SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 34
Downloaden Sie, um offline zu lesen
HUBUNGAN
                  ETNIK

MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM     emkay@salam.uitm.edu.my
PENGENALAN
    NILAI
        8.1           Hasil Pembelajaran
KEMANUSIAAN
                    • Mengenalpasti perspektif
    ASAS               Islam tentang hubungan
  HUB ETNIK  8.2            etnik
                    • Mengaitkan asas-asas dan
  APLIKASI               prinsip-prinsip hubungan
        8.3  KANDUNGAN BAB 8
   SOSIAL               etnik dari perspektif Islam
                     dalam proses perpaduan
  MAQASID                di Malaysia
  SYARIAH  8.4
                    • Mengetahui dan
                     mengaplikasi nilai-nilai
 TOLERANSI               kemanusiaan dalam
        8.5
  HUB ETNIK               merapatkan hubungan
                     antara kaum
                 2
ISLAM DAN KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK
          Islam menekankan keamanan untuk diri sendiri mahupun
    NILAI    sesama umat Islam. Ini bersandarkan kepada firman Allah
KEMANUSIAAN
          SWT:
    ASAS
  HUB ETNIK

  APLIKASI
   SOSIAL

  MAQASID     Islam menerima kepelbagaian bangsa dan pluralisme
  SYARIAH    masyarakat bersandarkan firman Allah SWT:

 TOLERANSI
  HUB ETNIK
                     3
ISLAM DAN KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK
        Dalam Islam, soal perbezaan bukan menjadi halangan untuk
    NILAI  manusia berbaik-baik, bekerjasama dan saling membantu
KEMANUSIAAN  antara satu dengan yang lain.

    ASAS
  HUB ETNIK  Penghormatan kepada penganut agama lain telah
        ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hayat
  APLIKASI  baginda dan pendekatan tersebut merupakan ajaran
   SOSIAL  penting dalam agama Islam.

  MAQASID   Islam melihat kepelbagaian etnik dengan pandangan yang
  SYARIAH  positif untuk berkenal-kenalan dan bantu-membantu dalam
        perkara kebaikan.
 TOLERANSI
  HUB ETNIK
        Ini bersandarkan perisitiwa bila Nabi Muhammad SAW
        menegur Abu Zarr yang menggelar Bilal dengan menjelaskan
        tiada keistimewaan seseorang yang berkulit putih dengan
        seorang yang berkulit hitam kecuali ketakwaannya.

                    4
PRINSIP ISLAM BERKAITAN DENGAN NILAI KEMANUSIAAN

    NILAI                  Al-’Ilm
KEMANUSIAAN

    ASAS                  Al-Syura
  HUB ETNIK

  APLIKASI
                       Al-’Adalah
   SOSIAL
          Nilai Kemanusiaan Islam
  MAQASID
  SYARIAH                 Al-Hurriyyah

 TOLERANSI
  HUB ETNIK                 Al-Musawah


                         Al-
                       Mas’uliyyah

                 5
BERILMU / AL-’ILM
    NILAI
KEMANUSIAAN

    ASAS
  HUB ETNIK                    Dengan
                        adanya ilmu
  APLIKASI         Sesungguhnya    sesebuah
        Mencari ilmu
   SOSIAL          Islam adalah  masyarakat itu
        itu adalah
                Ilmu, dan Al-   tegak, dan
  MAQASID   wajib setiap
               Quran adalah   bersatupadu
  SYARIAH  orang Islam.
                 kitab Ilmu.   antara ilmu
 TOLERANSI
                        pengetahuan
  HUB ETNIK                  dan keimanan.
                 6
PERMESYUARATAN/ AL-SYURA
    NILAI
KEMANUSIAAN    Syura membawa
         maksud bahawa      Musyawarah dapat
         sesorang itu tidak   membuka segala pintu
    ASAS     menyendiri     kesulitan dan memberi
  HUB ETNIK  pendapatnya dalam     kesempatan untuk
          persoalan yang     melihat penyelesaian
  APLIKASI  memerlukan pendapat    dalam pelbagai sudut.
   SOSIAL     orang lain.

  MAQASID
  SYARIAH      Kebaikan
        bermusyawarah adalah    Islam mengalakkan
 TOLERANSI     manusia akan     aktiviti bermusyawarah
  HUB ETNIK   mendapat lebih ilmu    dalam kehidupan
         pengetahuan dari    indidividu, bekeluarga
        pebincangan selain idea    dan bernegara.
            sendiri.                  7
PERMESYUARATAN/ AL-SYURA
                SYURA DALAM KEHIDUPAN INDIVIDU
    NILAI
                • Istikharah kepada Allah
KEMANUSIAAN
                • Musyawarah dengan orang yang
                 dapat dipercayai pendapatnya,
    ASAS           pengalaman, nasihat dan
  HUB ETNIK           keikhlasannya


  APLIKASI
   SOSIAL

  MAQASID                      SYURA DALAM KEHIDUPAN
  SYARIAH  SYURA DALAM KEHIDUPAN         BERKELUARGA
        BERMASYARAKAT DAN
        BERNEGARA               • Wajib bagi suami isteri untuk
 TOLERANSI                      saling memahami dan saling
        • Al Qur'an dijadikan asas       bermusyawarah dalam hal
  HUB ETNIK   sebagai penyelesaian dan       yang membawa
         musyawarah.              kepentingan bersama
                           • Saling meredhai                      8
KEADILAN/ AL-ADALAH
    NILAI
KEMANUSIAAN                 SOSIAL
                     1. Semua etnik
                     bebas menganut
    ASAS                agama dan
  HUB ETNIK     Al-Adalah
                     kepercayaan
         bermaksud: keadilan
                     masing-masing
                     2. Bebas untuk
  APLIKASI              melakukan kegiatan
   SOSIAL                  ekonomi


  MAQASID     PEMERINTAHAN
  SYARIAH   1. Orang bukan Islam
         yang bermastautin di  UNDANG-UNDANG
         Negara Islam wajib
          dipelihara darah   Membela nasib
 TOLERANSI               semua lapisan
           dan hartanya
  HUB ETNIK   2. Harta kekayaan
                    masyarakat dalam
                      negara
         Negara juga wajib
         dibahagikan kepada
           semua rakyat
                 9
KEBEBASAN/ AL-HURRIYYAH
        Kebebasan secara amnya menekankan kebolehan
    NILAI  seseorang individu untuk bertindak mengikut
KEMANUSIAAN
        kehendaknya sendiri.
    ASAS
  HUB ETNIK  Kebebasan adalah nilai kemanusiaan yang diberi
        perhatian dalam Islam.
  APLIKASI
   SOSIAL

  MAQASID   Ia merangkumi kebebasan beragama, kebebasan
  SYARIAH  berfikir, kebebasan politik, kebebasan sivil dan semua
        kebebasan hakiki.
 TOLERANSI
  HUB ETNIK
        Kebebasan beragama bermaksud kebebasan beriktikad
        dan kebebasan melakukan ibadat. Islam tidak menerima
        tindakan memaksa seseorang menganut agama tanpa
        kerelean individu tersebut.

                    10
KESAMARATAAN/ AL-MUSAWAH
    NILAI
KEMANUSIAAN

    ASAS
  HUB ETNIK
                   Islam mengajar
                   semua manusia
  APLIKASI                         Kepelbagaian
                  adalah sama dan
         Kesamarataan               bangsa, bahasa
   SOSIAL   manusia adalah
                  setaraf dari sudut
                              dan warna kulit
                  pandangan Allah
         berlandaskan              tidak menjejaskan
                   dan faktor yang
  MAQASID   konsep kesejagatan            taraf kemanusiaan
                   membezakan
  SYARIAH      Islam.                seseorang dari
                   mereka adalah
                              perspektif Islam
                  ketakwaan di sisi
                     Allah
 TOLERANSI
  HUB ETNIK
                    11
BERTANGGUNGJAWAB/ AL-MAS’ULIYYAH
    NILAI           Allah s.w.t. menganugerahkan
KEMANUSIAAN           kepada manusia dengan akal
                 dan ilmu yang membolehkan
                 mereka melaksanakan tugas
    ASAS              dan tanggungjawab
  HUB ETNIK             pengimarahan bumi.

  APLIKASI
   SOSIAL

  MAQASID
  SYARIAH

 TOLERANSI                    Rasulullah s.a.w. menjelaskan
  HUB ETNIK                     kepada kita di dalam
         Tanggung jawab itu akan
                         hadisnya unsur-unsur penting
        dipersoalkan di hadapan Allah
                         bagi tanggung jawab manusia
        s.w.t. pada hari kiamat kelak.
                          di dunia, iaitu: Masa, kerja,
                             harta dan ilmu.

                      12
ASAS-ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM ISLAM
                      Berkenal-
    NILAI                kenalan
KEMANUSIAAN

    ASAS                Faham-
  HUB ETNIK               memahami


  APLIKASI
                     Bekerjasama
   SOSIAL
          Asas Hubungan Etnik
  MAQASID
  SYARIAH               Persaudaraan


 TOLERANSI
                      Berkasih
  HUB ETNIK
                      sayang


                      Jamin
                     menjamin

                 13
BERKENAL-KENALAN/ AL-TA’ARUF
                        Manusia dijadikan paras rupa
    NILAI                   dan yang berlainan supaya
KEMANUSIAAN       Maksud:
                         mereka berbaik antara satu
        Berkenalan secara mendalam   dengan lain agar mereka dapat
    ASAS  yang boleh menimbulkan kasih  hidup bersama dalam keadaan
  HUB ETNIK       sayang.        aman dan sejahtera, bukan
                         untuk bermusuh-musuhan.
  APLIKASI
   SOSIAL
                    Al-Ta’aruf
  MAQASID
  SYARIAH

 TOLERANSI
  HUB ETNIK  Bermusuhan antara satu dengan    Ta’aruf merealisasikan
        lain tidak akan mendatangkan   pengabdian kepada Allah
         keuntungan kepada mana-    supaya mengenali keturunan
             mana pihak.         masing-masing.


                    14
FAHAM MEMAHAMI/ AL-TAFAHUM
    NILAI
KEMANUSIAAN
                        Tindakan hasil daripada
                        sama-sama faham dan
    ASAS                  beramal iaitu sama-sama
  HUB ETNIK   Al-Tafahum : Faham dan
                       menjalankan perintah Allah,
           saling memahami
                       tunduk kepada kebenaran,
                       muhasabah diri, dan disusuli
  APLIKASI                 dengan nasihat menasihati.
   SOSIAL

  MAQASID
  SYARIAH                 Masyarakat pelbagai etnik saling
                       perlu memahami supaya tidak
        Memahami dan menghormati    wujud prasangka perkauman
 TOLERANSI  konsep agama masing-masing.  yang boleh membawa kepada
  HUB ETNIK                 perasaan tidak puas hati dan
                           permusuhan.
                   15
SALING BEKERJASAMA/ AL-TA’AWUN
    NILAI   Al-Ta’awun ertinya ialah
KEMANUSIAAN  tolong-menolong atau saling
    ASAS       membantu.
  HUB ETNIK

  APLIKASI
   SOSIAL   Bekerjasama bukan hanya di kalangan sesama
         agama tetapi melampau batas sempadan
        agama dalam bentuk sumbangan tenaga, harta
  MAQASID
                dan masa.
  SYARIAH

 TOLERANSI
  HUB ETNIK    Perkongsian ilmu dan kerjasama dalam
        penukaran segala bidang ilmu pengetahuan
        antara manusia yang berbeza keturunan dan
          bangsa dapat mewujudkan kemajuan
              masyarakat sejagat
                16
PERSAUDARAAN/ UKHUWAH
        Menurut Kamus Dewan, persaudaraan bermaksud perhubungan seperti
    NILAI  bersaudara atau pertalian yang rapat.
KEMANUSIAAN

    ASAS  Pendekatan Islam menganjurkan persaudaraan atas dasar beriman dan
  HUB ETNIK  bertaqwa. Ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam meliputi seluruh
        golongan masyarakat.
  APLIKASI
   SOSIAL  Manusia seharusnya hidup dalam masyarakat yang saling mencaintai
        dan saling menolong, sehingga timbulnya kekuatan persaudaraan.
  MAQASID   Antara mereka saling memperkuat, sehingga benar-benar terasa
  SYARIAH  bahawa kekuatan saudaranya adalah kekuatan nya dan kelemahan
        saudaranya adalah kelemahannya.
 TOLERANSI
  HUB ETNIK  Harta, kedudukan, nasab atau status sosial atau apa pun tidak boleh
        dijadikan sebagai satu kayu ukur sombongnya manusia atas sebahagian
        yang lain. Ini disebabkan hubungan berasaskan unsur-unsur tersebut
        lebih bernilai daripada hubungan yang berdasarkan kebendaan,
        pertalian darah, kesukuan atau yang lebih bersifat keduniaan.


                      17
BERKASIH SAYANG/ AL-MAHABBAH
        Berkasih sayang merupakan salah satu
    NILAI
KEMANUSIAAN   sifat kemanusiaan yang sewajarnya
        disemai dan dipupuk dalam sanubari
    ASAS      setiap anggota masyarakat.
  HUB ETNIK

  APLIKASI  Sifat kasih sayang mampu mengikat hubungan
   SOSIAL    kemesraan di kalangan masyarakat pelbagai
         etnik. Apabila hati dengan hati bertaut erat,
  MAQASID   hilanglah sifat bermusuhan, benci membenci dan
  SYARIAH     dengki mendengki antara satu sama lain.

 TOLERANSI
  HUB ETNIK  Tahap mahabbah yang paling rendah adalah
        bersihnya hati dari perasaan yang negatif seperti
        perasaan hasad, membenci, dengki, dan apa-
         apa yang menyebabkan permusuhan dan
                pertengkaran.
                 18
JAMIN MENJAMIN/ AL-TADHAMUN
                     Al-Tadhamun
    NILAI
        Saling jamin menjamin sesama Islam dari segi akhlak dan akidah iaitu
KEMANUSIAAN
        maruah sesama agama Islam bagi mewujudkan tamadun yang kuat
               untuk menjadi contoh kepada agama lain
    ASAS
  HUB ETNIK

  APLIKASI
   SOSIAL          Jamin-menjamin melalui 3 peringkat

  MAQASID                           Masyarakat: Menjaga
                     Keluarga: Menjaga
         Individu: Menjadi               hubungan yang baik
  SYARIAH              hubungan baik dengan
        warganegara yang baik              dengan masyarakat
                    ibu, bapa dan keluarga
                                  pelbagai etnik

 TOLERANSI
  HUB ETNIK


        Dilaksanakan melalui pemberian nafkah keluarga, zakat, sedekah,
            wakaf dan kerjasama yang erat dalam mayarakat


                      19
APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MALAYSIA

    NILAI            Kemesraan Komunikasi
KEMANUSIAAN
          Penggunaan bahasa yang baik dan bersopan santun menjadi asas dalam
        menghasilkan komunikasi yang baik dan berkesan serta mengelakkan sikap sombong
    ASAS                dan memandang rendah
  HUB ETNIK

  APLIKASI
   SOSIAL           Budaya Ziarah Menziarah
          Amalan ziarah-menziarahi memberi banyak kebaikan terutamanya dalam
  MAQASID   menghubungkan dan merapatkan hubungan silaturrahim sesama mereka.Islam sangat
  SYARIAH  menggalakkan umatnya untuk memperbaiki hubungan silaturrahim dan persaudaraan.


 TOLERANSI
  HUB ETNIK
                    Mengambil berat
        Bersifat prihatin dan mengambil berat terhadap keadaan yang berlaku di sekeliling
        hidup kita. Setiap etnik yang bersikap mengambil berat boleh menangani masalah
                        jenayah yang berlaku

                         20
APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MALAYSIA

    NILAI         Hormat- menghormati
KEMANUSIAAN
         Hormat menghormati antara satu sama lain walaupun berlainan
             pegangan agama, budaya dan pandangan
    ASAS
  HUB ETNIK

  APLIKASI
   SOSIAL           Menghormati jiran
  MAQASID   Menghormati serta berinteraksi dengan baik kepada jiran tetangga
  SYARIAH           serta masyarakat di sekeliling

 TOLERANSI
  HUB ETNIK
          Bersama dalam membuat keputusan
        Bermesyuarat dan mengambil kira pandangan semua pihak sebelum
         membuat sesuatu keputusan berkaitan kehidupan masyarakat

                     21
KEJIRANAN DAN HUBUNGAN ETNIK

        KONSEP JIRAN :
    NILAI
KEMANUSIAAN

    ASAS
  HUB ETNIK

  APLIKASI        Mengikut Kamus Dewan:
   SOSIAL   Orang yang tinggal berhampiran dengan rumah
        sendiri yang dikenali sebagai “orang sebelah” atau
  MAQASID              tetangga.
  SYARIAH

 TOLERANSI           Menurut Islam:
  HUB ETNIK   Orang yang ada hubungan dengan anda dalam
        sesuatu kawasan, tinggal berdekatan, iaitu bilangan
        rumah sebanyak 40 rumah dari penjuru timur, barat,
          utara dan selatan di sekeliling rumah anda”.


                  22
PEMANGKIN SEMANGAT KEJIRANAN
    NILAI  Mengikut Jabatan Perpaduan Negara dan
KEMANUSIAAN
        Integrasi Nasional, semangat kejiranan boleh
    ASAS  dipupuk disebabkan unsur-unsur seperti berikut:
  HUB ETNIK
        • Seseorang itu berasa megah dan sayang kepada
         kawasan atau tempat tinggal.
  APLIKASI
   SOSIAL  • Kenal-mengenal, kerap bertemu dan saling tolong-
         menolong antara jiran tetangga.
  MAQASID   • Penduduk menganggap mereka sebagai satu
  SYARIAH   masyarakat.
        • Penduduk bertanggungjawab terhadap keharmonian
 TOLERANSI   dan keamanan dalam kawasan sejiran mereka.
  HUB ETNIK  • Penduduk bermuafakat untuk menjalankan satu-satu
         tindakan bagi faedah bersama.
                   23
HUBUNGAN SOSIAL
    NILAI
KEMANUSIAAN  Hubungan sosial dalam kehidupan
    ASAS
        kini banyak terjalin melalui berikut:
  HUB ETNIK
           Hubungan menerusi tempat kerja
  APLIKASI
   SOSIAL       Hubungan menerusi institusi

  MAQASID      Hubungan menerusi adat istiadat
  SYARIAH
           Hubungan menerusi aktiviti politik
 TOLERANSI     Hubungan menerusi aktiviti kebajikan
  HUB ETNIK
           Hubungan menerusi aktiviti sosial
           Hubungan menerusi aktiviti rekreasi

                 24
MAQASID SYARIAH
    NILAI          MEMELIHARA
KEMANUSIAAN           AGAMA

    ASAS
  HUB ETNIK          MEMELIHARA
                  AKAL
  APLIKASI
   SOSIAL
         MAQASID    MEMELIHARA
  MAQASID    SYARIAH     NYAWA
  SYARIAH

 TOLERANSI
                MEMELIHARA
  HUB ETNIK
                 HARTA


                MEMELIHARA
                KETURUNAN

              25
MAQASID SYARIAH
        Syariah Islam didatangkan oleh Allah s.w.t. untuk menjamin
    NILAI  kebaikan serta menghindarkan kemudharatan kepada
KEMANUSIAAN  semua manusia tanpa mengira etnik.
    ASAS
  HUB ETNIK  Iaitu matlamat pensyariatan hukum yang merangkumi semua
        bidang kehidupan manusia yang melibatkan hubungannya
  APLIKASI  dengan Allah, hubungannya sesama manusia dan
   SOSIAL  hubungannya dengan alam semesta.

  MAQASID
        Syariat Islam ditegakkan atas dasar kemaslahatan dan
  SYARIAH
        menolak kemudaratan.
 TOLERANSI
  HUB ETNIK  Kepentingan maslahah manusia berkait dengan:
        perkara asasi (dharuriyyat)
        perkara keperluan (hajiyyat)
        perkara kesempurnaan (tahsiniyyat/kamaliyat)

                     26
MAQASID SYARIAH
                     Memelihara Agama
    NILAI               •Islam membimbing manusia memilih agama yang benar
KEMANUSIAAN                •Tuntutan umat Islam memelihara aqidah Islam dan tidak
                      mensyirikkan Allah SWT dengan sesuatu atau murtad.
                     •Untuk menjaga agama – Pengamalan dan pelaksanaan
    ASAS                ajaran agama dalam seluruh dimensi kehidupan
  HUB ETNIK                manusia mesti berdasarkan syariat Allah SWT.
                     •Islam memberikan hak kepada non Muslim untuk
                      menganut agama pilihannya dan mengamalkan ajaran
  APLIKASI                mereka tanpa paksaan.
   SOSIAL

  MAQASID
        Menjamin Keselamatan Nyawa
  SYARIAH
        •Syariah Islam juga datang untuk menjamin keselamatan
        nyawa dan anggota tubuh badan manusia.
 TOLERANSI  •Dalam konteks hubungan etnik, Islam mewajibkan
  HUB ETNIK  individu menjaga keselamatan diri dan pada masa yang
        sama melarang keras perbuatan yang boleh
        mengancam keselamatan nyawa diri sendiri atau orang
        lain
                         27
MAQASID SYARIAH
        Memelihara Kemurnian Fikiran
    NILAI  •Akal adalah nikmat anugerah Allah yang membezakan
KEMANUSIAAN   manusia dengan makhluk lain.
        •Dari segi perundangan, akal merupqkan syarat bagi
        menentukan seseorang itu “mukallaf” atau mempunyai
    ASAS   tanggungjawab dalam tindakan dan amalan
  HUB ETNIK  •Islam MENGHARAMKAN perkara-perkara yang boleh
        merosakkan akal seperti arak dan dadah dan perkara-
        perkara yang boleh mendatangkan kerosakan dan
  APLIKASI  kebinasaan.
   SOSIAL

  MAQASID                Menjamin Kehormatan Dan Maruah Diri
  SYARIAH
                     •Islam melindungi kehormatan atau maruah diri individu.
                     •Islam tidak membenarkan terjerumus dalam perbuatan
 TOLERANSI                keji seperti zina.
  HUB ETNIK               •Islam juga menjaga keturunan dan nasab seseorang
                     kerana memberi kesan kepada hak
                     perwalian,perwarisan, nafkah dan sebagainya.
                        28
MAQASID SYARIAH
    NILAI
KEMANUSIAAN

    ASAS
  HUB ETNIK
          Menjamin Pemilikan Dan Penguasaan
  APLIKASI    Harta
   SOSIAL     • Syariah Islam telah menggariskan peraturan
           dalam soal kehartaan.
  MAQASID     • Islam memberi kebebasan untuk mencari harta
           dengan cara yang halal, mengharamkan
  SYARIAH      umatnya mencuri dan mengenakan hukuman
           hudud jika disabitkan kesalahan mencuri.
 TOLERANSI
  HUB ETNIK
             29
TOLERANSI ISLAM DALAM HUBUNGAN ENTIK
    NILAI  Hak Perlindungan     Hak Kebebasan
KEMANUSIAAN
        • Perlindungan
    ASAS               • Kebebasan peribadi
         daripada serangan
  HUB ETNIK   luar.         • Kebebasan tempat
        • Perlindungan       tinggal
  APLIKASI
   SOSIAL
         daripada        • Kebebasan
         penganiyaan pihak    beragama
         dalam
  MAQASID               • Kebebasan
        • Perlindungan
  SYARIAH
         terhadap darah dan    memberi pendapat,
         badan          berkumpul dan
 TOLERANSI
  HUB ETNIK  • Perlindungan       mengajar
         terhadap harta benda  • Kebebasan
        • Perlindungan       menggunakan
         terhadap maruah     kemudahan awam

                  30
TOLERANSI ISLAM DALAM HUBUNGAN ENTIK
    NILAI  Lain-Lain Hak
KEMANUSIAAN
        • Hak Mendapat Bantuan
    ASAS
  HUB ETNIK
        • Hak Kewarnegaraan
        • Hak Politik
  APLIKASI  • Hak Bebas Bekerja atau Mencari Nafkah
   SOSIAL
        • Hak-hak Khusus
  MAQASID    • Hak berkaitan kekeluarggan seperti nikah
  SYARIAH    kahwin,nafkah pembubaran perkahwinan.
         • Hak-hak berkaitan harta spt pemilikan,
 TOLERANSI    transaksi, sewa-menyewa dsb.
  HUB ETNIK
        • Hak Jaminan Ketika Lemah, Dewasa/ Tua
         dan Ketiadaan Harta
        • Hak Jaminan Dari Masyarakat Islam

                 31
BATAS TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA

    NILAI                        Mengadakan Diolog
                    Boleh Membezakan   / Perbincangan
KEMANUSIAAN  Memahami Sensitiviti
                    Antara Budaya dan   Dengan Cara
         Beragama
                       Agama      Bijaksana dan
    ASAS                           Profesional.
  HUB ETNIK
          Memahamai
         prinsip-prinsip asas   Budaya boleh     Diolog perlu
  APLIKASI                         kerap diadakan
         sesuatu agama.      diamalkan
   SOSIAL    Perlu kita belajar     bersama.    dengan cara dan
          perbandingan               sikap fikiran yang
  MAQASID       agama.                   terbuka.
  SYARIAH
          Memahami        Amalan atau
         sentiviti agama    ajaran bercorak
 TOLERANSI                agama tidak     Perihatin pada
            lain.                setiap tingkahlaku
  HUB ETNIK               boleh diamalkan
                      bersama dan      yang tidak
         Tiada paksaan     perlu dipelihara    membawa
         dalam amalan      mengikut agama      kepada
          beragama.       masing-masing.    perbalahan.                      32
PENGUKUHAN
          Bincangkan ENAM (6) daripada prinsip kemanusiaan
    NILAI
KEMANUSIAAN
          Islam yang menjadi lambang ke arah kesatuan
          warga negara.
    ASAS    Huraikan TIGA (3) asas hubungan sosial dalam
  HUB ETNIK    masyarakat pelbagai etnik menurut perspektif Islam
  APLIKASI    Bincangkan TIGA (3) kepentingan perlunya
   SOSIAL    hubungan kerjasama yang baik antara pelbagai
          etnik menurut perspektif Islam.
  MAQASID     Nyatakan EMPAT (4) prinsip Islam berhubung dengan
  SYARIAH
          nilai-nilai kemanusiaan sebagai penghubung
 TOLERANSI    kepelbagaian etnik
  HUB ETNIK    Bincangkan TIGA (3) asas hubungan sosial yang
          direalisasikan di Malaysia menurut perspektif Islam
          Huraikan TIGA (3) matlamat hubungan etnik menurut
          Islam
                    33
PENGUKUHAN
          Huraikan EMPAT (4) prinsip Islam yang menekankan
    NILAI
KEMANUSIAAN
          toleransi hubungan etnik di Malaysia
          Bincangkan TIGA (3) aplikasi hubungan sosial Islam
    ASAS    dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.
  HUB ETNIK
          Huraikan EMPAT (4) tujuan Syariah (maqasid al-
  APLIKASI    syariah) dalam kerangka perundangan Islam yang
   SOSIAL    mampu memberi perlindungan kepada hak-hak
          asasi sebagai rakyat dalam konteks masyarakat
  MAQASID     majmuk.
  SYARIAH
          Jelaskan TIGA (3) nilai universal yang perlu difahami
 TOLERANSI    dan dihayati oleh semua rakyat Malaysia bagi
  HUB ETNIK    memperkukuhkan perpaduan.
          Huraikan EMPAT (4) bentuk aplikasi hubungan sosial
          menurut Islam dalam konteks hubungan etnik di
          Malaysia.

                     34

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Hubungan Etnik - Pluraliti & Pluralistik
Hubungan Etnik - Pluraliti & PluralistikHubungan Etnik - Pluraliti & Pluralistik
Hubungan Etnik - Pluraliti & PluralistikMahyuddin Khalid
 
Hubungan Etnik 2011 - Perlembagaan
Hubungan Etnik 2011 - PerlembagaanHubungan Etnik 2011 - Perlembagaan
Hubungan Etnik 2011 - PerlembagaanMahyuddin Khalid
 
Bab 7 hubungan etnik cabaran hubungan etnik
Bab 7 hubungan etnik  cabaran hubungan etnikBab 7 hubungan etnik  cabaran hubungan etnik
Bab 7 hubungan etnik cabaran hubungan etnikFAROUQ
 
Hubungan Etnik 2011 - Pluraliti
Hubungan Etnik 2011 - PluralitiHubungan Etnik 2011 - Pluraliti
Hubungan Etnik 2011 - PluralitiMahyuddin Khalid
 
Konsep asas hubungan etnik
Konsep asas hubungan etnikKonsep asas hubungan etnik
Konsep asas hubungan etnikMahyuddin Khalid
 
Bab 8 hubungan etnik islam & hubungan etnik
Bab 8 hubungan etnik  islam & hubungan etnikBab 8 hubungan etnik  islam & hubungan etnik
Bab 8 hubungan etnik islam & hubungan etnikFAROUQ
 
Bab 2 konsep asas hubungan etnik
Bab 2 konsep asas hubungan etnikBab 2 konsep asas hubungan etnik
Bab 2 konsep asas hubungan etnikFarid Hasan
 
Bab 2 potret hubungan etnik
Bab 2 potret hubungan etnikBab 2 potret hubungan etnik
Bab 2 potret hubungan etnikINSTAQLIM
 
Proses Integrasi Membentuk Penyatuan Negara Bangsa
Proses Integrasi Membentuk Penyatuan Negara BangsaProses Integrasi Membentuk Penyatuan Negara Bangsa
Proses Integrasi Membentuk Penyatuan Negara BangsaZailani Baharuddin
 
Bab 3 hubungan etnik perlembagaan malaysia & hubungan etnik
Bab 3 hubungan etnik  perlembagaan malaysia & hubungan etnikBab 3 hubungan etnik  perlembagaan malaysia & hubungan etnik
Bab 3 hubungan etnik perlembagaan malaysia & hubungan etnikFAROUQ
 
Implikasi segregasi terhadap perpaduan kaum di malaysia
Implikasi segregasi terhadap perpaduan kaum di malaysiaImplikasi segregasi terhadap perpaduan kaum di malaysia
Implikasi segregasi terhadap perpaduan kaum di malaysiaAraizzs Othman
 
Bab 1 malaysia kesepaduan dalam kepelbagaian
Bab 1 malaysia kesepaduan dalam kepelbagaianBab 1 malaysia kesepaduan dalam kepelbagaian
Bab 1 malaysia kesepaduan dalam kepelbagaianINSTAQLIM
 
Pluraliti dan masyarakat pluralistik di malaysia (terkini)
Pluraliti dan masyarakat pluralistik di malaysia (terkini)Pluraliti dan masyarakat pluralistik di malaysia (terkini)
Pluraliti dan masyarakat pluralistik di malaysia (terkini)Norisuwanah Jaffar
 
Hubungan Etnik - Konsep Asas
Hubungan Etnik - Konsep AsasHubungan Etnik - Konsep Asas
Hubungan Etnik - Konsep AsasMahyuddin Khalid
 
Sejarah pendidikan di malaysia dan hubungan etnik
Sejarah pendidikan di malaysia dan hubungan etnikSejarah pendidikan di malaysia dan hubungan etnik
Sejarah pendidikan di malaysia dan hubungan etnikHafizah Jupri
 
Apa itu kajian kualitatif
Apa itu kajian kualitatifApa itu kajian kualitatif
Apa itu kajian kualitatifRashidah Awang
 
Pluraliti & Masyarakat Pluralistik di Malaysia
Pluraliti & Masyarakat Pluralistik di MalaysiaPluraliti & Masyarakat Pluralistik di Malaysia
Pluraliti & Masyarakat Pluralistik di MalaysiaNor Hayati Fatmi Talib
 

Was ist angesagt? (20)

Hubungan Etnik - Pluraliti & Pluralistik
Hubungan Etnik - Pluraliti & PluralistikHubungan Etnik - Pluraliti & Pluralistik
Hubungan Etnik - Pluraliti & Pluralistik
 
Hubungan Etnik 2011 - Perlembagaan
Hubungan Etnik 2011 - PerlembagaanHubungan Etnik 2011 - Perlembagaan
Hubungan Etnik 2011 - Perlembagaan
 
Bab 7 hubungan etnik cabaran hubungan etnik
Bab 7 hubungan etnik  cabaran hubungan etnikBab 7 hubungan etnik  cabaran hubungan etnik
Bab 7 hubungan etnik cabaran hubungan etnik
 
Hubungan Etnik 2011 - Pluraliti
Hubungan Etnik 2011 - PluralitiHubungan Etnik 2011 - Pluraliti
Hubungan Etnik 2011 - Pluraliti
 
Pembinaan negara bangsa
Pembinaan negara bangsaPembinaan negara bangsa
Pembinaan negara bangsa
 
Konsep asas hubungan etnik
Konsep asas hubungan etnikKonsep asas hubungan etnik
Konsep asas hubungan etnik
 
Bab 8 hubungan etnik islam & hubungan etnik
Bab 8 hubungan etnik  islam & hubungan etnikBab 8 hubungan etnik  islam & hubungan etnik
Bab 8 hubungan etnik islam & hubungan etnik
 
Konsep Integrasi Etnik
Konsep Integrasi EtnikKonsep Integrasi Etnik
Konsep Integrasi Etnik
 
Bab 2 konsep asas hubungan etnik
Bab 2 konsep asas hubungan etnikBab 2 konsep asas hubungan etnik
Bab 2 konsep asas hubungan etnik
 
Bab 2 potret hubungan etnik
Bab 2 potret hubungan etnikBab 2 potret hubungan etnik
Bab 2 potret hubungan etnik
 
Proses Integrasi Membentuk Penyatuan Negara Bangsa
Proses Integrasi Membentuk Penyatuan Negara BangsaProses Integrasi Membentuk Penyatuan Negara Bangsa
Proses Integrasi Membentuk Penyatuan Negara Bangsa
 
Bab 3 hubungan etnik perlembagaan malaysia & hubungan etnik
Bab 3 hubungan etnik  perlembagaan malaysia & hubungan etnikBab 3 hubungan etnik  perlembagaan malaysia & hubungan etnik
Bab 3 hubungan etnik perlembagaan malaysia & hubungan etnik
 
Implikasi segregasi terhadap perpaduan kaum di malaysia
Implikasi segregasi terhadap perpaduan kaum di malaysiaImplikasi segregasi terhadap perpaduan kaum di malaysia
Implikasi segregasi terhadap perpaduan kaum di malaysia
 
Bab 1 malaysia kesepaduan dalam kepelbagaian
Bab 1 malaysia kesepaduan dalam kepelbagaianBab 1 malaysia kesepaduan dalam kepelbagaian
Bab 1 malaysia kesepaduan dalam kepelbagaian
 
Pluraliti dan masyarakat pluralistik di malaysia (terkini)
Pluraliti dan masyarakat pluralistik di malaysia (terkini)Pluraliti dan masyarakat pluralistik di malaysia (terkini)
Pluraliti dan masyarakat pluralistik di malaysia (terkini)
 
Hubungan Etnik - Konsep Asas
Hubungan Etnik - Konsep AsasHubungan Etnik - Konsep Asas
Hubungan Etnik - Konsep Asas
 
Sekularisme
SekularismeSekularisme
Sekularisme
 
Sejarah pendidikan di malaysia dan hubungan etnik
Sejarah pendidikan di malaysia dan hubungan etnikSejarah pendidikan di malaysia dan hubungan etnik
Sejarah pendidikan di malaysia dan hubungan etnik
 
Apa itu kajian kualitatif
Apa itu kajian kualitatifApa itu kajian kualitatif
Apa itu kajian kualitatif
 
Pluraliti & Masyarakat Pluralistik di Malaysia
Pluraliti & Masyarakat Pluralistik di MalaysiaPluraliti & Masyarakat Pluralistik di Malaysia
Pluraliti & Masyarakat Pluralistik di Malaysia
 

Ähnlich wie HUBUNGAN ETNIK

Hubungan etnik islam & hubungan etnik
Hubungan etnik  islam & hubungan etnikHubungan etnik  islam & hubungan etnik
Hubungan etnik islam & hubungan etnikMahyuddin Khalid
 
Hubunganetnik islamhubunganetnik-100822014054-phpapp02
Hubunganetnik islamhubunganetnik-100822014054-phpapp02Hubunganetnik islamhubunganetnik-100822014054-phpapp02
Hubunganetnik islamhubunganetnik-100822014054-phpapp02jasfida
 
CTU555 Sejarah Malaysia - Islam Hubungan Etnik
CTU555 Sejarah Malaysia - Islam Hubungan EtnikCTU555 Sejarah Malaysia - Islam Hubungan Etnik
CTU555 Sejarah Malaysia - Islam Hubungan EtnikMahyuddin Khalid
 
ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ISLAM & HUBUNGAN ETNIK ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ISLAM & HUBUNGAN ETNIK Ashikin Azeman
 
Pancasila sebagai Ideologi Nasional (Materi Pertemuan ke 10)
Pancasila sebagai Ideologi Nasional (Materi Pertemuan ke 10)Pancasila sebagai Ideologi Nasional (Materi Pertemuan ke 10)
Pancasila sebagai Ideologi Nasional (Materi Pertemuan ke 10)ahmad sururi
 
Hubungan Etnik 2011 - Konsep Asas
Hubungan Etnik 2011 - Konsep AsasHubungan Etnik 2011 - Konsep Asas
Hubungan Etnik 2011 - Konsep AsasMahyuddin Khalid
 
IDEOLOGI MUHAMMADIYAH.ppt
IDEOLOGI MUHAMMADIYAH.pptIDEOLOGI MUHAMMADIYAH.ppt
IDEOLOGI MUHAMMADIYAH.pptMochamatNurdin1
 
Falsafah Pend. Islam Dan Msykt. Majmuk
Falsafah Pend. Islam Dan Msykt. MajmukFalsafah Pend. Islam Dan Msykt. Majmuk
Falsafah Pend. Islam Dan Msykt. Majmukmfaizal8719
 
Hubungan etnik bab 8 agama_dan_hubungan_etnik
Hubungan etnik bab 8 agama_dan_hubungan_etnikHubungan etnik bab 8 agama_dan_hubungan_etnik
Hubungan etnik bab 8 agama_dan_hubungan_etnikAsraf Rahmat
 
Topik 3 cabaran komunikasi dan penyiaran islam
Topik 3 cabaran komunikasi dan penyiaran islamTopik 3 cabaran komunikasi dan penyiaran islam
Topik 3 cabaran komunikasi dan penyiaran islamSafwan Faidhi
 
Resume khitah perjuangan HMI
Resume khitah perjuangan HMIResume khitah perjuangan HMI
Resume khitah perjuangan HMIseptizhafira
 
Bab 7 islam hadari dan hubungan etnik
Bab 7 islam hadari dan hubungan etnikBab 7 islam hadari dan hubungan etnik
Bab 7 islam hadari dan hubungan etnikNur Az
 
093 05toleransiagama
093 05toleransiagama093 05toleransiagama
093 05toleransiagamaadindanurina
 
Pluralisme menuju masyarakat majmuk
Pluralisme menuju masyarakat majmukPluralisme menuju masyarakat majmuk
Pluralisme menuju masyarakat majmukIndraGunawan335
 

Ähnlich wie HUBUNGAN ETNIK (20)

Hubungan etnik islam & hubungan etnik
Hubungan etnik  islam & hubungan etnikHubungan etnik  islam & hubungan etnik
Hubungan etnik islam & hubungan etnik
 
Hubunganetnik islamhubunganetnik-100822014054-phpapp02
Hubunganetnik islamhubunganetnik-100822014054-phpapp02Hubunganetnik islamhubunganetnik-100822014054-phpapp02
Hubunganetnik islamhubunganetnik-100822014054-phpapp02
 
CTU555 Sejarah Malaysia - Islam Hubungan Etnik
CTU555 Sejarah Malaysia - Islam Hubungan EtnikCTU555 Sejarah Malaysia - Islam Hubungan Etnik
CTU555 Sejarah Malaysia - Islam Hubungan Etnik
 
ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ISLAM & HUBUNGAN ETNIK ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
ISLAM & HUBUNGAN ETNIK
 
Pancasila sebagai Ideologi Nasional (Materi Pertemuan ke 10)
Pancasila sebagai Ideologi Nasional (Materi Pertemuan ke 10)Pancasila sebagai Ideologi Nasional (Materi Pertemuan ke 10)
Pancasila sebagai Ideologi Nasional (Materi Pertemuan ke 10)
 
Hubungan Etnik 2011 - Konsep Asas
Hubungan Etnik 2011 - Konsep AsasHubungan Etnik 2011 - Konsep Asas
Hubungan Etnik 2011 - Konsep Asas
 
Bab iii makalah agama
Bab iii makalah agamaBab iii makalah agama
Bab iii makalah agama
 
IDEOLOGI MUHAMMADIYAH.ppt
IDEOLOGI MUHAMMADIYAH.pptIDEOLOGI MUHAMMADIYAH.ppt
IDEOLOGI MUHAMMADIYAH.ppt
 
Falsafah Pend. Islam Dan Msykt. Majmuk
Falsafah Pend. Islam Dan Msykt. MajmukFalsafah Pend. Islam Dan Msykt. Majmuk
Falsafah Pend. Islam Dan Msykt. Majmuk
 
Hubungan etnik bab 8 agama_dan_hubungan_etnik
Hubungan etnik bab 8 agama_dan_hubungan_etnikHubungan etnik bab 8 agama_dan_hubungan_etnik
Hubungan etnik bab 8 agama_dan_hubungan_etnik
 
Topik 3 cabaran komunikasi dan penyiaran islam
Topik 3 cabaran komunikasi dan penyiaran islamTopik 3 cabaran komunikasi dan penyiaran islam
Topik 3 cabaran komunikasi dan penyiaran islam
 
Resume khitah perjuangan HMI
Resume khitah perjuangan HMIResume khitah perjuangan HMI
Resume khitah perjuangan HMI
 
Bab 7 islam hadari dan hubungan etnik
Bab 7 islam hadari dan hubungan etnikBab 7 islam hadari dan hubungan etnik
Bab 7 islam hadari dan hubungan etnik
 
4-Masyarakat-.pptx
4-Masyarakat-.pptx4-Masyarakat-.pptx
4-Masyarakat-.pptx
 
4-Madani(1).pptx
4-Madani(1).pptx4-Madani(1).pptx
4-Madani(1).pptx
 
4-Masyarakat-Madani(1).pptx
4-Masyarakat-Madani(1).pptx4-Masyarakat-Madani(1).pptx
4-Masyarakat-Madani(1).pptx
 
Makalah Masyarakat Madani
Makalah Masyarakat MadaniMakalah Masyarakat Madani
Makalah Masyarakat Madani
 
Pluralisme
PluralismePluralisme
Pluralisme
 
093 05toleransiagama
093 05toleransiagama093 05toleransiagama
093 05toleransiagama
 
Pluralisme menuju masyarakat majmuk
Pluralisme menuju masyarakat majmukPluralisme menuju masyarakat majmuk
Pluralisme menuju masyarakat majmuk
 

Mehr von Mahyuddin Khalid

internal audit in develop countries perspective
internal audit in develop countries perspectiveinternal audit in develop countries perspective
internal audit in develop countries perspectiveMahyuddin Khalid
 
Tajuk 8 Penyahjajahan Dekolonisasi
Tajuk 8 Penyahjajahan DekolonisasiTajuk 8 Penyahjajahan Dekolonisasi
Tajuk 8 Penyahjajahan DekolonisasiMahyuddin Khalid
 
Tajuk 3 Logik dan Metodologi
Tajuk 3 Logik dan MetodologiTajuk 3 Logik dan Metodologi
Tajuk 3 Logik dan MetodologiMahyuddin Khalid
 
Tajuk 2 Falsafah dalam Kehidupan
Tajuk 2 Falsafah dalam KehidupanTajuk 2 Falsafah dalam Kehidupan
Tajuk 2 Falsafah dalam KehidupanMahyuddin Khalid
 
Tajuk 1 Pengenalan Ilmu Falsafah
Tajuk 1 Pengenalan Ilmu FalsafahTajuk 1 Pengenalan Ilmu Falsafah
Tajuk 1 Pengenalan Ilmu FalsafahMahyuddin Khalid
 
Pengenalan Kursus CTU552 Falsafah dan Isu Semasa
Pengenalan Kursus CTU552 Falsafah dan Isu SemasaPengenalan Kursus CTU552 Falsafah dan Isu Semasa
Pengenalan Kursus CTU552 Falsafah dan Isu SemasaMahyuddin Khalid
 
Tajuk Pengenalan Kursus CTU552 Falsafah dan Isu Semasa
Tajuk Pengenalan Kursus CTU552 Falsafah dan Isu SemasaTajuk Pengenalan Kursus CTU552 Falsafah dan Isu Semasa
Tajuk Pengenalan Kursus CTU552 Falsafah dan Isu SemasaMahyuddin Khalid
 
Risk Management in Takaful Operation
Risk Management in Takaful OperationRisk Management in Takaful Operation
Risk Management in Takaful OperationMahyuddin Khalid
 
Shariah Non-Compliance Risk
Shariah Non-Compliance RiskShariah Non-Compliance Risk
Shariah Non-Compliance RiskMahyuddin Khalid
 

Mehr von Mahyuddin Khalid (20)

internal audit in develop countries perspective
internal audit in develop countries perspectiveinternal audit in develop countries perspective
internal audit in develop countries perspective
 
Tajuk 8 Penyahjajahan Dekolonisasi
Tajuk 8 Penyahjajahan DekolonisasiTajuk 8 Penyahjajahan Dekolonisasi
Tajuk 8 Penyahjajahan Dekolonisasi
 
Tajuk 7 Ideologi Semasa
Tajuk 7 Ideologi SemasaTajuk 7 Ideologi Semasa
Tajuk 7 Ideologi Semasa
 
Tajuk 6 Epistemologi
Tajuk 6 EpistemologiTajuk 6 Epistemologi
Tajuk 6 Epistemologi
 
Tajuk 5 Metafizik
Tajuk 5 MetafizikTajuk 5 Metafizik
Tajuk 5 Metafizik
 
Tajuk 4 Konsep Insan
Tajuk 4 Konsep InsanTajuk 4 Konsep Insan
Tajuk 4 Konsep Insan
 
Tajuk 3 Logik dan Metodologi
Tajuk 3 Logik dan MetodologiTajuk 3 Logik dan Metodologi
Tajuk 3 Logik dan Metodologi
 
Tajuk 2 Falsafah dalam Kehidupan
Tajuk 2 Falsafah dalam KehidupanTajuk 2 Falsafah dalam Kehidupan
Tajuk 2 Falsafah dalam Kehidupan
 
Tajuk 1 Pengenalan Ilmu Falsafah
Tajuk 1 Pengenalan Ilmu FalsafahTajuk 1 Pengenalan Ilmu Falsafah
Tajuk 1 Pengenalan Ilmu Falsafah
 
Pengenalan Kursus CTU552 Falsafah dan Isu Semasa
Pengenalan Kursus CTU552 Falsafah dan Isu SemasaPengenalan Kursus CTU552 Falsafah dan Isu Semasa
Pengenalan Kursus CTU552 Falsafah dan Isu Semasa
 
Tajuk Pengenalan Kursus CTU552 Falsafah dan Isu Semasa
Tajuk Pengenalan Kursus CTU552 Falsafah dan Isu SemasaTajuk Pengenalan Kursus CTU552 Falsafah dan Isu Semasa
Tajuk Pengenalan Kursus CTU552 Falsafah dan Isu Semasa
 
Displaced Commercial Risk
Displaced Commercial RiskDisplaced Commercial Risk
Displaced Commercial Risk
 
Risk Management in Takaful Operation
Risk Management in Takaful OperationRisk Management in Takaful Operation
Risk Management in Takaful Operation
 
Equity Investment Risk
Equity Investment RiskEquity Investment Risk
Equity Investment Risk
 
Rate of Return Risk
Rate of Return RiskRate of Return Risk
Rate of Return Risk
 
Shariah Non-Compliance Risk
Shariah Non-Compliance RiskShariah Non-Compliance Risk
Shariah Non-Compliance Risk
 
Operational Risk
Operational Risk Operational Risk
Operational Risk
 
Market Risk
Market Risk Market Risk
Market Risk
 
Credit Risk
Credit RiskCredit Risk
Credit Risk
 
Liquidity Risk
Liquidity RiskLiquidity Risk
Liquidity Risk
 

Kürzlich hochgeladen

Konsultasi - Nestle Indonesia_Najwa Azzuro
Konsultasi - Nestle Indonesia_Najwa AzzuroKonsultasi - Nestle Indonesia_Najwa Azzuro
Konsultasi - Nestle Indonesia_Najwa AzzuroAdePutraTunggali
 
Martosudiro Dictionary-3252 | Kamus Martosudiro
Martosudiro Dictionary-3252 | Kamus MartosudiroMartosudiro Dictionary-3252 | Kamus Martosudiro
Martosudiro Dictionary-3252 | Kamus MartosudiroProjectEngineer4
 
Aksi Nyata topik P5 SD Menentukan Tema, Topik, Dimensi, elemen dan sub-elemen...
Aksi Nyata topik P5 SD Menentukan Tema, Topik, Dimensi, elemen dan sub-elemen...Aksi Nyata topik P5 SD Menentukan Tema, Topik, Dimensi, elemen dan sub-elemen...
Aksi Nyata topik P5 SD Menentukan Tema, Topik, Dimensi, elemen dan sub-elemen...teacher
 
SAINS TING 3 BAB 1 ( Ransangan dan Tindak balas)
SAINS TING 3 BAB 1 ( Ransangan dan Tindak balas)SAINS TING 3 BAB 1 ( Ransangan dan Tindak balas)
SAINS TING 3 BAB 1 ( Ransangan dan Tindak balas)g26186283
 
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...Apothecary Indonesia Persada
 
Konsul - Chikita Fauzia ismardi_ 2210901013.pdf
Konsul - Chikita Fauzia ismardi_ 2210901013.pdfKonsul - Chikita Fauzia ismardi_ 2210901013.pdf
Konsul - Chikita Fauzia ismardi_ 2210901013.pdfAdePutraTunggali
 
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWPOKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWKafe Buku Pak Aw
 
1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak
1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak
1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerakMetalinaSimanjuntak1
 
Eiger x Eiger Adventure Club - Konsultasi Tahap 1
Eiger x Eiger Adventure Club - Konsultasi Tahap 1Eiger x Eiger Adventure Club - Konsultasi Tahap 1
Eiger x Eiger Adventure Club - Konsultasi Tahap 1AdePutraTunggali
 
MATERI PPT BENTUK ALJABAR kelas 7 kurikulum merdeka
MATERI PPT BENTUK ALJABAR kelas 7 kurikulum merdekaMATERI PPT BENTUK ALJABAR kelas 7 kurikulum merdeka
MATERI PPT BENTUK ALJABAR kelas 7 kurikulum merdekaIkhwanPunchline
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxwulandaritirsa
 
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Kanaidi ken
 
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...OH TEIK BIN
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal FaizinKanaidi ken
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf
 
Overview ANLS - Come on 2023-Finals.pptx
Overview ANLS - Come on 2023-Finals.pptxOverview ANLS - Come on 2023-Finals.pptx
Overview ANLS - Come on 2023-Finals.pptxJessyMariaJoltuwu
 
pure beauty comunity-vilza- Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
pure beauty comunity-vilza- Konsultasi Manajemen Web dan media Sosialpure beauty comunity-vilza- Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
pure beauty comunity-vilza- Konsultasi Manajemen Web dan media SosialAdePutraTunggali
 
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3SatriaPamungkas18
 
3.3.a.9. Aksi Nyata - Modul 3.3 Fix .pdf
3.3.a.9. Aksi Nyata - Modul 3.3 Fix .pdf3.3.a.9. Aksi Nyata - Modul 3.3 Fix .pdf
3.3.a.9. Aksi Nyata - Modul 3.3 Fix .pdfAhmadHadiMashuri1
 
1.2.a.5. Ruang Kolaborasi Modul 1.2 - Diskusi Mandiri.pptx
1.2.a.5. Ruang Kolaborasi Modul 1.2 - Diskusi Mandiri.pptx1.2.a.5. Ruang Kolaborasi Modul 1.2 - Diskusi Mandiri.pptx
1.2.a.5. Ruang Kolaborasi Modul 1.2 - Diskusi Mandiri.pptxd2spdpnd9185
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Konsultasi - Nestle Indonesia_Najwa Azzuro
Konsultasi - Nestle Indonesia_Najwa AzzuroKonsultasi - Nestle Indonesia_Najwa Azzuro
Konsultasi - Nestle Indonesia_Najwa Azzuro
 
Martosudiro Dictionary-3252 | Kamus Martosudiro
Martosudiro Dictionary-3252 | Kamus MartosudiroMartosudiro Dictionary-3252 | Kamus Martosudiro
Martosudiro Dictionary-3252 | Kamus Martosudiro
 
Aksi Nyata topik P5 SD Menentukan Tema, Topik, Dimensi, elemen dan sub-elemen...
Aksi Nyata topik P5 SD Menentukan Tema, Topik, Dimensi, elemen dan sub-elemen...Aksi Nyata topik P5 SD Menentukan Tema, Topik, Dimensi, elemen dan sub-elemen...
Aksi Nyata topik P5 SD Menentukan Tema, Topik, Dimensi, elemen dan sub-elemen...
 
SAINS TING 3 BAB 1 ( Ransangan dan Tindak balas)
SAINS TING 3 BAB 1 ( Ransangan dan Tindak balas)SAINS TING 3 BAB 1 ( Ransangan dan Tindak balas)
SAINS TING 3 BAB 1 ( Ransangan dan Tindak balas)
 
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
 
Konsul - Chikita Fauzia ismardi_ 2210901013.pdf
Konsul - Chikita Fauzia ismardi_ 2210901013.pdfKonsul - Chikita Fauzia ismardi_ 2210901013.pdf
Konsul - Chikita Fauzia ismardi_ 2210901013.pdf
 
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWPOKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
 
1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak
1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak
1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak
 
Eiger x Eiger Adventure Club - Konsultasi Tahap 1
Eiger x Eiger Adventure Club - Konsultasi Tahap 1Eiger x Eiger Adventure Club - Konsultasi Tahap 1
Eiger x Eiger Adventure Club - Konsultasi Tahap 1
 
MATERI PPT BENTUK ALJABAR kelas 7 kurikulum merdeka
MATERI PPT BENTUK ALJABAR kelas 7 kurikulum merdekaMATERI PPT BENTUK ALJABAR kelas 7 kurikulum merdeka
MATERI PPT BENTUK ALJABAR kelas 7 kurikulum merdeka
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
 
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
 
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
 
Overview ANLS - Come on 2023-Finals.pptx
Overview ANLS - Come on 2023-Finals.pptxOverview ANLS - Come on 2023-Finals.pptx
Overview ANLS - Come on 2023-Finals.pptx
 
pure beauty comunity-vilza- Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
pure beauty comunity-vilza- Konsultasi Manajemen Web dan media Sosialpure beauty comunity-vilza- Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
pure beauty comunity-vilza- Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
 
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
 
3.3.a.9. Aksi Nyata - Modul 3.3 Fix .pdf
3.3.a.9. Aksi Nyata - Modul 3.3 Fix .pdf3.3.a.9. Aksi Nyata - Modul 3.3 Fix .pdf
3.3.a.9. Aksi Nyata - Modul 3.3 Fix .pdf
 
1.2.a.5. Ruang Kolaborasi Modul 1.2 - Diskusi Mandiri.pptx
1.2.a.5. Ruang Kolaborasi Modul 1.2 - Diskusi Mandiri.pptx1.2.a.5. Ruang Kolaborasi Modul 1.2 - Diskusi Mandiri.pptx
1.2.a.5. Ruang Kolaborasi Modul 1.2 - Diskusi Mandiri.pptx
 

HUBUNGAN ETNIK

 • 1. HUBUNGAN ETNIK MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM emkay@salam.uitm.edu.my
 • 2. PENGENALAN NILAI 8.1 Hasil Pembelajaran KEMANUSIAAN • Mengenalpasti perspektif ASAS Islam tentang hubungan HUB ETNIK 8.2 etnik • Mengaitkan asas-asas dan APLIKASI prinsip-prinsip hubungan 8.3 KANDUNGAN BAB 8 SOSIAL etnik dari perspektif Islam dalam proses perpaduan MAQASID di Malaysia SYARIAH 8.4 • Mengetahui dan mengaplikasi nilai-nilai TOLERANSI kemanusiaan dalam 8.5 HUB ETNIK merapatkan hubungan antara kaum 2
 • 3. ISLAM DAN KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK  Islam menekankan keamanan untuk diri sendiri mahupun NILAI sesama umat Islam. Ini bersandarkan kepada firman Allah KEMANUSIAAN SWT: ASAS HUB ETNIK APLIKASI SOSIAL MAQASID  Islam menerima kepelbagaian bangsa dan pluralisme SYARIAH masyarakat bersandarkan firman Allah SWT: TOLERANSI HUB ETNIK 3
 • 4. ISLAM DAN KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK Dalam Islam, soal perbezaan bukan menjadi halangan untuk NILAI manusia berbaik-baik, bekerjasama dan saling membantu KEMANUSIAAN antara satu dengan yang lain. ASAS HUB ETNIK Penghormatan kepada penganut agama lain telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hayat APLIKASI baginda dan pendekatan tersebut merupakan ajaran SOSIAL penting dalam agama Islam. MAQASID Islam melihat kepelbagaian etnik dengan pandangan yang SYARIAH positif untuk berkenal-kenalan dan bantu-membantu dalam perkara kebaikan. TOLERANSI HUB ETNIK Ini bersandarkan perisitiwa bila Nabi Muhammad SAW menegur Abu Zarr yang menggelar Bilal dengan menjelaskan tiada keistimewaan seseorang yang berkulit putih dengan seorang yang berkulit hitam kecuali ketakwaannya. 4
 • 5. PRINSIP ISLAM BERKAITAN DENGAN NILAI KEMANUSIAAN NILAI Al-’Ilm KEMANUSIAAN ASAS Al-Syura HUB ETNIK APLIKASI Al-’Adalah SOSIAL Nilai Kemanusiaan Islam MAQASID SYARIAH Al-Hurriyyah TOLERANSI HUB ETNIK Al-Musawah Al- Mas’uliyyah 5
 • 6. BERILMU / AL-’ILM NILAI KEMANUSIAAN ASAS HUB ETNIK Dengan adanya ilmu APLIKASI Sesungguhnya sesebuah Mencari ilmu SOSIAL Islam adalah masyarakat itu itu adalah Ilmu, dan Al- tegak, dan MAQASID wajib setiap Quran adalah bersatupadu SYARIAH orang Islam. kitab Ilmu. antara ilmu TOLERANSI pengetahuan HUB ETNIK dan keimanan. 6
 • 7. PERMESYUARATAN/ AL-SYURA NILAI KEMANUSIAAN Syura membawa maksud bahawa Musyawarah dapat sesorang itu tidak membuka segala pintu ASAS menyendiri kesulitan dan memberi HUB ETNIK pendapatnya dalam kesempatan untuk persoalan yang melihat penyelesaian APLIKASI memerlukan pendapat dalam pelbagai sudut. SOSIAL orang lain. MAQASID SYARIAH Kebaikan bermusyawarah adalah Islam mengalakkan TOLERANSI manusia akan aktiviti bermusyawarah HUB ETNIK mendapat lebih ilmu dalam kehidupan pengetahuan dari indidividu, bekeluarga pebincangan selain idea dan bernegara. sendiri. 7
 • 8. PERMESYUARATAN/ AL-SYURA SYURA DALAM KEHIDUPAN INDIVIDU NILAI • Istikharah kepada Allah KEMANUSIAAN • Musyawarah dengan orang yang dapat dipercayai pendapatnya, ASAS pengalaman, nasihat dan HUB ETNIK keikhlasannya APLIKASI SOSIAL MAQASID SYURA DALAM KEHIDUPAN SYARIAH SYURA DALAM KEHIDUPAN BERKELUARGA BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA • Wajib bagi suami isteri untuk TOLERANSI saling memahami dan saling • Al Qur'an dijadikan asas bermusyawarah dalam hal HUB ETNIK sebagai penyelesaian dan yang membawa musyawarah. kepentingan bersama • Saling meredhai 8
 • 9. KEADILAN/ AL-ADALAH NILAI KEMANUSIAAN SOSIAL 1. Semua etnik bebas menganut ASAS agama dan HUB ETNIK Al-Adalah kepercayaan bermaksud: keadilan masing-masing 2. Bebas untuk APLIKASI melakukan kegiatan SOSIAL ekonomi MAQASID PEMERINTAHAN SYARIAH 1. Orang bukan Islam yang bermastautin di UNDANG-UNDANG Negara Islam wajib dipelihara darah Membela nasib TOLERANSI semua lapisan dan hartanya HUB ETNIK 2. Harta kekayaan masyarakat dalam negara Negara juga wajib dibahagikan kepada semua rakyat 9
 • 10. KEBEBASAN/ AL-HURRIYYAH Kebebasan secara amnya menekankan kebolehan NILAI seseorang individu untuk bertindak mengikut KEMANUSIAAN kehendaknya sendiri. ASAS HUB ETNIK Kebebasan adalah nilai kemanusiaan yang diberi perhatian dalam Islam. APLIKASI SOSIAL MAQASID Ia merangkumi kebebasan beragama, kebebasan SYARIAH berfikir, kebebasan politik, kebebasan sivil dan semua kebebasan hakiki. TOLERANSI HUB ETNIK Kebebasan beragama bermaksud kebebasan beriktikad dan kebebasan melakukan ibadat. Islam tidak menerima tindakan memaksa seseorang menganut agama tanpa kerelean individu tersebut. 10
 • 11. KESAMARATAAN/ AL-MUSAWAH NILAI KEMANUSIAAN ASAS HUB ETNIK Islam mengajar semua manusia APLIKASI Kepelbagaian adalah sama dan Kesamarataan bangsa, bahasa SOSIAL manusia adalah setaraf dari sudut dan warna kulit pandangan Allah berlandaskan tidak menjejaskan dan faktor yang MAQASID konsep kesejagatan taraf kemanusiaan membezakan SYARIAH Islam. seseorang dari mereka adalah perspektif Islam ketakwaan di sisi Allah TOLERANSI HUB ETNIK 11
 • 12. BERTANGGUNGJAWAB/ AL-MAS’ULIYYAH NILAI Allah s.w.t. menganugerahkan KEMANUSIAAN kepada manusia dengan akal dan ilmu yang membolehkan mereka melaksanakan tugas ASAS dan tanggungjawab HUB ETNIK pengimarahan bumi. APLIKASI SOSIAL MAQASID SYARIAH TOLERANSI Rasulullah s.a.w. menjelaskan HUB ETNIK kepada kita di dalam Tanggung jawab itu akan hadisnya unsur-unsur penting dipersoalkan di hadapan Allah bagi tanggung jawab manusia s.w.t. pada hari kiamat kelak. di dunia, iaitu: Masa, kerja, harta dan ilmu. 12
 • 13. ASAS-ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM ISLAM Berkenal- NILAI kenalan KEMANUSIAAN ASAS Faham- HUB ETNIK memahami APLIKASI Bekerjasama SOSIAL Asas Hubungan Etnik MAQASID SYARIAH Persaudaraan TOLERANSI Berkasih HUB ETNIK sayang Jamin menjamin 13
 • 14. BERKENAL-KENALAN/ AL-TA’ARUF Manusia dijadikan paras rupa NILAI dan yang berlainan supaya KEMANUSIAAN Maksud: mereka berbaik antara satu Berkenalan secara mendalam dengan lain agar mereka dapat ASAS yang boleh menimbulkan kasih hidup bersama dalam keadaan HUB ETNIK sayang. aman dan sejahtera, bukan untuk bermusuh-musuhan. APLIKASI SOSIAL Al-Ta’aruf MAQASID SYARIAH TOLERANSI HUB ETNIK Bermusuhan antara satu dengan Ta’aruf merealisasikan lain tidak akan mendatangkan pengabdian kepada Allah keuntungan kepada mana- supaya mengenali keturunan mana pihak. masing-masing. 14
 • 15. FAHAM MEMAHAMI/ AL-TAFAHUM NILAI KEMANUSIAAN Tindakan hasil daripada sama-sama faham dan ASAS beramal iaitu sama-sama HUB ETNIK Al-Tafahum : Faham dan menjalankan perintah Allah, saling memahami tunduk kepada kebenaran, muhasabah diri, dan disusuli APLIKASI dengan nasihat menasihati. SOSIAL MAQASID SYARIAH Masyarakat pelbagai etnik saling perlu memahami supaya tidak Memahami dan menghormati wujud prasangka perkauman TOLERANSI konsep agama masing-masing. yang boleh membawa kepada HUB ETNIK perasaan tidak puas hati dan permusuhan. 15
 • 16. SALING BEKERJASAMA/ AL-TA’AWUN NILAI Al-Ta’awun ertinya ialah KEMANUSIAAN tolong-menolong atau saling ASAS membantu. HUB ETNIK APLIKASI SOSIAL Bekerjasama bukan hanya di kalangan sesama agama tetapi melampau batas sempadan agama dalam bentuk sumbangan tenaga, harta MAQASID dan masa. SYARIAH TOLERANSI HUB ETNIK Perkongsian ilmu dan kerjasama dalam penukaran segala bidang ilmu pengetahuan antara manusia yang berbeza keturunan dan bangsa dapat mewujudkan kemajuan masyarakat sejagat 16
 • 17. PERSAUDARAAN/ UKHUWAH Menurut Kamus Dewan, persaudaraan bermaksud perhubungan seperti NILAI bersaudara atau pertalian yang rapat. KEMANUSIAAN ASAS Pendekatan Islam menganjurkan persaudaraan atas dasar beriman dan HUB ETNIK bertaqwa. Ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam meliputi seluruh golongan masyarakat. APLIKASI SOSIAL Manusia seharusnya hidup dalam masyarakat yang saling mencaintai dan saling menolong, sehingga timbulnya kekuatan persaudaraan. MAQASID Antara mereka saling memperkuat, sehingga benar-benar terasa SYARIAH bahawa kekuatan saudaranya adalah kekuatan nya dan kelemahan saudaranya adalah kelemahannya. TOLERANSI HUB ETNIK Harta, kedudukan, nasab atau status sosial atau apa pun tidak boleh dijadikan sebagai satu kayu ukur sombongnya manusia atas sebahagian yang lain. Ini disebabkan hubungan berasaskan unsur-unsur tersebut lebih bernilai daripada hubungan yang berdasarkan kebendaan, pertalian darah, kesukuan atau yang lebih bersifat keduniaan. 17
 • 18. BERKASIH SAYANG/ AL-MAHABBAH Berkasih sayang merupakan salah satu NILAI KEMANUSIAAN sifat kemanusiaan yang sewajarnya disemai dan dipupuk dalam sanubari ASAS setiap anggota masyarakat. HUB ETNIK APLIKASI Sifat kasih sayang mampu mengikat hubungan SOSIAL kemesraan di kalangan masyarakat pelbagai etnik. Apabila hati dengan hati bertaut erat, MAQASID hilanglah sifat bermusuhan, benci membenci dan SYARIAH dengki mendengki antara satu sama lain. TOLERANSI HUB ETNIK Tahap mahabbah yang paling rendah adalah bersihnya hati dari perasaan yang negatif seperti perasaan hasad, membenci, dengki, dan apa- apa yang menyebabkan permusuhan dan pertengkaran. 18
 • 19. JAMIN MENJAMIN/ AL-TADHAMUN Al-Tadhamun NILAI Saling jamin menjamin sesama Islam dari segi akhlak dan akidah iaitu KEMANUSIAAN maruah sesama agama Islam bagi mewujudkan tamadun yang kuat untuk menjadi contoh kepada agama lain ASAS HUB ETNIK APLIKASI SOSIAL Jamin-menjamin melalui 3 peringkat MAQASID Masyarakat: Menjaga Keluarga: Menjaga Individu: Menjadi hubungan yang baik SYARIAH hubungan baik dengan warganegara yang baik dengan masyarakat ibu, bapa dan keluarga pelbagai etnik TOLERANSI HUB ETNIK Dilaksanakan melalui pemberian nafkah keluarga, zakat, sedekah, wakaf dan kerjasama yang erat dalam mayarakat 19
 • 20. APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MALAYSIA NILAI Kemesraan Komunikasi KEMANUSIAAN Penggunaan bahasa yang baik dan bersopan santun menjadi asas dalam menghasilkan komunikasi yang baik dan berkesan serta mengelakkan sikap sombong ASAS dan memandang rendah HUB ETNIK APLIKASI SOSIAL Budaya Ziarah Menziarah Amalan ziarah-menziarahi memberi banyak kebaikan terutamanya dalam MAQASID menghubungkan dan merapatkan hubungan silaturrahim sesama mereka.Islam sangat SYARIAH menggalakkan umatnya untuk memperbaiki hubungan silaturrahim dan persaudaraan. TOLERANSI HUB ETNIK Mengambil berat Bersifat prihatin dan mengambil berat terhadap keadaan yang berlaku di sekeliling hidup kita. Setiap etnik yang bersikap mengambil berat boleh menangani masalah jenayah yang berlaku 20
 • 21. APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MALAYSIA NILAI Hormat- menghormati KEMANUSIAAN Hormat menghormati antara satu sama lain walaupun berlainan pegangan agama, budaya dan pandangan ASAS HUB ETNIK APLIKASI SOSIAL Menghormati jiran MAQASID Menghormati serta berinteraksi dengan baik kepada jiran tetangga SYARIAH serta masyarakat di sekeliling TOLERANSI HUB ETNIK Bersama dalam membuat keputusan Bermesyuarat dan mengambil kira pandangan semua pihak sebelum membuat sesuatu keputusan berkaitan kehidupan masyarakat 21
 • 22. KEJIRANAN DAN HUBUNGAN ETNIK KONSEP JIRAN : NILAI KEMANUSIAAN ASAS HUB ETNIK APLIKASI Mengikut Kamus Dewan: SOSIAL Orang yang tinggal berhampiran dengan rumah sendiri yang dikenali sebagai “orang sebelah” atau MAQASID tetangga. SYARIAH TOLERANSI Menurut Islam: HUB ETNIK Orang yang ada hubungan dengan anda dalam sesuatu kawasan, tinggal berdekatan, iaitu bilangan rumah sebanyak 40 rumah dari penjuru timur, barat, utara dan selatan di sekeliling rumah anda”. 22
 • 23. PEMANGKIN SEMANGAT KEJIRANAN NILAI Mengikut Jabatan Perpaduan Negara dan KEMANUSIAAN Integrasi Nasional, semangat kejiranan boleh ASAS dipupuk disebabkan unsur-unsur seperti berikut: HUB ETNIK • Seseorang itu berasa megah dan sayang kepada kawasan atau tempat tinggal. APLIKASI SOSIAL • Kenal-mengenal, kerap bertemu dan saling tolong- menolong antara jiran tetangga. MAQASID • Penduduk menganggap mereka sebagai satu SYARIAH masyarakat. • Penduduk bertanggungjawab terhadap keharmonian TOLERANSI dan keamanan dalam kawasan sejiran mereka. HUB ETNIK • Penduduk bermuafakat untuk menjalankan satu-satu tindakan bagi faedah bersama. 23
 • 24. HUBUNGAN SOSIAL NILAI KEMANUSIAAN Hubungan sosial dalam kehidupan ASAS kini banyak terjalin melalui berikut: HUB ETNIK Hubungan menerusi tempat kerja APLIKASI SOSIAL Hubungan menerusi institusi MAQASID Hubungan menerusi adat istiadat SYARIAH Hubungan menerusi aktiviti politik TOLERANSI Hubungan menerusi aktiviti kebajikan HUB ETNIK Hubungan menerusi aktiviti sosial Hubungan menerusi aktiviti rekreasi 24
 • 25. MAQASID SYARIAH NILAI MEMELIHARA KEMANUSIAAN AGAMA ASAS HUB ETNIK MEMELIHARA AKAL APLIKASI SOSIAL MAQASID MEMELIHARA MAQASID SYARIAH NYAWA SYARIAH TOLERANSI MEMELIHARA HUB ETNIK HARTA MEMELIHARA KETURUNAN 25
 • 26. MAQASID SYARIAH Syariah Islam didatangkan oleh Allah s.w.t. untuk menjamin NILAI kebaikan serta menghindarkan kemudharatan kepada KEMANUSIAAN semua manusia tanpa mengira etnik. ASAS HUB ETNIK Iaitu matlamat pensyariatan hukum yang merangkumi semua bidang kehidupan manusia yang melibatkan hubungannya APLIKASI dengan Allah, hubungannya sesama manusia dan SOSIAL hubungannya dengan alam semesta. MAQASID Syariat Islam ditegakkan atas dasar kemaslahatan dan SYARIAH menolak kemudaratan. TOLERANSI HUB ETNIK Kepentingan maslahah manusia berkait dengan: perkara asasi (dharuriyyat) perkara keperluan (hajiyyat) perkara kesempurnaan (tahsiniyyat/kamaliyat) 26
 • 27. MAQASID SYARIAH Memelihara Agama NILAI •Islam membimbing manusia memilih agama yang benar KEMANUSIAAN •Tuntutan umat Islam memelihara aqidah Islam dan tidak mensyirikkan Allah SWT dengan sesuatu atau murtad. •Untuk menjaga agama – Pengamalan dan pelaksanaan ASAS ajaran agama dalam seluruh dimensi kehidupan HUB ETNIK manusia mesti berdasarkan syariat Allah SWT. •Islam memberikan hak kepada non Muslim untuk menganut agama pilihannya dan mengamalkan ajaran APLIKASI mereka tanpa paksaan. SOSIAL MAQASID Menjamin Keselamatan Nyawa SYARIAH •Syariah Islam juga datang untuk menjamin keselamatan nyawa dan anggota tubuh badan manusia. TOLERANSI •Dalam konteks hubungan etnik, Islam mewajibkan HUB ETNIK individu menjaga keselamatan diri dan pada masa yang sama melarang keras perbuatan yang boleh mengancam keselamatan nyawa diri sendiri atau orang lain 27
 • 28. MAQASID SYARIAH Memelihara Kemurnian Fikiran NILAI •Akal adalah nikmat anugerah Allah yang membezakan KEMANUSIAAN manusia dengan makhluk lain. •Dari segi perundangan, akal merupqkan syarat bagi menentukan seseorang itu “mukallaf” atau mempunyai ASAS tanggungjawab dalam tindakan dan amalan HUB ETNIK •Islam MENGHARAMKAN perkara-perkara yang boleh merosakkan akal seperti arak dan dadah dan perkara- perkara yang boleh mendatangkan kerosakan dan APLIKASI kebinasaan. SOSIAL MAQASID Menjamin Kehormatan Dan Maruah Diri SYARIAH •Islam melindungi kehormatan atau maruah diri individu. •Islam tidak membenarkan terjerumus dalam perbuatan TOLERANSI keji seperti zina. HUB ETNIK •Islam juga menjaga keturunan dan nasab seseorang kerana memberi kesan kepada hak perwalian,perwarisan, nafkah dan sebagainya. 28
 • 29. MAQASID SYARIAH NILAI KEMANUSIAAN ASAS HUB ETNIK Menjamin Pemilikan Dan Penguasaan APLIKASI Harta SOSIAL • Syariah Islam telah menggariskan peraturan dalam soal kehartaan. MAQASID • Islam memberi kebebasan untuk mencari harta dengan cara yang halal, mengharamkan SYARIAH umatnya mencuri dan mengenakan hukuman hudud jika disabitkan kesalahan mencuri. TOLERANSI HUB ETNIK 29
 • 30. TOLERANSI ISLAM DALAM HUBUNGAN ENTIK NILAI Hak Perlindungan Hak Kebebasan KEMANUSIAAN • Perlindungan ASAS • Kebebasan peribadi daripada serangan HUB ETNIK luar. • Kebebasan tempat • Perlindungan tinggal APLIKASI SOSIAL daripada • Kebebasan penganiyaan pihak beragama dalam MAQASID • Kebebasan • Perlindungan SYARIAH terhadap darah dan memberi pendapat, badan berkumpul dan TOLERANSI HUB ETNIK • Perlindungan mengajar terhadap harta benda • Kebebasan • Perlindungan menggunakan terhadap maruah kemudahan awam 30
 • 31. TOLERANSI ISLAM DALAM HUBUNGAN ENTIK NILAI Lain-Lain Hak KEMANUSIAAN • Hak Mendapat Bantuan ASAS HUB ETNIK • Hak Kewarnegaraan • Hak Politik APLIKASI • Hak Bebas Bekerja atau Mencari Nafkah SOSIAL • Hak-hak Khusus MAQASID • Hak berkaitan kekeluarggan seperti nikah SYARIAH kahwin,nafkah pembubaran perkahwinan. • Hak-hak berkaitan harta spt pemilikan, TOLERANSI transaksi, sewa-menyewa dsb. HUB ETNIK • Hak Jaminan Ketika Lemah, Dewasa/ Tua dan Ketiadaan Harta • Hak Jaminan Dari Masyarakat Islam 31
 • 32. BATAS TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA NILAI Mengadakan Diolog Boleh Membezakan / Perbincangan KEMANUSIAAN Memahami Sensitiviti Antara Budaya dan Dengan Cara Beragama Agama Bijaksana dan ASAS Profesional. HUB ETNIK Memahamai prinsip-prinsip asas Budaya boleh Diolog perlu APLIKASI kerap diadakan sesuatu agama. diamalkan SOSIAL Perlu kita belajar bersama. dengan cara dan perbandingan sikap fikiran yang MAQASID agama. terbuka. SYARIAH Memahami Amalan atau sentiviti agama ajaran bercorak TOLERANSI agama tidak Perihatin pada lain. setiap tingkahlaku HUB ETNIK boleh diamalkan bersama dan yang tidak Tiada paksaan perlu dipelihara membawa dalam amalan mengikut agama kepada beragama. masing-masing. perbalahan. 32
 • 33. PENGUKUHAN  Bincangkan ENAM (6) daripada prinsip kemanusiaan NILAI KEMANUSIAAN Islam yang menjadi lambang ke arah kesatuan warga negara. ASAS  Huraikan TIGA (3) asas hubungan sosial dalam HUB ETNIK masyarakat pelbagai etnik menurut perspektif Islam APLIKASI  Bincangkan TIGA (3) kepentingan perlunya SOSIAL hubungan kerjasama yang baik antara pelbagai etnik menurut perspektif Islam. MAQASID  Nyatakan EMPAT (4) prinsip Islam berhubung dengan SYARIAH nilai-nilai kemanusiaan sebagai penghubung TOLERANSI kepelbagaian etnik HUB ETNIK  Bincangkan TIGA (3) asas hubungan sosial yang direalisasikan di Malaysia menurut perspektif Islam  Huraikan TIGA (3) matlamat hubungan etnik menurut Islam 33
 • 34. PENGUKUHAN  Huraikan EMPAT (4) prinsip Islam yang menekankan NILAI KEMANUSIAAN toleransi hubungan etnik di Malaysia  Bincangkan TIGA (3) aplikasi hubungan sosial Islam ASAS dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. HUB ETNIK  Huraikan EMPAT (4) tujuan Syariah (maqasid al- APLIKASI syariah) dalam kerangka perundangan Islam yang SOSIAL mampu memberi perlindungan kepada hak-hak asasi sebagai rakyat dalam konteks masyarakat MAQASID majmuk. SYARIAH  Jelaskan TIGA (3) nilai universal yang perlu difahami TOLERANSI dan dihayati oleh semua rakyat Malaysia bagi HUB ETNIK memperkukuhkan perpaduan.  Huraikan EMPAT (4) bentuk aplikasi hubungan sosial menurut Islam dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. 34