Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Παρουσίαση βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 48 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Weitere von Elef Kent (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Παρουσίαση βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας

 1. 1. Ο ΓΑΤΟΣ ΛΕΟΡΟΛΔΟΣ ΣΤΘ ΣΧΟΛΘ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ςυγγραφζασ ΜΡΟΥΛΩΤΘΣ Χ΢ΘΣΤΟΣ Εκδοτικόσ Οίκοσ : ΕΛΛΘΝΛΚΑ Γ΢ΑΜΜΑΤΑ εικονογράφοσ : ΡΑΡΑΤΣΑ΢ΟΥΧΑΣ ΒΑΣΛΛΘΣ • Ζπεςε ςε μαφρθ απελπιςία ο Λεοπόλδοσ. Ρϊσ να περιμάηευε τόςεσ χιλιάδεσ ποντίκια; Ζτρεχε ςαν τρελόσ ςτουσ δρόμουσ και όποια ςυναντοφςε τα παρακαλοφςε να επιςτρζψουν μεσ ςτουσ πίνακζσ του, εκεί ιταν θ κζςθ τουσ. Μα εκείνα οφτε παρακάλια άκουγαν οφτε φοβζρεσ. Οι κακθγθτζσ, θ μάνα του, οι φίλοι και οι ςυμφοιτθτζσ του πολφ τον ςυμπονοφςαν και ςκζφτονταν με ποιον τρόπο να τον βοθκιςουν. Να ζπιαναν τα ποντίκια με δίχτυα και απόχεσ; Αδφνατον, γιατί ειδικά αυτά τα ποντίκια ιταν ςτα πόδια πολφ πιο γριγορα από γάτεσ και ανκρϊπουσ. Να τα ςκότωναν με ςανίδεσ; Δεν άντεχε να ακοφςει κάτι τζτοιο ο γάτοσ Λεοπόλδοσ, αφοφ ςαν δθμιουργιματά του που ιταν, τα κεωροφςε παιδιά του. Ζτςι ςυμβαίνει πάντα με τουσ αλθκινοφσ καλλιτζχνεσ.
 2. 2. 365 πιγκουίνοι • Συγγραφζασ: Fromental Jean - Luc • Εκδότθσ: Θλίβατον • Ζτοσ ζκδοςθσ: 2008 • Μια πολφ διαςκεδαςτικι και άκρωσ οικολογικι ιςτορία. Μια οικογζνεια λαβαίνει ςε δζμα ζναν πιγκουίνο τθν θμζρα! Κι εκεί που εντυπωςιάηεςαι με τθν εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ, να ςου και καταπλακϊνουν οι αρικμθτικζσ πράξεισ! Κι εκεί που δυςαναςχετείσ λιγάκι να ςου κι ζνασ άλλοσ πιγκουίνοσ …. • Για οικολόγουσ αναγνϊςτεσ από 8 χρονϊν.
 3. 3. Φιλενάδα φουντουκιά μου ςυγγραφζασ: Αγγελικι Βαρελλά Εκδόςεισ: Ρατάκθσ, 1996 • Στο ςπίτι του Δϊρου, ενόσ μικροφ αγοριοφ ζχει φυτρϊςει μια αγριοφουντουκιά. Ο Δϊροσ περνάει μαηί τθσ ατελείωτεσ ϊρεσ μιλϊντασ και παίηοντασ τθσ φυςαρμόνικα. Ξαφνικά όμωσ ςτο ςθμείο όπου βρίςκεται θ φουντουκιά αποφαςίηεται να γίνει πολυκατοικία. Τότε ο Δϊροσ με τθ βοικεια των φίλων του, αναλαμβάνουν δράςθ για να ςταματιςουν τισ ενζργειεσ και να μεταπείςουν τουσ ειδικοφσ ϊςτε να προςτατεφςουν τθ φουντουκιά με ζναν πολφ πρωτότυπο τρόπο.
 4. 4. Θ ΣΕΜΕΛΘ ΔΙΩΧΝΕΙ ΤΟ ΝΕΦΟΣ ςυγγραφζασ ΜΡΟΥΛΩΤΘΣ Χ΢ΘΣΤΟΣ Εκδοτικόσ Οίκοσ : ΕΛΛΘΝΛΚΑ Γ΢ΑΜΜΑΤΑ εικονογράφοσ : ΑΝΔ΢ΛΚΟΡΟΥΛΟΣ ΝΛΚΟΛΑΣ Ρϊσ άλλαξε ζτςι εκείνθ θ παραμυκζνια πόλθ; Ρϊσ ζγιναν οι άνκρωποι τθσ γκρίηοι και γιατί; Ροιοσ φταίει, αναρωτιζται θ Σεμζλθ, που ζπαψε να κελαθδάει θ καρδερίνα και μαράκθκε το γιαςεμί; Κι αφοφ οι μεγάλοι είναι μόνο παχιά λόγια και υποςχζςεισ, αποφαςίηουν τα παιδιά, με αρχθγό τουσ τθ Σεμζλθ, να ξανακάνουν τθν πόλθ τουσ παραμυκζνια. Χρειάηεται όμωσ φανταςία και κουράγιο...
 5. 5. Το κουρδιςτό αβγό Συγγραφζασ: Μπουλϊτθσ, Χριςτοσ Εκδοτικόσ Οίκοσ: ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ Ζτοσ ζκδοςθσ: 11/2007 Ιταν ζνα αβγό που το ζλεγαν Μιτςο. Ικελε να γνωρίςει τον κόςμο αυτόσ ο Μιτςοσ. Γι' αυτό, κάποιο χειμωνιάτικο πρωινό που χιονίηει, το ζςκαςε κρυφά από το κοτζτςι...
 6. 6. Ο κφριοσ Μπεν, θ Μου και τα ςκουπίδια • Κφριοσ Συγγραφζασ: Ηαραμποφκα, Σοφία Εκδοτικόσ Οίκοσ: ΡΑΤΑΚΘ Ζτοσ ζκδοςθσ: 1991 • Μια πολφ όμορφθ ιςτορία που μασ μακαίνει πϊσ μποροφμε να ανακυκλϊςουμε . Το βιβλίο ςυνοδεφει «τετράδιο εργαςίασ» που όπου το παιδί μπορεί μόνο του να ςθμειϊςει και να ηωγραφίςει τισ δικζσ του απόψεισ για όςα διάβαςε και είδε.
 7. 7. Ρροςτατεφω τθ φφςθ για να ςϊςω τα ηϊα και τα φυτά. Συγγραφζασ: JEAN-RENE COMBERT εκδόςεισ : ΜΟΝΤΕ΢ΝΟΛ ΚΑΛ΢ΟΛ • Απλό, πολφ ςυμπακθτικό βιβλίο που ςε λίγεσ ςελίδεσ περιζχει εικόνεσ και πλθροφορίεσ για το τι είναι θ φφςθ και το περιβάλλον, για τθ μόλυνςθ και τθ ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ, για το ποιοσ απειλεί τθ φφςθ, τι πρζπει να προςζχουμε πϊσ μποροφμε να ςεβαςτοφμε το περιβάλλον. • Για οικολόγουσ- αναγνϊςτεσ από 7 ετϊν
 8. 8. Ο ΛΙΜΕΝΑ΢ΧΘΣ ΜΕ Τ' ΑΣΡ΢Α ΦΤΕ΢Α Συγγραφζασ : ΑΓΓΕΛΛΚΘ ΒΑ΢ΕΛΛΑ Εκδότθσ : ΨΥΧΟΓΛΟΣ Κυκλοφόρθςε : 2008 Τα δυο αδζρφια, που νόμιηαν ότι είναι τρομεροί ψαράδεσ, δεν ζπιαςαν οφτε λζπι εκείνθ τθ μζρα. Ραρ' όλα αυτά θ τφχθ ιταν μαηί τουσ. Γιατί...ψάρεψαν μζςα ςτθ μζςθ τθσ κάλαςασ μιαν απίςτευτθ ιςτορία. Μια ιςτορία που τουσ τθν αφθγικθκε ζνασ quot;δακτυλιωμζνοσquot; κάταςπροσ γλάροσ με ονοματεπϊνυμο, που ζφταςε από τον παγωμζνο Βορρά για να ξεχειμωνιάςει ςτισ λιακάδεσ τθσ Ελλάδασ. Και γζμιςε λιακάδα τισ καρδιζσ τουσ.
 9. 9. ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΥΓΟ ΤΘΣ ΓΑΒ΢ΙΕΛΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΣΥΓΓ΢ΑΦΕΑΣ :ΓΙΩΤΑ ΦΩΤΟΥ Θ Γαβριζλα κζλει οπωςδιποτε ζνα δυνατό κόκκινο αυγό για να ςπάςει όλα τα άλλα κακϊσ κα τα τςουγκρίηει το Ράςχα. Θ κόκκινθ κοτοφλα τισ χρωςτάει μια χάρθ και, για να τθν ξεπλθρϊςει, τθσ υπόςχεται ζνα αυγό με γερό τςόφλι. Το κοριτςάκι αναλαμβάνει τθ φροντίδα τθσ κι ζτςι μακαίνει ζνα ςωρό ενδιαφζροντα πράγματα. Το αυγό όμωσ αργεί και θ Γαβριζλα ανθςυχεί! Μια διαςκεδαςτικι ιςτορία για αυγά, κοτοφλεσ και χαριτωμζνα κοριτςάκια!
 10. 10. 9 τθλεφωνιματα κι • Φανταςτείτε να βγείτε μια μζρα ζνασ λαγόσ ςτο παράκυρό ςασ και να δείτε ςτο μπαλκόνι τθσ απζναντι Συγγραφζασ: ΒΑ΢ΕΛΑ ΑΓΓΕΛΛΚΘ, πολυκατοικίασ ζνα... λαγό! Δεν είναι φυςικό να αναρωτθκείτε τι ΓΟΥΣΘΣ ΣΡΥ΢ΟΣ δουλειά ζχει ο λαγόσ ςτθν πόλθ; Εκδόςεισ: ΜΛΝΩΑΣ Θρκε για ψϊνια; Θρκε να δει αγϊνεσ δρόμου ςτο ςτάδιο; Θρκε να ςπουδάςει; Θ ιρκε να δϊςει διάλεξθ περί ταχφτθτασ ςτο Ρολιτιςτικό Κζντρο τθσ Ακινασ; Θ ςυγγραφζασ καιγόταν από περιζργεια να μάκει τι ςυμβαίνει. Εκανε, λοιπόν, εννιά τθλεφωνιματα (όχι περιςςότερα!) ςτον κφριο κακθγθτι που είχε... υιοκετιςει το λαγό. Τα ζμακε όλα και, χωρίσ να χάςει χρόνο, τα κατζγραψε για ςασ τα παιδιά, ςτο βιβλίο τθσ. Με το νι και με το ςίγμα, και με το λάμδα του λαγοφ.
 11. 11. ΜΙΑ ΡΑ΢ΑΞΕΝΘ ΜΕ΢Α Συγγραφζασ : ΑΓΓΕΛΛΚΘ ΒΑ΢ΕΛΛΑ Εκδότθσ : ΜΕΤΑΛΧΜΛΟ Κυκλοφόρθςε : 2008 quot;Εκείνθ τθ μζρα δε κα τθν ξεχάςει κανζνασ. Γιατί πραγματικά ιταν μια πολφ παράξενθ μζρα. Το τι ζγινε δεν περιγράφεται. Μικροί, μεγάλοι κατζβθκαν ςτον εμπορικό δρόμο τθσ πόλθσ κι ζτριβαν τα μάτια τουσ. Ιταν κάτι απίςτευτο!quot; Αλικεια, τι κα γινόταν αν ζνα πρωί θ μθτζρα Φφςθ ξυπνοφςε με μεγάλα κζφια και ικελε να διαςκεδάςει με κάτι διαφορετικό; Τι κα γινόταν αν αποφάςιηε να quot;κάνει πλάκαquot; με τουσ ανκρϊπουσ για να τουσ προβλθματίςει και να τουσ κάνει να ςκεφτοφν; Θ ςειρά quot;Διαβάηω ιςτορίεσquot; είναι ςχεδιαςμζνθ για να προςφζρει ςτο παιδί μια διαςκεδαςτικι εμπειρία ανάγνωςθσ. Το μζγεκοσ των γραμμάτων και το ςτιςιμο των ςελίδων είναι επιμελθμζνο παιδαγωγικά, ανάλογα με τθν αναγνωςτικι ετοιμότθτα του παιδιοφ.
 12. 12. Το παιδί που δεν αγαποφςε τα βιβλία • ςυγγραφζασ ΔΘΜΟΚΙΔΘΣ Α΢ΘΣ • Εκδοτικόσ Οίκοσ : ΜΕΤΑΛΧΜΛΟ εικονογράφοσ : ΣΓΟΥ΢ΟΣ ΓΛΩ΢ΓΟΣ • Ευτυχϊσ που βρζκθκε κι ζνασ που δεν αγαποφςε τα βιβλία. Ροιοσ; Ο Άρθσ. Στο τζλοσ όμωσ τα αγάπθςε… Το γιατί κα το μάκετε αν διαβάςετε το βιβλίο. • Για ακροατζσ και αναγνϊςτεσ από 6 χρονϊν.
 13. 13. Οι χρυςοφφλακεσ γρφπεσ Συγγραφζασ: Σίνου Κίρα Εκδότθσ: Κζδροσ • Σκφκεσ ονομάηουν οι ιςτορικοί τουσ ιρανόφωνουσ Αρειουσ νομάδεσ που κατά τθν πρϊτθ χιλιετία π.Χ. περιφζρονταν μαηί με τα κοπάδια τουσ ςτθν απζραντθ πεδιάδα ανάμεςα ςτο Δοφναβθ και ςτο Σινικό Τείχοσ. Στο βιβλίο μου επικεντρϊνομαι ςτουσ Σκφκεσ που ηοφςαν ςτθ ςτζπα ςτα βόρεια παράλια τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ. Βαςικι μου πθγι είναι θ quot;Μελπομζνθquot;, το τζταρτο βιβλίο τθσ Λςτορίασ του Θρόδοτου. Οι Σκφκεσ -θ ηωι και οι ςυνικειζσ τουσ- είναι ζνα από τα κζματα που με απαςχολοφν από παιδί. Κι όχι μόνο εμζνα. Είχαν απαςχολιςει και τον αγαπθμζνο μου πατζρα, ςτον οποίο οφείλω πάρα πολλά. Του είχα υποςχεκεί από τότε να γράψω ζνα βιβλίο γι' αυτόν τον λαό. Τόςα χρόνια προςπακοφςα να ςυγκεντρϊςω το υλικό μου. Αγόραςα και διάβαςα όλα τα βιβλία που κατάφερα να βρω, επιςκζφτθκα τθ ςκυκικι ςυλλογι του μουςείου Ερμιτάη τθσ Αγίασ Ρετροφπολθσ, που τθν είχε ξεκινιςει ο Ρζτροσ ο Μζγασ, όπωσ και το Μουςείο του Κιζβου, ρϊτθςα κακθγθτζσ και διδάκτορεσ. Με άλλα λόγια, ζκανα ό,τι μποροφςα. Και να που ζφταςε επιτζλουσ ο καιρόσ που ζνιωςα πωσ είχα πια ςτα χζρια μου αρκετό υλικό για να εκπλθρϊςω τθν υπόςχεςθ που είχα δϊςει ςτον πατζρα μου και να γράψω ζνα ιςτορικό μυκιςτόρθμα. Κ. Σ. (Για μεγάλα παιδιά)
 14. 14. Θ μαργαρίτα των χελιδονιϊν Ιακϊβου, Άννα (Συγγραφζασ) Τςουχνικά, Λιδα (Εικονογράφοσ) Εκδόςεισ : Ραπαδόπουλοσ • Μα μπορεί μια Μαργαρίτα να μεγαλϊςει ςε μια τςιμεντοφπολθ; Σίγουρα όχι! Γι' αυτό κι ο πατζρασ τθσ, ςτθν τρζλα του απάνω, πριν το λουλουδάκι του μαρακεί αποφάςιςε τθ... μεταφφτευςι του. Ιτανε το καλφτερο δϊρο για τθν Μαργαρίτα! Και δεσ τθν, απ' τθν άλλθ κιόλασ μζρα ζκανε καινοφριουσ φίλουσ, ζςτθνε καρτζρι ςτισ μάγιςςεσ του μεςθμεριοφ, γίνθκε κεατρίνα ςτο απζραντο κζατρο του κόςμου, αφζκθκε ςτα ονείρατα τθσ γριάσ Μαγουλοφσ, μαγείρεψε quot;μελιτηάνεσ α λα κλζφτραquot;, και πζταξε με τα χελιδόνια για να γίνει, θ quot;Μαργαρίτα των χελιδονιϊνquot;! Ζνα τρυφερό μυκιςτόρθμα για τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτα μζλθ μιασ οικογζνειασ μετά τθν εγκατάςταςι τθσ από το αςτικό ςτο φυςικό περιβάλλον.
 15. 15. Ζνασ ξζνοσ ςτθν οικογζνειά μασ Μίλιτςα, ο τζταρτοσ αδερφόσ Χωρεάνκθ, Ελζνθ (Συγγραφζασ) Εκδόςεισ Ραπαδόπουλοσ • Ο Μίλιτςα είναι ςερβόπουλο. Ραιδί του πολζμου, ορφανό, βρζκθκε ςτθν Ελλάδα ςε μια οικογζνεια που είχε τρία παιδιά. Δφςκολεσ οι πρϊτεσ μζρεσ. Τα παιδιά, που είχαν τισ ςυνικειζσ τουσ και το χϊρο τουσ, κα δυςαναςχετιςουν. Κα καταφζρει ο Μίλιτςα να παραμείνει ςτθν οικογζνεια;
 16. 16. Θ αρπαγι τθσ κότασ Μια ιςτορία χωρίσ λόγια Συγγραφζασ: Rodriguez Beatrice Εκδότθσ: Θλίβατον • Κφριο γνϊριςμα του βιβλίου είναι οι ανατροπζσ. Θ ιςτορία δεν ζχει κείμενο και θ αφιγθςθ γίνεται μόνο με τθν εικονογράφθςθ . Στο τζλοσ θ ςυγγραφζασ κάνει μια ζξυπνθ ανατροπι τθσ κλαςικισ ιςτορίασ, για τθν οποία ωςτόςο προετοίμαηε ςταδιακά τον αναγνϊςτθ με μικρζσ εικονογραφικζσ λεπτομζρειεσ.
 17. 17. ΤΑ ΡΑΡΟΥΤΣΑΚΛΑ ΡΟΥ ΛΕΝΕ ΡΑ΢ΑΜΥΚΛΑ Συγγραφζασ: ΑΓΓΕΛΛΚΘ ΒΑ΢ΕΛΑ Εικονογράφθςθ: ΓΟΥΣΘΣ ΣΡΥ΢ΟΣ Εκδόςεισ: ΑΓΚΥ΢Α • Είναι δυνατόν τα μιλάνε τα παπουτςάκια; Και βζβαια είναι, όταν μάλιςτα ζχουν να διθγθκοφν παραμφκια που δίνουν κάρροσ και κουράγιο. Ο Θλίασ είναι ζνα παιδί τθσ χαράσ που αντιμετωπίηει όμωσ ζνα μεγάλο πρόβλθμα. Μόνοσ του βρίςκει τρόπο να ξεπεράςει το βάςανό του και να κάνει όςο γίνεται πιο όμορφθ τθ ηωι του και τθ ηωι των άλλων γφρω του. Τα παπουτςάκια, που του ζφτιαξε ο πατζρασ του και που δεν κα χρθςιμοποιιςει ποτζ, γίνονται αφορμι να αναπτφξει τθ φανταςία του και να δϊςει χαρά ςτουσ άλλουσ.
 18. 18. Α΢ΧΙΗΕΙ ΤΟ ΜΑΤΣ Συγγραφζασ : ΑΓΓΕΛΛΚΘ ΒΑ΢ΕΛΛΑ Εκδότθσ : ΡΑΤΑΚΘΣ Θλικία : Γυμνάςιο-Λφκειο Κυκλοφόρθςε : 1984 Μζςα από τθν ιςτορία του μικροφ Φϊτθ, ςτθ διάρκεια των εφτά τελευταίων ολυμπιάδων, και τθν αγάπθ του για το ποδόςφαιρο και τον ακλθτιςμό, διαγράφεται ζντονα και με πικρό χιοφμορ θ εικόνα που παρουςιάηει ςτισ μζρεσ μασ το ακλθτικό ιδανικό (αν φυςικά μπορεί να ειπωκεί «ιδανικό», ζτςι όπωσ εμφανίηεται πολλζσ φορζσ ςιμερα).
 19. 19. ΟΣΤ΢ΑΚΟ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΜΕ΢ΚΟΥ΢ΙΟΣ ΑΥΤΗΘΣ Ζνα καλάςςιο όςτρακο ςθμαδεφει άλλοτε με τραγικζσ ςυνζπειεσ κι άλλοτε καλότυχα τθ ηωι τεςςάρων κοριτςιϊν που ζηθςαν ςτον ίδιο τόπο αλλά ςε τελείωσ διαφορετικζσ ιςτορικζσ εποχζσ. Θ Φίλιννα, κορίτςι τθσ νεολικικισ εποχισ, θ Βεριννϊ, βοςκοποφλα ςτα χρόνια του Φιλίππου Βϋ, θ Χρυςαυγι, κόρθ ψαρά ςτα χρόνια του Μακεδονικοφ Αγϊνα και θ Αυγι, μια ςφγχρονθ κοπζλα, κα γνωρίςουν τα ερωτικά παιχνίδια, τισ μάχεσ, τον πόλεμο, το μίςοσ, τθν αγάπθ και τθ δφναμθ τθσ μοίρασ. Ζνα μυκιςτόρθμα ςπονδυλωτό που περιγράφει τθν κακθμερινότθτα ςτθ Μακεδονία από τα Αρχαία Χρόνια μζχρι τισ μζρεσ μασ και υμνεί τθ ηωι, τον ζρωτα, αλλά και τον αγϊνα για επιβίωςθ και πρόοδο.
 20. 20. Πςτρακο ςτα μαλλιά (ςυνζχεια) • ΜΕ΢ΚΟΥ΢ΛΟΣ ΑΥΤΗΘΣ Πςτρακο ςτα μαλλιά, Λςτορικό μυκιςτόρθμα Ρ΢ΟΛΟΓΟΣ: ΛΛΤΣΑ ΨΑ΢ΑΥΤΘ, ΣΥΝΚΕΣΘ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χ΢ΥΣΟΥΛΑ ΜΡΟΥΚΟΥΒΑΛΑ, ΣΕΛ΢Α: «ΡΥΞΛΔΑ - ΕΦΘΒΟΛ», «ΨΥΧΟΓΛΟΣ», ΣΕΛ. 304, ευρϊ 12 Λςτορικό, ςπονδυλωτό μυκιςτόρθμα, με αρκετό ενδιαφζρον για τουσ εφιβουσ αλλά και για τουσ μεγαλυτζρουσ. Αναφζρεται ςτθ Μακεδονία και ξεκινϊντασ από τουσ προϊςτορικοφσ χρόνουσ φτάνει μζχρι τισ μζρεσ μασ, με ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ ςε εποχζσ και γεγονότα ςθμαντικά, άλλα γνωςτά και άλλα άγνωςτα ςε πολλοφσ, ακόμθ και ϊριμουσ, αναγνϊςτεσ. «Θ ευτυχία του βιβλίου», γράφει ςτον πρόλογό τθσ θ Λίτςα Ψαραφτθ, «οφείλεται ςτθν ενδιαφζρουςα πλοκι, ςτθ ρζουςα και γλαφυρι γραφι και ςτθν εφςτοχθ και ευρθματικι ςφνδεςθ των ιςτορικϊν εποχϊν». Ραρακολουκϊντασ τθ ηωι τεςςάρων νεαρϊν γυναικϊν που ζηθςαν ςε διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ αλλά ςτθν ίδια γεωγραφικι κζςθ, ο αναγνϊςτθσ κα βιϊςει πολλά γεγονότα, για τα οποία άλλοτε γράφτθκαν πολλά και αναλόγωσ τονίςτθκαν και κυκλοφόρθςαν, άλλα παρερμθνεφτθκαν, άλλα ξεχάςτθκαν και άλλα παρζμειναν ςτθ ςκοτεινιά. Μαηί τουσ, μαηί με τα κορίτςια, κα γνωρίςουμε ςτιγμζσ αγάπθσ, πολεμικϊν ςυγκροφςεων, ευτυχίασ και δυςτυχίασ, νίκθσ και κρθςκευτικισ αφοςίωςθσ, ζρωτα και ελπίδασ, κοντολογίσ πολλά απ' όςα θ ηωι κουβαλά για τουσ κνθτοφσ, όπου και αν αυτοί βρίςκονται και όποτε κι αν γεννθκοφν. Θ Φίλιννα, που ηει ςτα μζςα τθσ Νεολικικισ εποχισ, θ Βεριννϊ ςτα χρόνια του Φιλίππου του Β', θ Χρυςαυγι τθν εποχι του Μακεδονικοφ Αγϊνα και θ Αυγι, ςφγχρονθ, είναι οι νζεσ που κα μασ οδθγιςουν ςε αυτό το ταξίδι τθσ μνιμθσ αλλά και τθσ γνϊςθσ. Και τθσ ευαιςκθςίασ. Ακόμθ και τθσ περιπζτειασ. Κακαρι γραφι, απροςδόκθτα γεγονότα, πλοκι που μερικζσ φορζσ είναι ςυναρπαςτικι (για ζναν νζο ιδιαίτερα) με τα τόςα γεγονότα που ο Μερκοφριοσ Αυτηισ παρακζτει και τισ ενδιαφζρουςεσ εικόνεσ από τοπία, τόςο εξωτερικά όςο και τοπία ψυχισ. • ΕΛΕΥΚΕ΢ΟΤΥΡΛΑ – 11/07/2008 – ΕΛΕΝΘ ΣΑ΢ΑΝΤΛΤΘ
 21. 21. • Ροτζ δε βάηω τρικλοποδιζσ, ξζρω πωσ είναι επικίνδυνο… Ξαφνικά ο Χριςτοσ μοφ πζταξε άμμο ςτα μάτια… Τότε τον ζςπρωξα και τον ζριξα κάτω… Μα δε φταίω, εγϊ, δεν ξεκίνθςα πρϊτοσ… Ροιοσ φταίει όμωσ; Ρϊσ τελειϊνει μια φαςαρία ςτθν τάξθ του νθπιαγωγείου; Διαβάςτε τθ ςυνζχεια και κα καταλάβετε.
 22. 22. Εδϊ Ραφλοσ Γιατί τα χαρτόκουτα τθσ μετακόμιςθσ δεν τα πουλάνε ςτα παιχνιδάδικα, αφοφ μπορείσ να παίξεισ τόςα παιχνίδια μαηί τουσ; Γιατί τα Χριςτοφγεννα, που πρζπει όλοι να είναι χαροφμενοι, εμζνα με πιάνει λίγθ αγωνία; Γιατί να μθν μπορϊ να μάκω να παίηω κικάρα χωρίσ να πρζπει να αρχίςω άλλο ζνα ςχολείο; Γιατί κυνθγάμε τα κορίτςια ςτο διάλειμμα, αφοφ δε κζλουμε να παίηουμε μαηί τουσ; Κα μποροφςα να γεμίςω ζνα τετράδιο μόνο με ερωτιςεισ, αλλά είναι καλφτερα να ςασ διθγθκϊ από ποφ ξεκίνθςαν όλα αυτά και πϊσ γνϊριςα τον Αλμπζρτο και τθν Ακθνά.
 23. 23. Ο ςκαντηόχοιροσ που ικελε να τον χαϊδζψουν Συγγραφζασ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΤΕ΢ΛΝΑ Εικονογράφοσ: ΧΑΔΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕ΢ΛΝΑ εκδ.ΜΛΝΩΑΣ • Ο μικρόσ ςκαντηόχοιροσ φοβάται το κακετί… μα πιότερο απ’ όλα φοβάται τα φίδια! Βιάηεται να μεγαλϊςει και μαηί του να μεγαλϊςουν και τ’ αγκάκια του. Και κάποτε τα καταφζρνει. Πλοι τρζμουν ςτο πζραςμά του! Αλλά και πάλι δεν είναι ευχαριςτθμζνοσ, γιατί τϊρα δεν ζχει φίλουσ. Και κζλει τόςο πολφ να γνωρίςει τθ χαρά τθσ φιλίασ… Ζτςι, ποφαςίηει να ηθτιςει τισ ςυμβουλζσ των μεγάλων. Άραγε, κα βρει τον τρόπο ν’ αποκτιςει αυτό που λαχταρά; Ζνα υπζροχο βιβλίο που ςτόχο ζχει να εμπλουτίςει το λεξιλόγιο του παιδιοφ και να το βοθκιςει να καλλιεργιςει τθ φανταςία του. • Σειρά: Μικροί Αναγνϊςτεσ • Θμ/νία πρϊτθσ ζκδοςθσ: 01/2009
 24. 24. Ο Ρ΢ΑΣΙΝΟΣ ΚΟΥΜΡΑ΢ΑΣ ΣΥΓΓ΢ΑΦΕΙΣ ΤΘΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΘΣ ΣΥΝΤ΢ΟΦΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΨΥΧΟΓΙΟΣ • Ραιδιά, τι ςθμαίνει για ςασ το περιβάλλον, θ φφςθ; Σιγά ςιγά, όχι όλοι μαηί! Ξζρω, Σωτιρθ, εςφ λατρεφεισ τθ κάλαςςα και δεν μπορείσ το καλοκαίρι μακριά τθσ… Κι εςφ, Φωτεινι, κυμάςαι ακόμα το κυκνάκι που είχατε βρει πλθγωμζνο και το βοθκιςατε να γίνει καλά και να πετάξει. Κι εςφ, Δθμθτράκθ, που βάηεισ τισ φωνζσ ςτθν αδερφι ςου κάκε φορά που αφινει το νερό να τρζχει χωρίσ λόγο, ξζρεισ γιατί το κάνεισ, ςωςτά; Ραιδιά, διαβάςτε αυτζσ τισ ιςτορίεσ και γνωρίςτε το Δθμιτρθ, τθ Φωτεινι, το Σωτιρθ που κι αυτοί, όπωσ κι εςείσ, αγαποφν τα ηϊα, τα φυτά, τθ κάλαςςα, το βουνό και φροντίηουν γι' αυτά. Κα ςυναντιςετε ακόμα πιγκουίνουσ, μζλιςςεσ και ποταμίςια ξωτικά που ζχουν πολλά να πουν… Δζκα ςυγγραφείσ τθσ Γυναικείασ Λογοτεχνικισ Συντροφιάσ μασ μιλοφν για το περιβάλλον, ρίχνοντασ ζτςι θ κακεμία τον οβολό τθσ ςτον quot;Ρράςινο Κουμπαράquot;.
 25. 25. Θ γιαγιά μου θ μάγιςςα Συγγραφζασ : Τςιάλτα Ελζνθ Εικονογράφοσ : Λαμπράκθσ Γιϊργοσ Εκδότθσ : ΕΚΔΟΣΕΛΣ ΡΑΤΑΚΘ Δζκα τρυφερζσ ιςτορίεσ για μια γιαγιά που μακαίνει ςτα εγγόνια τθσ «τθ γλϊςςα των πραγμάτων», για τθ μοναξιά ενόσ αυτόματου τθλεφωνθτι, για το μονοπάτι που ταξιδεφει. (Βραβείο του Κφκλου του Ελλθνικοφ Ραιδικοφ Βιβλίου)
 26. 26. Το βουνό που ψιλωνε ςυνζχεια Συγγραφζασ : Τςιάλτα Ελζνθ Εικονογράφοσ : Καραλζκα Σοφία Εκδότθσ :Αςτιρ
 27. 27. Ζξι φίλοι κι ζνα δϊρο Συγγραφζασ: Κοντολζων Μάνοσ εκδόςεισ: Ρατάκθ Πταν ζχεισ τα γενζκλιά ςου, είναι φυςικό να ζρχονται οι φίλοι να ςου ευχθκοφν και να ςου φζρουν δϊρα. Αλλά αυτοί οι ζξι τφποι που ξαφνικά ειςβάλλουν μζςα ςτο ςαλόνι ςου, ποιοι τάχα να 'ναι; Τρεισ άντρεσ και τρεισ γυναίκεσ. Και ζνα δϊρο... Αλλά δϊρο μοναδικό!... Συλλογι ιςτοριϊν ενταγμζνεσ ςε μία ιςτορία. Το δϊρο είναι ζνα βιβλίο με ζξι ιςτορίεσ.
 28. 28. Ζνα ςυρτάρι γεμάτο όνειρα ςυγγραφζασ : Μάνοσ Κοντολζων εκδόςεισ: ΑΓΚΥ΢Α Ιταν κάποτε ζνα μολφβι που το είχαν ξεχάςει μζςα ς' ζνα άδειο ςυρτάρι. Ιταν ςκοτάδι εκεί μζςα κι ιταν κι θ μοναξιά που ζκανε το μολφβι να νιϊκει λυπθμζνο. Ζτςι, λοιπόν, αποφάςιςε να ηωγραφίςει από μόνο του, όλα όςα του είχανε μάκει τα χζρια που κάποτε το είχανε κρατιςει. Στρϊκθκε ςτθ δουλειά κι άρχιςε να ςχεδιάηει ςτον πάτο του ςυρταριοφ, τουσ δρόμουσ μιασ πόλθσ. Ζφτιαξε δφο, ζφτιαξε κι άλλον ζνα, μετά ηωγράφιςε ανάμεςά τουσ και μια πλατεία. Στθ ςυνζχεια …
 29. 29. Θ τελευταία μαφρθ γάταquot; είναι το εκατοςτό βιβλίο του Ευγζνιου Τριβιηά, το οποίο αποτελεί παράλλθλα και το πρϊτο του μυκιςτόρθμα για μικροφσ και μεγάλουσ. Σε ζνα μακρινό νθςί, τα μζλθ μιασ μυςτικισ αδελφότθτασ προλθπτικϊν πιςτεφουν ότι οι μαφρεσ γάτεσ φζρνουν γρουςουηιά και αποφαςίηουν να τισ εξολοκρεφςουν με δθλθτιρια, παγίδεσ και χίλιουσ δυο απάνκρωπουσ τρόπουσ. Σε λίγο ζχουν ςχεδόν επιτφχει το ςκοπό τουσ. Μόνο μια μαφρθ γάτα απομζνει ηωντανι. Τα μζλθ τθσ αδελφότθτασ είναι αποφαςιςμζνα να τθ βρουν και να τθν εξοντϊςουν. Θ «Τελευταία Μαφρθ Γάτα» καταφζρεται εναντίον του ρατςιςμοφ, τθσ προκατάλθψθσ και τθσ δειςιδαιμονίασ.
 30. 30. Ο ψεφτθσ παπποφσ • Συγγραφζασ: Ηζθ, Άλκθ Εκδοτικόσ Οίκοσ: ΚΕΔ΢ΟΣ Ζτοσ ζκδοςθσ: 5/2007 Ζνασ αλλιϊτικοσ παπποφσ κι ζνασ δεκάχρονοσ εγγονόσ, ο Αντϊνθσ. Ο παπποφσ, ςυνταξιοφχοσ θκοποιόσ, γφρω ςτα ογδόντα, πλθκωρικόσ ςε ςυναιςκιματα, γνϊςεισ και εμπειρίεσ και με ιδιαίτερεσ ςυνικειεσ, εξάπτει τθ φανταςία του Αντϊνθ με τισ ιςτορίεσ που του διθγείται από τθ ηωι του. Πλα αυτά του Αντϊνθ του φαίνονται τόςο υπερβολικά και απίςτευτα που αναρωτιζται: αλικεια, ψζματα; Μια τρυφερι ςχζςθ παπποφ και εγγονοφ, όπου μζςα από τα γεγονότα αναδεικνφεται θ προςπάκεια του αγοριοφ να κατανοιςει τον παπποφ και να τον κάνει να νιϊκει περιφανοσ για κείνον. • (για μεγάλα παιδιά με αναγνωςτικι εμπειρία)
 31. 31. Το Ψθλότερο Μπαλκόνι του Κόςμου Συγγραφζασ: Ηωι Βαλάςθ Εκδόςεισ: Ελλθνικά Γράμματα Κα ςου πω μια ιςτορία που' γινε πολφ παλιά τότε που' ςουνα μικροφλι και ςε είχα αγκαλιά. Μια ιςτορία για ζναν άρχοντα φανταςμζνο, κουτό κι ολότελα άχρθςτο. Ρου δεν ιξερε οφτε να παίηει οφτε να διαβάηει. Ρου δεν μποροφςε οφτε να τραγουδιςει! Κα δεισ όμωσ πϊσ τθν ζπακε τελικά...
 32. 32. Θ Δόνα Τερθδόνα και το μυςτικό τθσ γαμιλιασ τοφρτασ Κφριοσ Συγγραφζασ: Τριβιηάσ, Ευγζνιοσ Εκδοτικόσ Οίκοσ: ΚΑΛΕΝΤΘΣ Ζτοσ ζκδοςθσ: 0/2001 Στθ χϊρα των χαμζνων χαρταετϊν, ανάμεςα ςε χιλιάδεσ χαρταετοφσ, βρίςκονται και οι μαγευτικοί χαρταετοί του Χάρτινου Λππότθ. Ο ιππότθσ αυτόσ ζγραφε τα παραμφκια του ςε χρωματιςτά χαρτιά, τα ζκανε χαρταετοφσ και τουσ άφθνε ελεφκερουσ από το παράκυρο τθσ φυλακισ του. Σ' ζνα από τα μακρινά ταξίδια του ο Ευγζνιοσ ζφταςε ς'αυτι τθν ξεχαςμζνθ χϊρα, βρικε τουσ χαρταετοφσ, διάβαςε τα παραμφκια και τϊρα κ'αρχίςει να τα λζει και ς' εςάσ.
 33. 33. ΡΕΣ ΜΟΥ ΤΛ Χ΢ΕΛΑΗΕΤΑΛ ςυγγραφζασ :ΤΗΛΑΝΛ ΢ΟΝΤΑ΢Λ Εκδοτικόσ Οίκοσ: ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΡΙΟ εικονογράφοσ : ΣΛΛΒΛΑ ΜΡΟΝΑΝΛ Για να φτιάξεισ ζνα τραπζηι, χρειάηεςαι ξφλο. Για να ζχεισ ξφλο, χρειάηεςαι ζνα δζντρο… Θ φφςθ είναι παντοφ, ακόμα και μζςα ςτο ίδιο μασ το ςπίτι. Ρόςο το ςυνειδθτοποιοφμε, όμωσ;
 34. 34. Θ κυρία Μίνα και θ Άνοιξθ ςυγγραφζασ : Χριςτοσ Μπουλϊτθσ εκδόςεισ : Λιβάνθ • Β΢ΑΒΕΙΟ ΕΙΚΟΝΟΓ΢ΑΦΘΜΕΝΟΥ ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΙΑΒΑΖΩ 2007 • Ζωγραφιζς: Φωτεινή Στεφανίδη «Ζρχεται θ κυρία Μίνα! Ζρχεται!» Κι ο αντίλαλοσ τθσ φωνισ του μπερδεφτθκε με τισ χαροφμενεσ φωνζσ όλων των κατοίκων: «Ζρχεται, ζρχεται… θ κυρία Μίνα, θ κυρία Μίνα, Μίνα, Μίνα!» Αυτι τθ φορά, εκτόσ απ’ τθν κόκκινθ βαλίτςα τθσ, κουβαλοφςε θ ευαίςκθτθ κυρία Μίνα και μια μενεξεδιά βαλίτςα, γεμάτθ βελόνεσ και πολφχρωμεσ κλωςτζσ κι ζνα φφαςμα μεταξωτό. Κι ιταν λεπτό κι αραχνοΰφαντο το φφαςμα, τόςο αραχνοΰφαντο που χωροφςε ακόμθ και ςτθ χοφφτα ενόσ μωροφ.
 35. 35. Οι τρεισ ερωτιςεισ ςυγγραφζασ: Τηον Μουκ εκδ. ϋΑγκυρα Μεταφραςτισ Kοντολζων Mάνοσ Εικονογράφοσ Jon J. Muth • Μια πανζμορφθ ιςτορία για το ςθμαντικό, το ςπουδαίο και το καλό, βαςιςμζνθ ςε ζνα παραμφκι του Λζοντα Τολςτόι • Ρότε είναι θ κατάλλθλθ ςτιγμι για να κάνεισ κάτι; Ροιο είναι το πιο ςπουδαίο πρόςωπο; Ροια είναι θ πιο ςθμαντικι πράξθ; • Ο Jon J. Muth ςυνδυάηοντασ τθν αγάπθ του για τθ φιλοςοφία του Ηεν με εκείνθ για τα ζργα του Τολςτόι, δθμιοφργθςε αυτό το γεμάτο βακιά νοιματα, αλλά και απλζσ αλικειεσ βιβλίο γφρω από το τι ςθμαίνει κατανόθςθ αλλά και το πόςο ςθμαντικό είναι να ηεισ τθν κάκε του ςτιγμι
 36. 36. Θ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΑ΢ΛΟΣ ΤΘΣ ΒΑΣΟ΢ΑΣ • Συγγραφζασ: Jeanette Winter Εικονογράφοσ: Jeanette Winter Μετάφραςθ: Γιάννθσ Ραπαδόπουλοσ Θλικία: 6+ Θμερομθνία Ζκδοςθσ: 30/9/2007 Μια αλθκινι ιςτορία από το Λράκ και τθν ειςβολι ςτθ Βαςόρα τον Απρίλιο του 2003. Θ Αλία , υπεφκυνθ τθσ κεντρικισ βιβλιοκικθσ τθσ πόλθσ, ςϊηει το μεγαλφτερο μζροσ των βιβλίων τθσ , με κάρροσ και αιςιοδοξία, πιςτι ςτο όνειρό τθσ: τισ θμζρεσ τθσ ΕΛ΢ΘΝΘΣ!
 37. 37. Θ ΣΡΘΛΙΑ ΤΘΣ ΓΟ΢ΓΟΝΑΣ ςυγγραφζασ ΨΑ΢ΑΥΤΘ ΛΙΤΣΑ Εκδοτικόσ Οίκοσ : ΡΑΤΑΚΘΣ • Θ ςπθλιά μιασ γοργόνασ ς' ζνα νθςί του Αιγαίου και μζςα τθσ μια εκκλθςιά φτιαγμζνθ από καλαςςινά βότςαλα. Μια μεγάλθ αγάπθ κι ζνασ μυςτικόσ γάμοσ ςτθ ςπθλιά. Θ γερόντιςςα γιαγιά διθγείται ςτθν εγγονι τθσ τθν αλθκινι ιςτορία τθσ οικογζνειασ όταν διϊχτθκε από τθ Σμφρνθ, το 1922. Τα κατοπινά χρόνια ςτο νθςί, οι περιπζτειεσ, οι αποκαλφψεισ και τα γεγονότα που ςθμάδεψαν τθ ηωι των θρϊων, του νθςιοφ, αλλά κι ολόκλθρθσ τθσ Ελλάδασ. • Το βιβλίο απζςπαςε το Κρατικό Βραβείο Ραιδικοφ Μυκιςτοριματοσ 2008 «Το Βραβείο Ραιδικοφ Λογοτεχνικοφ βιβλίου απονζμεται εξ θμιςείασ και κατά πλειοψθφία ςτθν κα Λίτςα Ψαραφτθ για το βιβλίο με τίτλο «Θ ςπθλιά τθσ γοργόνασ» εκδ. Ρατάκθσ και ςτον κο Βαςίλθ Ραπακεοδϊρου για το βιβλίο με τίτλο «Χνότα ςτο τηάμι», εκδ. Κζδροσ.»)
 38. 38. Χνότα ςτο τηάμι Ζτοσ ζκδοςθσ: 2007 Εκδόςεισ:Κζδροσ Συγγραφζασ: ΡΑΡΑΘΕΟΔΩ΢ΟΥ ΒΑΣΙΛΘΣ • Μια μεγαλοφπολθ, ςτο κοντινό μζλλον, που ηει υπό τθ μόνιμθ απειλι τρομοκρατικϊν χτυπθμάτων. Οι Αρχζσ παρακολουκοφν τουσ πάντεσ με κάμερεσ και καταγράφουν κάκε φποπτθ κίνθςθ ι λζξθ. Ζνοπλοι άντρεσ περιπολοφν και ςυλλαμβάνουν όποιον παραβιάηει τθν απαγόρευςθ κυκλοφορίασ. Οι μετανάςτεσ είναι ανεπικφμθτοι. Οι νζοι, κλειςμζνοι τισ περιςςότερεσ ϊρεσ ςτο ςπίτι τουσ, ςερφάρουν ςτο ίντερνετ και παίηουν on-line παιχνίδια. Τα παιδιά απαγορεφεται να βγουν ςτισ παιδικζσ χαρζσ και επικοινωνοφν μεταξφ τουσ μόνο μζςω mail. Σε μια τζτοια αςφυκτικι ατμόςφαιρα, ο δεκαεννιάχρονοσ φοιτθτισ Άλεκ … Ένα νεανικό μυκιςτόρθμα με δομι βίντεο-γκζιμ που ςυνδυάηει ευφάνταςτα τον κοινωνικό προβλθματιςμό, τθν επιςτθμονικι φανταςία και το αςτυνομικό ςαςπζνσ. Καταιγιςτικι δράςθ, ςυνεχείσ ανατροπζσ και ζνα δυνατό κοινωνικό μινυμα για τισ ςυνκικεσ ηωισ του ςφγχρονου ανκρώπου.
 39. 39. Βραβείο Εικονογράφθςθσ Ραιδικοφ βιβλίου 2008 (αφορά εκδόςεισ του 2007) Το Βραβείο Εικονογράφθςθσ Ραιδικοφ βιβλίου απονζμεται εξ θμιςείασ ομόφωνα ςτθν κα Μαρία Μπαχά για τθ εικονογράφθςθ του βιβλίου με τίτλο «Πταν θ παςχαλίτςα ςυνάντθςε ελζφαντα», εκδ. Λιβάνθ και κατά πλειοψθφία ςτθν κα Ηωι Κυτοποφλου για τθν εικονογράφθςθ του βιβλίου με τίτλο «Μια φορά και ζναν καιρό».
 40. 40. Πταν θ παςχαλίτςα ςυνάντθςε ελζφαντα ςυγγραφζασ : Χριςτοσ Μπουλϊτθσ- εικονογράφοσ : Μαρία Μπαχά εκδόςεισ : Λιβάνθ • Κ΢ΑΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΚΟΝΟΓ΢ΑΦΘΣΘΣ ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2008 • ΕΒΓΕ – ΕΡΑΙΝΟΣ ΕΙΚΟΝΟΓ΢ΑΦΘΣΘΣ 2008 • ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΘΝΙΚΟΥ ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Β΢ΑΒΕΙΟ ΕΙΚΟΝΟΓ΢ΑΦΘΣΘΣ ΡΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕΣΘΣ ΣΧΟΛΙΚΘΣ ΘΛΙΚΙΑΣ 2008 • Πταν θ παςχαλίτςα ψάχνει να βρει μια μαφρθ βοφλα που ξεκόλλθςε από το κόκκινο παλτό τθσ, όλα μπορεί να ςυμβοφν ςτθν πόλθ. Ακόμθ και να παντρευτεί ελζφαντα απ’ τθν Λνδία
 41. 41. • Βραβείο Βιβλίου Γνϊςεων για παιδιά 2008 Το Βραβείο Βιβλίου Γνϊςεων για παιδιά απονζμεται εξ θμιςείασ και κατά πλειοψθφία ςτθν κα Σοφία Γιαλουράκθ για το βιβλίο με τίτλο «Τα πορτρζτα του Φαγιοφμ και θ μυςτθριϊδθσ μισ Τηοφλια», εκδ. Ερευνθτζσ και ςτθν κα Νζνα Κοκκινάκθ για το βιβλίο με, τίτλο «Ρθνελόπθ Δζλτα – Θ ηωι τθσ ςαν παραμφκι» εκδ. Αγκυρα .
 42. 42. Ρθνελόπθ Δζλτα – Θ ηωι τθσ ςαν παραμφκι ςυγγραφζασ : Νζνα Κοκκινάκθ εκδόςεισ: Άγκυρα • Συμπλθρϊκθκαν ιδθ εξιντα πζντε χρόνια από τότε που θ πρϊτθ Κυρία τθσ Ελλθνικισ Ραιδικισ Λογοτεχνίασ πζραςε ςτο βαςίλειο τθσ «Σιωπισ». Οι μικροί αναγνϊςτεσ ςυνεχίηουν να διαβάηουν τα βιβλία τθσ που γράφτθκαν ςε μια εποχι, όπου ςπάνια οι άνκρωποι κοίταηαν τον κόςμο με τα μάτια των παιδιϊν. Τα βιβλία τθσ Ρθνελόπθσ Δζλτα, ωςτόςο, ζμειναν ηωντανά, ξεπζραςαν τθν εποχι που γράφτθκαν και ςυνεχίηουν να κερδίηουν μικροφσ και μεγάλουσ αναγνϊςτεσ. Οι μικροί αναγνϊςτεσ μζςα από τισ ςελίδεσ αυτοφ του βιβλίου κα γνωρίςουν τθ ηωι τθσ αγαπθμζνθσ τουσ ςυγγραφζωσ και κα ςυναναςτραφοφν με τα πρόςωπα που τθ ςυντρόφεψαν όχι μόνο ςτθ ηωι αλλά και ςτα όνειρα. Κα μάκουν επίςθσ να αναγνωρίηουν το ςφνδεςμο τθσ ςυγγραφζωσ και των θρϊων τθσ με τα μεγάλα γεγονότα τθσ ιςτορίασ, που δζκθκαν με τθ φανταςία τθσ ςυγγραφζωσ κι ζγιναν αφιγθςθ και μφκοσ. • (βιβλίο γνϊςεων-για μεγάλα παιδιά και μεγάλουσ
 43. 43. Τα πορτρζτα του Φαγιοφμ και θ μυςτθριϊδθσ μισ Τηοφλια Συγγραφζασ: Σοφία Γιαλουράκθ εκδόςεισ Ερευνθτζσ • Δθμιτρισ, Ηθνοβία, Δθμϊσ, Ευτυχισ, Ερμιόνθ Γραμματικι. Κι ακόμα θ γυναίκα με το ςκφλο, ο ιερζασ του Σζραπθ, ο άνδρασ με το κραςοπότθρο, θ γκρινιάρα, ο γζροσ με τα παραμφκια, θ κοπζλα από τθν Αικιοπία, θ Εβραία, ο ακλθτισ και θ κλιμμζνθ αρχόντιςςα. Ρρόςωπα χαμζνα για χιλιάδεσ χρόνια ςτθν απζραντθ ζρθμο γφρω από τθν όαςθ του Φαγιοφμ ςτθν Αίγυπτο. Ρορτρζτα που ςτθν αρχι ςτόλιηαν τοίχουσ ςπιτιϊν, ςκζπαηαν ςτθ ςυνζχεια τθ ςαρκοφάγο μιασ μοφμιασ και ςιμερα βρίςκονται ςτισ αίκουςεσ μεγάλων μουςείων του κόςμου. Ροια είναι θ κοινι τουσ μοίρα, ποιεσ ςκζψεισ κρφβουν πίςω από τα μελαγχολικά χαμόγελα, τι ζχουν να αφθγθκοφν ςτουσ ανκρϊπουσ του 21ου αιϊνα; Θ Αλζκα και ο Καρίμ με τθ βοικεια τθσ μυςτθριϊδουσ Αγγλίδασ αρχαιολόγου, τθσ μισ Τηοφλια, ανακαλφπτουν τα μυςτικά των πορτρζτων του Φαγιοφμ ςε ζνα ςυναρπαςτικό ταξίδι ςτθν Αίγυπτο, από τθν εποχι του Μεγάλου Αλεξάνδρου μζχρι τισ ελλθνικζσ κοινότθτεσ του 20οφ αιϊνα. • (βιβλίο γνϊςεων)
 44. 44. Νοιάηομαι για τθ γθ ςυλλογικό ζργο – εκδ.Ρατάκθ Ρρόκειται για μια οικογενειακι εγκυκλοπαίδεια οικολογίασ, που εξετάηει πϊσ επθρεάηουν οι κλιματικζσ αλλαγζσ τα ηϊα και τα φυτά και μασ ςυμβουλεφουν για τα κετικά , πρακτικά πράγματα που μποροφμε να κάνουμε για να βοθκιςουμε. (φτιαγμζνο με τρόπο φιλικό προσ το περιβάλλον) (από 9 ετϊν)
 45. 45. Το μεγάλο ταξίδι τθσ κινζηικθσ πάπιασ ςυγγραφζασ: Βαςίλθσ Ραπακεοδϊρου εκδ. Καστανιώτης • είναι ζνα βιβλίο γεμάτο περιπζτεια, μυςτιριο, αγωνία, ανκρωπιά και... οικολογικζσ ανθςυχίεσ το οποίο βαςίηεται ςε ζνα αλθκινό γεγονόσ: Το 1992 ςτισ φουρτουνιαςμζνεσ κάλαςςεσ ανοιχτά τθσ Κίνασ, το φορτίο ενόσ εμπορικοφ πλοίου -28.000 μικρά, κίτρινα, πλαςτικά παπάκια μπάνιου- παραςφρεται από τα κφματα και ςκορπίηεται ςτον ωκεανό. Δεκαπζντε χρόνια μετά, τα παπάκια, ξαςπριςμζνα από τον ιλιο κι ζχοντασ γυρίςει όλθ τθ Γθ παραςυρμζνα από τα καλάςςια ρεφματα, εμφανίςτθκαν ςτα ανοιχτά τθσ Αγγλίασ. Το ταξίδι τουσ αυτό το παρακολουκοφςαν όλα αυτά τα χρόνια ινςτιτοφτα και επιςτιμονεσ, προςπακϊντασ να ανακαλφψουν τα μυςτικά των καλάςςιων ρευμάτων. Στο βιβλίο αυτό ανακαλφπτουμε τα μυςτικά τθσ φανταςτικισ πάπιασ που ςυνόδευε τα παπάκια. • Για μικροφσ και μεγάλουσ
 46. 46. ΜΘ ΦΕΥΓΕΙΣ ΜΡΙΛΛΘ ΢ΟΗΕΝ & ΜΑΚΘΣ ΤΣΙΤΑΣ εκδ. Ψυχογιόσ Ζτοσ ζκδοςθσ: 2009 Ρρόκειται για μια απλι ιςτοριοφλα για τισ ςχζςεισ γιαγιάδων και εγγονϊν , θ οποία, με ζμμεςο και απλό τρόπο, αναφζρεται ανάμεςα ςτ’ άλλα και ςτο γεγονόσ του κανάτου, κάτι που δεν μποροφν να να φανταςτοφν τα μικρά παιδιά.
 47. 47. Ο κακόσ ο δράκοσ (που δεν ιτανε κακόσ) (κζρδιςε το Βραβείο Bologna Ragazzi 2008) Συγγραφζασ: Καρίμ ΢εςουνί – Ντεμινιζ Μετάφραςθ: Άννα Ραπαςταφρου Εκδοτικόσ οίκοσ: Άμμοσ Ζνα βιβλίο που μιλάει για τουσ παιδικοφσ μασ φόβουσ και για τα φαντάςματα που κατατρζχουν όλουσ τουσ μπόμπιρεσ, κζμα που ζχει εμπνεφςει τόςεσ γενιζσ ςπουδαίων καλλιτεχνϊν. Στθ γειτονιά που περιγράφει το βιβλίο δεν μιλοφν για τίποτα άλλο παρά μόνο για το δράκο. Ζνα βιβλίο πανδαιςία ςχεδίων και χρωμάτων, που παίηει με τα παιδιά το παιχνίδι τθσ εξερεφνθςθσ του φόβου.
 48. 48. Φυςικά ς’ αγαπϊ Ζτοσ ζκδοςθσ: 2008 Συγγραφζασ: ΗΑ΢ΑΜΡΟΥΚΑ, ΣΟΦΙΑ • Ζξυπνα ςκίτςα ςυνκζτουν ζνα κόμικ που αναδεικνφει πολλά επίπεδα ανάγνωςθσ και από διαφορετικζσ θλικίεσ. • Με όχθμα μια απλι ιςτορία (ζνασ άνκρωποσ κτίηει το εργοςτάςιό του ςε δαςικι ζκταςθ, μολφνει και καταςτρζφει το περιβάλλον) και διακείμενα από παραδοςιακά παραμφκια αναδφονται με κριτικό τρόπο ζννοιεσ όπωσ ο ανκρωποκεντριςμόσ ςτθ φφςθ, ο ωφελιμιςμόσ του ανκρϊπου, θ εξαφάνιςθ των ηϊων αλλά κι ο υγιεινόσ τρόποσ ηωισ ςε ζναν άλλο τφπο ανάπτυξθσ δίχωσ οικολογικά αδιζξοδα. • (Για κεατζσ-ακροατζσ και αναγνϊςτεσ από 4 ετϊν)

×