монголын угсаатнууд 1

Монголын угсаатнууд,[object Object],Бэлтгэсэн : Б. Эрдэнэзул,[object Object],Улаанбаатар 2010 он,[object Object]
Илтгэлийн танилцуулга:,[object Object],Монгол нутаг дахь угсаатнууд,[object Object],Монгол угсаатнуудын газар нутгийн байршил,[object Object],Монгол угсаатны хэл соёл,[object Object],Халх , Казак, Цаатан угсаатан үндэстэн ястаны тухай ,[object Object]
Монгол нутаг дахь угсаатнууд,[object Object],Монгол улснь 2.7 саяхүнамтай. 1.564.115 км/кв газар нутагтай. Монгол нутагт хэлнийхоёрбүлэгтбагтахугсаатанястаноршинсуудаг. ,[object Object],Монгол нутаг дахь үндэстэн, ястанууд:,[object Object],халх, баяд, буриад, барга, дарьганга, дархад, дөрвөд, мянгад, захчин, өөлд, торгууд, үзэмчин, хамниган, харчин, хотгойд, цахар, турк, казак, урианхай, хотон зэрэг ,[object Object]
монголын угсаатнууд 1
Монголынолонугсаатныбvлгvvдэртvеэсидээшинуламжилжирсэнтодорхойгазарнутаг, байршилтай. БиднийойрадуудбуюуБаруунМонголчуудгэжярьдагястануудбаруунаймгуудадзонхилонамьдардаг. ЯлангуяаХовдаймгийголонvндэстэн, ястаныєлгийгэжэртнээснэрлэжирсэн. Ховдодєєлд, мянгад, торгууд, захчин, Увс, Баян-Єлгийдурианхай, баяд, дєрвєд, хотонгуудбий. МэдээжМонголынхvнамын 70 гаруйхувийп.эзэлдэгхалхчуудбарагбvхаймагторшинсуудаг. ,[object Object]
Зvvнаймгуудад б и д дарьгангачуудгэдэгбаргууд, vзэмчин , хамниган, Xэнтий , Дорнододбуриадуудбайдаг. Манайдбуйхориодугсаатныбvлгээсбуриадуудєєрсдийнугсаагарал, занзаншил, соёл, гоёлоосайнхадгалжvлдсэн. ТэдХэнтийнБиндэр, Дадал, Батширээт, ДорнодынБаяндун, Баян-Уул, Дашбалбар, Цагаан-Овоосумдадголчлонбий.,[object Object]
90%гаруйхувийг Монголхэлнийбүлэгтбагтаххалх, баяд, буриад, барга, дарьганга, дархад, дөрвөд, мянгад, захчин, өөлд, торгууд, үзэмчин, хамниган, харчин, хотгойд, цахарэзэлдэг.,[object Object],Хоёрдахьбүлэгттуркхэлтэн, казак, урианхай, хотонорно. ,[object Object]
Монголулсынэдгээругсаатанястангуудүндсэнхуулиарбатлагдсанбүрэнэрхэдэлж, нийгэмулстөр, эдийнзасаг, соёлболовсролынүйлхэрэгтадилтэгшэрхтэйоролцдог. 16 насхүрсэнхүнМонголулсыниргэнийүнэмлэхавч 18 наснааснасандхүрсэндтооцогдожхуулийндагуубүрэнэрхэдэлнэ.,[object Object]
Халх үндэстэн,[object Object],Халхчуудын өвөг дээдэс нь VIII-XII зууны үед Хэрлэн, Онон, Туул гурван голын саваар төвлөрөн нутаглаж байсан ба XIII зууны эхээр Монголын нэгдсэн тулгар төр улс байгуулагдахад гол цөм нь болж тэргүүлэх үүрэг гүйцэтгэсэн язгуурын Монгол аймгуудаар бүрэлдэн тогтсон юм.,[object Object]
Монголорныхүнамындийлэнххувийгэзэлдэгхалхүндэстэнньдотроо 400 гаруйовогбайдаг. Эдгээрээсдурьдвал: боржигон, хатгин, харчин, онхууд, урианхай, олхонууд, элжигэнбаяд, бэсүд, мангуд, оннуд, юншээвүү, үжээд, мянган, харнууд, түмэд, сартуул, тангууд, мэргэд, барга, цахар, харчин, өөлд, торгууд, хотгойд, хариад, баачууд, бөөчүүд, гэхзэрэголоновогугсаатандхуваагдсаариржээ. ,[object Object]
Монголхүнийурухаан Ураннарийн, чаминтансагхийц, хараабулаамчимэг, зүүлтбүхийхувцастайүндэстэнМонголхүнийурухаан, өвсоёлшингэсэндээл, хувцасанд шингэсэн чимэглэлүүдтэйгээрээМонголдээлбусадүндэстнүүдийнхувцасаасялгардаг. Манайөвөгдээдэс 100 гаруйтөрлийндээлхувцасхэрэглэжирсэнтүүхтэй. ,[object Object],Ястанүндэстэнболгонөөрөөрийнгэсэнхэвмаяг , ёсзаншлыгхаруулсанхувцастайбайсан. 13 дугаарзууныүедбараг, захчин, өөлд, торгууд, урианхай, баяд, халхчуудыгхувцасаарньялгадагбайжээ.,[object Object]
Тэдүндэстэнястныхааонцлогыгхаруулсанхувцасөмсөжбайсан. Нэгёсондооүндэстэнястныдээлхувцасболтүүх, соёл, занзаншлыгшингээснээрээаугааюм.,[object Object], Монголүндэстнүүд нэгэнадилөвөгдээдсэээрхэмлэнхүндэтгэж, төрөлсаднаасааэхлэнахасэхэсхүнбүхэндахчлахдүүчлэхёсыгчангабаримтлангүйцэтгэжбайдагзаншилтай. ,[object Object]
Монголчууд Жилийн 4 улиралднүүдэллэн нүүдлийн мал аж ахуй эрхэлж ирсэн . Монголүндэстэн эрийнгурваннаадмыгбаярёслолыг, хүндэтгэлийнбайдалтайхийдэг. Морьуралдах, бөхбарилдах, нумсумхарвахзэрэгнь үндэсний баяр наадамюм.,[object Object]
Баян өлгий аймгийн газрын зураг ,[object Object]
КазакүндэстэнгүүдМонголулсынбаруун,[object Object],хэсэгтнийслэлУлаанбаатараас 1650 кмзайд, 45,8 мянганметрхавтгайдөрвөлжиннутагбүхийБаян-Өлгийаймагторшинсуудаг. Нийт 13 сумтай, хүнам 98066, үүнээс 88,7 хувьньказакүндэстэн. Казакхэлээрярьдаг. Шашиншүтлэгийнхувьднийтхүнамын 88,7 хувьньмусульманшашиншүтдэг.,[object Object]
Казак үндэстэн соёл: ,[object Object],БоловсролынсалбарынхувьдказакардтүмнийоршинсуудагБаян-Өлгийаймгийнхувьднийт 41 сургуульбайгаагаасахлахсургууль 23, дундсургууль 3, багасургууль 15 байна. Эдгээрсургуулиудаас 1 ахлахсургууль, 8 багасургуульмонголхэлдээрсургалтааявуулдагбөгөөдбусадньказакхэлдээрсургалтааявуулдагбайна.,[object Object]
Цаатан үндэстэн,[object Object]
. Духаүндэстэн /цаатаниргэд/ оршинсуудаггазарньнийслэлУлаанбаатараас 1300 км, Хөвсгөлаймгийнтөвөөс 300 гаруй, Цагааннуурсумынтөвөөс 50-100 кмалслагдсан ОХУ-ынТуваулстайхилзалгаахиллэсэнөндөруулынтайгадамьдардаг,[object Object],Уулнуруудньдалайнтүвшнээсдээш 255-3500 метрөндөртөргөгдсөн, эрстэсуурамьсгалтай. Урцандамьдардаг. Ажахуйнхувьдзөвхөнцаамалладаг.,[object Object]
Цөөнхөдхаръяалагдаххүмүүсөөрсдийннийгмийнүйлажиллагаандоролцох, бусадбүлгийнгишүүдтэйчөлөөтэйбайхэрхэдманайулсынЗасгийнгазраасямарнэгхязгаарлалтогттавьдаггүй.,[object Object],1992 оныМонголУлсынҮндсэнХуулийн II бүлгийн 14 дүгээрзүйлдзааснаар "Монголулсадоршинсуугаахүнбүрхууль, шүүхийнөмнөэрхтэгшбайна. Хүнийгүндэс, угсаа, хэл, арьсныөнгө, нас, хүйс, нийгмийнгарал, байдал, хөрөнгөчинээ, эрхэлсэнажил, албантушаал, шашиншүтлэг, үзэлбодол,боловсролоорньялгаварлангадуурхажүлболно. ,[object Object]
Духаүндэстэнгүүдийн /цаатан/ амьдрансуудагХөвсгөлаймгийнЦагааннуурсуманд 1 дундсургуульсургалтааявуулдагбөгөөдтайгынхүүхдүүдсумынсургуулийндотуурбайрандамьдрансуудаг. ,[object Object],Энэсургуульньмонголхэлдээр,[object Object],сургалтааявуулдаг, тувахэлний,[object Object],хичээлийнпрограммбайгааболо,[object Object],вчбагшлахболовсонхүчин,[object Object],дутагдалтайбайгаагийнулмаас,[object Object],тувахэлнийхичээлордоггүй.,[object Object]
Монгол үндэсний хувцасны     цомгоос,[object Object],Барга эхнэр           Дархад,[object Object]
Буриад эмэгтэй    Буриад эрэгтэй ,[object Object]
              Баяд,[object Object]
      Дарьганга       Дөрвөд ,[object Object]
Эрд гарсан хуучин цагийн хувцас ,[object Object]
 Халх эхнэр                  Халх эрэгтэй өвлийн хувцас ,[object Object]
                 Казак ,[object Object]
      Хотон            Мянгад ,[object Object]
Захчин эмэгтэй    Захчин эмэгтэй өвлийн хувцас ,[object Object]
      Өөлд           Торгууд ,[object Object]
Урианхай эхнэр   Урианхай эрэгтэй,[object Object]
     Үзэмчин            Халх хувцас ,[object Object]
                  Зуны дээл ,[object Object]
монголын угсаатнууд 1
Анхаарал тавьсанд,[object Object], баярлалаа,[object Object]
1 von 35

Recomendados

монголчуудын угсаа гарвал, тархац von
монголчуудын угсаа гарвал, тархацмонголчуудын угсаа гарвал, тархац
монголчуудын угсаа гарвал, тархацSainbuyn Baagii
56.7K views33 Folien
соёлын хэлбэрүүд von
соёлын хэлбэрүүдсоёлын хэлбэрүүд
соёлын хэлбэрүүдGahain Tuulai
43.8K views16 Folien
монгол үндэстний дээл von
монгол үндэстний дээлмонгол үндэстний дээл
монгол үндэстний дээлhatagtai
33.9K views14 Folien
даяаршил von
даяаршилдаяаршил
даяаршилJargal Jambal
32.2K views22 Folien
1921 оны үндэсний ардчилсан хувьсал von
1921 оны үндэсний ардчилсан хувьсал1921 оны үндэсний ардчилсан хувьсал
1921 оны үндэсний ардчилсан хувьсалErdenezul Bazarragchaa
44.4K views15 Folien
Тууль von
Тууль Тууль
Тууль Buyanaa Chuluunbaatar
22.9K views15 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Газарзүй 9 Ястан угсаатан.pptx von
Газарзүй 9 Ястан угсаатан.pptxГазарзүй 9 Ястан угсаатан.pptx
Газарзүй 9 Ястан угсаатан.pptxEnkh Tseba
2.5K views14 Folien
тийн ялгал von
тийн ялгалтийн ялгал
тийн ялгалulziimanlai
78.1K views2 Folien
МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил. von
МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил.МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил.
МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил.Kun Martice
34.4K views11 Folien
чулуун зэвсгийн үе von
чулуун зэвсгийн үечулуун зэвсгийн үе
чулуун зэвсгийн үеИхбаяр Ихээ
18.9K views14 Folien
монгол хэлний хичээлийн лавлах von
монгол хэлний хичээлийн лавлахмонгол хэлний хичээлийн лавлах
монгол хэлний хичээлийн лавлахNyamzaya Gerelzaya
51.4K views20 Folien
ажилгүйдэл von
ажилгүйдэл ажилгүйдэл
ажилгүйдэл Aska Ashka
27.9K views17 Folien

Was ist angesagt?(20)

Газарзүй 9 Ястан угсаатан.pptx von Enkh Tseba
Газарзүй 9 Ястан угсаатан.pptxГазарзүй 9 Ястан угсаатан.pptx
Газарзүй 9 Ястан угсаатан.pptx
Enkh Tseba2.5K views
тийн ялгал von ulziimanlai
тийн ялгалтийн ялгал
тийн ялгал
ulziimanlai78.1K views
МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил. von Kun Martice
МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил.МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил.
МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил.
Kun Martice34.4K views
монгол хэлний хичээлийн лавлах von Nyamzaya Gerelzaya
монгол хэлний хичээлийн лавлахмонгол хэлний хичээлийн лавлах
монгол хэлний хичээлийн лавлах
Nyamzaya Gerelzaya51.4K views
ажилгүйдэл von Aska Ashka
ажилгүйдэл ажилгүйдэл
ажилгүйдэл
Aska Ashka27.9K views
Nuutsiig zadruulsan zahia von sainaa88
Nuutsiig zadruulsan zahiaNuutsiig zadruulsan zahia
Nuutsiig zadruulsan zahia
sainaa8817.6K views
нийгмийн институт von Amgaa Amgalan
нийгмийн институт нийгмийн институт
нийгмийн институт
Amgaa Amgalan24.5K views
Монголын түүхийн үечлэл von Uka Sola
Монголын түүхийн үечлэлМонголын түүхийн үечлэл
Монголын түүхийн үечлэл
Uka Sola31.6K views
Оюуны зураглал von Burnee Naran
Оюуны зураглалОюуны зураглал
Оюуны зураглал
Burnee Naran26.1K views
2.хүрэл ба төмөр зэвсгийн үе халиун von Baterdene Tserendash
2.хүрэл ба төмөр зэвсгийн үе халиун2.хүрэл ба төмөр зэвсгийн үе халиун
2.хүрэл ба төмөр зэвсгийн үе халиун
Baterdene Tserendash14.2K views
эрийн 3 Ц.Батсүрэн von Batsuren Tsagaan
эрийн 3 Ц.Батсүрэнэрийн 3 Ц.Батсүрэн
эрийн 3 Ц.Батсүрэн
Batsuren Tsagaan12.5K views
Монголын хаант улсууд Манжийн эрхшээлд орсон нь von П. Эрдэнэсайхан
Монголын хаант улсууд Манжийн эрхшээлд орсон ньМонголын хаант улсууд Манжийн эрхшээлд орсон нь
Монголын хаант улсууд Манжийн эрхшээлд орсон нь
найруулгын төрөл von sainaa88
найруулгын төрөлнайруулгын төрөл
найруулгын төрөл
sainaa8840.4K views
аян замын тэмдэглэл von Ch Moonoo
аян замын тэмдэглэлаян замын тэмдэглэл
аян замын тэмдэглэл
Ch Moonoo15.8K views

Similar a монголын угсаатнууд 1

Бага балшар наһанай дурдалганууд von
Бага балшар наһанай дурдалгануудБага балшар наһанай дурдалганууд
Бага балшар наһанай дурдалгануудAlexandr Asargaev
172 views80 Folien
Даяаншын хашалан von
Даяаншын хашаланДаяаншын хашалан
Даяаншын хашаланAlexandr Asargaev
443 views296 Folien
Mongolchuudiin garal ugsaa von
Mongolchuudiin garal ugsaaMongolchuudiin garal ugsaa
Mongolchuudiin garal ugsaaBaterdene Tserendash
8K views24 Folien
Bayd von
BaydBayd
Baydmagnai .D
2.2K views14 Folien
Oyunyi soyol von
Oyunyi soyolOyunyi soyol
Oyunyi soyolUrnaa_o_o
10.9K views46 Folien
Mon.soyol,yos zanshil von
Mon.soyol,yos zanshilMon.soyol,yos zanshil
Mon.soyol,yos zanshiltolya_08
4.2K views8 Folien

Similar a монголын угсаатнууд 1(20)

Бага балшар наһанай дурдалганууд von Alexandr Asargaev
Бага балшар наһанай дурдалгануудБага балшар наһанай дурдалганууд
Бага балшар наһанай дурдалганууд
Alexandr Asargaev172 views
Oyunyi soyol von Urnaa_o_o
Oyunyi soyolOyunyi soyol
Oyunyi soyol
Urnaa_o_o10.9K views
Mon.soyol,yos zanshil von tolya_08
Mon.soyol,yos zanshilMon.soyol,yos zanshil
Mon.soyol,yos zanshil
tolya_084.2K views
Монгол овог - Угийн бичиг хөтлөх нь von Damdin Serdaram
Монгол овог - Угийн бичиг хөтлөх ньМонгол овог - Угийн бичиг хөтлөх нь
Монгол овог - Угийн бичиг хөтлөх нь
Damdin Serdaram16.6K views
Манжийн дарлал дахь Монгол von ekv0320
Манжийн дарлал дахь Монгол Манжийн дарлал дахь Монгол
Манжийн дарлал дахь Монгол
ekv03204.5K views
Угийн бичиг von dolugen
Угийн бичигУгийн бичиг
Угийн бичиг
dolugen12.1K views
Монголын von ekv0320
Монголын Монголын
Монголын
ekv03204.1K views
Mongolchuudiin ugsaa_garal__ner__viii_angi von tulgaa14
 Mongolchuudiin ugsaa_garal__ner__viii_angi Mongolchuudiin ugsaa_garal__ner__viii_angi
Mongolchuudiin ugsaa_garal__ner__viii_angi
tulgaa14897 views
Mongolchuudiin ugsaa_garal__ner__viii_angi von tulgaa14
 Mongolchuudiin ugsaa_garal__ner__viii_angi Mongolchuudiin ugsaa_garal__ner__viii_angi
Mongolchuudiin ugsaa_garal__ner__viii_angi
tulgaa141.7K views
Цастын баруун орны халх М.Баянбулаг von Ulaanbaatar, Mongolia
Цастын баруун орны халх М.БаянбулагЦастын баруун орны халх М.Баянбулаг
Цастын баруун орны халх М.Баянбулаг
хуучин хүү von junesun
хуучин хүүхуучин хүү
хуучин хүү
junesun13.9K views
Urh ger family von Silkroad10
Urh ger familyUrh ger family
Urh ger family
Silkroad101.6K views
: Уран сайхны болон эдийн соёлын хөгжил von gbd01
: Уран сайхны болон эдийн соёлын хөгжил: Уран сайхны болон эдийн соёлын хөгжил
: Уран сайхны болон эдийн соёлын хөгжил
gbd013.8K views
эх von Zaya80
эхэх
эх
Zaya801.2K views

Más de Erdenezul Bazarragchaa

эцэг эхчүүдэд өгөх 10 зөвөлгөө von
эцэг эхчүүдэд өгөх 10 зөвөлгөөэцэг эхчүүдэд өгөх 10 зөвөлгөө
эцэг эхчүүдэд өгөх 10 зөвөлгөөErdenezul Bazarragchaa
639 views2 Folien
иргэншил9 хэрэглэгдэхүүн2 von
иргэншил9 хэрэглэгдэхүүн2иргэншил9 хэрэглэгдэхүүн2
иргэншил9 хэрэглэгдэхүүн2Erdenezul Bazarragchaa
368 views5 Folien
иргэншил9 хэрэглэгдэхүүн2 von
иргэншил9 хэрэглэгдэхүүн2иргэншил9 хэрэглэгдэхүүн2
иргэншил9 хэрэглэгдэхүүн2Erdenezul Bazarragchaa
289 views5 Folien
иргэншил9 хэрэглэгдэхүүн2 von
иргэншил9 хэрэглэгдэхүүн2иргэншил9 хэрэглэгдэхүүн2
иргэншил9 хэрэглэгдэхүүн2Erdenezul Bazarragchaa
374 views5 Folien
9 р анги түүх хэрэглэгдэхүүн 3 von
9 р анги түүх хэрэглэгдэхүүн 39 р анги түүх хэрэглэгдэхүүн 3
9 р анги түүх хэрэглэгдэхүүн 3Erdenezul Bazarragchaa
4.3K views1 Folie
иргэншил 9 хэрэглэгдэхүүн von
иргэншил 9 хэрэглэгдэхүүн иргэншил 9 хэрэглэгдэхүүн
иргэншил 9 хэрэглэгдэхүүн Erdenezul Bazarragchaa
256 views1 Folie

Más de Erdenezul Bazarragchaa(20)

монголын угсаатнууд 1

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 35.