ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 
9:30-10:30 EUSKARA BERTSOLARITZ 
A 
G.H MATEMATIKA INGURUNE 
10.30-11:3...
TUTORETZA 
• GARAPEN PERTSONALA 
• AUTOESTIMUA 
• SENTIMENDUAK 
• EMOZIOAK 
• BESTEEKIKO HARREMANAK 
• GATAZKEN KONPONKETA...
MATEMATIKA 
• 1. ZENBAKI ARRUNTAK. ERAGIKETAK 
• 2. BERREKETAK ETA ERRO KOADROA 
• 3. ZENBAKI OSOAK 
• 4. MULTIPLOAK ETA Z...
EUSKARA 
• EDUKIAK 15 UNITATETAN BANATUTA 
HIZKUNTZAREN 
KULTURA 
GRAMATIKA 
LITERATURA 
ORTOGRAFIA 
IDATZIZKO 
KOMUNIKAZI...
GAZTELANIA 
Liburua bi ataletan banatua dago: 
1- HIZKUNTZA KOMUNIKAZIORAKO 
GAITASUNA 
Testu mota desberdinak landuko dit...
INGURUNEA 
• Txanela, metodoa 
1.- Planetaren osaera, barneko eragile geologikoak, 
mapetan erliebea interpretatzea . 
2.-...
IKAS TEKNIKAK- IGURUNE ARLOA 
• KOADERNOAREN garrantzia. 
• Testuen ULERMENA eta azpi – marraketa 
• IDEIA NAGUSIAK 
• ESK...
IIRRAAKKAASSLLEEGGOOAA 
GGOORRPPUUTTZZ HHEEZZKKUUNNTTZZAA:: MMAARRIILLUU 
AArrrrooppaa eeggookkiiaa eettaa eerroossooaa.. ...
INGELESA L H 6. maila 
INEBI proiektuarekin jarraitzen dugu. 
• Laguntzailearen rola oso garrantzitsua da. Berak eramango ...
HEZKUNTZA JARDUERA ANTOLATUAK 
KANTAGINTZA MAHAI-JOKUAK 
Denbora-pasak 
ERLIJIOA (Marije) 
IKT tailerra: 
Voki 
Padlet 
Gl...
IIRRTTEEEERRAAKK 
• ZZiinneemmaa eeuusskkaarraazz:: ””PPOOLLLLEEKKEE”” .. DDeerriioonn 
• EEuusskkaarraa eegguunnaa:: aabb...
• OHARRAK 
• Irakasle batekin hitz egiteko 
• Ohartxo bat bidal iezaiozu edo jolastorduetan (11:30etatik 
12:00etara) tele...
BBEESSTTEE BBAATTZZUUKK 
LLiibbuurruuaakk eesskkoollaakkooaakk ddiirraa eettaa zzaaiinndduu eeggiinn bbeehhaarr 
ddiittuuz...
ESKOLAKO PROIEKTUAK 
• PROIEKTU GLOBALA: 
“ESKOLA DENON ARTEAN” 
• INGELESEKO “INEBI” PROIEKTUA 
• EUSKARA NORMALKUNTZA PR...
EUSKARAREN 
TRANSMISIOA 
- GILTZAK: GURASOAK, ETXEA... 
- TESTIGANTZAK 
- TRESNAK: Argitalpenak, eskolako lanekin zelan la...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Gurasoen batzar txaro 2014 15

689 Aufrufe

Veröffentlicht am

0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
689
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
5
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
3
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Gurasoen batzar txaro 2014 15

 1. 1. ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 9:30-10:30 EUSKARA BERTSOLARITZ A G.H MATEMATIKA INGURUNE 10.30-11:30 G.H MATEMATIKA EUSKARA EUSKARA GAZTELANIA 11:30-12:00 ATSEDENALDIA ATSEDENALDIA ATSEDENALDIA ATSEDENALDIA ATSEDENALDIA 12:00-13:00 INGELESA INGURUNE MATEMATIKA INGELESA MATEMATIKA 13:00 JATORDUA JATORDUA JATORDUA JATORDUA JATORDUA 13:30-14:30 ATSEDENALDIA ATSEDENALDIA ATSEDENALDIA ATSEDENALDIA ATSEDENALDIA 14:30-15:15 GAZTELANIA GAZTELANIA GAZTE (1/2h) H.J.A/ERLIJ TUTORETZA (1h) 15:15-16:00 INGELESA H.J.A/ERLIJ PLASTIKA MUSIKA INGURUNE (1/2 h) (1/2 h)
 2. 2. TUTORETZA • GARAPEN PERTSONALA • AUTOESTIMUA • SENTIMENDUAK • EMOZIOAK • BESTEEKIKO HARREMANAK • GATAZKEN KONPONKETA • TALDE LANA • KOMUNIKAZIOA • LAN OHITURAK, ARAUAK, IKASKETA PROSEZUAREN ANTOLAMENDUA • AGENDAREN ERABILPENA • ASANBLADAK……. • HEZKIDETZA • ELKARBIZITZA: ADOSTOKIA, BITARTEKARIAK Urtxintxa Eskola: Sexualitateari buruzko tailerra Sei ordu hiru saiotan banatuta. Baketik: Ikasleen arteko harremanak Azaroaren 26an, hiru ordu.
 3. 3. MATEMATIKA • 1. ZENBAKI ARRUNTAK. ERAGIKETAK • 2. BERREKETAK ETA ERRO KOADROA • 3. ZENBAKI OSOAK • 4. MULTIPLOAK ETA ZATITZAILEAK • 5. ANGELUAK • 6. ZATIKIAK • 7. ZATIKIEN ARTEKO ERAGIKETAK • 8. ZENBAKI HAMARTARRAK. ERAGIKETAK • 9. ZENBAKI HAMARTARREN ARTEKO ZATIKETAK • 10. UNITATEA. IRUDI LAUAK • 11. PROPORTZIONALTASUNA ETA EHUNEKOAK • 12. LUZERA, EDUKIERA, MASA ETA AZALERA • 13. IRUDI LAUEN AZALERA • 14. GORPUTZ GEOMETRIKOAK BOLUMENA • 15. ESTATISTIKA •  BURUZKO KALKULUA  PROBLEMAK + AHOZKO PROBLEMAK  ARBELA DIGITALAREN ERABILPENA  ORDENAGAILU TXIKIKO PROGRAMAK  KALKULAGAILUA
 4. 4. EUSKARA • EDUKIAK 15 UNITATETAN BANATUTA HIZKUNTZAREN KULTURA GRAMATIKA LITERATURA ORTOGRAFIA IDATZIZKO KOMUNIKAZIOA AHOZKO KOMUNIKAZIOA IRAKURGAIA TERTULIA LITERARIOAK BERTSOLARITZA
 5. 5. GAZTELANIA Liburua bi ataletan banatua dago: 1- HIZKUNTZA KOMUNIKAZIORAKO GAITASUNA Testu mota desberdinak landuko ditugu eta ahozko zein idatzizko hizkuntzaren erabilera kontutan hartuko dugu. 2 – HIZKUNTZA BERAREN EZAGUTZA Ortografia, lexikoa eta gramatika landuko dira . Atal biak lotuta landuko dira, edukiak paraleloki lantzen direlako. CDa: Arreta lantzeko ariketak landuko dira bertan.
 6. 6. INGURUNEA • Txanela, metodoa 1.- Planetaren osaera, barneko eragile geologikoak, mapetan erliebea interpretatzea . 2.- Europa fisikoa, politikoa eta giza geografia. 3.- Arnas aparatua eta arnasketa, zirkulazio aparatua, iraitz aparatua eta iraiztea, nerbio sistema. 4.- Asmakizunak, industria iraultza, industrializazioa Euskal Herrian, industrializazio ondorengo gizartea. 5.- Materia: propietateak, aspektuak,aldaketak, materia eta energia. 6.- Berrikusketa: bizidunak,zelula, gizakion harremanak. Arbel digitalaren erabilera : webguneak: Virtusbook , Gela PDI, zientzia.net, YouTube… TXOKO ZURIA
 7. 7. IKAS TEKNIKAK- IGURUNE ARLOA • KOADERNOAREN garrantzia. • Testuen ULERMENA eta azpi – marraketa • IDEIA NAGUSIAK • ESKEMAK, LABURPENA, DEFINIZIOAK, GRAFIKOAK, KROKISAK … • INFORMAZIO BILKETA: Atlasak, hiztegi entziklopedikoa, internet, herriko liburutegia … • Pendriwe
 8. 8. IIRRAAKKAASSLLEEGGOOAA GGOORRPPUUTTZZ HHEEZZKKUUNNTTZZAA:: MMAARRIILLUU AArrrrooppaa eeggookkiiaa eettaa eerroossooaa.. MMaatteerriiaallaa:: eerraa eeggookkiiaann ttrraattaattuu GGaarrbbiikkeettaarraakkoo:: TTooaallllaa ttxxiikkiiaa eettaa xxaabbooiiaa EEbbaalluuaakkeettaa:: IInntteerreessaa,, ppaarrttee--hhaarrttzzeeaa,, eerrrreessppeettuuaa,, oohhiittuurraakk,, ppoorrttaaeerraa bbaalloorraattuukkoo ddiirraa ((eezz bbaakkooiittzzaarreenn kkiirrooll aahhaallmmeennaa)) GGuurraassooeenn oohhaarrrraakk:: HHeezziikkeettaa ffiissiikkooaa eezziinn dduutteenneeaann eeggiinn gguurraassoo eeddoo mmeeddiikkuu aaggiirriizz jjuussttiiffiikkaattuu bbeehhaarr ddiirraa MMUUSSIIKKAA:: IITTZZIIAARR -- TTxxiirruullaa eekkaarrrrii bbeehhaarr dduuttee.. IINNGGEELLEESSAA :: BBEEGGOO ((ffoottookkooppiiaa)) LLAAGGUUNNTTZZAAKK eettaa AAHHOOLLKKUULLAARRIIAA:: IINNMMAA,, IIDDUURRRREE EETTAA JJOOSSEE
 9. 9. INGELESA L H 6. maila INEBI proiektuarekin jarraitzen dugu. • Laguntzailearen rola oso garrantzitsua da. Berak eramango du klasearen pisu handia. •Egunero errutina batzuk landuko dira eta horiek ebaluatuko dira: Errimak eta kantak, aho-korapiloak eta irakurketa. Lehenengo gelan landuko dira eta gero txandakatuko dira kideen aurrean aurkezteko. Aurten materiala gehiena pen-drive eta interneten bitartez landuko dira. Ikasleren batek ez badauka internet edo ordenagailurik etxean materiala emango zaio (liburua, CDa,…) etxean praktikatzeko. •Entzumena, irakurketa eta ulermena ere lantzen da. •Aurten ikusiko diren gaiak: *Gorputza ( organoak eta sistemak) + present simple *Antzinako zibilizazioak (Roma, Grezia eta Maiak) + lehen aldia *Unibertsoa + comparatives Gramatika gaiaren barruan txertatzen da era esanguratsu batean : Zer gramatika behar dut gaia eta proiektua aurrera eramateko? Gaiaren amaieran proiektu bat aurkeztu behar dute gehienetan binaka edo taldeka. Gelan landutako edukiekin ahozko azterketa egingo da. Gelako jarrera eta materiala zein etxerako lanen ardura ere kontutan hartzen da arloa ebaluatzeko.
 10. 10. HEZKUNTZA JARDUERA ANTOLATUAK KANTAGINTZA MAHAI-JOKUAK Denbora-pasak ERLIJIOA (Marije) IKT tailerra: Voki Padlet Glogster Gela PDI Office…
 11. 11. IIRRTTEEEERRAAKK • ZZiinneemmaa eeuusskkaarraazz:: ””PPOOLLLLEEKKEE”” .. DDeerriioonn • EEuusskkaarraa eegguunnaa:: aabbeenndduuaann.. DDeerriioonn • AABBAAOO • EEIITTBB//GGUUGGGGEENNHHEEIIMM • UUddaabbeerrrriikkoo jjoollaassaakk ZZaammuuddiioonn • BBEERRTTSSOO ttooppaakkeettaakk SSoonnddiikkaann • BBii eegguunneettaakkoo eeggoonnaallddiiaa:: BBaarraattzzee bbaasseerrrrii eesskkoollaa • AAzzkkeenn ttxxaannggooaa:: ffiinnkkaattzzeekkee
 12. 12. • OHARRAK • Irakasle batekin hitz egiteko • Ohartxo bat bidal iezaiozu edo jolastorduetan (11:30etatik 12:00etara) telefonoz dei iezaiozu. Tfnoa: 94 4558172. • Urtebetetzeak ospatzeko ez dugu egoki ikusten horrenbeste goxoki jatea. Beste ohiturak lantzen ahalegindu behar gara. Klaseko batzarretan talde bakoitzak erabakiko du zein izan daiteken irtenbidea. • Umeek eskolara egiten dituzten faltak justifikatu egin behar dira irakasleari komunikatuz edo ohartxo baten bidez. • Antolatzen ditugun irteeren helburu pedagogikoak dira, beraz, ikasle guztiek joan behar dute. Arazo ekonomiko larriak egotekotan tutore edo zuzendariarengana jo dezakezue. • BOTIKAK. Saiatu zaitezte botikak etxean ematen. Eskola orduetan hartu behar badute, pediatrak berak agindutakoa soilik emango da.
 13. 13. BBEESSTTEE BBAATTZZUUKK LLiibbuurruuaakk eesskkoollaakkooaakk ddiirraa eettaa zzaaiinndduu eeggiinn bbeehhaarr ddiittuuzzttee.. EEttxxeerraakkoo llaannaakk:: eegguunneerroo,, aasstteebbuurruueettaann eerree.. IIrraakkuurrkkeettaa:: eegguunneerroo.. AAggeennddaarreenn eerraabbiillppeennaa.. FFRROOGGAAKK eezz ddiirraa eettxxeerraa eerraammaannggoo.. GGuurraassooeenn eegguunnaa::oossttiirraalleettaann 1133::3300eettaattiikk 1144::3300eettaarraa HHuuttssaakk jjuussttiiffiikkaattuu bbeehhaarr ddiirraa.. OOrrdduutteeggii bbaarrrruuaann eesskkoollaattiikk iirrtteetteekkoo bbaaiimmeennaa iiddaattzziizz eeddoo tteelleeffoonnoozz jjaassoo bbeehhaarr ddaa.. NNoorrbbaaiitt eettoorrrrii bbeehhaarr ddaa iikkaasslleeaarreenn bbiillaa.. EEzz ddiirraa uurrtteebbeetteettzzeeaakk oossppaattuukkoo..
 14. 14. ESKOLAKO PROIEKTUAK • PROIEKTU GLOBALA: “ESKOLA DENON ARTEAN” • INGELESEKO “INEBI” PROIEKTUA • EUSKARA NORMALKUNTZA PROIEKTUA: NOLEGA
 15. 15. EUSKARAREN TRANSMISIOA - GILTZAK: GURASOAK, ETXEA... - TESTIGANTZAK - TRESNAK: Argitalpenak, eskolako lanekin zelan lagundu, euskarazko produktuak, hiztegiak, umeekin jolasteko zibertxokoa,ipuinak entzungai, aholkuak, euskara ikasteko helbideak... - AHOLKUA ESKATU - SARIAK - ANTOLATZAILEAK www.emangiltza.com

×