Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

hok samchuyot.pdf

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von www.epidella.com (20)

Anzeige

hok samchuyot.pdf

 1. 1. 1 11.1.23 / ‫נווה‬ ‫אלה‬ ‫אפידמיולוגית‬ MPH ‫הערות‬ , ‫החו‬ ‫לתזכיר‬ ‫ק‬ ‫הציבור‬ ‫בשם‬ : ‫הנדון‬ : ‫ל‬ ‫הערות‬ ‫ח‬ ‫תזכיר‬ ‫וק‬ " : ‫הקורונה‬ ‫נגיף‬ ‫עם‬ ‫להתמודדות‬ ‫מיוחדות‬ ‫סמכויות‬ ‫חוק‬ )‫שעה‬ ‫(הוראת‬ ‫החדש‬ ‫(תיקון‬ '‫מס‬ 12 ) , "‫התשפ‬ ‫ג‬ – 2023 . " ‫אני‬ ‫מתנגד‬ .‫החוק‬ ‫להצעת‬ ‫ת‬ ‫מיותר‬ ‫הינו‬ ‫זה‬ ‫תזכיר‬ .‫לבטלו‬ ‫ויש‬ , :‫ויודגש‬ ‫תש"ף‬ ,)‫שעה‬ ‫(הוראת‬ ‫החדש‬ ‫הקורונה‬ ‫נגיף‬ ‫עם‬ ‫להתמודדות‬ ‫מיוחדות‬ ‫סמכויות‬ ‫חוק‬ - 2020 ‫"חוק‬ :‫(להלן‬ ‫שפוגעים‬ ‫הסדרים‬ ‫קובע‬ )‫העניין‬ ‫לפי‬ "‫"החוק‬ ‫או‬ "‫הסמכויות‬ ‫בישראל‬ ‫יסוד‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫בשורה‬ : ‫הכנסת‬ :‫יסוד‬ ‫חוק‬ , ‫הממשלה‬ :‫יסוד‬ ‫חוק‬ , ‫העיסוק‬ ‫חופש‬ :‫יסוד‬ ‫חוק‬ , ‫וחירותו‬ ‫האדם‬ ‫כבוד‬ :‫יסוד‬ ‫חוק‬ ‫ה‬ ‫העברת‬ ‫וקובע‬ )‫(הכנסת‬ ‫הנבחר‬ ‫המחוקק‬ ‫של‬ ‫החקיקה‬ ‫סמכויות‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫בצורה‬ ‫מגביל‬ ‫חוק‬ ‫הכולל‬ ,‫הצר‬ ‫קורונה‬ ‫קבינט‬ ‫אל‬ ‫החקיקה‬ ‫סמכויות‬ 5 ‫או‬ 7 ‫ביסודות‬ ‫הוא‬ ‫פוגע‬ ‫בכך‬ .‫בלבד‬ ‫שרים‬ ‫בישראל‬ ‫הממשל‬ ‫ושיטת‬ ‫הדמוקרטיה‬ . ‫החוק‬ ‫היסוד‬ ‫בזכויות‬ ‫שפוגעות‬ ‫הוראות‬ ‫של‬ ‫שורה‬ ‫כולל‬ ‫כגון‬ ,‫הבסיסיות‬ ‫ישראל‬ ‫אזרח‬ ‫של‬ ‫הזכות‬ ‫ואפילו‬ ‫הגוף‬ ‫על‬ ‫האוטונומיה‬ ,‫העיסוק‬ ‫חופש‬ ,‫אישית‬ ‫חירות‬ ‫לארץ‬ ‫להיכנס‬ . ,‫כאמור‬ ‫עצמ‬ ‫התזכיר‬ ‫בתוך‬ ‫גם‬ ‫מוזכר‬ ‫כי‬ ,‫ו‬ " . ‫אפריל‬ ‫מחודש‬ 2022 ‫נשמרת‬ ‫התחלואה‬ ‫מגמת‬ ‫היום‬ ‫ועד‬ ‫יציבה‬ " – ‫לפיכ‬ ‫ך‬ ‫בחוק‬ ‫עילה‬ ‫אין‬ ‫להמשיך‬ ‫בחו‬ ‫הסמכוי‬ ‫ק‬ ‫המיוח‬ ‫ות‬ ‫צור‬ ‫ויחול‬ ‫במידה‬ .‫דות‬ ‫יינתן‬ ,‫ספציפי‬ ‫ך‬ ‫ולא‬ ‫בעתיד‬ ‫מענה‬ ‫לו‬ ‫דיקטטורי‬ ‫מענה‬ ‫שנתפר‬ ‫"מרא‬ ."‫ש‬ ‫נכתב‬ ‫עוד‬ ": ‫כי‬ ‫בתזכיר‬ " ‫ביו‬ ‫חמורות‬ ‫חלקן‬ ,‫שונות‬ ‫הגבלות‬ ‫להטלת‬ ‫משפטית‬ ‫תשתית‬ ‫מאפשר‬ ‫והחוק‬ ‫מאחר‬ ‫תר‬ ‫נחקק‬ ‫הוא‬ , .‫הקורונה‬ ‫נגיף‬ ‫עם‬ ‫ההתמודדות‬ ‫נדרשת‬ ‫שבה‬ ‫התקופה‬ ‫למשך‬ ,‫שעה‬ ‫כהוראת‬ '‫מס‬ ‫תיקון‬ ‫במסגרת‬ 11 , ‫סעיף‬ ‫תוקן‬ 50 ‫ליום‬ ‫עד‬ ‫בתוקפו‬ ‫יעמוד‬ ‫החוק‬ ‫כי‬ ‫קבע‬ ‫אשר‬ 31 ‫בדצמבר‬ 2022 . ‫הכנסת‬ ‫התפזרות‬ ‫נוכח‬ ‫ה‬ - 24 ‫ביום‬ 30.6.22 ‫מכוח‬ , ‫סעיף‬ ‫הוראות‬ 38 ,‫הכנסת‬ :‫יסוד‬ ‫לחוק‬ ‫של‬ ‫תוקפו‬ ‫הוארך‬ ‫ליום‬ ‫עד‬ ‫החוק‬ 15.2.2023 ." ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫למחוקק‬ ‫ברור‬ ,‫קרי‬ ‫במג‬ ‫ב‬ ‫קשות‬ ‫לות‬ ‫ו‬ ‫ביותר‬ ‫חמורות‬ , ‫תש‬ ‫נדרשת‬ ‫הטלתם‬ ‫ולשם‬ ‫ראייתית‬ ‫תית‬ ‫עובדתית‬ ‫מספקת‬ ‫כזו‬ ‫אך‬ , .‫סופקה‬ ‫לא‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫עבר‬ ‫להאריך‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ,‫כך‬ ‫ב‬ ‫פג‬ ‫שכבר‬ ‫חוק‬ ‫של‬ ‫תוקף‬ – 31.12.22 . :‫המיוחדות‬ ‫הסמכויות‬ ‫חוק‬ ‫את‬ ‫כלל‬ ‫לחדש‬ ‫אין‬ ‫מדוע‬ ‫על‬ ‫טיעונים‬ ‫להלן‬ ‫א‬ . ‫החוק‬ ‫מטרת‬ ‫המוצע‬ ‫רלוונטית‬ ‫אינה‬ ‫ו‬ ‫בציבור‬ ‫קשות‬ ‫פוגעת‬ ‫הצהיר‬ ‫הבריאות‬ ‫ומשרד‬ ‫מאחר‬ . ‫ב‬ ‫ספט‬ ‫מב‬ ‫ר‬ 2022 ‫הצט‬ ‫באמצעות‬ ‫כ‬ ‫"ם‬ ‫י‬ ‫לקורו‬ ‫להתייחס‬ ‫יש‬ ‫הקורונה‬ ‫וכי‬ ,‫שפעת‬ ‫אל‬ ‫כמו‬ ‫נה‬ " ‫כ‬ ‫מ‬ ‫עט‬ ‫רגילה‬ ‫ויראלית‬ ‫נשימתית‬ ‫מחלה‬ ‫כל‬ ‫כמו‬ ," ‫אזי‬ .‫מתקיימת‬ ‫אינה‬ ‫החוק‬ ‫מטרת‬ ‫אסור‬ ‫אלו‬ ‫בנסיבות‬ ‫להאריך‬ ‫למחוקק‬ ‫תוקפו‬ ‫את‬ " ‫של‬ ‫נג‬ ‫עם‬ ‫להתמודדות‬ ‫המיוחדות‬ ‫הסמכויות‬ ‫חוק‬ ‫י‬ ‫הקורונ‬ ‫ף‬ ‫ה‬ " . ‫כ‬ ‫על‬ ‫יתר‬ ,‫ן‬ ‫אינ‬ ‫כבר‬ ‫הקורונה‬ ‫ה‬ ‫"נגי‬ ‫הקור‬ ‫ף‬ ‫ונה‬ ‫החדש‬ " , ,‫ישן‬ ‫נגיף‬ ‫אלא‬ ‫וכפי‬ ,‫התזכיר‬ ‫בטקסט‬ ‫האמור‬ ‫בוורי‬ ‫מדובר‬ ‫פחות‬ ‫או‬ ‫יותר‬ ‫מדבקים‬ ,‫ואחרים‬ ‫כאלו‬ ‫אנטים‬ . ‫ל‬ ‫זו‬ ‫א‬ ‫לא‬ ,‫חדשה‬ ‫מחלה‬ ‫התפרצות‬ , ‫לא‬ .‫יציב‬ ‫ומצבה‬ ,‫מגיפה‬ ‫יתר‬ ‫אוכ‬ ‫מרבית‬ ‫את‬ ‫חיסנה‬ "‫לחיים‬ ‫"חוזרים‬ ‫מבצע‬ ‫בעקבות‬ ‫המדינה‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫כבר‬ ‫הסיכון‬ ‫לוסיית‬ ‫ו‬ ,‫מזמן‬ ‫לש‬ ‫אם‬ ‫י‬ ‫טת‬ ‫הבר‬ ‫משרד‬ ‫י‬ ‫יאות‬ ‫ערך‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫הרי‬ ,"‫"חיסון‬ ‫משמעות‬ ‫אין‬ ‫כלל‬ ‫לדון‬ ‫ב‬ ‫קורונה‬ .
 2. 2. 2 ‫ז‬ ‫ליום‬ ‫נכון‬ ,‫ה‬ ‫מנה‬ ‫קיבלו‬ 1 - ‫הקורונה‬ ‫תרכיב‬ ‫של‬ 6,721,617 ‫שניה‬ ‫מנה‬ ‫קיבלו‬ ,‫איש‬ 6,157,918 ‫קיבל‬ , ‫ו‬ ‫מנה‬ 3 , 4,512,824 , ‫רביעית‬ ‫מנה‬ ‫קיבלו‬ 846,096 ‫לאומי‬ ‫מנה‬ ‫וקיבלו‬ ‫קרון‬ – 381,827 - ,‫לפיכך‬ ‫הנ‬ ‫ובכמויות‬ ,‫"ל‬ ‫התרכי‬ ‫אם‬ ‫שהמדינה‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫זכו‬ ‫מרביתם‬ ‫הסיכון‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫אז‬ ,‫פועל‬ ‫מקדמת‬ ,"‫"הגנה‬ ‫כ‬ ‫שכן‬ - 66% ‫המדינה‬ ‫מאוכלוסיית‬ ‫זריקות‬ ‫שני‬ ‫קיבלו‬ ‫קוביד‬ "‫"כנגד‬ - 19 ‫את‬ ‫לאלתר‬ ‫להפסיק‬ ‫ויש‬ , ‫הדי‬ ‫החוק‬ .‫המצורף‬ ‫קטטורי‬ ‫ו‬ ‫אם‬ ‫ש‬ ‫קורונה‬ ‫עבור‬ ‫מיוחד‬ ‫בחוק‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫שכן‬ ,‫האוכלוסיה‬ ‫על‬ ‫מגן‬ ‫אינו‬ ‫התרכיב‬ ‫אכן‬ ‫וב‬ ‫אזי‬ , ‫יש‬ ‫להגד‬ ‫להתייחס‬ ‫ה‬ ‫את‬ ‫הצט"ם‬ ‫רת‬ ‫קורונה‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫דומה‬ " ‫ש‬ ‫פעת‬ " ‫ו‬ ‫לפיכ‬ ‫ך‬ ‫התחי‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫קה‬ ‫ה‬ ‫מו‬ .‫צעת‬ ‫ההאר‬ ‫מועד‬ ‫כ‬ ‫ה‬ : ‫לה‬ ‫אין‬ ‫פברואר‬ ‫עד‬ ‫שלא‬ ‫בוודאי‬ .‫החוק‬ ‫תוקף‬ ‫את‬ ‫אריך‬ 2024 ‫בכלל‬ ‫ולא‬ . ‫ב‬ . ‫מסוימות‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫קבוצות‬ ‫על‬ ‫המוצע‬ ‫החוק‬ ‫השפעת‬ - ‫רלוו‬ ‫אינו‬ ‫החוק‬ ‫נטי‬ .‫האוכלוסייה‬ ‫למרבית‬ ‫ג‬ . ‫ורשויות‬ ‫אחרים‬ ‫משרדים‬ ,‫היוזם‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫המנהלי‬ ‫התקן‬ ‫ועל‬ ‫התקציב‬ ‫על‬ ‫המוצע‬ ‫החוק‬ ‫תזכיר‬ ‫השפעת‬ ‫אחרות‬ – ‫מאוד‬ ‫רלוו‬ ‫נטי‬ – ‫מדובר‬ ‫הציבור‬ ‫מכספי‬ ‫מיליארדים‬ ‫של‬ ‫בבזבוז‬ . ‫תזכיר‬ ‫לנוסח‬ ‫הערות‬ :‫החוק‬ ‫ת‬ ‫זכיר‬ ‫חו‬ ‫ק‬ ‫הקורונה‬ ‫נגיף‬ ‫עם‬ ‫להתמודדות‬ ‫מיוחדות‬ ‫סמכויות‬ )‫שעה‬ ‫(הוראת‬ ‫החדש‬ '‫מס‬ ‫(תיקון‬ 12 ) "‫התשפ‬ , ‫ג‬ - 2023 * ‫את‬ ‫לתקן‬ ‫אסור‬ ‫סעיף‬ 50 1 . ‫אין‬ ‫המי‬ ‫הסמכויות‬ ‫חוק‬ ‫תוקף‬ ‫את‬ ‫להאריך‬ ‫הנ‬ ‫וחדות‬ ‫"ל‬ . ‫כי‬ ,‫יובהר‬ ‫עצמם‬ ‫המסמך‬ ‫מחברי‬ ‫לשיטת‬ ‫גם‬ ‫המ‬ ‫ו‬ ,‫יציב‬ ‫צב‬ ‫שום‬ ‫מתקיים‬ ‫לא‬ ‫ה‬ ‫נגיף‬ ‫בשל‬ ‫מיוחד‬ ‫בריאותי‬ ‫מצב‬ ‫קורונה‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ 2 ()‫(א‬ 1 ‫לחוק‬ ) ‫ב‬ ‫חירום‬ ‫מצב‬ ‫שום‬ ‫אין‬ ‫כן‬ ‫וכמו‬ ‫הקורונה‬ ‫נגיף‬ ‫של‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ 2 ()‫(א‬ 2 ‫לחוק‬ ) . ‫מאחר‬ ‫סכנה‬ ‫ואין‬ ‫אפידמיולוגית‬ ‫וחירומית‬ ‫ייחודית‬ ‫חריגה‬ ‫לאוכלו‬ ‫סייה‬ ‫מ‬ ‫הקורונה‬ "‫הצט‬ ‫אשר‬ , ‫החל‬ ‫בעצמו‬ ‫ם‬
 3. 3. 3 ‫להתייחס‬ ‫א‬ ,‫שפעת‬ ‫אל‬ ‫כמו‬ ‫ליה‬ ‫הממשל‬ ,‫רלוונטי‬ ‫אינו‬ ‫זו‬ ‫לתחיקה‬ ‫הבסיס‬ ‫אזי‬ ‫ה‬ ‫רשאית‬ ‫אינה‬ ‫ב‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫סעיף‬ 4 ()‫(א‬ 1 ) , ‫ו‬ ‫המנויים‬ ‫העניינים‬ ‫בכל‬ ‫תקנות‬ ‫להתקין‬ ‫בסעיפים‬ 6 ‫עד‬ 12 ‫לחוק‬ ‫וביניהם‬ . ‫לבטלם‬ ‫שיש‬ ‫דרקוניים‬ ‫איסורים‬ ‫מציעה‬ ‫החקיקה‬ 1 . ‫להגב‬ ‫לממשלה‬ ‫אסור‬ ‫יל‬ ‫והפרטי‬ ‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫פעילות‬ – ‫כפי‬ ‫בשלוש‬ ‫לראות‬ ‫היה‬ ‫שניתן‬ ,‫הקודמים‬ ‫הסגרים‬ ‫ת‬ ‫שפעת‬ ‫ה‬ ‫קורונה‬ ‫טעם‬ ‫ואין‬ ‫הכלכליים‬ ‫וההפסדים‬ ‫הסגרים‬ ‫כל‬ ‫אחרי‬ ‫גם‬ ‫מסתובבת‬ ‫עוד‬ ‫ו‬ / ‫אפ‬ ‫או‬ ‫קטיביות‬ ‫בסגרים‬ ‫שונות‬ ‫פעילויות‬ ‫ובהגבלת‬ ‫בדיו‬ , ‫ב‬ ‫המדינה‬ ‫את‬ ‫סגרו‬ ‫שלא‬ ‫כשם‬ ‫ק‬ ‫פעם‬ ‫אי‬ ‫השפעות‬ ‫גלי‬ ‫כל‬ . ‫ע‬ ‫יודג‬ ‫וד‬ ,‫ש‬ ,‫התזכיר‬ ‫מחברי‬ ‫לשיטת‬ ‫גם‬ ‫ישנם‬ ,‫שונים‬ ‫ווריאנטים‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫ולפיכ‬ ,‫ך‬ ‫ועציר‬ ‫הרמטיות‬ ‫לעולם‬ ‫תושג‬ ‫לא‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ,‫התחלואה‬ ‫ל‬ .‫חדשים‬ ‫זנים‬ ‫יגיעו‬ ,‫שנה‬ ‫שבכל‬ ,‫השפעת‬ ‫כמו‬ ‫בדיוק‬ 2 . ‫אס‬ ‫ל‬ ‫לממשלה‬ ‫לה‬ ‫ור‬ ‫עסק‬ ‫בבתי‬ ‫פעילות‬ ‫הגביל‬ - ,‫הפרנסה‬ ‫בחופש‬ ‫לפגוע‬ ‫לממשלה‬ ‫לא‬ ‫אל‬ ‫בשנת‬ ‫לא‬ ‫ובמיוחד‬ ,‫זו‬ ‫קשה‬ ‫כלכלית‬ ‫השלכות‬ ‫תהיינה‬ ‫זה‬ ‫למעשה‬ ‫כ‬ .‫הציבור‬ ‫על‬ ‫קשות‬ ‫לכליות‬ ‫המח‬ ‫ל‬ ‫מסכ‬ ‫אינה‬ ‫ה‬ ‫מרבית‬ ‫את‬ ‫נת‬ .‫האוכלוסייה‬ 3 . ‫א‬ ‫עבודה‬ ‫במקומות‬ ‫פעילות‬ ‫להגביל‬ ‫לממשלה‬ ‫לה‬ ‫סור‬ – ‫במקומות‬ ‫בני‬ ‫אנשים‬ ‫עובדים‬ ‫העבודה‬ 65 ‫ו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מטה‬ ‫במחל‬ ‫מדובר‬ ‫להלן‬ ‫שיודגם‬ ‫כפי‬ ,‫רוב‬ ‫של‬ ‫ה‬ ‫קשישה‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫מקומות‬ ‫על‬ ‫מגבלות‬ ‫להטיל‬ ‫אין‬ , ,‫לחילופין‬ .‫העבודה‬ ‫שתפצה‬ ‫חקיקה‬ ‫לחוקק‬ ‫אפשר‬ ‫כלכלית‬ .‫עבודתם‬ ‫מקומות‬ ‫אל‬ ‫להגיע‬ ‫שחוששים‬ ‫קשישים‬ ‫עובדים‬ ‫המש‬ ‫על‬ ‫להשאר‬ ‫ק‬ .‫פתוח‬ 4 . ‫פעילות‬ ‫להגביל‬ ‫לממשלה‬ ‫לה‬ ‫אסור‬ ‫חינוך‬ ‫במוסדות‬ – ‫במוס‬ ‫ד‬ ‫ות‬ ‫החינוך‬ ‫לגיל‬ ‫מתחת‬ ‫ילדים‬ ‫לומדים‬ 18 ‫אשר‬ , ‫הסיכון‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫אינם‬ ‫ה‬ ‫למחלת‬ ‫המרכזית‬ ‫קורונה‬ ‫אי‬ , ‫נם‬ ‫ל‬ ‫בסיכון‬ ‫ת‬ ‫להגבילם‬ ‫ואין‬ ,‫קשה‬ ‫חלואה‬ . ‫וישנן‬ ‫במידה‬ ‫ש‬ ‫חקיקה‬ ‫לחוקק‬ ‫יש‬ ,)‫אחרת‬ ‫מחלה‬ ‫מכל‬ ‫(כמו‬ ‫המחלה‬ ‫מן‬ ‫הנזהרות‬ ‫מורות‬ ‫כלכלית‬ ‫תגבה‬ ‫כלכלית‬ ‫ערובה‬ ‫ותבטיח‬ ‫ל‬ ‫החלט‬ ‫ללמד‬ ‫שלא‬ ‫תבחרנה‬ ‫באם‬ ‫תן‬ . 5 . ‫פעילות‬ ‫להגביל‬ ‫לממשלה‬ ‫לה‬ ‫אסור‬ ‫רווחה‬ ‫במוסדות‬ – ‫אין‬ ‫במוסד‬ ‫פעילות‬ ‫להגביל‬ .‫רווחה‬ ‫ות‬ 6 . ‫מישראל‬ ‫ויציאה‬ ‫כניסה‬ ‫על‬ ‫הגבלות‬ – ‫אין‬ ‫של‬ ‫מאפיין‬ ‫הינו‬ ‫זה‬ ‫מאפיין‬ ,‫מישראל‬ ‫ויציאה‬ ‫כניסה‬ ‫להגביל‬ ‫מקו‬ ‫אלו‬ ,‫ויציאה‬ ‫כניסה‬ ‫נאסרת‬ ‫בהם‬ ‫במקומות‬ ,‫חשוכות‬ ‫דיקטטורות‬ ‫מות‬ ‫ש‬ ‫האדם‬ ‫חופש‬ ‫את‬ ‫שכחו‬ ‫וז‬ ‫כויותיו‬ .‫ביותר‬ ‫הבסיסיות‬ ‫פגיעה‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫באיסור‬ ‫מלאכות‬ ‫נשללות‬ ,‫מהארץ‬ ‫יציאה‬ ‫או‬ ‫כניסה‬ ‫מבלי‬ ‫שכן‬ ,‫העיסוק‬ ‫בחופש‬ ‫ה‬ ‫מסוימות‬ .‫בנסיעות‬ ‫קשורות‬ ‫אין‬ ‫ראי‬ ‫תשתית‬ ‫יתי‬ ‫ת‬ ‫עובדתית‬ ‫לביצוע‬ ‫א‬ ‫כל‬ ‫מה‬ ‫חד‬ ‫ה‬ ‫המפלים‬ ‫צעדים‬ ‫לעי‬ ‫אמורים‬ ,‫ל‬ ‫שוכנ‬ ‫לו‬ ‫ואפילו‬ ‫ע‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫ה‬ ‫בכך‬ ‫צורך‬ ‫בקרב‬ ‫הקורונה‬ ‫בנגיף‬ ‫הדבקה‬ ‫מניעת‬ ‫לשם‬ ‫הציבור‬ ‫לה‬ ‫בכדי‬ ‫די‬ ‫בכך‬ ‫אין‬ , ‫גביל‬ ‫על‬ ‫חמורות‬ ‫הגבלות‬ ‫חופש‬ ‫הפרט‬ ‫וזכוי‬ ‫ות‬ ‫יו‬ .‫השונות‬ ‫כא‬ ,‫לעיל‬ ‫מור‬ ‫כרגע‬ ‫ואין‬ ‫יציב‬ ‫המצב‬ " ‫של‬ ‫מצב‬ ‫עלייה‬ ‫לפגיעה‬ ‫ממשי‬ ‫וסיכון‬ ‫הקורונה‬ ‫בנגיף‬ ‫בתחלואה‬ ‫ניכרת‬ ‫הציבור‬ ‫בבריאות‬ ‫משמעותית‬ " " ‫אין‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ ‫ס‬ ‫ממשי‬ ‫יכון‬ ‫חמורה‬ ‫ולפגיעה‬ ‫הקורונה‬ ‫נגיף‬ ‫של‬ ‫רחבה‬ ‫להתפשטות‬ ‫הציבור‬ ‫בבריאות‬ ." ‫עצם‬ ‫כי‬ ‫יודגש‬ ‫בתזכיר‬ ‫מוזכר‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬ ‫חודשה‬ ‫כבר‬ ‫החירום‬ ‫מצב‬ ‫שהכרזת‬ ‫ברצף‬ ‫תשע‬ ‫פעמים‬ - ‫מלמ‬ ‫חירום‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫דת‬ - ‫נעליים‬ ‫ולא‬ . ‫שאינה‬ ,‫כרונית‬ ‫בחקיקה‬ ‫מדובר‬ " ‫חירומית‬ ." ‫ה‬ ‫מישראל‬ ‫הנתונים‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫ח"מ‬ ‫מספ‬ ‫אינם‬ ‫תוקף‬ ‫להארכת‬ ‫מספקת‬ ‫ראייתית‬ ‫עובדתית‬ ‫תשתיות‬ ‫קים‬ ‫חוק‬ ‫חיקוק‬ ‫ואין‬ ,‫זה‬ ‫של‬ ‫תוקפו‬ ‫את‬ ‫להאריך‬ ‫הקורונה‬ ‫חוק‬ ‫נוספת‬ ‫בשנה‬ , ‫ליום‬ ‫עד‬ 15 ‫בפברואר‬ 2024 .
 4. 4. 4 ‫העובד‬ ‫התשתית‬ ‫של‬ ‫ביקורתית‬ ‫ראייה‬ :‫לתזכיר‬ ‫שצורפה‬ ‫תית‬ " ‫פברואר‬ ‫מאז‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ 2020 ‫ל‬ ‫נכון‬ , 19/12/22 , ‫אובחנו‬ 4,751,119 ‫תחלואה‬ ‫מקרי‬ , 11973 ‫כתוצאה‬ ‫נפטרו‬ ‫מהמחלה‬ . " .... ‫בישראל‬ ‫התחלואה‬ ‫של‬ ‫בהקשר‬ ‫מתוך‬ ‫הלקוחים‬ ‫שנתונים‬ ‫הרי‬ , ‫הדשבורד‬ ‫נכרו‬ ‫אשר‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫ביום‬ 11.1.2023 ‫מציג‬ ‫ים‬ :‫הבאים‬ ‫האפידמיולוגיים‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫ב‬ ‫הסתכלות‬ ‫כללית‬ – ‫בהנחה‬ ‫ש‬ ‫בישראל‬ ‫כ‬ - 9.364 ‫מיל‬ ‫תושבים‬ ‫יון‬ ‫הרשת‬ ‫מתוך‬ ‫(נתון‬ ‫פעילים‬ ‫שחולים‬ ‫בעת‬ ,) 9,139 ‫א‬ ,‫יש‬ ‫בשי‬ ‫מדובר‬ ‫של‬ ‫עור‬ 0.00097597 , ,‫גיל‬ ‫לפי‬ ‫לריבוד‬ ‫בטרם‬ ‫עוד‬ ‫לתת‬ ‫ובהתייחסות‬ ,‫אוכלוסיות‬ ‫י‬ ‫כלומר‬ ‫התחלואה‬ ‫שיעור‬ ‫הוא‬ ‫כעת‬ 9.7 ‫ל‬ 10,000 .‫איש‬ ‫אוכלוסי‬ ‫של‬ ‫מחלה‬ ‫זוהי‬ ,‫בכך‬ ‫די‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫קשישה‬ ‫ה‬ ‫משרד‬ ‫נתוני‬ ‫לפי‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫על‬ ‫שלא‬ ‫בוודאי‬ ‫מגבלות‬ ‫שום‬ ‫בשמה‬ ‫להניח‬ ‫אין‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ,‫עצמו‬ ‫בריאות‬ ‫הכללית‬ . ‫קבוצ‬ ‫לפי‬ ‫התחלואה‬ ‫ואפיון‬ ‫פילוח‬ ‫להלן‬ ‫גיל‬ ‫ות‬ ‫ל‬ ‫נכון‬ 11.1.23 ‫להיום‬ ‫נכון‬ ‫בישראל‬ ‫הקורונה‬ : ‫פעילים‬ ‫חולים‬ ‫ינואר‬ 2023 - ‫מספר‬ ‫מוחלט‬ [ 1 ] : ‫ה‬ ‫קורונה‬ ‫בעיקר‬ ‫מחלה‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫קשישה‬ : ‫נית‬ ‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ן‬ ‫והמחוסנ‬ ,‫המחוסנים‬ ‫ים‬ ‫הם‬ ,‫תוקף‬ ‫להם‬ ‫שאין‬ ‫הארי‬ ‫חלק‬ ‫הכמותי‬ ‫של‬ ‫החולים‬ ‫הפעי‬ ‫לים‬ ‫בינו‬ ‫אר‬ 2023 . ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ,‫לקורונה‬ ‫הסיכון‬ ‫גילאי‬ ‫כי‬ ‫הגילאים‬ ‫הינם‬ ‫המבוגר‬ ‫ים‬ ‫יותר‬ . ‫ה‬ ‫בתחלואה‬ ‫קפיצה‬ ‫בגילאי‬ ‫היא‬ 60 ‫לפיכ‬ .+ ,‫ראשית‬ ‫ך‬ ‫אין‬ ‫להאריך‬ ‫אשר‬ ‫חוק‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫בכלל‬ ‫פוגע‬ ‫הצורך‬ ‫במידת‬ , ‫חדש‬ ‫תזכיר‬ ‫להכין‬ ‫יש‬ ‫מותא‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫לקבוצות‬ ‫ם‬ ‫רלוונטיות‬ . ‫מ‬ ‫הלא‬ ‫לעניין‬ ‫וכמה‬ ‫כמה‬ ‫אחת‬ ‫על‬ ,‫חוסנים‬ ‫במספרים‬ ‫שכאמור‬ ‫אבסולוטיים‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫רק‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫מהם‬ ‫עשרות‬ ‫שחולים‬ ‫בגילאים‬ 30-60 ‫מעל‬ ‫מתוך‬ 9 ‫מיליון‬ ‫תושבי‬ ‫וכי‬ ,‫ם‬ ‫א‬ ‫אין‬ ‫פילו‬ 100 ‫חוסנו‬ ‫שלא‬ ‫חולים‬ – ‫מתוך‬ ‫של‬ ‫אוכלוסייה‬ 9.34 ‫מיליון‬ ‫אבסולוטים‬ ‫(במספרים‬ ‫ל‬ ‫נכון‬ 11.1.23 .)
 5. 5. 5 :‫מוחלט‬ ‫מספר‬ ,‫קשים‬ ‫חולים‬ ‫מ‬ ‫הגדול‬ ‫החשש‬ ‫הנתונים‬ ‫להלן‬ .‫חיים‬ ‫מסכנת‬ ‫קשה‬ ‫ממחלה‬ ‫הוא‬ "‫ה"קורונה‬ ‫מיום‬ 11.1.23 : ‫מוחלט‬ ‫מספר‬ ,‫קשים‬ ‫חולים‬ [ 2 :] ‫מחלה‬ ‫זו‬ ‫שמסכנת‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫קשישה‬ ‫מ‬ ‫גם‬ ‫בסיכון‬ ‫שנמצאת‬ ‫פתו‬ ‫גנים‬ ‫אחרים‬ : ‫המח‬ ,‫רואים‬ ‫שוב‬ ,‫מבוגרים‬ ‫גילאים‬ ‫של‬ ‫מחלה‬ ‫היא‬ ‫לה‬ ‫גילאי‬ ‫עד‬ 50 ‫מגיל‬ ,‫קלוש‬ ‫קשה‬ ‫חולה‬ ‫להיות‬ ‫הסיכוי‬ ‫אי‬ 50 ‫מעשר‬ ‫פחות‬ ‫ישנם‬ ‫עדיין‬ ,‫ומעלה‬ ‫חת‬ ‫בכל‬ ‫קשים‬ ‫חולים‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫במגיפה‬ ‫מדובר‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ,‫גיל‬ ,‫פעילה‬ ‫שאינה‬ ‫ובוודאי‬ ‫מצב‬ ‫מצריכה‬ ‫חירום‬ ‫ד‬ ‫ותקנות‬ ‫רק‬ ‫ודיקטטוריות‬ ‫וניות‬ . ‫ח‬ ‫והתחסנות‬ ‫גיל‬ ,‫פעילים‬ ‫ולים‬ – ‫שיעור‬ ‫אלף‬ ‫למאה‬ [ 3 :] ‫מחלה‬ ‫זו‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫של‬ :‫קשישה‬ ‫א‬ ‫כלל‬ ‫חוסנה‬ ‫שלא‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫את‬ ‫נבחן‬ ‫אם‬ ‫פילו‬ , ‫לפי‬ ‫שיעורי‬ ‫מאו‬ ‫היותם‬ ‫מת‬ ,‫ים‬ ‫מחלה‬ ‫היא‬ ‫המחלה‬ ,‫נראה‬ ‫שוב‬ ‫של‬ ‫ו‬ ,‫מבוגרים‬ ‫גילאים‬ ‫מג‬ ‫במיוחד‬ ‫בעייתית‬ ‫ילאי‬ 70 ‫ומעלה‬ ‫ל‬ ‫קשה‬ ‫חולים‬ ‫שיעור‬ ‫(בהשוואה‬ - 100,000 ) - ‫ה‬ ‫כאשר‬ ,‫אלו‬ ‫מבוגרים‬ ‫בגילאים‬ ,‫ותשוש‬ ‫חלוש‬ ‫גוף‬ ‫מחלות‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ,‫להשפיע‬ ‫יכולות‬ ‫שונות‬ ‫בחי‬ ‫קוק‬ "‫"חירום‬ ‫לקורונה‬ ‫דווקא‬ ‫מיוחד‬ . ‫אין‬ ‫פה‬ ‫מחלת‬ " ‫חירום‬ " - ‫מחלת‬ ‫יש‬ ‫המחלות‬ ‫כשאר‬ ,‫חורף‬ ‫חורף‬ ‫בכל‬ . ‫ה‬ ‫קשה‬ ‫חולה‬ ‫להיות‬ ‫סיכוי‬ ‫והוא‬ ‫זניח‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫למרבית‬ ,‫גיל‬ ‫תלוי‬ ‫שאי‬ ‫ובוודאי‬ ‫ן‬ ‫ב‬ ‫צורך‬ ‫מצב‬ ‫חירום‬ ‫ותקנות‬ ‫ד‬ ‫רק‬ ‫ודיקטטוריות‬ ‫וניות‬ .
 6. 6. 6 :‫התחלואה‬ ‫גלי‬ ‫בת‬ ": ‫נכתב‬ ‫זכיר‬ ‫נצפו‬ ‫כה‬ ‫עד‬ 5 ‫לישראל‬ ‫שנכנס‬ ‫האומיקרון‬ ‫זן‬ ‫ע"י‬ ‫נגרם‬ ‫האחרון‬ ,‫בישראל‬ ‫משמעותיים‬ ‫תחלואה‬ ‫גלי‬ ‫ד‬ ‫חודש‬ ‫בתחילת‬ ‫צמבר‬ 2021 ‫ב‬ ‫לשיאו‬ ‫והגיע‬ 25/01/22 .... ‫אפריל‬ ‫מחודש‬ 2022 ‫מגמת‬ ‫היום‬ ‫ועד‬ ‫יציבה‬ ‫נשמרת‬ ‫התחלואה‬ ‫בינוני‬ ‫במצב‬ ‫מאושפזים‬ ‫של‬ ‫בודדות‬ ‫מאות‬ ,‫מאומתים‬ ‫של‬ ‫בודדים‬ ‫אלפים‬ ‫עם‬ ‫בודדים‬ ‫תמותה‬ ‫ומקרי‬ ‫קריטי‬ ‫במצב‬ ‫עשרות‬ ,‫וקשה‬ ".. ‫אם‬ ‫אין‬ ,‫זה‬ ‫לרגע‬ ‫שנכון‬ ,‫עוררין‬ ‫אין‬ ,‫כן‬ ‫שיא‬ ‫ולא‬ ,‫תחלואה‬ ‫גל‬ ‫ולא‬ ,‫מגיפה‬ ‫כעת‬ .‫תחלואה‬ ‫תסו‬ ‫לעניין‬ ‫החשש‬ ‫גם‬ ‫מנת‬ ‫"לונ‬ ‫שכן‬ ,‫מתבדה‬ "‫קוביד‬ ‫ג‬ ‫ע‬ ‫עומס‬ ‫יותר‬ ‫צפוי‬ ‫לא‬ ‫הבריאותי‬ ‫והנזק‬ ‫הכרונית‬ ‫התופעה‬ ‫בעקבות‬ ‫הבריאות‬ ‫מערכת‬ ‫ל‬ ,‫הטווח‬ ‫ארוך‬ ‫יצ‬ ‫והמצב‬ ‫מאחר‬ ‫יצי‬ ‫המצב‬ ‫כיצד‬ ‫להסביר‬ ‫כדי‬ .‫יב‬ ‫עוד‬ ‫להלן‬ ‫ב‬ :‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫מדשבורד‬ ‫נתונים‬ ‫המ‬ ‫מספר‬ ‫אוש‬ :‫עכשיו‬ ‫עד‬ ‫קשה‬ ‫פזים‬ ‫חוזרת‬ ‫תחלואה‬ [ 4 :] ‫ריבוד‬ ‫שוב‬ ‫נבחן‬ ‫אם‬ ‫ש‬ ‫נראה‬ ,‫מאומתים‬ ‫של‬ ‫גיל‬ ‫לפי‬ ‫מרבית‬ ‫מסכנת‬ ‫המחלה‬ ‫בהן‬ ‫הסיכון‬ ‫בקבוצות‬ ‫הקורונה‬ ‫מאומתי‬ ‫הם‬ ,‫חיים‬ .‫מחוסנים‬ ‫ש‬ ‫בוודאי‬ ,‫כזה‬ ‫במצב‬ ‫אי‬ ‫ן‬ ‫ב‬ ‫צורך‬ ‫מצב‬ ‫חירום‬ ‫ד‬ ‫ותקנות‬ ‫רק‬ ‫ודיקטטוריות‬ ‫וניות‬ ‫ו‬ , ‫ב‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫כאלו‬ ‫ולא‬ ‫מחוסנים‬ ‫בין‬ ‫אפלייה‬ ‫גם‬ ‫המאפשרות‬ ,‫מחוסנים‬ ‫משאין‬ ‫אפידמיולוגית‬ ‫הצדקה‬ ‫דלהלן‬ ‫לראות‬ ‫שניתן‬ ‫כפי‬ .
 7. 7. 7 ‫לראות‬ ‫שניתן‬ ‫כמו‬ – ‫שאין‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫המוצגים‬ ‫המדדים‬ ‫מכל‬ ‫נכון‬ ‫ליו‬ ‫ם‬ 11.1.23 ‫שו‬ :‫חירום‬ ‫למצב‬ ‫עילה‬ ‫ם‬ ‫קשה‬ ‫במאושפזים‬ ‫חריג‬ ‫מצב‬ ‫אין‬ - ‫לא‬ ‫המצב‬ ‫שיא‬ ‫לתקופות‬ ‫דומה‬ . ‫אי‬ ‫חדשים‬ ‫במאומתים‬ ‫חריג‬ ‫מצב‬ ‫ן‬ , ‫נ‬ ‫הוא‬ ‫הפוך‬ ‫המצב‬ ‫מאוד‬ ‫טוב‬ - ‫נמוך‬ ‫ולא‬ ‫דומה‬ ‫לת‬ ‫ק‬ ‫ופות‬ ‫שיא‬ . ‫המ‬ ‫גם‬ ‫מאומתים‬ ‫ילדים‬ ‫של‬ ‫הנע‬ ‫מוצע‬ – ‫אף‬ ‫הוא‬ ‫נמוך‬ ‫ולא‬ ‫דומה‬ ‫לת‬ ‫ק‬ .‫קודמות‬ ‫ופות‬
 8. 8. 8 ‫לעניין‬ ‫הת‬ :‫בעולם‬ ‫פשטות‬ ‫בסין‬ ‫המצב‬ - ‫רלוו‬ ‫לא‬ ‫ל‬ ‫טי‬ ‫ח‬ ‫בישראל‬ ‫קיקה‬ ‫כ‬ ‫בישראל‬ ,‫הקטנה‬ 9 ‫כ‬ ,‫ובסין‬ ,‫תושבים‬ ‫ומשהו‬ ‫מיליון‬ - 1.4 ‫מיליא‬ ‫יחי‬ ,‫רד‬ !( ‫הקטן‬ ‫ההבדל‬ .) " : ‫כי‬ ‫התזכיר‬ ‫בטקסט‬ ‫נכתב‬ ‫עוד‬ .... ‫שנגרם‬ ‫ע‬ ‫"י‬ ‫ווריאנט‬ ‫שלא‬ ‫ידוע‬ ‫כבעל‬ ‫אלימות‬ ‫קלינית‬ ‫חריגה‬ " - ‫אז‬ .‫חריגה‬ ‫אלימות‬ ‫שום‬ ‫אין‬ , ‫כרגע‬ ,‫הסיני‬ ‫בוריאנט‬ ‫גם‬ ‫כלומר‬ ‫חירום‬ ‫תקנות‬ ‫מדוע‬ ?‫אחרת‬ ‫במדינה‬ ‫בנוסף‬ ‫מובא‬ ‫ת‬ " ‫כי‬ ‫טענה‬ ‫בטקסט‬ ‫האירופי‬ ‫האיחוד‬ ‫בשלב‬ ‫מגבלות‬ ‫מלהטיל‬ ‫נמנע‬ ‫זה‬ ‫בנימוק‬ ‫ש‬ ‫מדובר‬ ‫בווריאנטי‬ ‫ם‬ ‫בזן‬ ‫שמקורם‬ ‫האומיקרון‬ ‫גבוהים‬ ‫והחלמה‬ ‫התחסנות‬ ‫היקפי‬ ‫לצד‬ " – ‫האם‬ ‫לא‬ ‫האירופי‬ ‫האיחוד‬ ‫בוודאי‬ ?‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫רוצה‬ ‫ה‬ ‫האיחוד‬ ,‫שכן‬ .‫ריאלי‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ ‫ארופי‬ ‫טיעון‬ ‫עוד‬ ‫קלוקל‬ ‫יש‬ ‫מדוע‬ ‫על‬ ‫בתזכיר‬ ‫שהופיע‬ ‫ל‬ :‫החוק‬ ‫את‬ ‫חוקק‬ " ‫בעיקר‬ ‫לאור‬ ‫היתכנות‬ ‫ליצירת‬ ‫ווריאנטים‬ ‫השונים‬ ‫מהותית‬ ‫מתמונת‬ ‫מצב‬ ‫הווריאנטים‬ ‫העולמית‬ ‫אשר‬ ‫מתפתחת‬ ‫בקרב‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫מחוסנות‬ ‫ומחלימות‬ ‫שבשלב‬ ‫זה‬ ‫לא‬ ‫מראות‬ ‫הסתמנות‬ ‫קלינית‬ ‫חריגה‬ ‫במיוח‬ ‫ד‬ .." – ‫כלו‬ ‫הווריאנטי‬ ,‫מר‬ ,‫ומחלימות‬ ‫מחוסנות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫אצל‬ ‫מתפתחים‬ ‫ם‬ .‫חריגה‬ ‫קלינית‬ ‫הסתמנות‬ ‫אין‬ ‫אבל‬ ‫עילה‬ ‫שום‬ ‫אין‬ ,‫לפיכך‬ ‫לאישו‬ ‫אפידמיולוגית‬ ‫ר‬ ‫ה‬ .‫הסמכויות‬ ‫חוק‬ ‫ארכת‬ ‫עק‬ ‫מאוד‬ ‫עד‬ ‫הנמוך‬ ‫הנוכחי‬ ‫התחלואה‬ ‫מצב‬ ‫ב‬ , ‫א‬ ‫החוק‬ ‫להארכת‬ ‫העילות‬ ‫חת‬ – ‫מחשש‬ " ‫ל‬ ‫חריגים‬ ‫לעומסים‬ ‫צפי‬ ‫ה‬ ‫תופעת‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫בשל‬ ‫והן‬ ‫האקוטית‬ ‫התחלואה‬ ‫בשל‬ ‫הן‬ ‫הבריאות‬ ‫מערכת‬ ‫על‬ ‫במיוחד‬ - long COVID" – .‫כלל‬ ‫רלוונטית‬ ‫אינה‬ .‫כרגע‬ ‫מיוחדת‬ ‫תחיקתית‬ ‫התיחסות‬ ‫מצריך‬ ‫אינו‬ ‫התחלואה‬ ‫מצב‬ ‫נ‬ ‫להלן‬ :‫נלין‬ ‫ולנטינה‬ ‫עו"ד‬ ‫של‬ ‫התנגדותה‬ ‫מתוך‬ ,‫להתנגדות‬ ‫נוספים‬ ‫ימוקים‬ " ‫תש"ף‬ ,)‫שעה‬ ‫(הוראת‬ ‫החדש‬ ‫הקורונה‬ ‫נגיף‬ ‫עם‬ ‫להתמודדות‬ ‫מיוחדות‬ ‫סמכויות‬ ‫חוק‬ - 2020 ‫"חוק‬ :‫(להלן‬ ‫בישראל‬ ‫יסוד‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫בשורה‬ ‫שפוגעים‬ ‫הסדרים‬ ‫קובע‬ )‫העניין‬ ‫לפי‬ "‫"החוק‬ ‫או‬ "‫הסמכויות‬ : ‫הכנסת‬ :‫יסוד‬ ‫חוק‬ , ‫הממשלה‬ :‫יסוד‬ ‫חוק‬ , ‫העיסוק‬ ‫חופש‬ :‫יסוד‬ ‫חוק‬ , ‫וחירותו‬ ‫האדם‬ ‫כבוד‬ :‫יסוד‬ ‫חוק‬ ‫ה‬ ‫סמכויות‬ ‫העברת‬ ‫וקובע‬ )‫(הכנסת‬ ‫הנבחר‬ ‫המחוקק‬ ‫של‬ ‫החקיקה‬ ‫סמכויות‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫בצורה‬ ‫מגביל‬ ‫חוק‬ ‫הכולל‬ ,‫הצר‬ ‫קורונה‬ ‫קבינט‬ ‫אל‬ ‫החקיקה‬ 5 ‫או‬ 7 ‫הממשל‬ ‫ושיטת‬ ‫הדמוקרטיה‬ ‫ביסודות‬ ‫הוא‬ ‫פוגע‬ ‫בכך‬ .‫בלבד‬ ‫שרים‬ ‫בישראל‬ . ‫החוק‬ ‫כגון‬ ,‫הבסיסיות‬ ‫היסוד‬ ‫בזכויות‬ ‫שפוגעות‬ ‫הוראות‬ ‫של‬ ‫שורה‬ ‫כולל‬ ,‫העיסוק‬ ‫חופש‬ ,‫אישית‬ ‫חירות‬ ‫לארץ‬ ‫להיכנס‬ ‫ישראל‬ ‫אזרח‬ ‫של‬ ‫הזכות‬ ‫ואפילו‬ ‫הגוף‬ ‫על‬ ‫האוטונומיה‬ . ‫נוכח‬ ,‫זאת‬ ‫בשנת‬ ‫הסמכויות‬ ‫חוק‬ ‫חקיקת‬ ‫בעת‬ ‫עוד‬ ,‫עוררה‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ 2020 .‫האזרחים‬ ‫מצד‬ ‫המונית‬ ‫התנגדות‬ , ‫כ‬ ‫הוגשו‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫נגד‬ - 23 ‫התנגדויות‬ ‫אלף‬ . ‫ש‬ ‫מוגבלת‬ ‫לתקופה‬ ,‫שעה‬ ‫כהוראת‬ ‫מלכתחילה‬ ‫נתקבל‬ ‫החוק‬ ‫ל‬ 7 ‫(מ‬ ‫ושבוע‬ ‫חודשים‬ - 23.7.2020 ‫עד‬ 31.3.2021 .) ‫זאת‬ ‫זמניות‬ – ‫(בג"ץ‬ "‫החוק‬ ‫חוקתיות‬ ‫בבחינת‬ '‫'זמני‬ ‫חוק‬ ‫כהרי‬ '‫'קבוע‬ ‫חוק‬ ‫הרי‬ ‫"לא‬ .‫משמעות‬ ‫לה‬ ‫יש‬ 1661/05 ( ‫נט‬ ‫פ"ד‬ ,‫הכנסת‬ '‫נ‬ ‫עזה‬ ‫חוף‬ ‫האזורית‬ ‫המועצה‬ 2 ) 481 , 553 ‫לשקול‬ ‫הכנסת‬ ‫ואת‬ ‫הממשלה‬ ‫את‬ ‫תחייב‬ ‫זו‬ ‫"זמניות‬ .) ‫את‬ ‫גבוהה‬ ‫בתדירות‬ ‫(בג"ץ‬ "‫החוק‬ ‫הוראות‬ 7052/03 ‫עדאלה‬ - '‫נ‬ ‫בישראל‬ ‫הערבי‬ ‫המיעוט‬ ‫לזכויות‬ ‫המשפטי‬ ‫המרכז‬ )'‫ואח‬ ‫הפנים‬ ‫שר‬ . ‫פג‬ ‫תוקפו‬ ‫החוק‬ ‫של‬ ‫לשונו‬ ‫לפי‬ ‫כי‬ ‫יצוין‬ ‫זמנית‬ ‫חקיקה‬ ‫בעניין‬ ‫הפסוקה‬ ‫וההלכה‬ ‫שעה‬ ‫הוראת‬ ‫החוק‬ ‫היותו‬ ‫נוכח‬ ‫ביום‬ 31.12.2022 ‫סעיף‬ ‫הוראת‬ ‫עליו‬ ‫לחול‬ ‫אמורה‬ ‫לכאורה‬ . 38 ‫יסוד‬ ‫לחוק‬ ‫"כל‬ ‫של‬ ‫תוקפו‬ ‫המאריכה‬ ,‫הכנסת‬ : ‫ארבעה‬ ‫תוך‬ ‫או‬ ,‫היוצאת‬ ‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫כהונתה‬ ‫לתקופת‬ ‫האחרונים‬ ‫החדשים‬ ‫שני‬ ‫תוך‬ ‫פוקע‬ ‫היה‬ ‫שתקפו‬ ‫חיקוק‬ ‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫כהונתה‬ ‫לתקופת‬ ‫הראשונים‬ ‫החדשים‬ ‫שלושת‬ ‫תוך‬ ‫או‬ ,‫להתפזר‬ ‫החליטה‬ ‫שהכנסת‬ ‫לאחר‬ ‫חדשים‬ ‫פ‬ ,‫שעה‬ ‫הוראת‬ ‫שהינו‬ ,‫החוק‬ ‫כי‬ ‫יוצא‬ ‫שאז‬ ‫עקא‬ ‫דא‬ ."‫הנכנסת‬ ‫ונתקבל‬ ‫יסוד‬ ‫וזכויות‬ ‫יסוד‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫בשורה‬ ‫וגע‬ ‫ל‬ ‫מלכתחילה‬ - 7 ‫תוקפו‬ ‫תקופת‬ ‫מאשר‬ ‫ארוכה‬ ‫יותר‬ ‫שהיא‬ ‫תקופה‬ ‫במשך‬ ‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫לחול‬ ‫ימשיך‬ ,‫חודשים‬ ‫ה‬ ‫הכנסת‬ ‫פיזור‬ ‫(מיום‬ ‫המקורית‬ - 24 ‫ב‬ - 30.6.2022 ‫עד‬ 15.2.2023 ) – ‫בעליל‬ ‫סבירה‬ ‫בלתי‬ ‫תוצאה‬ . ‫הסמכויות‬ ‫חוק‬ ‫של‬ ‫הלגיטימיות‬ ‫בעיית‬ ‫נוכח‬ ‫מה‬ ‫לבדוק‬ ‫גם‬ ‫חשוב‬ ‫היסוד‬ ‫וזכויות‬ ‫בחוקי‬ ‫הפגיעה‬ ‫ורמת‬ ‫מלכתחילה‬ ‫נתגלו‬ ‫הקורונה‬ ‫מתחילת‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫הרשמיים‬ ‫הנתונים‬ ‫לפי‬ ?‫זאת‬ ‫חקיקה‬ ‫ביצוע‬ ‫של‬ ‫התוצאות‬ ‫היו‬ ‫בישראל‬ 4,772,755 .‫התחלואה‬ ‫של‬ ‫מאומתים‬ ‫מקרים‬ ‫נ‬ ‫חד‬ ‫באופן‬ ‫מראים‬ ‫אלה‬ ‫תונים‬ - ‫האמצעים‬ ‫כי‬ ‫משמעי‬ ‫התחלואה‬ ‫למניעת‬ ‫יעילים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫פשוט‬ ‫הסמכויות‬ ‫בחוק‬ ‫שנקבעו‬ !
 9. 9. 9 ‫בדיקה‬ ‫נעשתה‬ ‫לא‬ ...‫התרבות‬ ,‫החינוך‬ ,‫הכלכלה‬ ‫על‬ ‫השפיעו‬ ‫החוק‬ ‫לפי‬ ‫שונות‬ ‫הגבלות‬ ‫כי‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫אזרחים‬ ‫ביוזמת‬ ,‫אזרחית‬ ‫חקירה‬ ‫ועדת‬ ‫הוקמה‬ ‫כן‬ .‫ממלכתית‬ ‫חקירה‬ ‫ועדת‬ ‫הוקמה‬ ‫ולא‬ ‫אלה‬ ‫השפעות‬ ‫של‬ ‫יסודית‬ ‫דוחות‬ ‫לפי‬ .‫פייזר‬ ‫חברת‬ ‫תוצרת‬ ‫התכשיר‬ ‫של‬ ‫הלוואי‬ ‫תופעות‬ ‫לבדיקת‬ ,‫עצמם‬ ‫סבלו‬ ‫רבים‬ ‫אנשים‬ ,‫זאת‬ ‫ועדה‬ ‫של‬ ‫חוק‬ ‫חידוש‬ ‫עכשיו‬ ‫לאשר‬ ‫המחוקק‬ ‫מצד‬ ‫אחראי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫יהיה‬ ‫אלה‬ ‫נתונים‬ ‫נוכח‬ .‫ביותר‬ ‫קשות‬ ‫לוואי‬ ‫מתופעות‬ ‫היבטיו‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫הסמכויות‬ ‫חוק‬ ‫השפעות‬ ‫של‬ ‫יסודית‬ ‫בדיקה‬ ‫השלמת‬ ‫טרם‬ ‫הסמכויות‬ . ‫א‬ ...... .‫הרלוונטית‬ ‫הוועדה‬ ‫בדיוני‬ ‫ולהשתתף‬ ‫נוכחת‬ ‫להיות‬ ‫אבקש‬ ‫החקיקה‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫זאת‬ ‫בכל‬ ‫תחליט‬ ‫הכנסת‬ ‫ם‬ ‫הוועדה‬ ‫בפני‬ ‫נוספים‬ ‫נימוקים‬ ‫להביא‬ ‫זכות‬ ‫לעצמי‬ ‫שומרת‬ ‫הריני‬ . ‫נלין‬ ‫ולנטינה‬ ‫עו"ד‬ " ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫יש‬ ,‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫לאור‬ ‫החקיק‬ ‫המו‬ ‫ה‬ ‫הסמכ‬ ‫חוק‬ ‫להארכת‬ ‫צעת‬ ‫ויות‬ .‫לאשרו‬ ‫ואין‬ ‫נווה‬ ‫אלה‬ MPH ‫אפידמ‬ ‫ב‬ ,‫יולוגית‬ ‫יולוגית‬ ‫רות‬ 32/3 ‫חיפה‬ 052-8484770 ‫וב‬ ‫בשם‬ ‫שם‬ "‫והקריות‬ ‫חיפה‬ ‫את‬ ‫מצילים‬ ‫ואבות‬ ‫"אמהות‬ ‫ארגון‬
 10. 10. 10 :‫נספחים‬ ‫הדשב‬ ‫מתוך‬ :‫ורד‬ [ 1 ] ‫ול‬ ,‫אבסולוטי‬ ‫נתון‬ ‫בחרתי‬ ‫ל‬ ‫אבל‬ ,‫שיעור‬ ‫א‬ ‫שי‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫ו‬ ‫ההסבר‬ ‫זה‬ ,‫עור‬ : ‫נגיף‬ ‫במחלת‬ ‫קשה‬ ‫וחולים‬ ‫הפעילים‬ ‫החולים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫פילוח‬ 19, - COVID ‫קבוצת‬ ‫בכל‬ ‫התחסנות‬ ‫מצבי‬ ‫ולפי‬ ‫באוכלוסייה‬ ‫גיל‬ ‫קבוצות‬ ‫לפי‬ ‫גיל‬ . ‫ל‬ - 100 K ‫תושבים‬ - ‫לכל‬ ‫החולים‬ ‫שכיחות‬ 100,000 ‫התחסנות‬ ‫מצב‬ ‫קבוצת‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ,‫תושבים‬ . ‫פעי‬ ‫חולים‬ ‫לים‬ - ‫ונמצאו‬ ‫שנבדקו‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫הם‬ ‫לנגיף‬ ‫חיוביים‬ 19, - COVID ‫נפטרו‬ ‫ושלא‬ ‫נוספות‬ ‫בבדיקות‬ ‫לנגיף‬ ‫שלילית‬ ‫תוצאה‬ ‫עדיין‬ ‫קיבלו‬ ‫שלא‬ ,‫תסמינים‬ ‫להופעת‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬ . ‫מחוסנים‬ : - ‫שקיבלו‬ ‫מי‬ 2 ‫מאז‬ ‫עבר‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫אך‬ )‫מודרנה‬ ‫בחיסוני‬ ‫(שבועיים‬ ‫האחרונה‬ ‫המנה‬ ‫קבלת‬ ‫מאז‬ ‫שבוע‬ ‫ועבר‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫חיסון‬ ‫מנות‬ ‫הזמן‬ ‫תוקף‬ ‫למנה‬ ‫שנקבע‬ - ‫ההחלמה‬ ‫או‬ ‫החיסון‬ ‫מאז‬ ‫למנה‬ ‫שנקבע‬ ‫הזמן‬ ‫תוקף‬ ‫עבר‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫אך‬ ‫אחת‬ ‫חיסון‬ ‫מנת‬ ‫לפחות‬ ‫וקיבלו‬ ‫שהחלימו‬ ‫מי‬ - ‫האחרון‬ ‫שביניהם‬ ‫תוקף‬ ‫ללא‬ ‫מחוסנים‬ - ‫שקיבלו‬ ‫מי‬ 2 ‫נוספת‬ ‫מנה‬ ‫קיבלו‬ ‫ולא‬ ‫החיסון‬ ‫מאז‬ ‫למנה‬ ‫שנקבע‬ ‫הזמן‬ ‫תוקף‬ ‫ועבר‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫חיסון‬ ‫מנות‬ - . ‫מי‬ ‫וק‬ ‫שהחלימו‬ ‫ההחלמה‬ ‫או‬ ‫החיסון‬ ‫מאז‬ ‫למנה‬ ‫שנקבע‬ ‫הזמן‬ ‫תוקף‬ ‫ועבר‬ ‫אחת‬ ‫חיסון‬ ‫מנת‬ ‫לפחות‬ ‫יבלו‬ - ‫נוספת‬ ‫מנה‬ ‫קיבלו‬ ‫ולא‬ ,‫שביניהם‬ ‫האחרון‬ . ‫מחוסנים‬ ‫לא‬ - ‫ראשונה‬ ‫חיסון‬ ‫מנת‬ ‫קיבלו‬ ‫שלא‬ ‫מי‬ . [ 2 :‫קשים‬ ‫חולים‬ ]
 11. 11. 11 ‫חוזרת‬ ‫תחלואה‬ [ 4 ]
 12. 12. 12

×