Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

St Za Alm 10

strip

 • Als Erste(r) kommentieren

St Za Alm 10

 1. 1. , qj-V- hy _ A l l i' -- _V_ 5-. ` ' ~| l~ _. › . z ľ. í'; » A; {}? -„{'f{[_. _:1 3;: „U „N“ _ 150:; .m _mo_
 2. 2. v će oduševiieni _U541 Emil: (WEMJWE NAJVIŠE PRIMEDBI U VEZI SA REPRINTOM DRAGI CITAOCI. Avantura [unuku naših crtanih serijala često se oci- viiuiu na stapovima brzih i mtmih rećnih tokova. . ali i na lezerima Sever-ne i Južne Amerike ľänteći sve to, naš. ćitniac Fi. D. iz. Sarah-vu. inn- ›Zagorija- _ riznaie da. ga zbunpu» iz m7. ičiti termini za. brm i e ćamce. pa nam se ob- ratio sa. pitanjem - kakva e razlika izmedu piroge i un. (Sem izuzetnu-i pri- medbi í sugestije, vaša pjs~ ma sadrže i mnoga zanim- ljivu pitan n. ] . Mio-žala i se moglo reći da eu kanu i piroga sinoni- mi, to jest - da imaju isto znaćenle. uz napomenu da oba termina potiču iz indi~ innskih jezika. (istina, u pita- niu su dva različita. plame- na) Premda u rećnicima ne- ćete naći bitnije razlike. pod pirogom sa umeva plovilo izdubiieno iz jednog komada drveta. dok kanu ima drveni kostur. presvu- èeu kožom. ?traga možete videti širom mmijine kugle, ali se u Severna] Americi mogu sresti dva, nga - uz« iantski I pacifibki. ako su. na primer. 'prvi doseljenici Lrvirdžiniii nogama suvla- đivaii roku wmąk. Duga! uzme. plroge ba! nisu naj'- podasnije za. manevrtsanje (naročito ui Evropitane itoit su navikli na. šira, stabilnih. plovila). Zato su dasdľiunici p uštáll' l 'i, `-. . "F. 'koristili slišnelćníxpľiae Ak- a aľrićixim i su, u svota] iam-ski tip sim 4 n“ ić íođ šampion, ' ' Pili! „gao da» izdan: vodi. me? : tim, na suncu iii na suvoin' ? smo '-*. „°. „*°“°°~ i* n _n p pun i m1- hovlnom i tucam. Nagmąnge atlontske img@ si; iz Lulzi- Jane: u ni ie mogao da se 'smesti samo jedan vesiač, pa su bile veoma lake, kao' da su labdele na vodi. - Pack ! taki prinserci piroge bili su 'opremiioni krmom i pram- eom , tako, da su bill {ipo- sobni za plovidbu l na owo- renom moru Moramo isląáćí da. najkva- lilemiíe kanue. koji se zovu kalaci. prave Esklmi_ lovač- ki narod . sa duiekog Savet-n, Odavno čitam vase striv puma, tako da_ sam do danas sakupiu preko B00 brojeva Sad mi je 18 godina. ali mis- lim da 'se nase di-užeziie m'- ksdu nena pľlekínllľi. Ipak. ' neću o kampiimentinza, ne» a ovo nekoliko sugestije; diažem da rubriku : Ek- spres preporučeno- uvedæ te u sve redovne brojeve. ili bar u »Zlatnu : :enju-n Ni'- sam zadovoljan kako prilæ zzte mpnntu objavljenih e izađu. Naime, potrebno ja Ä svoja mamom _uvekiblm govremeno nasim/ ite, Tako novi čitaoci nisu znali da od 812; broja -Zlstue serije- _ čin/ e reprim Kamatna i- kija. a menjam i stam nazi- ve epizoda. U -Lunovam magnus stripuu' ponovili sw neke stąre epizoda Kiro 1h leru. Zašto ili niste najavili. tinaaa-ima? -Priče sá Dnr ' ' . napada« su doimala si' _u sudbinu. tako do ja, iirnoji' dmgow nismouspeli dana» bavimo prvu eplzoąu jeríe brzo mspmdauí. Dostupni: ' dopao 92A KOLEKCI- ONARE. m se pmtivím pónąvlfnnjziswdh epizoda o Zagora Kllpelanu Milu/ u i Kinu Teieru; za. mene je svako_ ponavljanje_ „pogmšun posu, 1 u Vanmdnlm tim/ z.« vime ste, u pretka. davali' sram apIZOđQRII ste kasnije - na smću ~« prestali . sa tom praksom. Ja pædiazem da -specijaici- ! znanju još m ći obim - 18,0 stranica. Lič na vrelim Aąíniog flendžizm, ali . su . vam njegove lianne nzwgvre. !sig tako, misi/ m da kad' nas čita/ am ` lnberesovæxafè za Velikog Eleka, a: naručim 7a ponow bane epizodi), !mmario mm. istina. da nisto ponovili m'- ; edau epizodu Komandants Marita : '11 Tæksa Vilena. !dn- bm ie sto [c tako. Šta se me~ ne lično ate, mean: narodi- 'tq odušavijón tunacimn kao što su Mister-No, Dusn Dog l iwana' Misterije. I na kia/ u jedna Zelina. - u -Aimansbu- umævco Supormana dajte: Zagora. (Z. v. iz Prilićkog iíisaliaka) Ovo ie samo kraći odio« mak iz naidužeg pisma ko' jeg smo do danas primili {Naš verní čitalac napisao je pismo od preko pet velikih stranim. pa mu zahvaljuje- mo na istminouii! ) i njegov stav o' reprmtu je 'veoma ka. - tegoiičan: naiboiie ih ie íz› begąvąu. Nu- žalost. -speci- ; aictma- ne možemo pove« čuvati obim u nedogied jer m w postoje l odredena : eh- niciça `organičenin. i dok su ohoząvaoci raju apso- lutno) većini. mlado| (rita- laákoiľpublící se ne dopada- iu -iednin stanici' drugi lu- izdanin. kao što i „sami možete 'žakiiüčiti, do- _nosa _raznovrsne sanjala za »sve uzrasta. Sit-ako, _na kra- iu. „može do odaberaone ko- n m'a-sq događaju. -ľnaćat smo uveli u ›Al- 'ahm onih ći- l : znamenite »mia kad: [o rąćompdmu; (R. “Z iz Zn- i, Naižíiäewkrlíiëitvíhjžzèiímeáe- " i `bl„__ . _ , 'íľdaneimi ąetnnäsç ; rušiti-sis ihju cem niostvarlmizšlpiedľógttdii" m* 9937111116* `çešçoiąasnićemoseuinim~ p prema pimnvza'im. go› dinu _ -- inlácpepíak' mi' i" ate- . l a» - sv _ . ætíwmhzç_ . aaa F; -sncgwaoą-nwwšľsrmæ: n_ ie a nasi čitaoci mogu da uporedulu domet@ americ- iwg, francuskog. italijan- skog. špunskog i domaćeg stripa. Ne spudam u ane ćitaoae koji vam pišu najduže: pis« mu ali sam sigurno poslat? nel/ više pisama. naivnim ad- resu od 1979. godine. Na' m- ći deo sam dobio odgovore, !ako da mi pisma nisu otišla u koš. Opet bih želeo da vam : :kažem da te, i pored mog upozorenja, u »s ~ [aktu- bľoj 9 ZA KOL KC! - ONARE bilo grešaka_ (glav- nijunak nije bio Zagor nego Zoro). [ľľltéľësuíä me da 1;' planirate mprínl vaseg po- pularnog izdanja PAN› &TRIP - Serija -Klasíci u stripua; Da U ste odšiampaii neke nove junaka mmm): izdanja u okviru PAN PO- STERA. kao što su Mister No i Ken Parker? ISP. iz MRćva uskog i' him/ ora) U pravu ste: vaših je pisa» ma stiglo zaista najviše. Ve- oma smo vam zahvnLui nn uloženom trudu i vidtitvoj želji da nam izdanja. budu što bolja: Taćno je da u prvih stotinak brojeva -Zlatne seriie- i -Lunovog magnus stripa- ima izves~ nih nepreciznosti koje se odnose na glavnog junaka ali ponešto zavisi i od ured~ nlćkog pristupi-i to] maieriji. Naime. postojala ią dilema. da li navesti Zagora kao glavnog junaku tako je nje- gova epizoda 2. po redu u svesti . ili navesti ime' iunakđ kojim poèinie sveska. Žagar ie -prcživoo- sve ove godine 1 postao naipopuiamiiiju- nalit pa mu 'urednik daje pmđnosL Ovakva. odstupa- nja mísitmo da bi čitaoci_ trebalo da uvažąjer io na, - ziw/ „sveskè uvek taban; zan_ nefmläšíglodnoiadaiíipdlič», v i penj te_ dšuceloku ä produicü: p nismo. 03 @Šta pu«. Original! ni. s nermunío . viwnrguiasw ska 'pravu za: takav -poduh- vat. U IWZË_ godini . planirana moda ąvedetnonavemqti-i- i M ve sa; junąćimnu oke_ viru >PANj POSTEBA.
 3. 3. . »summary sav! sAn. :: nemam 1901900131143
 4. 4. ALI} IZDAVAC NISJP »DNEVNIK- sa p, o. Novi Sad Izdavački sektor REDAKCIJA STRIPA . o IZLAZI POVËELAENO o su PERMEN; -Krunski svedok- - Copyright by Permiuons &Rights O DIREKTOR NIŠJP -DNEVNIK- . Miodrag Karadžić „ O . DIREKTOR IZDAVACKOG SEKTORA lllla Vojnović - O GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK Dušan Stanojev . O ` UREDN [CI Mirjana Zamurovic i Olivera Kovačević O LEKTOR: Miodrag Knjtez O [LUSTHATOR Marinko Lebovit: O . LIKOVNO~GRAFICKI UHEDNlK Borislavka. Dimitrov O TlT LOVANJ E Miriam: Mllutlnović O SEKRETAR REDAKCIJE Olgicn. Kullšić O ADRESA REDAKCIJE NISJP ›DNEVN1K-, Redakcija stripa. , Ul. Vojvođnnsklh brigada 1/xll, 2I000 Novi Sad o TELEFON (0211021-418 . Q STA M PA I KOREKTURA Stamparija NISJP -Dnevniln, Bplevargs. I oktobra 31. 21000 Novi Sad O YU ISBN 86-701 l~I2l-7 - TDËA KÄZKET 'BATE &AMODA V HUMORESKA: »Zašto sam nervozan- SADRŽAJ SUPERMEN: -Krunski svedokc. , . ... . . . . . . ' . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3 TARANIS: »Ledena zamka. « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . 88 ALADIN: ›La. žni stric« . . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .` . ... ... ... ... ... . . 103 NAJPOPULARNIJI- KITKARSON I BUFALO BIL . ... ... ... ... ... .. `. . . . L. 115 BILJKE NAS HRANE, LEĆE I UBIJAJU . ..„ . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ; 11a TOP-LISTA 1o NAJ-NAJ . ... ... ... ... .. › . ... ... ... ... ... ... . . .A . ... ... ... .. . . 11a Iz ANTIČKE RIZNICE . ... ... ... ... ... ... .. . „ . ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 11a TUAREZI - NAROD NEPOZNATOG POREKLA . ... ... ... ... ... ... ... ... . . 119 MISLI STARIH MUDRACA . ... ... ... ... ... . . ._ . ... ... ... ... ... ... ... ... . . . 119 MALO SALE RIBOLOV LUKOM IST RELOM . . . .- . . . . . . . . . . ZAŠTO PADAJU AVIONI . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . 122 GILEIEILE . ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12a KOLIKO POZNAJETE DREVNE INKE . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . „ 124 EsKIMI - P0N0sN1 LOvçI KOJI NESTAJU . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 124 NEZAPAMĆENA GLAD 1683. GODINE . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 125 POREKLO IMENA MEsEcI U GODINI . ... ... . . ; . I . ... ... ... ... ... ... ... . . . 125 PRAŠUMU ŠIRE PTICE I MAJMUNI . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . »120 o NEGOS'I`OI. .IUBIVA PUSTINJA KALAHAHI o' ŠTA KRIJE ANTARKTIK . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . o MALA UKRŠTENICA L . ... ... ... ... ... ... ... .. . : . ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12a o ISPRAVAN ILI KRIVI TRAG . ' . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ` . ... ... ... . . . 12a m« MI JOŠ 2 ALMANAH PREVRNEM m2 o MM' ovo PIČENCE. ' LEPOT I CE ? usa/ vo NABEZAKA. '
 5. 5. Još M1 NADAM ĆE a1 aLAmv/ LËKA NŽLŽŠKAC” T' JE NAS BOČJATA lpgmoióu- MMMM. ' 1<A1<o 51 5AMO NAšAo ovA1<o LEPO 1š` oc com: : mc 19m1 . 1 1 . vu: nnnmne comnw Svr- 1; m: zxuwsrzsem 5/29 DELDO/ TRAPANI TVEBALD 151 ovo češ-će I>A 12A1>1Mo. SUPEEMENE. .. DALEKO ov svermaAMu. __ u Mnzu, u 1151111/ MISLIO SAM DA STA &U PA NA OVOJ PLANET! IMA MAID MES- TA KOJE JA 'ËIII _ ` re xumzssæe : - VELBO/ TRAPANI r ~11u. .`. ..~ „I i, V _. „1>A 5AM sE oDLućIo zA P? !- tzooumo 5AVETU . II" "DHM 'WH, `. KUPPERBERG . PELBO/ TRAPANI ' A414 l, MMM »UMJREM o1> GLADI. A ŠADA PA PIŽEZALOGAJIMO. LEPA PËOMENIMJE MAuo MOG TDPLOTNOG 11 . već l KUVA . PoeLEDA 1291101511135 JE OD M11<1zo-_ ' TALASNE ×
 6. 6. 4 ALMANAH SUPERMEN JE L' TI TO O MËAVIMÄM , UISA P ovo JE ž1vor/ VEKNA HLEBA FLAŠA VINA 1 Moa supak- čovex VIsA/ ofo u ? LANINA- . 3/ O_ v. k. A* 5| . uz 4. r - , _ 2102951255125 . 1 1:01:51. o TRAPANI . ., s,„„.1.. .`. „„ M „ _ , __ a j ALháADA ME NI NE INTERESUGE BRINEMZA - "'01 KE. ' " 1 „ALI ČAK I u ov KIA/ ä 'KO/ VG VELI _ . . _ . 121/1141, DRUGA? : ZNAM DA M12Av1Moeu DA romanu 1519511 - D`E5ET 'PUTA TEŽI o1> sasa. .. „ × . ..OVDE SE NIáU POU IL! JNC. ' _ ! NI O Ë X A111 I F1/ a I? KuPPËKBERG; " PELBO/ TRAPANI t . il „ š ODAKLE LI su Ä DOŠ SUVEHWENOV / D/L/ N/ IZLET 614 LU/ SOM IE' PREK/ NUE„ ŠNAM DA su Ivormae veće u DIVLVINI. ALI ovo JE APSURDNO. ' NARAVNO. ' ; us/ VE su iNáEKTi MI NE UPLAŠILI. .. sMäAawćAK o1_11»1.. .i>oe1.e- 111 / Novsn/ DAJ1MOLIM 12 TAMO1I 2s- c1 MI DA NI-
 7. 7. ôAM IH O6TAVIO OVDE l? 'Z, _x 'T ' žžžžíama. . 9 upomoc? m " . .-5 HMM. ' NIKADA ' . na 13114 POMISLIO LUISA. JA CU TEAVI. NIJE - NAM SE PRI- . POŽUIZL1 . 'DOK' NE 120910514 áKLONI 651 A IH SEEDITI' _ DOBRO MI JE. ' ŠTA JE ONO 190510 JE OĆIGLEDNO DA DOLAZI 5A 157D MESTA ODAKLE I D INOV- 51<1 MQAVI» BIČU LJU- BAZAMMALD MOG M &A3 DA ZNAM ! GO SE KËIUE ZA SVEGA OVOGA: A1<o NE GPEŠIM, ČEKAJUME 621m5 euwo- S HVNVWTV
 8. 8. 6 ALMAN AH <~ MA HAJDE„. ZAŠTO s! 55 TAKO amæmuo . s g" iz së : Š _ š: * „ ša 3 5 Š Q . . . Ž 1*" xuwzkasæ VELBO/ TRAPANI A DANAS sve 154.0 ov RUKE. OOO/ I.' &MISLI KD- LIKO ABAVEHJPI. ' 0,90 AVAM DA VAS IZ- LUĐUJEM MOJOM . ..MOGLA JE D4 &MISLI U ? RAVU 6/. ' 6122225574 I I'm/ II; "g, ` `4×9 ` MI os Baš AuæAzvsonr sasu- ` ? ADU- svoa &E N TO VIDI DRUGARA IZ PETE / ,__ MXYZPTLK/ zA ro as DOVOLJ- ZAŠTO se No DA zzaovomm LEPO NE VRA- svoas IME UNA- rti ZADI azáu TELE- ALI MENIJE TO- LIKO ZABAVNO DA AVIM MA- r, anamneza v' VELBO/ TRAPANI . .-4 VPATI 65 KUĆI. ' ` IMAM 906734 NE VOLJA I BEZ PETODIMENZIONALNOM 7 wvsćeuo se OPET» MOMCI I vEvæKE NISI anš eosrowuazv. ZNAŠ : sro TOLIKO o 'mm ? srcem/ neumo- NALNOM KEPEGU KO' šra zNAčI DA ĆE KADA čemu s: NAĐE u METEOPOLI5U rou- MJEGOVE MAGIĆNE VRAGO- KA - LIJE NAPRAVIT! 5/405/ OVO BILO. SU- PEËMEN E ? BA? ŽUR- I
 9. 9. SUERMEN N420VI ME sea1č~oM . AKO Hoćeš/ Au, 90574 MI JE sveca/ ovo NIJE NIKAKVA Veza. .. v/ ĐAMO se IZME - au TVOJ/ H moArAm/ šm JE GADArLUIáAJMORA- ; N45 o. Er Mo NAZAD u METTPOPOLJb 55;, _a 54 NAMA 924570 PRE NEGO 57v MXYZPTLK um( ç-; a _su/ Er NE NAPPAV/ LL/ DNICLI _ MORA pa 55 'g, ?REĆI ; smao I I~C m: ne ćananv Svnmulq Inc om bv m ` suša u k 2 xumkísmæ vamo/ ruma: 02464234} &AM , v0- ? AN PREMA VOM meu TVU. ZA! ? NE MIáLl a4 am nam- ae 09m0 9A TOEOMINEGO 5A MxyzprLKoM : a u TOME ae oaLEM/ ssz 2/24 TA više VOLI . TVO IZBORJE UVEKDU 0.5214 HAJDE: IDI / BUDI HEPQ7MALI NA MENE ZABORAV/ f ONDA NIŠTA nszueo ne Pre AJE NEGODA MOLIM re, ovA VEZA uzas N/ MOGIA DA amo Luzsmmokæa- &UPERMENE/ MOEAMO POTKAJE. &VE DOK 51 TI m éTo MODA RAz- o ee ĐUOČIMOĐA ôl/ MENI JE POTREBAN &OVA KAMO. “ l/ VJE/ V/CA/ MA. .. OVE/ v.. . A NE NEK/ S/MBOL. ' : nam / . I? KIJPPERBERG / 1 I . 'PELBO/ TIZAPANI ` . mx; cowcsmc_ m: 1/; , „„ , „m . , [xu uyvnm-aæ-»nyäynąæcnxąlm _7 „. I JAKO VOLIM DA 65 ZABA V- pos/ ćeae MNOGO V/ ás ”E60 57v 5a M/ ôć/ LL„ DOBRO veča muza- pe. ' zovem se nrxrzprm / oom- ZIM IZ PETE 0/- í_ MENZIJE. .. 3.. PETAKuVEćEu &mamma/ l DNA / VE- PELJA JEZAVK A/ LJUD/ át/ LJIV/ ` l. {Il PKUPPERBERG / DELBO/ TRAPANI L HVNVWTV
 10. 10. 8 ALMANAH SUPERMEN . v, p_ NEVObJA 6A VAMA gjšu; 5.1, 'FRODIMENZIONŠLNIM = Q» “-. g LaumMAae rose j L uI/ EK vozzre u TIM JAVNIM AuroMo- „ ÄČ ŽTNE ”mrš ŽNK/ M : vazan Uád/ WIŽU/ ŠŽSË' _ A ONI MLeLe m o TOME/ HAJDE 4 „ Wüägóféçáfímw DA VIDIMO. 9 2 xuwerzas ›. Q DELBO/ TRAPANI '/ /// /// !// // í' I k '« ä. , j m' m; &VX/ Č; V #oæ/ á/ioaaip/ Vwo! TRODIMENZIONALCI m- OPMA“ P955- „Tyëgäšëígæ : wmv : wsu woeu TAN' ć** TIM' „AM 5,4 703m1 MxyzPr/ .K/ .. ' NEŠTO 4:. : TREBA o NA- z ? RA VIM J MA- ` ' 'i @necem sm: : : me a Dm u, n. na Cammnv s hmm. Inc „ , exurperzaem Z' 1 vema/ ruma: ~ / /nw/ z NI 'm NE ovac- varam/ opa: - IMAM 005 poem, 5 IKA. ćao» URIM ee. ' NE VEEDI RAŠPEA VIJA- VARAM 5A SAMO SLLJŠAJ, 0/450, AUTĐMOBILI- , N EZGODNO g, OVDE MA. __ m UH VATIO. ' M0 E DOBRO " DA 95 ĐLJ6KA P u 1 , @oc COMICS wc: me. : m: by Vubvn: Cartman . exumszee VELBO/ TRAPANI | OVO JE PROUVUSTA VNO. ' AUTOM HOĆU evo@ ADVO 5E UNORMALITI KA- DA SE MXYZPTLK VRATI u 6V&7U DIMEN ZIJU/ AKO UŠPEM DA 6A PRE' ' VARIM u : :na «a n enccomcsmc. m * on o v u
 11. 11. SUPERMEN ON aan/ Are: NIJE opasnu. - . > može NENAMERNO samo PRAVE NEVOUE/ ON NE: „ »w m p vasa: neman. 501mm DA : vase-ove LUDO 105 Ažíkläsínmmü 03o va DA me : zw- Moau DA zAvrzše TRAGI . ĐUJE SVOJIM ? ETO- 7 DIM NZIONALNIM V poLAKo, as u. : JA ovo ae mxyzpnxo- 0059 x ôVAKE većem vo MAáLo. pozama- . N/ sre w u 0PA6NO6TI. ME7ROPOL/5 a7E OFSEDNUTMAG/ Č- N/ M LUDORWAMA KEPEG4 / Z PETE D/ MENZ/ JE, „ , - o u "u gi' 2 KUPPERBERG I u , VELBO/ TRAPANI . 5.! I'd . u `. b' s' u- . NJEMU JE ZABAVNO: A ŠTA JE~ &UP/ KA ? J ~ í NE 6HVATA DA LJUDI Nsu KAKO T! &E TLŽËŠŠËr „ opusa/ went P2551710;- 5W9~4 OVO ~° › i ' KOM GRAVITACIUE. - 1? KUPPE RBEKG ? ELBO/ YRAPANI zažAućEš AKO NE usPosrAv/ š GEAVITACIJU. u MXYZPTLK - , " ` Posr osi ËŠËŠ s' ? ADAT/ ÄKO _ ' NAM kasr NE VRATI ezAv/ TA- * POD 67495 ANE: anu u noz/ vunu. = o 2 xuwenzsaze › x g_ DELBO/ TRAPANI i ! X í 6 HVNVWTV
 12. 12. 10 ALMANAH VIDIM DA uočAvAš AL! - KOLIKO .75 Duso/ a RAM GRAVITACIUA ove DA URIM» szruacwą/ 6 Pig; NE MQDAM ODAV DOK UEAD! ONO TD SAM TI REKAO. EAST NAK GA UO TE NIJE POGIODIO/ : v . """' g. . *a e xumzse ' . i VELBO/ TRAPANI v: .C IIlI . ..NA KRAJU KRAË7EVAn74 6AM 'ro HTELA. ' JA &AM MU REKLA DA ODE {š MOG VOTA. ' -as. - I ? KIJPVEIZBEIZG v VELBO/ TRAFANI _ JA sam mu REKLA PA NEĆU DA BLIDEM NA DRueoM mesru A ml GOTOVO JIE/ A ONJE SVE TAKO SPREMNO PRIHVATIOJ' DA ôLuŠAM MALO Muzu<u„. csm: m; . om u VuwnlComuInv srna-nu. : Ido / osrAu GRAĐAN/ MEUËOPOUSA I LL/ /äá LEJN .75 Dear/ u: Mryzwzxovu ZNAM DA JE TAJ „A MryzPrLK u eRADwALI v- ovo ! PAK ĆUDAN 065 . IDEM DO KANCELAEIJE. ' TREBA MI MALO POGLA DA ZABORAV/ M NA SVU AQ/ gđu ou am . nl a: : (š n v: ž n g, n; Aulđwog ww„ : v: uu.
 13. 13. ZGRADK? PNEVNE PL4NE7E. su aAš DosRo šro SAM , _ PROŠLA Kuna zA AáTRONAUTE ABA SAM PRA ILA ? SPORTA- U O NJIMA: [NA E BIH BIL ZDRAVOIŠERI, Da; LA 64m Iv sAm BRŽE MOGLA. ' NEG% U METËOPVOL/ éćlm LEPO. .. UMA DOBIJEM SR NI MlóLlM PA . MXVZPTLK . SKROZ SUPERMEN SADA TREBA óVAKl 'H' i NOVINAR. @DE I NšáTAlA? DA DA : m 'iuavpuAs lulawog : :manu Iq mg _aug ' m: :mI samo: : : me {IE I 51A se vAs Dvoæ MUVATE 9 zAR NEMA' ' TE PAMETNUEQ TAU PETOPIMENZIONALNI BLEĆAVAC JE POËEMETIO GRAVIMCIOU I OKQENUO ŠVE POSTO? ! I DRuGI NAČIN . PUTOVANJA. ' . .` " ä o ? SL50 TRAPANI ' „DA će se oNA IPAK pcaAvIrI, TPEBA NAM ôuPER/ VIEN ! M 5Az o ŠTA EEDEŠAVAIIUIM! Më I. I DA 6A NADES. : . Iexuwzazssæe O VELBO/ YRAPAMI . , c IJIIIIIÄIL/ .JI W 315 zDRAvo, S-UPIKA. ' TI 5/ JEDINI u ovom C7!? ADLJ K071. će IĆ! R xumzesæe , VELBO/ TRAPANI g I I HVNVWTV
 14. 14. 12 ALMANAH SUPERMEN PËOKLET6TVOI I OH. ' To NE BI vA- MXVZPTLKPREĐZINI/ g , NEKO ĆE 61724' 'v NI6AM DoéAo NA zEMwum Ž' ~ "* NEKoe PovREDIMn/ Eč DA 6VE IZLUDIM. ' _ t„ , a 9 'I u `t @mc co I mc, su » nm o; vu ni Campny symem. In: „EAREM zA sAm! IDI I GRICNI N šTo/ aA &E VRACAM IM ámIs-LIM Now $105.' . VRAĆEMA I Tvoa GRAD _ VE NORMALAN. .. on by ! Imune Company Synancivt. Inc Ena' E DIsl . ..ALI ro me K240 NEV LGA. ' I KADA BI smo MoeućE DA POZIAVI sE 6A NE / M USAVRŠIM superman. . zAsoRAvIo sAm DA BI LuIáA MOóLA DA EuDE OVDEPO5LE DANAŠ 6CENE ovDE ču sm DOK 65 MXYZPľLK PONOVO _i 'na čemo. 0., : by mm.
 15. 15. NESVEDOK ' MU ŠUPEE- HEEOOóKI 70640 BLJDE NA PRVOM „Jsašm/ 0./ {MA u u- &EDA 6EPOM! ' RFE? Y BOLJE '04 'n a4 KA›- 22m„ superman 4457, zvm vo, _ _Kuna/ ç ZDRAVGLUWA. ONAJ MXYZPTLK NAáOE &VE ZABRINUO. s 'i N exuwzna uze " VELBO/ TRAPANI @necemu _ su " nm By Vnhuno manny Syndncala u. : „ _. „JER MEĐU NA- ' . MA ae sve @oro- PObADNO as čaam ovoe 55 N š-'ro vest/ unosan: ) ~ v: UmOA čaerzm/ , é IZVLAŽË DA n ~ ae nemrem'- NO zao@ mog zum-u An ma - -“- - m: :m: samo: : aaa . „„ u : :samu-As r „us macu vrše DA ea MENI næaA oVAO_„EH, _,NlšT4„, DEL 9A ćrVlM ZLO- MUŠKARACMA NE 901,95 p poaem ING/ MA 01/06 JUPERMËMJJE KucL„ onoga . SIMBOLIOBIČAN MOMAK KAO OĐE u, uncovs-N se; , _ v. “III by ľhbune Comnany Synđwcal: lnc „I LEPD ae ZNA DA NE ZNAM: _ 1m PRI- KLARK. IA &A me ovo N "že LUI6A Lea/ v / KLARK KËNT5E 249mm/ Pasa; veće e. . gana 17 T091 sau- 0 OADIKOVKE . v : au NO ›K7.AEI<. ' __ í SAM TI ? OMOGAO/ (7651 Ll EHGUENO , I 8| HVNVWTV
 16. 16. 14 ALMANAH SUPERMEN r mwm, aaa. , mamma ME : JE KAO m lZLAZ/ MO › VEC @OD/ NAMA. ' f3 ` / z e KUWERSERG I vamo/ IRA 5 ĐUPIKA 44:91.; › i_ „í DA JE BILO 009- _ _ TA Nan/ owe ZA ~ ' « JEDAN 04:4.. . KQŽK «ew/ pe KUĆI Poscs ONDA 95 zawuawuar VE 5125 5.4 LuxsaM Lama. . NEVEËOVATNO . ' LU 19A ? EVO 12A? - LIM NA KRIZLJ IPENTITETA. ' 7/. 71/04/4100.' _ K LIGN UO 7E í . 9 KUPPERBEIZG DELBO/ TRA š 7:1.. ' 12 we PELBO/ TRAPAN! g TAKO JE WušKANE/ * H/ ľHÄ-HA. ' V
 17. 17. SUPERMEN MXVZPTLK 05 ! DA ee PoUAw „ PONOVO u Axcmr sl/ PĐĐMEN. ' ves/ vis GE DA KLARK ~ . KENT NEe-ræwa. DA ww ' es PE AvA M . v ; a : MFF; E KUPPE RBERG m DELBO/ TIZAPANI i PREŠTAN l 9A TIM M X YZPT LK I a* äšlNol/ ôKl LIK 5A uL/ ČNE REKLAME GE / veązAæn/ Aæuæuć/ me/ a/ ? any D/ MENZ/ ONALCA; aosPop/ NA MXVZPT „. VIDI KoaAeAM TI DO- vso PA 96 FOI6RATE: w ONPA ču MORATI DA BUDEM @RUB/ KRENI sA MNOM/ š a a": s o o 7:' Š 5 s ac comes wc v m: w m 2 xuwexzssæ PELBO/ YRAPANI AJDE: KAU I@ N45 00 PUNO ZA - HAJDEMO, PŽE6I oou/ 925m1 9/ ' OVAO (aľAPxALl NE VOLIM DA ! DRUGI GOVORE TA DA BAš TE rzcuau~ OEM, MoMAK, uđu I, MXYZPTLK. ' AKO vs MORAMDA . se NO- › 51m 6A 'rvæ/ M GLUP/ M šALA . ..ne MOQAM DA ôLLI M Ivom an? NEĆEMO vA DANóL/ BIMO/ O '~ m; cowcsanc mo] ms: by '''''' a Camplnys aaaaaaa z Inc 91 HVNVWTV
 18. 18. 16 ALMANAH SUPERMEN NIJE TI BILO DOSTA: PHOÄTELOLI .9 DOBIOEŠ! - / . ` A. ` 1 : |` “ DELBO/ THAPANI ` u ` / BORAVIO &AM W IMAM POŠLA 6A MAGIOOM. ' zAžAL/ ćeš éro 91 ME ovAKo uDAæ/ o. DA 11 0A DAM ČAD IZ BON' _I o l" o 1,» 'o / / ' DNo 3220 9? TANJE će TE šävggäf . äfägé ”f5 MXYZPTLK ? MALO OHLADITI. 91<LANaA0M 05 _i 1 A ç HOT. ' ' ' v . r _. ,: x- ' ` A š" " ` - Sf- *V T › 94.- l ? KUFPERBERS I y r ' a" ; , Ha' u „ × ' a l" '. .: T** 1:11:41" '“ r/ MXYZPľLK 'NAôT/ WLVA / ZLUĐ/ VANJ N RINEŠ ` ? KLANOAO 95, Dæoau. , ` MXVZPTLK" ` ' V5/ /9 . M 12.4114 12A UHVATI ONO6' D / NA PRE Næo ' ' NE PADNE NA Naši? ' / j „ ; -51 š 5 xüwgzasæć vELBo/ TRAPANI
 19. 19. MXYZPTLK a5 5KEOZ-NA6KEOZ POLUDEO/ AKO oNAa DŽIN PA DNE NA uu- . .. NE VKEDI. ' NE MOGU DA @A UHVATIM. ' ` z 57o, MxvzDrLK? TA 1MAš oD 9v5eA %» _4 ^ . Km/ z " i» / / 11// ' ~ DC COMICS INC I DI“ V1 'mwm Com 4// 'nv Tvynannlmlnc v . . . 9TeADAć5 N5v1N1 LĐUDI. ' 5AMo GUEIM „ ua1ć5 KO zNA KOLIKO LOL/ DL. . 51/5 5505 MXYZPTLKAM . ' " mukama VELEO/ TRAPANI _. NEVEROVATNO. ' tvome u PAPIR u 9091500105111 TKENUTKQ. . 1 . DC COMIC$ I @CJ ` , x nm n, 'uhu ompany Synawcue mc “ KOD NA5 u 55700 D1M 5Nz1v1 05 Dos-rA- 1.0 JAKO Do9ADNo„, KADA ew tmAou MAé/ č 5 11 _ , u m: couucs mc m: " W' Du: n, mm. Cænnany Syndncnxc. m: ^ -- ? E LIĐPEO DOBRO DA NALJU TI. ' A ovD5 MUČIM 7555:. . ` A TAKO 91 &LADA KADA 95 NAbJUTI 1 oc oowcs 1 m: u„ Vnbun u HVNVWTV
 20. 20. „ PĆSLE 1a ALMANAH SUPERMEN v/ D/š-„msAM wwso ou, &K020 m 2450- NIKAKVO ZLO. ..9 M ` mwm m: owo vea. :- MOŽDA TVQ7IM / v- ~ . i _ KI PAPIR. cIMA/ HE-HE! ' -* - v, ”m „ ` w Kuwessæ VELBO/ TRAPANI &UPER/ Wšg ? E PONOVO u$%5TAVIO RED ` ? EPA/ E MXYZPTLKOVE VKA- , ! I . mwm/ nađu pa 6A VRATIM u nasem/ u 0/- „g PzEvAmM pa : zao- voz/ evæs IME _UNATRAE. j» 77 ? ANIJE &AM PoKušAvAo KAKO TO PA 242mm rrez/ (owma. IZVEPEM. í ` - “ NEMAM NIKAKVU Nláh LulôAm U VO &AM U AO. JAKO ? E KÄĆNOKVE L' 6VE U REDU? „age az u EEDMZAHVALULk au / æa/ .z AŠ/ ZBUNVENA 94m z To ro sme DANA NOE vs / msn NI PRI; ME mmm. ' KLAKK. „LUI5A VALUDATE z xuwznzssæe vema/ mwm: ZNAMO ? E VE 60PIN4- ŽELIM LAKU NOC» KLARK/ M4.. . MADA NE ONAKO * ` VID/ MO ? E ŠUTRA U RE* KAKO BI TREBALO/ ` DAKC/ Ol. LEPO ŠPA VAV. ' pa, V „fr Luis/ a, . BRZA/ km ALI KLARK; Hram 94m &Amo PA TI Po V ZAR NE 312m9. MA omuisa? A ve 212455010 _ {MALI PRVI. .. marama« P . KUPPERBE - vzLso/ rwAun '< 32.°2r: $„: ;:: c;: z=. „ 'V' *N* v Shaman. Inc
 21. 21. SUPERMEN NOĆNI TELE ' ' FON6KI ? OZ/ VI MIsLIII/ I, na( ae aur- Geo N! PreoaLeM R06 reAs-nNuLA 5A _ ae 100.4 Ne mam (im: cowcs wc. mo: om by Ynbwll Compuly Synnvcnlc. PođINaeM DA Bu- UPAN LauaAvNI rIeoueAa„ DEM LQUBOMORAN , , I. uI5A„. suPeIzMeN. „I KLARK, NA eAmoe s-eae. NIŠTA eowe 017190820@ / š; 0 r &NA; 94174 PA ŠMIŠLIM , Nove eLAvosowe zA ôUP/ KLJ. ' / vf/ Im&r _ ' `I| || g* “ 'V i; l/ i a. umæaeæe 33 -n vema/ ruma: m. g. I, ąmoswo. KADA aI JUPEEIVIEN zNA0/ MlbLI mg će ovo 0 . SVI MIRNO (PPAVAJU/ KADA B! SAMO BITI 00 JEDNA 03A NEŠLANA LA IZ PETE DIMENZIOE. .. CELU Noć eve NIšTA NIoe `. _. ;I _ nbunzCa a V : :amina TI' 1l'_-I| r--____ RKUWERBE% LBO/ TRAPANI : I »u 61 HVNVWTV '
 22. 22. 20 ALMANAH T »Išli . 'I g; . p 1| , . I' _____ ' × . v" ' i L_ ` ` s . HV V ' 'V v I ' _` m« ~` I' u MXYZPTLK. ' DOSTA ae a1 o ZNAM PA oËe P Me Iz- NERVIPA ! ALI zA roæo GRAD PA n2PI zaoe TOGA? OP ZA TO KRAVE LE* TE? OTKUD 34 HA . ' HTE 51 DA ME NAV DAllôOV RIM 51/075 IME UNATEA KE I NESTANEM! AKO 51 OVO HTEOI DOBIO 9 u :
 23. 23. MOËM NATEPAT I DA UNATRA IZGOVORI áVO- OE-IME/ ALII NE PADA NI NA JEDAN ŠTARITRIK. 4 äMlôL/ HE DA SE JEDNOG WNA PEOBUD I NAPE' TE SVEOKO 5568 PRETVOËNO U M U ČOKO- LADLI. ' NE VEROVATNO. ' , *AI 5I2ePI ovo, s ë - . ..NIKO NEĆE ZNATI už vAaPoš MxvzPnKrwoaA f: ' KOLIKO MIOE o Može I MAeIaA sveprze-r- L Iš sum-u: ovAa voPILAu KOLADU. .. „ . GEAIZHA-HA. .. EKUPPERBE% -t' ; m - IsAš NERA6- AIzaoomeAr U EN; sum. ' ovAI< Pur AKO re TOLIKO I<APA5eP20- 52m5 . ,g . ; _ zuPIMINAPeM d: PAOE5VE „ [wx I ËŠOMENEO! ? 6/ ! Z HVNVWTV
 24. 24. 22 ALMANAH araIš vReMae-u IKA. ' 'rvooe . e-uPezMo INE Moou NIŠTA PROTIV MX YZPTLI( JE PRETVOEIO u NE . ' BIO SAM A701? PREO KO l . I V u 4; . ,. „ . „a PoI< 'n ENE vnAš-Imereo- Pous se PRETVOKIT/ u ČOKOLADNU IcIeeMu/ I 'stu/ ce PA , aPI ceo amp. ' J o I l V zAusrAvI o ovo mPæE/ vas. ' BIO ae PAvež/ ALI NIoAM, „ATeo PA ` IJBIJEM. ' . NII<AI< 09IM AKO Neće PA PooePeš CEO GRAD.
 25. 25. SUPERMEN V A š-'ro ZNAĆI o LJMALO DA N4- QA M A / „. Mxvzpruäąmpggçr - „ „_ NIJE MRTAM. . TOŠ' 5505155/ MOJA 1,4 g; M45434,„ TI NUE UPALIO: MA6IJA JE ZAuó- ~' &TARI/ 4 TAVILA RAD Moć ä n o š r a E w xuweszsms ä ? smo TRAPAMI šzL` ' MIĐLIO s! DA s; i' V é ovo@ ? um sr PRE- ME u81o, aEL'? PkE- . smo 005m. 15m0. ôRED/ ĆU šao e-AM TE. ' z . '_ MXYZPTLK? 4 'IE PO BILO Koau OHO ' QUEíMO vsćeuazeusbaë- Preoa gan/ IE ' ! LI ĆEŠ &VE . M K0.' ŽIVCE. ' i NI, MXVZPTLK. ' (JHVAW POPPAWTLJLI , v TE NECE BITI. l; _äk EKUPPERBERG šífížľèžšJľfcääí„, sáaí. .. VELBO/ TRAPANI n ro m se sa ZADOVOLO- ` oaza um: :samnom _ ervom F/ z/čxz. ĐUPI? ! ~ í MXYZPTLK. ' 4 . ` p . ,› „ „r ? šxí _- í , r ' 'ą ' SZ HVNVWTV a uz; comes wc : ga: D-sl m ľnhun! Compiml Ynđvcil: m:
 26. 26. 24 ALMANAH SUPERMEN 5m ? NA DE ~ 92m5 ? Q6091 K0?! DE PRAVI . ' HPHFHI. ' PEáEn/ VE MXVZPH@ LEBPE @(0 ; št/ PER- vaux zzeLEDA m 05 sun/ KA au- zu nem/ Nas 910m4.' ` 94m mam ' 1 PRETERAO, ..' ` ×, . M Oéu DA TE RAZNE$EMX 15,1 LI! ? NE Móóu DA TE KNËW 9/ ž , E xuwsozseæe DELBO/ TRAPANI b; POTPUNO IZLUĐEN. ADU/ ZP! ' KOV/ M NEUME5N/ M ŠALAMA: ŠUPERMEN E U NAPAQI: z/ šauđ/ „_ , š „ I . lšní ' 4 °' A ' 9 × _ 'f V : :Ć ' J «r ' / _ {RKUPPERBERGŠ á . " _WT In. ..
 27. 27. SUPERME usa. supu POŠANDKCAO e: .r A : IA 94m ` ODUŠEVUEN. ' SU 56 LADILI 5A MNOM DA NE lJ UĆPETI DATE IZNEEVIRAM. . . ľ / OËPVA ČEKAM A eE VEATIM I DA m NEW/ RAM. HŠPEO GAM. ' IZLUDEO ĐAM TE svea/ M TEIKO- VIMA HA-HA -HA/ p AO: M XYZPTLK. ' 16;« vneäxáo ' „k l 22a/ ' í_ ***í íí / RKUPPERBERG DELĐO/ TRAPANI UPRAVO ? MM (260- VOEIO ĐV IME UNATËA „ KLTPZYXM. .. . ..IPIJF/ EMI? ME Vlglč! K NEKA ŠAMO . MI5L/ E405 woman/ ača evoalm mau- vazuauć/ DA JE 00 NJEGOV/ H šrvsou/ A sume/ MEN Pow- D501 MAa/ cw/ MXYZPTLK sE VRATIO u svoau namaz/ au. . a“ °“ WE' ”LAZJ l NJEGOVA 030 comes noć, :su M ×. Dvll by 'Ilbunl COIIIDJRV SYHGWIIO, Inc E SZ HVNVWTV
 28. 28. 26 ALMANAH SUPERMEN ZAI6TA ME E ! ZNEY- DA &AM ODGLUMIO MXVËPT ? E NAŠEG VHZAO. TOLIKO &E ä' PKAVO LUDAKA PRO' , NA TAJ TO9. ĐADA MI LEO DA ME IHUDI. .. OURIV I KROZ ONE NA' TËEBA MALO NUR/ MAL- ? UŠTENE más. ' 0.015/ TOLIKO sam BIO ZAU- uoerawm ›JA6NO m: JE , gpglčgy æ 05,5- ZET 6A MXYZPTLKOM man/ VI 5m ! LA po ZNAMM érA , Ku„„ POTPUNO zA- más. ' - Nu' "U KW? . l LI NEKOM NA' DRUGOMWË_ ôAM ZAVR 1054 MKYZPTLKOM: ` MOLIM TE: Lu- / šrn na KAŽEMO „sam ONO N, mm N, 9A po-rgg 16A DA vzazeo- JEDNO DRUGOM; u- M nu Toæsąm; „E MOGU „A 55 mo”, m5„, vmzamo/ PERMENE ? HOĆE L VA um 0D LLIĐA. ' NE WOMEMM, A „g me ? zora-n na BUDE rvoam sura? - menovsxru P09LOVA 9 *ä ? na l 7? KUPVERBEVG Allln "in LLJ/ ZNA
 29. 29. DA ! H NEMAMnNIMDA › NE BIH IZ6UBIO v Lulôlą. N00? E D06TA GUPEE- 2806 SVQ7IH ŠUPEKMOCI. * a „oc comes : u : su Dal o mwm mninv s name. . Inc NEDELJA UJUTRO LI KADA JE 06/ TROPOL/ äüz VREME O MIRNO. Š . re xuwsszaezs g_ LBO/ TRAPANI -š ` aoccouncsuí. m1,? š: 0m vy VnbuM company Syndnnll, mc n' i 5| I Vu NME UVEK PRIOATNO BITI ĐUPERMEN/ Au, ém DA NI5AM OVAKO »neam JOŠ RSAGOVAO ? r 6T/ ODA DORH KUGEM. &oš JEDNA æxuu« pa I NApvožwAK će PAšTl. ' “DOVOLGNO VREMENA . ZA MQ7U šuš? ' L8 HVNVWTV
 30. 30. 2a ALMANAH MIRNO N DEM/ VO Ul. /TEO ZGNIALO DA PGMRA / VELIKA TRAËED/ UA. .. 6070110/ Izorzžnbs D0 GENERALNE POPRAVKE. ' NEKAPA O6EĆAM K2:- VIGU KADA QE ODMA- mm. ' 9A MALO PržeeLEaAm NOVINE . r Lil/ SA. ' : smo znšm 51 TAKO IZNENAĐEN: ' : KLJJKKNJTELA &AM RA TEIZ- NENAD/ M ULITARNOIM NJEM PN VNE PLANHE ` IZEM! KAMA. .. " ("a JUTARNU/ MIR KLAR@ KEVTA E PREK/ Nć/ LA / ZNENADNA ? osam WN" 'VAWA SAM csuanrsvews ? PEKINLILA 5! 5A 006 LJVEK IZNENA- ŠUPERMENGM: A . N E06 VOGA ' ŠPETLUALÄ 95 . V' DNoPo A- ' 9 KLAR ž ›KLAKK? äTA 06595 V? KŽKVA ? E LJPITANVU?
 31. 31. SUPERMEN : mAm : Deoumšra KA- ALI DoPoD~ moram DA 'V DOBRO š DAZAJEDNO PRO- RADIM. e o sam MAK- ë“'”°V'”^'? '~- ALI IMAŠ VEPEMO DAN. . VELU DA u DEŽURATI MOOBROU umro NOEGA . ' TELEFONA. ' n xuwerzseæ Daao/ rumul možDA I NEĆE PROTEĆI WËËMWE OVO' MnzN ; T L ó POD/ NE KENTI ae DËORAED/ Eoös ' A KA W* ”FERMEN Dl VL-7á NA 5EVE`RU EAmIrzAN NE- DELONI DAM„ a ac c cs mc, 1 D-n humana co KUDA ćeraaoepo- 1 „Ne KENT? .. .rsæræ KAŽE DA euæk- v MORAM DA OBA- * men pzvLaA. „ vssrlm ČITAOCE o ovome r A _, 3"' m: A &APA DA VlDlM zAéTo &AM 0A OP- TUŽEN zA ovo. ' ôADA m1 os ? A5NO ząšm su POMISLILI NA MENE. TREBA PUNO smes DA se muža/ av ovAKvo o TE E . ' i. ' 63 HVNVWTV
 32. 32. 30 ALMANAH SUPERMEN uVEzAVAM vAs- DA 7A N! - 5AM TAKo NEŠ- TO URAPIO/ &AMG Hoću PA DOLETELI STE ZNAM KO ? E ? AVIO 1 poć L/ gvg pg DA sAm 0A ovo gu URADIO. ' emnzzns ôE _ NEĆU vAm NI TA/ ču ETE u mE 2 POLICIJA KA DA JE SUPERMEN Do- TOPIO BARKU u LUCI. .= / ËLAËK KËNT SE VRATIO L/ EEDAKC/ VU DUBO- KOZAMI æNf/ I N, TA NôAm NA AO„ . ? VEDOK TVRDI DA sAm 7A u7E0 DA uN/ énm BRANLI. @ospo- DINE KLAPK ? 2 KUPPERBERG VELIO/ TRAPANI ALhKAKCL. BIO ŠAM zA Amo VEDAN &AT DvA 9A &LJPERMENOM L4 NA zzvEšrAaA. MORAM v/ L/, v/ STE Dsžutz KAzE/ o aE aArzKu PRE UEDNOG DA eAzNAm-šTA EE KRI- lwUT/ ä/ ' GE 12A OVO6A. ' . l ODLETEO, „ . ac . g. A116 Z Dvs' u; v--nu-e camovi, „mm m: KOGA OKRIVLGU- OU ZA SVE/ A 7A EDINO M06U DA PKATIM ŠITZJACIOU SVOWM 6 NEPËŽTANO 9Tl U [ZVE TAU! O ËDUPER- NE ŠMEM DA M@- NEM OD OVOGA 2 KLJPPERBERG VELBO/ TRAPANI s m. uuwcs mcg 0., « n, v. .„. .„. o„ uy syuumu Inc Aüír 3
 33. 33. SUPERMEN „woeo 5A &TVENIM M4.' 9/0 æžuRAN n. : 2 xuwezaene DELBO/ TRAPANI zuaauđ/ 222/101104, PRE1P09TA ! IMAM m &Ag/ znano poena- ALI: TREBA MI ALI supe-znam VIŠE vaše opoazenas. .. NE VREMENA 2A érAMPAv 5m HOĆEŠ/ Dž/ Mu. IZVINI/ O × I e KuPPERBËIZe vino/ Yumu wcsmc : sa: Comđn s ta; -rkAž/ o sam RAZLOG zAšro MENE OKRIVLDUVL/ ZA sve OVENESREĆE. .. I ' ` f Ž' ' . 'wvpenzasæe , . › DELBO/ YRAPANI . .. × vwgx u ušću Msmopous ; ze/ æ ee NA mana/ sna« ~ L ZA uerAvLaA/ vas NAČIN ? own/ ro (smećem. -- 910m4 HLLJADA ›. .._. .._ „tf ou-oæ/ ËMORAMPA > š Z"“”"rVá77×Ë'š"° 7%? páéäľ” &š ` ç l „ ARIZRGH. ' z vw; V' ~ ' V r i' iga. ' i 'I ' ľ ' 4 / _í HVNVWTV
 34. 34. mo PA O9EČAM 'ranom ` POGLED/ ALI ovAKvaMoËI/ ! ZNENAĐEN s/ šro NA 25mm: 525665 : buran/ n DRUGA KRIPIDNI- IMAJU ĐAMO KRIPTON/ UANCI. ' ZEMLJAKAJELJ? TANKËR 5A NAFTOM UMALO &E NIJE sum- RIO óL TA JE KRIV n) 32 ALMANAH NI6AM 5MEOR46ARA9- ' "é _ g? ? svea/ M TOPLOINIM „ . , '$575 TËËËNE EDOMDANEBIH 2 = ZAPALIO 10m2 NA v NAME“ TANKËRU. ' * se xumnzse ~ vitlo/ ruma:
 35. 35. SUPERMEN A &APA DA 58 POBRINEM ZA 005 JEDNA esxuNoA 1 511.0 a1 vAmoMerA r smANAc 9A . SUPERMOĆJMA FRA v/ NEvowE I POMETROPOL/ óu. rva/ DA 001.42/ sA SUPER- MENOVE PLA - 6VAKAKO1 &UPERMENE/ VA áhM Bélæëdmád PLANETE MOW KRIPTDN. " IPAK óAM cm5. ZAKLEO sAm ` ` se DA ceš ZAŽAL/ n zao@ ONOG éro 51 MI URADIO/ - 77 5/ 9A NOVOG KRIPTONA? ALhKAKO. ' TA? &ET POĆTOQI _ U DRUGOG DIMENZIQI OD OVE. ' '- Još vaše A1.: ro NE zNAč1v ću DA IZIGRAVAM v u BAPGAMAKO 5/ 'ŠTVARNO *EA 06 KRIPTONANTRE' UII. ' ZAISTA POMZLLËIE * ŠVE KRIPTONIOANSI? OSO- BINEMUKLQUĆUJU II 88 HVNVWTV
 36. 36. SUPERMEN ŠTËANA .94 SUFEEMOĆIMA UI/ VAT/ O Ac 5A 9UPERMEIVOM. m' Opľąžá; svog“ OVOOELUPQBAL-Gílľ „A 124.7 . ' ~ pomzaovA Mo xmæmæ_ vera. .. t. _. A A. 577i* ' . z. .. *nempu/ .g Luvđwoç) . ..m. .. u. n. “ m. :m1 samo: : : m: JOŠ uve1< NE Š 1<A1<o on ICORISTI L-@AKMDA ME TO VI NE INTEËEŠU . ' Mfw 51 DA uetaazl A NOTE wum svoanvt OEL' BILO D057 . sara/ Hoce? I. I o sam UDAIZITI a g neee TO &AM A sagem Mmeuéraneo A 'muooA 91<LAN0AN1 GLE 1212122192. ë. A J . u v o: o . . _. *N* . ' , 1" 9:5 s 5. . s' f @oc cnwcs Inc, GaJ` . L o. .. . manwe Cam- n . . vrat zvuč1 NEMOGUĆEALI 60821- EDM DA eo 1 KRIPTONIGANSK NA 5HM. 5A NOVOG KPIPTDNA- ŠVETA KO? &U NAóTA- Mu me 'VEL' mimo_ , IDA 1MA M 1 15Ao1aA. ..Mo2A N1aANc1 . .m ”Eünwt ' š›$ ' _„ '- r &ALMANAH U13" i . l . Z1' - _ / Ëtg 5/22 I Ës2.°sr. ~$: :: u" ` c www s nama: : 1,. :
 37. 37. SUPERMEN nan/ w sve 51 Do I ` ZNAM. DŽIMI. ' “I axz 51. 1 ŠTA ' NI6AM 516024111.. . oN &A124 ? čuo SAM NEŠTO ČAM 5a 9A INTERVGUA s: 5 KAŽE DA se NA 22mm NALA- STRAŠNO O SUPERMENU . ZI JOŠ OEËNIMIŽRIPTONIJANAC P. KUPPERBE% DEI. BO/ TRAPANI _I , a _ 7125 NčóO šao : IE NEáTAo. f, ALI~T0×7E IVE/ MA NAčm/ A DA NEKO ~ 701511982- BAL-áa se 11112010 p. : æ g), NEMOGUČE. 9A NOVOG KRIPTDNA _, « MEN 11111511021- 5A Novoe KmmoNA/ ,v t' / _g_ KIARK _„ &mu 111100121- - 1 „ 7/' NA Naeeo- í. 1 ; x j „ „$523 „ . "uuu" . . vom æ. .. . ..o. .- „í-. ą. g: : 5.1“ "fa. . A . . / - , „ ` 1' . < _ , _ . „Ä/ × k*: ' . nj uu": ;Š 'II' 1,. .A Mg. “ 'u ägíl "Š W ; ; . v1.1 I „u l v/ a ą v -. v” Š . ~ u" W . .Ši/ l ZNAMO DA SLI EN NIJE 8/0 JEDINI PRE VEZI 12.1705 NEKOLIKO M/ L/ONA 1.71/0/ / z KK/ PTON/ VANSKOG : iP/ IDA mNDæA .75 741x095 smšeNo. .. *_š-žr- ”„. ALI PO 1<o.7u cENux” ' 7120510 NEVEROVAT- No . KLARK/ 'LI UKRAO &A ZA 5VG7U NJIH' 611714 GBGDOVA U BOCAMA IZ 651.06 6V514/R4. '/ ? N . PRE NE6O o as KR/ PTON E/ GPLO- sve 00x sven/ mawa GUSAR ana/ - v. « P/ RAO: KANDOR JE 8/0 GLAVNI 111.741: NME smANa/ o mNDox * 62410.. ." M/ Kkasxopsxs veuč/ Nem
 38. 38. 36 ALMANAH SUPERMEN &'53 MNOGO 909m4 9051032 sm» 'g' NOIO r UKRAO GRAlzBRAIN/ MK - , @A ae čuvao. .. _ . _. _„ 5' vox une ` ` ' ' gl NA! OŠUPER-'JÄ _ l . oc comcswËusa) " 0;. by! b &Compnny vnaxcale H( SUTRADAN Us7U77?U: POSLE EOËE 54 BADGAOM; KLAIZK KENT 5E NAlAZ/ U KEDAKCIV/ DNEVNE sAn-ea JE NEKAKO " ? EO DA ? ROBE K202 sve sa Blonąamænlst se JAVIJAO NA TELEFON CELU NOĆ. zum. ' ovaa. .. DOBRO aunąo! ovo ? osmog vno 11 KCWIPLIKOVANO. ' "ON assmsao PKEŽ/ VELE zA KR/ PTDNAMIL/ NIJE MOGÄO IH l/ ?AT/ U NORIMALNU VEU 1-* ' MU. .." " g rxuwæes 27 mao rupu: . . _ GDE JE KORISTIO &ME BILA : IE TO vusA NOĆ: LUISA. .. IMAO sam. . . PU- OTMAKO JE RASKF NULA 5A 6UPER~ MENOM» LUISA 58 USTREMILA NA LARKA KENTá. „. moc comes wc. m: ms: o Yubum Camplny Synducnu. m SU NA NAJGORI - MOG NA IN. ' . ..I DA D096 NAZËWVU . ` ŠTO ae on MOČAN KoLl L0 _r STA? ! m: KUĆI x rs? vAa 55/032- ČAU MI DA cE ME zvan BAGILA OKO NA MENE›I4ILI DA EUDEM LUUBGMORA/ V NA 54MOG SEBE N40 ? KU DC COMICS NC VŠOJ Dns: u. mwm Company Synđwcll: m: PPERBERG DELBO/ TRAPANI T“ mmm. . f'^"^'“ '
 39. 39. SUPERMEN "„. AL/ ro MOŽE DA PRIČEKA vox NE NADEM BAL-GAA. ” NEeoË u DRŽ4 w MEmoPoL/ s. ` DUGO SAM áAľKIAO O NA NOVOM Kmmvuu su v' DANU KADA cu au IMATI me PREZIRALLALLKADA se VRATIM „Puąšaæ ME x ×_ ovo JE mEaALo DA supe Moss aoš ? æ › GODINAMA sAm ŽIVEO ZAROBIJENPRVO u mm: - (IATURNOM GRADU u - . ..A 9094.6 u DALE- Koo oxmeuzramsez suPERMoc: o KOJIMA SAM MAšrAazA sve JE KRIVSUPERM - ' . Ž _ u? " 'v U TRKURBERG 9/3 vema/ razuma 41m“ ŠËŠČ š) l DCCouIcs mc um× × D050 COMPIQ m: : by v. . y Wang-n, u. : LS HVNVWTV
 40. 40. PUMRNJU áUŽVU U E7ROPOU$U JE PREK/ NULA N59 » ».59- ` ĐV! N V! SUGËĐA- NhKAO WSUIMENE. .. š d E v: 2 z o u . :ao WLBO/ WPAM o @DC on: by Vnuune cemu-nn syna-cuu Inc. PREDUGO SAM BIO ZA- . ..A ONDA : g: os SEKSTVO . . e" _ _, veume M! @EDEN U @ADU U OSUUETIO ove 9A o KRWTONA/ ŠTA KOJIM c se LIËNQ ' ' oem uNAn. .. . f ' m zxuweszssno n. .. „m r. °c. ::3.? ,s. „.. ... ,.„ vasa/ ravnu 38 ALMANAH MI 1m. .., s : „.. ... „.„„. .„ . . . ..a _Eüt "DNI SOIVIOD OG '>
 41. 41. “Nzxoxxeuu e ? E NA N45.' U REDU VE: NAR A. 97'/ 0 SUFËRMENOVIM NEPELIMA 51155 B ? AŠ/ EKE GRAQDM . ..ALI DOKN SUPER- MENNEPRU ! UPRO- TAN O A P! M TO KA U - I _. SUPERMEN MEDU- . , zAmaeLv? . , . 'Ës oc comes: u . DI! ! BV hmm« @MENU SYVNICJII, In( R KUWERBERG VELDO/ TRAPANI euæmzn TVRD! 'DA í N! 6VAKO xo 6A poz- a5 sve ovo 'DELO NE- . že NACJE KAOJIMZNAO A KOG xmpToNwAN- w _ „ . « „ . „ , _ 51945!! ?MEN . xumsmæ rum: PA / . «PKOLAZEMI u Mema/ su ss oEšAm NESREĆA a4 N5~ : ee M. NEKI su PREPLA 1., . 68 HVNVWTV
 42. 42. 40 ALMANAH ? ON mp MI ` aez 05m4 šm on ôTALNO po AVLJA pa y LuzsA/ peevl ewuoras VŽ * _ ae IVBDU aw. ' __ POVEROVALO DA ae M N SUPER E_ SEPEEVI ustav/ më, uudwoo uma-u m . ..a : su annsamo: aa« LulóA ae u ? RA u. í MORAM um ? RU a- m, vox : ĐUPERMEN NE pomaže DA NEKO neue: am GRADOM, MMOG! E Mreąn DA JE oN. „IIE/ .' AKO MI 'BAL-GA PONO: V, O UMAKNE; NIKO NE' CE VEROVATI % SAM NEVIN. METRGPOL/ SĆŠE U 0P4$N0677.6&4ĐANI I5LE PA VE OVA? VEK ODGOVORAN M SVE 7096 / / '- _ l pccouncsunc u u ---= ; Dm n, mam C0 suvezmsn ! JA sa već eo znamo, LUISA. 80x71 DA NA &mou NEĆE 1 I, PA SPERE LUAGU &A SVOG IME / MORAM NATERATI MOG NEW? ! LGA 'PA SE PO E!
 43. 43. SUPERMEN ZKENćUPEEMENE. goglgg“ u K4“- , DOEU &ANVAO , × SAM O TRENUT- 541» I HA-HA/ KAKO 'n se gvg ONE 909m5 ` . ..moa ćeš m: PLATITI i 6A ewaA DA BuDEš PKE- poKsa/ n 3,0 Z4- ZA svu macu PATNOU/ i e xumæssæe 'I vasa/ mamu mo: :- maémo &AM o 70m5 m &UPEM saosonw, z 0A BUDEM MOĆAN n mtsuš DA sam : IA #AMER- m 6MAN010 KANDORI DR- žAo ea TAKO LJMANOEN eco/ NAMA? ~ moa m: 75 BEK5TVO smo NADOH VAT RU „ n s: me ôPk 1o. 255m 0 DELBO/ TRAPANI . ..KADA _A TI T`RAN5" ` „ I &DE ôAM MORAO DA PROVE- PORTOVAO KdNPOR “ DEM DUGO VREMENA DOK NI- u DRUGU DIMENZI- ' $AM U$PEO DA POBEGNEJVLJ OU: GDE M M 1 , ŠKUJEM Oál/ ETU/ Ć! N15 ZNA I- v I Moa ? ËMANPEOJA 0 á seen uvsáawm/ se zu- m, KOJI sam sam : z- mrsuaato as PR! @oc comes wc. m3 nm by lntunl Company Symímnu, mc ODLUČIO sam DA sE 01.454.4- ouoEM Tvoarm PA0oM. .. . ..A ONDA DA TIM. ' KAKO U IVA/ VI U ovoE. „M^H! a«. `I›| l=I9uÄsAurd1u.4 : u . . E21' V l? HVNVWTV
 44. 44. 42 ALMANAH SUPERMEN ? AK 5h éuperzme- ' 247005230075 NE/ ALI 5MO RAVNO- 0A ovo šrorrzs PRAVNI PO ! žNAZl/ 51m/ ropwruoe PoóLëDlhaAárea. ľ usxoeo be OPET ŠVE VI - oem. 4 'äáäíäšäžäfä METkoPoL/ s .75 ? osmo 300/5775 DVA ' SUPERBIĆA. .. „üéô a4 , h Itxj x NEôO ~7A. „ „ALI MooA MRŽ' ' eAL-eA MISLI ~0A ME 14mm/ 0A 54m 0A m: .. - vAc zA meeove 39 - E i . ' -rsnnlľs @HZHB POKUŠAO ôAM 0A 'áPA5EM muoorą. s A NE 0A vAs m- Q} ` I V noc comes m: :go: ' om by mmm. Comnlny Synavcne. m: 4o _ ' ov? ! os 'rex Moa; UDARC/ ms N/ Š- rs-KKENO» NE TREBA MI NI TAK W971“ TA 979W! PO I ENG/ I BAUMM 050m0 mpxueo. .. ćešvo : ver: . MUKÄhDUPER"
 45. 45. SUPERMEN „ " , , ' . ? aus ? ærvomo u TE- š . ..JAKO 6! ME 2421.00?' IO; oazčuo Đ-Eáv/ AKO NE ? ONA M, „ 050m0 šro IMAŠ VIŠE l9KU6- ' TVA z zaoaom. eorovo JE srvo- ozm / žn/ wAvA- wEmsAL-eaz _ AľRRR/ IIIH/ , / aAL-eA ae 0A evæom 9417512- NESTAO/ BRZ/ MOM KOZNA 00a 175 već 9A0A, „ % oo k? ' ' II ä m'a, - / W// /W _„_/ "' . ' "III. ôUD / CA U METROPOL/5U: NEOPI5/VA &U l/ Am „zaoeo/ voaą šTo aëasšAn/ A i! ? HVNVWTV
 46. 46. „moš MNOŠ 0 AM DA TE DRUGIH 09m a! , ve OBAVE 're- OELI TO 157m4? N] o svemu, { i u ĐUPER ! omgeu 5/ ZA u 2o vana; vom„ um mvANaE lMOVINEm_ c com: : mc. :na _ u o mi. “ Comic-nv synnuau-. nnc s xuwe : z mao/ mmm _ aus/ a svem/ c PoM/ vorosmm sve . supekmeuov ` í v ' - : se UON ToHočE ' 7D 95097174 U WPNICI- ueLEv ? guše *v * ~ MENE DA PREVA 15A os o . . “ A444“, . , é 09.49%“ l „ _ i í mmm PREKU BOLJE NEGO šw NE$VE57ÄN 124 JE V MJNI / PEN777E7 OVOM/ EN: r @pg 91 po 5494 a ZNAM: KLAR KENTSE VR T UREDAKCIPW ZNAŠ gfq 95 ` 75mm 44 ALMANAH °3fš. .°9“4.. 'ľfèá°'. °
 47. 47. SUPERMEN AKO usxoko NE UHVAŽ-E 't ' vsu ooš VAŽI -r/ m BAL-&AA ovo MO „ . D060 01? ZA m save K245 move t i vs RU P KARIOEKE mo . ; . euærąjm . = _- n Kuwzkasæ š vema/ ravnu POŠTO JEBAL-GA Još NA SLOBODIKLAKKKENT MALO 54m >_ NE može 0.4 se 09057/ u zAæzw/ av večeri 54 NERVOZAN: . ×. :a I . . ." lu , ` ' Š t DELBTRAPANI : Ë- , ., Moa SUPERQLUH z? ?owe/ mo JE čuo N 570.„ a PO VEDNU NEMO6U E KAFLhLL/ IĐA? pa 5A PO- _' j“ EXUPPEQBERG "“'= ' › mao/ TRAPAN i - ×. Ž/ f v' . ac cuwcs wc : su: Onu ov Yv-mme Company Svmxncav: mc NI IDENTITEI MORAM DA zaš- ` mm Lu/ su. : s s PUTA: " auoaw. ' NE ? Blitz/ ravnu Ä St' HVNVWTV
 48. 48. 46 ALMANAH SUPERMEN BAUGA IPAK NIQE OTKRIO MQ7U TAJNU, POŠTA M! ?E POIG- 'íll RA VANVA 5A 4. ' : Ex Na: : cburčs wc. :su KADA QE 6TAVIO ' BAL-@A ae NAPRA- evoæ ŠAPE NA ` wo NAaveću orusrt 5a; ` ~- äwwgfä” usx ovveyoËLE E IX _ 2 xumaeæe ' ^ ^ VELBO/ TRAPANI, ` ' III Mann Ä ' BAL-an. CUDoI/ IŠTE. ' „ , AKO WOEPOVREDIOM . , v ' KKENUO OVUDAU 511/4- 'ą RI: HTEO ? E D4 64 ' ? RAT/ M . A TO ZNAČI. .. vwz. / „ONA M! GE PO- SLUZILA KAO . I TA ? l O' *v h č . WH š: z', .i ` ` 'H „inu Ena BRI6AME TAKN Lu/ su/ zauqu, BUDaLOm 2 Kupmzizesvze VELBO/ TRAPAN(
 49. 49. /r/ „je Ä „ , Š m* ž y asti. . " g ` . KLIPPERBERG . ' DELBO/ TRAPANI ' ' &IDC COMICS INC, !MJ sanya" n. .. . . mmm: c„„. „.„ ZAR TI 58 NE SVIĐA MOG POKLOMŠUPERMENE ? ĐKUPLOAO ôAM 6A PO SVEMIKU: &AMD 2306 A ? EL , GVE 9VQ7E MOĆ! , I 9A mxocom ću re umri. " 5-64--1 N16/ Nl PEET' POGTA W940 DA í _, VA. _ l á'`n„, I " (m, 4, [/0- / P. KUPPERBE% v 'iz' ? SL90 TRAPANI ` . x. v, ... DOMAMIO &AM . TE VAMO DA PRO“ U VAŠ . ..ZLATNI arm-own. 05-' vzNA 6LIPĐT4NCA K074 mo- že m OTKLONI SUPERMO- čl NAS KklPľoNNANAóAm oo PLAN NEĆE LlóPëfl/ MO' š ME ua! hALl aw su TE exumsąaeæ A DEI. TRAPANI J / ľ 1 „ . ,.. ..›_. „A POOEBNOW läfNl KRIPľO; 01. vNA mevmm N46 oz mA oo Næeovoe - z MDA Au n; ?reav- _) LAKE vd nema ' Z K 'O/ zo p DC GOMICS INC. , IX íí/ SUPERMEN í om by vnwm Conwuvy Syndlcnlc. In: - NEKMOOA OGVE: TÄ MORA BľTI ^ L7 HVNVWTV
 50. 50. 48 ALMANAH SUPERMEN A TO ZNAĆI DA LJUDI MORAOU DA POVERUOU DA 5! T( PREVARANZ' BAUáA æ POBE5NEO. „ KAO šm sAm se 1 NAvAorsAM : :A Ml ZLATNI KRIPTONIT ve NIJE uzeo Move ~ 9 , STRUKTURA MALO PROME' ' ` NILA POSLE ĐlLNOG PUTU' NADAM 5E DA NI M (Z- BUBIO 61/075 M ' . A UBKZO Cu SAZ ' TI DA L! ?AM V n KURBERG veLso/ TRAPANI SmCJDGJV _ - nhunl Comnlny Syndwcllajnc NE TEEBA MI ZLAT- NI KE! ? NIT DABIH TE UN! TlOašuPä' MENE. ' BAL-&A aepoauæawoš NE zNA m u .75 Noeeov/ A y svnmcm, Inc ZUITNA zAMKA ur/ cALA NA O“*`O ž/ veo sAm zA ovAv DAN. .. NIKO ME NEĆE me 71/034 ZLATNA KLOPIQ4 Y Mč N! 7E 0NE$PO50- Mrau 00m5» . NEMA@ N! TA some. '
 51. 51. ` N-IVE. ..PU57'I MEWPUSTI. ' PLAN n &E moPAmaAL-EA/ ' sAvA sv: z u KO vemtv 'ZA NESRE E LIMETKO- _ . ji 1111.1:: i-: a-: :gsiiąg/ n. - . „ - 'l 'o 'o ~ 4 Iäl V: .sa í . A . 0000094 u IZGUBIO E KONTROLU. ' ; FTI KA PEOVALIJI. .. 'mPRAVO U ZLATNI K R/ PTON/ 7' . ' “IWI” ““”"/ /// /// / . 'A, Mlhlphhmmh/ il, f , N06 KRIPTONITA: &UPERMENE/ M3- . t nníeseszu ' ' ' III; V vakqgmm-mesxecu g ar svakog_ 20. Eu' mèsectj „ __ A @ER t' “ gim' cu_ SEK TRI
 52. 52. PPAVAC LUKSOR. .. MISTUA DE BILA ZAISTA NEO - DCQ EGIHATSKE VAZDU- HODLOVNE K mmm; LETEO ve Du DOLINE . „ BIĆNAU KOFERU NILA PRAVACDUGmR - ; i 5AM „G510 pom ; ËOËNËVO 'NUENIŠFUIÄ' scsavAnIæaoLL/ wsz MMONA EapAT. NTGRADOVImMËMFISx ; gfgžągágągæug a . 5K| H FUNTLOKQ i : I R NAM_ Wæsmwvææsè@ &mmm TRGOVCI AMBILARO ' VEZATI SA LEKAROM ČTUI KOFERČI DE PUN BANKNOTA . .. ; aľv »v IMESAMDOYAUMI OD ĆOVEKA KOD! SE TRENUTNO NALAZIO U UEDNOU KATRSKOU 1 MOŽDA Bi TREBALO T _` x NEŠTO DAVAM OBUAS- 9 × NIM. .. EM AKOVAM gt: ae DOZNATSLU- CAD sA AMBILAROM.
 53. 53. AMBllAR DE LEK ZA ~ - BILHARZIOZU . BOLEST KOUU - DOBAVLDAĆI su ZA PAĆUN BANDE OTKUPLUI- IZAZIVA IZVESNA AMEBA A@ g ~ VALI AMBllAR oo SELUAKA . ..AVAD 055mm u DOLINI NlLA. é ~ v _× PREPRODAVAO LEK K001 05 OBOLELIMA . U WW x BESPLATNO DELIIA svErsKA ZDRAV - - sMo PAZBILI ga a v, STVENA ORGA~ ; BANDU PREPQO- ~ - g a Nuzącn › . DAVACA 610105 , _ w? ' g (1 VODA 51o NE~ „g . .„ ; A KI m2 AVAD. ~ ' UA TE LJUDE _ NE DOZNAUEM. 0m ĆE ME NA LUKSORSKOM AERODROMU PREDOZNATI po Ko~ : enu KOD! NOSIM. AVAD GE SM EŠTEN |2A REŠETAKA . .. ALI : TREBA PAZBITI ORGANIZACIUU VELIK| H OTKUDLUI- VAČA NA DUGU . .. N - ~ A sve E ZAUSDOSTAVLUA- - WWENEDËĆËUËË NUEVEZEU NUE- v › " . K DISUVRLOODREZNI MUUEPOLAMI- . . . ' ; TT ' TREBALOUEDASE ' LIONAFUNTI. .. T ~, ,; › T ' pravnu ! M "VEZI" T é , A ' z KoaA EMISEOA- vm u LUKSORU. O SVAKOG 20. »NIK RAJDER- O SVAKOG 25. »SEKSTRIP« (SAMO ZA ODRASLE]. . . 19 HVNVWTV
 54. 54. LUKSORT ! Z VREMENA FARAONA . SAN OD KAMENAml-! RAM STA- R! !-! B VA DOD! G - NUT NA UCKAS - TOM PESKU . .. A ! ËËËËËOËËDËŠËTËËAËEËQ ~ WM“ _ DR AVADA. ' VENE Dom' ZNAO DE DA DEODERACI DOD KONTROLOM AGENATA GIPATSKE SLL! BE BEZBEDNOST! ALLON! E SE UMESAT! SAMOŠJUËËAUNDOU MAL! AEROD OM U DUSTINU! ... !STIS DE KRENUO ZA OSTALIM DUTNIC! - . BIO UE SAVR - NO MlRANlATu HlADNOKRVNOST MOGAO UE DA ŽAHVAL! SV . UĆITELUUTD UDA- NU* HIAMURIUU. - A . za. ZASENUUUU svErLosT aueA. .. ` EKAo UE"VEZU". .. K _ ONA ~ DA VAS ODVEZEM DO ŠAO a ZBORNOG MES - „W / mo M TAKS! .sER ! TREBA EDAN , TA. , s Z - r ' T _g _ ` -__ __V__, _š *MAUSTOR. CRN! DOUAS ”DANA < ä MESEĆNA IZDANJA: SVAKOG l. »DILAN DOG« O SVAKOG 10. »MARTI MISTERIJA«
 55. 55. pUSTlNDA DE USTUDILA MESTO OBRADIVIM DOVRSINAMA - méaäľsärą TO STAR! KRALJEVSKI - . pm vomo aE PORED NIlA ”E NEŠTO "55 OD 0D LUKSORADOMRNAKAT DREVNE TEBE _ai / // /×z„„. TEBA u ĆU DESNA TUTAN KAMONOVA PRESTON ! (`A . ALEDA OIVIĆENA SFINGAMA POVEZIVALA DE L KSOR SA KARNAKOMTA OBA GRADA BILA SU POSVE NA BOGU AMONU. í ! ZA PARKINGA DU NOG TU RISTIĆKIH AUTOBUSA DIMO SE HRAM HRAMOVA U SVOD SVODOD SIAV!
 56. 56. 54 ALMANAH DVORIŠT TSTUBOVITOBELISCI: SVETILI TATSTATUETPRICALI su o DVADES VEKOVA ! STO- RIUEHORDE EGOM TscRDE- NIH TURISTAČIIÄEËSU ZA VODI- OSTAVLDAMJDITE PRAVO DO DE - ŽISTIS DE SVE OĆEKIVAO OSIM OVAKO GRUBOG NAPADA UTISAK DE BIO ĆUDAN . ..U TOM KAMENOM SVETU SVE DE IZGLE- DALO NESTVARNO. .. MESEČNA IZDANJA: SVAKOG 1. »DILAN DOG« O SVAKOG 10. »MARTI MISTERIJA« GDE SU 9.. . OVAD NOSI KOFERIAU NIDE AVAD. PRED! U AKCIDU . ' DOZVOLIO DE DA GA NASAMA - RE KAoKŽočETNT -
 57. 57. TU RISTI NISU SI-IVATIL! ŠTA SE DOGAĐA AL! TADANST/ ENE "VEZE" IZGUBILE SU SE U LUKSOR - / SKIM LAVIRINTIMA «y SA POLA MILIONA . HTEO s! DA BUDES NAULU- KAvTahBENE _×_, ..× PREPRODAVC! SU SEBI OBEZBEDILI GLAVNOG STABA PRATIL! SU SIGURNU ODSTUPNICU GA OD DOLASKA VEROVATNO SU POZNA AL! AVADA . LO SUTRADAN SE PROBUDIO DOSTA NERASPOLOŽEN. „NI LEPOTA NILA u DUTARNUOU IZMAGLIC! NTUE GA RAZVEDRILA. .. MORAO DE DA ODSEDNE U LUK- SORSKOM I-IOTELU "ND VINTER". RESIO DE DA SE SLEDE EG DANA VRATI U KAIRO. .. 99 HVNVWTV O SVAKOG 20. »NIK RAJDER« O SVAKOG 25. »SEKSTRIP« [SAMO ZA ODRASLE]. . .
 58. 58. SAMO DASE DOGO- VOR! SAVLASNIKOM BARICE . .. MESEČNA IZDANJA: SVAKOG l. »DILAN DOG« Q SVAKOG 10. »MARTI MISTERIJA« TAD COVEK S L! - KOM GRABLDIVI - CE. ..NIDE SE MO- = z. NDEeov UUĆERAŠNUI vOzAć. ..ONAD KODT GA DE DOvEzAo DO AMONOVOG HRAMA u KARNAKUAKO BuDE TMAO SREĆE. .. DEVODKA DE KAD pOMTsLTLA DADE UE u DITANUU DRSKI PRESKOĆIO g; BEOGRADU -; BALKONA. -. .;~„ MORAODE NESTO HITNO IILIIIIIIŠ. I i ST IGAO DOPRISTANISTATSKELA KIšENuLAmBlO DE SIGURAN SEIAM ! TREBA DA STIGNEM DO DRUGE DA PREDUZ- ~ ME . .. OI-I! TREBA DA . / / í '_ “c ľ v / ! / l/ / " / // L// /Aè _ug i_ '
 59. 59. SKELA DE UBRZO PRISTALA UZ DRUGU ' TRIĆOVEKA sETzDvODTšET DEDNE MOD vozAC ' GRUPTLBLESNULOUESE IVO NOŽA DEOBAVE5TTO _. _ svODE SAUĆES- . __. . NIKE. . .r - NIDE OGAO DA IIBEGNE BORB . .. NADV NIDE DEDANEKOG OD PIA - NIKA NATERA DA PROGOVORI. ..PUSTIO ! H DEDA MU SE PRIBLIŽE . „ "TSURI- KOM| "(O REKO BOKAMNAUOMILUENIUI NAUSMELIUI NAPAD UČITELDA DETTTEO DAGA amąo , UHVAT! ZA “N05 GRLO. ..ALI | LOSE O SVAKOG 20. »NIK RAJDER. « O SVAKOG 25. »SEKSTRIP« [SAMO ZA ODRASLE]. . . L9 HVNVWTV
 60. 60. ' ov! LDuDT NISU PRO- FEST NALCI NEGO OB! N! DIAĆENICI. : :l-ŠK N“ ` j KumsuoAR DE BIO š l su uš . l "" „ ; š . _, æ I T . TREĆI DE SKOCIO NA LEĐ ŽISTISU . „ SAVRŠEN! BILO DE To ! STO STO T 5KO TTT u VUCUE - "sEoT-NAGETTBAOANOE _ RALDE. .. PREKO RAMENA. ..NEsRE<í- . . NIKUEVIDEOSVEZVEZDE„ . .o ALMANAH MESEČNA IZDANJA: SVAKOG l. »DILAN DOG« O SVAKOG 10. »MARTI MISTERIJA«
 61. 61. NAPADAČ! SU ODUSTALI 0D DALDE BORBE . ..PRE - PUSTI LI SU SE MATICI m VODA DEPLDuS- ' NULA KAO OD UDARCA ELTSE. .. l u NT Su RVo NESTO DOGOVARALITA TRAZTS ROSAVOS TSMATLA. .. RDAV COVEK SAAF | NDEGO MAGARE ODVES TE DO NAGADEJSMAIL ŽIVI U TOM PRESOVARAO. .. TREBA DA SE NADE SA ROSAVIM . k' . DALIBINEKO . I MOGAODAGAOD- . z &g; f . I-J VEDEDONUEGA? „mi WW” “E „ › / IËÄ I I IJ ! Im NESTO VA NO. .. O SVAKOG 20. »NIK RAJDER« O SVAKOG 25. »SEKSTRIP« [SAMO ZA ODRASLE). . . 69 HVNVWTV
 62. 62. NAGADA DE SELO OD ĆERPIĆALNA ! VICI PUSTI - NDEVISOKE STENE DOLI - NE MRTVII-I ZATVARALE SU V| DIK. TU SU BILI SAI-IRA- NDENI FAPAONI IKRALDICE STARI KOLOST MEMNONATSIMBOLAVEČNOST! TLIĆILI SU NA CuVARE TE NEKROPOLE u KODOD Su SE SMENDTVAL! HRAMOVI ! SROBOVT SAAF SE BRATIO PRED KUČOM DESTADAO TAKSI _DEDNOD NI . .. _ POSLEDNDASAOVE OĆIGLEDNO DE BILO DA SE . STRANEROSAV! DE ROSAVI SELI . .. RDAV ĆOVEK! ZMIDA KDBRA. ' í-/ TL ŽISTISGA l' g i 60 ALMANAH MESEČNA IZDANJA: SVAKOG l. »DILAN DOG« o SVAKOG 10. »MARTI MISTERIJA«
 63. 63. DOGRESIO 5! STO ST KRENUO 7A MNOM SPREMAO SAM SE DA TATTVEK OČI ROSAVOG BLËSNU LE SU ISPU NDE- Ží' NE ZLOBOMMZGLEDAO DE KAO ZVER . . SPREM NA NASKOK. .. SCEPAO DE KRIVU SABLDU I KUP - f ` ' ~* LDENuuNEKOM BAMBUS PROTIV SABLDE NEOBIČNA ROSAV! NTDE OKLEVAO. ..MAHAO DE SABLDOM KAO POMAI-INITAO. ..ŽISTIS DE čuCNuo VRSTA KEN- DOA* NES - TO STO SE NE ZABORAV- IDA. ROSAVI DE ! ZBEGAO NEKE UDARCEMALILMO- , / RAO DE DAPREKINE. ./ ŽISTIS SE u IVO-DŽIMI KO- RTSTTO "KEN - DOOM"A NDE- GOV UČITELD I-IIAMUR! PR! - MENDTVAO DE BORILAĆKU TEH- NTKu ZA RAZVI - DANDE REFLEK- SA SVODTTT UČE- DEDNA B0- RILAČKA VEST I NA . O SVAKOG 20. »NIK RAJDER« O SVAKOG 25. »SEKSTRIP« [SAMO ZA ODRASLE]. .. 19 HVNVWTV
 64. 64. ŠENDO DE NADBOLOA g? ' KOLA DRzTNETETAS- / T TIČNOSTI - . - . .. | I MADA E ŽAPOSTAVIO TU VESTINU ! DOS DE SAV ENO VIADAO TEHNIKOM . ' "KENDO DE KAO NAPAD KRAGUDAWGOVO- RIO DE UČITELD POZNAVAO DE TAČKE BOLA STARE KIN ESKE ME-
 65. 65. NEMOD SEĆUDITI OV ME STO VŠLËIËPOLIŠIDA OSA AI-ITTU S! ! SËAFE! POTRA- I POGLAVICU. SAAF SEVRATIO SA VI- SOKIM SELDAKOM DOSTODANSTVENOCI ĆETVRT SATA KAS- NTDE SAAFËEE PRO- . I I '_ g . . **a [I * / ' T! !! 'u . .II/ TTT ONO STO MU DE VOZAC TAKST A REKAO BILO DE SuVT E VAZNO DA BI GA! GUBIO IZVIDA. .. A R AVI NIDE POGLAVICA SE NIDE IZNENADIO. .. › NOĆ! ) . u DO- „ LTNT MRTVTH. -. -x uTuTMOzTSO- - VOD GROB- OKU DLDANDA PREPRODA- VACA AMB| LARA.0BA- VES IO DE AGENTE SLU BE BEZBEDNOSTI. .. ALAH MI DESVEDOK. SAAFI NUEGOV I EVODMALTSÄDA , A „ MAGARAC STRPLOT- ; TVOU TRUD-«DOŠ W / T Vo gu CEKALT ` ? JEDNOM HVALA. I ` O SVAKOG 20. »NIK RAJDER« O SVAKOG 25. »SEKSTRIP« [SAMO ZA ODRASL EI. „ . 89 HVNVIAYIV
 66. 66. NľüE GUBIO VIZEMEJZNAUMIO ae AUTOMOBILI „ ODVEZAO SE D0 DOL| NE KPALUEVA. .. . DRIZOR ae BIO VE- LRÄNSTVENKRA- _. LUEVI I KRALDICE ' _ IZABRALI suma NE- SVAKIDAŠNDI DEKOR I zA noc = UEDAN VODIČ ODVEO GADEDO 4 TUTMOZISOVOG GROBAIISKOPA- tn-` " NOG DRI KRAUU 6A5TAT| GLAVE- ŠINE BANDE. ovo Mesro vAžI U06 DVA6ATA. ..MESEČ| NAUE oaAsaAIA DOLINU KRALUEVA. .. › KREN uo UE ALEUOM KATUTMO- ' ' ZISOVOU GROBNICI. .. „ I ~ g ` a (-1: i ' SATl SU DOLAKO PROTICAU . .. (JEDAN ZA DRUGHM PROLAZILI SU VELIKI AUTOBU5| DUNI TU RISTA. .. 'i' ŽISTIS UEOSTAO SAM DOKSU SEN' ; ç ×ć-_-__`_ . i. u IIIIIIIIIIII A MESEČNA IZDANJA: SVAKOG 1. »DILAN DOG« O SVAKOG 10. »MARTI MISTERIJAL
 67. 67. I IGXIIFËEËFI TJEDNA ULUNA LAMPA SABLAB- NO UE OSVELUA ~ VAIA GROBNICU. NIKOME NE BI PA- “ 6 L0 NA PAMET DA ZAVIRUUE U FAFZA- GROBNATIŠINA RUŠËVINA. .. “ * uo UE SAMO NEKI LAVEŽ. AKALl lLl DIVLUI D5| I<ocII LUTAUU DOLINOM PETORICÄ | L| ŠESTORICAMPRIGUŠENI GLASOVMUEDNA RUKA UE POLOŽILA KOFER NA KAMENU DLOČU . .. ZAT| M su STEPENIŠ- I TEM ODUEK- u NULI KORA- BILO IH GE DËTORICA. GIAVEŠI NE ŠTABA DREKUPA- C`A 6A DUGA PREPRODAVCI LEKOVA DANAS SASTALI POSLEDNDI PUT. ..NAË›| PRIUA- UHADŠENI su I 5|- TuAcIaA DE oz- BILUNA. O SVAKOG 20. »NIK RAJDER« O SVAKOG 25. »SEKSTRIP« [SAMO ZA ODRASLE]. . . 99 I-IVNVWTV
 68. 68. OVDE DE POLA MlLlONA FUNTI. „I NE TO ĆE NAM BITI POSLEDNOI pLENmBlLA BI _x › v. VEQUUEM DA LUDOST DA NASTAVIMO TRGOVINU ` ' . SU NAORUŽANI. .. AMBILAROM ; TAKVA 60500 - I ` , DA SE NE ŠETA - DU 5A VATRENIM nu z IunIm. KOFER? ! TAKO MI PRO- DIOLA IM se I<OsA NA ROKOVE BRADE . Tu sAM GLAVI . poLA MILIONA 0A NE ' VERUUEM u NEKO NAO IzDAo. .. OOH _ - ` « ' . . ~_ I : IAIGRA OEN sva ILI NIéTA. ..M0 DAUE u PITANUU sIeuR- Nosr cRNOe PODA6A. .. ZIGIIO. NosILAc CRNOG POUASA SDANAMOOAO DE DA RIzII<uUE. ..ALI. TOLIKO pROTIvNIKA ›× J
 69. 69. NI DODAVA TLITMOZISOVOO Du HA NE BI IzAzVAIA VEĆE ZA- pREpA5cENDE. ..ALI. u PITANUU DE BILO DOLA MIUONA FUNTI - 'N' . / l I<IAIDAu r GROBNIOIOE ĆUDNO OD- zVANDAo. .. NA NEDROMIŠLUENI NA- PAD OKOVANIM ŠTAPOM 0D- GOVORIO UE "UOKO-GERIJEMË No, _' BIO DE usRED IËCËËIËCËŠÄË RAME ČOPOPA DIVLDAI<A TAK@ . TAKO DE VEŽBAO U ËŽËËDÄËÄËI 'a „I TREŠNUIKU u NAGA - DOLEEO A ' sAI<IDu . u VEŽBAO- NAGLAVAC_ NICI UČITELUAHIAMU- x _ TAKO DE u - LEGENDARNA I VREMENA KDOTOA. A KASI* MIT6 BU I<O ĆITAVE No IVO- DIO BORBU 5A h RAzBODNIcIMA SA PIANINE. I O i* NI'ZI 5TEDEN SAMURADA. O SVAKOG 20. »NIK RAJDER« O SVAKOG 25. »SEKSTRIP« (SAMO ZA ODRASLE]. . .
 70. 70. 68 ALMANAH LTËË“'&“'°`Ë' funk. “ A D" Ll - z _ NOG 55k, „m / čí* 'NOGOMNTIGROV w/ ZËIŠLIHZIËBPADESU T - a * „ uL ZVEZDE. .. ~ II O Ä '× ×. wf; // -- _ ~/ ~ O í ` / × IZIIII IIIIIII í . í VI , ľ"„' š; ,ô NJ TUTMOZISAIOKAMENUENO ČITAVIH DVA- . .EMwugl n, DESET VEKOVA I IZGLEDALO DE KAO DA &me 'MAD š A suDI BORBI. .. DE uTIeÄk DA IV ' ' DE u-sRED DEDAN OD DRIBLITNIH ŠČEPAO DE ŠTAD-MAC. ŽISTIS DE , OKRENu0 BOK KAO METu. .. MESEČNA IZDANJA: SVAKOG l. »DILAN DOG« O SVAKOG 10. »MIARTI MISTERIJA«
 71. 71. KAO ŠTO VIDIMI I . » DOKTORE OČISTILI NUTKUUGËB ~ ; , STETEEQEN! SUUDALIAGEN- l I*- „ TISLUZBEBEZ- , °°3°5T'TE"' _. BEDOsTI 13V MIOLIM DA IMAMO DOBRU LOV| NU. ..OVE IIOIAVONDEII SIGURNO TRGU- Du VELIKIM KO- LIĆINAMA AMBI- LARA. .. NOVAC DE u sARKo - KA5NILI. AI. I BOLDEIKAD NE- _ GONIKADËITAP- ĆPAOUENA KAM NE NIDE BIO 5IGLIRAN DAĆE Mu ŠEFIDROFESOR CATVEDICE5TITATI ŠTO 5E DIREKTNO uME5AO u AFERU sA AMBILAROM. ..ALI . OKOLNO5TI su GA NATO NATERALE N, ZDRAVLUA PROUČAVAO NOVI PLAN z? : BORBE PROTIV BILHARZIOZE . .. OPERACIDA 5.0.6.EG| PATI NASTAVLUAIA SE O; `. O ~ ç A O VEĆ BLITRADAN -: -ą *- T× - DE 5A 5vODIM PRIUATELUEM __ ' 'w FUADOM IzMINIsTARsTvA / , ` " O SVAKOG 20. »NIK RAJDER« Q SVAKOG 25. »SEKSTRIP« (SAMO ZA ODRASLE). .. sa Hvuvww
 72. 72. ' '7 I A KEAOV ŠIN ? E POSMÄUVAO ŽENKU ETVORO RUKO6*KO~74 ? E SKËKALA 514 VEDNE OBALE NA DEL/ Grum ' I. : ' v. / / 1 I . . í BRZA 726/01 ? BOB/ anna 55 KROZ DŽ NáLU . ' I U r SOE/ /ÄR/ (ZKLEC UREl/ x › cars; ;GugzA/ y *Ma/ mani 1 DEŽALA : Is L/ JANU ~ . . „ __. _ _ ; A _ ! TAKO 51/00/ MLADuN „` ' I ; ~ ~ V ~ › A _ I' ? UK/ gu 0014.4 OMOĆU / LA D4 ' I' 'I_` l_ ' PONËKAD ? repu PREKO REKE. é ~ -. _ ` „ , » - = a LUKAV, KAO ~ ' ~ I I' / ON/ ~ K001 IDU L/ EPEAV-
 73. 73. DOBIO DE 5m- ŽAN UDARAC u áLAl/ Ll. zAeLEDA/ V u MLADE MAU/ Mu- NE, RA HAN NIJE PR/ MET/ O DRI/ o KOJE SE KRETALO PRAVO PREMA . _, ., KAD sE 05455770, áLzæzèsáLær/ äšé- tzv-s- osmLo DA LE I BEZ Täí/ MZ' ”PGD DEVET“ ` ' „æaæ/ /á RUKE su Mu u: ~ - " vezan: A Na : A- BODEN u srAaLo. ' D0 uáéæu Mu DE DOPELO REžA/ VDE/ _ 5LEDE Eó TRENUTKA DE SPAZ/ O PUMU, šcućuRE/ Vu u TEAVI; DVADE5ET KoRA~ c «- r ĆEKA O PUMAK I ćEKAą„ DAO RA HANU aAREM JEDNU sAn/ su. .. IL HVNVWTV O SVAKOG 20. »NIK RAJDER« O SVAKOG 25. »SEKSTRIP« [SAMO ZA ODRASLE). . .
 74. 74. . 7/ '/ , v" „ E „; „E ' „X V „ ' ` KO›DA NE 5/ RAZDRAÄ ž/ o Ivor/ Now KRAOI/ s/ N sE 016440/ P 555m0 5PREMAMPU- MAK . NoEeovE KANDŽE ; sro s NAZAD, ” TAUK"! ` -ą vaš NE ZNAMO DA L/ ?E ovaa péfäžäu ILI NEPRWA- ` , N' v 7549./ v . , x/ "T " „ I , l. pUMR EE äKuPlLéhôPRëMélvućl 55 2.4 SKOK. AL 1,. , _ _ 17"" 71 . ' - _. . × , , , á _ | :- _ , X *w . z „ -› _»„ N / " / 'napunila'. „ Srmeacxoo/ :se E w . ?WAV/ o IZŽBUNOA 4 š _ . MAHNuo ? E EUKOM / _- ą, /z EMU as , n N/ VE ZNAO K4K- A VEŠU TI NAME' ' RE. ' IZ KOG 5/ HANGKA 1E 'f I" » -A aerzvumo , / IZ VODE; ' ' -r. „ t VATRENA , l/ „ „ × u K050. „ , z g,
 75. 75. r/ NEMAŠ PLEME- NA A HANEKA DE I57`ERAN / z svom. SAMO MU DE TAUK OËTAO < „ . 1 l g: .Ä v J í _ff-r 'Žą t*** j "b "m x ` E 'äpzzí u v' L / 721240_ JE osaasN/ o KAKO / mšro 6A .75 9207512410 ? A70- , BORN/ /OKRUTN/ POGLAVIGmD/ V- Laz áAHOR KOME ? E 00510 DA sE POKORA VA. us/ :mou / PLaAč- M I mou EEz MILO5- n. 0UTRO5 su KRENULI 0.4 NAPADNU 0NE v I z I n ČIAHOR POËED SEBE DRŽ/ samo N ONE Koa/ MA 05 72,47 MILIOI OD LOVA TERO- æ/ šu / mvu -rER/ roR/ au. I' " ' “'39 f3' POĐ/ zA MNOMIHANGM x ' ' _, ž/ w I<A0 PUST/ NOAK Au “ć” / , _ M/ voao TOGA ww. t" *v . ~ . 4,; _ r /3 . ' ' REDl/ OĐEN svoaom PUMOM/ srame sE vema ZAPANOUOUĆOM SPËETNOŠĆU. SL HVNVWTV O SVAKOG 20. _›NIK RAJDER« O SVAKOG 25. -SEKSTRIP« [SAMO ZA ODRASLE]. . .
 76. 76. VID/ Š LI 5540 NA m/ wENOM ZUBU? 0NJ 6A 5E Mo EDO ISA- ~ . „ MOAKOS zA- = .- 05/05 uMA. `aAHo1aNJE6o~ w LJuD/ / PLI/ ME No u ZORU. 01// JADN/ c/ NEĆE i / MAT/ N/ KAK- ' WH / ZEILEDA „ š; DA IM uMAK- _OPUTEM K090” IDU ČETVORO- K zeAov älN JE NESTAO UZELEN/ M [Hgí/ „GKA ' _ PUK EAHAN KPOŠNVAM/ LB/ O JE TOLIKO BRZ DA L, D4 „5 g MO 51249716- JE UBR H0RA NE NAJERžE , . „ Š „ š** RAHAN ĆE IH upozozm. 74 ALMANAH MESEČNA IZDANJA: SVAKOG l. »DILAN DOG« O SVAKOG IO. »MARTI MISTERIJA«
 77. 77. MI NE zNAMo DA PUŽEMO . .~ _ Ovgfjägbgjćgägí-„E po VODFALI NE zNAJu NI I - _ NO 5EDELE PORED ONI 5A KÄMENOG ZUBA. ~ - - UH VA TIĆEMO IH U KLDP- KU. NIJEDAN 0D I. R ›. NOIH NEĆE NAM : RAHAN NIJE NEPRIJAIELJ. A» DOŠAO JE 5AM0 DA VAM KAZE DA 0E DIVLJI @AI-Ime SPREMA DA VAs ľArNIc/ .Još N/5U BILI KRENULI A RAHAN JE VEĆ LETEO PREMA I<AMEN0M zuEu, „ . ..-7 . _ _'- POUAVIOI GDJE NULI - SU U A5- NUT/ POV/ GI, U. naumu-u i ` 6 PLEME KAMENOG; zUEA sAsToJALo EE sVEáA 0D 17565771 LovAcA 5A ŽENAMA IDEæM, › I“ " 191.„ - . › .
 78. 78. 76 ALMANAH KAKO EI S-E ovA šAčIcA LJUDI I ~ . A “ PAHAN IH VE' VIDEO PA MOGLA oDuPrzETI 0PAsN0M IDU PREMA KAMENOM zuEu, čega I . _ PROPALI ? Max NJI EKIIEPUM- ~~ smo 55 a POKLA E NAM NA E PLEME. .. í ` LŽ/ „géžífoëíæg I ” KEAOI/ EIN JE poJuie/ o . _, ,ZGUBL`7ENO„RA„ y. n' › U šumu, PALEĆ/ GEMLJE . ~ #AN ZNA KAKOæ ' _J OKC ŠËBE. .. PA EAŠTERA PUMA K E . ' VErAR JE eIo P0V0LJAN I I/ /SOKA 5TENA KAMENOE zu A usKoreo JE BILA ZAŠ- r/ ENA VATRENIM oem/ čem. MESEČNA IZDANJA: SVAKOG l. »DILAN DOG« O SVAKOG 10. »MARTI MISTERIJA«
 79. 79. ' IDI/ ME. ' IzNENADA EE ZÄDRŽITE III ” " PRED EAI-IORO ~ MARA 9B äAMl NISU PLA ILI VATRE: N/ ŠU MOGLI D OBUZDAUU PUME KOUE SU 55 o v" V/ M LJUDIMA 7 Ž ' RAzEE ALE NA EVE ETRANE. POJAVILA NE- › „, , PROMOETI- »I VA PREPRE- × _ KAJ/ ATRA. ' ~ "w / / - šrErA E70 NE zNAJU DA Pužu PO »Žíèaäužëpá ŽONŽ r PONORA A" . « u U V ENU. ALI, IM EE VATRA UEA- S/ IGAHOE ĆE NAE NA KRAOV EIN JE DJEDNOM NE ro UELEDAO. .. IzV0DI čErVORoRUKI MOGAO EI I RAHAN. O SVAKOG 20. »NIK RAJDER« O SVAKOG 25. »SEKSTRIP« [SAMO ZA ODRASLE). . . LL HVNVWTV
 80. 80. × wr'- , v - »1 __ u. 'I , PREDLOŽIOJENEETO -' - M I' LUDO EMELO. ' » xWL( 'i 'TI . .p š. ' ŠEKU 5A BLJEE šllľæ” V; U I A TO VREME ~×4 , g ENEIDEcANEm IA' Alrl i II f @A s *I : II Š "-1 ; I I j' „ n_ 0,_ _f _ _ERzor . ;W5- / „a «Y ` J O V_ v 7 I Ž › l 0% M : í "LA" / , EV "mb NA DRUGU STE- NU. EAcIćE V M _L/ ĐANE KOJE ~ TE VEzATI ovo DR VE . ' PAHAN EE EPRETNO UEPENJAO Uz ETRMU OEALU. DA SU TO SAMO LOVCII DOVOLVNA BI BILA JEDNA K RIK KOJI JE PRATIO NJEGOV EI<0K NIJE IH a UDLAE/ o, _„ BIO JE To ' KRIK NADE. : TRENUTKA RAHAN NIJE POMlšL/ O NA 0PA5NO577 78 ALMAN AH MESEČNA IZDANJA: SVAKOG 1. ›DILAN DOG« O SVAKOG 10. »MARTI MISTERIJA«
 81. 81. UIIVATIIE JE; RAOO/ RAHAN E NA WEN KRAJ v. :, Up' DUGE LIJANE KOJE 0D- i EEKAO BILE EU EUVI E TEŠ- , KE DA BI IH MOGAO DOBA- GITI Do KAMENOG zU5A. TA TANKA LIJANO OMO- POETO JE LIJANA RAI-IAN NE BI J Guć/ LA JE EE JEDNA : I I IMAO ENAGE DA 2 _ MNOGO JA ODVUčE › A_ . OEPEEBACI fëľfgääääągfé? , DO KAMENOGI Zla/ BA. NA DRUGU 9.„ - KEAOV 5IN ? E OEB/ O@ ŠTRUKQ VEZAO J ćEnRI DRUGE. , IzGLEDA DA OVAJ V ' LOVAc ŽELI DA POMOGINE ONIMA 5A KAMENOG NIJE NI &LUTIO PA SU GA POSMATËALA DVA GIEHAROVA RATNIKA KO? ! SLI TRAŽILI EVOJE PUME.
 82. 82. 80 ALMANAH ČOVEK VATRENE K E &PRETAN ~7E KAO I TVORORUKI. ' TREBA V A i K EAOV sw 05 sr/ cmo po &zezam/ e L/ GWNE z: po NJEGA DOPRE' GNEVN/ KR/ cl. LI 'rom TEENUTKU GPAZ/ O JE KAKO KOPLUIMA POKUŠA vAou DA PRESEKU Ll7A$IE. PAg U V3- A DU NIOE 64 PLA {O: E TO 7D će Mu a/ T UPROPA 7EN TRU ' ' ”li æ '-~ u , ZNENAPNA POUAVA HANGKE INOEGO' VE PL/ ME SPAS/ LI 5U ŠTVAE. ' ? ED/ w enuoæov RATNIK uspeo 05 DA POBEGNE ALI neue! NE. › MESEČNA IZDANJA: SVAKOG l. »DILAN DOG« G SVAKOG 10. »MARTI MISTERIJA«
 83. 83. O NE VIŠE “ « ' ' " , ODRŽAV aućr- ZADRŽAVATI - -r -' ' -- ; umora u, z4H- GAHORA. , _„„ A ' z/ Awuau / LI»7 N/ I I K004 05 s-Lu ! LA umssro OGRADE: RAHAN 05 uauw- LOH/ AO sAMausE. .. Bum/ o POZDRA VLJEN: RAHAN 05 57/640 po KA/ wenoa zusn I vezao uan NE zA 974510. _ i 4 A' V “IV -` ; I A_ 'i / zmsau L/ JANA K005 su DRŽALE - 'Kecewu . Mosrm pEcA su MU DODAVALA aan/ Isuse. .. w "Q -›. ._' ` wpsosam › ŽŠŠAŽŠZZ 'ËËŽŽË/ Žè; × ą e / Ë eAHORE/ ÄANG- 9057295240 95 uoau- "' fæžgäëgfgä“ LUA VA7ËENE K055 KAKO - BACAVU LI- VANE ONI/ VIA 18 HVNVWTV O SVAKOG 20. »NIK RAJDER« O SVAKOG 25. »SEKSTRIP« [SAMO ZA ODRASLE). . .
 84. 84. 82 ALMANAH E57? LI ULI P. ' VATRA RIM 05 0055433 0o PLEMEN 54 KAM 05 L ovc/ .su 55 55125- NÄP ËQAHAN g m4u 04 ! ONI 055- v, *A . _ - _ IZLIŠËËABËOËËŽIŠDL/ lí vu. AL! T404.. . 'H 5PRE . _ › / T - P12554cu0u u . , « l » , k ÄEŽŽPLŽE MALI/ VI GELIPA- „ " * _ , .. u ', ' '4 ~, GAME] M4. ff 4 ~ g V - „I , O O * I O 4-1- _ -- NAORUŽAN 0u<s4čK1M . ' ' ~ 54M5u OM/ KEAOV ' 5 ”on 5/N 05 uv40 : Havana Pošm 51./ 51/1 52551,/ N4 DRUGU OBALU/ 0054010 05 1z4z0v, „ _1__- MESEĆNA IZDANJA: SVAKOG l. »DILAN DOG« O SVAKOG 10. »MARTI MISTERIJA«
 85. 85. BAM5u51 KOPLĐE su 55_ uK55r1L1. , A 'V' 641405 05 OKLEVAO/ ALI _ 5N511 05 5551145-- NLJO. NASRED KRHK ć! MO5TA ZAPO EO JE DVOBOV NA - 1 00750N0M„. k _í-nfzzsæä- _aug- ~ . 1 1 J/ ` . HA-HA-HA! ZBOG OM 114 r55NA I' K050/ +1 ľ/ n × ""f'/ /' 11 / ~ V 50 ča n, 4» a NA 055 - 1 _ 54 0505514 r« 15000 N0550- V/ H N05u115A- , x `* LV 75554 0 0A IzAz/ VA 5A- 40541114155- * _v Au 111150501111 55 1 2405 A0 NA 1./0ANA1111A. .› 540 05 24111510 00 54- 11050115 1111110511. 01140 05 0001540 K00L05.. . * 5 051,155 5T12AN5 00110541015- 1 m5 54 KAM5N05 zu5A 1155011410 05 04 05 NJIHOV 51=A51LAc 125115105111.. . zA N0114A0 M05T1ć„. O SVAKOG 20. »NIK RAJDER« O SVAKOG 25. »SEKSTRIP« [SAMO ZA ODRASLE]. . . 88 HVNVWTV
 86. 86. áAHoR .75 PAO u PONOEW r V Š. « GAHOR k < NE A DA 5 PU E PO I' vom . ON će or/ ć/ NA VATRE/ VOD ` ' . . KOS/ K' KAD ae poza/ šao DA se Pop/ em; ; , NA MOST/ Ć: KRAOV sw 75 UGLEDAO x › GAHOROVE RATNIKE mKo mćs. .. „ -v ? A 5/ IZBEáLI "z ' 5UDBINU svo a ' g 344mm“ 75 poem VICE; RSTO , ' * ' 057740 54' su 55 UHI/ ATYLI ~~ » , . 923:374” za OGRADU. .. , x . "N, 7-7.” M0 T. ' PROVUKAVŠ/ IeuK KROZ KAI K001 05 RŽAO NO 04 MU orzužae NE BI I5KLIZLO. „ . "
 87. 87. Owen/ vomwvosr a5 NE5TAO 152900 Noau aozeopAoN/ y EATNIKA. vas PO o PA é . v 9565 LIJANE. '°" PADNE 5A - NOIMA. ON "ľèíz / 'Ë-Tľ / RAHAN sE čvRsTo UH VAT/ o DA PRE- saća DVE 905m5:)- NJE LIOANEKAD su n/ LAKNA PO- PUSTYLA: NASTU- P/ LA : E DRAMA. .. x w Pop / ZNENADN/ M manwe/ an su MU oaMoTALE ZáLAVAK. VIS/ O JE NA POLOl/ IN/ uMOSTA" KO? ! DE 'KRENL/ O PREMA 5TEN/ „ .
 88. 88. UDAEAC 05 51o E I . ..PRE5EKLI5U uaANu g_ × N, sNAžAN. IZGUBIO ` * _ . . ? l ZA KOJU sE DRŽALO , ç 05 51/557. V -' - A aoš NEKOLIKO GAHO- “r- ' RATNICI 5A A * › s POV/ H L0uD1. A551 KAMENOG zu5A. , k ' _ „y A DA 56 LI- v“ ? ANB E. ' ODI/ E U. .. NIDE 05ETIO NI IVIKO ó | POLAKO Dl U„. 706 N105 DošAo DAN DA 55 KEAOV6IN / ŠČEPAO NOŽ 0D '_ ` - NE BEINI, Zëšäšíą' W E K0: W 'WE' 05 057' 0 OKO u1<5,„ ' ' 6A 05 posmAnéALA. fAužëap/ Ššm ss ALMANAH F __ MESEČNA IZDANJA: SVAKOG li. »DILAN DOG« O SVAKOG 10. »MABTI MISTERIJA«
 89. 89. sw ONI su 5PA- A 00:50 55 IZAHVALJU- &AHORDV/ 0u 1rv00o0 v 5114510511 SrA/ z/ HANGKA .75 574040 5A mu- D/ MA 5A 1<AM5No6 zu5A. . ~ f». - "Ž 7 ` HANGKA N5ć5 v/ ŽIVE- r/ 1<Ao Du5r1N0A1< POŠTO : „ m. ' 7/' ` 5A PRIMA 545m5 5A KA- ”' . Z1 ×. „ ' I M5N0e zuaAAu u IME / 3"" = 51/111; HANGKA a1 DA r5 , ' PITA NEŠ- i 7 ZAUI/ EK 5U NEŠTALI POD VODOM. ALI “- NEMOD SEB/ NIŠTA PREBAgéI/ ATI. ONI ` 5u 511.1 čuD01/15TA. sADA 0vD5 DA 55 VRATI "7 10m0 51 55 55770 DA / ZNAD PONOEA P125sAc1š PUT „ 0D uaANA ? r HMm KE! I/ I SU čETI/ ORORUKI. ' ČETl/ OEORUK/ _ č5sro 0P0NAšA0u 0N5 K001 1Du USPRA vNo„, ovo@ PUT 51m0 MI ALI w/ H. OPONA O SVAKOG 20. »NIK RAJDER« O SVAKOG 25. »SEKSTRIP« [SAMO ZA ODRASLE). . . m HVNVWTV
 90. 90. 'Z . " l fewAc/ MA su KUĆE Y OPLOAČKANE. . , . ,_ ? nema K001 eu 'u cemu 662974174 u oaAz/ Esr/ ueu NAŠE` F 929104725495. HKAER/ aoæcr 5KUPO su mar/ u , 5m, OTPOE' BILI z/ MwA/ vx. 511.0 m ae MNOGO» A 159350 Nam su / šu Mozvsrm/ M/ v/5o/ ç/ KAO 5/6 ENO JE KE O ? ATNIM -9LONOVIMA. SLUZE ĆE ZAIŠTA ĐVIM ĐKEDŠTVIMéLNA VËEME ? MO 95 VKATIL/ U - @AL/ VUK
 91. 91. .š. @BAN/ swe usNe su DOD/ KNULE vage/ vu zEMwu, NAŠ ac/ NAK N/0E MoóAo N/ DA NA5LUT/ šrA 614 sve ĆEKA pvA DANA ? ree T004 NAš/ ?E/ JATELD/ su zAv/ ?š / PUTOVANJE KOOE / HVE oprao K 00 DALEKE KA/ emee. s ONE STRANE BEEŽULJA/ (G . šumu 05 NAzéAo NA, „ ' ; eu/ per PÄPMWFE 7 _ 51140075 se pLAš/ n„ 0A sAM áAuKAo . LEĆ/ OE . ' / DL/ „LI/ wADER/ - M PREMA šuM/ LVANA f RIM5KI L OR. 4, KAEN/ TA/ A zAT/ M E __ . „ NAs UN/ ŠT/ Tl. me ` 0 MU ee / ËTA 025 DE V4; AKo vec PA 0o 12o; VIDE MO ; <0 ĆE KoeA uN/ šT/ TI/ w nzooonemmag. O SVAKOG 20. »NIK RAJDERwO SVAKOG 25. »SEKSTRIP« [SAMO ZA ODRASLE]. .. 68 HVNVWTV
 92. 92. .90 ALMANAH gm ĆEMO TAKANŽ0 se ', f ' ? evo 0A væA ' p” ***D/ Ma sne/ vema Tu 770' D“ L' f N45 _ MEAMŠE? v000Ku. ŽELIM „TD/ ša E05 , j 0A 0e VID/ M vme« TI TIM OČIMALPOŠ" LE ĆEM 00m- . MA KAKVI/ u šuM/ KAKA/ ITA se NALAz/ 5VE6A NEKOLIKO LSK/ H BOKACA. TA oN/ MOGU PROTIV áARN/ ZONA .9 NWŠBOGOW ŠT/ TE. ' N eKoL/ Ko D0NE5/ RMLJANA NAM 00š HEA- NE: aAzsK/ . se 605mm u JEDNOG 5eL0AčKo0 . ŠADA VE NA N46- E D DA VAŠ POSLu- IMO: PLE/ VIENITA črOäPOPOm DON 051 MO 0M0 VAM D vAM @ALSKE č/ /w- - N45 Poôl-U ! TE ae; Pæ/ Pæemwerxxe ĆETVORONOŠ' z zA RIMLUANEIOTEOVNA zM/0A 6A zAč/ N/MA/ KE. ' NOĆ/ TE? ,í A ! ŠK ' ~ 'A' 21 ô ' . I x / LONAC . KoNasK/ H KOPI- 1 TA 5A MNOGO M45Tl. ALI PLAš/ /v/ o 05„, MESEČNA IZDANJA: SVAKOG l. »DILAN DOG« Q SVAKOG 10_ »MARTI MISTERIJA. .
 93. 93. _, . 0A 05 005 uveK 0A1<0 veuće/ 0A ću NApæA v1T1 He0,T1/TA0 0505RT I_ _"` (ľ _ 05 0505 552 NožA. ~ A L/ PRIME)? NAŠIH PR/ mreaaa Ä ' ` 05 OHEABRIO 5510A1<e/ 16 HVNVWTV G SVAKOG 20. »NIK RAJDER« G SVAKOG 25. »SEKSTRIP« (SAMO ZA ODRASLE]. . .
 94. 94. 92 ALMANAH R1ML0AN1 eu 5520 NA0u0T1L1 eewAčKu KUĆU. 0vo01cA 00 N01H su BILI POLUGOLI. / HOVA o05ćA 05 Postu- ! LA NEKOM 05ue01v1.. . , m _, MOGLI BI NAM 10P51ČA- TI ZANIMLJI- ve 07214151/ : „ 1,. 0LušA0/ u ešAćemo 55 u Tu „0T5A Nu vo001<u "1 TAKO ćemo eAzNArl KAK- ve su IM NAM555/ 1zaL50Aš KAo 05A v1 51m- l-VANA' D4 'H . „ NA PADNEMO? _ , ' j' 1' O 5Az1, TARAN/ se. ' 1050.4 0355 f3; 5555u / šmoz- ; 0A 055114: LOŠA A 1,001351: 10e0A"/ ' ~ " ' 55m0 51 95 A 0A N1KA0A N15/ N1 NAPL/ ŠTAO o, DAMBALE/ 1MAM0 1 p5ušrvor ZABORAV/ TE: POTRE N( $U ro eu NAš1„. AL/ 01eu5N0 M/5LE 0A smo 05Av1 RIMLVANI. ' MESEČNA IZDANJA: SVAKOG l. »DILAN DOG- O SVAKOG 10. »MARTI MISTERIJA-
 95. 95. Ne T5u01 ee, N5 ćuau u 5A0No0 ô/ VIO NE- PRlL/ C!, 0 DAMBALE/ 9TAN/ TE. ' TO &HM 7141 TAKAN/ ô/ ` 67A N l TE / A1,1„„r0 N 05 MOGU E. ' DA UPOTEEB/ M 5vo0u 1, @KANČ/ cu 'z' ? HST/ TE ME áLUPAC/ f poNAvwAM vAM 0A 0AM 05- 0AN 00 vAšm/ 0A 0AM TA5AN1e/ U 1eT0M T55NuTKu, NA 0aL1žN05M BREŽULV/ (Um AL/ „TO VE TARANIŠ. ' STA RADE TI ĆILUPAC/ P. ' TO ? E TARANIŠ. ' TARÄNIS 55 VRATIO. ' O SVAKOG 20. »NIK RAJDER« O SVAKOG 25. »SEKSTRIP« [SAMO ZA ODRASLE). .. 86 HVNVWTV
 96. 96. .4 TEK 7A. ' MlôL/ LI SMO DA SI 55 ONOMAD ËERVA! ozeóarv sam ŠTO TE OPET VID/ M.' / MAL/ _š-U / vwo- . @OT 6A 9.4 PRI ou 050- VE5T0 Pre/ eç/ Za- “ wwou TE voasxæ ae snom 1 0o šu- ME. ODLUČ/ L/ smo POPELJEN/ SMO U TK! væoKA GRUPE. 0A sam NA ČELLJ D4 VE NAPADNEMO / GARNIZON ovE erzupe. v mmm F35 NEGO 57° 9A9T4NU: aomox m4 NIN su é 5T'°"'NE U BIĆE TO PREUZELI KOMANDU I DRUGIH ' DVEOU DA. ' Poaec-zu E / z 21m4. 009m5 STRAŠNE 00/9505: 7 aoaook? ! ZNAČI. H PONOVO _ EVO l VRATIL/ 51./ 55 U ZEMLPU? x. : (f2. ` ` MEĐU NAMA/ 0.4 u &TE VEĆ : AŠ v/0Eu Tu voaoxu _= ga uza. ' č A , poozžovoću ôéľima GE EE 1 / vr 104155 ! TI masom ? ľíšžš'ä'ž<°Z'”°5' , äžääípäu VOLDE/ KOM. 75. ZEA/ mm 1 aAMaA. pravcu-ram. ' 94 ALMANAH MESEČNA IZDANJA: SVAKOG l. »DILAN DOG« ü SVAKOG 10. »MARTI MISTERIJA«
 97. 97. "N, A 5uTRA0AN, , , ' 0A VID/ MO. AKO ŽELE 0A owe-Nu 0o pooo- RA; nvrAou sAmO ' 0vA PUTA. .. o.0AMEAz.5/T 55A Em LUD PA u / N/T/ TA KO NEŠTO PO z/ zvu. LED NEMA EvuDA / sru DEBw/ Nu, TAR4N/6E/ l' Eć5š l/ /ILODA 55- r 0A N/ e/vzo OPAZIL/ RIM ANE ZATO zu ; a0 / u u VEEMENŠKOM TE5NACU/ I NE poz- NAVATI OPA9NO6TO Koooa aovoæ/ :š/ 55 005577 NA PLA NINU PREKO KLI- SUEE EERN/ Nos-ANL/ ?REĆI PREKO MOČVA- 55 015 PO L50u/ r0 a5 KPAá/ Pun BIO 51 u 02A vu. . . KRENULI su 025m močvArzE x TAEANIS/ NJEGOVI Dzzueov/ su L/ .SKOEO NA/ šu NA TRAGOVE 0v50u j, LEGIIUA. KADA su @vau TAMO; čEKAo IH oE sTkAšA/ v PRIZOE. v/0175 u oNo D šTo 0A w0mn . O SVAKOG 20. »NIK RAJDER« O SVAKOG 25. »SEKSTRIP« [SAMO ZA ODRASLEI, . . se HvNvwjv
 98. 98. Z AP2E2A9ć5Nn TA 2AN15 1 Næaov/ Dzeuaov/ su NAsLur/ L/ UŽ45NU 19T1Nu. K1M9KA vođa-KA 95 UPL/ T/LA PREKO LED 1 NIŠTA NE óumNaAau 1. @AT/ M a5 0ošLo D0 užAoNE TEAóED/ OE. ' EIAPNOV &LI NE- l/ OLDI: O DAME/ ME. ' N 1<1ou Do1<ušAL1 m 95 VRAWE: DA , ~ I . EE POPNU NA 9T2Mu oaALu. ..AL1 7,* : æ - 5 Na/ Hov/ NADo215u BILI 2 . _ ~ uzALu0N11 LEDENA ET/ HVE zATEKLA u NAaNEos1 N/ o/M DoLožA ? IMA K 96 ALMANAH MESEČNA IZDANJA: SVAKOG l. »DILAN DOG« O SVAKOG 10. ›MARTI MISTERIJA«
 99. 99. ~ uKov/ su &ON/ CI N KOLIKO PREPLAŠE- NIH 1 PoLusMRz- ; m , E smo n r ' “U77” vænroaozz/ va u - W777” K/ mwA/ vą. , ~ Koygäáäžš › . / „ / /Ä . ~ pa/ vos/ u? ~ ~ ~' L I ó < ~ / menu/ s ve . . A &oš veo/ vom; W - x . PROKLEO 111V/ / Koa/ vu O á supe/ Nu sv/ H ~~ 7/; OSVAĐAČKIH ZATO VA f GAL/ su orezau vu/ (ove/ “VAM ›' usmare r H V4“ -' NraeoA/ v čoveK - y( NE me A DA meč: ~ &pasu é 575 NAS. , ; Jeep Žovexom/ DOLAZAK kzmsxe voasxe. ' „ NAREDIO 51/07/44 ”MMM/ o TOME ~ „ muza/ ma pa se WEBA 1703750 ' „)`T; ?CBR/ N ZA Te EáëIW/ ôl-/ Tk ' '/ ? NE$EE NIKE. 1/ vec ae B10 éTl/ ORIO / zuzemo smeo eu: V/ Uä; ., e NAS MLADI 'xiy/ r GENERAL ,5/0 ae veoma UOQRAŽEN 1 eez zsxusrvg/ N/ ae sao/ šao save- 're tzv/ mu«. 5A- NaAo ae samo o svom UNAPREĐE- ; vau 10 POČA 571mm NEKI su PEEŽII/ ELI. ' Lumvu 5MRZNU - 'n po ŠUMI r
 100. 100. áeNeEAL I/ ILPIUS; . KOMANDANT @Am/ - ZONA RAZGOVARAG DE 5A svoa/ m PUKOV- v i two/ MA. .. › NA 024D cemo DOTLJĆI TE PROKLETE pucao sam PEEKLI- u NaAo 21mm MI POŠA- Lc/ e re Dl/ E Lea/ ve. usxoreo će sm VDE 15v/ zAaeDNo emo JEDNOM za- LIVEK ueuš/ T/ 0r- PL EMEN/ 77 I/ ILPIU5E . ' azwsweuo DA MARŠIRAOU/ TP/ DANA KAáN/ JE u xe/ msKom LOGOEU. .. TRENUTKU 77424- '; NIS NI LJ GALI' ? LTD E POJED- NOSTAVIT/ šTl/ ARI. NITI V/ LP/ L/ČE; OVDE IMA OEDVA POLA LEá/ UE. To PROKLE - TO / me ! Záol/ ARA u mom Pre/ sus-
 101. 101. owo/ ene KAP/ GE Loooæa/ NEKA 1m NEKOLIKO KON7A-~ N/ Ka POKAŽE PUT menu sv/ m TIM ZA/ VIKAMA Kove ee NALAZE 0x0 NAŠE@ uTl/ RĐENOA. SLED/ TE “ ` “ NAŠA UPL/ ~ &WA/ INA e ee MOŽETE NAEITI NA KOLĆEVE. ' Au Č/ TALAC ae peozeeo DA N/ ae BILOJAKO". m vođa/ ca KOJA ne uém u moćNo A ' UTl/ EĐENJ IMALA ' `* ~ _ se Neoe/ Ne - - KOMANDAN TE. ' EAZUMN/ / sLuže u oeza ; zevoa neam, „ T ceNrue/ NE. ' AHMGVKVO . x . .._ 270m4 IM! DEŽANJE/ MA- ' ' . - KOMANDANM OU/ AL/ m KO ae ~ 7 „a7 áAEN/ ZONA. ' TH? MLADI / poza/ pg GENERAL ? ~ ro .75 ' " ČUD/ VO/ PLEME- N/ T/ l/ /LP/ USE. .. NEl/ ËKOVATNGKA- v' Ko uc/ NA. .. oak/ Ne usupwem se DA / Z6OVOR/ M M7EGO* V0 IME H/ 'HI- Hl. ' ` o SVAKOG 2o. ›NIK RAJDER« a SVAKOG 25. »SEKSTRIP« [SAMO ZA ODRASLE]. ..
 102. 102. A moo/ LauD/ su u mm ”WW Loeoeu/ /MA NAs 7/2/ ; E NEĆU „ PurA v/ še oD vAaeu~ E5947/ " “ A D/ eAzu/ MAN/ l/ /LP/ Uôë. Ë/ ”ŽP/ 'fp', u. /z EáN/ /VIO KEI/ OPEO- M 7 / W- í. . u PreeDAo m; svoo mA , / Dee/ MA vAmA će ee ćAsNo Posrup/ r/x A. ..áeveeAce„. » rvA s/ zATNe me I . zNAč/ HOĆETE DA umze-re . -'-/ 'KomA NDu. , , ~ 74/215.' _ Tae-A 6.4 ee/ PLA 10x SAVEŠENO v/ _A DANGE: : NA E/ Mä/ (I NAč/ N: i Kooe ve czAmso. e/ vš/ LEG/ QNAP NAmerNuo aAumA. NAGLO ve DResrALa.
 103. 103. ~' šLO ? E D0 ARAN/ Đ JE skoć/ o 644 ”KE Bmæ' / . vo@ KoNaA. „A 7o De Z4- _Q " " BR/ NU aeDNoo VEOMA- š _ zNAr/ eæNoa ILEG/ ONARA 'Ž' NE: TA RANISE I Paéæeš/ o 9/„. VIL P/ U5 ae uč/ reLo MAčevANoA . × ' TARAN/ S ae TO anæ/ o sav/ še msNom Au oDAvNo ae ? All/ ISO NAuč/ o TAEAN/ ád DA RAZO- RL/ ŽANI GLADIJATOR Ne mo- PA UVEK D4 BUDE PORA- IOI HVNVWTV O SVAKOG 20. »NIK RAJDER. « O SVAKOG 25. »SEKSTRIP« [SAMO ZA ODRASLE]. . .
 104. 104. 102 ALMANAH R/ míIAN/ suz/ MQRG ` / ' DA ae Koa/ M šLL/ ČAOEM PO {iL/ DAJ ľ-»E= PP. E.F7A- 1 ćoyEK Koav me DAo ovo , „PVO 75 ggËí/ Aägë ąffší/ ëægä ozeuzae NA DeAe/ VERSIN' L ČËŠ/ NŽËW <× : o ~ ĐE PLAŠ/ O TARAN/ .š. ŽE Tošgíogąäf/ ËÄIËNI/ žé? mm LËŽ/ é/O/ #íće ž/ yga u 0544157/ ľAEAN/ í' KARN/ TA. ' METAL Koo/ ae ôADA 09v zvANoAo v/ :pe N/ :Ie P077cA0 U ôl/ AKOM sLučAoz/ ,u ova: ) OBLASvTI ZAVLADAO De / ro zAHvA/ „Duouć/ TARANISU se ! PAK JOŠ N/ De oôTl/ AR/ O DAN DA I/ /D/ KAKo uDeD/ NDEN/ NA E019/ / zsA - ` casu . Q/MLOANE / z áAL/ oe, T4R4N/5U / NJEGOV/ M O„ , WMEVA I MOŽDA 5154 m0 54A/ mm- PEIËATELDIMILZEA/ ;LŽËD VEĆ OD Key' _ u A _ „ p” NECE W057 'MR/ TV NE E PODËHmVA × ČEI/ Oá čËK/ ĆA NA NAKOl/ /VJL/ w KOP/ MMA I/ GUN/ K/ H K0' N04. NJOM ŠL/ PONOVO . ZAI/ LADAL/ P GOL/ l KOQ/ 51,105 U / NIL/ PLODNOM, .. [VI/ R ae O/ VIOGUĆ/ O RAD , 'NAD m 65 / e/ Ao05TAN0e„, Au DA Ne Au 45/- ' / AKO DHM? M4 eez SUMNGEJ DOĆ/ će ĆEMO 0,5353”, /zyggmN NAŽuv, / NOVE 5,0355 AKO zcAžemo zsoeom N' 2505' ČEGA , Ž TAKAN/ öum Deueoem oNo ľ` . ro JE MOŽDA ZBOG FRA VEDNE ' / 80/255 305,47: ` IPAK SAMO ? ED/ VO ŠTAI/ Am mea-AV će NAM am P0- REBNI JEDNOG T DA NA f DO VIĐENUA. ' MESEČNA IZDANJA: SVAKOG l. »DILAN DOG« O SVAKOG 10. »MARTI MISTERIJA«
 105. 105. NEK! BOGATI &mm NAC Ië-Ao 3a ULICA- MA BAGDADA. BRINUTO TRAŽ i NEŠTO. .. , -,_v . ç. . Ovoeonom ON UGLE- . . ~~ z 17A ALAouNA Kom 92 Ši_ »tamo 6A UIZUGOWMA. ] ä , 'v ZLOBAN oemeu POOAVI MU æ NA ucu_ ` , × . / / V/ /z 44:04 × W / // Q veš/ æ 55 / _ UKLAPA u MOJE 'y ' „z/ Ä _- PiAdOt/ EPRETVA- . | "Vi, › kunu se DAM! M n mom m 9/ em Moa &RATA; amo uč/ š NA NJEGA. onu/ IH ME vop/ KOD NJEGA; NESvTRPI-U/ VA GAM m 64 zAeæL/ M. owe, Moa 0T4c VE UMRO A NIKAD NAM : wee PR/ ČAO DA IMA 5124- 4 ' . ., ` y, _ . I ' , a T" A ` »Ä á : I ' / ' -_ -„›ć7-~~á; ;ąlš= axé„. .. ` ELEO se DA 00mm uvozu: : ALAOlNOVU MAQKU LKuPIo : ze _ í Mnogo POKLON/ Sr_ , A ÄlgL/ ?AN _ ľ sam na ĆETvo- »74 IMAO/ G* ZNÄTI ~ , _ . 0.4 cEN/ sve x -„ ? RIM TE POKLONE / NE TO OVCA B4_ BISTE / l/ELI UDOBN/ UE. amr/ KAKVA» NES- ; ąeéxæ/ 0.4 SAM a/ o NA» paru sm; ovm ' aco/ NA; PA NISMO a/ u u VEZI. 801 HVNVWTV
 106. 106. 104 ALMANAH r š” 95 755577555 „š ? AND : zatim NJIH DVOQICA 7// ALADINE P / ĆE / ` / „Noáoyw AK _ KQENušE lZ GRADA. í l 'SUTRA ? Ož ~ 5A MNoM. V / VIDI, W ' AMD/ NE; ovAa PPAGOCEN/ PR57EN ĆE 7G / zaAv/ n / z . ' - evAIŽEaENEu/ o- : i: - I= =í>r í› A F ` ` Wánm_ _~m *"` (éu &UTAKO eAnMA. A oNDA su 6G zAusrAx/ u.: NA JEDNOM KAMENITOM Ć“ 9*“- V^TË^ ”ZČOËEWW 94°' U598!? PLAMENA NEKE MIRIŠNE BILJKE. Evo voNesl I DRVA ?4 avto zALož/ r/ PLAMEN es ? AôTv 121. omaw IME - MEKNU ? LO u / SPOD ovE ? LO A Koau sAMo r/ MO Eš PA orvomémALAz/ sE _/ /_ sva' Mæu Koa/ M z aED- -× ”ä s: 57ž%^”°' A Š' l; POD/ ćNEM ovu PLoču DISIIII. IV A. L.| .
 107. 107. OVO M0@ DA Ë MMF! ? Koau HOĆE M0:) ` . 672/ . Au mMEN- KOLIKO ZLATN/ H . _ g/ Ćf gu M O_ ľíáí. '/ „ , ; NOVČIĆA/ /CAKO su _ l_ ao L5„ , _ ; LEPI, ov/ Nova? - j! C/ UEOW, A LADINov LAŽNI emac, OKRUTNI ćAROBNOAK. JAKO GE IZAZLŽJUTIO. ALAOIN OGTÄDE ZAROB LOEN 1 Pravo M/ MORAŠ DATI LAMPU. 9/9/ OVA/ VIDI POMOZ/ MI DA IZAĐEM. ?RETO- l/ A RIO ? AM NE MOGU. RUKE 6d MI PU' NE RAZNOB ? NIH K4MENČ/ . msnu u A„L_| _ ALAíPlN OE ooš UVEK verzo« vAo DA GE TO e-Amo éALA. KÄKO : IE × smio -ro A oNDA QE 6LUČAONO MAćxIĆNI/ Vl MOG/ K? '74 ? ree ENoM. Koa: oE DOBIO 017 LA NOG: 6TI2lCA› OOTAKAO ODEČU. .. PEČNU oaAsaA oAKA eve-moe: l PQQAV( ee DŽINOV6KI DUH ČIOA o; aLA A OODHZIVALA -svoD INE. LI OVA? [Z4 0 IZ PRGTENA .9 soLHvNVww
 108. 108. 10a ALMANAH IM JE' xzaovoxzno evOOu ZELGN. eLEDEćEa TIZENLJTKA oarzEO sE NAD mam/ temom ? Loconm 6A 6VIM é-ro OE 9AKUPIO UVEČINI. DUH QE NEGTAO/ ŽELIM DA ODMAH / zADEzw OPA VDE x K017 Kuæ, NOEaovA MAOKA- se ĆUDILA ONOME ŠTO OOO OE ALAUIN te-PrzzćAaA NATZOČITO KAD OE IIDELA LAMDD mou : zg TAKO9E DONEO, TAMO BI LO TOLIKO LE? A e-rvAæh mš LA N/ 190941( ? E 8/0 Zćë/ NTEËE' SOL/ AN SAMO ŠQEbAN éTO OE 122m» EDEN; ALADIN JE TRČAO CELIM PUTEM VA &IJ/ Vi ? OB OVE MP6 / {M ONOČA K0?! GE POSE" ^ N( ALADIN Nl NaEeOvA MAaKA Nišu N! š-LUTILI KOLIKA OE vrzEDNoeT KA- MENĆIČA KOOE OEDONEO. zmv su eMATeALI DA eu emomAëNn KAO 1 17126. IZ NJE IZAOE OIM l POOAI/ l GE OáQOMNI DUH» KOOI MU PONIZNO ač/ sr/ ću ' vu : rgku cAMv 0%- , -»; - Pu PA EMO was- , ; TI Mo EMO LI D0- , r Em NEšrozA
 109. 109. I. . . .__. a' x 46% Van IDTOE eAeA „o GTI/ OVI MNOGO NAOFINIOIH oEIA. DEravmANII-I NA 626- BRNIM TANOIRINIA. i ”r ? oNEs/ NAM NEšro ĆIM GE l ? UNIO ALAPINOVIJ EIAŽJUIDUH GE PQETVORIO U OIM I VRATIO 6G ŠLEDEOE@ DANA ALADIN GE ? E0090 OEDAN ĐREBËNI TANJIR. V D/ NE Moa / ľ/ľä? I ? AMO DE 'ŠTO '-4' „E mm, ' ? ?E OsLOEoD/ TI ' ' OvE LAMPE: DUHO- / n °V° 5“ 9099' l/ l 91./ ZLOBN/ l Dub/ OVI. DEDAN ME JE IzEAv/ o IZ ? Ed/ Nam h DRIJa/ NAM ? E Q DAO ovo uxus- , "4.. . TADA eu ŽNELI MNO- ao BOIJE ? ošTo Du ?2o- DAVALI TANQIËE 6A áoZBE. ALA IN OE NAućIO DA ČITA i 5.. . ' v ' l, ?gogo og „Em euLrAN ae I. II<O EODINAOEDNOO gfvľfľäf m: 5%* ANA. DOI<OEAI_ADIN _ KADA PRIME“ ELDRINDA auDE uLAz/ LA u 'I , A TAO IJ SLIZINI «I P u KIZETAO SE MEĐU IA NIM IDIJDIMA IPOŠTAO KULTURAN. , KLIPATILA. ~› J , j q . N'. tvz. ] ' L0! HVNVWTV
 110. 110. 0D ro@ rzeNurm ALADIN : JE ŽIvEo TUŽAN n aEzvowAN. NIJE MocaAo 0A sam; “A : sam 0A OE l C-. IOVOEIO. MORA na 5/ / zóua/ o PA- MET, s/ NE Moor ZAwuB/ T/ se u PE/ NcezL/ „ONA NI- KADA NEĆE HTET/ DOBRA ŽENA uæavr KAKO 0o: ) ae sw REKAO. ĆEKALAOE NEDELDIJ DAN-A DA aa sumu MW 5m . "IM" me MoL/ 0A ? R1- MITE 0m: : POKLON 1 MOL! me DA MU 12475 ; zu/ m vaše DOZVOL/ D4 se 00m OŽENIM. PONEĆË POK- LON posroww suLrA~ NA; DRAGOCENO “áíäfoíëäfz PEćINE. MORA ` onć/ !MOL/ TI V *SULTANA 12.4 MI Švsuu ! V A. L.I. AK0 71/00 ew žeu na sE OŽEN/ Move 'mamom, MORA / KOD MENE 2.4 vw: DANA 6A BLAáoM KOJE će No- em 970 cua/ m / ero 25m4 ? OBOI/ A. RECI 70x? ?ä DONESE BLAQO VELIKI VEZ/ EE: KAKVO NE 8/ MOGAO DONET/ All NÄUBO- šm DA RAD/ M DA se oscosoo/ M EAT/ J/ ČOI/ EK 108 ALMANAH
 111. 111. ALI» MAoKo, ZA DUHA TO NI~7E PROBLEM, ODMAH ću ea zAMo- ZLATNIH TAcNlrPuN/ H pzAeoa KAMENOA; 6m CRM/ H 1 sro sam Ro- NE L - 53v? ' A '$333' exápáau OPE- U. KA0A : JE ? ULTAN vnaeo svu ru uzas oš. oowčuo se 0A A VEN NJE auoe 00m«. se I/ EN ou voé DANAS. ' a , _ 7 y ç AKVO ae eAMo smo euLrANovo sense 1 oouésvweuoe KA0A se. I 14 TO Poe-LE 0vA DANA euvAno 0A se A A1,A0 N omzžAo svooe žeL/ Mmum/ s- . L/ M 0A NAOPËE . æe N05_ »A "h I_ l ' u l". rszaégzaááxg. . W ą- w, v HW M „ 'W ~ M ga_ T Nu EPOTE VA- K 21.04.7- 601 HVNVWTV
 112. 112. ZAHVALQIJOUČI mmm: '~ ' N00 Kuau. ćAšoemAK e ZNAO eve TO ee DE" AVALD ALADlNU. BIO : Je TAKO ZAVIDAN 0A se MAWZA- MLAD( A: : ee ODMAH veNčAo. , 012 LO : Je NEKOLIKO aoomA eæeèe. ? nwmąvzwvwvząvws' oče" u: TAKO NAI/ VI. JE „ LËPO. .. . vno PLAN KAKO 0A 005m5 ae oouvex LEO više 00 zAzaæA mm MMV” K u VAŠ VID/ M. . ..vošAo ce u carzAaoeu- &en KAO T`ľ2óOVAC›NO-_ SEČI ? uuu TOEBU Novu-t LAMPI. ' OËDNOGI DANA) KADA GE ZNAO DA ALADIN NKJE U PALATI. .. TA0A se snaAo 0o ULAŽA u ? ALATLLFĐĆEO : te 0A ll E. .. . _ mšwmđ 0 wow@ AAAGM 22A 07mm msurl. Iv A_| __| , 610 PODAR/ CE „Em UWæAZgENVU_ A Fwæm A oowču 0A a12A0u~ _Mom „A ve MU u eeče @Lu vx« DA ? E LUD: 41-/ TO VŽ 'Š-? VE “MP5” 67m5' uveoe-reaovcA u vALAru. , A 0 NE zAMeN/ re o~u VE NUE6OVA AMD/ NOVU 974m/ LAM- . -` pu 2.4 NOVU. ” ve N/ KAKVA. ' AMD/ N će 05 zeApovAr/ 110 ALMANAH
 113. 113. ću. « : :e DOBIO LAM? U. on žurzno ova. NOAK uzoreum cera v se NJEGOVA vau- KA žEwA OSTVA~ a 99090, 1211.44_ DA u VAM @V6 s ove NOVE ZA' › VREa/ [íg ; EA Mo vu osveru. m? VEĆ- K0 snzmáe usm- 22o KO &AM 04. Kom se oovEDeN PRED ; mamma . čmzoa- › BEŽIM PRE ; ve-ao šro ' se AMD/ N __. _ CARTOON srumo MI AMD/ NOVU APALATU( sve' - 970 se NALAZ/ N' 11;' 4 . N : :IM Du“ ae 6ME5TA poeLuë-Ao ämzoa- , KADA ga gumm NOAKA». užAôNuTéh LORINOA» Ave - . 905,5940 mo; KAKO PALATA UZLE E. wozcrraos-TAvE - ZAPANOEN. k} ; _ I I l HVNVWTV
 114. 114. l 12 ALMANAH 644mm se +4150 DA Mu ALADlN KAŽE éTA æ æemo PA voeLA ? E IZGUE/ O PO" ' VERENUE U ME ' Nuoe auaro mame. NAËEDI vunu DA vouese NAZAD vALAru. 7.7“ 9.404 DA , - RADIMP5ULTAN 12A umv/ eááäo 20a LAMPE; TO e ON WA veću MOĆ 022 M NEMEQUTIM» AK0 šuš/ MOGU TE ODNET/ Do ' LI ALADIN MISE UŠPEO D NESTALAHPA ôlrlLTAN ODLU l DA 6A BACE U TAMNICU. OBOAGN( KAKO GE PALATA
 115. 115. 00x ae éErALA UGVELËNG. FLO' rzmvA uáLEDA ALADINA. NE are/ NI. ?WW Koo/ ču- VAM u ovca KuT/ OI A aræpaćëš ČA- KOENQAKU OPREZAN; . I NAs 121/005 ás- v j, M0 5m u , PALATI, CAQOBNOAK. mo: NIŠTA NIOE eumuaAomovr vmo. n. : eu Žšzsèm éro eu ee . . oaovo N LLON ooo OBOAš-Nl » sve : o 6HVATI m ae 'P06128- éILA ro ne ZAMENILA LAMPU Koau os on TA- ALADIN : women mamu l voćem ee LAMPEOD' MAH NAzevI vunu DA VRATI ? Amra HA meuo *STARO MEŠTO. ovo aémAv/ TRENUTAK m sa LETEĆI IZNAD azAoovA u PowA, vau 192204257: PALATU NA eTAno MEĐTO. El l HVNVWTV
 116. 116. l 14 ALMANAH ADA æ GAZNAO DA ôU ? E NOEGOVA- KĆERKA I ZET QËEČNO VRATILI: QULTAN POZ' VA NA GLAVLJE CEO GRAD. . A Mom f0?) KćëľKA 650/24- 6 T/ LA. Nam ceo amp sLAv/ NQEN POVRA- Q am 0 ZZ. , KAKVO / ČUDO/ VÄLATA' Nim , - a 75 pon/ ovo _ ` NA ŠVOA/ 'f MEŠ / í ru. s 2 “mam ' AR' éumw xAuAvweu venu vmzoveæx FLOEIND ? E š évVAKoO em POKLONILA pooemn aeu 319512. mo NA- aeAvu zA suze KoouwA ; »„: ` v 4 I '^ . _ z» „_ ` _W __ j« „ 'g l_ »e%= ?~= -× wëľw . . .g mn» 4.0.2! _ . g . u _ y _ ^ TAKO u auve. r 959m KAoA : :s ALAom umTAo nom Dvo rcA DUHA éTA ON može zA NOEGA ? osmo ZAHVAMN ~ DA ućmn. L uAaaowr ? Gamer/ MLADI- šTA DA uć/ N/M zA VOLEO BIH D4 BUDE SLOBODAN. AKO IĐTOPI LAMPU, POŠTA NOBWA- N VEK

×