Membina dan memilih alternatif kerjaya

Alternatif Kerjaya
822108 Muhamad Addin Nasmi
822609 Amiaiza Amihan
822617 Noor Faizah Fharizan
823776 Muhammad Syamer Mohd Daud
823778 Muhamad Akmal Othman
823781 Nurul Zulaika Harun
Isi Kandungan
Pengenalan kepada kaunseling kerjaya oleh Syamer01
02
03
04
05
06
Keperluan kaunseling kerjaya dan masalah dalam kerjaya
oleh Faizah Fharizan
Tujuan kaunseling kerjaya oleh Akmal
Kemahiran-kemahiran yang digunakan dalam kaunseling
kerjaya oleh Amiaiza Amihan
Proses kaunseling kerjaya oleh Zulaika
Aktiviti-aktiviti dalam membina dan memilih alternatif kerjaya
oleh Addin Nasmi
Pengenalan
Pengenalan
Ini bermakna, kaunselor perlu mewujudkan hubungan
yang baik dengan klien untuk menilai ciri-ciri
peribadinya bagi mendorong klien melibatkan diri
dalam kaunseling kerjaya dan seterusnya memilih
pekerjaan yang sesuai.
Apa itu kaunseling kerjaya?
Brown dan Brooks (1991) mendefinisikan kaunseling kerjaya sebagai satu proses
bimbingan dan tunjuk ajar kepada klien untuk:
i. memilih pekerjaan yang sesuai
ii. menyesuaikan diri dengan kerjaya yang dipilih
iii. maju dalam kerjaya berkenaan
Definisi
Suatu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan
prinsip psikologi oleh kaunselor professional bagi menghasilkan
perubahan, perkembangan dan penyesuaian peribadi klien yang baik
dan menyeluruh secara sukarela sepanjang hayat mengikut etika
kaunselor
Kaunseling
Kerjaya merujuk kepada bagaimana individu melihat diri mereka dan
hubungannya dengan apa yang mereka lakukan (Sharf, 1997).
Kerjaya
Hubungan bersemuka antara kaunselor dengan klien dalam satu proses
membantu klien memahami, meneroka, merancang, membuat keputusan
serta tindakan berkaitan dengan pendidikan, latihan dan pilihan kerjaya
atau masa depan klien.
Kaunseling Kerjaya
Kaunseling
Kerjaya
Kaunseling
Kerjaya
Bimbingan kerjaya lebih
bersifat pemberian maklumat
tentang kerjaya
Salah satu perkhidmatan
yang diberikan oleh
kaunselor dalam program
bimbingan dan pendidikan
kerjaya yang dibina untuk
menyediakan pelajar
membuat pilihan kerjaya.
Keperluan dan Masalah
Kaunseling Kerjaya
Keperluan
Kaunseling Kerjaya
Pemilihan kerjaya –
menfokuskan kepada individu
yang sedang mencari kerjaya
Perkembangan kerjaya –
menfokuskan kepada individu
yang sudah bekerja
.
Keperluan Kaunseling Kerjaya di
Sekolah
Membantu
pelajar
membuat
keputusan
dalam
pemilihan
kerjaya dari
aspek:
Bertanggungjawab
dalam membuat
keputusan
Menghuraikan
percanggahan yang
berlaku antara diri
dengan kerjaya
Memberi maklumat
yang diperlukan
Perbezaan pemilihan
diri sendiri dengan
orang lain
Memerlukan
peneguhan
Pertikaian terhadap
nilai positif serta
negatif sesuatu
pekerjaan
Keperluan Kaunseling Kerjaya di
Organisasi
Mendapatkan nasihat
Mendapatkan sokongan dan
menenangkan pekerja
Mempertingkatkan kemahiran
komunikasi
Melatih motivasi diri pekerja
Membantu pekerja dan
majikan dari aspek:
Mengenalpasti masalah yang
dihadapi oleh pekerja
Peluang untuk meluahkan perasaan
Membantu pekerja berfikir dengan
matang tanpa pengaruh emosi
Masalah dalam
Kerjaya
Masalah utama dalam membuat
pemilihan kerjaya atau
perkembangan kerjaya ialah minat.
.
Minat yang
banyak Minat yang
kurang jelas
Masalah dalam Kerjaya
(Azizi Yahaya, Mohd Najib Ghaffar, Sharifudin Ismail, & Noraizah Damiri, 2005;
Zairoslawanee Zaib, 2014)
Maklumat kerjaya
yang terhad
Tidak suka
membuat
perancangan
Tidak mampu
menyelesaikan
masalah
Kurang pasti
dengan kerjaya
yang dipilih
Tidak dapat
membuat
keputusan sendiri
Masalah dalam Kerjaya
Pengaruh
Persekitaran
Pengaruh Keluarga Kehendak dan
kebolehan yang
tidak seiring dengan
kerjaya
Terpengaruh dengan
keistimewaan
sesuatu kerjaya
Kesukaran dan masalah dalam menentukan hala tuju kerjaya.
(Suhaila Nadzri, Nor Ayuni Rosli, Nor Suhaily Bakar, & Nuzul Akhtar Baharudin, 2015)
Tujuan Kaunseling
Kerjaya
“Perkhidmatan kaunseling merupakan
salah satu aspek penting dalam
pengurusan manusia. Perkhidmatan
kaunseling yang berkesan boleh
membantu pekerja menyelesaikan
masalah peribadi, masalah berkaitan
dengan kerjaya dan keluarga”
Tan Sri Samsudin Osman
Tujuan Kaunseling Kerjaya
Membina jangkaan kerjaya
murid pada masa akan datang
Memperoleh maklumat yang
tepat tentang peluang
pekerjaan semasa dan peluang
pekerjaan akan datang
Memberi kesedaran tentang
kepentingan kerjaya
Membimbing seseorang
individu dalam meneroka
pilihan kerjaya
Mereka bentuk program dan
aktiviti kaunseling kerjaya
Membantu pelajar dalam
menyesuaikan personaliti,
minat, bakat, kebolehan dan
keperluan diri pelajar berkaitan
dengan kerjaya
Kemahiran-kemahiran
yang digunakan
Kemahiran Asas Kaunseling
Kemahiran Prasesi
Suasana teraputik
Kemahiran membina suasana
Menentukan sama ada kaunselor boleh dipercayai
atau tidak (first impression)
Proses ice breaking
Kedudukan kerusi
Suasana teratur
Suasana aman dan tidak bising
Kaunselor dapat dengar apa yang dinyatakan
dengan jelas
Guna inventori untuk kenal pasti minat, kemahiran,
kekuatan dan kelemahan klien
Bilik kaunseling tidak berbau
Kemahiran Asas Kaunseling
Kemahiran penstrukturan
Kemahiran komunikasi
Kemahiran bina hubungan
Terangkan had masa perjalanan sesi
Etika kerahsiaan
Wujudkan kejelekitan
Nyatakan matlamat kaunseling dijalankan
Kemahiran lisan (kemahiran menyoal, konfrantasi,
refleksi, parafrasa, merumus, dorongan minima)
Kemahiran bukan lisan (anggota badan, mimik
muka, kontak mata, suara, penampilan diri)
Peranan kaunselor dll
Memberi perangsang kepada klien
Kemahiran Tambahan Kaunselor
Kerjaya
Memahami keperluan
pasaran kerjaya semasa
Mempunyai pengetahuan
silang budaya
Mempunyai pengetahuan
tentang teknologi
Tahu tentang perkembangan kerjaya terkini
Memahami kemahiran dan sikap pekerja yang
diperlukan dalam situasi kerja semasa
Dedahkan klien tentang keperluan teknologi agar
klien lebih kompeten tentang penggunaan
teknologi
Memberi persediaan kepada klien tentang
kepelbagaian budaya di tempat kerja
Membantu klien menyesuaikan diri dengan
budaya asing di tempat kerja bagi klien yang ingin
bekerja di luar Malaysia
Proses Kaunseling
Kerjaya
PENDEKATAN TRET & FAKTOR
HUBUNGAN
DENGAN KLIEN
PENILAIAN
PERSONAL
PENEROKAAN
KERJAYA
INTEGRASI
MAKLUMAT &
MEMBUAT PILIHAN
1. Temuduga
2. Ujian
3. Inventori
4. Senarai Semak
5. Maklum Balas
Ujian & Kaunselor
1. Bahan Bertulis
2. Temuduga Pekerja
3. Job Shadowing
4. Sistem
Berkomputer
(Sidek Mohd Noah, 2002)
PENDEKATAN TRET & FAKTOR
LEBIH KOMPLEKS
MEMBINA
HUBUNGAN
DENGAN KLIEN
PENILAIAN
TENTANG
KEJELASAN
KOGNITIF &
MOTIVASI
TIDAK
YA
KAUNSELING
PERIBADI
KAUNSELING
KERJAYA
(Sidek Mohd Noah, 2002)
PENDEKATAN TRET & FAKTOR
LEBIH KOMPLEKS
YA
KEJELASAN
KOGNITIF
KAUNSELING
KERJAYA
PENILAIAN
YANG AKAN
DIBUAT
ALTERNATIF
PENDEKATAN
KAUNSELING
1. Kesesuaian pilihan kerjaya
2. Kesan peranan lain terhadap
kerjaya
3. Kemungkinan penyesuaian jika
sedang bekerja
4. Kesedaran kendiri bersesuaian
dengan pilihan kerjaya
5. Kesedaran peluang-peluang dlm
struktur pekerjaan
6. Kesan individu yg signifikan
terhadap pilihan kerjaya
1. Pendekatan
berorientasikan Tret &
Faktor terhadap pilihan
kerjaya
2. Penyesuaian dlm peranan
kerja
3. Penyesuaian antara
peranan
(Sidek Mohd Noah, 2002)
MODEL MEMBUAT KEPUTUSAN
(Sidek Mohd Noah, 2002)
Membina
Hubungan
Kaunseling
Eksplorasi Latar
Belakang Klien
Berkaitan Kerjaya
Meneroka Kekuatan
& Potensi Klien
Mengenal Pasti
Alternatif yang Ada
Susulan
Membuat
TindakanPenamatan
Membuat
Pilihan
Kerjaya
Mengenal pasti
Matlamat Kerjaya
MODEL TEORI KERJAYA SUPER
(Sidek Mohd Noah, 2002)
PERINGKAT I
SUPER CRITES
 Mencadangkan pendekatan tidak
berarah (non – directive) – penerokaan
diri klien
 Cadangkan pendekatan non – directive
lebih panjang
MODEL TEORI KERJAYA SUPER
(Sidek Mohd Noah, 2002)
PERINGKAT II
SUPER CRITES
 Kaunselor mula memberi struktur dan
arahan untuk klien kendalikan sumber
maklumat (ujian, risalah pekerjaan, pen
galaman kerja, pencapaian akademik)
 Kaunselor lebih berfokus (guna soalan
terbuka) menjurus kepada satu-satu
peringkat perkembangan kendiri yang
dilalui klien.
• Career Development Inventory (CDI)
• Career Maturity Inventory (CMI)
MODEL TEORI KERJAYA SUPER
(Sidek Mohd Noah, 2002)
PERINGKAT III
SUPER CRITES
 Kaunselor bertindak seperti guru
 Klien ditolong membuat pilihan sendiri
tentang tindakan yang dirancang untuk
membuat keputusan
 Kaunselor bersifat mengarah (directive)
 Klien sudah boleh menyatakan dan
mempertahankan pendapatnya.
 Klien boleh menerima cadangan dari
kaunselor
• Matlamat yang ingin dicapai adalah sama iaitu menjurus ke arah apa yang dikehendaki
& diinginkan oleh klien tercapai.
BERORIENTASIKAN
MATLAMAT
Menolong klien yang menghadapi
masalah melaksanakan segala
strategi & alternatif.
Diperkenalkan oleh
Sidek Mohd Noah (1992)
(Sidek Mohd Noah, 2002)
Kaunselor tidak bermasalah
klien tidak mahu
melaksanakan alternatif &
strategi kerana kurang
motivasi
Kaunselor bermasalah
 Sesi tidak berkembang
(kaunselor tak mampu bawa klien kea
rah tertentu)
Penerokaan tidak berkembang
(kaunselor fokus perkara yang
sama)
Klien hilang kepercayaan
terhadap kaunselor kerana
tidak dapat menunjukkan
kebolehannya
BERORIENTASIKAN MATLAMAT
(Sidek Mohd Noah, 2002)
MASALAH RANTING MASALAH POKOK
1. KELUARGA
2. KEWANGAN
3. RAKAN SEBAYA
4. DADAH
5. PERIBADI
AKADEMIK
MATLAMAT
SEMASA
JANGKA PENDEK
JANGKA PANJANG
TERAKHIR
1. SELESAIKAN TUGASAN
2. SPM STRAIGHT A
3. JURUTERA BAHAN
SYURGA
Aktiviti-aktiviti dalam
membina dan memilih
alternatif kerjaya
Junior Eysenck Personality Inventory (JEPI)
Rothwell Miller Interest Blank (BMRB)
Inventori Minat Kerjaya Sidek (IMKS)
Aktiviti dalam Membina
dan Memilih Alternatif
Kerjaya
Self-Directed Search (SDS)
Vocational Preference Inventory (VPI)
Inventori Nilai Pekerjaan Sidek (INPS)
JOM BUAT AKTIVITI…
Thank you
1 von 34

Recomendados

Etika kaunselor von
Etika kaunselorEtika kaunselor
Etika kaunselorMohd Shahidin
18.5K views20 Folien
Kaunseling kerjaya von
Kaunseling kerjayaKaunseling kerjaya
Kaunseling kerjayaD Adam
15.8K views11 Folien
Mengkaji satu kes kerjaya dan merangka strategi pelaksanaan bimbingan dan kau... von
Mengkaji satu kes kerjaya dan merangka strategi pelaksanaan bimbingan dan kau...Mengkaji satu kes kerjaya dan merangka strategi pelaksanaan bimbingan dan kau...
Mengkaji satu kes kerjaya dan merangka strategi pelaksanaan bimbingan dan kau...Harry Elson Anderson (IPGK Pulau Pinang)
3.7K views10 Folien
Inventori Personaliti Warna Sidek von
Inventori Personaliti Warna SidekInventori Personaliti Warna Sidek
Inventori Personaliti Warna Sidekakmalmustafakamal
46.8K views10 Folien
Teori kaunseling kerjaya von
Teori kaunseling kerjaya Teori kaunseling kerjaya
Teori kaunseling kerjaya zakwan azhar
2.7K views45 Folien
Fasa Sesi Kaunseling Individu von
Fasa Sesi Kaunseling IndividuFasa Sesi Kaunseling Individu
Fasa Sesi Kaunseling IndividuJessika Denis
8.7K views22 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Teori pemusatan klien von
Teori pemusatan klienTeori pemusatan klien
Teori pemusatan kliensiewling1988
31.1K views13 Folien
Nilai kerjaya von
Nilai kerjayaNilai kerjaya
Nilai kerjayaNoor Fathiyyah Ismail
1.8K views13 Folien
3 peringkat proses kaunseling von
3 peringkat proses kaunseling3 peringkat proses kaunseling
3 peringkat proses kaunselingHerney Aqilah Kay
33.1K views20 Folien
Edu 3102 teori tipologi holland von
Edu 3102  teori tipologi hollandEdu 3102  teori tipologi holland
Edu 3102 teori tipologi hollandSehgar Kandasamy
7.7K views21 Folien
PSIKOLOGI SOSIAL pengenalan bidang psikologi sosial von
PSIKOLOGI SOSIAL pengenalan bidang psikologi sosialPSIKOLOGI SOSIAL pengenalan bidang psikologi sosial
PSIKOLOGI SOSIAL pengenalan bidang psikologi sosialAmin Upsi
5.7K views6 Folien
Kemahiran Kaunseling Kelompok von
Kemahiran Kaunseling Kelompok Kemahiran Kaunseling Kelompok
Kemahiran Kaunseling Kelompok HELENA AIREEN
16.4K views13 Folien

Was ist angesagt?(20)

Teori pemusatan klien von siewling1988
Teori pemusatan klienTeori pemusatan klien
Teori pemusatan klien
siewling198831.1K views
PSIKOLOGI SOSIAL pengenalan bidang psikologi sosial von Amin Upsi
PSIKOLOGI SOSIAL pengenalan bidang psikologi sosialPSIKOLOGI SOSIAL pengenalan bidang psikologi sosial
PSIKOLOGI SOSIAL pengenalan bidang psikologi sosial
Amin Upsi5.7K views
Kemahiran Kaunseling Kelompok von HELENA AIREEN
Kemahiran Kaunseling Kelompok Kemahiran Kaunseling Kelompok
Kemahiran Kaunseling Kelompok
HELENA AIREEN16.4K views
ASAS PSIKOLOGI Pengenalan Psikologi von Amin Upsi
ASAS PSIKOLOGI Pengenalan PsikologiASAS PSIKOLOGI Pengenalan Psikologi
ASAS PSIKOLOGI Pengenalan Psikologi
Amin Upsi25.3K views
terapi rasional emotif tingkah laku von zakwan azhar
 terapi rasional emotif tingkah laku terapi rasional emotif tingkah laku
terapi rasional emotif tingkah laku
zakwan azhar9.2K views
Teori Perkembangan Kerjaya Super von Jessika Denis
Teori Perkembangan Kerjaya SuperTeori Perkembangan Kerjaya Super
Teori Perkembangan Kerjaya Super
Jessika Denis12.5K views
PELAKSANAAN UJIAN MINAT KERJAYA KE ATAS MURID-MURID SEBUAH KELAS DI SEK... von veera vasu
PELAKSANAAN UJIAN MINAT KERJAYA KE ATAS MURID-MURID SEBUAH 	   KELAS DI SEK...PELAKSANAAN UJIAN MINAT KERJAYA KE ATAS MURID-MURID SEBUAH 	   KELAS DI SEK...
PELAKSANAAN UJIAN MINAT KERJAYA KE ATAS MURID-MURID SEBUAH KELAS DI SEK...
veera vasu2.3K views
EDU3073 | Kaunseling Kelompok (Bimbingan & Kaunseling) von Stephanie Unsil
EDU3073 | Kaunseling Kelompok (Bimbingan & Kaunseling)EDU3073 | Kaunseling Kelompok (Bimbingan & Kaunseling)
EDU3073 | Kaunseling Kelompok (Bimbingan & Kaunseling)
Stephanie Unsil16.9K views
Teori realiti (bentang) von ridzuangrik
Teori realiti (bentang)Teori realiti (bentang)
Teori realiti (bentang)
ridzuangrik5.9K views

Similar a Membina dan memilih alternatif kerjaya

Bab 5 Model Proses Kaunseling von
Bab 5  Model Proses KaunselingBab 5  Model Proses Kaunseling
Bab 5 Model Proses KaunselingFathmalyn Abdullah
14.8K views23 Folien
01 pengenalan kaunseling von
01 pengenalan kaunseling01 pengenalan kaunseling
01 pengenalan kaunselingridzuangrik
20.2K views69 Folien
Pelatihan "BEHAVIORAL ANALYSIS INTERVIEW" ....Kanaidi, SE., M.Si: sebagai Pem... von
Pelatihan "BEHAVIORAL ANALYSIS INTERVIEW" ....Kanaidi, SE., M.Si: sebagai Pem...Pelatihan "BEHAVIORAL ANALYSIS INTERVIEW" ....Kanaidi, SE., M.Si: sebagai Pem...
Pelatihan "BEHAVIORAL ANALYSIS INTERVIEW" ....Kanaidi, SE., M.Si: sebagai Pem...Kanaidi ken
678 views37 Folien
DIKLAT DAN PENGEMBANGAN von
DIKLAT DAN PENGEMBANGANDIKLAT DAN PENGEMBANGAN
DIKLAT DAN PENGEMBANGANMarlinda
1.8K views12 Folien
(2021). Silabus_ Training "CREATIVE THINKING and DECISION MAKING" von
(2021). Silabus_ Training "CREATIVE THINKING and DECISION MAKING"(2021). Silabus_ Training "CREATIVE THINKING and DECISION MAKING"
(2021). Silabus_ Training "CREATIVE THINKING and DECISION MAKING"Kanaidi ken
136 views11 Folien
Motivator Purwokerto 081249758328, Fun & Aplikatif, Dian Saputra von
Motivator Purwokerto 081249758328, Fun & Aplikatif, Dian SaputraMotivator Purwokerto 081249758328, Fun & Aplikatif, Dian Saputra
Motivator Purwokerto 081249758328, Fun & Aplikatif, Dian Saputraluffysinergicorpora
10 views22 Folien

Similar a Membina dan memilih alternatif kerjaya(20)

01 pengenalan kaunseling von ridzuangrik
01 pengenalan kaunseling01 pengenalan kaunseling
01 pengenalan kaunseling
ridzuangrik20.2K views
Pelatihan "BEHAVIORAL ANALYSIS INTERVIEW" ....Kanaidi, SE., M.Si: sebagai Pem... von Kanaidi ken
Pelatihan "BEHAVIORAL ANALYSIS INTERVIEW" ....Kanaidi, SE., M.Si: sebagai Pem...Pelatihan "BEHAVIORAL ANALYSIS INTERVIEW" ....Kanaidi, SE., M.Si: sebagai Pem...
Pelatihan "BEHAVIORAL ANALYSIS INTERVIEW" ....Kanaidi, SE., M.Si: sebagai Pem...
Kanaidi ken678 views
DIKLAT DAN PENGEMBANGAN von Marlinda
DIKLAT DAN PENGEMBANGANDIKLAT DAN PENGEMBANGAN
DIKLAT DAN PENGEMBANGAN
Marlinda 1.8K views
(2021). Silabus_ Training "CREATIVE THINKING and DECISION MAKING" von Kanaidi ken
(2021). Silabus_ Training "CREATIVE THINKING and DECISION MAKING"(2021). Silabus_ Training "CREATIVE THINKING and DECISION MAKING"
(2021). Silabus_ Training "CREATIVE THINKING and DECISION MAKING"
Kanaidi ken136 views
Motivator Purwokerto 081249758328, Fun & Aplikatif, Dian Saputra von luffysinergicorpora
Motivator Purwokerto 081249758328, Fun & Aplikatif, Dian SaputraMotivator Purwokerto 081249758328, Fun & Aplikatif, Dian Saputra
Motivator Purwokerto 081249758328, Fun & Aplikatif, Dian Saputra
Silabus Pelatihan "Paradigma Baru LEADERSHIP & MANAGEMENT SKILLS di Era Digi... von Kanaidi ken
Silabus Pelatihan "Paradigma Baru LEADERSHIP & MANAGEMENT SKILLS di Era Digi...Silabus Pelatihan "Paradigma Baru LEADERSHIP & MANAGEMENT SKILLS di Era Digi...
Silabus Pelatihan "Paradigma Baru LEADERSHIP & MANAGEMENT SKILLS di Era Digi...
Kanaidi ken72 views
wawancara up.ppt von omriyad
wawancara up.pptwawancara up.ppt
wawancara up.ppt
omriyad8 views
(2022) Silabus Training "Effective COACHING and COUNSELING SKILL"_to Improve ... von Kanaidi ken
(2022) Silabus Training "Effective COACHING and COUNSELING SKILL"_to Improve ...(2022) Silabus Training "Effective COACHING and COUNSELING SKILL"_to Improve ...
(2022) Silabus Training "Effective COACHING and COUNSELING SKILL"_to Improve ...
Kanaidi ken194 views
Cedo pementoran teacher training von Javier Wei
Cedo  pementoran teacher training Cedo  pementoran teacher training
Cedo pementoran teacher training
Javier Wei2.6K views
Silabus Pelatihan "Accurate PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING" von Kanaidi ken
Silabus Pelatihan "Accurate PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING"Silabus Pelatihan "Accurate PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING"
Silabus Pelatihan "Accurate PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING"
Kanaidi ken263 views
(2022) Silabus Pelatihan "Effective Appearance & Grooming" di Era Digital 4.... von Kanaidi ken
(2022) Silabus Pelatihan "Effective Appearance & Grooming" di Era Digital 4....(2022) Silabus Pelatihan "Effective Appearance & Grooming" di Era Digital 4....
(2022) Silabus Pelatihan "Effective Appearance & Grooming" di Era Digital 4....
Kanaidi ken292 views
Pengembangan Karir von Abu Tholib
Pengembangan KarirPengembangan Karir
Pengembangan Karir
Abu Tholib3.5K views
Syllabus training D&D consulting von D&D Consulting
Syllabus training D&D consultingSyllabus training D&D consulting
Syllabus training D&D consulting
D&D Consulting830 views
Bale thinking model : Creative Thinking von salehsanad
Bale thinking model : Creative ThinkingBale thinking model : Creative Thinking
Bale thinking model : Creative Thinking
salehsanad239 views
Menjadi manager sukses with animation von Fazhia Panthera
Menjadi manager sukses with animationMenjadi manager sukses with animation
Menjadi manager sukses with animation
Fazhia Panthera297 views
Silabus Pelatihan "The Power of LEADERSHIP and SUPERVISORY Skill for Manajer ... von Kanaidi ken
Silabus Pelatihan "The Power of LEADERSHIP and SUPERVISORY Skill for Manajer ...Silabus Pelatihan "The Power of LEADERSHIP and SUPERVISORY Skill for Manajer ...
Silabus Pelatihan "The Power of LEADERSHIP and SUPERVISORY Skill for Manajer ...
Kanaidi ken288 views

Membina dan memilih alternatif kerjaya

 • 1. Alternatif Kerjaya 822108 Muhamad Addin Nasmi 822609 Amiaiza Amihan 822617 Noor Faizah Fharizan 823776 Muhammad Syamer Mohd Daud 823778 Muhamad Akmal Othman 823781 Nurul Zulaika Harun
 • 2. Isi Kandungan Pengenalan kepada kaunseling kerjaya oleh Syamer01 02 03 04 05 06 Keperluan kaunseling kerjaya dan masalah dalam kerjaya oleh Faizah Fharizan Tujuan kaunseling kerjaya oleh Akmal Kemahiran-kemahiran yang digunakan dalam kaunseling kerjaya oleh Amiaiza Amihan Proses kaunseling kerjaya oleh Zulaika Aktiviti-aktiviti dalam membina dan memilih alternatif kerjaya oleh Addin Nasmi
 • 4. Pengenalan Ini bermakna, kaunselor perlu mewujudkan hubungan yang baik dengan klien untuk menilai ciri-ciri peribadinya bagi mendorong klien melibatkan diri dalam kaunseling kerjaya dan seterusnya memilih pekerjaan yang sesuai. Apa itu kaunseling kerjaya? Brown dan Brooks (1991) mendefinisikan kaunseling kerjaya sebagai satu proses bimbingan dan tunjuk ajar kepada klien untuk: i. memilih pekerjaan yang sesuai ii. menyesuaikan diri dengan kerjaya yang dipilih iii. maju dalam kerjaya berkenaan
 • 5. Definisi Suatu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi oleh kaunselor professional bagi menghasilkan perubahan, perkembangan dan penyesuaian peribadi klien yang baik dan menyeluruh secara sukarela sepanjang hayat mengikut etika kaunselor Kaunseling Kerjaya merujuk kepada bagaimana individu melihat diri mereka dan hubungannya dengan apa yang mereka lakukan (Sharf, 1997). Kerjaya Hubungan bersemuka antara kaunselor dengan klien dalam satu proses membantu klien memahami, meneroka, merancang, membuat keputusan serta tindakan berkaitan dengan pendidikan, latihan dan pilihan kerjaya atau masa depan klien. Kaunseling Kerjaya Kaunseling Kerjaya Kaunseling Kerjaya
 • 6. Bimbingan kerjaya lebih bersifat pemberian maklumat tentang kerjaya Salah satu perkhidmatan yang diberikan oleh kaunselor dalam program bimbingan dan pendidikan kerjaya yang dibina untuk menyediakan pelajar membuat pilihan kerjaya.
 • 8. Keperluan Kaunseling Kerjaya Pemilihan kerjaya – menfokuskan kepada individu yang sedang mencari kerjaya Perkembangan kerjaya – menfokuskan kepada individu yang sudah bekerja .
 • 9. Keperluan Kaunseling Kerjaya di Sekolah Membantu pelajar membuat keputusan dalam pemilihan kerjaya dari aspek: Bertanggungjawab dalam membuat keputusan Menghuraikan percanggahan yang berlaku antara diri dengan kerjaya Memberi maklumat yang diperlukan Perbezaan pemilihan diri sendiri dengan orang lain Memerlukan peneguhan Pertikaian terhadap nilai positif serta negatif sesuatu pekerjaan
 • 10. Keperluan Kaunseling Kerjaya di Organisasi Mendapatkan nasihat Mendapatkan sokongan dan menenangkan pekerja Mempertingkatkan kemahiran komunikasi Melatih motivasi diri pekerja Membantu pekerja dan majikan dari aspek: Mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh pekerja Peluang untuk meluahkan perasaan Membantu pekerja berfikir dengan matang tanpa pengaruh emosi
 • 11. Masalah dalam Kerjaya Masalah utama dalam membuat pemilihan kerjaya atau perkembangan kerjaya ialah minat. . Minat yang banyak Minat yang kurang jelas
 • 12. Masalah dalam Kerjaya (Azizi Yahaya, Mohd Najib Ghaffar, Sharifudin Ismail, & Noraizah Damiri, 2005; Zairoslawanee Zaib, 2014) Maklumat kerjaya yang terhad Tidak suka membuat perancangan Tidak mampu menyelesaikan masalah Kurang pasti dengan kerjaya yang dipilih Tidak dapat membuat keputusan sendiri
 • 13. Masalah dalam Kerjaya Pengaruh Persekitaran Pengaruh Keluarga Kehendak dan kebolehan yang tidak seiring dengan kerjaya Terpengaruh dengan keistimewaan sesuatu kerjaya Kesukaran dan masalah dalam menentukan hala tuju kerjaya. (Suhaila Nadzri, Nor Ayuni Rosli, Nor Suhaily Bakar, & Nuzul Akhtar Baharudin, 2015)
 • 15. “Perkhidmatan kaunseling merupakan salah satu aspek penting dalam pengurusan manusia. Perkhidmatan kaunseling yang berkesan boleh membantu pekerja menyelesaikan masalah peribadi, masalah berkaitan dengan kerjaya dan keluarga” Tan Sri Samsudin Osman
 • 16. Tujuan Kaunseling Kerjaya Membina jangkaan kerjaya murid pada masa akan datang Memperoleh maklumat yang tepat tentang peluang pekerjaan semasa dan peluang pekerjaan akan datang Memberi kesedaran tentang kepentingan kerjaya Membimbing seseorang individu dalam meneroka pilihan kerjaya Mereka bentuk program dan aktiviti kaunseling kerjaya Membantu pelajar dalam menyesuaikan personaliti, minat, bakat, kebolehan dan keperluan diri pelajar berkaitan dengan kerjaya
 • 18. Kemahiran Asas Kaunseling Kemahiran Prasesi Suasana teraputik Kemahiran membina suasana Menentukan sama ada kaunselor boleh dipercayai atau tidak (first impression) Proses ice breaking Kedudukan kerusi Suasana teratur Suasana aman dan tidak bising Kaunselor dapat dengar apa yang dinyatakan dengan jelas Guna inventori untuk kenal pasti minat, kemahiran, kekuatan dan kelemahan klien Bilik kaunseling tidak berbau
 • 19. Kemahiran Asas Kaunseling Kemahiran penstrukturan Kemahiran komunikasi Kemahiran bina hubungan Terangkan had masa perjalanan sesi Etika kerahsiaan Wujudkan kejelekitan Nyatakan matlamat kaunseling dijalankan Kemahiran lisan (kemahiran menyoal, konfrantasi, refleksi, parafrasa, merumus, dorongan minima) Kemahiran bukan lisan (anggota badan, mimik muka, kontak mata, suara, penampilan diri) Peranan kaunselor dll Memberi perangsang kepada klien
 • 20. Kemahiran Tambahan Kaunselor Kerjaya Memahami keperluan pasaran kerjaya semasa Mempunyai pengetahuan silang budaya Mempunyai pengetahuan tentang teknologi Tahu tentang perkembangan kerjaya terkini Memahami kemahiran dan sikap pekerja yang diperlukan dalam situasi kerja semasa Dedahkan klien tentang keperluan teknologi agar klien lebih kompeten tentang penggunaan teknologi Memberi persediaan kepada klien tentang kepelbagaian budaya di tempat kerja Membantu klien menyesuaikan diri dengan budaya asing di tempat kerja bagi klien yang ingin bekerja di luar Malaysia
 • 22. PENDEKATAN TRET & FAKTOR HUBUNGAN DENGAN KLIEN PENILAIAN PERSONAL PENEROKAAN KERJAYA INTEGRASI MAKLUMAT & MEMBUAT PILIHAN 1. Temuduga 2. Ujian 3. Inventori 4. Senarai Semak 5. Maklum Balas Ujian & Kaunselor 1. Bahan Bertulis 2. Temuduga Pekerja 3. Job Shadowing 4. Sistem Berkomputer (Sidek Mohd Noah, 2002)
 • 23. PENDEKATAN TRET & FAKTOR LEBIH KOMPLEKS MEMBINA HUBUNGAN DENGAN KLIEN PENILAIAN TENTANG KEJELASAN KOGNITIF & MOTIVASI TIDAK YA KAUNSELING PERIBADI KAUNSELING KERJAYA (Sidek Mohd Noah, 2002)
 • 24. PENDEKATAN TRET & FAKTOR LEBIH KOMPLEKS YA KEJELASAN KOGNITIF KAUNSELING KERJAYA PENILAIAN YANG AKAN DIBUAT ALTERNATIF PENDEKATAN KAUNSELING 1. Kesesuaian pilihan kerjaya 2. Kesan peranan lain terhadap kerjaya 3. Kemungkinan penyesuaian jika sedang bekerja 4. Kesedaran kendiri bersesuaian dengan pilihan kerjaya 5. Kesedaran peluang-peluang dlm struktur pekerjaan 6. Kesan individu yg signifikan terhadap pilihan kerjaya 1. Pendekatan berorientasikan Tret & Faktor terhadap pilihan kerjaya 2. Penyesuaian dlm peranan kerja 3. Penyesuaian antara peranan (Sidek Mohd Noah, 2002)
 • 25. MODEL MEMBUAT KEPUTUSAN (Sidek Mohd Noah, 2002) Membina Hubungan Kaunseling Eksplorasi Latar Belakang Klien Berkaitan Kerjaya Meneroka Kekuatan & Potensi Klien Mengenal Pasti Alternatif yang Ada Susulan Membuat TindakanPenamatan Membuat Pilihan Kerjaya Mengenal pasti Matlamat Kerjaya
 • 26. MODEL TEORI KERJAYA SUPER (Sidek Mohd Noah, 2002) PERINGKAT I SUPER CRITES  Mencadangkan pendekatan tidak berarah (non – directive) – penerokaan diri klien  Cadangkan pendekatan non – directive lebih panjang
 • 27. MODEL TEORI KERJAYA SUPER (Sidek Mohd Noah, 2002) PERINGKAT II SUPER CRITES  Kaunselor mula memberi struktur dan arahan untuk klien kendalikan sumber maklumat (ujian, risalah pekerjaan, pen galaman kerja, pencapaian akademik)  Kaunselor lebih berfokus (guna soalan terbuka) menjurus kepada satu-satu peringkat perkembangan kendiri yang dilalui klien. • Career Development Inventory (CDI) • Career Maturity Inventory (CMI)
 • 28. MODEL TEORI KERJAYA SUPER (Sidek Mohd Noah, 2002) PERINGKAT III SUPER CRITES  Kaunselor bertindak seperti guru  Klien ditolong membuat pilihan sendiri tentang tindakan yang dirancang untuk membuat keputusan  Kaunselor bersifat mengarah (directive)  Klien sudah boleh menyatakan dan mempertahankan pendapatnya.  Klien boleh menerima cadangan dari kaunselor • Matlamat yang ingin dicapai adalah sama iaitu menjurus ke arah apa yang dikehendaki & diinginkan oleh klien tercapai.
 • 29. BERORIENTASIKAN MATLAMAT Menolong klien yang menghadapi masalah melaksanakan segala strategi & alternatif. Diperkenalkan oleh Sidek Mohd Noah (1992) (Sidek Mohd Noah, 2002) Kaunselor tidak bermasalah klien tidak mahu melaksanakan alternatif & strategi kerana kurang motivasi Kaunselor bermasalah  Sesi tidak berkembang (kaunselor tak mampu bawa klien kea rah tertentu) Penerokaan tidak berkembang (kaunselor fokus perkara yang sama) Klien hilang kepercayaan terhadap kaunselor kerana tidak dapat menunjukkan kebolehannya
 • 30. BERORIENTASIKAN MATLAMAT (Sidek Mohd Noah, 2002) MASALAH RANTING MASALAH POKOK 1. KELUARGA 2. KEWANGAN 3. RAKAN SEBAYA 4. DADAH 5. PERIBADI AKADEMIK MATLAMAT SEMASA JANGKA PENDEK JANGKA PANJANG TERAKHIR 1. SELESAIKAN TUGASAN 2. SPM STRAIGHT A 3. JURUTERA BAHAN SYURGA
 • 31. Aktiviti-aktiviti dalam membina dan memilih alternatif kerjaya
 • 32. Junior Eysenck Personality Inventory (JEPI) Rothwell Miller Interest Blank (BMRB) Inventori Minat Kerjaya Sidek (IMKS) Aktiviti dalam Membina dan Memilih Alternatif Kerjaya Self-Directed Search (SDS) Vocational Preference Inventory (VPI) Inventori Nilai Pekerjaan Sidek (INPS)