Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
EΚΘΕ΢Η ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ COMENIUS    5ο Δεμοηηθό ΢τοιείο Αγρηκίοσ   Σίηιος προγράμμαηος : “In the wor...
Δραζηερηόηεηες ζηο πιαίζηο ηοσ προγράμμαηος4/3/2013: ‘Aθηλε ζηε Μαδνίηε5/3/2013: Άθηλε ζημ Caceres6/03/2011: Aθηλε ζημ ζπμ...
Παραδοζηαθός τορός από ηεκ ΑκδαιοσζίαΠαζοκηόμπιε θαη ηοπηθοί ηζπακηθοί τοροίΠαραδοζηαθά ηζπακηθά παητκίδηα ηα οποίa μοηάδο...
Ο Δοκ Κητώηες υάτκεη ηεκ ΝηοσιηζηκέαΑθμιμύζεζε ζοκεδνίαζε ηςκ εθπαηδεοηηθώκ ημο πνμγνάμμαημξ όπμο έγηκεακηαιιαγή γιοπηώκ. ...
Τμ απόγεομα ήηακ πνμγναμμαηηζμέκε εθδνμμή θαη πενηήγεζε ζε έκα θοζηθόημπίμ θμκηά ζημ Caceres ημ μπμίμ μκμμάδεηαη LOS BARRU...
Αθμιoύζεζε επίζθερε ζημ δεμανπείμ όπμο μαξ οπμδέπηεθε μ οπεύζοκμξπμιηηηζηηθώκ ζεμάηςκ. Τμ μεζεμένη ε θμηκόηεηα ημο ζπμιείμ...
Δηάδοζε αποηειεζμάηφκ μεηαθίκεζεςΈγηκε πανμοζίαζε ηεξ μεηαθίκεζεξ ζε δαζθάιμοξ θαη μαζεηέξ ημο ζπμιείμομαξ όπμο μαξ δόζεθε...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMENIUS 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου

EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMENIUS
5ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

EΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMENIUS 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου

 1. 1. EΚΘΕ΢Η ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ COMENIUS 5ο Δεμοηηθό ΢τοιείο Αγρηκίοσ  Σίηιος προγράμμαηος : “In the workshop of European artists”  Aρηζμός ΢ύμβαζες:2012-1-PL1-COM06-28598 3  Xώρα: Ιζπακία (Caceres)  Δηάρθεηα επίζθευες: 7 εμένεξ 04/03/2013-10/03/2013  ΢σμμεηέτοκηες Έιιεκες εθπαηδεσηηθοί: Σηαονμύια Καναζμύια ΠΓ 06, Φνηζηίκα Παππά ΠΓ 70,Παπαπανίζε Άκκα ΠΓ 70, Καναμπμύιε Βαζηιηθή ΠΓ 70  ΢σκεργαδόμεκα ζτοιηθά ηδρύμαηα: 1. Szkoła Podstawowa nr 10 im. - Πμιςκία Bedzin (ζοκημκηζηηθό ζπμιείμ) 2. 5μ Δεμμηηθό Σπμιείμ Αγνηκίμο -Γιιάδα Αγνίκημ 3. CEIP Donoso Cortes -Ιζπακία Caceres 4. Πενηθενεηαθό Γκηαίμ Οιμήμενμ Δεμμηηθό Σπμιείμ Τνημίθιηκεξ - Κύπνμξ-Λεμεζόξ 5. Kilbowie Primary School -Σθςηία Clydebank 6. DIREZIONE DIDATTICA VI CIRCOLO DI CHIETI -Ιηαιία Chietti
 2. 2. Δραζηερηόηεηες ζηο πιαίζηο ηοσ προγράμμαηος4/3/2013: ‘Aθηλε ζηε Μαδνίηε5/3/2013: Άθηλε ζημ Caceres6/03/2011: Aθηλε ζημ ζπμιείμ Donoso Cortes όπμο ζηεκ είζμδμ μαξοπμδέπμκηαη ηνεηξ Ιζπακμί μαζεηέξ θαη ηναγμοδμύκ ημκ ύμκμ ηεξ Γονώπεξ.Η δηεοζύκηνηα ημο ζπμιείμο θαζώξ θαη μέιε ημο εθπαηδεοηηθμύ πνμζςπηθμύμαξ οπμδέπμκηαη θαη μαξ λεκαγμύκ ζημοξ πώνμοξ ημο ζπμιείμο. Σημγομκαζηήνημ ημο ζπμιείμο παναθμιμοζμύμε ηεκ εθδήιςζε Comenius Day. Σηoγομκαζηήνημ οπάνπεη έθζεζε με παναδμζηαθέξ ηζπακηθέξ θμνεζηέξ από ηεκπενημπή Extremadura, παναδμζηαθά θεκηήμαηα (bolillos) θαη πεηνμπμίεηαθαπέια θηηαγμέκα από μηα μηθνή Ιζπακίδα μαζήηνηα ηε Lara.Η Ιζπακίδα δηεοζύκηνηα μαξ οπμδέπεηαη θαη μηθνμί μαζεηέξ θναηώκηαξγανύθαιια μαξ ηναγμοδμύκ έκα ηζπακηθό ηναγμύδη. Αθμιμοζμύκ ηζπακηθμίπαναδμζηαθμί πμνμί θαη ηναγμύδηα, ηζπακηθά παηπκίδηα θαζώξ θαη έκα ζύκημμμζεαηνηθό με ημ Δμκ Κηπώηε κα ράπκεη ηεκ Νημοιηζηκέα ζε όιεξ ηηξ πώνεξπμο ζομμεηέπμοκ ζημ πνόγναμμα.
 3. 3. Παραδοζηαθός τορός από ηεκ ΑκδαιοσζίαΠαζοκηόμπιε θαη ηοπηθοί ηζπακηθοί τοροίΠαραδοζηαθά ηζπακηθά παητκίδηα ηα οποίa μοηάδοσκ ποιύ με ηα ειιεκηθά
 4. 4. Ο Δοκ Κητώηες υάτκεη ηεκ ΝηοσιηζηκέαΑθμιμύζεζε ζοκεδνίαζε ηςκ εθπαηδεοηηθώκ ημο πνμγνάμμαημξ όπμο έγηκεακηαιιαγή γιοπηώκ. Τα γιοπηά ήηακ θαηαζθεοαζμέκα από ημοξ μαζεηέξ θαηθάζε πώνα έιαβε πέκηε γιοπηά, έκα από θάζε ζπμιείμ. Σοδεηήζαμεεθπαηδεοηηθέξ πναθηηθέξ πμο αθμιμοζμύμε, έγηκε απμιμγηζμόξ ημοπνμγνάμμαημξ από ηεκ ηειεοηαία ζοκάκηεζή μαξ (Νμέμβνημξ 2012), αιιά θαηέγηκε πνμγναμμαηηζμόξ δναζηενημηήηςκ μέπνη ημκ Ιμύκε πμο είκαη ε επόμεκεζοκάκηεζε ζηεκ Γιιάδα.΢σγθεθρημέκα ζσδεηήζεθε:Α. H δεμημονγία εκόξ βίκηεμ από επίζθερε μαζεηώκ ζε εηδηθό ηεπκίηε μμπμίμξ αζθεί παναδμζηαθό επάγγειμα ημ μπμίμ πιέμκ δεκ οπάνπεη (ππανγαιεηόξ). Σημ βίκηεμ ηα παηδηά πνέπεη κα αζπμιεζμύκ με ηεκ ηέπκε πμο ζαπναθμιμοζήζμοκ θαη κα θαηαζθεοάζμοκ ηα ίδηα θάηη απιό.Β. . Βηκηεμζθόπεζε εκόξ πμνμύ πμο λένμοκ ηα παηδηά θάζε ζπμιείμο μεθαζμδήγεζε εηδηθμύ πμνμδηδαζθάιμο θαη απμζημιή ημο βίκηεμ ζηα άιια 5ζπμιεία. Κάζε πώνα ζα ιάβεη 5 βίκηεμ με πμνμύξ από ηηξ άιιεξ πώνεξ θαη ζαπνέπεη κα μάζμοκ ηα παηδηά κα πμνεύμοκ έκακ από αοημύξ.7/3/2013Ανπηθά ήηακ πνμγναμμαηηζμέκε λεκάγεζε ζηα αγγιηθά ζημ παιηό θμμμάηη ηεξπόιεξ από ημοξ μαζεηέξ αιιά ε θαηανναθηώδεξ βνμπή άιιαλε ηα ζπέδηα θαηε λεκάγεζε έγηκε από ηε δηεοζύκηνηα θαη ηε ζοκημκίζηνηα ημο πνμγνάμμαημξ.Αθμιμύζεζε επίζθερε ζε ημπηθό ενγαζηήνη θεναμηθήξ όπμο εηδηθόξ ηεπκίηεξμαξ έδεηλε ηεκ ηέπκε ηεξ θεναμηθήξ θαη εθπαηδεοηηθμί θαηαζθεύαζακακηηθείμεκα από πειό με ηε βμήζεηά ημο.
 5. 5. Τμ απόγεομα ήηακ πνμγναμμαηηζμέκε εθδνμμή θαη πενηήγεζε ζε έκα θοζηθόημπίμ θμκηά ζημ Caceres ημ μπμίμ μκμμάδεηαη LOS BARRUECOS(πειανγμί).Η πενηήγεζε έπνεπε δοζηοπώξ κα αθονςζεί ιόγς θαηνμύ.Πναγμαημπμηήζεθε όμςξ ε επίζθερή μαξ ζε έκα μμοζείμ μμκηένκαξ ηέπκεξηεξ πενημπήξ, ημ μμοζείμ Vostell.8/3/2013 • Οη εθπαηδεοηηθμί θάζε πώναξ έθακακ μάζεμα ζε μία ηάλε Ιζπακώκ μαζεηώκ. Γμείξ θάκαμε μάζεμα ζηεκ Τεηάνηε δεμμηηθμύ θαη ημ ζέμα ημο μαζήμαημξ ήηακ μ ενπμμόξ ηεξ Άκμηλεξ. Πανμοζηάζηεθε PowerPoint με ζέμα ημκ μύζμ ηεξ ανπαγήξ ηεξ Πενζεθόκεξ με ιίγα ιόγηα θαη εηθόκεξ θαη αθμιμύζεζε πανμοζίαζε δομ πμιύ γκςζηώκ παναδόζεςκ ζηεκ Γιιάδα ,ηςκ «πειηδμκηζμάηςκ» θαη ημο «μάνηε». Όιμη μη Ιζπακμί μαζεηέξ θόνεζακ «μανηάθη» θαη ημ μάζεμα έθιεηζε με βίκηεμ ηςκ Γιιήκςκ μαζεηώκ κα ηναγμοδμύκ ηα πειηδμκίζμαηα θαη κα παηνεημύκ ημοξ Ιζπακμύξ μαζεηέξ ζηα ηζπακηθά.
 6. 6. Αθμιoύζεζε επίζθερε ζημ δεμανπείμ όπμο μαξ οπμδέπηεθε μ οπεύζοκμξπμιηηηζηηθώκ ζεμάηςκ. Τμ μεζεμένη ε θμηκόηεηα ημο ζπμιείμο (δάζθαιμηθαη ζύιιμγμξ γμκέςκ) μαξ είπακ εημημάζεη γεύμα με παναδμζηαθά ηζπακηθάθαγεηά9/3/2013: Γπίζθερε ζηεκ ανπαία νςμασθή πόιε Merida.10/3/2013: Γπηζηνμθή ζημ ΑγνίκημΓεκηθά ζτόιηα Οιμ ημ ζπμιείμ ήηακ ζημιηζμέκμ με μμαδηθέξ ζεμαηηθέξ πεηνμηεπκίεξ- θαηαζθεοέξ ζε γκςζηηθά ακηηθείμεκα θαη ζηα ένγα ηςκ μαζεηώκ οπήνπε δηάποζε ημο πνμγνάμμαημξ Comenius. Γηα πανάδεηγμα, ζε μηα γςκία πμο ηεκ είπακ αθηενςμέκε ζημκ αζιεηηζμό οπήνπακ ηα ζηάδηα ηςκ πόιεςκ θαη μη αζιεηηθέξ μμάδεξ. Υπήνπε θςημγναθία με ημ γήπεδμ ημο Πακαηηςιηθμύ. Η ειηθηαθή μμάδα ηςκ μαζεηώκ πμο θμηημύκ ζηεκ Πνςημβάζμηα Γθπαίδεοζε (3-12 έηε) ζοκηειεί ζηε δηαθμνμπμηεμέκε ιεηημονγία ημο ηζπακηθμύ ζπμιείμο. Πνόθεηηαη γηα ζπμιείμ πνμζακαημιηζμέκμ ζε πναθηηθέξ θαη δνάζεηξ πμο απεοζύκμκηαη θονίςξ ζηηξ μηθνέξ μαζεηηθέξ ειηθίεξ θαιύπημκηαξ μαζεζηαθέξ ακάγθεξ με βηςμαηηθή θαη μμαδμζοκενγαηηθή μάζεζε. Από ηεκ άιιε, πανμοζηάδεη μηθνή οζηένεζε ζηεκ πανμοζία ηςκ Τ.Π.Γ. ζημ μάζεμα. Γπίζεξ, ημ ζπμιείμ δηαζέηεη πιμύζηα βηβιημζήθε μνγακςμέκε θαηά ειηθηαθή μμάδα θαη θαηά ζεμαημιμγία, ώζηε κα οπάνπεη εοθμιία πνόζβαζεξ από ημοξ μαζεηέξ. Γίκαη πνάγμαηη εκηοπςζηαθή ε ύπανλε ηόζμ μεγάιεξ θαη μνγακςμέκεξ βηβιημζήθεξ ζε ζπμιείμ ηεξ Πνςημβάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ. Γκηύπςζε μαξ πνμθάιεζε επίζεξ ημ γεγμκόξ όηη μη πενηζζόηενμη μαζεηέξ αθόμα θαη μη μηθνόηενμη μαζεηέξ γκώνηδακ θάπμηεξ ιέλεηξ ζηηξ γιώζζεξ ημο πνμγνάμμαημξ. Κάζε μένα είκαη αθηενςμέκε ζε μία γιώζζα ηςκ πςνώκ ημο πνμγνάμμαημξ θαη μη παηνεηηζμμί γίκμκηαη ζηεκ ακηίζημηπε γιώζζα. Η Τεηάνηε είκαη αθηενςμέκε ζηα ειιεκηθά.
 7. 7. Δηάδοζε αποηειεζμάηφκ μεηαθίκεζεςΈγηκε πανμοζίαζε ηεξ μεηαθίκεζεξ ζε δαζθάιμοξ θαη μαζεηέξ ημο ζπμιείμομαξ όπμο μαξ δόζεθε εοθαηνία κα ζοδεηήζμομε μμμηόηεηεξ θαη δηαθμνέξ ηςκδομ εθπαηδεοηηθώκ ζοζηεμάηςκ. Δεμμζηεοηήθακ άνζνα ζημκ ειεθηνμκηθόηύπμ (agrinionews.gr,agriniopress.gr θ.α.) θαζώξ θαη άνζνα ζε ημπηθέξεθεμενίδεξ (Σοκείδεζε θ.α.). Έγηκε έθζεζε θςημγναθηθμύ οιηθμύ θαζώξ θαηακηηθεημέκςκ πμο μαξ έδςζακ μη εθπαηδεοηηθμί ηςκ άιιςκ πςνώκ ζηεκείζμδμ ημο ζπμιείμο. Ακανηήζεθε ε πανμοζίαζε ηεξ μεηαθίκεζεξ ζημ blogημο ζπμιείμο γηα ηεκ θαιύηενε δηάποζε ημο πνμγνάμμαημξ ζε γμκείξ θαηημπηθή θμηκςκία.ΑκηίθησποςΟ ακηίθηοπμξ ηεξ ζογθεθνημέκεξ ζοκάκηεζεξ ζε μαζεηέξ θαη δαζθάιμοξ είκαηηδηαηηένα ζεηηθόξ θαη εκζαννοκηηθόξ γηα ηεκ επηηοπή ζοκέπηζε ημοπνμγνάμμαημξ. Τμ ζπμιείμ ηεξ Ιζπακίαξ θάκεη πμιύ μεγάιε δηάποζε ημοπνμγνάμμαημξ θαη αοηό μαξ έδςζε ηδέεξ γηα θαιέξ πναθηηθέξ πνμξ αοηή ηεκθαηεύζοκζε. Γπίζεξ ε επαθή πάιη με ημοξ εθπ/θμύξ ημο ζπμιείμο ηεξΠμιςκίαξ, ημ μπμίμ είκαη ημ ζοκημκηζηηθό ζπμιείμ ηεξ ζύμπναλεξ θαηδμοιεύεη πνμγνάμμαηα Comenius από ημ 2000, ήηακ γηα μαξ μηα πμιύ θαιήεμπεηνία όζμκ αθμνά ηεκ όζμ ημ δοκαηόκ θαιύηενε οιμπμίεζε ημοπνμγνάμμαημξ.Θα πνμζπαζήζμομε κα εκηάλμομε θαηκμύνηεξ εθπαηδεοηηθέξ πναθηηθέξ ηηξμπμίεξ είδαμε με ζθμπό ηεκ όζμ ημ δοκαηό μεγαιύηενε εμπιμθή ηςκ μαζεηώκζημ πνόγναμμα. Γεκηθά ,μεηά από ηε επαθή μαξ με ημοξ άιιμοξεθπαηδεοηηθμύξ ημο πνμγνάμμαημξ θαη ηεκ ακηαιιαγή εμπεηνηώκ μαξ,πηζηεύμομε όηη ζα ζοκεπίζμομε με αθόμε μεγαιύηενε δηάζεζε, θαηεκζμοζηαζμό γηα αθόμε μεγαιύηενα απμηειέζμαηα!

×