Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx

elnas
elnasTeacher
Β. Η ελληνική οικονομία
κατά τον 19ο αι.
Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων
 ορίσετε τι είναι «εθνικά
κτήματα»,
 περιγράψετε το νομικό
καθεστώς τους, το πώς
αξιοποιήθηκαν, πόσο και πώς
υπολογίζεται η έκτασή τους,
 αναφέρετε τα προβλήματα που
προέκυψαν από τη διανομή
των εθνικών γαιών,
 απαριθμήσετε τα αίτια του
πολυτεμαχισμού των εθνικών
κτημάτων
 αφηγηθείτε την οριστική
διευθέτηση του ζητήματος των
εθνικών γαιών τα έτη 1870-
Μετά τη μελέτη της παρούσας
υποενότητας αναμένεται να
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 3
◄Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα
που σχετίζονταν με την αγροτική ζωή
του τόπου, το οποίο απασχόλησε όλες
τις μετεπαναστατικές κυβερνήσεις,
ήταν και το ζήτημα της διανομής των
εθνικών γαιών. Στην εικόνα αγροτικές
καλλιέργειες στην Ελλάδα του 19ου
αιώνα.
Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.
Χριστόπουλος, Γ.(εκδ), Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους: Νεώτερος
Ελληνισμός από 1833 ως 1881, τ. ΙΓ',
Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977, σ. 96.
© Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/general/gallery/178.
html
Το ζήτημα
των εθνικών
κτημάτων
Κληροδοτήθηκε ως πρόβλημα
στην Ελλάδα από την οθωμανική
κατοχή.
Ξεχώριζε
• για την έκταση
• για τη σημασία
• για την πολυπλοκότητα
«Εθνικές γαίες»:
Ορισμός
 «Εθνικές γαίες» ήταν οι ακίνητες, οι
κτηματικές ιδιοκτησίες των Οθωμανών στις
περιοχές που περιήλθαν στον έλεγχο του
ελληνικού κράτους. Η γη αυτή ανήκε
είτε στο οθωμανικό δημόσιο
είτε σε μουσουλμανικά ιδρύματα
είτε σε ιδιώτες.
ως ιδιοκτησία ή ως δικαίωμα νομής
(εκμετάλλευσης)
 Οι περιουσίες αυτές περιήλθαν στην
κυριότητα του ελληνικού κράτους
«επαναστατικώ δικαίω».
20XX presentation title 5
http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/general/gallery/190.
html
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 6
https://museduc.gr/docs/Istoria/B/08_KEFALAIO
_B.pdf
«Εθνικές γαίες»:
 Αποτέλεσαν το πρώτο και, ουσιαστικά, το
μόνο κεφάλαιο στη διάρκεια του πολέμου.
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 7
Σημασία
Χρησιμοποιήθηκαν
 ως υποθήκη για τη σύναψη δανείων.
 ως μέσα για την εξασφάλιση εσόδων, μέσω
της εκποίησής τους.
http://istoriapros.blogspot.com/2016/09/3.h
tml
«Εθνικές γαίες»:
Η έκταση των γαιών αυτών μπορεί να
υπολογιστεί μόνο κατά προσέγγιση -
περίπου 4.000.000 με 5.000.000
στρέμματα- λόγω πολυπλοκότητας:
 Του σχετικού με την έγγειο ιδιοκτησία
οθωμανικού καθεστώτος και
 Των μηχανισμών απογραφής των
περιουσιακών στοιχείων.
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 8
Υπολογισμός έκτασης
https://cognoscoteam.gr/archives/25536
Προβλήματα στη διανομή των εθνικών κτημάτων [Ι]
Πολλοί από τους καλλιεργητές των κτημάτων αυτών είχαν δικαιώματα
εκμετάλλευσης της γης από τα προεπαναστατικά χρόνια.
Καλλιεργούσαν δηλαδή για πολλές γενιές τα χωράφια, αποδίδοντας ένα
ποσοστό (περίπου 15%) στον κατ’ όνομα ιδιοκτήτη καθώς και τον φόρο
επί της παραγωγής, τη δεκάτη. Είχαν ισχυρά δικαιώματα ιδιοκτησίας
πάνω στη γη και ήταν δύσκολο για το κράτος να τους ζητήσει να την
εξαγοράσουν καταβάλλοντας υψηλό τίμημα.
Η εξαγορά προϋπέθετε ξεκάθαρους τίτλους ιδιοκτησίας, προσδιορισμό
δηλαδή του προς εξαγορά αντικειμένου, πράγμα που ήταν ανύπαρκτο
στον οθωμανικό χώρο, όπου υπήρχαν συνήθως επάλληλα δικαιώματα επί
της γης.
20XX presentation title 9
Αν και αποτελούσε γενική επιθυμία, στην πράξη συναντούσε πολλά
προβλήματα:
Προβλήματα στη διανομή των εθνικών κτημάτων [ΙΙ]
Στη Στερεά Ελλάδα, σημαντικό τμήμα των εθνικών γαιών που δεν ήταν υπό
την έλεγχο των επαναστατών στο τέλος του πολέμου, πέρασαν άμεσα στα
χέρια ιδιωτών με απευθείας εξαγορά από τους οθωμανούς ιδιοκτήτες τους,
σε χαμηλή μάλιστα τιμή. Έτσι, το κράτος έχανε την ευκαιρία της
διαμεσολάβησης και της αποκόμισης προσόδων.
Δεν ήταν σπάνιες οι καταπατήσεις, ιδιαίτερα σε εποχές ταραχών και κρίσης,
καταπατήσεις που δύσκολα μπορούσαν να αποδειχθούν σε εδάφη με
αμφισβητούμενα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας.
Στο χώρο της έγγειας ιδιοκτησίας, το οθωμανικό δίκαιο διέφερε
σημαντικά από το βυζαντινορωμαϊκό, το οποίο υιοθέτησε το ελεύθερο
ελληνικό κράτος. Η προσαρμογή των πραγματικών δεδομένων στη μεταβολή
αυτή άφηνε περιθώρια για κάθε είδους ατασθαλίες (:παράνομες πράξεις).
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 10
Οι τάσεις οδηγούσαν:
α. στη δημιουργία μικρών και μεσαίων ιδιοκτησιών.
β. στην αποφυγή συγκέντρωσης μεγάλων
κτημάτων σε λίγους κεφαλαιούχους.
https://www.hartismag.gr/hartis-28/klimakes/diakybeyma-toy-1821-eonikes-gaies-se-axartog
Αίτια πολυτεμαχισμού
1. Έλλειψη μεγάλων κεφαλαίων.
2. Τάση απόκτησης ακίνητης περιουσίας σε πόλεις (στην Αθήνα ιδιαίτερα).
3. Η απόκτηση μεγάλης έγγειας ιδιοκτησίας δεν ήταν στις προθέσεις των πλουσίων,
γεγονός που
 άμβλυνε τις αντιθέσεις και
δεν επέτρεπε να αναπτυχθούν σημαντικές κοινωνικές εντάσεις γύρω από το
πρόβλημα των εθνικών γαιών.
4. Η δημιουργία μικρών ιδιοκτησιών, ευπρόσβλητων στις κρίσεις και έκθετων στις
διαθέσεις της αγοράς και στις φορολογικές πιέσεις, ευνόησε την ανάπτυξη ενός
συστήματος πολιτικής προστασίας
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 12
Οι τοπικοί πολιτευτές αναλάμβαναν να περιορίσουν τις ασκούμενες πιέσεις,
παρεμβαίνοντας στους κυβερνητικούς μηχανισμούς του κράτους. Επρόκειτο για ρόλο
ανάλογο με εκείνον που είχαν οι προεστοί κατά την προεπαναστατική περίοδο.
20XX presentation title 13
◄Γκραβούρα του 19ου αιώνα με
καλλιέργειες στην περιοχή της Κορινθίας.
Στις περιοχές της Πελοποννήσου υπήρχαν
μεγάλες εκτάσεις εθνικών γαιών, τις οποίες
αφορούσαν οι πρώτοι νόμοι για τη ρύθμιση
του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος.
Λιθογραφία 33Χ62 εκ. που σχεδίασε ο
Stackelberg και λιθογράφησε ο Dupressier.
Τόπος και Εικόνα: Χαρακτικά Ξένων
Περιηγητών για την Ελλάδα, τ. Ζ'-19ος
αιώνας, Εκδόσεις Ολκός, Αθήνα 1985, εικ.
65.
© Εκδόσεις Ολκός.
http://www.ime.gr/chronos/12/gr/general/gallery/179.
html
Οριστική αντιμετώπιση ζητήματος εθνικών κτημάτων:
Νομοθετικές ρυθμίσεις 1870-1871
Να εξασφαλιστούν κατά προτεραιότητα οι ακτήμονες χωρικοί, με
την παροχή γης, απαραίτητης για την επιβίωσή τους.
Να εξασφαλιστούν, μέσα από τη διαδικασία της εκποίησης, τα
μεγαλύτερα δυνατά έσοδα, που θα έδιναν μια ανάσα στο διαρκές
δημοσιονομικό αδιέξοδο.
20XX presentation title 14
Στόχοι
Οι στόχοι των νομοθετημάτων ήταν αντιφατικοί με αποτέλεσμα
να επιτευχθεί μόνο ο πρώτος σε ικανοποιητικό βαθμό.
Νομοθετικές ρυθμίσεις
Οι δικαιούχοι αγρότες μπορούσαν να αγοράσουν όση γη ήθελαν,
με ανώτατο όριο τα 80 στρέμματα για ξηρικά εδάφη και τα 40 για
αρδευόμενα.
20XX presentation title 15
 Από το 1870 ως το 1911 διανεμήθηκαν 2.650.000 στρέμματα
με 370.000 παραχωρητήρια.
Αποτελέσματα εφαρμογής νομοθετικών ρυθμίσεων
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 16
Η διανομή 2.650.000 στρεμμάτων με 370.000 παραχωρητήρια
στο διάστημα 1870-1911 δείχνει ότι:
 οι φιλοδοξίες ή οι δυνατότητες των αγροτών για απόκτηση
καλλιεργήσιμης έκτασης ήταν περιορισμένες και
 ο πολυτεμαχισμός της γης ήδη μεγάλος.
Συμπεράσματα - Εκτιμήσεις
για τις περιοχές που χαρακτηρίζονταν ως φυτείες (ελαιόδεντρα και
αμπέλια), ο μέσος όρος έκτασης των ιδιοκτησιών ήταν σαφώς
μικρότερος
 εκείνων που προορίζονταν για καλλιέργεια δημητριακών.
Αξίζει να επισημανθεί ότι
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 17
H Ιθώμη από τον Άγιο Φλώρο στις υπόγειες καρστικές πηγές του ποταμού Παμίσου στη
Μεσσηνία. Λεπτομέρεια λιθογραφίας του Prosper Baccuet με τους επιστήμονες της Expédition να
ξεκουράζονται το 1829. Στο: J.-B. Bory de Saint-Vincent. Relation de l'Expédition scientifique de
Morée: Section des sciences physiques, Paris, 1836. Πηγή: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
ΑΠΘ.
https://www.hartismag.gr/hartis-28/klimakes/diakybeyma-toy-1821-eonikes-gaies-se-axartografhth-
xwra-1
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
 Επρόκειτο για μια σημαντική διανομή καλλιεργήσιμων γαιών
στην περίοδο 1870-1911, ιδιαίτερα αν συγκριθεί με τα 600.000
στρέμματα που είχαν διανεμηθεί τα προηγούμενα χρόνια.
 Ωστόσο, μόνο το 50% περίπου του αντιτίμου των
παραχωρούμενων γαιών πληρώθηκε τελικά στο κράτος από
τους αγοραστές της εθνικής αυτής ιδιοκτησίας.
2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 18
Τέλος
Πηγές:
• Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ Γενικού Λυκείου, Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών
Σπουδών, ΙΤΥΕ: Αθήνα 2021, 23-25.
• «Εθνικές γαίες» στο http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/1833_1897/economy/facts/02.html
(ημ. προσπ. 25/08/23).
Επιμέλεια: Ε. Νασιώτη, ΠΕ02 (Σεπ 2023)
1 von 19

Recomendados

6.η βιομηχανία . pptx von
6.η βιομηχανία . pptx6.η βιομηχανία . pptx
6.η βιομηχανία . pptxgiouli
3.9K views7 Folien
Η βιομηχανία von
Η βιομηχανίαΗ βιομηχανία
Η βιομηχανίαΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
4.2K views21 Folien
2. H εμπορική ναυτιλία von
2. H εμπορική ναυτιλία2. H εμπορική ναυτιλία
2. H εμπορική ναυτιλίαKvarnalis75
23.2K views28 Folien
6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου von
6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου
6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμουKvarnalis75
16.4K views10 Folien
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση von
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την ΕπανάστασηKvarnalis75
21.5K views57 Folien
3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων von
3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων
3. Η διανομή των εθνικών κτημάτωνKvarnalis75
33K views28 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

4. H εκμετάλλευση των ορυχείων von
4. H εκμετάλλευση των ορυχείων4. H εκμετάλλευση των ορυχείων
4. H εκμετάλλευση των ορυχείωνKvarnalis75
18.7K views18 Folien
1. Tο εμπόριο von
1. Tο εμπόριο1. Tο εμπόριο
1. Tο εμπόριοKvarnalis75
26.2K views26 Folien
3. Η Σύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμών von
3. Η Σύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμών3. Η Σύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμών
3. Η Σύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμώνKvarnalis75
24.3K views23 Folien
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα von
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημαKvarnalis75
9.6K views13 Folien
7. Οι μεγάλες επενδύσεις von
7. Οι μεγάλες επενδύσεις7. Οι μεγάλες επενδύσεις
7. Οι μεγάλες επενδύσειςKvarnalis75
14.6K views15 Folien
5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος von
5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος
5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματοςKvarnalis75
20.6K views17 Folien

Was ist angesagt?(20)

4. H εκμετάλλευση των ορυχείων von Kvarnalis75
4. H εκμετάλλευση των ορυχείων4. H εκμετάλλευση των ορυχείων
4. H εκμετάλλευση των ορυχείων
Kvarnalis7518.7K views
1. Tο εμπόριο von Kvarnalis75
1. Tο εμπόριο1. Tο εμπόριο
1. Tο εμπόριο
Kvarnalis7526.2K views
3. Η Σύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμών von Kvarnalis75
3. Η Σύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμών3. Η Σύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμών
3. Η Σύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμών
Kvarnalis7524.3K views
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα von Kvarnalis75
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα
Kvarnalis759.6K views
7. Οι μεγάλες επενδύσεις von Kvarnalis75
7. Οι μεγάλες επενδύσεις7. Οι μεγάλες επενδύσεις
7. Οι μεγάλες επενδύσεις
Kvarnalis7514.6K views
5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος von Kvarnalis75
5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος
5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος
Kvarnalis7520.6K views
Η ΑΚΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑΣ von Mary Plessa
Η ΑΚΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑΣΗ ΑΚΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
Η ΑΚΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
Mary Plessa2.2K views
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη von Kvarnalis75
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη
Kvarnalis7514.2K views
ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ & Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙ... von Nasia Fatsi
ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ & Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙ...ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ & Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙ...
ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ & Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙ...
Nasia Fatsi297 views
3. Τα πρώτα νέφη von Kvarnalis75
3. Τα πρώτα νέφη3. Τα πρώτα νέφη
3. Τα πρώτα νέφη
Kvarnalis7510.6K views
2. Η περίοδος της δημιουργίας von Kvarnalis75
2. Η περίοδος της δημιουργίας2. Η περίοδος της δημιουργίας
2. Η περίοδος της δημιουργίας
Kvarnalis758.4K views
8. Η Τράπεζα της Ελλάδος von Kvarnalis75
8. Η Τράπεζα της Ελλάδος8. Η Τράπεζα της Ελλάδος
8. Η Τράπεζα της Ελλάδος
Kvarnalis7515.6K views
3. τα αριστερά κόμματα von Kvarnalis75
3. τα αριστερά κόμματα3. τα αριστερά κόμματα
3. τα αριστερά κόμματα
Kvarnalis7515.8K views
2. Το πρώτο διάστημα von Kvarnalis75
2. Το πρώτο διάστημα2. Το πρώτο διάστημα
2. Το πρώτο διάστημα
Kvarnalis7516.1K views
9. Τα εθνικά δάνεια von Kvarnalis75
9. Τα εθνικά δάνεια9. Τα εθνικά δάνεια
9. Τα εθνικά δάνεια
Kvarnalis7518.8K views
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ von Kvarnalis75
 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Kvarnalis7518.5K views
5. Η αρμοστεία του Αλέξανδρου Ζαΐμη (1906-1908) von Kvarnalis75
5. Η αρμοστεία του Αλέξανδρου Ζαΐμη (1906-1908) 5. Η αρμοστεία του Αλέξανδρου Ζαΐμη (1906-1908)
5. Η αρμοστεία του Αλέξανδρου Ζαΐμη (1906-1908)
Kvarnalis758.5K views
Oι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα von ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
Oι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη ΙδέαOι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα
Oι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα

Similar a Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx

3. Η διανομή των Εθνικών Κτημάτων von
3. Η διανομή των Εθνικών Κτημάτων3. Η διανομή των Εθνικών Κτημάτων
3. Η διανομή των Εθνικών ΚτημάτωνKaterina Tzamou
3.3K views17 Folien
23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται von
23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονταιtzormbas
136 views1 Folie
3.η διανομή των εθνικών κτημάτων. pptx von
3.η διανομή των εθνικών κτημάτων. pptx3.η διανομή των εθνικών κτημάτων. pptx
3.η διανομή των εθνικών κτημάτων. pptxgiouli
4.3K views11 Folien
Το αγροτικό ζήτημα von
Το αγροτικό ζήτημαΤο αγροτικό ζήτημα
Το αγροτικό ζήτημαorfeas70
3K views11 Folien
C:\Fakepath\σ το αγροτικό ζήτημα von
C:\Fakepath\σ το αγροτικό ζήτημαC:\Fakepath\σ το αγροτικό ζήτημα
C:\Fakepath\σ το αγροτικό ζήτημαeustathia24
218 views3 Folien
Η διανομή των εθνικών κτημάτων.ppsx von
Η διανομή των εθνικών κτημάτων.ppsxΗ διανομή των εθνικών κτημάτων.ppsx
Η διανομή των εθνικών κτημάτων.ppsxNasia Fatsi
108 views15 Folien

Similar a Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx(18)

3. Η διανομή των Εθνικών Κτημάτων von Katerina Tzamou
3. Η διανομή των Εθνικών Κτημάτων3. Η διανομή των Εθνικών Κτημάτων
3. Η διανομή των Εθνικών Κτημάτων
Katerina Tzamou3.3K views
23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται von tzormbas
23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
tzormbas136 views
3.η διανομή των εθνικών κτημάτων. pptx von giouli
3.η διανομή των εθνικών κτημάτων. pptx3.η διανομή των εθνικών κτημάτων. pptx
3.η διανομή των εθνικών κτημάτων. pptx
giouli4.3K views
Το αγροτικό ζήτημα von orfeas70
Το αγροτικό ζήτημαΤο αγροτικό ζήτημα
Το αγροτικό ζήτημα
orfeas703K views
C:\Fakepath\σ το αγροτικό ζήτημα von eustathia24
C:\Fakepath\σ το αγροτικό ζήτημαC:\Fakepath\σ το αγροτικό ζήτημα
C:\Fakepath\σ το αγροτικό ζήτημα
eustathia24218 views
Η διανομή των εθνικών κτημάτων.ppsx von Nasia Fatsi
Η διανομή των εθνικών κτημάτων.ppsxΗ διανομή των εθνικών κτημάτων.ppsx
Η διανομή των εθνικών κτημάτων.ppsx
Nasia Fatsi108 views
23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται von George Margartis
23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
George Margartis28 views
2. Η ελληνική οικονομία το 19ο αιώνα (1) von Mary Plessa
2. Η ελληνική οικονομία το 19ο αιώνα (1)2. Η ελληνική οικονομία το 19ο αιώνα (1)
2. Η ελληνική οικονομία το 19ο αιώνα (1)
Mary Plessa1.4K views
Ιστορία Ε΄ 5.23. ΄΄ Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται΄΄ von Χρήστος Χαρμπής
Ιστορία Ε΄ 5.23. ΄΄ Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται΄΄Ιστορία Ε΄ 5.23. ΄΄ Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται΄΄
Ιστορία Ε΄ 5.23. ΄΄ Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται΄΄
23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονται von Dimitra Mylonaki
23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονται23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονται
23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονται
Dimitra Mylonaki30.1K views
το αγροτικό ζήτημα von giouli
το αγροτικό ζήτηματο αγροτικό ζήτημα
το αγροτικό ζήτημα
giouli681 views
το αγροτικό ζήτημα von giouli
το αγροτικό ζήτηματο αγροτικό ζήτημα
το αγροτικό ζήτημα
giouli12.5K views
το αγροτικό ζήτημα von giouli
το αγροτικό ζήτηματο αγροτικό ζήτημα
το αγροτικό ζήτημα
giouli41.8K views
κεφ. 23 η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονται von atavar
κεφ. 23 η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονταικεφ. 23 η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονται
κεφ. 23 η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυχρονίζονται
atavar64.4K views

Más de elnas

Β7. Τα δημόσια έργα.ppsx von
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsxΒ7. Τα δημόσια έργα.ppsx
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsxelnas
4 views19 Folien
Β1_Το εμπόριο.ppsx von
Β1_Το εμπόριο.ppsxΒ1_Το εμπόριο.ppsx
Β1_Το εμπόριο.ppsxelnas
5 views26 Folien
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx von
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsxΒ2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsxelnas
9 views24 Folien
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx von
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsxΑ2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsxelnas
30 views12 Folien
Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα von
Α1. Τα δημογραφικά δεδομέναΑ1. Τα δημογραφικά δεδομένα
Α1. Τα δημογραφικά δεδομέναelnas
27 views22 Folien
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας von
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της ΜεσοποταμίαςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίαςelnas
252 views49 Folien

Más de elnas(20)

Β7. Τα δημόσια έργα.ppsx von elnas
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsxΒ7. Τα δημόσια έργα.ppsx
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsx
elnas4 views
Β1_Το εμπόριο.ppsx von elnas
Β1_Το εμπόριο.ppsxΒ1_Το εμπόριο.ppsx
Β1_Το εμπόριο.ppsx
elnas5 views
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx von elnas
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsxΒ2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx
elnas9 views
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx von elnas
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsxΑ2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx
elnas30 views
Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα von elnas
Α1. Τα δημογραφικά δεδομέναΑ1. Τα δημογραφικά δεδομένα
Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα
elnas27 views
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας von elnas
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της ΜεσοποταμίαςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας
elnas252 views
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος von elnas
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: ΑίγυπτοςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος
elnas116 views
Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.) von elnas
Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.)Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.)
Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.)
elnas474 views
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση von elnas
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική ΟργάνωσηΟμηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση
elnas1.6K views
Ομηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός Αποικισμός von elnas
Ομηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός ΑποικισμόςΟμηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός Αποικισμός
Ομηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός Αποικισμός
elnas319 views
Ομηρική Εποχή: Ο πολιτισμός von elnas
Ομηρική Εποχή: Ο πολιτισμόςΟμηρική Εποχή: Ο πολιτισμός
Ομηρική Εποχή: Ο πολιτισμός
elnas448 views
Εποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός von elnas
Εποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός ΠολιτισμόςΕποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός
Εποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός
elnas854 views
Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815) von elnas
Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815)Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815)
Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815)
elnas125 views
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίας von elnas
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίαςΟι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίας
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίας
elnas466 views
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica) von elnas
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)
elnas692 views
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της von elnas
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή τηςΗ ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
elnas111 views
Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ) von elnas
Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ)Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ)
Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ)
elnas72 views
Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β) von elnas
Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β)Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β)
Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β)
elnas101 views
Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α) von elnas
Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α) Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α)
Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α)
elnas76 views
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ) von elnas
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ)Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ)
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ)
elnas246 views

Último

ζωα υπο εξαφάνιση.pptx von
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxStella Mpezantakou
57 views11 Folien
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
9 views65 Folien
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx von
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxKrokus kokkus
61 views59 Folien
Αιολική Γη von
Αιολική ΓηΑιολική Γη
Αιολική ΓηDimitra Mylonaki
26 views25 Folien
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx von
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxssuser86b52c
5 views25 Folien
Η Ασπρούδα von
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η ΑσπρούδαDimitra Mylonaki
9 views19 Folien

Último(20)

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c5 views
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο von Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ von ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b30 views
Η δική μου Παναγιά von hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 19 views
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx von Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf von Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas5 views
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx von sarrafimaria
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxτεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
sarrafimaria15 views

Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx

 • 1. Β. Η ελληνική οικονομία κατά τον 19ο αι. Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων
 • 2.  ορίσετε τι είναι «εθνικά κτήματα»,  περιγράψετε το νομικό καθεστώς τους, το πώς αξιοποιήθηκαν, πόσο και πώς υπολογίζεται η έκτασή τους,  αναφέρετε τα προβλήματα που προέκυψαν από τη διανομή των εθνικών γαιών,  απαριθμήσετε τα αίτια του πολυτεμαχισμού των εθνικών κτημάτων  αφηγηθείτε την οριστική διευθέτηση του ζητήματος των εθνικών γαιών τα έτη 1870- Μετά τη μελέτη της παρούσας υποενότητας αναμένεται να
 • 3. 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 3 ◄Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που σχετίζονταν με την αγροτική ζωή του τόπου, το οποίο απασχόλησε όλες τις μετεπαναστατικές κυβερνήσεις, ήταν και το ζήτημα της διανομής των εθνικών γαιών. Στην εικόνα αγροτικές καλλιέργειες στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη. Χριστόπουλος, Γ.(εκδ), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Νεώτερος Ελληνισμός από 1833 ως 1881, τ. ΙΓ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977, σ. 96. © Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα. http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/general/gallery/178. html
 • 4. Το ζήτημα των εθνικών κτημάτων Κληροδοτήθηκε ως πρόβλημα στην Ελλάδα από την οθωμανική κατοχή. Ξεχώριζε • για την έκταση • για τη σημασία • για την πολυπλοκότητα
 • 5. «Εθνικές γαίες»: Ορισμός  «Εθνικές γαίες» ήταν οι ακίνητες, οι κτηματικές ιδιοκτησίες των Οθωμανών στις περιοχές που περιήλθαν στον έλεγχο του ελληνικού κράτους. Η γη αυτή ανήκε είτε στο οθωμανικό δημόσιο είτε σε μουσουλμανικά ιδρύματα είτε σε ιδιώτες. ως ιδιοκτησία ή ως δικαίωμα νομής (εκμετάλλευσης)  Οι περιουσίες αυτές περιήλθαν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους «επαναστατικώ δικαίω». 20XX presentation title 5 http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/general/gallery/190. html
 • 6. 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 6 https://museduc.gr/docs/Istoria/B/08_KEFALAIO _B.pdf
 • 7. «Εθνικές γαίες»:  Αποτέλεσαν το πρώτο και, ουσιαστικά, το μόνο κεφάλαιο στη διάρκεια του πολέμου. 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 7 Σημασία Χρησιμοποιήθηκαν  ως υποθήκη για τη σύναψη δανείων.  ως μέσα για την εξασφάλιση εσόδων, μέσω της εκποίησής τους. http://istoriapros.blogspot.com/2016/09/3.h tml
 • 8. «Εθνικές γαίες»: Η έκταση των γαιών αυτών μπορεί να υπολογιστεί μόνο κατά προσέγγιση - περίπου 4.000.000 με 5.000.000 στρέμματα- λόγω πολυπλοκότητας:  Του σχετικού με την έγγειο ιδιοκτησία οθωμανικού καθεστώτος και  Των μηχανισμών απογραφής των περιουσιακών στοιχείων. 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 8 Υπολογισμός έκτασης https://cognoscoteam.gr/archives/25536
 • 9. Προβλήματα στη διανομή των εθνικών κτημάτων [Ι] Πολλοί από τους καλλιεργητές των κτημάτων αυτών είχαν δικαιώματα εκμετάλλευσης της γης από τα προεπαναστατικά χρόνια. Καλλιεργούσαν δηλαδή για πολλές γενιές τα χωράφια, αποδίδοντας ένα ποσοστό (περίπου 15%) στον κατ’ όνομα ιδιοκτήτη καθώς και τον φόρο επί της παραγωγής, τη δεκάτη. Είχαν ισχυρά δικαιώματα ιδιοκτησίας πάνω στη γη και ήταν δύσκολο για το κράτος να τους ζητήσει να την εξαγοράσουν καταβάλλοντας υψηλό τίμημα. Η εξαγορά προϋπέθετε ξεκάθαρους τίτλους ιδιοκτησίας, προσδιορισμό δηλαδή του προς εξαγορά αντικειμένου, πράγμα που ήταν ανύπαρκτο στον οθωμανικό χώρο, όπου υπήρχαν συνήθως επάλληλα δικαιώματα επί της γης. 20XX presentation title 9 Αν και αποτελούσε γενική επιθυμία, στην πράξη συναντούσε πολλά προβλήματα:
 • 10. Προβλήματα στη διανομή των εθνικών κτημάτων [ΙΙ] Στη Στερεά Ελλάδα, σημαντικό τμήμα των εθνικών γαιών που δεν ήταν υπό την έλεγχο των επαναστατών στο τέλος του πολέμου, πέρασαν άμεσα στα χέρια ιδιωτών με απευθείας εξαγορά από τους οθωμανούς ιδιοκτήτες τους, σε χαμηλή μάλιστα τιμή. Έτσι, το κράτος έχανε την ευκαιρία της διαμεσολάβησης και της αποκόμισης προσόδων. Δεν ήταν σπάνιες οι καταπατήσεις, ιδιαίτερα σε εποχές ταραχών και κρίσης, καταπατήσεις που δύσκολα μπορούσαν να αποδειχθούν σε εδάφη με αμφισβητούμενα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας. Στο χώρο της έγγειας ιδιοκτησίας, το οθωμανικό δίκαιο διέφερε σημαντικά από το βυζαντινορωμαϊκό, το οποίο υιοθέτησε το ελεύθερο ελληνικό κράτος. Η προσαρμογή των πραγματικών δεδομένων στη μεταβολή αυτή άφηνε περιθώρια για κάθε είδους ατασθαλίες (:παράνομες πράξεις). 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 10
 • 11. Οι τάσεις οδηγούσαν: α. στη δημιουργία μικρών και μεσαίων ιδιοκτησιών. β. στην αποφυγή συγκέντρωσης μεγάλων κτημάτων σε λίγους κεφαλαιούχους. https://www.hartismag.gr/hartis-28/klimakes/diakybeyma-toy-1821-eonikes-gaies-se-axartog
 • 12. Αίτια πολυτεμαχισμού 1. Έλλειψη μεγάλων κεφαλαίων. 2. Τάση απόκτησης ακίνητης περιουσίας σε πόλεις (στην Αθήνα ιδιαίτερα). 3. Η απόκτηση μεγάλης έγγειας ιδιοκτησίας δεν ήταν στις προθέσεις των πλουσίων, γεγονός που  άμβλυνε τις αντιθέσεις και δεν επέτρεπε να αναπτυχθούν σημαντικές κοινωνικές εντάσεις γύρω από το πρόβλημα των εθνικών γαιών. 4. Η δημιουργία μικρών ιδιοκτησιών, ευπρόσβλητων στις κρίσεις και έκθετων στις διαθέσεις της αγοράς και στις φορολογικές πιέσεις, ευνόησε την ανάπτυξη ενός συστήματος πολιτικής προστασίας 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 12 Οι τοπικοί πολιτευτές αναλάμβαναν να περιορίσουν τις ασκούμενες πιέσεις, παρεμβαίνοντας στους κυβερνητικούς μηχανισμούς του κράτους. Επρόκειτο για ρόλο ανάλογο με εκείνον που είχαν οι προεστοί κατά την προεπαναστατική περίοδο.
 • 13. 20XX presentation title 13 ◄Γκραβούρα του 19ου αιώνα με καλλιέργειες στην περιοχή της Κορινθίας. Στις περιοχές της Πελοποννήσου υπήρχαν μεγάλες εκτάσεις εθνικών γαιών, τις οποίες αφορούσαν οι πρώτοι νόμοι για τη ρύθμιση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος. Λιθογραφία 33Χ62 εκ. που σχεδίασε ο Stackelberg και λιθογράφησε ο Dupressier. Τόπος και Εικόνα: Χαρακτικά Ξένων Περιηγητών για την Ελλάδα, τ. Ζ'-19ος αιώνας, Εκδόσεις Ολκός, Αθήνα 1985, εικ. 65. © Εκδόσεις Ολκός. http://www.ime.gr/chronos/12/gr/general/gallery/179. html
 • 14. Οριστική αντιμετώπιση ζητήματος εθνικών κτημάτων: Νομοθετικές ρυθμίσεις 1870-1871 Να εξασφαλιστούν κατά προτεραιότητα οι ακτήμονες χωρικοί, με την παροχή γης, απαραίτητης για την επιβίωσή τους. Να εξασφαλιστούν, μέσα από τη διαδικασία της εκποίησης, τα μεγαλύτερα δυνατά έσοδα, που θα έδιναν μια ανάσα στο διαρκές δημοσιονομικό αδιέξοδο. 20XX presentation title 14 Στόχοι Οι στόχοι των νομοθετημάτων ήταν αντιφατικοί με αποτέλεσμα να επιτευχθεί μόνο ο πρώτος σε ικανοποιητικό βαθμό.
 • 15. Νομοθετικές ρυθμίσεις Οι δικαιούχοι αγρότες μπορούσαν να αγοράσουν όση γη ήθελαν, με ανώτατο όριο τα 80 στρέμματα για ξηρικά εδάφη και τα 40 για αρδευόμενα. 20XX presentation title 15  Από το 1870 ως το 1911 διανεμήθηκαν 2.650.000 στρέμματα με 370.000 παραχωρητήρια. Αποτελέσματα εφαρμογής νομοθετικών ρυθμίσεων
 • 16. 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 16 Η διανομή 2.650.000 στρεμμάτων με 370.000 παραχωρητήρια στο διάστημα 1870-1911 δείχνει ότι:  οι φιλοδοξίες ή οι δυνατότητες των αγροτών για απόκτηση καλλιεργήσιμης έκτασης ήταν περιορισμένες και  ο πολυτεμαχισμός της γης ήδη μεγάλος. Συμπεράσματα - Εκτιμήσεις για τις περιοχές που χαρακτηρίζονταν ως φυτείες (ελαιόδεντρα και αμπέλια), ο μέσος όρος έκτασης των ιδιοκτησιών ήταν σαφώς μικρότερος  εκείνων που προορίζονταν για καλλιέργεια δημητριακών. Αξίζει να επισημανθεί ότι
 • 17. 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 17 H Ιθώμη από τον Άγιο Φλώρο στις υπόγειες καρστικές πηγές του ποταμού Παμίσου στη Μεσσηνία. Λεπτομέρεια λιθογραφίας του Prosper Baccuet με τους επιστήμονες της Expédition να ξεκουράζονται το 1829. Στο: J.-B. Bory de Saint-Vincent. Relation de l'Expédition scientifique de Morée: Section des sciences physiques, Paris, 1836. Πηγή: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ. https://www.hartismag.gr/hartis-28/klimakes/diakybeyma-toy-1821-eonikes-gaies-se-axartografhth- xwra-1
 • 18. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ  Επρόκειτο για μια σημαντική διανομή καλλιεργήσιμων γαιών στην περίοδο 1870-1911, ιδιαίτερα αν συγκριθεί με τα 600.000 στρέμματα που είχαν διανεμηθεί τα προηγούμενα χρόνια.  Ωστόσο, μόνο το 50% περίπου του αντιτίμου των παραχωρούμενων γαιών πληρώθηκε τελικά στο κράτος από τους αγοραστές της εθνικής αυτής ιδιοκτησίας. 2023 Β3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων 18
 • 19. Τέλος Πηγές: • Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ Γενικού Λυκείου, Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΙΤΥΕ: Αθήνα 2021, 23-25. • «Εθνικές γαίες» στο http://www.fhw.gr/chronos/12/gr/1833_1897/economy/facts/02.html (ημ. προσπ. 25/08/23). Επιμέλεια: Ε. Νασιώτη, ΠΕ02 (Σεπ 2023)