Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Syumuliyatul Islam

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Syumuliyatul islam
Syumuliyatul islam
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 20 Anzeige

Syumuliyatul Islam

Tujuan
Memahami gambaran menyeluruh dari Islam sebagai asas (pokok), bina (bangunan), maupun muayyidat (penyangga) dengan hubungan-hubungannya.
Dapat menyebutkan contoh-contoh penyelesaian aktual secara Islam dalam bidang kehidupan masyarakat.
Menyadari bahwa Islam merupakan sistem hidup yang lengkap dan sempurna sehingga termotivasi untuk memasukinya secara keseluruhan.

Tujuan
Memahami gambaran menyeluruh dari Islam sebagai asas (pokok), bina (bangunan), maupun muayyidat (penyangga) dengan hubungan-hubungannya.
Dapat menyebutkan contoh-contoh penyelesaian aktual secara Islam dalam bidang kehidupan masyarakat.
Menyadari bahwa Islam merupakan sistem hidup yang lengkap dan sempurna sehingga termotivasi untuk memasukinya secara keseluruhan.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie Syumuliyatul Islam (20)

Weitere von Fais Al-Fatih (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Syumuliyatul Islam

 1. 1. Syumuliyatul
 2. 2. Sebelum mulai... Mari hafalkan do’a ini! ِّ‫ال‬ ِّ‫ة‬َ‫ين‬ِّ‫ز‬ِّ‫ب‬‫ا‬َّ‫ن‬ِّ‫ي‬ َ‫ز‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫الل‬‫اة‬ َ‫د‬ُ‫ه‬‫ا‬َ‫ن‬ ْ ‫ل‬ َ‫ع‬ْ‫اج‬َ‫و‬ ِّ‫ان‬َ‫يم‬ َ‫ين‬ ِّ‫د‬َ‫ت‬ْ‫ه‬ُ‫م‬ Allahumma zayyina bizinatil-imani waj'alna hudatam muhtadin Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami orang yang menyampaikan hidayah dan yang mendapatkan hidayah. (HR. An-Nasa’i)
 3. 3. Tujuan Memahami gambaran menyeluruh dari Islam sebagai asas (pokok), bina (bangunan), maupun muayyidat (penyangga) dengan hubungan-hubungannya. Dapat menyebutkan contoh-contoh penyelesaian aktual secara Islam dalam bidang kehidupan masyarakat. Menyadari bahwa Islam merupakan sistem hidup yang lengkap dan sempurna sehingga termotivasi untuk memasukinya secara keseluruhan.
 4. 4. ِّ‫م‬ ْ ‫ل‬ ِّ‫الس‬‫ي‬ِّ‫ف‬‫وا‬ُ‫ل‬ُ‫خ‬ْ‫اد‬‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫ا‬ َ‫ين‬ ِّ‫ذ‬ َّ ‫ال‬‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫ا‬‫ا‬َ‫ي‬َ‫و‬ُ‫ط‬ُ‫خ‬ ‫وا‬ ُ‫ع‬ِّ‫ب‬َّ‫ت‬َ‫ت‬ َ ‫َل‬َ‫و‬‫ة‬َّ‫اف‬َ‫ك‬ِّ‫ات‬ ٌّ‫و‬ ُ‫د‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ َ ‫ل‬ ُ‫ه‬َّ‫ن‬ِّ‫إ‬ۚ ِّ‫ان‬َ‫ط‬ْ‫ي‬َّ‫الش‬‫ين‬ِّ‫ب‬ُّ‫م‬ Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]: 208)
 5. 5. Islam • Dari akar katanya dalam bahasa Arab, Islam bermakna: َ‫م‬َّ‫الس‬‫ي‬ِّ‫ف‬‫ن‬َ‫م‬ َ‫م‬َ‫ل‬ْ‫س‬َ‫ا‬ ُ‫ه‬ َ ‫ل‬َ‫و‬ َ‫ون‬ ُ‫غ‬ْ‫ب‬َ‫ي‬ ِّ َّ‫اَّلل‬ ِّ‫ين‬ ِّ‫د‬ َ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫غ‬َ‫ف‬َ‫ا‬ِّ‫ه‬ْ‫ي‬ َ ‫ل‬ِّ‫إ‬َ‫و‬‫ا‬‫ه‬ْ‫ر‬َ‫ك‬َ‫و‬‫ا‬‫ع‬ْ‫و‬ََ َِِّْْ ْ ‫اَل‬َ‫و‬ ِّ‫ات‬َ‫او‬ُ‫ي‬َ‫ون‬ ُ‫ع‬َ‫ج‬ْ‫ر‬ Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya- lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan. Ketundukan Penyerahan diri Keselamatan Kedamaian Kesejahteraan
 6. 6. Islam • Ber-Islam, dengan begitu, berarti menundukkan dan menyerahkan diri sepenuh- penuhnya, secara mutlak, kepada Allah swt untuk diatur sesuai dengan kehendak- Nya. Dan kehendak-kehendak Allah swt itu tertuang secara utuh dalam agama yang Ia turunkan kepada umat manusia, sebagai petunjuk abadi dalam menjalani kehidupan mereka di muka bumi, melalui perantara seorang Rasul, Muhammad saw, yang kemudian Ia beri nama “Islam.” • Asas ketundukan dan penyerahan diri itu adalah pengakuan yang tulus dari lubuk hati bahwa kita dan seluruh alam semesta adalah ciptaan Allah swt. Karena itu Allah swt berhak mengatur segenap ciptaan-Nya sesuai dengan kehendak-Nya.
 7. 7. Kesempurnaan Islam Waktu Tempat Minhaj
 8. 8. Mencakup seluruh dimensi waktu • Artinya bahwa Islam bukanlah suatu agama yang diperuntukkan untuk umat manusia pada masa waktu tertentu, sebagaimana syariat para nabi dan rasul yang terdahulu. Namun Islam merupakan pedoman hidup yang abadi, hingga akhir zaman. َ‫ين‬ِّ‫م‬ َ ‫ال‬ َ‫ع‬ ْ ‫ل‬ِّ‫ل‬ ‫ة‬َ‫م‬ْ‫ح‬َْ َّ‫َل‬ِّ‫إ‬ َ‫اك‬َ‫ن‬ ْ ‫ل‬َ‫س‬َْْ‫ا‬‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya [21]: 107) • Rahmat bagi semesta alam artinya bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini sepanjang masa. Rasulullah SAW sendiri pun diutus sebagai nabi dan rasul terakhir yang ada di muka bumi, yang menyempurnakan syariat nabi-nabi terdahulu. ‫ا‬َ‫م‬َّ‫الن‬ َ‫م‬َ‫ات‬َ‫خ‬َ‫و‬ ِّ َّ‫اَّلل‬ َ‫ول‬ُ‫س‬َْ ْ‫ن‬ِّ‫ك‬ َ ‫ل‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِّ‫ل‬‫ا‬َ‫ج‬ِّْ ْ‫ن‬ِّ‫م‬ ٍ‫د‬َ‫ح‬َ‫ا‬‫ا‬َ‫ب‬َ‫ا‬‫د‬َّ‫م‬َ‫ح‬ ُ‫م‬ َ‫ان‬َ‫ك‬َ‫ع‬ ٍٍ ْ‫ي‬ََ ِِّّ ُ‫ك‬ِّ‫ب‬ ُ َّ‫اَّلل‬ َ‫ان‬َ‫ك‬َ‫و‬ َ‫ين‬ِّ‫ي‬ِّ‫ب‬‫ا‬‫يم‬ِّ‫ل‬ “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Ahzab [33]: 40)
 9. 9. Sebagai nabi dan rasul terakhir berarti tidak akan ada lagi nabi dan rasul yang lain yang akan menasakh (menghapus) syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan terhadap syariat para nabi dan rasul yang lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa risalah nabi Muhammad merupakan risalah abadi hingga akhir zaman.
 10. 10. Mencakup seluruh dimensi ruang • Maknanya adalah bahwa Islam merupakan pedoman hidup yang tidak dibatasi oleh batasan-batasan geografis tertentu, seperti hanya disyariatkan untuk suku atau bangsa tertentu. Namun Islam merupakan agama yang disyariatkan untuk seluruh umat manusia, dengan berbagai bangsa dan sukunya yang berbeda-beda. َّ‫ن‬ِّ‫ك‬ َ ‫ل‬َ‫و‬ ‫ا‬‫ير‬ ِّ‫ذ‬َ‫ن‬َ‫و‬ ‫ا‬‫ير‬ ِّ‫ش‬َ‫ب‬ ِّ‫اس‬َّ‫لن‬ِّ‫ل‬ ‫ة‬َّ‫اف‬َ‫ك‬ َّ‫َل‬ِّ‫إ‬ َ‫اك‬َ‫ن‬ ْ ‫ل‬َ‫س‬َْْ‫ا‬‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬َ‫ون‬ُ‫م‬َ‫ل‬ ْ‫ع‬َ‫ي‬ َ‫َل‬ ِّ‫اس‬َّ‫الن‬ َ‫ر‬َ‫ث‬ْ‫ك‬َ‫ا‬ “Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.” (QS. Saba [34]: 28)
 11. 11. Dari ayat di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Al-Qur’an tidak hanya diturunkan untuk orang Arab secara khusus, namun juga untuk orang Eropa, Rusia, Asia, Cina, Indonesia dan lain sebagainya.
 12. 12. Mencakup semua sisi kehidupan manusia (Minhaj) • Maknanya adalah bahwa Islam merupakan pedoman hidup manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dan tidak hanya agama yang mengatur peribadahan saja sebagaimana yang banyak dipahami oleh kebanyakan manusia pada saat ini. Sesungguhnya Islam mencakup seluruh aspek dan dimensi kehidupan manusia, di antaranya adalah: Peribadatan Akhlak Ekonomi Politik Sosial Pendidikan
 13. 13. Islam adalah agama yang menyeluruh, yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintah dan umat, akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan, materi dan kekayaan alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan da’wah, pasukan dan pemikiran, sebagaimana ia adalah aqidah yang lurus dan ibadah yang benar, tidak kurang dan tidak lebih. (Imam asy-Syahid Hasan al-Banna)
 14. 14. Peribadatan ِّ‫ال‬َ‫و‬ َّ‫ن‬ ِّ‫ج‬ ْ ‫ال‬ ُ‫ت‬ْ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ْ‫ع‬َ‫ي‬ِّ‫ل‬ َّ‫َل‬ِّ‫إ‬ ََْ‫ن‬ِّ‫ون‬ ُ‫د‬ُ‫ب‬ “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.” (QS. 51: 56)
 15. 15. Akhlak (Etika/Moral) ِّ‫م‬َ‫ت‬ُ‫َل‬ ُ‫ت‬ْ‫ث‬ ِّ‫ع‬ُ‫ب‬ ‫ا‬َ‫م‬َّ‫ن‬ِّ‫إ‬ْ‫خ‬َ‫اَل‬ َ ِّ‫ل‬‫ا‬َ‫ا‬ َ‫م‬ِّ‫ق‬َ‫ال‬ “Bahwasanya aku diutus adalah untuk menyempurnakan kebaikan akhlak/ moral.” (Al-Hadits)
 16. 16. Ekonomi َ‫ب‬‫ة‬ َ ‫ول‬ُ‫د‬ َ‫ون‬ُ‫ك‬َ‫ي‬ َ‫َل‬ ْ‫ي‬َ‫ك‬ٍِّ‫ا‬َ‫ي‬ِّ‫ن‬ْ‫غ‬َ‫اَل‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِّ‫م‬ “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. 59: 7)
 17. 17. Politik َ‫ت‬ َ‫َل‬‫وا‬ُ‫ن‬َ‫ام‬ٍَ َ‫ين‬ ِّ‫ذ‬ َّ ‫ال‬‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫اا‬َ‫ي‬َ‫ود‬ُ‫ه‬َ‫ي‬ ْ ‫ال‬‫وا‬ ُ‫ذ‬ ِّ‫خ‬َّ‫ت‬ ُ‫ض‬ ْ‫ع‬َ‫ب‬ ٍَ‫ا‬َ‫ي‬ِّ‫ل‬ْ‫و‬َ‫ا‬‫ى‬َْ‫ا‬َ‫ص‬َّ‫الن‬َ‫و‬ٍ‫ض‬ ْ‫ع‬َ‫ب‬ ٍُ‫ا‬َ‫ي‬ِّ‫ل‬ْ‫و‬َ‫ا‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ْ‫ن‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ه‬َّ‫ن‬ ِّ‫إ‬َ‫ف‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِّ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ َّ ‫ل‬َ‫و‬َ‫ت‬َ‫ي‬ْ‫م‬ُ‫ه‬ْ‫ن‬ِّ‫م‬ َ‫م‬ْ‫و‬َ‫ق‬ ْ ‫ال‬‫ي‬ ِّ‫د‬ْ‫ه‬َ‫ي‬ َ‫َل‬ َ َّ‫اَّلل‬ َّ‫ن‬ِّ‫إ‬َ‫ين‬ِّ‫م‬ِّ‫ل‬‫ا‬ ََّّ‫ال‬ “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin- pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang- orang yang kepada orang-orang yang zhalim.” (QS. 5: 51)
 18. 18. Sosial ِّ‫ر‬ِّ‫ب‬ ْ ‫ال‬‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬‫وا‬ُ‫ن‬َ‫او‬ َ‫ع‬َ‫ت‬َ‫و‬َ‫َل‬َ‫و‬‫ى‬َ‫و‬ْ‫ق‬َّ‫الت‬َ‫و‬ َ‫و‬ ِّ‫م‬ ْ ‫ث‬ِّ‫ال‬‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬‫وا‬ُ‫ن‬َ‫او‬ َ‫ع‬َ‫ت‬ِّ‫ان‬َ‫و‬ ْ‫د‬ ُ‫ع‬ ْ ‫ال‬ “Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.” (QS. 5: 2)
 19. 19. Pendidikan ِّ‫ن‬ْ‫ب‬ِّ‫ل‬ ُ‫ان‬َ‫م‬ْ‫ق‬ ُ ‫ل‬ َ‫ال‬َ‫ق‬ ْ ‫ذ‬ِّ‫إ‬َ‫و‬ُ‫ه‬َُّ ِّ‫ع‬َ‫ي‬ َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫و‬ ِّ‫ه‬َّ‫ي‬َ‫ن‬ُ‫اب‬َ‫ي‬ َّ‫ن‬ِّ‫إ‬ ِّ َّ‫اَّلل‬ِّ‫ب‬ ْ‫ك‬ِّ‫ر‬ْ‫ش‬ُ‫ت‬ َ‫َل‬َ‫ع‬‫م‬ ْ ‫ل‬َُّ َ ‫ل‬ َ‫ك‬ْ‫ر‬ ِّ‫الش‬‫يم‬ َِّّ “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar”. (QS. 31: 13)
 20. 20. Sumber • Ma’rifatul Islam (Bagian ke-2): Keuniversalan Islam. url: http://www.dakwatuna.com/2013/03/29/30129/marifatul-islam-bagian-ke- 2-keuniversalan-islam/#axzz3ondlfLpA • Syumuliyatul Islam. url: http://www.slideshare.net/dwipacitan/syumuliyatul- islam

×