Anzeige
การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบางละมุง
การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบางละมุง
การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบางละมุง
การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบางละมุง
Anzeige
การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบางละมุง
การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบางละมุง
Nächste SlideShare
การดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับการดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับ
Wird geladen in ... 3
1 von 6
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Rachanont Hiranwong(20)

Último(20)

Anzeige

การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบางละมุง

  1. 15 4 117 * * ÃٻẺ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
  2. 118 Medicinal and Health Produt Bulletin Vol.15 No.4 ¼Å¡ÒÃÇԨѠ2 ) 2 ÅѡɳР2 µÒÃÒ§·Õè 1
  3. 15 4 119 µÒÃÒ§·Õè 2 6 – 11 12 – 17 18 – 23 24 – 29 (à´×͹) 41 29 25 ¡ÒõÃǨµÔ´µÒÁËÅѧ¨Ò¡àÃÔèÁ㪌ÂÒ 6 à´×͹ 12 à´×͹ 18 à´×͹ µÑÇá»Ã µÒÃÒ§·Õè 3
  4. 120 Medicinal and Health Produt Bulletin Vol.15 No.4 µÒÃÒ§·Õè 4 µÒÃÒ§·Õè 4 0.05) µÒÃÒ§·Õè 5 µÑÇá»Ã ¹íéÒ ¹íé ¹íé ˹ѡ (¡¡.) 50 18 90 90 50 18 90 90 BMI CrCI GFR µÑÇá»Ã ¹íéÒ ¹íé ¹íé ˹ѡ (¡¡.) 50 18 90 90 50 18 90 90 BMI CrCI GFR
  5. 15 4 121 2 2 ¢ŒÍÊÃØ»áÅТŒÍàʹÍá¹Ð 2 2
  6. 122 Medicinal and Health Produt Bulletin Vol.15 No.4 àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ ÃÍŒ ÃÍŒ §ÍÔ§:
Anzeige