Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Integrated pharmaceutical care

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Acutecare(webversion)
Acutecare(webversion)
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 33 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Integrated pharmaceutical care (20)

Weitere von Rachanont Hiranwong (9)

Anzeige

Integrated pharmaceutical care

 1. 1. Integrated Pharmaceutical Care ภก.รชานนท์ หิรัญวงษ์
 2. 2. PATTAYA CITY
 3. 3. ข้อมูลพืนฐาน ้  ประชากรในเขตรับผิดชอบอาเภอบางละมุง ประชากรในทะเบียนราษฎร์จานวน 233,225 คน ประชากรแฝง+นักท่องเที่ยว 1,000,000 คน สถิติผู้ป่วยรับบริการที่โรงพยาบาลบางละมุง ผู้ป่วยนอก 1000 คนต่อวัน ผู้ป่วยใน 120 เตียง (ครองเตียงจริงประมาณ 200 เตียง)
 4. 4. ผู้ป่วยที่มารพ.ไม่ได้ บ้าน ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
 5. 5. งานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก Ambulatory Care  Medication Reconcile OPD  Ambulatory Care Clinic  Drug interaction surveillance
 6. 6. Medication Reconcile OPD
 7. 7. Medication Reconcile OPD o รวบรวมข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วยให้เป็นปัจจุบัน o ตรวจสอบการใช้ยาว่าเป็นไปตามที่แพทย์สั่งหรือไม่ o เริ่มทาในผู้ป่วยโรคเรื้อรังเช่น โรคเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดผิดปกติ เป็นต้น o ปัจจุบันยังทาได้น้อย แต่ในอนาคตจะนาเทคโนโลยีมา ช่วยให้การทางานง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของ งาน
 8. 8. Medication Reconcile OPD 4 ราย 8 ราย 21 ราย 20 ราย กรกฎาคม สิงหาคม ร้อยละ 23 ของผู้ป่วยใช้ยาไม่ถูกต้อง
 9. 9. Medication Reconcile OPD 8 4 ราย ใช้ยาถูกต้อง ใช้ยาไม่ถูกต้อง ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยที่กลับมาใช้ยาถูกต้อง
 10. 10. Ambulatory Care Clinic
 11. 11. Ambulatory Care Clinic ARV/TB Clinic o คัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการใช้ยาเช่น ได้รับ ผลข้างเคียงจากยา ดื้อยา ส่งพบแพทย์ o ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการไม่ใช้ยาตามสั่งของ ผู้ป่วย (non - adherence) o ทาให้ดูแลผู้ป่วยจานวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 12. 12. Ambulatory Care Clinic Asthma Clinic o แนะนาวิธีการใช้ยาสูดพ่น ในผู้ป่วยรายใหม่ทุกราย o ประเมินวิธีการใช้ยาสูดพ่น
 13. 13. Asthma Clinic 64 ราย ใช้ยาไม่ถูกต้อง 508 ราย ใช้ยาถูกต้อง 67 ราย 24 ราย มีนาคม 53 - มิถุนายน 53 พฤศจิกายน 53 - มิถุนายน 54 ผู้ป่วยใช้ยาถูกต้องเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26 -> 89
 14. 14. Ambulatory Care Clinic DM Clinic o รับส่งต่อผู้ป่วยจากคลินิกน้าตาลสูง เพื่อค้นหาปัญหาที่ เกิดจากการใช้ยา และให้คาแนะนาในการใช้ยา o ประเมินการใช้อินสุลิน ในผู้ป่วยที่ต้องใช้อินสุลินเพื่อ ควบคุมระดับน้าตาลในเลือด
 15. 15. DM Clinic 4000 3500 457 ราย 3000 2500 2000 CrCl < 60 1500 3168 ราย CrCl > 60 1000 500 0 ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ใช้ยา Metformin ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
 16. 16. Ambulatory Care Clinic Warfarin Clinic o ให้ความรู้ในการปฏิบัติตัว และการใช้ยาเพื่อป้องกันการ แข็งตัวของเลือด o เฝ้าระวัง ADR และ Drug interaction ที่อาจเกิดจาก ยา Warfarin
 17. 17. Drug interaction surveillance o เฝ้าระวัง Fatal Drug interaction โดยการคัดกรอง ใบสั่งยา o ขอคาปรึกษาแพทย์เมื่อพบคู่ยาที่เกิดอันตรกิริยากัน
 18. 18. Drug interaction surveillance
 19. 19. งานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน Inpatient Care  Medication Reconcile IPD  Allergy Clarification  Adverse Drug Reaction & Drug interaction surveillance  Renal Dosing Adjustment  Chronic Care
 20. 20. Medication Reconcile IPD o รวบรวมข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วยให้เป็นปัจจุบัน o ตรวจสอบการใช้ยาว่าเป็นไปตามที่แพทย์สั่งหรือไม่ o เริ่มทาในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและมีการรับยาจากรพ.อื่น o ปัจจุบันยังทาได้น้อย แต่ในอนาคตจะนาเทคโนโลยีมา ช่วยให้การทางานง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของ งาน
 21. 21. Allergy Clarification o ประเมินการแพ้ยา และทาตามระบบเพื่อป้องกันการแพ้ ยาซ้า o ปัจจุบันยังดูแต่การแพ้ในส่วนของผิวหนังเป็นหลัก ใน อนาคตจะขยายการประเมิน ไปยังอวัยวะอื่นเช่น ตับ หรือไตด้วย
 22. 22. Allergy Clarification จานวนผู้ป่วย (ราย) 300 1 250 1 0 200 1 150 แพ้ยาซ้า 268 235 แพ้ยาครั้งแรก 100 2 215 193 50 97 5 12 34 26 1 0 20 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 ผู้ป่วยแพ้ยาซ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง
 23. 23. Adverse Drug Reaction &Drug interaction surveillance o เฝ้าระวัง ADR โดยการใช้ trigger tool เช่น การสั่งใช้ antihistamines หรือ steroid การสั่งยาเพื่อแก้ไขการ เกิดพิษจากยากลุ่มเสี่ยงอย่าง warfarin o เฝ้าระวัง DI จาก Fatal DI drug list เมื่อตรวจพบจะ ขอคาปรึกษาแพทย์ และติดตามผลที่อาจเกิดขึ้นในกรณี ที่ยานั้นสามารถใช้ต่อได้แต่ต้องระวัง
 24. 24. Renal Dosing Adjustment o เฝ้าระวังการใช้ยาของผู้ป่วยในทุกรายที่มีค่า Creatinine Clearance น้อยกว่า 60 o เมื่อพบยาที่จาเป็นต้องปรับขนาดยาให้เหมาะสมจะทา การติดต่อแพทย์เพื่อให้ข้อมูล o ทาการเฝ้าระวังจนผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
 25. 25. Renal Dosing Adjustment 27 ราย Acceptance rate 219 ราย 92.6 % ผู้ป่วยที่มีค่า CrCl < 60 ในเดือนสิงหาคม 2554 ประหยัดได้ 16,235.5 บาทใน 1 เดือน
 26. 26. Chronic Care o ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่อาจจะได้รับ หรือไม่ได้รับบริการ ที่คลินิกพิเศษ และเกิดเหตุให้ต้องมานอนโรงพยาบาล o ใข้แนวทางการทางานเดียวกันกับงานบริบาลทางเภสัช กรรมผู้ป่วยนอก “ เป็นอีกหนึ่งจุดในการเชื่อมโยงงานบริบาล ทางเภสัชกรรมเข้าด้วยกัน ไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ ณ จุดใดจะต้องได้รับการดูแล ”
 27. 27. งานเยี่ยมบ้าน Home Health Care Family Pharmacist
 28. 28. Family Pharmacist o ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถมารพ.ได้ o ผู้ป่วย bed ridden/อัมพาต o ผู้ป่วยที่แพทย์ส่งต่อให้ดูแล o ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการใช้ยา o ดูแลการใช้ยาถึงบ้าน ให้คาแนะนาในการเก็บรักษายาที่ ถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ o แนะนาการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง และเข้ากับการดาเนิน ชีวิตของผู้ป่วย
 29. 29. Family Pharmacist ปัญหาที่พบในผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยมบ้านในช่วง สค. 54 – กย. 54 จานวน 10 ราย จานวนผู้ป่วย (ราย) 12 10 10 8 6 6 6 5 4 3 2 0
 30. 30. Family Pharmacist เก็บรักษายา ไม่ถูกต้อง
 31. 31. Family Pharmacist o ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย o ระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล o สมุดประจาตัวผู้ป่วย o เพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่อง เมื่อกลับมารักษาที่ โรงพยาบาล
 32. 32. ผู้ป่วยที่มารพ.ไม่ได้ บ้าน Home Health Care Inpatient Care Ambulatory Care ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
 33. 33. Future Plan ผู้ป่วยที่มารพ.ไม่ได้ บ้าน Pharmaceutical Care Home Health Care ผู้ป่วย ณ หน่วยบริการปฐมภูมิเช่น ร้านยา คลินิก และ รพสต. Inpatient Care Ambulatory Care ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล

×