Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ΕΘΙΜΑ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

ΕΘΙΜΑ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

 1. 1. ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
 2. 2. ΣΑ ΔΘΙΜΑ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ ΢ΣΟΝΚΟ΢ΜΟ Κέγεηαη πωο νη παξαδόζεηο είλαη απιά νη αλακλήζεηο ηνπ παξειζόληνο, όκωο πνηνο κπνξεί λα απνθνπεί εληειώο από ηηο ξίδεο ηνπ; Ιαλείο. Έηζη ινηπόλ ζηηο κέξεο καο νινέλα θαη πεξηζζόηεξα δεπγάξηα πνπ απνθαζίδνπλ λα ελώζνπλ ηε δωή ηνπο κε ηα ηεξά δεζκά ηνπ γάκνπ, επέιεμαλ είηε ν γάκνο ηνπο λα ηειεζζεί ζηνλ ηόπν θαηαγωγήο ηνπο, είηε λα γίλεη πηνζεηώληαο ήζε θαη έζηκα ηεο πεξηνρήο πνπ πξνέξρεηαη ε νηθνγέλεηα ηνπο.
 3. 3. ΣΑ ΔΘΙΜΑ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ ΢ΣΗΝ ΑΥΡΙΚΗ ΢ηηο Αθξηθαληθέο ρώξεο ε λύθε θξαηά ζθηρηά ην ρέξη ηνπ ζπδύγνπ ηεο θαη πεξπαηνύλ καδί θαηά κήθνο ηνπ δηαδξόκνπ ζηελ ηνπνζεζία όπνπ ηειείηαη ην κπζηήξην. Σαπηόρξνλα ηα ηακπνύξια παίδνπλ δπλαηή κνπζηθή θαη νη πξνζθεθιεκέλνη δέλνπλ ηα ρέξηα ηεο λύθεο, ε νπνία θνξά ζηα καιιηά ηεο κηθξά θνρύιηα ωο ζύκβνια γνληκόηεηαο, κε ηνπο θαξπνύο ηνπ γακπξνύ κε θνκκέλν γξαζίδη, δεζκά πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην μεθίλεκα ηεο θνηλήο ηνπο δωήο.
 4. 4. ΣΑ ΔΘΙΜΑ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ ΢ΣΗΝ ΙΝΔΙΑ Σα ινπινύδηα πάληα έπαηδαλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηνπο ηλδηθνύο γάκνπο. Η επηθξαηνύζα παξάδνζε ε νπνία δηαζθαιίζηεθε πεξλώληαο από γεληά ζε γεληά, ζέιεη ηνλ αδεξθό ηεο λύθεο , θαηά ηελ αλάγλωζε ηωλ όξθωλ ηνπο θαη ζην ηέινο ηεο ηειεηήο λα ηνπο ξαληίδεη κε ξνδνπέηαια.
 5. 5. ΣΑ ΔΘΙΜΑ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ ΢ΣΟ ΒΔΛΓΙΟ Ληα πνιύ γιπθηά παξάδνζε εδώ θαη ρξόληα ιακβάλεη ρώξα ζην Βέιγην. Η νηθνγέλεηα ηεο λύθεο παίξλεη έλα καληήιη θεληεκέλν κε ην όλνκα ηεο ην νπνίν ην θξαηάεη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο γακήιηαο ηειεηήο θαη κεηά ην ηέινο ηνπ κπζηεξίνπ ην αθήλνπλ ζην παηξηθό ζπίηη ηεο λύθεο λα επηδεηθλύεηαη ζε πεξίνπηε ζέζε, θπξίωο θξεκαζκέλν ζηνλ ηνίρν κέρξη ηνλ επόκελν γάκν ηεο νηθνγελείαο, όπνπ πιένλ αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηεο λέαο λύθεο.
 6. 6. ΣΑ ΔΘΙΜΑ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ ΢ΣΗΝ ΙΣΑΛΙΑ Ζαραξωκέλα ακύγδαια ζπλεζίδνπλ λα πεηνύλ νη θαιεζκέλνη ζηνπο ηηαιηθνύο γάκνπο, έλα έζηκν ην νπνίν επηθξάηεζε κέζα ζηνπο αηώλεο ωο θνκθεηί. ΢ηηο κέξεο καο ηα θνκθεηί ηα θνπθέηα δειαδή ρξεζηκνπνηνύληαη ωο δηαθνζκεηηθά θαη ζηηο κπνκπνληέξεο ηνπ γάκνπ πνπ κνηξάδνληαη ζηνπο θαιεζκέλνπο.
 7. 7. ΣΑ ΔΘΙΜΑ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ ΢ΣΟ ΠΑΡΙ΢Ι Όηαλ αθόκε ζηηο βηβιηθέο επνρέο ε ρώξα νλνκαδόηαλ Πεξζία, ν γακπξόο ζπλήζηδε λα αγνξάδεη πνιιά κέηξα ύθαζκα θαη λα ηα ηπιίγεη γύξω από ηε κέιινπζα ζύδπγν ηνπ βγάδνληαο ηα κόλν θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ θνηλή ηνπο πιένλ θαηνηθία. ΢ηηο κέξεο καο θπζηθά ν γάκνο ζην Θξάλ είλαη παξόκνηνο κε ηνπο γάκνπο ηωλ δπηηθώλ θνηλωληώλ θαη νη γπλαίθεο αγνξάδνπλ ηα λπθηθά ηνπο από δηάζεκνπο νίθνπο ηνπ εμωηεξηθνύ.
 8. 8. ΣΑ ΔΘΙΜΑ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ ΢ΣΗΝ ΚΙΝΑ Σν θόθθηλν είλαη ην ρξώκα ηεο αγάπεο θαη ηεο ραξάο ζηελ θίλα. Παιαηόηεξα, ην θόθθηλν ήηαλ ην αγαπεκέλν ρξώκα ηεο λύθεο θαη ην επέιεγε όρη κόλν γηα ην λπθηθό ηεο άιια θαη γηα ην ρξώκα ηωλ θεξηώλ, γηα ηα θνπηηά ηωλ δώξωλ ηωλ πξνζθεθιεκέλωλ θαη γεληθόηεξα γηα όηη πεξηειάκβαλε ν γάκνο ηεο. ΢ηελ Ιίλα ηνπ ζήκεξα πνιιέο θνπέιεο απνθαζίδνπλ όηη ν γάκνο ηνπο ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα ηειείηαη ππό ηε ζθηά ηωλ παιηόηεξωλ παξαδόζεωλ ηωλ πξνγόλωλ ηνπο άιια παξ’ όια απηά ε ρώξα έρεη αξρίζεη λα πηνζεηεί δπηηθά έζηκα θαη νη κέιινπζεο λύθεο πξνηηκνύλ ιεπθά λπθηθά από νίθνπο ηνπ εμωηεξηθνύ.
 9. 9. ΣΑ ΔΘΙΜΑ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ ΢ΣΟ ΜΔΞΙΚΟ Ο γάκνο ζην Λεμηθό ηειείηαη κε ηνπο θαιεζκέλνπο λα ζρεκαηίδνπλ έλαλ θύθιν γύξω από ην δεπγάξη ζε ζρήκα θαξδηάο κέζα ζηνλ νπνίν νη λεόλπκθνη ρνξεύνπλ ηνλ πξώην ηνπο ρνξό!
 10. 10. ΣΑ ΔΘΙΜΑ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ΢ΣΗΝ ΔΛΛΑΔΑ Πνιιά είλαη ηα έζηκα πνπ επηθξαηνύλ ζηελ Ειιάδα γύξω από ηνλ γάκν. Η θάζε πεξηνρή έρεη ηηο ηδηαηηεξόηεηέο ηεο θαη δηαθνξνπνηνύληαη από ηόπν ζε ηόπν. Αθόκα αθόκα δηαθνξνπνίεζε ππάξρεη θαη όζνλ αθνξά ζην ηόπν θαηαγωγήο ηνπ γακπξνύ ή ηεο λύθεο, όπνπ παξαηεξείηε λα κεηαθέξνληαη ηα έζηκα από εθεί, πνιιέο θνξέο παξαπνηεκέλα. Παξ’ όια απηά έρνπλ επηθξαηήζεη πνιιά ηα νπνία ζπλαληηόληαη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ηεο Ειιάδαο
 11. 11. ΣΑ ΔΘΙΜΑ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ΢ΣΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ Έλα παξεκθεξέο έζηκν κε ηελ Ειιάδα έρνπλ πηνζεηήζεη νη Πνιωλνί θαη ζπλερίδνπλ λα ηεξνύλ ζην γάκν ηνπο δηα κέζω ηωλ αηώλωλ. Οη θαιεζκέλνη ηνπνζεηνύλ ρξήκαηα κε θαξθίηζεο ζην λπθηθό ηεο λύθεο, θάηη ην νπνίν ζπλήζηδαλ παιαηόηεξα γηα λα ππνζηεξίμνπλ νηθνλνκηθά ην δεπγάξη ζηελ λέα ηνπ θνηλή δωή. Σν έζηκν έρεη ηξνπνπνηεζεί αθόκα πεξηζζόηεξν ζηηο κέξεο καο θαζώο νλνκάδεηαη πιένλ << ν ρνξόο ηωλ ρξεκάηωλ>> θαη ηα ρξήκαηα ηνπνζεηνύληαη ζηε λύθε αιιά θαη ζην γακπξό ωο αληακνηβή γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζην ρνξό.
 12. 12. ΣΑ ΔΘΙΜΑ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ ΢ΣΗΝ ΡΟΤΜΑΝΙΑ ΢ηε Ρνπκαλία αληί γηα ξύδη ζπλεζίδνπλ λα ξαίλνπλ ηνπο λεόλπκθνπο κε γιπθά θαη θαξύδηα ώζηε λα είλαη νιόγιπθηα ε θαηλνύξηα ηνπο δωή γεκάηε κε ραξέο.
 13. 13. ΣΑ ΔΘΙΜΑ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ΢ΣΗΝ ΢ΟΤΗΔΙΑ ΢ηε ΢νπεδία θαληαζηηθά μωηηθά, ηα νπνία παιαηόηεξα ζεωξνύληαλ πωο έθεξλαλ θαθνηνπηέο ζηνπο λεόλπκθνπο, εμαγλίδνληαλ ηόζν από ηε λύθε όζν θαη από ηηο παξάλπθεο θξαηώληαο κπνπθέηα κε βόηαλα θαη ηζνπθλίδεο. ΢ηηο κέξεο καο απηά έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε ππέξνρεο αλζνδέζκεο πνπ θξαηνύλ νη λύθεο αλά ηνλ θόζκν.
 14. 14. ΣΑ ΔΘΙΜΑ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ Ιάπνηε ζηε Φηλιαλδία νη΢ΣΗΝ ΥΙΛΑΝΔΙΑ λύθεο ζπλήζηδαλ λα θνξνύλ ρξπζέο θνξώλεο. Λεηά ην γάκν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γακήιηαο δεμίωζεο ν επνλνκαδόκελνο << ρνξόο ηωλ θνξώλωλ >> ιάκβαλε ρώξα, κε ηε λύθε λα έρεη δεκέλα ηα κάηηα ηεο θαζώο αλύπαληξεο θνπέιεο ρόξεπαλ γύξω ηεο. Έπεηηα ε λύθε έβγαδε ηελ θνξώλα ηεο θαη ηε ηνπνζεηνύζε ζην θεθάιη θάπνηαο θνπέιαο ε νπνία ζύκθωλα κε ηελ παξάδνζε ζα ήηαλ ε επόκελε λύθε.
 15. 15. ΔΤΦΑΡΙ΢ΣΩΕΚΕΟΜΩΡΑ ΓΕΩΡΣ΢ΘΑΙΗ

×