Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 14 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao (20)

Weitere von ellaboi (20)

Anzeige

Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao

 1. 1. Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao Agosto 6, 2012 I. Layunin: Sa Araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang 1.matutukoy ang mga tuntuning itinakda sa tahanan 2.maibabahagi an mga karanasan patungkol sa pagkakaron ng mga itinakdang tuntunin sa tahanan 3. aktibong makilahok sa mga gawaing pangklase II. Paksang Aralin Tema: Mahal ko ang Aking Pamilya Paksa: Mga Pamantayan/Tuntunin ng Mag-anak sa Tahanan Sanggunian: Teaching Guide (ESP) Aralin 3 Activity Sheets Gintong Landas 1 Kagamitan Manila paper Mga larawan III. Mga Gawain sa Pagkatuto A. Pamamaraan Tanungin ang mga mag-aaral *Paano kayo dinidisplina ng inyong mga magulang? B. Pangganyak Maraming mga dapat gawin sa kanilang tahanan. Kaya, ang magkakapatid na Jony, Gigi, Ricky, Pinky at Jing-Jing ay nag-ukol ng takdang panahon para magampanan ang mga Gawain sa bahay. Tulad ng kanilang ginagawa, kung sila ay naglalaro, nag-uukol sila ng sapat na panahon para sa mga Gawain. Dahil ditto, natutuwa sa magkakapatid ang kanilang mga magulang na sina G. at Gng. Jaime Biton. *Tanungin ang mga mag-aaral 1. Sinu-sino ang magkakapatid sa kwento? 2. Ano ang ginagawa nila bago magsipaglaro? 3. Natutuwa ba sina G. at Gng. Jaime Biton sa mga anak?Bakit? C. Paglalahad Magpakita ng mga larawan na nagpapakita ng pagtulong ng mga anak sa mga gawaing bahay D. Pagtatalakay 1. Ipatukoy sa mga mag-aaral ang ginagawa ng bawat bata sa larawan. 2. Tanungin ang mga mag-aaral: *Ginagawa niyo din ba ito sa inyong tahanan? *Paano ninyo hinahati ang inyong oras ng sa gayon ay hindi puro laro lamang ang inyon ginagawa? 3. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na mahalagang magtakd ng oras sa bawat Gawain o responsibilidad na kailangan nilang gawin. 4. Ganyakin ang mga mag-aaral na ibahagi ang kanilang mga itinakdang oras sa bawat Gawain kasama na ang paglalaro. E. Pagsasagawa Pagpapangkat-pangkat 1. Hatiin ang mag-aaral sa 5 gurpo. 2. Bawat grupo ay bibigyan ng puzzle na dapat nilang buuin sa loob ng 3 minuto. 3. Pagkatapos buuin ng bawat grupo ang larawan ay kailangan nilang tukuyin kung ito ay nagpapakita tamang kilos o pag-uugali. F. Pagbubuod Ipabasa sa mga mag-aaral ang islogan na ito. Pamantayan at tuntunin sa tahanan ay itinatakda para sa kaayusan ng buhay ng mag-anak
 2. 2. Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao Agosto 7, 2012 I. Layunin: Sa Araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang 1. matutukoy ang mga Gawain sa tahanan na dapat ay kusa na nilang gawin 2. maibabahagi ang kanilang mga karanasan sa mga gawaing kusa nilang ginawa 3. makikilahok ng aktibo sa mga gawaing pangklase II. Paksang Aralin Tema: Mahal ko ang Aking Pamilya Paksa: Pagsasagawa ng mga Gawaing-Bahay Sanggunian: Teaching Guide (ESP) Aralin 3 Activity Sheets Gintong Landas 1 Kagamitan Manila paper Mga larawan III. Mga Gawain sa Pagkatuto A. Pamamaraan Balik-aralan ang nakaraang talakayan sa pamamagitan ng Gawain Panuto: Isulat ang T sa puwang kung tama ang sinasabi at M kung ito ay mali. _______1. Gampanan ang kayang gawin na gawaing-bahay bilang tulong kay nanay. _______2. Ayaw ni Marita na tumulong sa Gawain dahil bata pa raw siya. _______3. Sa pagtulong sa gawaing-bahay, natututo ang batang magtrabaho. _______4. Tapusin muna ang ibinibigayna gawaing-bahay bago makipaglaro. _______5. Masaya at matutuwa ang magulang sa mga batang tumutulong sa mga Gawain. B. Pangganyak Si Ana, Ang Batang Masipag Sabado ng umaga, namalengke si nanay. Nilinis ni Ana ang kanilang bakuran. Pinulot niya ang mga latang walang laman at inilagay niya ang mga ito sa basurahan. Pinulot niya ang mga batong nakakalat at inayos ito sa gilid ng mga halaman". Winalis din niya ang mga tuyong dahon at kanya itong sinigaan.nagulat si nanay nang siya’y dumating. “Ang ganda at ang linis n gating bakuran!” sabi ng kanyang ina. “Natutuwa akong laging linisin ang ating bakuran nanay,” ang sagot ni Ana. Tanungin ang mga mag-aaral 1. Patunayang masipag na bata si Ana. 2. Saan nagpunta ang kanyang nanay? 3. Ano ang ginawa ni Ana pagkaalis ng nanay? 4. Bakit naging malinis ang bakuran? 5. Bakit natuwa ang nanay ni Ana? C. Paglalahad Magpakita ng mga larawan na nagpapakita ng ibat ibang gawaing bahay. D. Pagtatalakay 1. Tanungin ang mga mag-aaral *Ano ang mga gawaing bahay na kaya ninyong gawin? *Ang mga gawaing bahay ba na mga kaya ninyong gawin ay ginagawa ninyo ng kusa?Bakit? 2. Hingin sa mga mag-aaral ang pagkakahulugan nila sa salitang “Pagkukusa”. 3. Ipaliwanag ang kahulugan ng salitang “Pagkukusa” sa pamamagitan din ng pagpapakita ng mga halimbawa.
 3. 3. 4. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na mahalaga ang pagkakaroon ng pagkukusa sa mga Gawaing bahay na dapat gawin upang hindi mahirapan sina nanay at tatay ng pag-uutos lagi. Ito ay kabawasan na sa kanilang mga Gawain. 5. Tanungin ang mga mag-aaral kung anu-ano pa ang mga epekto ng paggawa ng may pagkukusa. E. Pagsasagawa Pagpapangkat-pangkat 1. Hatiin ang mag-aaral sa 5 gurpo. 2. Bawat grupo ay bibigyan ng crossword puzzle kung saan dapat nilang hanapin ang bawat salitang nakasulat sa loob ng 5 minuto.. 1. Nagluluto 2. Nagwawalis 3. Dilig 4. Laba 5. Punas F. Pagbubuod *Ano ang tinalakay natin sa araw na ito? *Ano ang kahulugan ng salitang pagkukusa? G. Pagsasagawa Panuto: Lagyan ng tsek (/) kung tama at ekis (x) kung mali. ____1. Nagdadabog habang naglilinis. ____2. Tumutulong sa paglilinis kay nanay. ____3. Natutuwa kapag inuutusan ____4. Unahin ang paglalaro bago ang mga gawaing bahay ____5. Sumusunod nang maayos sa mga pinag-uutos H. Takdang Aralin Iguhit ang mga larawang nagpapakita ng mga Gawain sa bahay na kusa nilang ginagawa. B M N D M K F E M P A A P L G P P I N A G L U L U T O S M W O H A N R G B P A M D B A S L P L W R B A S W S D D A S N R Y R W D I L I G W M T K P P I W P L K U N R S S T Y M G L B
 4. 4. Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao Agosto 8, 2012 I. Layunin: Sa Araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang 1. matutukoy ang mga paraan sa pagsunod sa mga kasapi sa pamilya/nakatatanda 2. maibabahagi ang mga karanasan na nagpapakita ng pagsunodsa mga kasapi ng pamilya/nakatatanda 3. aktibong pakikilahok sa mga gawaing pangklase II. Paksang Aralin Tema: Mahal ko ang Aking Pamilya Paksa: Pagsunod sa mga kasapi ng pamilya/nakakatanda Sanggunian: Teaching Guide (ESP) Aralin 3 Activity Sheets Gintong Landas 1 Kagamitan Manila paper Mga larawan lapis III. Mga Gawain sa Pagkatuto A. Pamamaraan Tanungin ang mga mag-aaral kung ano ang karaniwang binibilin sa kanila ng kanilang mga magulang bago pumasok sa paaralan B. Pangganyak 1. Ipapaliwanag sa mga mag-aaral ang slogan sa ibaba. C. Paglalahad Magpakita ng mga larawan ng isang bata na nag-aalaga sa kapatid niya habang ang kanyang nanay ay nagluluto. D. Pagtatalakay 1. Tanungin ang mga mag-aaral tungkol sa pinakitang larawan. *Ano ang nakikita ninyo sa larawan? *Ano ang ginagawa ng nanay sa larawan? *Ano ang ginagawa ng ate sa larawan? 2. Ipapaliwanag sa mga mag-aaral kung bakit kaya inaalagaan ng ate ang kanyang bunsong kapatid. 3. Sabihin sa mga mag-aaral na malamang ay iniutos ng nanay sa ate ang pag-aalaga sa bunsong kapatid habang siya ay nagluluto. 4. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang pagsunod sa utos ng mga magulang o nakakatanda ay nagpapakita ng respeto o paggalang. E. Pagsasagawa Indibidwal na Gawain 1. Bigyan ng bond paper ang bawat mag-aaral. 2. Bigyan sila ng oras na gumuhit ng larawan na nagpapakita ng pagsunod sa mga kasapi ng pamilya/nakakatanda Ang batang masunurin ay malayo ang mararating.
 5. 5. F. Pagbubuod * Ano ang kabutihang nadudulot ng pagsunod sa nakakatanda? G. Pagsasagawa Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. ______1. Inuutusan ka ng nanay na bantayan ang nakakabatang kapatid, ano ang gagawin mo? a. Magkukunwaring hindi narinig si nanay. b. Sumunod s autos ni nanay nang nakasimangot c. Sumunod nang maluwag sa kalooban ______2. Nagpapatulog ang ate mo sa paglilinis ng bahay, ano ang gagawin mo? a. Tutulungan ko siya. b. Magdabog ako c. Sasabihin kong kaya na niyang gawin iyon.
 6. 6. Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao Agosto 9, 2012 I. Layunin: Sa Araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang 1. matutukoy ang mga pagdiriwang sa pamilya na dapat na inaalala 2. maibabahagi ang mga karanasan sa pagdiriwang sa pamilya na dapat na inaalala 3. makikilahok ng may kooperasyon sa mga gawaing pangklase II. Paksang Aralin Tema: Mahal ko ang Aking Pamilya Paksa: Pag-alaala sa mga kasapi ng mag-anak tuwing may pagdiriwang Sanggunian: Teaching Guide (ESP) Aralin 3 Activity Sheets Gintong Landas 1 Kagamitan Manila paper Mga larawan Lapis pangkulay III. Mga Gawain sa Pagkatuto A. Pamamaraan Balik-aralan ang nakaraang talakayan sa pamamagitan ng isang Gawain. Panuto: Lagyan ng tsek (/) kung tama at ekis (x) kung mali. ____1. Sumunod nang maluwag sa kalooban. ____2. Magdabog kapag inuutusan. ____3. Gumagawa nang masaya kung inuutusan. ____4. Umiyak kapag inuutusan ni nanay. ____5. Pagtaguan si nanay kapag may inuutos. B. Pangganyak Ang Pamilya ni Mang Ambo Bisperas ng Pasko, isa-isa nang nagdadatingan ang mga anak nina Lolo Ambo at Lola Tasya. Masaya silang sinasalubong ng dalawang matanda. Ang iba ay may dalang minatamis, ang iba naman ay lutong ulam ang kanilang pagsasaluhan sa kanilang NOCHE BUENA. Taun- taon ay nadaragdagan ang miyembro ng kanilang pamilya dahil sa pagdami ng kanilang mga apo. Hindi pinapalagpas ng mga anak nina Lolo Ambo ang pagsasama-sama tuwing Pasko. Dahil ito lamang ang okasyon sa isang taon na kumpleto ang magkakapatid kasama ng kanilang mga magulang. Tanungin ang mga mag-aaral 1. Bakit napakahalaga sa pamilya ni Lolo Ambo ang pagsapit ng Pasko? 2. Anu-ano ang kanilang pasalubong bilang paghahanda sa pagdiriwang? 3. Ano ang higit na ipinagdiriwang ng pamilya ni Lolo Ambo? 4. Mahalaga bang ipagdiwang ang Araw ng Pasko? 5. Sa iyong palagay, bbakit kailangang magkatipon-tipon ang pamilya kahit minsan sa isang taon lamang? C. Paglalahad Magpakita ng mga larawan nila lolo, lola, tito, tita, mga pinsan at iba pang kamag- anak.
 7. 7. D. Pagtatalakay 1. Tanungin ang mga mag-aaral *Sinu-sino ang mga kamag-anak ninyo na hindi ninyo kasama sa inyong tahanan? *Kailan niyo sila huling nakita? *Dinadalaw niyo ba sila paminsan-minsan? 2. Ipakita ang mga larawan sa mga mag-aaral at tutukuyin nila ang mga ito. 3. Ipaliwanag sa ma mag-aaral na may mga pagdiriwang ang pamilya na kung saan dapat ito’y inaalala upang mapanatili ang komunikasyon sa mga ito at ang magandang pagsasamahan. 4. Sabihin din sa mga mag-aaral na ang pag-alaala sa mga pagdiriwang na ito ay pagpaparamdam sa mga kamag-anak na sila ay naaalala at pinahahalagahan. Ipaliwanag din sa mag-aaral na ito ay isang ugaling Pilipino na dapat laging sinasabuhay. 5. Tanungin ang mga mag-aaral tungkol sa kanilang mga karanasan sa pag-alaala sa kamag-anak tuwing may pagdiriwang. E. Pagsasagawa Indibidwal na Gawain Panuto: Iguhit ang kung dapat at kung di-dapat ang mga sumusunod na pangyayari. Isulat ang sagot sa patlang. ______1. Dumalo sa mga pagdiriwang ng pamilya. ______2. Awayin ang pinsang may kaarawan. ______3. Magkunwaring maysakit upang di makasama sa kaarawan ni Lola. ______4. Maging palakaibigan sa mga bagong kakilalang kamag-anak sa pagdiriwang. ______5. Makisali sa mga palaro kung may pagdiriwang. F. Pagbubuod *Anu-anong mga pagdiriwang ang dapat na inaalala ng pamilya? *Mahalaga ba ang pagalaala sa mga pagdiriwang na ito?Bakit? G. Pagsasagawa. Isulat kung ano ang pagdiriwang sa mga sumusunod na pagkakataon. Piliin ang sagot sa kahon. _____1. May lobo, keyk at spaghetti sa handa ni Lisa, Ano ang pinagdiriwang niya? _____2. Pupunta sa sementeryo sina Rio, may dala silang kandila at mga bulaklak. Ano ang pagdiriwang nila? _____3. Sumama sa prusisyon sina Mang Ramon bilang sakripisyon sa pagkamatay n gating Panginoong Hesus. Ano ang pagdiriwang nila? _____4. Nagpuputukan sa labas tanda ng pagpapalit ng taon. Abala naman si nanay sa paghahanda ng pagkain para sa media noche. Ano ang pagdiriwang nila? _____5. Nagsasabit ng banderitas ang iyong mga kapitbahay. Naghahanda rin kayo para sa ibat ibang programa at mga pagkain na iluluto. H, Takdang Aralin Magdala ng larawan ng inyong pamilya na may ipinagdiriwang. Kaarawan Araw ng mga Patay Pista Bagong Taon Mahal na Araw
 8. 8. Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao Agosto 10, 2012 I. Layunin: Sa Araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang 1. matutukoy ang mga gawaing pinagsasaluhan ng buong mag-anak 2 maibabahagi ang mga karanasan sa pagbubuklod ng pamilya 3. aktibo na makikilaoh sa mga gawaing pangklase II. Paksang Aralin Tema: Mahal ko ang Aking Pamilya Paksa: Masayang Pagbubuklod ng mag-anak Sanggunian: Teaching Guide (ESP) Aralin 3 Activity Sheets Gintong Landas 1 Kagamitan Manila paper lapis Mga larawan pangkulay III. Mga Gawain sa Pagkatuto A. Pamamaraan Tanungin ang mga mag-aaral *Anu-ano ang inyong ginagawa kapag araw ng lingo? B. Pangganyak Tuwing Sasapit ang Linggo Linggo na naman, masaya at masiglang bumangon si Lita. Ito ang araw na kanyang pinakahihintay dahil sa araw na ito nakagawian na ng kanyang pamilya ang magsama-sama sa pamamasyal sa parke at pagsisimba. Pumunta si Lita sa kusina upang tingnan kung ano ang ginagawa ng kanyang Tatay at Nanay. Nakita niyang abala sa paghahanda ng pagkain ang kanyang ama at nagluluto naman kanyang in. may hotdog, ice cream at spaghetti. Masiglang nilapitan ni Lita ang kanyang ama at kinausap ito, “Tatay, excited na ako sa ating pamamasyal,” at agad sumagot ang kanyang ama. “Oo anak dapat nating ugaliing magsama-sama sa pamamasyal kahit isang araw sa isang lingo. C. Paglalahad Magpakita ng mga larawan na nagpapakita ng isang pamilyang namamasyal. D. Pagtatalakay 1. Tanungin ang mga mag-aaral tungkol sa larawan *Ano ang nakikita ninyo sa larawan? *Ano kaya ang ginagawa ng mag-anak? *Ginagawa niyo rin ba ito tuwing araw ng Linggo?Paano? 2. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na mahalagang maglaan ng kahit isang araw ang pamilya sa isat isa upang sila ang magkasama-sama. 3. Sabihin sa klase na karaniwan ay sa araw ng Linggo karaniwang nagsasama-sama ang pamilya dahil walang pasok ang lahat ng miyembro ng pamilya. 4. Tanungin ang mga mag-aaral *Ano kaya sa inyong palagay ang kahalagahan ng pagsasama-sama ng pamilya? 5. Hingan ang mga mag-aaral ng kanilang karanasan tungkol sa pagsasama ng kanilang pamilya.
 9. 9. E. Pagsasagawa Pagpapangkat-pangkat 1. Hatiin ang mag-aaral sa 5 gurpo. 2. Bawat grupo ay bibigyan ng kartolina kung saan ay dapat nilang iguhit ang sa palagay nila ay ginagawa ng mag-anak tuwing sila ay nagsasama-sama. 3. Ibahagi ang mga nagawa sa klase. F. Pagbubuod * Ano ang tinalakay natin sa araw na ito? * Ano ang kahalagahan ng pagsasama-sama ng pamilya? G. Pagsasagawa Panuto: Sagutan ng Tama o Mali ______1. Magkaroon ng oras sa pamilya ______2. Sumama sa pagsisimba ng mag-anak ______3. Unahin ang pamamasyal kasama ang mga kaibigan ______4. Tumulong sa pag-aayos ng bahay ______5. Sa pagsisimba o pamamasyal, higit na masaya kung sama-sama ang pamilya.
 10. 10. Banghay Aralin sa Musika I Agosto 6, 2012 (Music) I. Nilalayong Antas: Baitang I II. Pamagat ng Modyul: Pangatlong modyul sa pagkatuto III. Nakalaang Oras: 40 minuto IV. Kabuuan Ipinakikilala ng modyul na ito ang element ng Tempo sa musika. Layunin nitong makapagpakita ang mga mag-aaral ng pangunahing pag-unawa sa pamamagitan ng pagganap, paglikha, pakikinig, pagmamasid at pagtugon sa mga Gawain. V. Pamantayan sa Pagganap * Nagagamit ang tinig at iba pang mapagkukunan ng upang makagawa ng ibat ibang uri ng timbre. * Nakatutugon sa ibat ibang kalidad ng tunog na may angkop na galaw. VI. Batayan ng Pagkatuto Ang mag-aaral *naririnig ang kaibahan ng boses na umaawit at nagsasalita * nakikilala ang pinanggagalingan ng tunog at ang kalidad nito * nagagamit ang tinig at ang iba pang mapagkukunan ng tunog upang makagawa ng ibat ibang uri ng timbre. * sa ibat ibang kalidad ng tunog na may angkop na galaw. VII. Nilalaman/Paksa: TEMPO – bilis at bagal ng isang tunog VIII. Mga Mapagkukunan A. Leron, leron Sinta B. Ugoy ng Duyan IX. Mga Gawain 1. Ipaawit sa mga mag-aaral ang kantang Sitsiritsit. Leron, Leron Sinta Leron, Leron Sinta Buko ng Papaya’y Dala dala’y buslo Sisdlan ng bunga Pagdating sa dulo Nabali ang sanga, Kapos kapalaran Humanap ng iba A. Pangganyak * Ano ang napansin ninyo sa awitin?Masigla b o malungkot? *Lahat ba ng awitin o tunog sa paligid ay masaya?malungkot? B. Pagtatalakay 1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang salitang tempo na ipinaskil ng guro sa pisara. 2. Mula sa mga nakaraang talakayan, tanungin ang mga mag-aaral sa kahulugan ng tempo. 3. Ipaliwanag ang kahulugan ng Tempo. - ito ay ang bilis o bagal ng isang awitin o tunog. 4. Hingan ang mga mag-aaral ng mga halimbawa ng mga may mabilis na tunog at mabagal na tunog. Ambulansya – mabilis kampana ng simbahan – mabagal
 11. 11. Banghay Aralin sa Musika I Agosto 7, 2012 (Music) I. Nilalayong Antas: Baitang I II. Pamagat ng Modyul: Pangatlong modyul sa pagkatuto III. Nakalaang Oras: 40 minuto IV. Kabuuan Ipinakikilala ng modyul na ito ang element ng Tempo sa musika. Layunin nitong makapagpakita ang mga mag-aaral ng pangunahing pag-unawa sa pamamagitan ng pagganap, paglikha, pakikinig, pagmamasid at pagtugon sa mga Gawain. V. Pamantayan sa Pagganap * Nagagamit ang tinig at iba pang mapagkukunan ng upang makagawa ng ibat ibang uri ng timbre. * Nakatutugon sa ibat ibang kalidad ng tunog na may angkop na galaw. VI. Batayan ng Pagkatuto Ang mag-aaral *naririnig ang kaibahan ng boses na umaawit at nagsasalita * nakikilala ang pinanggagalingan ng tunog at ang kalidad nito * nagagamit ang tinig at ang iba pang mapagkukunan ng tunog upang makagawa ng ibat ibang uri ng timbre. * sa ibat ibang kalidad ng tunog na may angkop na galaw. VII. Nilalaman/Paksa: TIMBRE – mga tunog sa paligid, tinig at tunog ng mga instrument VIII. Mga Mapagkukunan A. Larawan ng mga ibat ibang instrument B. Mga awitin IX. Mga Gawain 1. Balik-aralan ang kahulugan ng timbre. 2. Magpakit ng mga larawan sa mga mag-aaral ng mga instrument (piano, violin, flute, cymbals, drums, maracas) 3. Tanungin ang mga mag-aaral *Anu-ano ang mga instrumentong ito? *Anu-ano ang timbre ng bawat isang instrumentong ito? B. Pagtatalakay 1. Magparinig sa mga mag-aaral ng mga ibat ibang kanta na maaaring lalaki o babae ang kumakanta. 2. Ipalarawan sa mga mag-aaral ang boses ng umawit ng kanta. 3. Tanungin ang mga mag-aaral *Ano ang timbre ng boses ng umawit sa kantang ito? Mababa ba o mataas? 4. Ipaghambing ang timbre ng boses ng babae at lalaki. 5. Tanungin ang mga mag-aaral *Sino ang mas may mababang timbre ng boses?Babae o Lalake? *Sino ang mas may mataas na timbre ng boses?Babae o lalake? X. Pagtatasa 1. Igrupo ang mga mag-aaral sa 2 grupo. 2. Grupo ng mga babae at grupo ng mga lalake. 3. Magpakanta sa bawat grupo ng awitin na nababagay sa timbre ng boses ng bawat grupo. XI. Pagbubuo *Parehas ba ang timbre ng boses ng babae at lalake? Ilpalarawan sa mag-aaral ang timbre ng boses ng babae at lalake.
 12. 12. Banghay Aralin sa Health I Agosto 8, 2012 Lesson 3: Tingnan ang iyong pag-uugali (Mind your Manners) Nakalaang Araw: 1 araw Mga Layunin: Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang 1. matutukoy ang mga gawaing nagpapakita ng kagandahang asal sa hapag-kainan 2. maibahagi ng mga mag-aaral ang mga karanasan na nagpapakita ng kagandahang asal sa hapag- kainan 3. makilahok ng aktibo sa mga gawaing pangklase Mga Nilalaman: Kagandahang-asal sa hapag-kainan Paghuhugas ng kamay Pag-upo ng tuwid Pagkukuwento ng masasayang bagay Pagsasabi ng “paki” Huwag magsalita kung may lamang pagkain ang bibig Pag nguya ng nakasara ang bibig Pagsubo ng pagkain ng tama ang dami Pangganyak Tanungin ang mga mag-aaral Sabay-sabay ba kayo ng inyong pamilyang kumakain sa hapag-kainan? Paglalahad Papel na may mga sitwasyong nagpapakita ng kagandahang-asal sa hapag-kainan. Pagtatalakay 1. Tumawag ng mga mag-aaral na kukuha ng papel sa harap ng klase. 2. Ipabasa ito sa tinawag na mag-aaral. 3. Ipagawa ito sa buong klase. Hal. Pag-upo ng tuwid 4. Ipaliwanag sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagpapakita ng kagandahang asal sa harap ng hapag-kainan. Pagsasagawa. 1. Hatiin ang klase sa 7 grupo. 2. Bawat grupo ay gagawin ang mga kagandahang-asal na natalakay. Pagbubuod *Anu-ano ang mga kagandahang asal sa hapag-kainan? *Mahalaga ba ang mga ito?Bakit? Pagsasanay Ipaguhit sa mga mag-aaral ang mga natutunang kagandahang-asal sa talakayaan
 13. 13. Banghay Aralin Sa P.E. Agosto 9, 2012 (P.E.) Modyul 3: “Moving with Confidence” Nakalaang Oras: 30 minuto Kagamitan: Mga larawan Orasan Sanggunian: Activity Sheet (P.E.) Pahina 13 Pamamaraan: 1. Balik-aralan ang nakaraang talakayan patungkol sa pangunahing mga direksyon Hilaga Timog Silangan Kanluran 2. Ipakilala ang Locomotor Movement at Non-Locomotor movement sa pamamagitan ng pagpapakilos sa mga mag-aaral sa iba’t ibang direksyon. HALIMBAWA Non-Locomotor Movement 1. Pagtakbo sa pwesto nakaharap sa silangan 2. Pagkembot nakaharap sa timog 3. Pag-shake ng dalawang kamay nakaharap sa hilaga 4. Pagmartsa sa pwesto ng nakaharap sa kanluran Locomotor Movement 1. Paglalakad papuntang Hilaga 2. Pagtakbo ng may tamang bilis papuntang Silangan 3. Pagmartsa ng umaalis sa pwesto papuntang Timog 4. Pagtalon ng umaalis sa pwesto papuntang kanluran Pagtataya Ipagawa sa mga mag-aaral ang pagturo o pagharap sa ibat ibang direksyon
 14. 14. Banghay Aralin sa Arts I Agosto 10, 2012 (Arts) Unit 1 Unang Markahan: Pagguhit Module B: Pagguhit at Paglikha ng ibat ibang linya at hugis Lesson 9: Isang Tanawin mula sa Paaralan o Tahanan Nakalaang Oras: 40 minuto Layunin Sa Araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang 1. maibibigay ang kahulugan ng mga bokabularyong ibinigay 2. makagawa ng “landscape drawing” 3. matutukoy ang pagkakaiba ng “cityscape” at”Landscape” 4. Makaguhit ng “Landscape” na nakikita sa inyong lugar. Mga Bokabularyo *Landscape – larawan o pinintang larawan na nagpapakita ng larawan ng kalikasan o God made *Cityscape- larawan o pinintang larawan na nagpapakita ng mga larawang gawa ng tao o man made. Kagamitan: Newspaper Manila Paper Pencils Crayons Mga Larawan Pangganyak Tanungin ang mga mag-aaral tungkol sa pagkakaiba ng cityscape at landscape. Pagtatalakay 1. Tanungin ang mga mag-aaral sa mga bagay na nakikita nila sa rural (probinsya) at urban (siyudad). 2. Ano ang pinagkaiba ng dalawang lugar? 3. Ipaliwanag ang kahulugan ng “cityscape” at “landscape” sa mga mag-aaral. 4. Ipaliwanag din sa mga mag-aaral na sa mga lugar na ito ay nakakakita ng mga ibat-ibang hugis at mga linya. 5. Sa paggawa ng cityscape at landscape ay nagagamit din ang ibat ibang hugis at linya. Pagsasanay at Pagtataya. Panuto: Punan ang bawat kahon ng simbolo na makikita sa rural at urban upang makabuo ng magagandang “tiles”

×