Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 25 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie A 2 kakapusan (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

A 2 kakapusan

 1. 1. Aralin 2- Kakapusan
 2. 2. Gawain 1: T-CHART Suriin ang mga produktong nakalista sa hanay A at B sa T- chart. Ihambing ang dalawang hanay at sagutan ang mga pamprosesong tanong. Gawain 1: T-CHART Suriin ang mga produktong nakalista sa hanay A at B sa T- chart. Ihambing ang dalawang hanay at sagutan ang mga pamprosesong tanong.
 3. 3. Pamprosesong Tanong: 1. Ano ang iyong napuna sa mga magkakasamang produkto sa hanay A at hanay B? 2. Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit magkakasama ang mga produkto sa iisang hanay? Ipaliwanag. Pamprosesong Tanong: 1. Ano ang iyong napuna sa mga magkakasamang produkto sa hanay A at hanay B? 2. Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit magkakasama ang mga produkto sa iisang hanay? Ipaliwanag.
 4. 4. Gawain 2: PICTURE ANALYSIS Suriin ang larawan sa ibaba at bigyan ito ng sariling interpretasyon. Gawain 2: PICTURE ANALYSIS Suriin ang larawan sa ibaba at bigyan ito ng sariling interpretasyon. Pamprosesong Tanong: 1. Ano ang nakikita mo sa larawan? 2. Ano ang ipinahihiwatig nito? 3. Bakit ito nagaganap? Pamprosesong Tanong: 1. Ano ang nakikita mo sa larawan? 2. Ano ang ipinahihiwatig nito? 3. Bakit ito nagaganap?
 5. 5. Gawain 3: KNOWLEDGE GAUGEGawain 3: KNOWLEDGE GAUGE Bakit maituturing na isang suliraning panlipunan ang kakapusan? Bakit maituturing na isang suliraning panlipunan ang kakapusan? Initial AnswerInitial Answer
 6. 6. Pagkakaiba ng Kakapusan at Kakulangan
 7. 7. Ang kakapusan ay umiiral dahil limitado ang pinagkukunang-yaman at walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Halimbawa, kakapusan sa supply ng nickel, chromite, natural gas at iba pang non-renewable resources dahilan sa likas na kalagayan ng mga ito. Ang kakapusan sa mga nabanggit na halimbawa ay itinakda ng kalikasan. Ang kondisyong ito ay nagtakda ng limitasyon sa lahat at naging isang pangunahing suliraning pang-ekonomiya. Ang kakapusan ay umiiral dahil limitado ang pinagkukunang-yaman at walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Halimbawa, kakapusan sa supply ng nickel, chromite, natural gas at iba pang non-renewable resources dahilan sa likas na kalagayan ng mga ito. Ang kakapusan sa mga nabanggit na halimbawa ay itinakda ng kalikasan. Ang kondisyong ito ay nagtakda ng limitasyon sa lahat at naging isang pangunahing suliraning pang-ekonomiya.
 8. 8. Ang kakulangan o shortage ay nagaganap kung may pansamantalang pagkukulang sa supply ng isang produkto. Ang kakulangan ay pansamantala sapagkat may magagawa pa ang tao upang masolusyunan ito. Ang kakulangan o shortage ay nagaganap kung may pansamantalang pagkukulang sa supply ng isang produkto. Ang kakulangan ay pansamantala sapagkat may magagawa pa ang tao upang masolusyunan ito.
 9. 9. Sa pagharap sa suliraning pang-ekonomiya, mahalagang pag- isipan ang opportunity cost ng gagawing desisyon. Alin sa mga pamimiliang produkto ang gustong likhain? Para kanino ang mga ito? Alin ang higit na kailangan? Paano ito lilikhain? Ano ang kabutihang maidudulot ng pagpili? Saang alternatibo higit na makikinabang? Gaano kalaki ang halaga ng pakinabang? Gaano kalaki ang halaga ng mawawalang oportunidad? Opportunity cost ay tumutukoy sa halaga ng bagay o nang best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon (Case, Fair at Oster, 2012). Sa pagharap sa suliraning pang-ekonomiya, mahalagang pag- isipan ang opportunity cost ng gagawing desisyon. Alin sa mga pamimiliang produkto ang gustong likhain? Para kanino ang mga ito? Alin ang higit na kailangan? Paano ito lilikhain? Ano ang kabutihang maidudulot ng pagpili? Saang alternatibo higit na makikinabang? Gaano kalaki ang halaga ng pakinabang? Gaano kalaki ang halaga ng mawawalang oportunidad? Opportunity cost ay tumutukoy sa halaga ng bagay o nang best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon (Case, Fair at Oster, 2012).
 10. 10. Ang Production Possibility Frontier o PPF ay isang modelo na nagpapakita ng mga estratehiya sa paggamit ng mga salik upang makalikha ng mga produkto. Nailarawan din sa pamamagitan nito ang konsepto ng choices, trade- off, opportunity cost, at kakapusan. Mahalaga ito sa pagpapakita ng mga choice na mayroon ang komunidad at ang limitasyon ng mga ito. Sa paggamit ng PPF, kailangang isaalangalang ang mga hinuha na: 1. Mayroon lamang dalawang produktong maaaring likhain. Halimbawa, pagkain at tela; at 2. Ang pamayanan ay may limitadong resources (fixed supply). Ang pinakamataas na produksiyon ng ekonomiya ay ang hangganan ng PPF. Sa mga hangganang ito ay maituturing na efficient ang produksiyon. Kinakatawan ito ng choices sa plano A, B, C, D, E at F. PRODUCTION POSSIBILITY FRONTIERPRODUCTION POSSIBILITY FRONTIER
 11. 11. OPTION PAGKAIN TELA A 0 1000 Maaring makalikha ang mga kumbinasyong ito kung magagamit ang lahat ng resources. Kapag nagamit lahat, ang produksiyon ay efficient. 0 unit ng pagkain at 1000 unit ng tela 200 unit ng pagkain at 850 unit ng tela B 100 950 C 200 850 D 300 650 E 400 400 F 500 0
 12. 12. Gawain 4: PRODUCTION PLAN Suriin ang production plan sa ibaba. Iguhit ito sa graph at lagyan ng interpretasyon at kongklusyon ang punto A, F, at C. Gawain 4: PRODUCTION PLAN Suriin ang production plan sa ibaba. Iguhit ito sa graph at lagyan ng interpretasyon at kongklusyon ang punto A, F, at C.
 13. 13. Palatandaan ng Kakapusan Palatandaan ng Kakapusan
 14. 14. Paraan upang Mapamahalaan ang Kakapusan Paraan upang Mapamahalaan ang Kakapusan • Kailangan ang angkop at makabagong teknolohiya upang mapataas ang produksiyon, • pagsasanay para sa mga manggagawa upang mapataas ang kapasidad ng mga ito sa paglikha ng produkto at pagbibigay ng kinakailangang serbisyo. • Pagpapatupad ng mga programa na makapagpapabuti at makakapagpalakas sa organisasyon, at mga institusyong (institutional development) nakatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya, at • Pagpapatupad ng pamahalaan ng mga polisiya na nagbibigay proteksyon sa mga pinagkukunang-yaman.
 15. 15. Gawain 5: OPEN ENDED STORY Lagyan ng maikling katapusan ang kuwento. Iugnay ang kuwento sa suliraning panlipunan na nagaganap dahilan sa kakapusan. Tingnan ang rubrik sa ibaba at gamitin itong batayan sa iyong pagsusulat. 1. Nagkaroon ng brownout sa Barangay Madilim dahilan sa walang mabiling gasolina na ginagamit upang mapaandar ang mga planta ng koryente ____________________________________
 16. 16. Gawain 6: CONSERVATION POSTER Gumawa ng poster na nagpapakita ng konserbasyon sa mga yamang likas at mga paraan kung paano mapapamahalaan ang kakapusan. Gamitin ang rubrik bilang pamantayan ng iyong paggawa. Gawain 6: CONSERVATION POSTER Gumawa ng poster na nagpapakita ng konserbasyon sa mga yamang likas at mga paraan kung paano mapapamahalaan ang kakapusan. Gamitin ang rubrik bilang pamantayan ng iyong paggawa.
 17. 17. Krayterya Napakagaling (3) Magaling (2) May Kakulangan (1) Impormatibo Ang nabuong poster ay nakapagbibigay ng kumpleto, wasto, at mahalagang impormasyon tungkol sa konserbasyon ng yamang likas at kung paano malalabanan ang kakapusan Ang nabuong poster ay nakapagbibigay ng wastong impormasyon tungkol sa konserbasyon ng yamang likas at kung paano malalabanan ang kakapusan Ang nabuong poster ay kulang ang impormasyon tungkol sa konserbasyon ng yamang likas at kung paano malalabanan ang kakapusan. Malikhain Nagpakita ng pagkamalikhain at napakagaling na disenyo ng poster. Malikhain at magaling ang elemento ng disenyo ng poster. May kakulangan ang elemento ng disenyo ng poster.
 18. 18. Gawain 7: KNOWLEDGE GAUGEGawain 7: KNOWLEDGE GAUGE Bakit maituturing na isang suliraning panlipunan ang kakapusan? Bakit maituturing na isang suliraning panlipunan ang kakapusan? Revised AnswerRevised Answer
 19. 19. Pangkatang Gawain: Sa gawaing ito ay inaasahang maipakita ng iyong pangkat ang kondisyon ng inyong lokal na komunidad. Gumawa ng pisikal na mapa ng pinakamalapit na komunidad sa paaralan. Mahalagang maipakita sa mapa ang demograpiya (populasyon), laki, topograpiya tulad ng lupa, burol, talampas, ilog, mga kalsada, kabahayan, gusali, negosyo, at iba pa. Matapos maiguhit ang mapa ay gumuhit naman ng mga simbolo o bagay na naglalarawan sa mga lugar sa mapa na mayroong kakapusan. Maglagay ng legend upang maunawaan ang inilagay na mga simbolo. Gawain 8: RESOURCE MAPPINGGawain 8: RESOURCE MAPPING
 20. 20. 4 3 2 1 0 Naipakita sa mga detalye ng mapa ang mahahalagang impormasyon tungkol sa paksa at nakapagpapata as ito sa pagkakaunawa ng mga nagsusuri nito Naipakita sa mga detalye ng mapa ang mahahalagang impormasyon tungkol sa paksa subalit ang nagsusuri ay nangangailangan pa ng impormasyon upang ito ay lubos na maunawaan Naipakita sa mga detalye ng mapa ang mga impormasyon tungkol sa paksa subalit masyadong malawak o kulang. Ang nagsusuri nito ay kailangan pa ng karagdagang impormasyon upang ito ay lubos na maunawaan Hindi naipakita sa mga detalye ng mapa ang mahahalagang impormasyon tungkol sa paksa o wala itong kaugnayan sa paksa. Walang mapa na nagawa
 21. 21. Pamprosesong Tanong: 1. Ano ang mga palatandaan ng kakapusan na naitala mo sa iyong napiling komunidad? 2. Bakit nararanasan ang kakapusan sa komunidad na napili mo? Ano ang epekto nito? 3. Paano nakaaapekto sa iyo bilang mag-aaral ang kasalukuyang kondisyon ng komunidad na iyong iginuhit?
 22. 22. Gawain 7: KNOWLEDGE GAUGEGawain 7: KNOWLEDGE GAUGE Bakit maituturing na isang suliraning panlipunan ang kakapusan? Bakit maituturing na isang suliraning panlipunan ang kakapusan? Final AnswerFinal Answer
 23. 23. Reference: DepEd Module

×