Anzeige
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Anzeige
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Anzeige
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Anzeige
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Anzeige
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Anzeige
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Nächste SlideShare
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at ...
Wird geladen in ... 3
1 von 25
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12

 1. 1 Yunit III PAGMAMAHAL SA BANSA AT PAKIKIBAHAGI SA PANDAIGDIGANG PAGKAKAISA Kabuuang Pananaw Bilang mamamayan, ang isang bata ay nararapat lamang matutunang mahalin ang kanyang bansa at makibahagi sa pandaigdigang pagkakaisa. Ang mga araling tatalakayin sa yunit na ito tulad ng pagkamasunurin, pagpapahalaga sa kaayusan at kapayapaan, at pagkalinga sa kapaligiran ay makatutulong upang maisakatuparan ang mga mithiing ito. Magkakaroon siya ng kamalayan na siya ay may tungkulin at may kakayanang tuparin ang mga ito. Unti-unti ay mauunawaan niya na kahit siya ay isang paslit pa lamang ay mayroon na siyang mahalagang papel tungo sa ikabubuti ng lahat. Ang mahalagang papel na ito ay nagsisimula sa kanyang pagiging kasapi ng mag- anak, sa kanyang tahanan. Maiging malaman niya sa kanyang sarili na kung ginagampanan niya ang mga tungkulin niya bilang kasapi ng pangkat na ito ay magagampanan na rin niya ang kanyang tungkulin hindi lamang bilang isang Pilipino kundi bilang mamamayan din ng pandaigdigang samahan. Sa yunit na ito, inaaasahang maipamamalas ng mga bata sa unang baitang ang sumusunod:  naisasagawa nang palagian ang pagtulong sa pananatili ng kalinisan at kaayusan ng tahanan at paligid para sa mabuting kalusugan  nagkakaroon ng kamalayan at naipamamalas ang mga gawaing nakatutulong sa pagpapanatili kalinisan ng kapaligiran  naisasagawa ang iba’t ibang paraan ng pagiging masunurin bilang kasapi ng mag-anak  naisasagawa ang mga paraan upang makamtan at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa tahanan Gagabayan ang mga mag-aaral sa pagtalakay at pagsasabuhay ng mga aralin sa yunit na ito sa loob ng sampung linggo ng ikatlong kwarter.
 2. 2 ARALIN 1: Pagiging Masunurin Upang maisakatuparan ang adhikaing ito, iminumungkahi ang sumusunod na tanong bilang patnubay sa pagtuturo sa araling ito. Mga patnubay na tanong: 1. Ano sa inyong palagay ang kahulugan ng pagiging masunurin? 2. Ano-ano ang kahalagahan ng pagiging masunurin sa mga magulang at sa iba pang nakatatanda sa tahanan? 3. Sa anong paraan mo maipakikita ang iyong pagiging masunurin sa inyong tahanan? ALAMIN 1. Tanungin ang mga bata kung bakit kaya maraming mata ang pinya bago basahin sa kanila ang Alamat ng Pinya. Ipaalala ang tamang gawi sa pakikinig. 2. Talakayin ang kuwentong kanilang napakinggan. a. Bakit maraming mata ang pinya? b. Ano ang aral na iyong natutunan sa alamat na ito? ISAISIP 1. Iugnay ang Alamat ng Pinya sa Munting Gamo-gamo. a. Ano ang katangian ng munting gamo-gamo na katulad sa katangian ni Pina? Bakit mo ito nasabi? b. Kung ikaw si Pina o ang munting gamo-gamo, ano ang iyong gagawin? Bakit? 2. Pangkatin ang mga mag-aaral sa ____ pangkat. Tatalakayin nila ang sumusunod sa loob ng limang minuto. Ipaalala ang mga tuntunin sa pangkatang-gawain. Halimbawa: Bigyan ng pagkakataon ang bawa’t isa na magsalita. Igalang ang opinyon ng iba. Mga gabay na tanong: a. Minsan ba ay naging tulad ka ni Pina o ng munting gamu-gamo? Kung ang iyong sagot ay oo, ipaliwanag mo ito. Ganon din naman kung ang sagot mo ay hindi. b. Ano ang iyong dahilan kung bakit ito nangyari? c. Ano ang iyong natutunan matapos ang pangyayaring ito?
 3. 3 3. Matapos ang pangkatang-gawain, tumawag ng ilang mag-aaral mula sa mga pangkat upang ibahagi ang kanilang napag-usapan. 4. Gabayan ang mga bata upang makagawa ng kanilang paglalahat mula sa mga ibinigay na halimbawa. Inaasahang paglalahat: Mahalaga ang pagsunod sa utos o bilin ng magulang. Ito ay para sa ating kabutihan at kaligtasan. ISAGAWA 1. Talakayin ang mga sagotg nakalap sa pamamagitan ng tsart (semantic differential) sa Gawain 1. Mga gabay na tanong: a. Gaano kadalas ipinakikita ng iyong kamag-aral ang kanyang pagkamasunirin? b. Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit may mga pagkakataong hindi niya ito naipakikita ng madalas o hindi niya ito naipakikita? Sabihin sa mga mag-aaral na muling bumalik sa kanilang pangkat upang mag-isip ng iba pang paraan upang maipakita ang pagiging masunurin. Bigyan diin din na maipakita nila ang mabuting maibubunga nito. Bigyan sila ng 5-7 minuto upang ito ay pag-usapan at kung sa paanong paraan nila ito ipakikita (halimbawa: role play, patula, etc.). Ipaalala na ang kanilang palabas ay tatagal lamang ng isa hanggang dalawang minuto. 2. Talakayin ang mensahe ng bawat pangkat (Iminumungkahi na talakayin agad ang ipinakita ng bawat pangkat.) 3. Bigyan ng sapat na oras ang mga mag-aaral upang sagutan ang Gawain 2, Gawain 3, at Gawain 4. Talakayin ang mga sagot. 4. Batay sa mga gawain, gabayan ang mga mag-aaral na masabi ang kahalagahan ng pagiging masunurin. ISAPUSO 1. Gabayan ang mga bata na maunawaan ang nakasulat sa TANDAAN. 2. Bigyan ng pagkakataon ang klase na pag-isipan at pagnilayan ang nilalaman nito.
 4. 4 3. Hikayating isulat o iguhit nila sa kanilang kuwaderno ang isang bagay na kanilang gagawin pag-uwi nila sa kanilang tahanan upang maipakita nila ang kanilang pagiging masunurin. ISABUHAY 1. Kung may oras pa, ipagawa ang gawain sa klase o gawin itong takdang- aralin. 2. Tumawag ng ilang mag-aaral upang ibahagi ang kanilang ginagawa (Isapuso, Gawain 3) na nagpapakita ng pagiging masunurin. SUBUKIN 1. Pasagutan ang Gawain 1 hanggang Gawain 5 sa mga bata. 2. Pag-usapan ang kanilang mga sagot. ARALIN 2: Pagpapahalaga sa Pagpapanatili sa Kaayusan at Kapayapaan Iminumungkahi ang sumusunod na tanong bilang patnubay sa pagtuturo ng araling ito. Mga patnubay na tanong: 1. Ano sa inyong palagay ang kahulugan ng kaayusan at kapayapaan? 2. Bakit mahalaga ang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa loob ng tahanan? 3. Paano mo makakamit at mapapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa loob ng inyong tahanan? ALAMIN 1. Ipaalam sa mga bata na may kaibigan kang may suliranin. Itanong sa kanila kung maaari bang tulungan nila ang kaibigan mo. Ipaskil ang manila paper sa pisara at sabihing makinig silang mabuti sa babasahin mong liham mula sa iyong kaibigan.
 5. 5 2. Itanong ang sumusunod: a. Bakit ginabi sa pag-uwi ang magkapatid? b. Bakit sumama ang loob ni Rufo sa kanyang kambal? c. Ano ang nakaipit sa aklat ni Rufo? d. Ano ang nilalaman ng sulat? 3. Sabihin sa mga mag-aaral na humanap ng kapareha at pag-usapan ang kanilang opinyon sa suliranin ni Rufo. Bigyan sila ng 2-3 minuto. Mga gabay na tanong: a. Ano ang dapat gawin ni Rufo? b. Dapat ba niyang patawarin ang kanyang kambal? Bakit? 4. Tumawag ng ilang mag-aaral upang ibahagi sa klase ang kanilang sagot. 5. Itanong sa klase kung sila ang kapatid ni Rufo, ano ang kanilang dapat gawin matapos siyang patawarin? ISAISIP 1. Iugnay ang mga sagot ng mag-aaral sa talakayan tungkol sa suliranin ni Rufo. Mga gabay na tanong: a. Ano ang iyong gagawin kung may nakasakit ng iyong damdamin? Bakit? Mahal kong _______ (Pangalan ng guro), Hindi kami nakauwi sa takdang oras kahapon. Ito po kasing aking kambal, nakipaglaro pa ng patintero pagkatapos ng klase. Hayan, pati tuloy ako ay napagalitan ng nanay. Hindi ko naman kasalanan iyon, hindi po ba? Kaya mula kagabi ay hindi ko na siya kinikibo. Kanina, narinig ko siya. Sinabi niya sa nanay ang nangyari. Pagkatapos, nakita ko ang sulat na inipit niya sa aking aklat. Nagso- sorry po siya sa akin pero masama pa rin ang aking loob. Patatawarin ko na po ba siya? Ano po ang aking gagawin? Sana po ay matulungan ninyo ako. Salamat po. Umaasa, Rufo
 6. 6 b. Kung ikaw naman ang nakasakit ng damdamin ng iba, ano naman ang iyong gagawin? Bakit? c. Ano ang pakiramdam kung ikaw ay tumatanggap ng kapatawaran? Kung ikaw ang nagpapatawad? d. Bakit mahalaga ang magpatawad? 2. Gabayan ang mga mag-aaral sa pagtalakay ng kahalagahan ng pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa loob ng tahanan. Gabay na tanong: a. Ano ang mangyayari kung lahat ng mga kasapi ng mag-anak ay nagkakasundo? Isulat sa pisara ang kanilang mga sagot. Halimbawa: magiging masaya ang lahat, maiiwasan ang away 3. Batay sa kanilang mga sagot, gabayan ang mga mag-aaral upang maibigay nila ang kahulugan ng kaayusan at kapayapaan. Isulat ito sa pisara. 4. Pangkatin ang klase sa _____. Sabihin sa klase na mag-isip ng mga paraan upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa loob ng tahanan. Ipasulat ang mga ito sa manila paper. Ipaalala ang mga tuntunin sa pangkatang gawain. Bigyan sila ng limang minuto sa pagtalakay at paghahanda sa kanilang presentasyon. Gabayan sila sa pagsulat ng kanilang mga sagot. 5. Hayaang ibahagi sa klase ng bawat pangkat ang kanilang presentasyon. Iminumungkahi na talakayin agad ang mga sagot ng bawat pangkat bago talakayin ang sa susunod na pangkat.) 6. Pagkatapos makapaglahad lahat ng pangkat, hikayatin pa ang mga mag- aaral na magbigay ng iba pang paraan upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Gabayan ang mga bata sa iba pang halimbawa na makikita sa diyalogo na nasa yunit . Hikayatin silang magpaliwanag. ISAGAWA 1. Bigyan ng sapat na oras ang mga mag-aaral upang sagutan ang Gawain 1, 2, 3, at 4. 2. Talakayin ang sagot ng mga bata.
 7. 7 Susundin ko ang mga tuntunin sa bahay. ISAPUSO 1. Gabayan ang mga mag-aaral na lubos na maunawaan ang nakasulat sa TANDAAN sa yunit. 2. Bilang karagdagang gawain, ipaskil ang sagisag ng kapayapaan (kalapati o dove) sa gitna ng pisara. Itanong kung ano ang kanilang ideya sa isinasagisag nito. Kung wala silang ideya, sabihin kung ano ang sinasagisag nito. 3. Pangkatin ang mga bata. Pagkatapos, bigyan ang bawat pangkat ng manila paper at ipasulat ang kanilang maaaring gawin / ginagawa upang makamit at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa loob ng tahanan. Halimbawa: Isulat / iguhit sa manila paper ang mga ito. Sa paligid ay isusulat naman ng mga mag- aaral ang kanilang mga sagot. 4. Pagkatapos na makagsulat ang mga bata, sabihing ibahagi naman sa ibang pangkat ang kanilang ginawa. 5. Hayaang pagnilayan ng mga bata ang kanilang ginawa. Maaaring ipaskil ang mga ito sa isang sulok ng silid aralan o itabi upang maiugnay sa pagtalakay sa pagdiriwang ng United Nations. Iiwasan ko ang maiinggit sa aking kapatid.
 8. 8 ISABUHAY Ipagawa ang Gawain 1. Ipabahagi sa klase ang kanilang napiling simbolo ng kapayapaan. Bigyan ng pagkakataon ang mga bata na ipakitai kung ano ang napili nilang simbolo at bakit nila pinili ito. SUBUKIN 1. Pasagutan ang Gawain 1, 2, 3, at 4. 2. Talakayin ang sagot ng mga bata sa iba’t ibang gawain. ARALIN 3: Pagkalinga sa Kapaligiran Upang maisakatuparan ang adhikaing ito, iminumungkahi ang sumusunod na tanong bilang patnubay sa pagtuturo sa araling ito. Mga patnubay na tanong: 1. Ano sa inyong palagay ang kahulugan ng kapaligiran? 2. Bakit mahalaga na mapangalagaan ang kapaligiran? 3. Magbigay ng mga paraang iyong ginagawa upang mapangalagaan ang iyong kapaligiran. ALAMIN 1. Sabihin sa mga mag-aaral na maglabas ng isang bagay mula sa kanilang bag o bulsa na sa kanilang palagay ay maituturing nilang basura. 2. Bigyan ang bawat isa ng kopya ng KWL chart (o pakopyahin ang KWL chart). Ipaliwanag ang mga bahagi nito. Ano ang aking nalalaman? Ano ang nais ko pang malaman? Ano ang aking nalaman? 3. Ipasulat sa unang kolum kung ano ang alam nila tungkol sa salitang basura. 4. Ipagtambal ang mga mag-aaral at talakayin ang kanilang sagot. Bigyan sila ng 2-3 minuto.
 9. 9 5. Tumawag ng mga mag-aaral na magbabahagi ng kanilang sagot. 6. Itanong sa mga-aaral kung ano pa ang nais nilang malaman tungkol sa basura. Ipasulat ito sa ikalawang kolum. Bigyan sila ng 2-3 minuto. 7. Sabihin sa mga mag-aaral na ibahagi sa kanilang kapareha ang kanilang sagot. 8. Tumawag ng ilang mag-aaral upang ibahagi sa klase ang kanilang napag- usapan. 9. Sabihin na itabi muna ang kanilang KWL chart. Balikan ito matapos ang pagtalakay sa aralin ukol sa pagkalinga sa kapalilgiran. ISAISIP 1. Dalhin ang mga mag-aaral sa halamanan ng paaralan at hayaang silang magmasid sa paligid. Hikayating gamitin nila ang kanilang limang senses. Bigyan sila ng tatlong minuto. 2. Matapos ang kanilang pagmamasid, hikayatin ang mga mag-aaral na sabihin ang kanilang mga naobserbahan. Hayaang ilarawan nila ang mga ito. 3. Isulat ang kanilang mga sagot sa pisara. Hayaang sila ang magsabi na ang lahat ng ito ay makikita sa kanilang paligid. Gabayan ang mga mag- aaral na ibigay ang kahulugan ng kapaligiran. Halimbawa: Gumuhit ng bata sa gitna at sa paligid niya ay isulat ang mga sagot ng mag-aaral. 4. Pangkatin ang mga bata. Tatalakayin ng bawat pangkat ang sumusunod na konsepto: a. Bilang isang kasapi ng mag-anak, paano mo mapangangalagaan ang kapaligiran ng inyong tahanan? b. Bakit mahalagang mapangalagaan ko ang aming kapaligiran? Bigyan sila ng 10 minuto sa pagtalakay at paghahanda sa kanilang presentasyon – role play, patula, atbp. at 2-3 minuto lamang ang ilalaan nila para sa presentasyon. Ipaalala ulit ang mga alituntunin sa pagsasagawa ng pangkatang gawain.) 5. Presentasyon ng bawat pangkat
 10. 10 (*Iminumungkahi na talakayin agad ang mensahe ng bawat pangkat. Isulat ito sa pisara.) 6. Matapos ang lahat ng presentasyon, ibaling ang pansin ng mga mag-aaral sa mga isinulat sa pisara. (Halimbawa: Gumawa ng dalawang kolum gaya ng nasa ibaba. Itatapon ang basura sa tamang lalagyan Mapapanatiling malinis ang paligid Isasara ang ilaw kung di ginagamit Makakatipid ng kuryente 7. Gabayan ang mga mag-aaral upang sa kanila maggaling kung ano ang heading na ilalagay sa una at ikalawang kolum. Gabay na tanong: Ano ang isinasaad ng mga nakasulat sa unang kolum? Sa ikalawang kolum? Inaasahang sagot: Mga paraan sa pagkalinga sa kapaligiran Epekto ng gawaing ito sa kapaligiran 8. Talakayin ang iba pang mahahalagang konseptong nasa yunit. 9. Balikang muli at talakayin ang ikatlong kolum ng KWL chart. ISAGAWA 1. Bigyan ng sapat na oras ang mga mag-aaral na gawin ang iba’t ibang gawain. 2. Talakayin ang mga sagot sa bawat gawain. ISAPUSO 1. Gabayan ang mga bata na maunawaan ang nakasulat sa TANDAAN. 2. Bigyan ng pagkakataon ang klase na pag-isipan at pagnilayan ang nilalaman nito.
 11. 11 ISABUHAY 1. Pag-usapan ang mga sitwasyon na nasa yunit upang maunawaan ng mga bata ang kanilang gagawin. 2. Gabayan ang mga bata habang sinasagutan ang gawain. 3. Ipaliwanag kung ano ang gagawin ng nanay o tatay sa kanilang sagot sa gawain. SUBUKIN 1. Gabayan ang mga bata sa pagsagot ng Gawain 1, 2, 3, 4 at 5. 2. Pag-usapan ang kanilang mga sagot sa bawat gawain.
 12. 12 CULMINATING ACTIVITY Sa mga gawaing ito ay binibigyang-diin ang mga konseptong tinalakay sa Aralin 1, 2, at 3. I. Bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral upang magawa nila ang bookmark na matatagpuan sa yunit. Ito ay maaaring ibigay nila sa isang tao na kanilang nasaktan ang damdamin. Ang mga ito, kasama ng mga ginawa nilang mga gamit na ni-recycle ay maaaring isama sa exhibit sa Earth Day Celebration. II. Maglaro Tayo Gumawa ng isang board game gamit ang isang manila paper at pentel pen katulad ng nasa ibaba. Layunin: Makarating mula sa starting line hanggang sa finish line. Kung sino sa mga manlalaro ang unang makarating sa finish line ay siyang itatanghal na panalo. Bilang ng manlalaro: 2 hanggang 5 Mga kailangan: 2 – 5 tansan (bilang pamato), 1 dice Paraan: 1. Maglalaro muna ng “gunting-papel-bato” upang malaman ang pagkakasunod-sunod ng maglalaro. 2. Ihahagis ng unang manlalaro ang dice upang malaman kung ilang hakbang ang kanyang gagawin. Maaring sumulong o manatili sa kinalalagyan ang pamato ayon sa bilang na makikita sa dice. 3. Susunod na maglalaro ang ikalawang bata at gagawin ang mga naunang hakbang hanggang matapos ang laro. Mga nilalaman ng board game: Paalala: Maaaring i-modify / simplify sa pamamagitan ng pagdagdag ang mga kahon. 1. Humingi ako ng paumanhin sa aking nanay. (3 hakbang pasulong) 2. Maingay kaming naglaro ng aking kapatid kahit alam naming natutulog pa ang tatay. (5 hakbang pabalik) 3. Tumulong akong magtanim ng mga bulaklak sa bakanteng lote ng aming bakuran. (2 hakbang pasulong)
 13. 13 4. Nang aking marinig ang tawag ng lolo ay agad akong sumagot. (1 hakbang pasulong) 5. Padabog akong sumunod sa utos ni Tatay. (Bumalik sa starting line.) 6. Hindi ko kinibo ang tiyo dahil si Kuya lang ang ibinili niya ng bagong laruan. Kaarawan kasi ni Kuya. (3 hakbang pabalik) 7. Gumawa ako ng lalagyan ng aking mga gamit tulad ng gunting, ruler, at lapis mula sa lumang kahon ng sapatos. (3 hakbang pasulong) 8. Binato naming magkakapatid ang mga ibon sa aming bintana. (2 hakbang pabalik) 9. Palagi akong nagpapaalam sa nanay kung hindi ako makakauwi sa oras. (2 hakbang pasulong) 10. Hinahayaan kong nakabukas ang telebisyon kahit na ako ay naglalaro. (manatili) 11. Ginagamit ko ang bag ni Ate kahit walang paalam. (3 hakbang pabalik) 12. Kung sira ang aming gripo ipinapaalam ko sa tatay. (2 hakbang pasulong) 13. Gumagamit ako ng malinis na tubig sa paglilinis ng aking mga laruan kahit may tubig mula sa pinagbanlawan ng mga damit. (manatili) 14. Umaalis ako sa bahay kapag alam kong maglilinis na kami ng aming silid ni Kuya. (3 hakbang pabalik) 15. Sa pagtatapon ng basura ay nilalaro ko ito ng parang basketball. (2 hakbang pabalik) Mga Mungkahi: 1. Maaring gumawa ng 4 na board game para sa apat na pangkat. Maaari rin naming hikayatin ang mga bata na gumawa ng sarili nilang board game. Matapos laruin ang kanilang board game ay maaaring makipagpalitan sa ibang pangkat. 2. Ipaalala ang mga alituntunin sa paglalaro. (Halimabawa: Maglaro nang tapat. Bigyan ng pagkakataon ang lahat upang makapaglaro.)
 14. 14 START Humingi ako ng paumanhin sa aking nanay. (3 hakbang pasulong) Maingay kaming naglaro ng aking kapatid kahit alam naming natutulog pa ang tatay. (5 hakbang pabalik) Tumulong akong magtanim ng mga bulaklak sa bakanteng lote ng aming bakuran. (2 hakbang pasulong) Nang aking marinig ang tawag ng lolo ay agad akong sumagot. (1 hakbang pasulong) Padabog akong sumunod sa utos ng ate. (2 hakbang pabalik) FINISH
 15. 15 Yunit IV PANANALIG SA PANGINOON KABUUANG PANANAW Likas sa mga Pilipino ang pagkakaroon ng matibay na pananalig sa Panginoon gayundin ang matatag na pananampalataya. Bagama’t may iba‘t ibang paniniwala at pamamaraan ng pagsamba, hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay palaging nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Bunga ng matatag na pananalig, may pag-asang taglay ang bawat isa na nagbibigay ng lakas ng loob upang harapin ang anumang problema na dumarating sa buhay. Isa sa magagandang katangian ng mga Pilipino ay ang kakayahang bumangon mula sa isang trahedya o sakuna. Nagagawa ng mga Pilipinong makapagsimulang muli taglay ang pag-asa na may mas magandang nakalaan sa kinabukasan. Dulot ito ng ating positibong pananaw sa buhay. Ang mga katangiang ito na nagbibigay kahulugan sa pagiging maka- Diyos ng mga Pilipino ang siyang paksa ng mga araling tatalakayin sa yunit. Sa murang edad ng mga mag-aaral, nais makamit ng yunit 4 ang sumusunod na mga layunin:  Magkaroon ng kamalayan sa paraan ng pananalig sa Panginoon.  Maipakita ang kakayahang magpasalamat sa mga biyayang tinatamasa.  Makapagbigay ng iba’t ibang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon.  Malaman ang iba’t ibang paniniwala tungkol sa Dakilang Lumikha at igalang ang mga paniniwalang ito.  Maunawaan ang kahalagahan ng pag-asa at positibong pananaw sa buhay. Iminumungkahi na ang yunit na ito ay hatiin at ituro sa loob ng sampung linggo (10 weeks). Sa yunit na ito, pagtuunan ng pansin ang sumusunod na mga tanong na magiging gabay sa pagtalakay ng mga konseptong ituturo sa mga araling nakapaloob dito. MGA GABAY NA TANONG 1. Ano ang konsepto ng pananalig at pananampalataya sa Panginoon? 2. Ano-ano ang mga paniniwalang may kinalaman tungkol sa Dakilang Lumikha? 3. Ano-ano ang mga paraan ng isang tao upang makipag-ugnayan sa Panginoon?
 16. 16 4. Ano ang pag-asa? Paano ito nakatutulong upang magkaroon ng positibong pananaw ang isang tao? Ano ang kahalagahan nito sa pagharap sa bawat problemang dumarating sa ating buhay? ARALIN 1: Pananampalataya sa Panginoon ALAMIN 1. Sandaling pasagutan sa mga bata ang mga tanong tungkol sa larawan. Magkaroon ng maikling talakayan tungkol sa kanilang mga sagot. Bigyan ng pagkakataon ang mga batang maibahagi ang kanilang mga sagot. Itanong sa mga bata ang sumusunod: a. Ano ang iyong naisip at naramdaman habang sinasagot ang mga tanong? b. Ano ang masasabi mo sa sagot ng iyong kaklase? c. Mayroon bang pagkakatulad o pagkakaiba ang inyong mga sagot? 2. Gabayan ang mga bata na maibigay ang buod ng mga sagot. Matapos nito, ituon ang atensyon ng mag-aaral sa mga layunin ng aralin. ISAISIP 1. Pag-aralan ang mga larawan at pag-usapan ang tungkol dito. 2. Bigyang diin ang kahulugan ng pagpapala o biyaya. Hikayatin ang mga mag-aaral na magbigay pa ng mga halimbawa ng mga pagpapala o biyayang natatanggap nila at ng kanilang pamilya araw-araw. Maaaring isulat ang sagot ng mga bata sa pisara upang maging konkreto ang konsepto at halimbawa nito. Itanong sa mga bata ang sumusunod: a. Ano ang inyong nararamdaman kung kayo ay nakakatanggap ng mga biyaya? b. Ano ang dapat gawin ng isang taong binigyan ng maraming pagpapala? 3. Bigyang-diin sa talakayan ang kahalagahan ng pagpapasalamat sa mga biyayang natatanggap maliit man o malaki. 4. Ipaliwanag sa mga bata kung ano ang kahulugan ng mga mithiin na nais makamit ng isang tao. Bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na makapagbigay ng kanilang mga mithiin sa buhay. Tanungin ang mga bata kung paano nila ito makakamit.
 17. 17 5. Ipaliwanag ang kahulugan ng pananalangin o pagdarasal. Tanungin ang sumusunod: a. Sino sa klase ang marunong manalangin? b. Sino ang nagturo sa inyong manalangin? c. Kailan naman kayo nananalangin? d. Ano ang inyong hinihiling tuwing kayo ay nananalangin? e. Sino ang inyong kinakausap kung kayo ay nananalangin? 6. Basahin nang sabay-sabay ang huling talata na nakapaloob sa nilalaman ng ISAISIP. Bigyang diin ang kahalagahan ng pasasalamat sa Panginoon at ang pananalig sa Panginoon. Ituon din ang atensyon ng mga bata sa iba’t ibang paraan kung paano magpapasalamat sa mga biyayang tinatamasa. ISAGAWA 1. Gawin nang tahimik ang unang gawain. Maglaan ng sapat na oras upang masagutan ito ng mga bata. 2. Matapos nito, gabayan ang mag-aaral upang maisagawa ng klase ang susunod na gawain. Hayaan ang mga bata na makapagbahagi ng kanilang sagot sa kanilang kapareha. Bigyan sila ng oras upang masagutan ang hinihingi sa gawain. 3. Talakayin ang sagot ng bawat pares. Pagtuunan ng pansin ang kanilang sagot at palawigin pa ang mga ito sa pagbibigay ng mga halimbawa at tanong. 4. Pasagutan sa mga bata ang Gawain 2. Isa-isahin ang sagot ng klase. Ipaliwanag ang kahalagahan ng paghihintay sa tugon sa mga panalangin. 5. Gawin ang huling Gawain – Gawain 3. Talakayin ang sagot ng mga bata. Magbigay ng maikling buod mula sa kanilang mga ginawa. Maaaring ilagay ang buod sa isang kartolina at ipaskil ito sa bulletin board upang makita at maalala ng mga bata ang napag-aralan. ISAPUSO Gabayan ang mga bata na masabi ang buod ng aralin na nakasulat sa TANDAAN.
 18. 18 ISABUHAY 1. Tingnan ang larawan ng treasure box. Itanong sa mga bata kung ano ang nilalaman ng isang treasure box? Mahalaga ba ang mga bagay na inilalagay dito? 2. Sabay-sabay basahin ang panuto ng gawain. Bigyan ng sapat na oras ang mga bata upang maiguhit nila ang mga bagay na nais nilang pasalamatan. 3. Paalalahanan ang mga bata na sa susunod na sila’y manalangin, huwag kalimutang banggitin ang kanilang mga iginuhit. SUBUKIN 1. Sagutan ang pagsubok na gawain. 2. Markahan ang gawa ng mga bata. Talakayin ang kanilang mga sagot. 1. 2. 3. 4. 5.
 19. 19 ARALIN 2: Paggalang sa Paniniwala ng Iba ALAMIN 1. Pag-aralan ang mga larawan at hayaang tukuyin ng mga mag-aaral kung ano ang mga gusaling ito. 2. Magkaroon ng malayang talakayan tungkol sa mga larawan. Itanong sa mga bata ang sumusunod: a. Sino ang pumunta sa mga gusaling nasa larawan? b. Kailan kayo pumupunta at gaano kadalas kayo pumunta sa lugar na ito? c. Ano ang ginagawa mo at ng iyong pamilya sa lugar na ito? ISAISIP 1. Basahin at talakayin ang nilalaman ng unang gawain. Magpakita ng iba’t ibang larawan ng mga taong nasa simbahang Katoliko, Iglesia ni Cristo, Protestante, at Islam. Isa-isahin ang mga pagkakatulad at pagkakaiba ng mga paniniwalang ito. 2. Tanungin ang klase kung sino sa kanila ang nabibilang sa mga relihiyong ito. Alamin sa mga bata kung ano pa ang kanilang alam tungkol sa paniniwala ng mga nasabing relihiyon. 3. Isa-isahin ang mga larawan na nagpapakita ng paggalang sa iba’t ibang paniniwala. Talakayin ang kahalagahan ng paggalang sa paniniwala ng ibang tao. 4. Magbigay pa ng mga sitwasyong nagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng iba. 5. Hikayatin ang mga bata na magbigay ng sarili nilang pamamaraan ng pagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng iba. ISAGAWA 1. Basahin at ipaliwanag ang Gawain 1. Bigyan ng oras na magbahaginan ng sagot ang magkakaklase. Gabayan ang mga bata sa gawaing ito. 2. Ipaliwanag ang Gawain 2. 3. Sagutin ang tanong sa Gawain 3. Magkaroon ng malayang talakayan. Hikayatin ang bawat mag-aaral na magbigay ng sariling opinyon. Ipagawa
 20. 20 ang Gawain 3. Bigyan ng sapat na oras ang mga mag-aaral upang gawin ito. 4. Magkaroon ng pangkatang gawain. Hatiin ang klase sa pangkat na may limang miyembro. Hayaan ang mga batang pumili ng kanilang lider. Bigyan ng pagkakataon ang mga batang maibahagi ang kanilang sagot sa kanilang pangkat. Himukin ang mga lider na ibahagi ang napag-usapan ng kanilang pangkat sa buong klase. ISAPUSO Basahin nang sabay-sabay ang nilalaman ng TANDAAN. ISABUHAY 1. Magbalik tanaw sa mga natutunan sa araling ito. Hikayatin ang mga bata na isa-isahin ang kanilang mga natutunan at isulat ito sa pisara. 2. Pasagutan ang gawain. Maaaring makatulong ang kanilang mga sagot na nakasulat sa pisara. 3. Tumawag ng mag-aaral na maaring magbasa ng natapos na gawa. 4. Ipaliwanag sa klase ang kahalagahan ng isang kasunduan. Sabihin ang kahalagahan ng lagda sa isang kasunduan. Ipakita ang isang halimbawa ng kasunduan o pangako na nakasulat sa yunit. Kumpletuhin ang gawain na “Pangako ng Paggalang sa Paniniwala ng Iba.” Tumawag ng mga mag-aaral na magbabasa ng kanilang isinulat. SUBUKIN 1. Pasagutan ang binigay na gawain. 2. Markahan ang gawa ng mga bata. Magkaroon ng maikling pagtalakay sa kanilang mga sagot. 1. 2. 
 21. 21 3. 4. 5. Aralin 3: Pagkakaroon ng Pag-asa Panimula 1. Paupuin ang klase ng pabilog. Magkuwento tungkol sa isang batang dumaranas sa iba’t ibang uri ng problema ngunit hindi nawalan ng pag- asa. a. Maaaring humanap ng mga kuwentong pambata na nakalathala. Ilang maaaring halimbawa ang sumusunod: • “Xilef” ni Augie Rivera - tungkol sa isang batang dyslexic o nahihirapang magbasa. Nagpursige ang bata upang matutong bumasa. • “Pambihirang Buhok ni Raquel” ni Luis Gatmaitan - tungkol sa isang batang may kanser pero nananatiling maganda ang pagtingin sa buhay. b. Maaaring bumuo ng sariling kuwento. Gumamit ng mga larawan upang maging kaiga-igaya ang pakikinig ng mga bata sa kuwento. Ilang maaaring paksa ng kuwento ang sumusunod: • Isang batang nangangarap maging first honor sa klase para matuwa ang kanyang mga magulang. Pero hindi niya ito nakamit sa unang quarter. Nag-aral pa siya nang mas mabuti para mas tumaas ang kanyang grado. • Isang bata na natalo sa isang contest. Tinutukso siya ng kanyang mga kaibigan. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Pinaghandaan niya ang susunod na contest. 
 22. 22 2. Pag-usapan ang kuwento. Tanungin ang mga bata kung ano ang tingin nila sa pangunahing tauhan. 3. Pagkuwentuhin ang mga bata ng kanilang karanasan kung saan may bagay silang gustong-gusto ngunit hindi nila agad ito nakuha. Tanungin sila kung ano ang ginawa nila sa mga pagkakataong iyon? 4. Bilang pagpapayaman sa mga kuwento ng karanasan, maaaring ipasagot sa kanila ang unang gawain sa Yunit 4, Aralin 3. Pag-usapan ang mga sagot ng mga bata. 5. Ipakilala sa kanila ang salitang pag-asa sa pamamagitan ng mga kuwento ng bawat isa. Alin sa mga pangyayari / kuwento ang nagpapakita ng isang batang hindi nawawalan ng pag-asa? 6. Hayaan ang mga bata na bumuo ng sariling pakahulugan sa pag-asa. Ipunin ang mga terminong iuugnay ng mga bata sa salitang pag-asa. Tulungan ang klase na makabuo ng sariling kahulugan ng pag-asa. ISAISIP 1. Magpakita ng mga larawan sa mga bata. Maaaring gumamit ng mga larawang galing sa dyaryo o internet. a. Unang ipakita ang mga larawan tungkol sa mga kalamidad. Ang mga ito ay maaaring pamayanang nasalanta ng bagyo, lindol, pagputok ng bulkan, sunog, at iba pa. b. Sunod na ipakita ang mga malulungkot na taong biktima ng mga kalamidad. c. Huling ipakita ang larawan ng mga taong nakabangon mula sa pagkalugmok. Piliin ang mga larawang may nakangiting mga bata at mga larawan ng pagtutulungan. 2. Mula sa mga ipinakitang larawan, bigyang-diin ang dalawang imahe: isang positibo o may pag-asa at isang negatibo o walang pag-asa. Hilingin sa mga bata na pagkumparahin ang mga larawan. 3. Talakayin sa klase ang ISAISIP. Gumamit ng mga karaniwang karanasan ng mga bata sa pagtalakay ng pagpapamalas ng pagiging positibo o may pag-asa. 4. Maaaring ipangkat ang mga bata at magpagawa ng poster na magpapakita ng kanilang sariling interpretasyon sa isang batang may pag- asa.
 23. 23 ISAGAWA 1. Ipagawa sa mga bata ang Gawain 1. Iugnay ang kanilang sagot sa gawain sa ALAMIN. 2. Ipagawa ang Gawain 2. Tiyaking may sapat na oras ang mga bata upang makapag-isip ng kanilang isasagot. Hayaang maghanap ang mga bata ng kanilang kapareha. Bigyan sila ng pagkakataong maibahagi sa isa’t isa ang kanilang isinulat. Tumawag ng ilang mag-aaral na nais magbahagi ng kanilang napag-usapan sa buong klase. 3. Talakayin ang mga sagot. Pumili ng mga mag-aaral na magbabahagi ng kanilang sagot sa mga partikular na sitwasyon. ISAPUSO 1. Hayaan ang mga mag-aaral na magbahagi ng kanilang natutuhan tungkol sa pagkakaroon ng pag-asa. Maaari nila itong iguhit sa malinis na papel. 2. Gabayan ang mga bata na maibigay ang buod ng mga natutuhan na nakasulat sa TANDAAN. 3. Bilang pagpapayaman, maaaring ipangkat ang mga bata. Bigyan sila ng partikular na sitwasyon at hayaan silang isadula ang kanilang gagawin sa bawat pangyayari. ISABUHAY 1. Ipabigkas sa klase ang tula sa ISABUHAY. PAG-ASA Sa bawat pagsubok sa ating buhay, Pag-asa sa puso ay palaging taglay, Sa puso mo ito ay ‘wag kalimutan, Lakas at tibay ng loob ay makakamtan. Ang bawat problema ay dapat harapin, Ng may pag-asa at tiwala sa Panginoon, Pangarap sa buhay ay iyong kakamtin, Dulot ng pag-asa na nasa puso natin.
 24. 24 2. Lapatan ng aksyon upang maging mas kaaya-aya ang tula. 3. Maaaring pag-usapan ang nilalaman ng tula at hingin ang opinyon ng mga bata ukol dito. 4. Bilang pagpapayaman, maaari ring tanungin ang pangarap ng mga bata. Ano ang gusto nilang maging paglaki? Tanungin din kung ano-ano ang sa palagay nilang kailangan nilang gawin upang maabot ang kanilang pangarap. Paano kung may mga hadlang? Magbigay ng halimbawa ng mga hadlang na maaaring lutasin ng mga bata. SUBUKIN 1. Bilang pagtataya sa mga natutuhan ng mga mag-aaral, ipasagot ang gawain. 2. Itama ang gawa ng mga bata. Magkaroon ng maikling pagtalakay sa kanilang mga sagot. CULMINATING ACTIVITY Sa pagtatapos ng yunit na ito, magkakaroon ng mga lagumang gawain ang mga bata. Maaring gawin ang sumusunod: 1. Mini-Field Trip Bumisita sa mga simbahan na malapit sa pamayanan at maaring puntahan. Gabayan ang mga bata sa kanilang pagmamasid sa simbahan. Hikayatin ang mga batang isulat o iguhit ang kanilang mga nakita sa kanilang mga simbahang napuntahan. 2. My Heart’s Prayer Sa pagdiriwang ng Araw ng mga Puso, gumawa ng isang art activity. Bigyan ang mga bata ng art paper na hugis puso. Gabayan ang klase sa pagsulat ng kanilang mga panalangin sa loob ng art paper. Bigyan ng pagkakataon ang mga batang disenyuhan ang kanilang puso. Talian ang mga ito at isabit sa isang sulok ng silid-aralan. 3. Faith Corner Himukin ang mga batang interbyuhin o tanungin ang kanilang mga magulang ukol sa kanilang paniniwalang panrelihiyon. Matapos nito, bigyan ang mga bata ng bond paper. Hayaan ang mga batang iguhit
 25. 25 at kulayan ang mga paniniwalang ibinahagi ng kanilang mga magulang. Hikayatin ang mga batang magsulat ng isang pangungusap na nagpapaliwanang ng kanilang gawa. Ipaskil ang kanilang mga natapos na gawa at lagyan ito ng pamagat na Faith Corner. 4. Umawit, Sumayaw, Magpasalamat Hatiin ang klase sa tatlong pangkat. Bigyan ang bawat pangkat ng awiting papuri sa Diyos. Ituro ang lyrics ng awitin at hayaan ang mga batang gumawa ng kanilang sariling galaw na ilalapat sa awiting naibigay sa kanila. Bigyan ng sapat na oras makapag-ensayo ang mga bata. Magkaroon ng maikling programa sa loob ng silid-aralan at bigyan ng pagkakataon ang mga batang ipakita ang kanilang presentasyon.
Anzeige