Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

การให้บัตรแพ้ยา

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Adr skin
Adr skin
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (19)

Anzeige

Ähnlich wie การให้บัตรแพ้ยา (20)

Weitere von Rachanont Hiranwong (17)

Anzeige

Aktuellste (20)

การให้บัตรแพ้ยา

  1. 1. การให้บัตรแพ้ยา รชานนท์ หิรัญวงษ์
  2. 2. สาคัญอย่างไร  บัตรแพ้ยาเป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลประวัติแพ้ยา ที่สามารถ ช่วยในการป้องกันการแพ้ยาซ้าได้  การให้บัตรแพ้ยาโดยไม่อธิบายให้เหมาะสม เหมือนกับครูที่ สอนลูกศิษย์ให้อ่านตามหนังสือ  การให้บัตรแพ้ยาโดยไม่ทวนสอบความเข้าใจของผู้ป่วย เหมือนกับการสอนโดยไม่มีการสอบ จึงรับประกันไม่ได้ว่า ผู้ป่วยจะเข้าใจสิ่งที่อธิบาย
  3. 3. ควรให้บัตรแพ้ยาอย่างไร
  4. 4. 6 ข้อควรจา
  5. 5. บัตรแพ้ยาข้อมูลครบ  ชื่อสามัญของยา  อาการที่เกิดขึ้น  ผลการประเมิน  หน่วยงาน และชื่อผู้ประเมิน  วันที่ทาการประเมิน  คาแนะนาเพิ่มเติมเพื่อ ป้องกันการแพ้ยาในกลุ่ม เดียวกัน
  6. 6. ชื่อยาจาให้แม่น  ให้ผู้ป่วยจดจาชื่อสามัญของยา และอาการที่เกิดขึ้น  ทวนสอบผู้ป่วยว่าจาชื่อยาได้จริงๆ  ควรบอกให้ญาติสนิท คนใกล้ชิด หรือแฟนทราบ อา – ม็อก – ซี่ – ซิล - ลิน
  7. 7. ยืดอกพกบัตร  พกบัตรแพ้ยาติดตัวไว้ตลอด  เมื่อไปโรงพยาบาล ไปคลินิก หรือไปร้านยา ให้แสดง บัตรแก่แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ทุกครั้ง
  8. 8. เจ็บป่วยต้องหาหมอ  หลีกเลี่ยงการซื้อยามา ใช้เอง โดยเฉพาะยาชุด ยาที่ไม่ทราบชื่อ และยา ของผู้อื่น  ถ้าไปร้านยา ให้ถามหา เภสัชกร
  9. 9. รักบัตรยิ่งชีพ  บัตรแพ้ยาเป็นเอกสารทางการแพทย์ที่จะช่วยให้ แพทย์สามารถเลือกใช้ยาเพื่อรักษาผู้ป่วยได้อย่าง ปลอดภัย และป้องกันการเกิดแพ้ยาซ้า  เมื่อบัตรแพ้ยาหายให้ติดต่อสถานพยาบาลเดิม หรือ ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว
  10. 10. แพ้ยาทาอย่างไรดี  หลังรับประทานยาที่ไม่เคยใช้ให้สังเกตอาการหลัง รับประทานยา 1/2 – 1 ชั่วโมง  ถ้ามีผื่นคันตามตัว หรือมีอาการแน่นหน้าอก หายใจ ลาบาก ให้รีบมาพบแพทย์โดยนายาที่รับประทานไป มาด้วย (ถ้าไม่มียาเหลือ ให้นาฉลาก หรือซองยามา แทน) และอย่าลืมเอาบัตรแพ้ยาไปด้วย

×