Anzeige
Plaza expatriado centroamerica_esf_galicia_2016
Plaza expatriado centroamerica_esf_galicia_2016
Plaza expatriado centroamerica_esf_galicia_2016
Nächste SlideShare
Convocatoria pcr 2016Convocatoria pcr 2016
Wird geladen in ... 3
1 von 3
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Enxeñería Sen Fronteiras Galicia(20)

Anzeige

Plaza expatriado centroamerica_esf_galicia_2016

  1. CONVOCATORIA PRAZA DE REPRESENTANTE PA S ENÍ HONDURAS ENXE ER A SEN FRONTEIRAS GALICIA (ESF GALICIA)Ñ Í convoca a selecci n dunhaó persoa representante pa s en Honduras que faga o seguimento dos seus programas deí Dereito Auga e Desenvolvemento Rural en Honduras.á CONTEXTO DA OFERTA DE EMPREGO ESF Galicia unha asociaci n independente, sen nimo de lucro, baseada no voluntariado, queé ó á busca construir unha sociedade mundial xusta e solidaria mediante a cooperaci n para oó desenvolvemento e po endo a tecnolox a ao servizo do desenvolvemento humano.ñ í ESF Galicia require incorporar unha persoa como representante no pa s, con experiencia ení cooperaci n internacional para o desenvolvemento, para dar asistencia en terreo aosó proxectos que est a executar en Honduras e facer de enlace coas organizaci ns sociasá ó locais e outros axentes de desenvolvemento na zona. ESF Galicia traballa en Honduras desde o ano 2007 con actividades de identificaci n e desdeó mediados de 2008 estableceuse no sur do pa s (Golfo de Fonseca) executando a parte hondure a doí ñ Programa de Reducci n da vulnerabilidade en reas empobrecidas, a trav s do acceso agua“ ó á é á potable, o saneamento e a xesti n sostible de recursos h dricos e do territorio con enfoque de cuncaó í hidrogr fica en Honduras, Nicaragua e O Salvador . Este programa, con diversas fases, prolongouseá ” at o 2013, traballando nos municipios de San Francisco de Coray e de Marcovia. Posteriormente, ené 2014, comenzouse o programa que se est a executar na actualidade, escalando as actividades doá programa anterior a toda a Mancomunidade de Municipios de NASMAR ( que Marcovia pertence),á traballando co persoal t cnico da propia Mancomunidade e tam n coa Asociaci n Hondure a deé é ó ñ Juntas de Agua y Saneamiento. Os elementos m is importantes do programa son:á • Xerar instrumentos de planificaci n dos recursos h dricos na rexi n do Golfo de Fonseca, aó í ó trav s de procesos participativos coas comunidades e administraci ns locais co fin deé ó establecer prioridades de actuaci n na xesti n h drica e territorial, as como as inversi ns aó ó í í ó realizar polas administraci ns locais e os actores de cooperaci n internacional presentes noó ó pa s.í • Promover procesos participativos de desenvolvemento comunitario en materia de auga e saneamento que garantan a viabilidade e sustentabilidade dos proxectos, fomentando a inclusi n da poboaci n, con especial nfase nas mulleres, nos espazos de decisi n, eó ó é ó posibilitando que sexa os titulares de dereitos os protagonistas do seu propio desenvolvemento. • Realizar obras de abastecemento, saneamento e boas pr cticas para a conservaci n dosá ó recursos h dricos en base a ferramentas de planificaci n locais e s xeradas polo propioí ó á plan, cun enfoque de innovaci n e de tecnolox as apropiadas.ó í • Realizar procesos de capacitaci n, sensibilizaci n e incidencia de boas pr cticas para aó ó á xesti n dos recursos h dricos e oó í Dereito Humano Augaá . Por outra banda, no ano 2010 ESF Galicia comezou a traballar no segundo gran programa que está activo na actualidade no pa s: o deí desenvolvemento rural e soberan a alimentaria no surí Honduras. A organizaci n socia hondure a de referencia neste programa o Comit para laó ñ é é Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF), pero participan tam n outros axentes hondure os e espa ois (universidades como a de A Coru a ou a Universidadeé ñ ñ ñ Nacional Aut noma de Honduras, centros de investigaci n como a Misi n Biol xica de Galicia doó ó ó ó CSIC, e outras ONGD como Amigos de la Tierra Espa a ou VSF Justicia Alimentaria Global). Noñ programa se traballa en varios niveis, tanto directamente con familias labregas ou pescadoras, como con grupos organizados (cooperativas, grupos de mulleres, caixas rurais...) e tam n en mesas deé coordinaci n a nivel cunca hidrogr fica, municipal, rexional ou estatal (mesas de Seguridadeó á Alimentaria, comit s de cunca hidrogr fica, etc.). O programa contempla unha serie de actuaci nsé á ó coas que se pretende fortalecer e diversificar sistemas de producci n familiar para que sexanó sustentables, implementar medidas para a conservaci n dos recursos naturais, fortalecer asó capacidades de incidencia dos actores locais na reducci n de riscos do territorio (que afectaó
  2. especialmente a esta zona, sobre todo as secas) e a xesti n dos recursos naturais con enfoque deó cunca hidrogr fica, e sensibilizar e capacitar poboaci n sobre a conservaci n e acceso equitativo eá á ó ó sustentable aos recursos naturais con enfoque de x nero.é FUNCI NSÓ • Realiza-lo seguimento t cnico e econ mico en terreo das actuacié ó nsó que ESF Galicia leve a cabo na zona. Elaboraci n de informes e sistematizaci n das actuaci ns realizadas.ó ó ó • Exercer de representante de ESF Galicia en Honduras coa poboaci n beneficiaria,ó autoridades locais, nacionais e internacionais, financiadores e demais axentes de desenvolvemento presentes nas zonas de intervenci n.ó • Ser responsable do mantemento da sede de ESF Galicia en San Lorenzo, Honduras. • Traballar en coordinaci n cos socios locais e outras organizaci ns locais que esteanó ó implicadas nos proxectos. Elaboraci n de plans de traballo e supervisi n.ó ó • Realizaci n de capacitaci ns a comunidades e t cnicos locais sobre a xesti n dos recursosó ó é ó h dricos, recursos naturais e outros temas que se consideren de inter s.í é • Apoiar e promover outras actividades que se realicen en Honduras e en Espa a. Far oñ á seguimento e apoio das personas voluntarias ou en pr cticas deá ESF Galicia que se desplacen zona e participar tam n en actividades de sensibilizaci n e incidencia,á á é ó informando sobre a situaci n do pa s e os proxectos a trav s das canles de ESF e outras queó í é puideran existir. • Manter un fluxo axeitado de informaci n conó ESF Galicia e coordinarse no traballo coas persoas voluntarias dos grupos responsabeis en Galicia dos proxectos en execuci n e coasó persoas contratadas en sede que dan apoio aos grupos. • Buscar sinerxías e coordinaci n, tanto cos socios locais como con outros axentes, apoiandoó ademais na identificaci n e formulaci n de novos programas.ó ó • Colaborar estreitamente coa Coordinadora de ONGD espa olas en Honduras.ñ • Coordinar o traballo do persoal de apoio administrativo de ESF en Honduras. PERFIL Requisitos Formaci n/co ecementos requeridosó ñ • Formaci n espec fica en temas relacionados coa xesti n dos recursos naturaó í ó is, xesti n deó recursos h dricos, ordenamento territorial e/ou desenvolvemento rural (a valorarí especialidades na titulaci n, proxectos fin de carreira, traballos de investigaci n, materias,ó ó cursos, etc.). • Formaci n en cooperaci n internacional para o desenvolvemento.ó ó • Co ecemento de ofim tica a nivel de usuario.ñ á Experiencia previa • Experiencia en terreo en Am rica Central ou Sudam rica en xesti n, administraci n eé é ó ó seguemento de proxectos de polo menos un dos seguintes mbitos: fortalecementoá institucional e de capacidades locais; transferencia tecnol xica; ordenamento territorial;ó desenvolvemento rural ou abastecemento de auga potable e saneamento • Experiencia en coordinaci n de equipos, traballo en equipo e iniciativa.ó Habilidades persoais requeridas • Flexibilidade e capacidade de adaptaci n ao cambio e a contextos culturais diversos.ó • Capacidade de xesti n e coordinaci n de equipos e de traballo en equipo.ó ó • Capacidade de planificaci n e organizaci n.ó ó • Capacidade de comunicaci n, escoita e negociaci n.ó ó • Iniciativa e autonom a.í Outros
  3. • Dispo ibilidadeñ para viaxar (Honduras, Galicia) e para residencia en Honduras. • Permiso de conducir B. • Castel n fluido e gá alego medio a nivel comprensi n oral e lectoraó • Dispo ibilidade para realizar entrevista en persoa se se supera o proceso de selecci n previoñ ó (entre o 29 de marzo e o 5 de abril) • Dispo ibilidade para incorporarse ao traballo en A Coru a o 2 de maio de 2016 e viaxe añ ñ Honduras a mediados de maio. Valorarase: • Experiencia en voluntariado, especialmente en ESF Galicia u outras organizaci ns queó act en en l neas de traballo similares.ú í • Experiencia de traballo en Honduras, espec ficamente no Golfo de Fonseca.í • Formaci n espec fica en Educaci n para o Desenvolvemento, Dereitos Humanos,ó í ó enfoque de equidade de x neroé e novas masculinidades, dereito humano auga, soberan aá í alimentaria, agroecolox a e/ou multiculturalidade e interculturalidade.í • Co ecemento da forma de traballo de ESF Galicia e identificaci n cos seus valores.ñ ó • Formaci n e experiencia de traballo sobre software libre e ferramentas de comunicaci n 2.0ó ó • Idioma Galego avanzado na escrita e na fala. CONDICI NS LABORAISÓ • O posto de traballo a tempo completo, e localizarase na oficina de ESF Galicia en Sané Lorenzo, Honduras, con desplazamentos frecuentes rea rural dos municipios de Elá á Triunfo, Marcovia, Nacaome, Amapala e San Lorenzo, as como s cidades de Tegucigalpa eí á Choluteca. • Ser n realizadas xornadas de formaci n en Galicia polo menos d as semanas ao ano ondeá ó ú tam n se far n reuni ns presenciais de coordinaci n.é á ó ó • O traballo ser supervisado polas persoas que, dentro da Xunta Directiva son responsabeisá dos proxectos que est n en execuci n (presidencia e vogal a de Programas Internacionaisá ó í de Cooperaci n para o Desenvolvemento), e coordin ndose coas persoas t cnicas de sede.ó á é • Data de incorporaci n: 2 de maio de 2016 en sede (A Coru a) e a partir de mediados deó ñ maio en Honduras para facer o traspaso coa persoa sa nte durante un mes e medio.í • Duraci n: per odo inicial de 6 meses de proba con posibilidade de contrato indefinidoó í posterior. • Soldo seg n convenio, incl e seguro m dico en terreo e un viaxe internacional ao ano.ú ú é CONTACTO As persoas interesadas poden enviar por correo-e unha carta de motivaci nó e o seu curriculum vitae en formato pdf (non se ter n en conta as candidaturas que non env en esta documentaci n) a:á í ó info@galicia.isf.es Indicar no asunto a referencia da plaza que se optaá : REPRESENTANTE PA S HONDURAS.Í IMPORTANTE: todos os requisitos deben quedar referidos na carta de motivaci n ou no CV, se nonó é as automaticamente quedar exclu da a candidatura.í á í Tras o proceso de selecci n se contactar v a correo-e para avisar sobre a selecci n ou non para aó á í ó fase de entrevistas persoais. Para m is informaci n contactar coná ó info@galicia.isf.es, e tam n ené http://esfgalicia.blogspot.com.es/ e http://esfhonduras.blogspot.com.es/, ou na nosa oficina de A Coru a na Escola de Enxe er a deñ ñ í Cami os, Canais e Portos, Campus de Elvi a s/n, tfno 981 167 000 ext. 1479ñ ñ DATA L MITE PARA ENVIAR O CV: 13 de marzo de 2016 s 23:59Í á
Anzeige