Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
MASUSING BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IV
CARL PATRICK SAHAGUN TADEO
I. Layunin
Matapos ang aralin,ang mga mag-aara...
2. Paglalahad
Angaralinna atingtatalakayinsaaraw na
itoay ukol sa mga pangangailanganat
kagustuhanngisangtao. Tutukuyinrin...
D. Paglalahad
Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral
Ngayonbagonatintalakayinang
kabuuanng lahatng mga pangangailangan,
alamin...
Halimbawa,kungpapipiliin angtaokung
alinsa pagkaino pananamitanghigitniyang
kailangan,malamangnamaspipiliinniyaang
una dah...
Magaling.Angikaapatnabatangnaman
ay ang pangangailangangmapahalagahanng
ibangtao. Nahahati itosa dalawaang
mababangna uri ...
V. Paglalahat
Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral
Anoang kaibahanngkagustuhansa
pangangailangan?
Tama. Anonamanang limangba...
KALAKIP 1.1
Unang Pangkat– Cluster Map
Ikalawang Pangkat – WheelMap
Anu-ano ang mga
pangangailangang
pisikal o
pisyolohika...
Ikatlong Pangkat – Circle Graph
Ikaapat na Pangkat - Tree Diagram
Pangangailangang
Maibig,
Makisapi at
Makisalamuha
Pangan...
Ikalimang Pangkat –Cluster Map
Pangangailanga
ng
maisakatuparan
ang sarili nating
kakayahan at
pagkatao
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×
Nächste SlideShare
Detalyadong banghay Aralin sa Hekasi 3
Weiter
Herunterladen, um offline zu lesen und im Vollbildmodus anzuzeigen.

148

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan IV

Herunterladen, um offline zu lesen

Ang masusing banghay aralin na ito ay inihanda para sa ika-apat na taon sa Sekundarya. Ito ay tumutukoy sa paksa ng Pangangailangan at Kagustuhan.

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan IV

 1. 1. MASUSING BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN IV CARL PATRICK SAHAGUN TADEO I. Layunin Matapos ang aralin,ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. natutukoyangpagkakaibang pangangailanganatkagustuhan; b. napapahalagahanangkonseptongteoryang pangangailangan; c. naisusulatangmga bagayna pangangailanganatkagustuhanngtao. II. Paksang Aralin A. Paksang Aralin: PangangailanganatKagustuhan B. Sanggunian: Ekonomiks:Pag-aaralsa Pinagkukunang-yaman atPaggamit-yaman ng Lipunan Chua.A.at Gonzales,Z. Pahina33-35 C. Mga Kagamitan: tisa,pisara,larawan, tsart III. Pamamaraan A. PanimulangGawain Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral 1. Pagbati Magandangumaga. 2. Paglistang Lumiban Sinoangmga lumibansaklase sa araw na ito? Magandangumaga rin po. Walapo. B. Panlinangna Gawain Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral 1. Pagganyak Bago natin pormal na simulan ang ating klase ay maglalaro muna tayo. Hahatiin ko ang klase sa dalawang grupo. Ang bawat miyembro ng bawat grupo ay dapat makapagsulat ng mga bagay na nakaatas sa kanila sa loob ng isang minuto. Ang unang grupo ay magsusulat ng mga bagay na alam niyongkailanganniyoatsa ikalawa naman ay ang mga bagay na alam niyong kagustuhan niyo. Tatayo isa-isa ang bawat mag-aaral at magsusulat sa pisara. Ang pinakamaraming maisusulat sa loob ng isang minuto ang siyang grupong tatanghaling panalo. Nakuha niyo ba ang direksyon? Magaling. Simulan na natin. Opo.
 2. 2. 2. Paglalahad Angaralinna atingtatalakayinsaaraw na itoay ukol sa mga pangangailanganat kagustuhanngisangtao. Tutukuyinrinnatin ang kahalagahanngteoryang pangangailangan. Handanaba kayo upang atingalaminang mga ito? Magaling! Opo. C. Paglinangsa Gawain Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral Upang maintindihannatinatmalaman ang teoryang pangangailanganayhahatiin ko kayosa limanggrupo.Angbawat grupo ay bibigyanngisangpariralao pangungusap na pag-uusapannggrupo.Magbibigayng mga halimbawangmga pangangailangang hinihingi atinyongipaliliwanagkungbakitba natinkailanganangmga ito.Matapos ninyongmag-brainstormayiuulatnginyong napilinglideranginyongmgasagot. Naintindhihanniyoba? Angmga sumusunodayang mga parirala /pangungusapnaibibigaysabawatgrupo: Unang Grupo – Pangangailangang pampisikal opisiyolohikal IkalawangGrupo – Pangangailangang pangkaligtasanatseguridad IkatlongGrupo – Pangangailangangmaibig, makasapi at makisalamuha Ikaapatna Grupo – Pangangailangang mapahalagahanngibangtao IkalimangGrupo – Pangangailangang maisakatuparanangsarili natingmga kakayahanat pagkatao. (Magbibigay ng kartolina ang guro kung saan magsusulatang mga mag-aaral.Ang bawatgrupo ay gagamitng graphic organizerupang ipresentaang kanilang gawa.) *Kalakip ng Banghay Araling ay ang uring graphicorganizerna kanilang gagamitin. Magaling! Opo. (Mag-uusapusapang mga mag-aaral sa loob ng labinlimangminutoukol sakanilang sagot.Isusulatnilaang kanilangmgasagot sa kartolinanaibibigayngguroat iuulatang kanilangnapagkasunduan saloobng dalawangminutosabawat grupo.)
 3. 3. D. Paglalahad Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral Ngayonbagonatintalakayinang kabuuanng lahatng mga pangangailangan, alaminmunanatinkungano nga ba ang kahuluganngsalitangPangangailangan.Ano ba ang Pangangailangan? Tama. Sa kabilangbandanaman,ano nga ba ang kagustuhan? Magaling.Titingnannatinkungtalagang alamniyona ang pagkakaibang pangangailanganatkagustuhan.Halimbawa, may kompyuteranggraphicartist. Pangangailanganbaitoo Kagustuhan? Tumpak.Kunghalimbawanamangmay kompyuterangmagsasaka.Pangangailangan ba itoo Kagustuhan? Magaling.Gayunpaman,hindi maitatatwa na maramingpangangailanganangbawat isangindibidwal.Sinobaangpamosong sikologonanagpanukalangteoryang pangangailangan? Tama. Balikannatinangmga pariralao mga pangangailangangibinigaykosainyo. Anglahat ng itoay nakapaloobsa Herarkiya ng mga Pangangailanganni Maslow.Ayonsa kanya,ang mga pangangailanganngtaoay may takdangantas ayonsa kahalagahanng mga ito. Angpangangailanganpoayisang damdaminnaumuudyoksatao na magkaroonng bagay o karanasangnararapat niyangmakuhao maranasanupang siyaay mabuhayat makaganapng isangtungkulin. Angkagustuhanpo ay damdaminna umuudyoksatao na magkaroonng karagdagangmga bagay o karanasanna magpapagandao magpapasyasa kanyana hindi namannakaaapektosa kanyang kahusayanat pagigingproduktibo. Pangangailanganpo. Kagustuhanpo. Si AbrahamMaslow po.
 4. 4. Halimbawa,kungpapipiliin angtaokung alinsa pagkaino pananamitanghigitniyang kailangan,malamangnamaspipiliinniyaang una dahil nakadepende sapagkainang buhay. Ayonsa kanya,may limangbahagi angmga pangangailanganngtao.Anu-anoangmga ito? SarilingKakayahanatPagkatao Mapahalagahanng ibangTao Maibig,Makasapi at Makisalamuha PangkaligtasanatSeguridad Pisikal oPisyolohikal Magaling. Talakayinmunanatinangnasa pinakababangherarkiya.Ang Pangangailangangpampisikalopisiyolohikal. Anu-anobaang mga bagay na nakapaloob dito? Tama. Atbakitba natinkailanganang mga bagay na ito? Magaling.Dumakonamantayo sa ikalawa.Anu-anobaangmga bagay na ating kailangansaaspetongpangakaligtasanat seguridad? Tumpak.Sa tinginninyosaikatlong baitingnapangangailangangmaibig, makasapi at makisalamuhaanu-anobaang mga bagay na dapattaglayinditong isang tao? Mga pangangailangangpampisikal o pisiyolohikal;pangangailangang pangkaligtasanatseguridad; pangangailangangmaibig,makasapi at makisalamuha;pangangailangang mapahalagahanngibangtao; at pangangailangannamaisakatuparanang sarilingmgakakayahanat pagkatao. Tubig,pagkain,hangin,dami,bahaypo. Kailanganponatinang mga bagayna ito para po mabuhay. Kapayapaanat kaayusansa paligiran,pag- aaruga n gatingmga magulang,pagkakaroon ng ligtasna tahanan,at pagigingligtasposa pinagtatrabahuhan.
 5. 5. Magaling.Angikaapatnabatangnaman ay ang pangangailangangmapahalagahanng ibangtao. Nahahati itosa dalawaang mababangna uri at ang mataas uri.Anoba ang pinagkaibangmababangna uri at mataas uri? Mahusay!At dumakonamanna tayo sa pinakamataasnaantas ng mga pangangailangan,angpanggngailanganna maisakatuparanangsarilingmgakakayahan at pagkatao.Sa tinginniyoba mahirap maratingang hulingbaitangngherarkiyang pangangailanganni Maslow?Atsa tingin niyobakit? Tama ka diyan. AyonkayMaslow,ang isangtaong ganap ay hindi nakatuonmasyadosamga materyal na bagay kundi samga bagay na totoong makapagpapasayasakanya. Para sa inyo, totooba ito? Pakiramdampong pag-ibigsakasintahan, kaibigan,asawamgaanak at kung anu-ano pa pongpakikipagkapwangpersonal na magpapadamasa kanyang pag-ibigat pagkikipagkapwa-tao. Tumutukoy poang mababanguri sa pagnanaisngtao na irespetongkapwa samantalangangmataas na uri po ay tumutukoysapagnanaisng tao na igalang ang kanyangsarili. Opo.Dahil pokakaunti lamangpo ang nagkakaroonng masidhingpagnanasadito sa dahilangmarami sa atinang naisna matustusanpalagi angmga mababangantas ng pangangailanganpo. Opo,kasi po ang kasayahanna hinahanap ay hindi galingsapisikal nakalagayankundi sa kalagayangnagpapahayagna maybahagi sa pagkataona walanghanggan. IV. Pagpapahalaga Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral Ngayon,sadalawangmagkaibangbagay na atingtinalakay – Pangangailanganat Kagustuhan,anoang mas mahalagapara sa inyo? Magaling. Angnakikitakopongmas mahalagaay ang pangangailangan,dahil pohindi tayo mabubuhayngwalaang mga ito samantalangangkagustuhanpo ay nagbibigaylamangngpansamantalang kasiyahan.
 6. 6. V. Paglalahat Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral Anoang kaibahanngkagustuhansa pangangailangan? Tama. Anonamanang limangbaitangsa herarkiyangmga pangangailanganni Maslow?Isa-isahinmulasapinakababang baitangpatungosa pinakamataas. Mahusay! Angmga pangangailanganpoayang mga bagay na siyangbumubuhaysaatinitoay mga bagay na kinakailanganupangmaging produktibo,samantalaangkagustuhanpoay mga bagay lamangna ibignatin,nagbibigay itong panandaliangkasiyahan. Mga pangangailangangpampisikal o pisiyolohikal;pangangailangang pangkaligtasanatseguridad; pangangailangangmaibig,makasapi at makisalamuha;pangangailangang mapahalagahanngibangtao; at pangangailangannamaisakatuparanang sarilingmgakakayahanat pagkatao. VI. Pagtataya A. Tukuyin ang mga salita. Ilagay angtitik “K” kung ito ay tumutukoy sa mga bagay na Kagustuhan at “P” kung ito naman ay tumutukoy sa Pangangailangan. (Isangpuntos sa bawat bilang) B. Essay. Sagutin angsumusunod na mga tanong. (5 puntos sa bawatbilang.) 1. Ipaliwanagangpagkakaibangkagustuhan at pangangailangan. 2. Iguhitang Herarkiya ngPangangailangan ayon kay AbrahamMaslowat ipaliwanagang bawat baitang. VII. Kasunduan Gumawa ngisang posternanagpapakitang relasyonngmga bagayna Pangangailanganat Kagustuhan. __1. Damit __ 2. TouchscreenCellphone __ 3. Professional Camera __ 4. Tubig __ 5. FlatscreenTV __6. PSP __7. Edukasyon __8. Bahay __9. Aklat __10. Kotse
 7. 7. KALAKIP 1.1 Unang Pangkat– Cluster Map Ikalawang Pangkat – WheelMap Anu-ano ang mga pangangailangang pisikal o pisyolohikal ng tao? Sa papaanong paraan tayo nagtatamo ng ating pangangailangang panseguridad at pangkaligtasan?
 8. 8. Ikatlong Pangkat – Circle Graph Ikaapat na Pangkat - Tree Diagram Pangangailangang Maibig, Makisapi at Makisalamuha Pangangailangang mapahalagahan ng ibang tao
 9. 9. Ikalimang Pangkat –Cluster Map Pangangailanga ng maisakatuparan ang sarili nating kakayahan at pagkatao
 • MarcellusYap1

  Jul. 28, 2021
 • VannTenerife

  May. 20, 2021
 • CharizRojo

  May. 15, 2021
 • ssusercfec1f

  May. 9, 2021
 • KCTanda

  Apr. 30, 2021
 • YdRiel

  Apr. 19, 2021
 • HazelMayTagoon1

  Apr. 13, 2021
 • AnnieBalasabasLuang

  Mar. 8, 2021
 • JanineMay3

  Nov. 3, 2020
 • FheljZiur

  Oct. 24, 2020
 • decery

  Aug. 16, 2020
 • decery

  Aug. 16, 2020
 • decery

  Aug. 16, 2020
 • ElberthCastor

  Apr. 19, 2020
 • ErickaJaneGonzales

  Apr. 18, 2020
 • MaryJaneBuenavista

  Mar. 29, 2020
 • MelanieLlano

  Mar. 16, 2020
 • RinoJaula

  Mar. 12, 2020
 • rosannavilla1

  Mar. 5, 2020
 • ReginoFurton

  Mar. 5, 2020

Ang masusing banghay aralin na ito ay inihanda para sa ika-apat na taon sa Sekundarya. Ito ay tumutukoy sa paksa ng Pangangailangan at Kagustuhan.

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

175.702

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

7.882

Befehle

Downloads

4.846

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

148

×