Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Antrenamentul sportivAntrenamentul sportivBazele generale ale teoriei şimetodicii jocului de fotbalLicenţa C 2013 - BihorS...
A. DefiniţiiB. PrincipiiC. MetodeD. FactoriE. Planificare
A. Definiţii ale antrenamentului sportiv- simplă şi generală:" Un proces care generează o schimbare de stare( fizică, cogn...
B. Principiile antrenamentului sportivPrincipii generale:1.principiul particip1.principiul particip1.principiul particip1....
Principii specifice:- formarea sportivului de performanţă1.principiul continuit1.principiul continuit1.principiul continui...
C. Metode de instruire- căi practice şi teoretice prin care este transmis conţinutul jocului1. Metode generale deinstruire...
Metode generale1. metoda explica1. metoda explica1. metoda explica1. metoda explicaţţţţieiieiieiiei- în învăţarea deprinde...
D. Factorii antrenamentului1. Pregătirea fizică2. Pregătirea tehnică3. Pregătirea tactică4. Pregătirea teoretică5. Pregăti...
1. Pregătirea fizicăReprezintă suportul pentru toţi ceilalţi factori fiindconsiderată baza de plecare a întregului proces ...
Calităţile fizice1.Viteza1.Viteza1.Viteza1.Viteza2.For2.For2.For2.Forţţţţaaaa3.Rezisten3.Rezisten3.Rezisten3.Rezistenţţţţa...
++++ ++++++++____________________
1.Viteza1.Viteza1.Viteza1.Viteza•Viteza (în accepţiunea cea mai largă) se referăin principal la iuţeala sau rapiditatea ef...
Forme de manifestare a vitezei în fotbal- viteza de acviteza de acviteza de acviteza de acţţţţiuneiuneiuneiune (execuţie) ...
2. For2. For2. For2. Forţţţţaaaa• Forţa musculară esteaptitudinea motrică cepermite omului săînvingă o rezistenţăsau să se...
Specific fotbalului întâlnim următoarele aspecte:• forţa de lovire a mingii – determinată de :- precizia loviturii;- volum...
3. Rezisten3. Rezisten3. Rezisten3. Rezistenţţţţaaaa Aptitudinea motricăce permite omului săfacă faţă oboselii îneforturi...
În fotbal distingem trei tipuri de rezistenţă• RezistenRezistenRezistenRezistenţţţţa aeroba aeroba aeroba aerobăăăă – este...
4. Mobilitatea4. Mobilitatea4. Mobilitatea4. Mobilitatea• Capacitatea omuluide a utiliza la maximpotenţialul anatomical ar...
2. Pregătirea tehnică• Tehnica reprezintăansamblul de deprinderimotrice, specifice jocului,desfăşurate pe bazacapacităţilo...
Tehnica - sistematizareELEMENTE TEHNICE FELEMENTE TEHNICE FELEMENTE TEHNICE FELEMENTE TEHNICE FĂĂĂĂRRRRĂĂĂĂ MINGEMINGEMING...
1.PRELUAREA MINGII1.PRELUAREA MINGII1.PRELUAREA MINGII1.PRELUAREA MINGII1.ROSTOGOLITE CU PARTEA INTERIOARĂ A PICIORULUI2.R...
1.CU INTERIORUL LABEI PICIORULUI2.CU EXTERIORUL LABEI PICIORULUI3.CU ŞIRETUL PLIN4.CONDUCEREA MINGII4.CONDUCEREA MINGII4.C...
7.LOVIREA MINGII CU CAPUL7.LOVIREA MINGII CU CAPUL7.LOVIREA MINGII CU CAPUL7.LOVIREA MINGII CU CAPUL1.DE PE LOC, CU UN PIC...
3.Pregătirea tacticăPregătirea tactică reprezintăuna din componentele celemai dinamice aleantrenamentului fiindcondiţionat...
Metodele pregMetodele pregMetodele pregMetodele pregăăăătirii tacticetirii tacticetirii tacticetirii tactice• Metoda expli...
model de jocmodel de jocmodel de jocmodel de joc
4. Pregătirea teoretică• Pregătirea teoreticăreprezintă ansamblulinformaţiilor însuşite desportiv în vedereacunoaşterii şi...
5. Pregătirea psihologicăPregătirea psihicădetermină, prin mijloaceleantrenamentului şi aleacţiunilor educaţionale,creşter...
6. Antrenamentul "invizibil"Preocuparea constantăpentru îndeplinireaobiectivelorasumate conştient laînceputul carierei def...
E. Planificarea antrenamentului- în funcţie de calendarul competiţional- periodizare - pregătitoare, precompetiţională, co...
NOROC este ceea ce seNOROC este ceea ce seNOROC este ceea ce seNOROC este ceea ce se îîîîntntntntââââmplmplmplmplăăăă cccc...
Vă mulţumesc pentruatenţieşivă urez mult noroc!
Antrenamentul sportiv - licenţa c - bihor 2013
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Antrenamentul sportiv - licenţa c - bihor 2013

1.663 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Sport
 • Login to see the comments

Antrenamentul sportiv - licenţa c - bihor 2013

 1. 1. Antrenamentul sportivAntrenamentul sportivBazele generale ale teoriei şimetodicii jocului de fotbalLicenţa C 2013 - BihorStelian Farcău
 2. 2. A. DefiniţiiB. PrincipiiC. MetodeD. FactoriE. Planificare
 3. 3. A. Definiţii ale antrenamentului sportiv- simplă şi generală:" Un proces care generează o schimbare de stare( fizică, cognitivă sau emoţională)"Martins, 1977" Un proces complex pedagogic şi biologicdesfăşurat sistematic şi continuu gradat deADAPTARE a organismului omenesc la eforturifizice şi psihice de variate intensităţi în scopulobţinerii de rezultate cu o anumită valoare"Encuţescu, 2005
 4. 4. B. Principiile antrenamentului sportivPrincipii generale:1.principiul particip1.principiul particip1.principiul particip1.principiul participăăăării conrii conrii conrii conşşşştientetientetientetiente şşşşi activei activei activei active- înţelegerea corectă a obiectivelor- atitudine responsabilă- apreciere obiectivă a propriului randament2.principiul intui2.principiul intui2.principiul intui2.principiul intuiţţţţieiieiieiiei- stimularea analizatorilor pentru o imagine cât mai corectă : demonstraţia, video etc.3.principiul accesibilit3.principiul accesibilit3.principiul accesibilit3.principiul accesibilităţăţăţăţiiiiiiii- trecerea de la uşor la greu; - de la simplu la complex; - de la cunoscut la necunoscut4.principiul sistematiz4.principiul sistematiz4.principiul sistematiz4.principiul sistematizăăăăriiriiriirii şşşşi continuiti continuiti continuiti continuităţăţăţăţiiiiiiii- elaborarea corectă şi eficientă a planificării5.principiul5.principiul5.principiul5.principiul îîîînsunsunsunsuşşşşirii temeiniceirii temeiniceirii temeiniceirii temeinice- număr suficient de repetări + verificări ritmice a fotbaliştilor6.principiul leg6.principiul leg6.principiul leg6.principiul legăăăării instruirii de cerinrii instruirii de cerinrii instruirii de cerinrii instruirii de cerinţţţţele activitele activitele activitele activităţăţăţăţii practiceii practiceii practiceii practice- principiul modelării - punerea în practică a celor învăţate în lecţia de antrenament
 5. 5. Principii specifice:- formarea sportivului de performanţă1.principiul continuit1.principiul continuit1.principiul continuit1.principiul continuităţăţăţăţii antrenamentuluiii antrenamentuluiii antrenamentuluiii antrenamentului- necesitatea pregătirii pe tot parcursul anului2.principiul individualiz2.principiul individualiz2.principiul individualiz2.principiul individualizăăăăriiriiriirii- trebuie respectate particularităţile individuale ale sportivului- pregătire diferenţiată3.principiul solicit3.principiul solicit3.principiul solicit3.principiul solicităăăărilor optimerilor optimerilor optimerilor optime şşşşi a crei a crei a crei a creşşşşteriiteriiteriiterii îîîîn trepte a efortuluin trepte a efortuluin trepte a efortuluin trepte a efortului- evitarea solicitărilor mari şi mereu crescute sau a creşterilor bruşte ale acestora- evitarea scăderii eficienţei pregătirii prin antrenamente fără intensitate sau volum- evitarea instalării monotoniei4.principiul motiva4.principiul motiva4.principiul motiva4.principiul motivaţţţţieiieiieiiei şşşşi al efortului voluntari al efortului voluntari al efortului voluntari al efortului voluntar- motive intrinseci (interioare) :plăcerea, dorinţa de afirmare, căutarea unor noi provocări- motive extrinseci (exterioare): recompense, recunoaştere, posibilităţi de a călători etc.
 6. 6. C. Metode de instruire- căi practice şi teoretice prin care este transmis conţinutul jocului1. Metode generale deinstruire- fotbalul a adaptatadaptatadaptatadaptat metodele generalede antrenament2. Metode speciale deinstruire- fotbalul a generatgeneratgeneratgenerat metodespeciale de antrenament ( dedezvoltare a diferiţilor FACTORIai antrenamentului )
 7. 7. Metode generale1. metoda explica1. metoda explica1. metoda explica1. metoda explicaţţţţieiieiieiiei- în învăţarea deprinderilor tehnico-tactice- în pregătirea lecţiei de antrenament sau a jocurilor şi în analiza lor2. metoda demonstra2. metoda demonstra2. metoda demonstra2. metoda demonstraţţţţieiieiieiiei- constă în prezentarea practică, în faţa jucătorilor a ceea ce urmează a fi învăţat- precizie, concizie, claritate, expresivitate3. metoda exers3. metoda exers3. metoda exers3. metoda exersăăăăriiriiriirii- efectuarea deprinderilor tehnico-tactice prin care se urmăreşte automatizarea lor- continuitate, ritmicitate,creativitate4. metoda repet4. metoda repet4. metoda repet4. metoda repetăăăăriiriiriirii- în condiţii identice (învăţare) - în condiţii variate (perfecţionare)5. metoda observ5. metoda observ5. metoda observ5. metoda observăăăăriiriiriirii- pe ei înşişi sau pe alţii (meciuri la tv)6. metoda dezvolt6. metoda dezvolt6. metoda dezvolt6. metoda dezvoltăăăăriiriiriirii şşşşi perfeci perfeci perfeci perfecţţţţionionionionăăăării calitrii calitrii calitrii calităţăţăţăţilor individualeilor individualeilor individualeilor individuale7. metoda corect7. metoda corect7. metoda corect7. metoda corectăăăării deprinderilor deficitarerii deprinderilor deficitarerii deprinderilor deficitarerii deprinderilor deficitare8. metoda convorbirilor8. metoda convorbirilor8. metoda convorbirilor8. metoda convorbirilor
 8. 8. D. Factorii antrenamentului1. Pregătirea fizică2. Pregătirea tehnică3. Pregătirea tactică4. Pregătirea teoretică5. Pregătirea psihologică6. Antrenamentul invizibil( gestionarea timpuluiextrasportiv)
 9. 9. 1. Pregătirea fizicăReprezintă suportul pentru toţi ceilalţi factori fiindconsiderată baza de plecare a întregului proces depregătire.Pregătirea fizică are două aspecte:1. pregpregpregpregăăăătirea fizictirea fizictirea fizictirea fizicăăăă generalgeneralgeneralgeneralăăăă- urmăreşte asigurarea bazei generale a calitcalitcalitcalităţăţăţăţilorilorilorilor fizicefizicefizicefizice2. pregpregpregpregăăăătirea fizictirea fizictirea fizictirea fizicăăăă specificspecificspecificspecificăăăă---- urmăreşte modelarea calitcalitcalitcalităţăţăţăţilor fiziceilor fiziceilor fiziceilor fizice de bază în vederea dobândirii celormai înalţi indici morfo - funcţionali în concordanţă cu cerinţele tehnice şitactice ale jocului.
 10. 10. Calităţile fizice1.Viteza1.Viteza1.Viteza1.Viteza2.For2.For2.For2.Forţţţţaaaa3.Rezisten3.Rezisten3.Rezisten3.Rezistenţţţţaaaa4.4.4.4.ÎÎÎÎndemndemndemndemâââânareanareanareanarea
 11. 11. ++++ ++++++++____________________
 12. 12. 1.Viteza1.Viteza1.Viteza1.Viteza•Viteza (în accepţiunea cea mai largă) se referăin principal la iuţeala sau rapiditatea efectuăriimişcării sau actului motric in unitatea de timp (A.Dragnea, 1996);•Viteza este capacitatea care permite, pe bazamobilităţii proceselor din sistemele neuro-muscularesi a proprietăţii muşchilor de a dezvolta forţă, săefectueze acţiuni motrice intr-un timp minimal (Freu,1977)•Viteza sportivă este capacitatea, bazată peprocesele cognitive, volitive maximale si funcţionaleale sistemelor neuro-musculare, de a desfăşura indiverse condiţii cea mai mare rapiditate de reacţie simişcare (Grosser, 1991)•Viteza este capacitatea de a executa o mişcaredată sau o suită de mişcări într-un timp cât mai scurt(Nicu A., 1993).
 13. 13. Forme de manifestare a vitezei în fotbal- viteza de acviteza de acviteza de acviteza de acţţţţiuneiuneiuneiune (execuţie) – miscare rapida si eficace incontextul tehnico-tactic al jocului- viteza de acviteza de acviteza de acviteza de acţţţţiuneiuneiuneiune (execuţie) cu mingea;- viteza de deplasareviteza de deplasareviteza de deplasareviteza de deplasare fara minge;- viteza de reacviteza de reacviteza de reacviteza de reacţţţţieieieie – răspuns rapid la acţiunea unuicoechipier sau adversar;- viteza de decizieviteza de decizieviteza de decizieviteza de decizie – opţiunea rapidă (din multipleleposibilitati) si eficace pentru o actiune (caracter cognitiv pregnant);- viteza de anticipaviteza de anticipaviteza de anticipaviteza de anticipaţţţţieieieie – bazată pe experienţă ţi calităţicognitive, care permit „previziunea” acţiunilor colegilor sauadversarilor;- viteza de percepviteza de percepviteza de percepviteza de percepţţţţieieieie – capacitatea de asimilare, analiză şiexploatare rapidă a informaţiilor cu privire la evoluţia jocului, cu saufără ajutorul altora.
 14. 14. 2. For2. For2. For2. Forţţţţaaaa• Forţa musculară esteaptitudinea motrică cepermite omului săînvingă o rezistenţăsau să se opunăacesteia printr-unefort muscular intens(R. Manno, 1996).
 15. 15. Specific fotbalului întâlnim următoarele aspecte:• forţa de lovire a mingii – determinată de :- precizia loviturii;- volumul masei musculare;- viteza de aplicare;- corectitudinea tehnicii;• forţa de depăşire a adversarului – determinată de:- volumul şi puterea masei musculare;- tehnica de efectuare a luptei;• forţa de învingere a greutăţii proprii – manifestată în:- viteza de deplasare;- detenta;- schimbarea de direcţie.Gh. Dumitrescu, 2011
 16. 16. 3. Rezisten3. Rezisten3. Rezisten3. Rezistenţţţţaaaa Aptitudinea motricăce permite omului săfacă faţă oboselii îneforturile de lungădurată (R. Manno,1997, 101).
 17. 17. În fotbal distingem trei tipuri de rezistenţă• RezistenRezistenRezistenRezistenţţţţa aeroba aeroba aeroba aerobăăăă – este capacitatea de a efectua o activitate de lungădurată şi de a face faţă oboselii specifice provocate de sistemul aerob. Încursul tipului de activitate care implică rezistenţa aerobă, bătăile inimii suntaccelerate (180 b/minut) iar volumul pe minut al inimii (volumul sângeluipompat de inimă într-un minut) este de circa 30 de litri.Efortul de intensitatemedie favorizează adaptarea corpului şi vascularizarea capilarelor, vitalepentru alimentarea cu oxigen a celulelor musculare.- alergări de durată• RezistenRezistenRezistenRezistenţţţţa la acidul lactica la acidul lactica la acidul lactica la acidul lactic – se referă la capacitatea unui jucător de aefectua o activitate de durată medie timp de 30 – 90 de secunde laintensitate mare. În consecinţă, jucătorii resimt lipsa de oxigen care trebuierecuperată în cursul intervalului de odihnă. Exerciţiile de mare intensitatesolicită sistemul lactic să producă mari cantităţi de lactat, adesea peste 8 –12 milimoli. Dacă jucătorul nu este antrenat să facă faţă acumulării în sângea lactatului el va fi obligat fie să încetinească ritmul fie să se oprească. -alergările de 200,400m• RezistenRezistenRezistenRezistenţţţţa alactica alactica alactica alacticăăăă – se referă la capacitatea jucătorului de a repeta şitolera oboseala produsă pe o durată scurtă (sub 10 secunde) a tipului deactivitate de maximă intensitate. -sprinturi
 18. 18. 4. Mobilitatea4. Mobilitatea4. Mobilitatea4. Mobilitatea• Capacitatea omuluide a utiliza la maximpotenţialul anatomical articulaţiilor,concretizată prinefectuarea unormişcări cuamplitudine mare.N.Alexe 1993
 19. 19. 2. Pregătirea tehnică• Tehnica reprezintăansamblul de deprinderimotrice, specifice jocului,desfăşurate pe bazacapacităţilor fizice alejucătorilor, în vedereasatisfacerii unor cerinţeale tacticii de apărare sauatac(G. Dumitrescu,2001).• Tehnica include:elemente tehniceelemente tehniceelemente tehniceelemente tehnice şşşşiiiiprocedee tehnice.procedee tehnice.procedee tehnice.procedee tehnice.
 20. 20. Tehnica - sistematizareELEMENTE TEHNICE FELEMENTE TEHNICE FELEMENTE TEHNICE FELEMENTE TEHNICE FĂĂĂĂRRRRĂĂĂĂ MINGEMINGEMINGEMINGE1.ALERGĂRILE2.SCHIMBĂRILE DE DIRECŢIE3.CĂDERILE4.RIDICĂRILE DE LA SOL5.SĂRITURILE6.OPRIRILE7.ROSTOGOLIRILEELEMENTE TEHNICE ALEELEMENTE TEHNICE ALEELEMENTE TEHNICE ALEELEMENTE TEHNICE ALEPORTARULUIPORTARULUIPORTARULUIPORTARULUI1.POZIŢIA FUNDAMENTALĂ2.DEPLASĂRILE ÎN POARTĂ ŞI ÎN TEREN3.PRINDEREA MINGII4.BOXAREA MINGII5.DEVIEREA MINGII6.BLOCAREA MINGII7.REPUNEREA MINGII CU MÂNA
 21. 21. 1.PRELUAREA MINGII1.PRELUAREA MINGII1.PRELUAREA MINGII1.PRELUAREA MINGII1.ROSTOGOLITE CU PARTEA INTERIOARĂ A PICIORULUI2.ROSTOGOLITE, CU PARTEA EXTERIOARĂ A LABEIPICIORULUI3.CU PARTEA INTERIOARĂ A LABEI PICIORULUI PRINAMORTOZARE4.CU ŞIRETUL PLIN, CU AMORTIZARE5.CU COAPSA PRIN AMORTIZARE6.CU PIEPTUL PRIN AMORTIZARE7.CU CAPUL PRIN AMORTIZARE8.CU TALPA PRIN AMORTIZARE9.CU AMBELE GAMBE CU RICOŞARE2.DEPOSEDAREA DE2.DEPOSEDAREA DE2.DEPOSEDAREA DE2.DEPOSEDAREA DEMINGEMINGEMINGEMINGE1.PRIN ATAC DIN FAŢĂ2.PRIN ATAC DIN SPATE,FĂRĂ ŞI PRIN ALUNECARE3.PRIN ATAC DIN LATERAL FĂRĂ ŞI PRIN ALUNECARE3.PROTEJAREA MINGII3.PROTEJAREA MINGII3.PROTEJAREA MINGII3.PROTEJAREA MINGII1.DE PE LOC2.DIN MIŞCARE, ÎN TIMPUL CONDUCERII
 22. 22. 1.CU INTERIORUL LABEI PICIORULUI2.CU EXTERIORUL LABEI PICIORULUI3.CU ŞIRETUL PLIN4.CONDUCEREA MINGII4.CONDUCEREA MINGII4.CONDUCEREA MINGII4.CONDUCEREA MINGII5.MI5.MI5.MI5.MIŞŞŞŞCCCCĂĂĂĂRIRIRIRI ÎÎÎÎNNNNŞŞŞŞELELELELĂĂĂĂTOARETOARETOARETOARE1.CU TRUNCHIUL DIN POZIŢIE STATICĂ ŞI DIN DEPLASARE2.CU PICIORUL DIN POZIŢIE STATICĂ ŞI DIN DEPLASARE3.CU CAPUL(CU PRIVIREA1.CU INTERIORUL LABEI PICIORULUI(LATUL)2.CU ŞIRETUL PLIN(RISTUL)3.CU ŞIRETUL EXTERIOR4.CU ŞIRETUL INTERIOR5. CU EXTERIORUL LABEI PICIORULUI6.CU VÂRFUL LABEI PICIORULUI7.CU CĂLCÂIUL8.PRIN DEVIERE CU ŞIIRETUL EXTERIOR SAUEXTERIORUL LABEI9.PRIN DEVIERE CU ŞIRETUL INTERIOR SAU INTERIORULLABEI PICIORULUI10.CU GENUNCHIUL11.ARUNCAREA MINGII CU PICIORUL12.LOVIREA MINGII DIN DROP(DEMI-VOLE)13.LOVIREA MINGII DIN VOLE14.LOVIREA MINGII PRIN FOARFECĂ6.LOVIREA MINGII CU PICIORUL6.LOVIREA MINGII CU PICIORUL6.LOVIREA MINGII CU PICIORUL6.LOVIREA MINGII CU PICIORUL
 23. 23. 7.LOVIREA MINGII CU CAPUL7.LOVIREA MINGII CU CAPUL7.LOVIREA MINGII CU CAPUL7.LOVIREA MINGII CU CAPUL1.DE PE LOC, CU UN PICIOR ÎNAINTE2.DE PE LOC, CU PICIOARELE PE ACEEAŞI LINIE3. SPRE LATERAL4.SPRE ÎNAPOI5.DIN SĂRITURĂ, CU BĂTAIE PE PICIOR6.DIN SĂRITURĂ, CU BĂTAIE PE AMBELE PICIOARE7.DIN ALERGARE8.DIN PLONJON(DE PE LOC SAU DIN ALERGARE
 24. 24. 3.Pregătirea tacticăPregătirea tactică reprezintăuna din componentele celemai dinamice aleantrenamentului fiindcondiţionată de pregătireafizică, tehnică, psihică şiteoretică.Prin intermediul ei jucătorii îşiînsuşesc modalităţileorganizării, pregătirii şidesfăşurării acţiunilor de atacşi de apărare potrivit uneianumite concepţii de joc.
 25. 25. Metodele pregMetodele pregMetodele pregMetodele pregăăăătirii tacticetirii tacticetirii tacticetirii tactice• Metoda explicativ-demonstrativă - la tablă• Metoda demonstrativă - pe teren• Metoda exersării analitice - fără adversitate• Metoda acţiunilor-joc - situaţional• Metoda jocurilor tactice -superiorităţi, inferiorităţi etc.• Metoda modelării tactice - model de joc
 26. 26. model de jocmodel de jocmodel de jocmodel de joc
 27. 27. 4. Pregătirea teoretică• Pregătirea teoreticăreprezintă ansamblulinformaţiilor însuşite desportiv în vedereacunoaşterii şi explicăriiprincipiilor, regulilor şimetodelor care determinăcreşterea capacităţii salede efort şi de performanţă,ca şi anticipareaconcursului următorpentru abordarea luiadecvată (A. Nicu, 1993).
 28. 28. 5. Pregătirea psihologicăPregătirea psihicădetermină, prin mijloaceleantrenamentului şi aleacţiunilor educaţionale,creşterea capacităţiipsihice pentru a-i permitesportivului desfăşurareaunor acţiuni eficiente şiobţinerea unor rezultatesuperioare în concursuri(M. Epuran, 1980).
 29. 29. 6. Antrenamentul "invizibil"Preocuparea constantăpentru îndeplinireaobiectivelorasumate conştient laînceputul carierei defotbalist.
 30. 30. E. Planificarea antrenamentului- în funcţie de calendarul competiţional- periodizare - pregătitoare, precompetiţională, competiţională, de tranziţie- macrociclu - mezociclu -microciclu -lecţie de antrenament- microciclu - introductiv, de încărcare, de impact, competiţional, derefacere- lecţia de antrenament- introducere, încălzire, parte principală ( temaantrenamentului efectuată în progresie didactică), individualizare, revenire
 31. 31. NOROC este ceea ce seNOROC este ceea ce seNOROC este ceea ce seNOROC este ceea ce se îîîîntntntntââââmplmplmplmplăăăă ccccâââândndndndANTRENANTRENANTRENANTRENAAAAMENTUL seMENTUL seMENTUL seMENTUL se îîîîntntntntââââlnelnelnelneşşşşte fate fate fate faţăţăţăţă îîîîn fan fan fan faţăţăţăţă cucucucuOPORTUNITATEA.OPORTUNITATEA.OPORTUNITATEA.OPORTUNITATEA.
 32. 32. Vă mulţumesc pentruatenţieşivă urez mult noroc!

×