Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

eOppiva yleisesittelyslidet_2019

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
eOppiva yleisesittely_2018
eOppiva yleisesittely_2018
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 50 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie eOppiva yleisesittelyslidet_2019 (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

eOppiva yleisesittelyslidet_2019

 1. 1. eOppiva - yleisesittely 2019 on suojattu Creative Commons -lisenssillä. Voit vapaasti jakaa esitystä muuttamatta sitä. Kaupallinen käyttö ei ole sallittu. VALTION DIGITAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ
 2. 2. Oppiminen TÄRKEIN TYÖELÄMÄTAITO
 3. 3. ”Once you stop learning, you start dying” Albert Einstein
 4. 4. Alkaa motivaatiosta, ilmenee osaamisena, näkyy tuloksina. Osaaminen vanhenee nyky- maailmassa nopeasti On-Demand & haku; asiat opetellaan silloin kun ne ovat ajankohtaisia. Verkkoon ei mennä, siellä ollaan. OPPIMINEN VUOROVAIKUTUS & OPPIMIS- VERKOSTOT
 5. 5. Oppiminen on PROSESSI, joka... tuottaa muutosta Tiedoissa, taidoissa, asenteissa ja teke- misessä tapahtuu pysyviä muutoksia. ”Sisäistä ajattelua”, jota voi olla vaikea havaita, sillä näkyy toiminnassa usein viiveellä. Yksilö oppii erilailla eri tilanteissa. Erilaiset oppimistavat ja oppi- miskehys. voi olla vaikeasti havaittava on yksilöllinen & henkilökohtainen perustuu vuoro- vaikutuksseen Oppija rakentaa tietämys- tään aikaisempien tietojen ja kokemusten päälle vuo- rovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.
 6. 6. Miten opimme? Formaalisti / epäformaalisti / tekemällä / kokemalla / lukemalla / kuuntelemalla / kirjoittamalla / piirtämällä / katsomalla / puheen avulla... ...ajattelemalla boksin ulkopuolelta?
 7. 7. Henkilökohtaisen kokemuksen kautta & opettamalla muille Parhaiten oppii...
 8. 8. Yhteinen oppimiskäsi- tyksemme valtiolla e-oppiminen valtionhallinnossa -hankkeen suunnitteluvaiheeseen liittyneessä vapaamuotoisissa kehittäjätapaamisissa syksyllä 2016 luotu oppimiskäsitys. Monimuotoisuus: Käytössä laaja oppimis- menetelmien kirjo. Sulautettu työssäoppiminen: Oppiminen ei ole sidottu koulutustapahtumaan. Laajennettu oppiminen: Dynaaminen ajat- telutapa oppijana, itseohjatuvuuteen kan- nustaminen ja tavoitteellisuus. Sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys: Oppi- minen rakentuu vuorovaikutteisena ja yh- teisöllisenä prosessina, ratkaisukeskeisesti jo olemassa olevaa osaamista hyödyntäen. Verkostot ja oppimisen tuki: Oppija saa tar- vitsemansa tuen myös verkko-osioissa joko ohjaajien tai vertaistuen avulla. Pedagogiikka: Pedagogisesti korkeatasoi- set ratkaisut ja pedagoginen tuki verkkoai- neiston tuottamiseen.
 9. 9. DIGITAALINEN OPPIMINEN
 10. 10. • Joustavuus • Yksilöllisyys • Laatu • Oppimisanalytiikka • Kustannustehokkuus • Käänteinen oppiminen OPPIMISEN HYÖTYJÄ DIGITAALISEN
 11. 11. ”Kun opiskelija voi halutessaan opiskella videoiden avulla, kurssien läpäisy ja arvosanat ovat jopa hieman parempia kuin pelkän lähiopetuksen varassa.” Video-opetus parantaa tuloksia Väitöstutkimus MIKKO MYLLYMÄKI (2018): Development and Evaluation Study of a Video-Based Blended. Jyväskylän Yliopisto ”Kustannukset ovat pienet, hyödyt selvät ja jos joku ei niitä hyötyjä saa, kaikki vanhat tavat ja käytännöt ovat edelleen käytettävissä.”
 12. 12. “Oppimistulosten osalta koulutusmallin kehitykselle asetetut tavoitteet ovat osittain jopa ylittyneet. Videoiden avulla tapahtuva opiskelu näyttäisi olevan oppimisen näkökulmasta vähintään yhtä toimiva ratkaisu kuin lähiopetuskin.“ MIKKO MYLLYMÄKI (2018): Development and Evaluation Study of a Video-Based Blended. Jyväskylän Yliopisto.
 13. 13. Valtion tahtotila digitaaliselle oppimiselle 2020 Valtionhallinnon ja koko julkisen hallinnon henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja koulutuksessa hyödynnetään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Hallinnon yhteinen osaamisen kehittäminen on monimuo- toista ja digitaalisella oppimisella on siinä merkittävä rooli. Digitaalinen oppiminen tukee työn muutosta ja osaamisen jakamista sekä kannustaa aktiiviseen osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen. Valtionhallinnolla on yhteinen muuttuviin tarpeisiin vastaa- va toimintamalli niin viraston tai sektorin oman kuin valtionhallinnon yhteisten koulutusten toteuttamiselle. Digitaalinen oppiminen on vuorovaikutteista, helppokäyttöistä ja pedagogisesti edistyksellistä. Digitaalisen oppimisen kulttuurin luominen on osa osaamisen johtamista. 3. 2. 1. 4. 5. 6. Tavoitteena oppimisen ilo!
 14. 14. eOppiva VALTION DIGITAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ
 15. 15. eOppiva on hallituksen digikärkihanke (2017-2019). Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarain- ministeriön ylijohtaja Juha Sarkio. eOppiva on osa HAUSin toimintaa ja HAUSista on kehittymässä valtion digitaalisen oppimisen keskus. eOppivan omien tuotantojen tekemistä kuratoi toimituskunta, jonka puheenjohtajana toimii asiakkuusjohtaja Tiina Kukkonen-Suvivuo. Yhtenä tavoitteena on kehittää myös uusia toimintapoja koko valtionhallinnolle. HALLITUKSEN DIGIKÄRKIHANKE Valtion digitaalisen oppimisen keskus
 16. 16. Verkkokoulutukset ovat oppijoille & virastoille maksuttomia
 17. 17. Koulutukset Verkostot Blogi Podcast Pelikirja Palvelut www. eoppiva.fi
 18. 18. HR-Kaikuja Mariankadulta & Virkamiesradio
 19. 19. Ajankohtaisia juttuja oppimisesta, kokemuksia verkkokoulutusten tekemisestä ja asiantuntijanäkökulmia
 20. 20. Hankkeen yhteiskehittäminen, uudenlainen työtapa valtionhallinnossa, koulutussisältöjen ideointi, tiedon jakaminen ja yhteinen oppiminen
 21. 21. 50 000 Digitaalisten palvelujen käyttäjää 70 000 Digitaalisten palvelujen käyttäjää 2019 2020 Käyttäjä- tavoitteet
 22. 22. Tuotanto EOPPIVA-KOULUTUSTEN SUUNNITTELU & TOTEUTUS
 23. 23. 3. 2. 1. 4. 5. Tavoitteellinen työskentely Tasavertainen osallistuminen ja salliva ilmapiiri Läpinäkyvyys ja avoimuus Palaute Luovuus & ilo! eOppivan yhteiskehittämisen manifesti
 24. 24. Emme kehitä koulutuksia itsellemme. Emmekä edes asiakkaillemme.
 25. 25. oppijalle. ...vaan loppukäyttä- jällemme,
 26. 26. eOppivan koulutukset suunnitellaan palvelumuotoilua hyödyntäen Oppimis- (kokemuksen) muotoilu Learning Design
 27. 27. Kysy. Älä oleta, että tiedät mitä käyttäjäsi haluavat tai tarvitsevat. Haastattele Havainnoi Varjosta Kuuntele Mallinna Empatisoi Asiakas- ymmärrys
 28. 28. Pelikirja on yhteiskehittämisen digitaalinen työväline. www.eoppiva.fi/pelikirja Pelikirja
 29. 29. II.TOIMINTAA &TYÖKALUT I.TAUSTAA
 30. 30. PDF CAN VAT
 31. 31. Työpajassa käydään läpi organisaation osaamisen kehittämisen tarpeita ja ongelman määrittelyä palvelumuotoilun keinoin. Työpajassa pyritään löytämään vastauksia siihen, millä tavoin jonkun ison kokonaisuuden osaamisen kehittämisen tarpeita voisi ryhtyä organisaatiotasolla ratkaisemaan. Työpajan lopuksi tiimillänne on käsitys siitä, mitä haasteita voisi ratkaista koulutuksen avulla ja mitä muuta kannattaisi tehdä tavoitteisiin pääsemiseksi. TYÖPAJA KOKONAISKUVAN KARTOITTAMISEEN
 32. 32. Einstein on eOppiva-tuotantojen Premium- tuote. Siinä huomioidaan digitaalisen koulutuksen kaikki eri tasot: pedagoginen, sisällöllinen, visuaalinen ja tekninen toteutus eOppivan asiantuntijoiden ohjauksessa. Einsteiniin kuuluu tuotantoprosessin lisäksi suorituksen seuranta, palautekysely ja todistus koulutuksen suorittamisen jälkeen. EINSTEIN: EOPPIVAN ALKUPERÄISTUOTANTO
 33. 33. I / ESITUOTANTO • Ratkaistavan ongelman juurisyyn kartoittaminen • Oikean ratkaisun löytäminen • Oppimistavoitteiden määrittely • Asiakasymmärryksen kerääminen • Tuotantovaiheen aikatuluista sopiminen • Sisällön suunnittelu ja toteutus • Rakenteen suunnittelu ja toteutus • Käsikirjoittaminen • Pedagogiset ratkaisut • Kuvaukset tai muu sisällöntuotanto • Tekninen pystytys III / JÄLKITUOTANTO • Tekninen testaus • Viimeistely • Julkaisu • Markkinointi • Palaute eOppivan Einstein-alkuperäistuotanto ENNEN ensimmäistä tapaamista Miettikää yhdessä tiimisi kanssa minkä ongelman haluatte ratkaista. • Mikä toiminta pitää muuttua? • Mitä sen jälkeen pitää osata? • Mikä / ketkä ovat kohderyhmä ja kuinka iso se on? Tapaamisen aikana määritellään koulu- tuksen oppimista- voitteet. Oppimis- tavoitteet ohjaavat sisöllöntuotantoa ja tekemistä koko prosessin ajan. Lisäksi käydään läpi eOppivan tuotanto- prosessi ja briiffaus asiakasymmärryksen keräämiseen ennen työpajaa. 1. tapaaminen: ongelman määrittely Asiakas- ymmärryksen hankkiminen Tapaamisen aika- na keskustellaan asiakkaan osaami- sen kehittämisen tarpeesta sekä kartoitetaan mikä olisi siihen sopiva ratkaisu. Lisäksi käydään läpi eOppivan työskentelytavat ja välineet sekä py- ritään löytämään oikeat ihmiset projektiin. Asiakasymmärryksen kerääminen työpajaa varten eOppiva- canvojen avulla tai muilla keinoin. Huom. tämä on asiakkaan itsenäistä työskentelyä, apua toki saa tarvittaessa eOppiva-tiimiltä. Viikko 1 Viikko 2 Viikko 3 Viikko 4 Käsikirjoituksen läpikäynnissä varmistetaa, että kaikki on valmis- ta kuvauksia tai muuta sisällöntuo- tantoa varten. Huom. käsikirjoituksen läpikäynnin jälkeen käsikirjoitus jäädytetään, eikä siihen enää voi tehdä muutoksia. Kuvaukset tai muu sisällöntuo- tanto käsikirjoi- tuksen mukai- sesti. Kuvauspäivät: maanantai ja tiistai joko studiossa tai lokaatiossa. Videoiden ja muun aineiston editointi tapah- tuu viikon sisällä tuotannosta. Videot lähete- tään asiakkaalle kommentoitavak- si, yksi korjaus- kierros komment- tien perusteella. • Koulutuksen julkai- semisen jälkeen markkinointi- ja viestintätoimet • Noin 4 viikkoa jul- kaisusta pidetään palautekahvit • Noin 6 kk julkaisun jälkeen käydään läpi tavoitteiden ja mittareiden toteutuminen ja vaikuttavuus sekä sovitaan jatkotoi- menpiteistä. Koulutuksen tekninen pystytys oppimisympäris- töön sekä esittelysivu eOppivaan. Käsikirjoitus- työpaja(t) (3h tai 2 x 1,5h) Käsikirjoitus- työpajassa työstetään yhdessä koulutuksen käsikirjoitusta. Huom. käsikirjoitus ei tule valmiiksi, vaan kouluttajat jatkavat sen parissa itsenäistä työskentelyä. Tuotannon tavoiteaika 4 viikkoa Kurssin tekninen testaus • Eri selainversiot • Käytettävyys • Toiminnallisuudet E S I T U O T A N T O T U O T A N T O J Ä L K I T U O T A N T O 2. tapaaminen: oppimis- tavoitteet Oppimissisältö- työpaja (3h) Kuvaukset tai muu sisällöntuo- tanto Editointi + kommentit asiakkaalta Käsikirjoi- tuksen läpikäynti (1h) Julkaisu, jatkotoimet & palaute Koulutuksen koostaminen alustalle Koulutuksen tekninen testaus Oppimisisältötyöpajan jälkeen on valmiina: • koulutuksen sisältö • koulutuksen rakenne • koulutuksen nimi • toteutustapa • kouluttajat • yhteinen käsitys siitä, miten oppimistavoit- teisiin päästään Lisäksi työpajassa puretaan kerätty asiakasymmärrys. II / TUOTANTO CANVAT 1 & 2 CANVA 3 CANVAT 4 & 5 CANVAT 6 & 7 CANVAT 8 & 9 CANVA 10 CANVAT 11 & 12
 34. 34. Pääviestit käsikirjoitukseen Mieti myös yksityiskohdat eli jaa viimeiset 300 sekunttia pienempiin osioihin niin että yhden asian esittely kestää noin minuutin-puolitoista. PÄÄVIESTI YHTEENVETO YKSITYISKOHDAT Created by Pieter Jan Stappers, a professor at Delft University. KOULUTUKSEN PÄÄVIESTIT 3/30/300 1. Ensimmäiset 100 sekuntia 2. Seuraavat 100 sekuntia 3. Viimeiset 100 sekuntia PÄÄVIESTI: Ensimmäisessä osiossa, 3 sekunnissa, esitetään kaikista tärkein asia, pääviesti, joka pitää ymmärtää. Käytännössä se on useimmiten otsikko. YHTEENVETO: Seuraavat 30 sekuntia ovat yhteenveto-osuus, jossa sukelle- taan mahdollisimman nopeasti otsikon selittämiseen. Yhteenvedossa esitel- lään moduulin aihe ja pääpointit, jotka oppijan halutaan muistavan. Voit aja- tella tämän 30 sekuntia hissipuheena sisällöstäsi. YKSITYISKOHDAT: Loput 300 sekuntia sisältävät dataa ja todisteita, jotka se- littävät kahta edellistä osaa. Lisädata, lainaukset, kuvat ja muut visuaaliset esitykset auttavat perustelemaan kan- taasi. Tässäkään osassa ei kannata alkaa laventamaan ajatusta pääpoin- tin ulkopuolelle.
 35. 35. Koulutusten digitalisointi ei tarkoita lähiopetuksen materiaalien viemistä verkkoon.
 36. 36. Millaisia vaikutelmia koulutuksesta saatiin? Tyytyväisyys, hyödyllisyys Reagointi Mitä koulutuksessa opittiin? Tietää / osata esim. laskea, selittää Oppiminen Miten opittu siirrettiin toimintaan? Toiminnan muuttuminen Toiminta Miten koulutus vaikutti? Koulutuksen vaikutukset organisaation tulokseen ja toimintaan Tulokset Koulutuksen Aikana Jälkeen Kirkpatrickin arvioinnin tasot Friskin kuviota mukaellen (Frisk 2005, 8).* Oppimisen arviointi & mittaus
 37. 37. Petteri on eOppivan projekti- päällikkö ja palvelun konsep- toija. Koulutukseltaan geeni- tutkija ja mieleltään ikuinen oppija. Digitaalinen oppiminen ja verkostot lähellä sydäntä. Janne on eOppivan tuotantopäällikkö, joka toimii myös verkkotuottajana. Janne pyörittää myös useaa eOppi- van teknistä yksityiskohtaa. Saara on digitaalisen oppimis- kokemuksen suunnittelija ja palvelumuotoilija. Oppimisen lisäksi innostuu yhteiskehittä- misestä, designista ja visuaali- suudesta. Tuuli on eOppivan Moodle- jumalatar, jolta saa tukea, osaamista, ratkaisuja ongelmiin, sparrausta ja uusia ideoita digitaalisen oppimisen kehittämiseen. Jan tuottaa digitaalista me- diaa ja oppimissisältöjä sekä kehittää eOppivan palveluja. Tuire työskentelee eOppivassa käsikirjoittajana ja digitaalisten oppimateriaalien tuottajana. Innostuu luovasta kirjoittami- sesta, uusien asioiden tutkimi- sesta ja pelillistämisestä. Hanna on HAUSin koulutus- päällikkö, jonka sisällöt liittyvät erityisesti valtionhallinnon HR-asioihin ja digiosaamisten kehittämiseen. Tiiviisti mukana myös eOppiva-verkoston koor- dinoinnissa. Aito oululainen.
 38. 38. eOppiva-tiimi työskentelee ketterällä Scrum-menetelmällä 2 viikon sprinteissä: Daily scrumit, Sprint Planning + Sprint Review Työskentely tapahtuu Google Driven kautta, projektinhallinta Trellossa, kommunikointi Slackissa, Skypessä tai kasvotusten Yhteiskehittäminen, palvelumuotoilu ja kokeilukulttuuri (proto, testaus, jatkuva parantaminen, prosessin päivitys) eOppiva-tiimin työskentely
 39. 39. 10 päivää 10 x daily sprintin suunnittelu sprintin katselmointi & retrospektiivi tuotejono 1 2 3 TO TO input käyttäjät tiimit priorisointi 1 2 3 SCRUM toimituskunta tiimi sprintin jono
 40. 40. Jotta jokainen voisi oppia. www.eoppiva.fi
 41. 41. Moodle EOPPIVAN MOODLE
 42. 42. Koulutuksia valtionhallinnon yhteisiin osaamisiin liittyen Vuosittain julkaistaan noin 25 eOppivan alkuperäistuotantoa Virastojen omia koulutuksia, joita saa myös jakaa yhteiseen käyttöön! ICT-koulutuksia ja muita ostettuja sisältöjä Kirjautuminen Virtulla tai luomalla tunnus työsähköpostiosoitteella eOppivan Moodle Koulutuksia koko valtion- hallinnolle!
 43. 43. Veloituksetta virastojen käytössä Virasto hallinnoi omia koulutuksiaan, ja niihin on pääsy vain oman organisaation jäsenillä Moodle-hallinnoijat (2-3 hlö) ovat viraston vastuuhenkilöitä koulutussisällöille, käyttäjätuelle ja eOppivan käytön raportointiin Sisällön voi rakentaa omien tarpeiden mukaan Virastojen omat koulutusalueet eOppiva toimii myös mobiilissa!
 44. 44. Viraston oma koulutusalue Valtion yhteiset osaamiset Koulutus- haku
 45. 45. eOppivasta ja verkostosta hallinnoijat saavat apua, tukea ja sparrausta. eOppiva-tiimi tukee virastoja myös omien sisältöjen tuottamisessa. eOppivaa ja Moodlea kehitetään jatkuvasti käyttäjien palautteen pohjalta. Jos tarvitset tukea & apua, ota yhteyttä info@eoppiva.fi tai kysy eoppiva.fi sivulla olevan chatin kautta! Tukea & apua Tule mukaan verkosto- tilaisuuksiin ja koulutuksiin! Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin eoppiva.fi sivulla
 46. 46. Never stop learning, since life never stops teaching.
 47. 47. www.eoppiva.fi Mitä sinä haluaisit oppia tänään?

×