Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Transposició Didàctica IES Núm. 1, Xàbia

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Transposició didàctica
Transposició didàctica
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 33 Anzeige

Transposició Didàctica IES Núm. 1, Xàbia

Herunterladen, um offline zu lesen

Explicació de la proposta que fa el "Proyecto ComBas" sobre els Processos Cognitius i els Tipus de Pensaments relacionats i sobre el Models d'Ensenyament.

Explicació de la proposta que fa el "Proyecto ComBas" sobre els Processos Cognitius i els Tipus de Pensaments relacionats i sobre el Models d'Ensenyament.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (19)

Ähnlich wie Transposició Didàctica IES Núm. 1, Xàbia (20)

Anzeige

Weitere von Raquel Gómez Paredes (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Transposició Didàctica IES Núm. 1, Xàbia

 1. 1. TRANSPOSICIÓ DIDÀCTICA BLOC IV IES Núm. 1, Xàbia CURS 2014-2015
 2. 2. Procés d’elaboració d’una UDI 1r pas: Definir l’estructura de la/les tasca/ques Concreció Curricular Transposició didàctica Valoració dels aprenentatges BLOC III BLOC IV BLOC V 2n pas: Seleccionar competències i objectius didàctics 3r pas: Escenaris didàctics, Temporització, Recursos materials, Agrupaments, Seleccionar tipus de pensaments i metodologies 4t pas: Seleccionar instruments d’avaluació. Establir criteris d’avaluació. Ponderació de criteris i indicadors 5é pas: Col·laboració amb famílies i entorn
 3. 3. PROCESSOS COGNITIUS
 4. 4. TAXONOMIA DE BLOOM DE DOMINIS COGNITIUS CREAR AVALUAR ANALITZAR ALT NIVELL APLICAR COMPRENDRE MEMORITZAR BAIX NIVELL
 5. 5. Processos cognitius TAXONOMIA DE BLOOM (1956) MEMÒRIA COMPRENSIÓ APLICACIÓ ANÀLISI SÍNTESI AVALUACIÓ PISA MATEMÀTIQUES: Reproducció, connexió, Reflexió COMPRENSIÓ LECTORA: Extracció d’informació, Comprensió general, Interpretació, Reflexió i Valoració CIENTÍFICA: Descriure, explicar i predir Entendre la investigació científica Interpretar les proves i conclusions científiques
 6. 6. PROPOSTA Sistèmic Crític Analític Reflexiu Lògic Deliberatiu Tipus de Pensament (maneres de pensar) Creatiu Analògic Pràctic
 7. 7. PENSAMENT REFLEXIU • Ens permet prendre consciència de les nostres idees, del nostre “estil de pensament” així com de la nostra “mentalitat” 1. Anotar en el diari de classe els passos que s’han seguit per resoldre un problema així com les estratègies o tècniques emprades. Què he après, com i per a què? 2. Assemblea prèvia en la que preguntem: Què sabem? Què volem aprendre? Com o podem aprendre? 3. Reflexionar sobre el tipus de conte que contaran a partir d’una imatge. Pensar, què voleu contar? Ho pots fer millor?
 8. 8. PENSAMENT ANALÍTIC • Ens ajuda a enquadrar la realitat. • Es basa en l’abstracció per generar dades que, alhora, permeten establir semblances i diferències entre aspectes de la realitat 1. Elaborar una línia del temps a partir d’un conjunt de dades on es compare l’evolució històrica de l’Espanya del segle XIX i de la resta d’Europa diferenciant els aspectes econòmics, polítics i culturals 2. Per fomentar l’ús de les TIC, els alumnes faran una recerca en Internet sobre els animals mamífers, a l’aula d’informàtica, i anotaran les dades que els resulten més rellevants
 9. 9. PENSAMENT LÒGIC • És una forma ordenada d’expressar les nostres idees • És obtindre noves idees a partir d’idees ja existents, fent ús d’unes regles precises • Raonar, argumentar 1. Elaborar un manifest en defensa del compliment del Objectius del Mil·lenni 2. Elaborar un informe on es fonamente la necessitat de construir una línia d’alta velocitat en l’Eix mediterrani europeu.
 10. 10. PENSAMENT CRÍTIC • S’interessa pels fonaments en els que s’assenten les nostres idees, accions, valoracions o judicis • Ens enfronta, com si d’un mirall es tractés, a la realitat en totes les seues dimensions: la que és, la que volem, etc. 1. Comparar la diversitat de titulars d’una notícia i vincular-los als interessos dels diferents mitjans de comunicació. 2. Qüestionar si un producte alimentari d’un anunci publicitari és tan eficaç com diu.
 11. 11. PENSAMENT SISTÈMIC • És la via per accedir a realitats complexes, irreductibles, es a dir, que desapareixen si les fragmentem. • Defineix relacions i les presenta en forma de sistemes. 1. Explicar les variacions meteorològiques com a resultat de les interaccions a l'atmosfera (energia, humitat, masses d’aire) 2. Explicar com el franquisme ha contribuït al menyspreu actual de l’ús del valencià.
 12. 12. PENSAMENT ANALÒGIC • Cerca permanentment similituds entre coses i situacions que en aparença són diferents i al inrevés. • Estableix connexions entre mons visibles i invisibles traçant ponts que ens mostren les semblances. 1. Comparar la ciutat com a sistema que requereix energia i recursos i desfer-se dels residus, amb el cos humà. 2. Comparar l’organització d’un formiguer amb l’organització social. 3. Buscar similituds del que passa en l'atmosfera terrestre i un hivernacle i com l’home és capaç de regular este flux energètic
 13. 13. PENSAMENT DELIBERATIU • Ens condueix a l’adopció de decisions amb un càlcul de criteris i/o de valoracions. 1. Establir de manera consensuada uns principis en els que es base una alimentació sana per als xiquets en el menjador escolar. 2. Decidir per grups l’argument d’un conte.
 14. 14. PENSAMENT PRÀCTIC • Ens ajuda a superar aquelles situacions en les que cal fer una acció. • Busca la creació de “rutines útils”, es a dir, l’encadenament d’accions els resultats de les quals són desitjables. 1. Elaborar unes instruccions sobre el préstec i devolució dels llibres de la biblioteca del centre. 2. Elaborar una recepta amb les instruccions de preparació.
 15. 15. PENSAMENT CREATIU • És el pensament de la possibilitat. • Ús conscient de la capacitat auto organitzativa del nostre cervell. 1. Elaborar un ambient sonor a partir de la imitació de sons quotidians per experimentar diferents sensacions. 2. Utilitzar diversos objectes reciclats per a fabricar joguines per als xiquets d’un jardí d’infants.
 16. 16. Què hem de fer? •DINÀMICA DE GRUP
 17. 17. • 4.1. A LECTURA RECOMANADA • 4.1. B OPCIONAL Què hem de fer?
 18. 18. MODELS D’ENSENYAMENT
 19. 19. LA INTEGRACIÓ DELS MODELS D’ENSENYAMENT Famíliesdemodels d’ensenyament/aprenentatge CONDUCTUALS Instructius COGNITIUS/ CONSTRUCTIUS Indagació científica SOCIALS Cooperatius Dialògics PERSONALS Individuals
 20. 20. CONDUCTUALS • Basats en teories conductistes. • Els éssers humans modifiquen la conducta d’acord amb la informació sobre l’èxit en la realització de les seues tasques. • Es centren en la conducta observable i en tasques i mètodes clarament definits
 21. 21. CONDUCTUALS 1. Model de control de contingències. (Skinner, 1953) 2. Model d'autocontrol. (Skinner, 1953) 3. Model d'instrucció programada. (Block y Bloom , 1971) 4. Model de relaxació. (Rim y Masters, 1974 y Wolpe, 1969) 5. Model de reducció d'estrès. (Rim y Master, 1974 y Wolpe, 1969) 6. Model d'entrenament afirmatiu. (Wolpe y Lazarus, 1966 y Salter, 1964) 7. Model de descondicionament. (Wolpe, 1969) 8. Model de entrenament directe. (Gagné, 1962 y Smith y Smith, 1966) 9. Model d'aprenentatge per al domini. (Block y Bloom, 1971) 10. Model d'instrucció directa. (Good, Brophy, 1986) 11. Model d'aprenentatge social. (Bandura, 1969; Thoreson, 1972; Becker, 1975)
 22. 22. COGNITIUS I CONSTRUCTIUS • Com incrementar l'impuls natural dels éssers humans, de comprendre el món a partir de: • Obtenció i organització de la informació • Percepció dels problemes • Gènesi de solucions • Elaboració de conceptes i d’un llenguatge que permeta transmetre’ls
 23. 23. COGNITIUS I CONSTRUCTIUS • 1. Pensament inductiu. (Hilda Taba, 1966) • 2. Model d’indagació. (Richard Suchman, 1962) • 3. Model d’investigació científica. (J. Schwab , 1965) • 4. Model de formació de conceptes. (J. Bruner, 1967) • 5. Model de desenvolupament cognitiu. (Piaget, 1952) • 6. Model d’organització intelectual. (Ausubel, 1963) • 7. Model de memorització. (Lorayne y Lucas, 1974) • 8. Model de nemotecnia. (Lewis, 1982; Anderson, 1976) • 9. Model de sinéctica (Gordon, 1952)
 24. 24. SOCIALS • Es centra en la nostra naturalesa social, en com la interacció social pot millorar l’aprenentatge acadèmic i generar conductes integradores i democràtiques
 25. 25. SOCIALS • 1. Model d’investigació de grup. (Dewey, 1916 y Thelen, 1960) • 2. Model d’investigació social. (Massialas y Cox, 1966) • 3. Model d’investigació científica. (J. Schwab, 1965) • 4. Métodes de laboratori. (NHL)(Bradford, Giba y Benne, 1964) • 5. Model jurisprudencial. (Oliver y Shaftel, 1967) • 6. Model de jocs de rols. (Shaftel y Shaftel, 1967) • 7. Model de simulació social. (Boocock, 1968 y Gwetzkow, 1963) • 8. Model de cooperació entre pars. (Jhohnson y Johnson, 1975 y 1999)
 26. 26. PERSONALS • Afavoreixen un desenvolupament mental i emocional més saludables: autoconfiança, sentit realista del jo, empatia vers els altres
 27. 27. PERSONALS • Tenen en compte les necessitats i les aspiracions dels estudiants, als quals els consideren part determinant en la selecció del que volen aprendre i de quina manera ho volen fer. • Desenvolupen maneres específiques de pensament qualitatiu: creativitat i expressió personal 1. Model d’ensenyament no directiu (Rogers, 1951)
 28. 28. Què hem de fer? •4.2. A LECTURA RECOMANADA •4.2. B OPCIONAL
 29. 29. TRANSPOSICIÓ DIDÀCTICA
 30. 30. 4.3 Obligatori QÜESTIONARI PER A LA REFLEXIÓ 1. Quin tipus de pensaments es desenrotllen preferentment des de les activitats que programes en l’àrea/es que imparteixes? 2. Et pareix necessari treballar sistemàticament altres tipus de pensaments? Pot fer-se amb les activitats que proposes habitualment o hauries de proposar-ne altres? 3. Quina metodologia (família / model d’ensenyança) utilitzes preferentment en les teues classes? Resulta adequada per a desenrotllar en el teu alumnat els tipus de pensament que has identificat com a prioritaris? Resulta adequada per a desenrotllar en el teu alumnat altres tipus de pensament? 4. Quina formació referida a metodologia et pareix apropiada per a tu o per al teu cicle o departament que puga facilitar el desenrotllament de les competències bàsiques de l’alumnat? I per al teu centre?
 31. 31. 4.4 Obligatori
 32. 32. 4.4 Obligatori

Hinweis der Redaktion

 • Crear: Proposa, millora, Inventa, dissenya
  Avaluar: Jutja, selecciona critica, justifica, optimitza
  Analitzar: Classifica, prediu, interpreta, deriva
 • Un model d’ensenyament és una descripció d’un ambient d’aprenentatge.
  “El nucli del procés de l’ensenyament consisteix en el disseny dels ambients on els alumnes poden interactuar i estudiar, de quina manera aprendre” (Dewey, 1916).

×