Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ad

MẶTBẰNGTRẠMBIẾNÁP
TỶLỆ1:50
ỐNGTHUDẦU
MẶTBẰNGMÁI
TỶLỆ1:50
JOINTTƯỜNG15x10
HƯỚNGNHÌN1
TỶLỆ1:50
CHÚTHÍCH
TƯỜNGGẠCHXÂYDÀY200,S...

Ad

FOUNDATION
MACHINE
MẶTBẰNGMÓNGMÁY
TỶLỆ1:50
MẶTCẮT1-1
TỶLỆ1:25
MẶTCẮTA-A
TỶLỆ1:25
MẶTCẮTB-B
TỶLỆ1:25
DETAILA
TỶLỆ1:25
BAÛNV...

Ad

MẶTBẰNGĐÀKIỀNG
TỶLỆ1:75
MẶTCẮTA-A
TỶLỆ1:25
MẶTCẮT1-1
TỶLỆ1:25
BAÛNVEÕTHICOÂNG
APPROVALDRAWINGS
PROJECT/DÖÏAÙN:
DESIGNER/TH...

Ad

Ad

Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige
1 von 5 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

0703.2017

  1. 1. MẶTBẰNGTRẠMBIẾNÁP TỶLỆ1:50 ỐNGTHUDẦU MẶTBẰNGMÁI TỶLỆ1:50 JOINTTƯỜNG15x10 HƯỚNGNHÌN1 TỶLỆ1:50 CHÚTHÍCH TƯỜNGGẠCHXÂYDÀY200,SƠNNƯỚCHOÀNTHIỆN CỬASẮTSƠNDẦUHOÀNTHIỆN SONGNHÔMTHÔNGGIÓ ÔCHẾTNHÔMKÍNH HƯỚNGNHÌN2 TỶLỆ1:50 JOINTTƯỜNG15x10 BAÛNVEÕTHICOÂNG APPROVALDRAWINGS PROJECT/DÖÏAÙN: DESIGNER/THIEÁTKEÁ: SÔPHAÙC: THIEÁTKEÁCÔSÔÛ: THIEÁTKEÁKYÕTHUAÄT: TEÂNBAÛNVEÕ: REV-ÑIEÀUCHÆNH HAÏNGMUÏC: GIAÙMÑOÁC: COÂNGTYXD&TM LEÂGIAPHUÙC GIAÙMÑOÁC: OWNER/CHUÛÑAÀUTÖ: GIAÙMÑOÁC:GIAÙMÑOÁC: LEÂTHANHHAÛO DWGNo.REVISIONSCALEDATE SOÁHIEÄUHIEÄUCHÆNHTÆLEÄNGAØY THIEÁTKEÁTHICOÂNG: COÂNGTYCOÅPHAÀN SAÛNXUAÁTTHIEÁTBÒÑIEÄN ÑOÂNGANH NHAØMAÙYSAÛNXUAÁTTHIẾTBỊĐIỆN ĐÔNGANH CHECKEDBY APPROVEDBY KIEÅM DUYEÄT DESIGNEDBY VEÕ DRAWNBY THIEÁTKEÁ CHUÛTRÌ PRESENTBY LEÂTHANHHAÛO LEÂTHANHHAÛO ThS.NGUYEÃNHOAØIVUÕ KS.MAIHUYBAÛO KS.LEÂSYÕKHAÙNH BUØIXUAÂNHAÛI S-11-01-011/500222/02/2017 PHÁTHÀNHLẦNĐẦU CHỈNHSỬANHỎ16/2/2017 3/08/2017 CẬPNHẬT18/2/2017 CHỈNHSỬANHỎ21/2/2017
  2. 2. FOUNDATION MACHINE MẶTBẰNGMÓNGMÁY TỶLỆ1:50 MẶTCẮT1-1 TỶLỆ1:25 MẶTCẮTA-A TỶLỆ1:25 MẶTCẮTB-B TỶLỆ1:25 DETAILA TỶLỆ1:25 BAÛNVEÕTHICOÂNG APPROVALDRAWINGS PROJECT/DÖÏAÙN: DESIGNER/THIEÁTKEÁ: SÔPHAÙC: THIEÁTKEÁCÔSÔÛ: THIEÁTKEÁKYÕTHUAÄT: TEÂNBAÛNVEÕ: REV-ÑIEÀUCHÆNH HAÏNGMUÏC: GIAÙMÑOÁC: COÂNGTYXD&TM LEÂGIAPHUÙC GIAÙMÑOÁC: OWNER/CHUÛÑAÀUTÖ: GIAÙMÑOÁC:GIAÙMÑOÁC: LEÂTHANHHAÛO DWGNo.REVISIONSCALEDATE SOÁHIEÄUHIEÄUCHÆNHTÆLEÄNGAØY THIEÁTKEÁTHICOÂNG: COÂNGTYCOÅPHAÀN SAÛNXUAÁTTHIEÁTBÒÑIEÄN ÑOÂNGANH NHAØMAÙYSAÛNXUAÁTTHIẾTBỊĐIỆN ĐÔNGANH CHECKEDBY APPROVEDBY KIEÅM DUYEÄT DESIGNEDBY VEÕ DRAWNBY THIEÁTKEÁ CHUÛTRÌ PRESENTBY LEÂTHANHHAÛO LEÂTHANHHAÛO ThS.NGUYEÃNHOAØIVUÕ KS.MAIHUYBAÛO KS.LEÂSYÕKHAÙNH BUØIXUAÂNHAÛI PHÁTHÀNHLẦNĐẦU22/2/2017 S-11-01-01AS0222/02/2017
  3. 3. MẶTBẰNGĐÀKIỀNG TỶLỆ1:75 MẶTCẮTA-A TỶLỆ1:25 MẶTCẮT1-1 TỶLỆ1:25 BAÛNVEÕTHICOÂNG APPROVALDRAWINGS PROJECT/DÖÏAÙN: DESIGNER/THIEÁTKEÁ: SÔPHAÙC: THIEÁTKEÁCÔSÔÛ: THIEÁTKEÁKYÕTHUAÄT: TEÂNBAÛNVEÕ: REV-ÑIEÀUCHÆNH HAÏNGMUÏC: GIAÙMÑOÁC: COÂNGTYXD&TM LEÂGIAPHUÙC GIAÙMÑOÁC: OWNER/CHUÛÑAÀUTÖ: GIAÙMÑOÁC:GIAÙMÑOÁC: LEÂTHANHHAÛO DWGNo.REVISIONSCALEDATE SOÁHIEÄUHIEÄUCHÆNHTÆLEÄNGAØY THIEÁTKEÁTHICOÂNG: COÂNGTYCOÅPHAÀN SAÛNXUAÁTTHIEÁTBÒÑIEÄN ÑOÂNGANH NHAØMAÙYSAÛNXUAÁTTHIẾTBỊĐIỆN ĐÔNGANH CHECKEDBY APPROVEDBY KIEÅM DUYEÄT DESIGNEDBY VEÕ DRAWNBY THIEÁTKEÁ CHUÛTRÌ PRESENTBY LEÂTHANHHAÛO LEÂTHANHHAÛO ThS.NGUYEÃNHOAØIVUÕ KS.MAIHUYBAÛO KS.LEÂSYÕKHAÙNH BUØIXUAÂNHAÛI PHÁTHÀNHLẦNĐẦU22/2/2017 S-11-01-02AS0222/02/2017
  4. 4. MẶTBẰNGCỘT TỶLỆ1:75 MẶTCẮTKHUNG TỶLỆ1:50 MẶTCẮTCỘTC1 TỶLỆ1:10 ĐAIGIACƯỜNG6Ø6@50 CHITIẾTGIACƯỜNGDẦMTẠIVỊTRÍCỘT TỶLỆ1:10 BAÛNVEÕTHICOÂNG APPROVALDRAWINGS PROJECT/DÖÏAÙN: DESIGNER/THIEÁTKEÁ: SÔPHAÙC: THIEÁTKEÁCÔSÔÛ: THIEÁTKEÁKYÕTHUAÄT: TEÂNBAÛNVEÕ: REV-ÑIEÀUCHÆNH HAÏNGMUÏC: GIAÙMÑOÁC: COÂNGTYXD&TM LEÂGIAPHUÙC GIAÙMÑOÁC: OWNER/CHUÛÑAÀUTÖ: GIAÙMÑOÁC:GIAÙMÑOÁC: LEÂTHANHHAÛO DWGNo.REVISIONSCALEDATE SOÁHIEÄUHIEÄUCHÆNHTÆLEÄNGAØY THIEÁTKEÁTHICOÂNG: COÂNGTYCOÅPHAÀN SAÛNXUAÁTTHIEÁTBÒÑIEÄN ÑOÂNGANH NHAØMAÙYSAÛNXUAÁTTHIẾTBỊĐIỆN ĐÔNGANH CHECKEDBY APPROVEDBY KIEÅM DUYEÄT DESIGNEDBY VEÕ DRAWNBY THIEÁTKEÁ CHUÛTRÌ PRESENTBY LEÂTHANHHAÛO LEÂTHANHHAÛO ThS.NGUYEÃNHOAØIVUÕ KS.MAIHUYBAÛO KS.LEÂSYÕKHAÙNH BUØIXUAÂNHAÛI CHITIẾTCỘT PHÁTHÀNHLẦNĐẦU22/2/2017 S-11-01-03AS0222/02/2017
  5. 5. 2 - B - MẶTBẰNGDẦMSÀNMÁITL1:75 MẶTCẮTB-BTL1:25 MẶTCẮT2-2TL1:25 BAÛNVEÕTHICOÂNG APPROVALDRAWINGS PROJECT/DÖÏAÙN: DESIGNER/THIEÁTKEÁ: SÔPHAÙC: THIEÁTKEÁCÔSÔÛ: THIEÁTKEÁKYÕTHUAÄT: TEÂNBAÛNVEÕ: REV-ÑIEÀUCHÆNH HAÏNGMUÏC: GIAÙMÑOÁC: COÂNGTYXD&TM LEÂGIAPHUÙC GIAÙMÑOÁC: OWNER/CHUÛÑAÀUTÖ: GIAÙMÑOÁC:GIAÙMÑOÁC: LEÂTHANHHAÛO DWGNo.REVISIONSCALEDATE SOÁHIEÄUHIEÄUCHÆNHTÆLEÄNGAØY THIEÁTKEÁTHICOÂNG: COÂNGTYCOÅPHAÀN SAÛNXUAÁTTHIEÁTBÒÑIEÄN ÑOÂNGANH NHAØMAÙYSAÛNXUAÁTTHIẾTBỊĐIỆN ĐÔNGANH CHECKEDBY APPROVEDBY KIEÅM DUYEÄT DESIGNEDBY VEÕ DRAWNBY THIEÁTKEÁ CHUÛTRÌ PRESENTBY LEÂTHANHHAÛO LEÂTHANHHAÛO ThS.NGUYEÃNHOAØIVUÕ KS.MAIHUYBAÛO KS.LEÂSYÕKHAÙNH BUØIXUAÂNHAÛI CHITIẾTSÀNMÁI S-11-01-04AS0222/02/2017 PHÁTHÀNHLẦNĐẦU22/2/2017

×