αζζέλεηα ηέηνηνπ βαζκνύ όπνπ δελ απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε ηαηξηθή θξνληίδα, παξά κόλν ε παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ ζηνλ ηόπν ηνπ ζπκβάληνο. Η παξάιεηςε εηδνπνίεζεο ηνπ Δ.Κ.Α.Β. θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζχκαηνο γηα εμεηδηθεπκέλε ηαηξηθή θξνληίδα κε ηδησηηθφ φρεκα είλαη ελέξγεηεο εγθιεκαηηθέο θαη ζέηνπλ ην ζχκα ζε άκεζν θίλδπλν.
 • 17. Έιεγρνο ηεο ΢θελήο ηνπ Αηπρήκαηνο. Ο έιεγρνο ηεο ζθελήο ηνπ αηπρήκαηνο, πξέπεη λα δηαξθεί κόιηο ειάρηζηα δεπηεξόιεπηα (έσο 10’’) θαη λα πεξηιακβάλεη ηξία δεδνκέλα: 1. Πηζαλνύο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπ αηόκνπ πνπ πξνηίζεηαη λα πξνζθέξεη βνήζεηα, ην ζύκα ή ηα ζύκαηα θαη ηνπο ελδερόκελα ππόινηπνπο παξεπξηζθόκελνπο, π.ρ., ζε πεξηζηαηηθό δηαξξνήο αεξίνπ. Γίλεηαη έιεγρνο αλ ππάξρνπλ άκεζνη θίλδπλνη γηα ηνλ Γηαζώζηε ή ην ζύκα. Γελ κπνξεί ν Γηαζώζηεο λα βνεζήζεη ην ζύκα αλ γίλεη θαη ν ίδηνο ζύκα. 2. Τν κεραληζκό ή ηελ αηηία πνπ πξνθάιεζε ην ζπκβάλ (ηξαπκαηηζκό ή αζζέλεηα). 3. Τνλ αξηζκό ησλ ζπκάησλ. Ίζσο ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από έλα ζύκαηα, αλάινγα κε ην πεξηζηαηηθό.
 • 18. Όια ηα αλσηέξσ δεδνκέλα αλαθέξνληαη ζηνλ ηειεθσλεηή ηεο Υπεξεζίαο Δθηάθηνπ Αλάγθεο θαη ζην πξνζσπηθό ηνπ Δ.Κ.Α.Β. κόιηο θζάζεη ην αζζελνθόξν, ώζηε λα κπνξεί λα εθηηκεζεί ε έθηαζε ηνπ ζπκβάληνο. Κιήζε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Άκεζεο Βνήζεηαο 166 Γηα λα έρνπκε αζζελνθόξν ζην ζεκείν ηνπ αηπρήκαηνο ή άκεζε ηαηξηθή βνήζεηα αλάινγα κε ην πεξηζηαηηθό θαη ηελ ζνβαξόηεηά ηνπ, θαινύκε ην Δ.Κ.Α.Β. ζηνλ λνύκεξν 166 γηα όιε ηελ Διιάδα θαη δίλνπκε κε ηε ζεηξά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην εγρεηξίδην ’’Δηζαγσγή ζηηο Πξώηεο Βνήζεηεο – ηεύρνο Γεύηεξν’’ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο: Κιήζε ηνπ Δπξσπατθνχ Αξηζκνχ Δθηάθηνπ Αλάγθεο 112 Δάλ βξεζνύκε ζε νπνηαδήπνηε ρώξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ππάξρεη άκεζε αλάγθε γηα βνήζεηα, κπνξνύκε λα θαιέζνπκε ην λνύκεξν 112. O αξηζκόο 112 είλαη ν Δληαίνο Δπξσπατθόο Αξηζκόο Κιήζεο Δθηάθηνπ Αλάγθεο θαη ηζρύεη γηα όιεο ηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
 • 19. Ο ηειεθσλεηήο ηεο Υπεξεζίαο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ζα καο απαληήζεη ζηε γιώζζα ηεο ρώξαο πνπ βξηζθόκαζηε ή ζηα Αγγιηθά θαη ζα καο ζπλδέζεη κε ηελ ππεξεζία πνπ ρξεηαδόκαζηε, (Υπεξεζία Αζζελνθόξσλ, Αζηπλνκία, Ππξνζβεζηηθή, Ληκεληθό, θ.α.) ζηελ νπνία δίλνπκε ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλακε ζηελ Διιάδα αληίζηνηρα. Σηνλ Δληαίν Δπξσπατθό Αξηζκό Κιήζεο Δθηάθηνπ Αλάγθεο, κπνξνύκε λα ηειεθσλήζνπκε από ζηαζεξό ή από θηλεηό ηειέθσλν, αθόκε θαη αλ δελ ππάξρεη δίθηπν ή δελ έρνπκε θάξηα SIM, αξθεί κόλν λα είλαη θνξηηζκέλε ε κπαηαξία ηνπ ηειεθώλνπ καο.
 • 20. Πεξηερφκελα Φαξκαθείνπ Απηνθηλήηνπ Πξψησλ Βνεζεηψλ  5 δεχγε ειαζηηθά γάληηα εμέηαζεο (κεγέζε Μ θαη L)  1 βνεζεηηθφ κέζν εκθπζήζεσλ (κάζθα εκθπζήζεσλ ή «καληειάθη» εκθπζήζεσλ)  1 θαηάινγν αξηζκψλ ηειεθψλσλ εθηάθηνπ αλάγθεο (Δ.Κ.Α.Β., Π.Τ., ΔΛ.Α΢., Ννζνθνκείνπ, Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ, Ληκελαξρείνπ, θ.ι.π.)  10 θνκπξέζεο γάδαο δηαζηάζεσλ 36 Υ 50 εθ.  20 θνκπξέζεο γάδαο δηαζηάζεσλ 10 Υ 10 εθ.  5 ειαζηηθνχο επηδέζκνπο πιάηνπο 8 εθ.  2 ειαζηηθνχο επηδέζκνπο πιάηνπο 12 εθ.  2 ηξηγσληθνχο επηδέζκνπο  1 ξνιφ απηνθφιιεηε ηαηλία ππναιιεξγηθή πιάηνπο 2 εθ.  5 ακπνχιεο θπζηνινγηθνχ νξνχ  5 γάδεο βαδειίλεο ή Fucidin δηαζηάζεσλ 10 Υ 10 εθ.  2 επηζέκαηα εγθαπκάησλ δηαζηάζεσλ 40 ρ 60 εθ.  1 αληηηζηακηληθή αινηθή ή ζηηθ  1 αληηζεπηηθφ δηάιπκα (π.ρ. betadine)  1 αληηκηθξνβηαθή αινηθή ή ζπξέη (π.ρ. pulvo, nebacetin, fucidin)  1 ςπθηηθφ ζπξέη  2 παγνθχζηεο ζηηγκηαίνπ πάγνπ κηαο ρξήζεο  1 θνπβέξηα αινπκηλίνπ  1 ζπζθεπή αλαξξφθεζεο γηα αληηκεηψπηζε δήγκαηνο θηδηνχ, ηχπνπ bite extractor  1 ςαιίδη γηα θφςηκν ξνχρσλ  1 ιαβίδα  1 λπζηέξη  1 ειαζηηθφ ζσιήλα πεξίδεζεο  5 παξακάλεο αζθαιείαο  1 ζεξκφκεηξν  1 κπινθ  1 ζηπιφ ή κνιχβη  1 κηθξφ θαθφ (π.ρ. κέγεζνο ζηπινχ)
 • 21. Κάζε ππεύζπλνο θαη εθπαηδεπκέλνο ζηηο πξώηεο βνήζεηεο πνιίηεο ν νπνίνο δηαζέηεη απηνθίλεην, πξέπεη λα έρεη πάληνηε καδί ηνπ, κέζα ζε αζθαιέο κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ, ζπλήζσο ζην πνξη παγθάδ έλα πιήξεο θαξκαθείν πξώησλ βνεζεηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ όινπ ηνπ αλσηέξσ πιηθνύ, κε ην νπνίν κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηθαλνπνηεηηθά ηπρόλ έθηαθην πεξηζηαηηθό. Τν πεξηερόκελν ηνπ θαξκαθείνπ απηνθηλήηνπ, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ζε κεληαία βάζε θαη λα αληηθαζίζηαηαη επιόγσο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο, ή όηαλ παξνπζηάδεη ζεκεία εμσηεξηθήο θζνξάο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ. Τα είδε ηνπ θαξκαθείνπ απηνθηλήηνπ πνπ εθηίζεληαη ζε αθξαίεο ζπλζήθεο (πςειέο ζεξκνθξαζίεο, πγξαζία, θ.ι.π.) ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη λσξίηεξα από ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία ιήμεσο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. Ιδηαίηεξα θάζε θζηλόπσξν, (αξρέο Οθησβξίνπ) επηβάιιεηαη λα ειέγρεηαη ζρνιαζηηθά ην πεξηερόκελν ηνπ θαξκαθείνπ (δηόηη ην θαινθαίξη ζην πνξη κπαγθάδ ηνπ απηνθηλήηνπ αλαπηύζζνληαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο) θαη ηόηε λα γίλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηπρόλ αιινησκέλσλ εηδώλ.
 • 22. Πνπ κπνξψ λα εθπαηδεπηψ ζηηο Πξψηεο Βνήζεηεο; Σηελ Διιάδα, ν Διιεληθόο Δξπζξόο Σηαπξόο, είλαη ν θύξηνο θνξέαο εθπαίδεπζεο ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο καο, ζηηο Πξώηεο Βνήζεηεο, ζηελ Γηάζσζε, ζηελ Ναπαγνζσζηηθή, ζηελ Γηαρείξηζε Κηλδύλσλ θαη Κξίζεσλ, ζηελ Αληηκεηώπηζε Καηαζηξνθώλ, θ.ι.π. Όια ηα αλσηέξσ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ Σηαπξνύ, απεπζύλνληαη ζηηο θάησζη θαηεγνξίεο αλζξώπσλ : Σε όπνηνλ ελδηαθέξεηαη λα απνθηήζεη γλώζεηο Πξώησλ Βνεζεηώλ Σε επαγγεικαηίεο νδεγνύο Σε θάζε πνιίηε νδεγό η.ρ. απηνθηλήηνπ ή κνηνζπθιέηαο Σε Δζεινληέο θαη Δπαγγεικαηίεο δηαζσζηηθώλ νκάδσλ θαη ππεξεζηώλ Σε Δζεινληέο θαη Δπαγγεικαηίεο δαζνππξνζβεζηηθώλ νκάδσλ θαη ππεξεζηώλ
 • 23. Σε ηαηξνύο, λνζειεπηέο, ηξαπκαηηνθνξείο θαη γεληθόηεξα ζε επαγγεικαηίεο πγείαο Σε πιεξώκαηα πεξηπνιηθώλ θαη κνηνζπθιεηηζηέο ηεο Αζηπλνκίαο θαη ηεο Τξνραίαο Σε δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ βαζκίδσλ Σε λεπηαγσγνύο θαη βξεθνλεπηνθόκνπο Σε γνλείο Σε πιεξώκαηα αεξνπνξηθώλ εηαηξεηώλ θαη πινίσλ Σε εξγαδόκελνπο θαηαζθεπαζηηθώλ εηαηξεηώλ, γξαθείσλ, βηνκεραληώλ, εξγνζηαζίσλ Σε Δπόπηεο Αζθαιείαο θαη Τερληθνύο Αζθαιείαο Σε δύηεο, λαπηηθνύο, ηζηηνπιόνπο, ζθίπεξ Σε ζθηέξ, νξεηβάηεο, αλαξξηρεηέο, ζπειαηνιόγνπο Σε εξγαδόκελνπο ζε ρώξνπο κε απμεκέλε επηθηλδπλόηεηα Σε Αλαλήπηεο, Ναπαγνζώζηεο θαη πξνζσπηθό ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ’’Πξψηεο Βνήζεηεο γηα Πνιίηεο’’ ηνπ ΢ψκαηνο Δζεινληψλ ΢ακαξεηηψλ, Γηαζσζηψλ θαη Ναπαγνζσζηψλ ηνπ Διιεληθνχ Δξπζξνχ ΢ηαπξνχ, έρεη δηάξθεηα 20 ψξεο θαη ν εθπαηδεπφκελνο απνθηά ηελ εηδηθφηεηα ’’Βνεζφο Πξψησλ Βνεζεηψλ’’.
 • 24. Τν Πηζηνπνηεηηθό Δθπαίδεπζεο θαη ε Κάξηα Πηζηνπνίεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο, έρνπλ ηζρύ γηα 5 ρξόληα. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ’’Πξψηεο Βνήζεηεο γηα Πνιίηεο’’, πιεξεί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κέρξη ζήκεξα. Ο κέγηζηνο αξηζκόο εθπαηδεπνκέλσλ αλά Δθπαηδεπηή είλαη ηα 12 άηνκα. Ο κέγηζηνο αξηζκόο εθπαηδεπνκέλσλ αλά πξόπιαζκα είλαη ηα 12 άηνκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ππάξρεη αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ από ηνπο Δθπαηδεπηέο θαη ησλ Δθπαηδεπηώλ από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη πξόζζεηε δηαζθάιηζε γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ πςεινύ επηπέδνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο.
 • 25. Σηόρνο όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ παξέρεη ην Τκήκα Δθπαίδεπζεο ηεο Γηεύζπλζεο Σώκαηνο Σακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ Σηαπξνύ, είλαη ε δεκηνπξγία ηθαλνπνηεηηθνύ αξηζκνύ εθπαηδεπκέλσλ θαη πηζηνπνηεκέλσλ πνιηηώλ θαη επαγγεικαηηώλ θαη ε επαηζζεηνπνίεζε όισλ ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. Όινη νη Δθπαηδεπηέο ηνπ Τκήκαηνο Δθπαίδεπζεο ηεο Γηεύζπλζεο Σώκαηνο Σακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ Σηαπξνύ, είλαη εθπαηδεπκέλνη θαη πηζηνπνηεκέλνη από ηελ Αθαδεκία Γηάζσζεο ηνπ Γεξκαληθνύ Δξπζξνύ Σηαπξνύ, ηελ Γηεζλή Ναπαγνζσζηηθή Οκνζπνλδία, ην Δπξσπατθό Σπκβνύιην Αλαδσνγόλεζεο θαη άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνύο.
 • 26. ΢ην ρψξν εξγαζίαο ράλνπλ ηε δσή ηνπο πάλσ απφ 2.000.000 πεξίπνπ άλζξσπνη εηεζίσο απφ αζζέλεηα ή αηχρεκα 1 ζάλαηνο θάζε 15 δεπηεξφιεπηα 6.000 ζχκαηα ηελ εκέξα Μεηά ηνλ ηξαπκαηηζκό ή ηελ αηθλίδηα λόζν ε ύπαξμε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ αηόκνπ ζηελ παξνρή Πξώησλ Βνεζεηώλ ζην ρώξν ηνπ αηπρήκαηνο, κπνξεί λα θάλεη ηε δηαθνξά κεηαμύ δσήο θαη ζαλάηνπ, κεηαμύ ηαρείαο θαη παξαηεηακέλεο πεξηόδνπ αλάξξσζεο, κεηαμύ πξνζσξηλήο θαη κόληκεο αλαπεξίαο.
 • 27. Γηεύζπλζε Σώκαηνο Σακαξεηηώλ θαη Γηαζσζηώλ Τκήκα Δθπαίδεπζεο Καξόινπ 8 θαη Αγίνπ Αλδξέα ΤΚ 262 23, Πάηξα Τει. 2610.279.955, Fax 2610.273.444 www.samarites.gr info@samarites.gr
 • 29. ΔΙ΢ΑΓΩΓΗ ΢ΣΙ΢ ΠΡΩΣΔ΢ ΒΟΗΘΔΙΔ΢ ΣΕΤΧΟ΢ ΠΡΩΣΟ ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΙΟ΢ Γ. ΓΔΡΑ΢ΙΜΑΣΟ΢ Γηαζώζηεο Δ.Δ.Σ. Δθπαηδεπηήο Δθπαηδεπηώλ ΓΙΩΡΓΟ΢ – ΜΑΡΙΟ΢ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ΢ Ναπαγνζώζηεο Δ.Δ.Σ. Γηεζλήο Δθπαηδεπηήο Ναπαγνζσζηηθήο
 • 30. Σην επιμέλεια ηης έκδοζης, παραγωγής και διάθεζης ηοσ εκπαιδεσηικού εγτειριδίοσ ΄΄ΔΙ΢ΑΓΩΓΗ ΢ΣΙ΢ ΠΡΩΣΔ΢ ΒΟΗΘΔΙΔ΢ – ΣΔΤΥΟ΢ ΠΡΩΣΟ΄΄ έτει ο Δλληνικός Δρσθρός ΢ηασρός / Γιεύθσνζη ΢ώμαηος ΢αμαρειηών και Γιαζωζηών / Σμήμα Δκπαίδεσζης. Copyright © Ιούνιος 2008, ΔΛΛΗΝΙΚΟ΢ ΔΡΤΘΡΟ΢ ΢ΣΑΤΡΟ΢ Γιεύθσνζη ΢ώμαηος ΢αμαρειηών και Γιαζωζηών Σμήμα Δκπαίδεσζης