Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

presentation - Copy [Autosaved].pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 9 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

presentation - Copy [Autosaved].pptx

  1. 1. RAKUBU E.M  SEPEDI:LELEME LA GAE  THUTO:MADIRI  26/04/2022
  2. 2. Dipoelo tša thuto Ka morago ga thuto barutwana ba letetšwe go kgona go tšweletša tše di latelago 1.Go tseba gore madiri ke eng. 2 Go ahlahla mehuta ya madiri. 3 Go sekaseka mehuta ya madiri go lebeletswe sengwalwa. 4 Go hlama mafoko a go tšweletša mehuta ya madiri. 5 Go tseba mohola wa madiri lefokong. 6 Go Sekaseka madiri go lebeletswe seswantšho.
  3. 3. Madiri -MADIRI KE MANTŠU AO A RE TLIŠETŠAGO TIRO LEFOKONG. -MADIRI A RE FA MOLAETŠA WA LEFOKO -MADIRI A RE BOTŠA KA SEO SE DIRWAGO LEFOKONG -GA GO LEFOKO LEO LE KA HLANGWAGO NTLE LE LEDIRI -MEHLALA YA MADIRI =BONA,SEGA NGWALA MORUTIŠI O A RUTA -MEHUTA YA MADIRI=LEDIRANI,LEDIRIŠI,LEDIRAKI LE LEDIRELA
  4. 4. Mehuta ya madiri 1.Lediredi 2.Lediriši 3.Ledirani 4.Lediraki 5.Ledirolle
  5. 5. 1. Lediredi-Sediri se direla yo mongwe mošomo. - Yo mongwe o direla yo mongwe sesengwe Mohlala =Mokgadi o ngwalela Maphuthi dinoutse. = Matome o hlatšwetša Kgadi diaparo. Moselana wa lediredi=-el- le -etš- o hlomesetšwa pele ga mafetšo a lediri e lego ‘a’ 2. Lediriši-Sediri se thušwa go dira modiro. -Yo mongwe o diriša yo mongwe se sengwe. Moselana=-iš- o hlomesetšwa pele ga mafetšo a lediri Mohlala =Morutiši o badiša bana ka phapušing.
  6. 6. 3.Ledirani-Mošomo o dirwa go Sedirwa,wa dirwa gape go Sediri. -Bobedi ba a dirana,seo o mongwe a dirago yo mongwe le yena o dirwa sona. Mohlala = Baithuti ba mphato wa 10 ba a ratana = Barutwana ba atlana ge e le kgale ba bonani. Moselana= -an- o hlomesetšwa pele ga mafetšo a lediri.
  7. 7. 4. Ledirolli-Mošomo wo o dirilwego o bušetšwa morago. -Seo se dirillego se a dirollwa. Mohlala=Matome ge a boa sekolong o bofolla dieta. Moselana=-oll- o hlomesetšwa pele ga mafetšo a lediri. 5.Lediraki-Sediri se dira mošomo ka kgatelelo go feta tekano. Mohlala = Morutwana wa sekolo sa Padima o ile a gataka ke baithuti ba bangwe ba le diphadišanong tša mabelo. =ba ile ba morogaka ka ge a boile gae boshego. Moselana=-ak- o hlomesetšwa pele ga mafetšo a lediri.
  8. 8. SEKASEKA SENGWALWA SE GOMME O NTšHE MEHUTA YA MADIRI KA MOKA AO A TšWELELAGO, O NGWALE KE MOHUTA OFE WA LEDIRI LE GORE, GO RENG O RE KE MOHUTA WOO. Morutiši o ngwalela barutwana dinoutse.O leka go ba ratiša le go ba tlwaetša go ngwala dinoutse ka phapošing gore di ba thuše ge ba itokišetša go ngwala melekoana ya bona,eupša barutwana ba tswafa ga ba bale, ge ba ngwala meleko o tla ba bona ba sobana ba ngwalelana tša maaka gomme motho o makala ge a palletšwe mafelelong a ngwaga, a thoma go rogaka Barutiši a lebala gore o be a boa sekolong a bofolla dieta,a hlobola dikobo tša sekolo a dilahla le dipuku tša sekolo.
  9. 9. Mošomo wa gae 1. Ngwala mafoko a mabedi (2) a go ba le tiro(lediri) gomme o thalele tiro yeo. 2. Hlama mafoko o diriša mehuta ye e latelago ya madiri,thoma pele ka go fa tlhalošo ya mohuta wa ledriri. -Ledirani -Ledirela -Lediriši -Lediraki Le ledirolli

×